DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

509111-51 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DE9135
Rysunek 1
Rysunek 2
2
ŁADOWARKA
DE9135
Serdeczne gratulacje!
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
D EWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma D EWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie sieciowe
Napięcie wyjściowe
Rodzaj akumulatora
Prąd ładowania:
Normalny tryb pracy
Tryb ładowania
wyrównawczego
Tryb ładowania
podtrzymującego
Czas ładowania:
akumulatory 1,3 Ah
akumulatory 2,0 Ah
akumulatory 2,6 Ah
akumulatory 3,0 Ah
Masa
VAC
VDC
A
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
DE9135
230
7,2 - 18
NiCd, NiMH,
Li-Ion
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
3
mA
100
mA
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Instrukcja
obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy i obsługi ładowarki
DE9135.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i urządzeniu akumulatorowym.
Amperaż bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie
instrukcji i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃST WO: Groźba
śmier telnego pora żenia prądem
elektrycznym. Ładowarki są zasilane
prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj
do obudowy żadnych elektrycznie
przewodzących przedmiotów. Może
to bowiem spowodować nawet śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektr ycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
3
UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia. By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosuj tylko akumulatory firmy
D E WALT. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi doznaniem urazu
i szkód rzeczowych.
UWAGA: Istnieje pewne niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów przyłączonej do sieci ładowarki przez obce,
przewodzące materiały, jak np. wełna
stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj je
z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Tak samo postępuj przed czyszczeniem ładowarki.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są
do siebie ściśle dostosowane.
Ładowarka ta jest przeznaczona wyłącznie do ładowania akumulatorów
DEWALT. Inne zastosowanie może doprowadzić do pożaru bądź niebezpiecznego
lub nawet śmiertelnego urazu na skutek
porażenia prądem elektrycznym.
Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu ani śniegu.
By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź jej na miękkiej powierzchni. Może to doprowadzić
do zablokowania szczelin wentylacyjnych i przegrzania urządzenia. Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
•
•
Nie używaj urządzenia, które zostało
mocno uderzone, spadło na podłogę
lub uległo innego rodzaju uszkodzeniu.
Oddaj je do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nie rozbieraj ładowarki. W razie konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy. Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób
maleje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka tego nie zmniejsza
samo wyjęcie akumulatora.
NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu. Nie dotyczy to tylko
ładowarki samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
W tabeli na końcu tego podręcznika wyszczególniono kompatybilne ładowarki i akumulatory.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
•
4
Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne
ciecze, gazy lub pyły. Przy wkładaniu
•
•
•
i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki
takie substancje mogą się zapalić.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
firmy D EWALT.
NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach.
Ładowarki i akumulatora nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć 40 °C (np. stodoły lub metalowe
budynki w lecie).
•
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym. Nigdy i pod żadnym pozorem nie próbuj
otwierać akumulatora. Nie wkładaj do
ładowarki akumulatora z pękniętą lub
uszkodzoną obudową. Może to doprowadzić do śmiertelnego porażenia
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu serwisowego w celu utylizacji.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod żadnym
pozorem nie próbuj otwierać akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora, uważaj by nie spadł na podłogę
ani nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane lub
uszkodzone w inny sposób (np. przebite gwoździem, uderzone młotkiem
lub nadepnięte). Skutkiem takiego
działania może być nawet śmiertelne
porażenie prądem elektr ycznym.
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre urządzenia
z dużymi akumulatorami mogą wprawdzie stać na akumulatorze, ale łatwo
je wtedy przewrócić.
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować.
W ekstremalnych warunkach pracy lub
wysokiej temperaturze z akumulatora
mogą wyciekać niewielkie ilości elektrolitu, ale nie świadczy to o usterce.
Jednak w razie uszkodzenia zewnętrznej
uszczelki
a. i kontaktu elektrolitu ze skórą, natychmiast spłucz ją wodą z mydłem przez
kilka minut;
b. i pryśnięcia elektrolitu w oczy, przepłucz je czystą wodą przez przynajmniej 10 minut i niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. (Wskazówka dla lekarza:
elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku potasowego o stężeniu od 25 do
35 %).
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatora litowo-jonowego wydzielają
się z niego toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora może spowodować zaburzenia
oddychania. Poszkodowaną osobę
wyprowadź na świeże powietrze, a gdyby
objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Osłona biegunów akumulatora
(rys. 2)
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW NIKLOWO-KADMOWYCH (NiCd) LUB NIKLOWO-WODORKOWYCH (NiMH)
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
Do zakresu dostawy należy osłona biegunów
akumulatora. Bez niej bieguny akumulatora łatwo mogą zostać zwarte przez luźne metalowe
przedmioty, co grozi pożarem i zniszczeniem
akumulatora.
5
1. Przed włożeniem akumulatora do ładowarki lub urządzenia zdejmij osłonę z biegunów (rys. 2A).
2. Bezpośrednio po wyjęciu akumulatora
z ładowarki lub urządzenia załóż osłonę
na bieguny (rys. 2B).
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
OSTRZEŻENIE: Przed odłożeniem
lub transportem akumulatora sprawdź,
czy osłona jest prawidłowo założona
na bieguny.
Ładuje akumulatory niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe.
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
Akumulatorów niklowo-wodorkowych, niklowo-kadmowych i litowo-jonowych nie wrzucaj do ognia.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na spodzie ładowarki pod
tabliczką znamionową!
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Akumulator jest ładowany.
Ładowarki
Akumulator jest naładowany.
Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Akumulator jest uszkodzony.
Procedura ładowania
NIEBEZPIECZEŃST WO: Groźba
śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Ładowarka jest zasilana
prądem o napięciu 230 V. Nie wkładaj
do obudowy żadnych elektrycznie
przewodzących przedmiotów. Może
to bowiem spowodować nawet śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
Przer wanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna, informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna zaczyna się świecić na stałe. Akumulator jest całkowicie naładowany i w każdej
chwili można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
U ż y w a j t y l ko a k u m u l a t o r ó w
D EWALT; inne akumulatory mogą
pęknąć, co prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone
kable.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia od +4 °C do
+40 °C.
6
Wskazania stanów akumulatora
akumulatory mogą być składowane 5 lat
i dłużej.
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest
całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
Konieczność wymiany
akumulatora
Usterka
Opis ładowarki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w urządzeniu ani
jego elementach, by nie narażać się
na zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
––––––
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Ładowarka DE9135 jest przeznaczona do
ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych,
niklowo-wodorkowych lub litowo-jonowych
o napięciu od 7,2 do 18 V. Ładowarki tej nie
trzeba regulować i jest ona bardzo łatwa
w obsłudze.
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatyczne ładowanie wyrównawcze
Ładowanie wyrównawcze wyrównuje ładunki
poszczególnych ogniw i przyczynia się do
długofalowego utrzymania maksymalnej
sprawności akumulatora. Zaleca się przeprowadzać je raz na tydzień lub wcześniej w razie
stwierdzenia spadku wydajności akumulatora.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać ładowarki.
Osoby niedoświadczone mogą jej używać tylko
pod nadzorem.
By naładować wyrównawczo akumulator, włóż
go jak zwykle do ładowarki i pozostaw przyłączony przynajmniej na 8 godzin.
Bezpieczeństwo elektryczne
Upewnij się, czy napięcie zasilania ładowarki
odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Ładowarka D EWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie
się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy
osiągnie on odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na celu zapewnienie maksymalnej
trwałości użytkowej akumulatora.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub specjalistę elektryka.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy
przez urządzenie (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm2.
Z ABEZPIECZENIE PR ZED GŁĘBOKIM
ROZŁADOWANIEM
Akumulator zasilający urządzenie jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania akumulatorów jest chłodne, suche i zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, nadmierną temperaturą lub
mrozem.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden
sposób nie szkodzi akumulatorowi ani
ładowarce. W odpowiednich warunkach
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
KONSERWACJA
Ładowarka nie wymaga konserwacji. W jej
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających konserwacji przez użytkownika. W razie
konieczności konserwacji zwróć się do autoryzowanego serwisu DEWALT, by nie narażać się
7
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w Internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
na uszkodzenie wewnętrznych podzespołów,
które są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne.
Urządzenia firmy D EWALT odznaczają się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konser wacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Akumulator
Czyszczenie
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową, ale z czasem jego pojemność maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe, niklowo-wodorkowe i niklowo-kadmowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte akumulatory oddaj dilerowi lub do komunalnego zakładu utylizacji odpadów. W żadnym
wypadku nie wyrzucaj akumulatorów do
śmieci z gospodarstw domowych.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektr ycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj szmatą lub miękką szczoteczką
(nie metalową). Nie używaj do tego
celu wody ani żadnych rozpuszczalników.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
ŁADOWARKA TA MOŻE ŁADOWAĆ NASTĘPUJĄCE AKUMULATORY
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9084
7,2 V NiMH 2,0 Ah
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt
do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
8
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw
klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
DEWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie 12 miesięcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone
w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie
obejmują prawa klienta do domagania się
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany
do miejsca nadania na koszt adresata.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00146056- 26-01-2011
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising