DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

372001-48 EST
DE9135
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
Joonis / Рисунок 1
Joonis / Рисунок 2
A
B
3
EESTI KEEL
LAADIJA
DE9135
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Väljundpinge
Aku tüüp
Laadimisvool
nominaalne režiim
ühtlustamisrežiim
hooldusrežiim
Laadimisaeg
1,3 Ah akud
2,0 Ah akud
2,6 Ah akud
3,0 Ah akud
Mass
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 A, pistikus
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
4
ETTEVAATUST! Kasutatuna ilma
ohumärgita tähistab võimalikku ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel võib
lõppeda vara kahjustumisega.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS. Lugege kõiki juhiseid ja
tehke need endale selgeks. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Olulised ohutusjuhised kõikide akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: Selles
kasutusjuhendis on akulaadija DE9135 olulised
ohutus- ja kasutusjuhised.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja laadijal ning akul ja akut kasutaval tootel
olevaid märgistusi.
OHT! Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisterminalide pinge on 230 volti.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
objektidega. See võib kaasa tuua
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
HOIATUS: Elektrilöögi oht. Ärge
lubage ühelgi vedelikul laadijasse
pääseda. See võib kaasa tuua
elektrilöögi elektrilöögi.
ETTEVAATUST! Põletuse oht.
Kehavigastuse ohu vähendamiseks
laadige ainult DEWALTi akusid.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST. Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit juhtivad võõrkehad, nagu niteks, kuid mitte
ainult, terasvill, foolium või igasugused
kogunenud metallosad tuleb laadija
pesast eemal hoida. Ühendage laadija
alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas
pole akut. Ühendage laadija lahti ka
enne puhastamist.
EESTI KEEL
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud koos
töötama.
kogemus ja/või teadmiste või oskuste saamiseks,
kui neil puudub juhendaja, kes vastutab
nende ohutuse eest. Lapsi ei tohi kunagi jätta
järelevalveta selle tootega mängima.
• Laadijad pole mõeldud muuks otstarbeks
kui DEWALTi akude laadimiseks. Igasugune
muu kasutusala võib kaasa tuua tuleohu,
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
• Ärge jätke laadijat vihma või lume kätte.
• Tõmmake laadija lahtiühendamisel
pistikust, mitte juhtmest. See vähendab
pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
• Veenduge, et juhe on paigutatud nii, et
sellele ei astuta, selle taha ei komistata
ning see ei saa muul viisil kahjustusi ega
koormust.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see pole
just hädavajalik. Ebaõige pikendusjuhtmete
kasutamine võib kaasa tuua tuleohu,
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
• Ärge paigutage ühtegi objekti laadijale
ning ärge paigutage laadijat pehmele
pinnale, mis võib blokeerida selle
ventilatsiooniavad ja kaasa tuua
ülekuumenemise. Paigutage laadija
soojusallikatest eemale. Laadija ventilatsioon
toimub korpuse põhjas ja peal olevate avade
kaudu.
• Ärge kasutage laadijat kahjustunud juhtme
või pistikuga — laske need kohe asendada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
järsu löögi, see on maha kukkunud või
muul viisil kahjustada saanud. Viige see
volitatud hoolduskeskusse.
• Ärge laadijat lahti võtke; viige see volitatud
hoolduskeskusse, kui see vajab hooldust
või remonti. Valesti kokkumonteerimine võib
kaasa tuua elektrilöögi, surmava elektrilöögi
või tulekahju.
• Ühendage laadija enne puhastamist
elektripistikust lahti. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
• ÄRGE KUNAGI üritage kahte laadijat kokku
ühendada.
• Laadija on projekteeritud töötama
standardse majapidamise 230 V
elektritoitega. Ärge kasutage seda muu
pingega. See ei kehti sõiduki laadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Toode pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a. lastele), kellel on vähenenud füüsilised,
tajumuslikud või vaimsed võimed, või kel puudub
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge. Juhendi lõpus
olevast tabelist leiate andmed laadijate ja akude
ühilduvuse kohta.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne aku ja
laadija kasutamist lugege alltoodud ohutusjuhiseid.
Seejärel järgige antud laadimisjuhiseid.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID.
• Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Aku
eemaldamisel laadijast võivad tolm või aurud
süttida.
• Laadige akusid ainult DEWALTi laadijates.
• ÄRGE pritsige ega kastke seadet vette ega
muudesse vedelikesse.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut
kohtades, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 °F) (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
OHT! Surmava elektrilöögi oht. Ärge
kunagi üritage akut mingil põhjusel
avada. Kui aku on pragunenud või
kahjustatud, siis ärge sisestage seda
laadijasse. See võib kaasa tuua
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
Kahjustatud akud tuleb ringlussevõtuks
hoolduskeskusse tagastada.
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage akut
või laadijat, mis on saanud järsu löögi,
mis on maha kukkunud, millest on
üle sõidetud või mida on muul viisil
kahjustatud (nt naelaga läbistatud,
peale astutud). Kahjustatud akud tuleb
ringlussevõtuks hoolduskeskusse
tagastada.
ETTEVAATUST. Kui tööriist
pole kasutusel, siis asetage see
stabiilsele pinnale, kus see ei saa
ümber minna ega kukkuda. Mõned
suurte akudega tööriistad seisavad
5
EESTI KEEL
akul püsti, kuid neid on kerge ümber
ajada.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
NIKKEL-KAADMIUM- (NiCd) VÕI NIKKELMETALLHÜBRIIDAKUDELE (NiMH).
• Ärge põletage akut, isegi kui see on raskelt
kahjustada saanud või täiesti kulunud. Aku
võib tules plahvatada.
• Äärmuslikes kasutus- või
temperatuuritingimustes võib aku
elementidest vähesel määral vedelikku
lekkida. See ei tähenda riket.
Kui väline tihend on katki:
a. ja akuvedelik satub nahale, siis peske
viivitamatult seebi ja veega mitme minuti
vältel.
b. ja kui akuvedelik satub silma, siis loputage
neid puhta veega vähemalt 10 minutit
ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
(Meditsiiniline märkus: Vedelik on 25-35%
kaaliumhüdroksiidi lahus.)
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
LIITIUMIOONAKUDELE (LI ION).
• Ärge põletage akut, isegi kui see on raskelt
kahjustada saanud või täiesti kulunud.
Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude
põletamisel eritub mürgiseid aure ja materjale.
• Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis
peske seda kohta viivitamatult pehme
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
karbonaatide ja liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust. Tagage
värske õhu juurdepääs. Sümptomite püsimisel
pöörduge arsti poole.
HOIATUS! Põletuse oht. Akuvedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Aku kork (joonis 2)
Kaasasolev kaitsekork on mõeldud lahtiühendatud
aku kontaktide katmiseks. Kaitsekorgita võivad
lahtised metallobjektid kontaktid lühistada,
põhjustades tulekahju ja kahjustades akut.
6
HOIATUS! Veenduge enne
lahtiühendatud aku hoiustamist
või kandmist, et aku kaitsekork on
paigaldatud.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele on
laadija ja aku siltidel järgmised sümbolid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Aku laadimine.
Aku laetud.
Aku defektne.
Kuuma/külma aku viivitus.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
objektidega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Kasutage ainult DEWALTi akusid,
teised võivad plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja kahjusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult temperatuurivahemikus
4 °C kuni 40 °C.
Kõrvaldage akud keskkonda arvestades.
Ärge põletage NiMH, NiCd+ ja Li Ion
akusid.
Laadib NiMH ja NiCd akusid.
1. Eemaldage kaitsekork enne aku paigaldamist
laadijasse või tööriista külge (joonis 2A).
Laadib Li-Ion akusid.
2. Paigutage kaitsekork kontaktidele kohe pärast
aku eemaldamist laadijast või tööriista külge
(joonis 2B).
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
EESTI KEEL
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
LIIGSE TÜHJAKSLAADIMISE VASTANE KAITSE
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud ümbrise põhjale andmetabeli alla.
Aku on kaitstud liigse tühjakslaadimise eest
tööriistas kasutamise ajal.
Näiteks:
Hoidmissoovitused
2010 XX XX
tootmisaasta
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal.
Laadijad
Lugege enne laadija kasutamist kindlasti
ohutusjuhiseid.
Laadimisprotseduur
OHT: Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisterminalide pinge on 230 volti.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
objektidega. Elektrilöögi või surmava
elektrilöögi oht.
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage aku laadijasse. Punane tuli
(laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et
laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
Laadimisprotsess.
Järgnevas tabelis on toodud aku laetuse olekud.
Laetuse olek
laadimine
täielikult laetud
kuuma/külma aku viivitus
asendage aku
viga
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatne värskendus
Automaatse värskenduse režiim võrdsustab ehk
tasakaalustab üksikud akuelemendid akus selle
tippmahtuvuse juures. Akusid tuleks värskendada
kord nädalas või alati kui aku ei võimalda enam
sama kaua töötada.
Aku värskendamiseks asetage aku tavapäraselt
laadijasse. Jätke aku laadijasse vähemalt
8 tunniks.
Kuuma/külma aku viivitus.
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadija lülitub
seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
2. Pikaajaline hoidmine ei kahjusta akut ega
laadijat. Sobivate tingimuste juures võib neid
hoida 5 aastat või kauem.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage laadijat
ega selle ühtki osa ümber. Tagajärjeks
võib olla kahjustus või kehavigastus.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
DE9135 laadijaga tohib kasutada 7,2 – 18 V
NiCd, NiMH või Li Ion akusid. Laadija ei vaja
reguleerimist ja see on mõeldud võimalikult
lihtsaks kasutamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
ÄRGE laske lastel tööriista või laadijat puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Veenduge, et laadija pinge vastab vooluvõrgu
pingele.
Teie DEWALTi laadija on vastavalt
standardile EN 60335 kahekordselt
isoleeritud; seetõttu pole maandusjuhe
vajalik.
Juhul kui seadme toitejuhe on kahjustub, peab
selle asendama tootja, müügijärgne teenindus või
muu sarnane kvalifitseeritud ja/või volitatud tehnik.
Toitepistiku vahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui paigaldada tuleb uus voolujuhe:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
7
EESTI KEEL
Pikenduskaabli kasutamine
Kui vajalik on pikenduskaabel, siis kasutage
tunnustatud pikenduskaablit, mis sobib selle
tööriista voolutarbele (vt tehnilisi andmeid).
Minimaalne juhtme ristlõike pindala on 1,5 mm2.
Kaablirulli kasutamisel kerige see alati täielikult
lahti.
HOOLDAMINE
Toode pole kasutaja poolt hooldatav. Laadija sees
pole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldamine
volitatud hoolduskeskuses on vajalik staatiliste
laengute suhtes tundlike siseosade kahjustamise
vältimiseks.
Teie DEWALTi laadija on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Puhastamine
HOIATUS! Elektrilöögi oht.
Ühendage laadija enne puhastamist
elektripistikust lahti. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
8
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see ei
anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid
kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada
keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• NiCd, NiMH JA Li Ion elemendid on ringlusse
võetavad. Viige need edasimüüjale või
kohalikku jäätmejaama. Kokkukogutud
akud võetakse ringlusse või kõrvaldatakse
nõuetekohaselt.
SELLE LAADIJAGA ÜHILDUVAD JÄRGMISED
AKUD:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
DE9135
Поздравляем Вас!
Вы выбрали зарядное устройство
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроприборов, различные
усовершенствования сделали электроприборы
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DE9135
Напряжение питания
Выходное напряжение
Тип аккумулятора
Ток зарядки
обычный режим
режим выравнивания
режим поддержания
заряда
Время зарядки
Аккумуляторы 1,3 Ач
Аккумуляторы 2,0 Ач
Аккумуляторы 2,6 Ач
Аккумуляторы 3,0 Ач
Вес
В перем. тока 230
В пост. тока 7,2-18
NiCd, NiMH, Li Ion
A
мА
3
100
мА
0
мин.
мин.
мин.
мин.
кг
26
40
52
60
0,62
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используемое
без символа опасности слово
означает потенциально опасную
ситуацию, которая может привести
к повреждению имущества.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DE9135.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем от
аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы, заряжайте
только аккумуляторы марки
DEWALT. Аккумуляторы других
марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые контакты
подзарядки внутри его корпуса
могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от электросети,
если в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
применения.
• Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув за кабель! Это снизит
риск повреждения электрической вилки
и кабеля.
• Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться о него, или иным способом
повредить или сильно натянуть!
• Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Использование несоответствующего
10
удлинительного кабеля может создать
риск возникновения пожара,поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть зарядного
устройства какой-либо предмет и не
ставьте зарядное устройство на мягкую
поверхность, это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство вдали
от источника тепла. Вентиляция зарядного
устройства происходит через прорези,
устроенные в верхней и нижней частях
кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены
– сразу же заменяйте поврежденные
детали.
• Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение
вследствие сильного удара или падения
или иного внешнего воздействия!
Обращайтесь в авторизованный сервисный
центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического обслуживания
или ремонта! Неправильная сборка может
привести к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск поражения
электрическим током. Извлечение
аккумулятора из зарядного устройства не
приводит к снижению этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано
на работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В. Не
пытайтесь подключать его к источнику
с другим напряжением. Данное указание
не относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Использование устройства физически или
умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица. Не оставляйте детей одних
с устройством и не позволяйте играть с ним.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение. Справьтесь в таблице,
помещенной в конце данного руководства,
относительно совместимости зарядных
устройств и аккумуляторов.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только зарядными
устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте инструмент
и аккумулятор в местах, в которых
температура может достичь или
превысить 40 °С (например, наружные
навесы или строения из металла
в летнее время).
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. Ни в коем
случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство аккумулятор
с треснутым или поврежденным
корпусом. Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока. Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор.
Не вставляйте в зарядное
устройство аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Поврежденные
аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемое устройство набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором оно не создает
опасность, что о него могут
споткнуться и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из аккумулятора.
Это не указывает на неисправность.
Однако, если повреждено наружное
уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала на
кожу, сразу же смойте ее водой с мылом
в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской помощью.
(Справка для врача: Жидкость
представляет собой 25-30% раствор
гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные пары
и частицы.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет
раздражение. Если необходимо обратиться
за медицинской помощью, медиков
следует поставить в известность, что
аккумуляторный электролит состоит из
смеси жидкого органического карбоната
и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 2)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент
(Рис. 2А).
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента (Рис. 2В).
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
12
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте только
с аккумуляторными батареями марки
DEWALT, другие аккумуляторы могут
взорваться, что приведет к получению
травмы или повреждению
электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторные батареи!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован в основании
корпуса под паспортной табличкой!
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Зарядные устройства
Перед использованием зарядного устройства
внимательно прочтите все инструкции
и правила безопасности.
Процедура зарядки
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Опасность поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке прежде,
чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––––
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 8 часов.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОЙ РАЗРЯДКИ
Аккумулятор защищен от глубокой разрядки во
время использования с инструментом.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить в течение 5 лет
и более.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте зарядное устройство
или какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению устройства.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваше зарядное устройство DE9135
предназначено для зарядки NiCd, NiMH или
Li-Ion аккумуляторных батарей напряжением
в диапазоне от 7,2 В до 18 В. Данные зарядные
устройства не требуют регулировки и являются
наиболее простыми в эксплуатации.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство во влажных
условиях или при наличии в окружающем
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту или зарядному устройству.
Неопытные пользователи должны использовать
данное устройство под руководством опытного
инструктора.
Электробезопасность
Убедитесь, что напряжение Вашего зарядного
устройства соответствует напряжению
электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
В случае повреждения линии подключения
к электросети данного устройства, она
должна быть заменена производителем или
в авторизованном сервисном центре.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Самостоятельный ремонт данного устройства
запрещен. Внутри зарядного устройства нет
обслуживаемых пользователем деталей. Во
избежание повреждения чувствительных
к статике внутренних деталей, техническое
обслуживание устройства должно проводиться
в авторизованном сервисном центре.
Ваше зарядное устройство DEWALT рассчитано
на работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность устройства
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
14
Чистка
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед чисткой
отключите зарядное устройство
от розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B.00110
DE9135
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH батареи подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
С ДАННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
СОВМЕСТИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ
АККУМУЛЯТОРОВ:
DE9057
7,2 В
NiCd
1,3 Aч
DE9084
7,2 В
NiMH
2,0 Ач
DE9062
9,6 В
NiCd
1,3 Aч
DE9061
9,6 В
NiCd
2,0 Aч
DE9074
12 В
NiCd
1,3 Aч
DE9071
12 В
NiCd
2,0 Aч
DE9075
12 В
NiCd
2,4 Aч
DE9501
12 В
NiMH
2,6 Aч
DE9094
14,4 В
NiCd
1,3 Aч
DE9091
14,4 В
NiCd
2,0 Aч
DE9092
14,4 В
NiCd
2,4 Aч
DE9502
14,4 В
NiMH
2,6 Aч
DE9140
14,4 В
Li-Ion
2,0 Aч
DE9098
18 В
NiCd
1,3 Aч
DE9095
18 В
NiCd
2,0 Aч
DE9096
18 В
NiCd
2,4 Aч
DE9503
18 В
NiMH
2,6 Aч
DE9180
18 В
Li-Ion
2,0 Aч
zst00205674 - 11-07-2013
15
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising