DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

382014 - 08 BAL
DE9135
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
Македонски
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevedeno s originalnih uputstava)
(Превод на оригиналните упатства)
4
10
17
23
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
A
B
3
SLOVENSKI
POLNILNIK SERIJE
DE9135
Čestitamo!
Izbrali ste polnilnik DEWALT. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
DE9135
Priključna napetost
Vizmenična
230
Izhodna napetost
Venosmerna
7,2–18
Vrsta baterije
NiCd, NiMH, Li Ion
Polnilni tok
nominalni način
način izenačevanje
način vzdrževanje
A
mA
mA
3
100
0
Polnilni čas
1,3 Ah akum. bat.
2,0 Ah akum. bat.
2,6 Ah akum. bat.
3,0 Ah akum. bat.
min
min
min
min
26
40
52
60
Teža
kg
0,62
Varovalke
Evropa
230 V orodja 10 A, omrežna varovalka
Velika Britanija in Irska 230 V orodja 13 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST:Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, preprečite, povzročila smrt
ali resno poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
PREVIDNO: Uporaba brez
varnostnega opozorila nakazuje
potencialno nevarno situacijo, ki
4
lahko, če je ne preprečite, povzroči
materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
OPOZORILO! Preberite in se
prepričajte, da razumete vsa
navodila. Če ne boste sledili spodaj
napisanim navodilom, lahko privede do
električnega udara, požara in/ali hujših
telesnih poškodb.
SHRANITE TE NAPOTKE
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh akumulatorskih polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
akumulatorskega polnilnika DE9135.
• Pred uporabo baterijskega polnilnika
preberite vse napotke in opozorilne oznake
na polnilniku, bateriji in na izdelku, ki baterijo
uporablja.
NEVARNOST: Nevarnost smrti
zaradi električnega udara. Na
polnilnih terminalih je 230 voltov
električne napetosti. Ne dotikajte se
jih s prevodnimi predmeti. To lahko
povzroči električni udar ali smrt zaradi
električnega udara.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To lahko
povzroči električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT baterije za polnjenje.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
PREVIDNO: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj polnilnika
zaradi tujega materiala do
kratkostičnega spoja, ko je polnilnik
priključen na vir napajanja. Tuj material
iz prevodnih snovi, med katere med
SLOVENSKI
drugim spada tudi kamena volna,
aluminijasta folija ali akumulirani
kovinski delci, morate odstraniti iz
bližine prezračevalnih odprtin. Če
v polnilniku ni akumulatorja, vedno
izklopite polnilnik iz vira napajanja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti
akumulatorske baterije s polnilniki, ki jih
ni v tem priročniku. Polnilnik in baterija
sta posebej izdelana in namenjena, da ju
uporabljate skupaj.
• Ti polnilniki niso namenjeni uporabi
z nobenimi drugimi baterijami razen za
polnjenje DEWALT baterij za polnjenje.
Vsaka drugačna uporaba lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtiča in kabla.
• Poskrbite, da bo kabel nameščen tako, da
se po njem ne bo hodilo, da se obenj ne
bo spotikalo ali da ne bo kako drugače
izpostavljen poškodbam ali obremenitvam.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neustreznega podaljška kabla lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov
oz. polnilnika ne postavljajte na mehko
podlago, ki bi lahko zakrila prezračevalne
odprtine in povzročila prekomerno
segrevanje notranjosti polnilnika.
Polnilnik postavite stran od izvora toplote.
Prezračevanje polnilnika poteka skozi odprtine
na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali
vtičem ne uporabljajte— poškodovani del
takoj zamenjajte.
• Polnilnika, ki je bil močno udarjen, vržen
na tla ali kako drugače poškodovan,
ne uporabljajte. Polnilnik odnesite na
pooblaščeni servisni center.
• Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni
servis. Vsako nepravilno sestavljanje lahko
povzroči nevarnost požara, električnega udara
ali smrti zaradi električnega udara.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik
izklopite iz vtičnice. Tako zmanjšate
nevarnost električnega udara. Z odstranitvijo
baterije ne zmanjšate te nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi
s standardnim 230V gospodinjskim
električnim tokom. Ne poskušajte ga
uporabljati na kakšni drugi napetosti. To ne
velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki)
z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi
sposobnostmi, neizkušene osebe in/ali osebe,
ki se želijo naučiti delati z napravo, če jih ne
nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost.
Ne dovolite, da bi se otroci brez nadzora igrali
s tem orodjem.
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh vrst baterij
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost
akumulatorske baterije. Združljivost polnilnikov in
baterij preverite v tabeli na koncu teh navodil.
Baterija, ki jo vzamete iz embalaže, ni popolnoma
napolnjena. Pred uporabe baterije in polnilnika
preberite spodnje napotke za varno uporabo. Nato
upoštevajte navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom.
Ko baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika,
se lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• Baterije polnite samo v polnilnikih DEWALT.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in
baterije na krajih, kjer lahko temperatura
preseže 40 °C (105 °F) (na primer zunanje
lope s kovinskimi stenami poleti).
NEVARNOST: Nevarnost smrti
zaradi električnega udara. Nikoli ne
poskušajte iz kakršnegakoli razloga
odpreti akumulatorske baterije.
Če je ohišje baterije počeno ali
poškodovano, baterije ne vložite
v polnilnik. To lahko povzroči električni
udar ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis
v recikliranje.
5
SLOVENSKI
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je ohišje
baterije počeno ali poškodovano,
baterije ne vložite v polnilnik.
Akumulatorske baterije ne stiskajte,
mečite ali kako drugače poškodujte.
Ne uporabljajte baterije ali polnilnika,
ki sta bila izpostavljena močnemu
udarcu, ki sta padla na tla, bila
povožena ali na kakšen drug način
poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
Poškodovane baterije vrnite v servis
v recikliranje.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo ali se
prevrnilo. Nekatera orodja z velikimi
baterijami stojijo pokonci na bateriji,
vendar se z lahkoto prevrnejo.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA
UPORABO NIKEL KADMIJ (NiCd) ALI NIKELMETAL-HIDRIDNIH (NiMH) BATERIJ
• Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar.
• Pri ekstremnih pogojih uporabe ali
temperaturah lahko pride do neznatnega
puščanja tekočine iz baterije. To je običajno
in ne pomeni napake.
Vendar, če je poškodovano zunanje tesnilo:
a. in pride tekočina iz baterije v stik s kožo,
nemudoma nekaj minut spirajte kožo
z milom in vodo.
b. in pride tekočina iz baterije v oči, spirajte
oči s čisto vodo najmanj 10 minut in
zatem takoj poiščite zdravniško pomoč.
(Zdravniško opozorilo: Tekočina je
25-35% raztopina kalijevega hidroksida.)
POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO
LITIJ-IONSKIH BATERIJ (LI-ION)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte
sežgati, tudi če je močno poškodovana
ali popolnoma dotrajana. Baterija lahko
eksplodira in povzroči požar. Če litijevo ionsko
baterijo zažgete, nastanejo pri tem strupene
snovi in hlapi.
• Če njena vsebina pride v stik s kožo,
območje na koži nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če pride tekočina
baterije v stik z očesom, odprto oko spirajte
6
z vodo 15 minut oziroma dokler draženje ne
izgine. Če je potrebna zdravniška pomoč, je
v pomoč podatek, da je baterijski elektrolit
sestavljen iz tekočih organskih ogljikov in
litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO:Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname, če
je izpostavljena iskram ali ognju.
Pokrov baterije (sl. 2)
Za zaščito kontaktov odstranjene baterije je na
voljo zaščitni baterijski pokrov. Brez nameščenega
zaščitnega pokrova lahko razni kovinski predmeti
povzročijo kratek stik med terminaloma in
posledično nevarnost požara ali okvaro baterije.
1. Preden vložite baterijo v polnilnik ali v orodje,
odstranite zaščitni pokrov (sl. 2A).
2. Namestite zaščitni pokrov preko kontaktov,
takoj ko odstranite baterijski vložek iz
polnilnika ali orodja (sl. 2B).
OPOZORILO: Preden shranite baterijo
ali med prenašanjem baterije morate
na baterijo namestiti zaščitni pokrov.
Oznake na polnilniku in akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na bateriji tudi naslednje
oznake:
Preberite priročnik z navodili pred
uporabo.
Polnjenje.
Napolnjeno.
Baterija je defektna.
Zamik vroče/hladno.
V izdelek ne drezajte s prevodnimi
predmeti.
SLOVENSKI
Ne polnite poškodovanih akumulatorskih
baterij.
2. Vstavite baterijo v polnilnik. Rdeči svetlobni
indikator (polnjenje) utripa in označuje, da se
je začel postopek polnjenja.
Uporabljajte samo baterije proizvajalca
DEWALT; druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane kable nemudoma
zamenjajte.
Polnite pri temperaturi med 4 °C in
40 °C.
Pri odlaganju akumulatorja pazite na
okolje.
Ne zažigajte NiMH, NiCd+ in litijevihionskih baterij.
Polni NiMH in NiCd baterije.
Polni litij-ionske akumulatorske baterije.
Za potreben čas polnjenja glejte
tehnična navodila.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Datumska koda, ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje pod etiketo
nazivnih vrednosti!
Primer:
2010 XX XX
Leto izdelave
Polnilniki
Pred uporabo polnilnika morate obvezno prebrati
navodila za uporabo.
Potek polnjenja
NEVARNOST: Nevarnost smrti zaradi
električnega udara. Na polnilnih
terminalih je napetost 230 voltov. Ne
dotikajte se jih s prevodnimi predmeti.
Nevarnost električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
1. Priključite polnilnik na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
Potek polnjenja
S pomočjo tabele spodaj preverite stanje
napolnjenosti baterije.
Stanje napolnjenosti
polnjenje
––––––
popolnoma napolnjeno
–––––––––––
zamik vroče/hladno
––– – ––– –
zamenjajte baterijo
•••••••••••
težava •• •• •• ••
Samodejna obnovitev
Način samodejne obnovitve izenačuje oz.
uravnoteži posamezne celice v bateriji na njihovo
najvišjo zmogljivost. Baterije je priporočeno
obnavljati vsak teden oz. kadarkoli baterija ne
zagotavlja več prvotnega nivoja učinkovitosti.
Baterijo obnovite, tako da jo kot običajno vstavite
v polnilnik. Baterijo pustite v polnilniku najmanj 8
ur.
Zakasnitev zaradi vročega/mrzlega akumulatorja
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki je
prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi funkcijo
zamik vroče/hladno. To pomeni, da je polnjenje
preloženo, dokler baterija ne doseže primerne
temperature. Polnilnik zatem samodejno preklopi
nazaj v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja
maksimalno življenjsko dobo baterije.
ZAŠČITA PRED PREKOMERNO IZPRAZNITVIJO
Ko je baterija nameščena v orodju je zaščitena
pred prekomerno izpraznitvijo.
Priporočila za shranjevanje
baterij
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom.
2. Dolgotrajna hramba baterije ali polnilnika
ne škoduje. Pod ustreznimi pogoji jih lahko
hranite 5 let ali več.
7
SLOVENSKI
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Polnilnika ali njegovih
delov nikoli ne predelujte. Predelava
lahko povzroči telesne poškodbe ali
okvaro orodja.
NAMEN UPORABE
Polnilnik DE9135 polni 7,2 - 18 V NiCd, NiMH ali
litijeve-ionske baterije. Ti polnilniki ne zahtevajo
nobenih nastavitev in omogočajo kar najlažje
upravljanje in uporabo.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
NE dovolite otrokom stika z orodjem ali
polnilnikom. Neizkušeni uporabniki naj orodje
uporabljajo s pomočjo nadzornika.
Električna varnost
Preverite, ali napetost vašega polnilnika ustreza
napetosti vašega vozila.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora
proizvajalec, njegov serviser ali ustrezna
pooblaščena oseba nemudoma zamenjati.
Zamenjava električnega napajalnega vtiča
(samo Velika Britanija in Irska)
VZDRŽEVANJE
Tega izdelka ne more servisirati uporabnik sam.
Znotraj polnilnika ni nobenih delov, ki bi jih bilo
mogoče servisirati. Da bi preprečili poškodbe na
statično elektriko občutljivih notranjih komponent,
priporočamo servisiranje v pooblaščenem
servisnem centru.
Vaš DEWALT polnilnik je namenjen dolgoročnemu
delovanju z minimalnimi vzdrževalnimi posegi.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja naprave.
Čiščenje
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja polnilnika
s pomočjo krpe ali mehke nekovinske
ščetke. Ne uporabljajte vode ali
kakršnihkoli čistilnih raztopin.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
3 A.
Uporaba napajalnega podaljška
Če je potrebna uporaba napajalnega podaljška,
uporabite ustrezen napajalni podaljšek, ki ustreza
vhodni električni napetosti vašega orodja (glejte
tehnične podatke). Minimalna velikost kabla je
1,5 mm2.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
8
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje
od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov
in embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
SLOVENSKI
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj s podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Polnilna akumulatorska baterija
To akumulatorsko baterijo z dolgo življenjsko
dobo morate napolniti, ko orodje ne zmore več
zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je prej
z lahkoto opravljal. Na koncu tehnične življenjske
dobe akumulatorjev ravnajte z njimi v skladu
s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• NiCd, NiMH IN litijeve ionske baterije je
mogoče reciklirati. Odnesite jih k svojemu
prodajalcu ali na lokalno reciklažno postajo.
Zbrane baterije bodo reciklirane oz. uničene
v skladu s predpisi.
NAVEDENE BATERIJE SO ZDRUŽLJIVE S TEM
POLNILNIKOM:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12
12
12
12
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18
18
18
18
18
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
9
HRVATSKI
PUNJAČ
DE9135
Čestitamo!
Odabrali ste punjač tvrtke DEWALT. Godine
iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti,
učinile su tvrtku DEWALTjednim od najpouzdanijih
partnera za korisnike profesionalnih električnih
alata.
Tehnički podaci
DE9135
Napon
VAC
230
Izlazni napon
VDC
7,2–18
Vrsta baterije
NiCd, NiMH, Li Ion
Struja punjenja
nominalni način
način izjednačenja
način održavanja
A
mA
mA
3
100
0
Vrijeme punjenja
baterije od 1,3 Ah
baterije od 2,0 Ah
baterije od 2,6 Ah
baterije od 3,0 Ah
min
min
min
min
26
40
52
60
Masa
kg
0,62
Osigurači
Europa
230 V za alate
10 Ampera, mreža
U.K. i Irska
230 V alati
13 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
OPREZ: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednje
teškim ozljedama.
PAŽNJA: Ako je prikazano bez
simbola upozorenja, označava
10
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
UPOZORENJE! Pročitajte i proučite
sve upute. Nepoštivanje svih dolje
opisanih uputa može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
osobnim ozljedama.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Važne sigurnosne upute za sve
punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi punjača
DE9135.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, bateriji
i proizvodu koji koristi bateriju.
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara. Kontakti punjača su pod
naponom od 230 V. Ne dodirujte
električki vodljivim predmetima. Može
doći do električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog
udara. Ne dopustite da u punjač
dospije bilo kakva tekućina. Može doći
do strujnog udara.
OPREZ: Rizik od opeklina. Punite
isključivo punjive baterije tvrtke
DEWALT kako biste smanjili rizik od
ozljeda. Ostale vrste baterija mogu
prsnuti te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
OPREZ: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratak
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti kao
što su, između ostalih, čelična vuna,
aluminijska folija ili bilo kakva taloženja
metalnih čestica, moraju se držati
podalje od udubljenja punjača. Punjač
uvijek isključite iz električnog napajanja
HRVATSKI
ako akumulator nije u udubljenju
punjača. Punjač prije čišćenja isključite
iz napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski su
dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači namijenjeni su samo za
punjenje baterija tvrtke DEWALT koje su
predviđene za punjenje. Bilo kakva druga
upotreba može rezultirati požarom ili strujnim
udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ni kiši.
• Prilikom iskapčanja iz napajanja vucite za
utikač, a ne za kabel. To smanjuje rizik od
oštećenja utikača i kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili ga oštetiti na bilo koji način.
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim
ako nisu apsolutno potrebni. Nepravilna
upotreba produžnih kabela može rezultirati
opasnošću od požara ili električnog udara.
• Na punjač ne stavljajte nikakve predmete,
a sam punjač ne postavljajte na mekanu
površinu koja bi mogla blokirati otvore
za prozračivanje i uzrokovati pretjerano
zagrijavanje unutrašnjosti. Punjač postavite
podalje od bilo kakvog izvora topline. Punjač
se prozračuje kroz otvore na vrhu i dnu
kućišta.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni — smjesta ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Predajte
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak, odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite
od električne mreže. Na ovaj će se način
smanjiti opasnost od električnog udara.
Uklanjanje samo akumulatora neće smanjiti
ovu opasnost.
• NIKAD ne pokušavajte zajedno povezati 2
punjača
• Punjač je projektiran za rad sa
standardnom električnom mrežom
u kućanstvu od 230V. Ne pokušavajte ga
upotrebljavati uz drugi napon. Ovo se ne
odnosi na automobilske punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako
ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire.
Djecu se nikad ne smije ostaviti samu da se igraju
ovim proizvodom.
Važne sigurnosne upute za sve
akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon. Za
kompatibilnost akumulatora i punjača konzultirajte
tablicu na kraju ovog priručnika.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen. Prije
korištenja akumulatora i punjača pročitajte donje
sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane upute za
punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Akumulator nemojte puniti ni koristiti
u eksplozivnom okruženju, primjerice
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Umetanje ili uklanjanje akumulatora
iz punjača može zapaliti prašinu ili
isparavanja.
• Akumulatore dopunjavajte isključivo DEWALT
punjačima.
• NE polijevajte i ne potapajte uređaj u vodu ili
druge tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite
na lokacijama gdje bi temperatura mogla
dostići ili porasti preko 40 °C (npr. izvan
alatnica ili metalnih objekata tijekom ljeta).
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara. Nikad ni iz kojeg razloga ne
pokušavajte otvarati akumulator. Ako
je akumulator napuknut ili oštećen
ne umećite ga u punjač. Može doći
do električnog udara. Oštećene
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, pregažen ili oštećen na bilo
koji način (npr. probijen čavlom,
udaren čekićem, nagažen). Oštećene
11
HRVATSKI
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
OPREZ: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
SIGURNOSNE NAPOMENE ZA NIKAL-KADMIJ
(NiCd) I NIKAL-METALNI HIDRID (NiMH)
• Ne spaljujte akumulator čak ni ako je
ozbiljno oštećen ili u cijelosti istrošen.
Vatra može izazvati eksploziju akumulatora.
• U uvjetima ekstremne upotrebe ili
ekstremne temperature, iz ćelija
akumulatora može doći do manjeg curenja
tekućine. To ne predstavlja kvar.
Međutim, ako vanjska brtva nije ispravna:
a. i tekućina iz akumulatora dospije na kožu,
odmah isperite sapunom i vodom. Činite to
nekoliko minuta.
b. i akumulatorska tekućina dospije u oči,
najmanje 10 minuta ispirite vodom i smjesta
zatražite liječničku pomoć. (Zdravstvena
napomena: Tekućina je 25- 35% otopina
kalijevog klorida.)
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (LI-ION) BATERIJE
• Ne spaljujte akumulator čak ni ako je
ozbiljno oštećen ili u cijelosti istrošen.
Vatra može izazvati eksploziju akumulatora.
Tijekom gorenja litij-ionskog akumulatora
stvaraju se otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj baterije dođe u kontakt
s kožom, odmah operite blagim sapunom
i vodom. Ako tekućina iz baterije dođe
u kontakt s očima, ispirite vodom preko
otvorenog oka 15 minuta ili dok iritacija ne
prestane. Ako je potrebna liječnička pomoć,
elektrolit baterije sastoji se od mješavine
tekućih organskih karbonata i litijskih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije
može izazvati iritaciju dišnih putova.
Omogućite svjež zrak. Ako se simptomi
zadržavaju, potražite liječničku pomoć.
UPOZORENJE:Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti zapaljiva
ako se izloži iskrenju ili plamenu.
namještenog zaštitnog poklopca, nepričvršćeni
metalni objekti mogli bi izazvati kratki spoj
priključaka i dovesti do opasnosti od požara ili
oštećivanja akumulatora.
1. Zaštitni poklopac skinite prije postavljanja
akumulatora u punjaè ili alat (crtež 2A).
2. Zaštitni poklopac namjestite na priključke
odmah nakon uklanjanja akumulatora iz
punjača ili alata (crtež 2B).
UPOZORENJE: Provjerite je li zaštitni
poklopac pravilno namješten prije
skladištenja ili nošenja odvojenog
akumulatora.
Oznake na punjaču i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Punjenje akumulatora.
Akumulator je napunjen.
Akumulator je neispravan.
Odgoda u slučaju vrućeg ili hladnog
akumulatora.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
Upotrebljavajte isključivo s DEWALT
akumulatorima - ostale vrste
akumulatora i baterija mogu prsnuti te
izazvati tjelesne ozljede i materijalnu
štetu.
Ne izlažite vodi.
Poklopac akumulatora (crtež 2)
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Isporučeni zaštitni poklopac namijenjen je
pokrivanju priključaka odvojenog akumulatora. Bez
Dopunjavajte samo pri temperaturama
od 4 °C do 40 °C.
12
HRVATSKI
Stanje punjenja
Rabljene baterije odbacujte vodeći brigu
prema okolišu.
Ne spaljujte baterije tipa NiMH, NiCd+
i Li Ion.
Namijenjeno punjenju baterija tipa NiMH
i NiCd.
punjenje
––––––
potpuno napunjeno
–––––––––––
odgoda zbog vrućeg/hladnog akumulatora ––– – ––– –
zamijenite akumulator
•••••••••••
problem
•• •• •• ••
Automatsko osvježavanje
Namijenjeno punjenju litij-ionskih
baterija.
Način automatskog osvježavanja izjednačit će ili
uravnotežiti pojedine ćelije akumulatora kako bi
imale najviši kapacitet. Akumulator je potrebno
osvježiti jedanput tjedno ili svaki puta kad ne
pruža istu količinu snage.
Za vremena punjenja pogledajte
tehničke podatke.
Kako biste osvježili svoj akumulator, na uobičajeni
ga način umetnite u punjač. Akumulator ostavite
u punjaču najmanje 8 sati.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži i godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu ispod nazivne oznake.
Primjer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Punjači
Prije upotrebe punjača svakako pročitajte sve
sigurnosne upute.
Postupak punjenja
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara. Na kontaktima punjača prisutan
je napon od 230 V. Ne dodirujte
električki vodljivim predmetima.
Opasnost od električnog udara.
1. Punjač priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja baterija.
2. Akumulator umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treptati
kako bi se naznačilo započinjanje postupka
punjenja.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
Odgoda kod vrućeg ili hladnog
akumulatora
Kad punjač detektira da je akumulator
previše vruć ili previše hladan, automatski
započinje s odgodom u slučaju vrućeg ili
hladnog akumulatora, odgađajući punjenje
sve dok akumulator ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se potom automatski
prebacuje u način punjenja akumulatora. Ova
značajka osigurava produljenje vijeka trajanja
baterije.
ZAŠTITA OD POTPUNOG PRAŽNJENJA
Baterija je zaštićena od potpunog pražnjenja kada
se upotrebljava u alatu.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći.
2. Produljeno skladištenje neće štetiti bateriji ni
punjaču. U odgovarajućim uvjetima mogu se
skladištiti do 5 godina.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE:Nikad ne modificirajte
punjač ili bilo koji njegov dio. Može doći do
oštećenja ili ozljeda.
Postupak punjenja
PREDVIĐENA UPOTREBA
Za stanje punjenja ili akumulatora pogledajte
donju tablicu.
Punjač DE9135 namijenjen je akumulatorima
napona 7,2 - 18 V vrste NiCd, NiMH ili Li-Ion. Ovi
punjači ne zahtijevaju prilagođavanje i projektirani
su za što jednostavniju upotrebu.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
13
HRVATSKI
NE dopustite djeci da dolaze u kontakt s alatom
i punjačem. Neiskusan korisnik mora biti pod
nadzorom prilikom uporabe ovog alata.
Zaštita od električne struje
Provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu izvora napajanja.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je
izoliran u skladu s dokumentom
EN 60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako se kabel napajanja uređaja ošteti, mora ga
zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili slično
kvalificirana i/ili ovlaštena osoba.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Čišćenje
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač odvojite od utičnice
električne mreže. Nečistoća i masnoća
s vanjske strane punjača mogu
se ukloniti krpom ili mekanom (ne
metalnom) četkom. Ne koristite vodu ili
bilo kakve otopine za čišćenje.
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni produžni kabel koji je pogodan za ulaznu
snagu ovog alata (pogledajte tehničke podatke).
Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
ODRŽAVANJE
Ovaj proizvod nije namijenjen servisiranju od
strane korisnika. Unutar punjača nema dijelova
koje bi korisnik mogao servisirati. Servisiranje
u ovlaštenom servisu potrebno je kako bi se
izbjeglo oštećivanje unutarnjih komponenti
osjetljivih na statički elektricitet.
Ovaj punjač tvrtke DEWALT predviđen je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
14
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
HRVATSKI
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Pri kraju svog tehnološkog vijeka,
odbacite ga uz brigu prema okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• NiCd, NiMH i Li Ion ćelije mogu se reciklirati.
Odnesite ih vašem prodavaču ili u lokalno
središte za recikliranje. Prikupljeni akumulatori
bit će reciklirani ili pravilno uklonjeni.
S OVIM SU PUNJAČEM KOMPATIBILNE
SLJEDEĆE BATERIJE:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12
12
12
12
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18
18
18
18
18
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili
u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod
normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati
priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku
7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa
propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se
zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni
u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira
na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je
obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem,
rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili
mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan
od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se
produžuje za trajanje servisa.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja
i pakiranja
♦
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni
nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
16
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦
Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦
Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦
Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦
Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane
neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦
Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦
Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom popravku,
te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno
kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno
vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
PUNJAČ
DE9135
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT punjač. Dugogodišnje
iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da
DEWALT postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
DE9135
Napon
VAC
Izlazni napon
VDC
Tip baterije
230
7,2–18
NiCd, NiMH, Li Ion
Struja punjenja
nominalni režim
režim izjednačavanja
režim održavanja
A
mA
mA
3
100
0
Vreme punjenja
1,3 Ah
2,0 Ah
2,6 Ah
3,0 Ah
min
min
min
min
26
40
52
60
Težina
kg
0,62
Osigurači
Evropa
230 V alati
10 ampera, mrežni
U.K. i Irska
230 V alati
13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
OPREZ: Ako se koristi bez simbola
opasnosti po bezbednost, ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
može, ako se ne izbegne, izazvati
materijalnu štetu.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
UPOZORENJE! Neophodno je
pročitati i razumeti sva uputstva.
Nepoštovanje svih dole navedenih
upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu
telesnu povredu.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za rad
DE9135 punjača baterije.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi
bateriju.
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara. Na terminalima za punjenje
ima 230 V. Ne dodirujte predmetima
koji su elektroprovodni. Može doći do
električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
punite samo DEWALT punjive baterije.
Drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
OPREZ: Pod izvesnim okolnostima,
kada je punjač priključen u struju,
izloženi kontakti za punjenje u punjaču
mogu se kratkospojiti stranim
materijalom. Strani materijali koji
su povodljivi, kao što su čelična vuna,
aluminijumska folija ili nagomilavanje
metalnih opiljaka, ali ne samo oni,
moraju se držati dalje od šupljina na
punjaču. Punjač treba uvek iskopčati
17
SRPSKI
od izvora napajanja kada se u njemu
ne nalazi baterija. Iskopčajte punjač sa
napajanja pre radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite bateriju drugim
punjačima već samo onim koji su navedeni
u ovom priručniku. Punjač i baterija su
specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjivih
baterija. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Povucite na utikaču na na kablu prilikom
iskopčavanja punjača. Time će se smanjiti
opasnost od oštećenja utikača i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač
i ne postavljajte punjač na mekanu
površinu jer to može blokirati ventilacione
otvore i dovesti do prekomernog
unutrašnjeg zagrevanja. Punjač udaljite od
izvora toplote. Punjač se ventilira kroz otvore
na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen njegov
kabl ili utikač — odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način.Odnesite ga u ovlašćeni servis.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je potrebno
servisiranje ili popravka. Ako se nepravilno
stavi, može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete 2
punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na standardnom
naponu u domaćinstvu od 230V. Ne
pokušavajte da koristite drugi napon. To se
ne odnosi na automobilski punjač.
18
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod
nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa ovim proizvodom.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije
obavezno navedite kataloški broj i napon. U tabeli
na kraju ovog uputstva su navedeni podaci
o kompatibilnosti punjača i punjivih baterija.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Prilikom stavljanja ili vađenja baterije
iz punjača može doći do paljenja prašine ili
pare.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte i ne
koristite na mestima na kojima temperatura
može da poraste do ili premaši 40 °C
(105 °F) (npr. šupe ili limene zgrade tokom
leta).
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara. Nikad ne pokušavajte da
otvorite punjivu bateriju. Ako je kućište
punjive baterije napuklo ili oštećeno,
ne stavljajte je u punjač. Može doći do
električnog udara. Oštećene punjive
baterije treba vratiti u servisni centar
radi recikliranja.
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je
kućište punjive baterije napuklo ili
oštećeno, ne stavljajte je u punjač.
Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte
punjivu bateriju. Ne koristite punjivu
bateriju ili punjač ako su bili izloženi
udarcu, ako su pali, prevrnuli se ili
oštećeni na drugi način (npr. probušeni
SRPSKI
ekserom, udareni čekićem, nagaženi).
Oštećene punjive baterije treba vratiti
u servisni centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA
NIKL KADMIJUM (NiCd) ILI NIKAL METAL
HIDRID (NiMH)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
• U slučaju ekstremnih uslova korišćenja
ili ekstremnih temperatura može doći do
malog curenja tečnosti iz ćelija punjive
baterije. To ne označava kvar.
Međutim, ako je spoljni pečat slomljen:
a. i ako tečnost iz baterije dođe u dodir sa
kožom, odmah počnite ispiranje sapunom
i vodom u trajanju od nekoliko minuta.
b. i tečnost iz baterije dođe u dodir s vašim
očima, vršite ispiranje očiju čistom
vodom najmanje 10 minuta i odmah
potražite medicinsku pomoć. (Medicinska
napomena: Ova tečnost predstavlja
25-35%-tni rastvor kalijum-hidroksida.)
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (LI ION)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa
kožom, odmah isperite područje sa mekim
sapunom i vodom. Ako tečnost baterije dođe
u dodir sa vašima očima, ispirajte oči vodom
za 15 minuta ili dok se ne umanji iritiacija. Ako
vam je neophodna lekarska pomoć, elektroliti
baterije se sastoje od mešavine tečnih
organskih karbonata i litijumske soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Poklopac baterije (sl. 2)
Zaštitni poklopac baterije je isporučen radi
pokrivanja kontakata kada se punjiva baterija
odvoji. Ako se zaštitni poklopac ne postavi,
nepričvršćeni metalni predmeti bi mogli da
kratkospoje kontakte i izazovu opasnost od požara
i oštećenja punjive baterije.
1. Skinite zaštitni poklopac baterije pre nego što
je stavite u punjač ili postavite na alat (sl. 2A).
2. Zaštitni poklopac postavite preko kontakata
odmah nakon njenog uklanjanja iz punjača ili
sa alata (sl. 2B).
UPOZORENJE: Uverite se da je
zaštitni poklopac baterije na mestu
pre nego što odložite ili nosite skinutu
punjivu bateriju.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Punjenje baterije u toku.
Baterija je puna.
Baterija je neispravna.
Odlaganje zbog vruće/hladne baterije.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Koristite samo DEWALT punjive baterije;
drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
Ne izlažite vodi.
Neispravne kablove odmah zamenite.
19
SRPSKI
Puniti samo između 4 °C i 40 °C.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
Ne sagorevajte punjive NiMH, NiCd+
i Li-jonske baterije.
Puni NiMH i NiCd punjive baterije.
Puni samo Li-jonske baterije.
U tehničkim podacima ćete naći vreme
punjenja.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je u osnovi kućišta, ispod oznake za
nominalnu snagu!
Primer:
2010 XX XX
Godina proizvodnje
Punjači
Pobrinite se da pročitate sva uputstva
o bezbednosti pre korišćenja vašeg punjača.
Postupak punjenja
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara. Na terminalima za punjenje
ima 230 V. Ne dodirujte predmetima
koji su elektroprovodni. Opasnost od
električnog udara.
1. Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu pre
stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
Status punjenja
punjenje
––––––
kompletno napunjeno
–––––––––––
odlaganje zbog vruće/hladne baterije
––– – ––– –
20
zamenite punjivu bateriju
•••••••••••
problem
•• •• •• ••
Automatsko osvežavanje
Režim automatskog osvežavanja će izjednačiti ili
uravnotežiti pojedinačne ćelije u punjivoj bateriji
tako da se postigne maksimalan kapacitet. Punjive
baterije treba da se osvežavaju nedeljno ili kad
god prestanu da obezbeđuju istu količinu rada.
Da biste osvežili punjivu bateriju, postavite je
u punjač na uobičajeni način. Ostavite punjivu
bateriju najmanje 8 sati u punjaču.
Odlaganje zbog vruće/hladne
baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
odlaganje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski prebacuje
u režim punjenja baterije. Ova funkcija obezbeđuje
maksimalni vek trajanja baterije.
ZAŠTITA OD DUBOKOG PRAŽNJENJA
Baterija je zaštićena do dubokog pražnjenja kada
se koristi u alatu.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće.
2. Dugotrajno skladištenje neće oštetiti punjivu
bateriju ili punjač. Pod pravilnim uslovima one
se mogu skladištiti 5 godina i više.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
punjač ili njegove delove. Može doći
do oštećenja ili telesne povrede.
NAMENSKA UPOTREBA
Vaš DE9135 punjač prihvata 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH ili Li jonske baterije. Ovi punjači ne
zahtevaju podešavanje i dizajnirani su za što
jednostavniju upotrebu.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu ili
punjaču. Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom
radi neiskusno lice.
Električna bezbednost
Postarajte se da napon vašeg punjača odgovara
naponu vaše elektro mreže.
SRPSKI
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju oštećenja voda za mrežno napajanje
ovog uređaja, on se mora zameniti od strane
proizvođača, servisa ili olvašćene osobe sličnih
kvalifikacija.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
produžni kabl koji je podesan za ulaznu snagu
ovog alata (pogledajte tehnička uputstva).
Minimalni poprečni presek provodnika je 1,5 mm2.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
ODRŽAVANJE
Korisnik ne može da servisira ovaj proizvod.
Unutar punjača ne postoje delovi koji se mogu
servisirati od strane korisnika. Neophodno je
servisiranje u ovlašćenom servisnom centru da
bi se izbegla oštećenja unutrašnjih delova koji su
osetljivi na statičko naelektrisanje.
Vaš DEWALT punjače je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja i redovnog
čišćenja.
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Čišćenje
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se napuni
ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju
poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Na
kraju njihovog radnog veka treba ih zbrinuti vodeći
računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
21
SRPSKI
• NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu
reciklirati. Odnesite ih vašem distributeru ili
u lokalnu stanicu za reciklažu. Sakupljene
punjive baterije će biti pravilno reciklirane ili
zbrinute.
SLEDEĆE BATERIJE SU KOMPATIBILNE SA
OVIM PUNJAČEM:
22
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12
12
12
12
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18
18
18
18
18
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
МАКЕДОНСКИ
ПОЛНАЧ
DE9135
Ви честитаме!
Избравте полнач од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
DE9135
Напон
Vнаизменична струја
230
Излезен напон
Vеднонасочна струја
7,2–18
Тип на батерија
никел-кадмиумска (NiCd),
никел-металхидридна (NiMH),
литиум-јонска (Li Ion)
100
0
Време на полнење
пакети од 1,3 Ah
пакети од 2,0 Ah
min
min
26
40
пакети од 2,6 Ah
пакети од 3,0 Ah
min
min
52
60
kg
0,62
3
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230 V
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
Струја на полнење
номинален режим
A
режим на
изедначување
mA
режим на одржување mA
Тежина
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ВНИМАНИЕ: Употребата
без безбедносниот симбол за
предупредување означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на имот.
осигурувач од 10 ампери
на електричниот вод
осигурувач од 13 ампери
во приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ:Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
и разберете ги сите
упатства. Непридржување кон
долунаведените предупредувања
и упатства може да доведе до
електричен удар, пожар и/или
сериозна повреда на ракувачот.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Важни упатства за безбедност за сите полначи на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
DE9135 полнач на батерии.
• Пред да почнете да го користите
полначот, прочитајте ги сите упатства
и предупредувачки ознаки на полначот,
батерискиот пакет и производот што го
користи батерискиот пакет.
ОПАСНОСТ: Опасност од
електричен удар. Постои напон од
230 волти помеѓу терминалите на
полначот. Не го чепкајте полначот
со шилести предмети што
спроведуваат електрична струја.
Тоа може да доведе до електричен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
23
МАКЕДОНСКИ
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во полначот.
Страните тела што спроведуваат
електрична струја како што се
челична волна, алуминиумска
фолија, било какво насобирање
на метални честички или други
страни тела мора да се држат
подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте го
полначот од извор на струја кога
нема батериски пакет во отворот.
Исклучете го полначот од довод
на струја пред да започнете да го
чистите.
• Не употребувајте продолжен кабел
доколку тоа не е апсолутно потребно.
Употребата на несоодветен продолжен
кабел може да доведе до ризик од пожар
или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети
врз полначот и не го поставувајте
полначот врз мека површина која
може да ги блокира отворите за
вентилација и да доведе до претерано
внатрешно загревање. Поставајте го
полначот настрана од било какви извори
на топлина. Полначот се вентилира преку
отворите на горната и долната страна
од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок— обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете го во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот;
однесете го во овластен сервисен
центар кога ќе биде потребен сервис
или поправка. Неправилното склопување
може да доведе до ризик од електричен
удар или пожар.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го
полните батерискиот пакет со
било кои други полначи освен оние
споменати во ова упатство. Полначот
и батерискиот пакет се специјално
направени да работат заедно.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било какво
чистење. Ова ќе го намали ризикот од
електричен удар. Отстранувањето на
батерискиот пакет нема да го намали
овој ризик.
• Овие полначи не се наменети за било
каква друга употреба освен за полнење
на полниви батерии произведени од
DEWALT. Било каква друга употреба
може да доведе до ризик од пожар или
електричен удар.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите два
полначи заедно.
• Не го изложувајте полначот на дожд
или снег.
• Повлечете го полначот за
приклучокот, а не за кабелот кога
го исклучувате од штекер. Ова ќе
го намали ризикот од оштетување на
приклучокот и кабелот.
• Обезбедете дека кабелот е лоциран
за да не газите врз него, да не се
сопнувате од него или на некаков друг
начин да му нанесувате потрес или
штета.
24
• Полначот е наменет за употреба со
стандардна електрична струја со
напон од 230V. Немојте да се обидувате
да го употребувате со било кој друг
напон. Ова не важи за транспортниот
полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Овој производ не е наменете за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) кои што
патат од намалени физички, сетилни или
психички можности или на лица со недоволно
искуство и/или со желба да научат освен ако не
се под надзор на личноста која е одговорна за
нивната безбедност. Деца никогаш не треба да
се остават да си играат со овој производ сами.
МАКЕДОНСКИ
Важни упатства за безбедност за сите батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски
пакет, задолжително дадете информации
за каталошкиот број и напонот. Погледнете
во табелата на крајот од ова упатство за да
видите кои полначи се компатибилни со кои
батериски пакети.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или употребувате
батерии во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Вметнувањето
или отстранувањето на батеријата
од полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Полнете ги батериските пакети само во
полначи назначени од страна на DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Не ги складирајте или користете
алатката и батерискиот пакет на
локации каде што температурата
може да достигне или надмине 40° C
(како на пример во надворешни шупи
или метални градби во лето).
ОПАСНОСТ: Опасност од
електричен удар. Никогаш не
се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради било
која причина. Доколку батерискиот
пакет напукне или се оштети,
немојте да го вметнувате во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да се
вратат во сервисен центар заради
рециклирање.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради било
која причина. Доколку батерискиот
пакет напукне или се оштети,
немојте да го вметнувате во
полначот. Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен со
шајка, ударен со чекан или нагазен).
Оштетените батериски пакети
треба да се вратат во сервисен
центар заради рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗА
НИКЕЛ-КАДМИУМСКИ (NiCd) ИЛИ НИКЕЛМЕТАЛХИДРИДНИ (NiMH) БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако е тешко
оштетен или целосно истрошен.
Батерискиот пакет може да експлодира
во оган.
• Може да дојде до мало истечување
на течност од ќелиите на
батерискиот пакет во услови на
прекумерна употреба или екстремни
температури. Ова не укажува на квар.
Сепак, ако надворешната пломба
е скршена:
a. и течноста од батеријата ви дојде во
допир со кожата, веднаш измијте се со
сапун и вода неколку минути.
б. и течноста од батеријата влезе во
вашите очи, плакнете ги со чиста
вода во траење од најмалку 10 минути
и побарајте итна медицинска помош.
(Напомена за медицински лица:
Течноста е 25-35% раствор од калиум
хидроксид.)
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (LI ION) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате
батерискиот пакет дури и ако
е тешко оштетен или целосно
истрошен. Батерискиот пакет може
да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
25
МАКЕДОНСКИ
• Ако содржината на батеријата дојде
во допир со кожата, веднаш измијте
го местото со благ сапун и вода.
Ако течноста од батеријата влезе во
окото, пуштете вода врз отвореното
око 15 минути или додека не престане
иритацијата. Ако има потреба од
лекарска помош, електролитот на
батеријата е сочинет од мешавина на
течни органски карбонати и литиумски
соли.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување
на дишните патишта. Овозможете
пристап на свеж воздух. Доколку
симптомите продолжат, побарајте
медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена на
искра или оган.
Штитник за батеријата
(скица 2)
Штитникот за батеријата се испорачува за
покривање на терминалите на одвоениот
батериски пакет. Доколку не се постави
штитникот, расфрлани метални предмети можат
да направат краток спој помеѓу терминалите,
да предизвикаат опасност од пожар и да го
оштетат батерискиот пакет.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Батеријата се полни.
Батеријата е наполнета.
Батеријата е неисправна.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Употребувајте само батериски пакети
произведени од DEWALT, другите
можат да пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот и оштетување.
Не ја изложувајте батеријата на вода.
1. Извадете го штитникот пред да го
поставите батерискиот пакет во полначот
или во алатката (скица 2А).
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети.
2. Поставете го штитникот преку терминалите
веднаш штом ќе го извадите батерискиот
пакет од полначот или од алатката
(скица 2В).
Полнете само при температура од
4 °C до 40 °C.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Осигурајте
штитникот за батеријата да биде
поставен пред да го одложите или
пренесувате батерискиот пакет.
Ознаки на полначот и на батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во ова
упатство за употреба, на етикетите на полначот
и на батерискиот пакет се прикажани следните
скици:
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
Не ги согорувајте никелметалхидридните, никелкадмиумските и литиум-јонските
батериски пакети.
За полнење на никел-металхидридни
и никел-кадмиумски батериски пакети.
За полнење на литиум-јонски
батериски пакети.
Погледнете го времето на полнењето
во техничките податоци.
26
МАКЕДОНСКИ
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, кој исто така ја вклучува
и годината на производство, е испечатена на
основата на куќиштето под етикетата!
На пример:
2010 XX XX
Година на производство
Полначи
Задолжително прочитајте ги сите упатства
за безбедност пред да го употребите вашиот
полнач.
Постапка на полнење
ОПАСНОСТ: Опасност од
електричен удар. Постои напон од
230 волти помеѓу терминалите на
полначот. Не го чепкајте полначот
со шилести предмети што
спроведуваат електрична струја.
Постои опасност од електричен
шок или удар.
1. Вклучете го полначот во соодветна
приклучница за струја пред да го вметнете
батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет во полначот.
Црвеното светло (што означува полнење)
непрекинато ќе трепка, означувајќи дека
процесот на полнење е започнат.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде означен
со тоа што црвеното светло ќе остане
да свети непрекинато. Во тој момент,
пакетот е целосно наполнет и може да се
употребува или може да се остави да стои
во полначот.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот
пакет.
Состојба на наполнетост
се полни
––––––
целосно наполнет
–––––––––––
застој поради топла/ ладна батерија
––– – ––– –
заменете го батерискиот пакет
•••••••••••
проблем при полнењето
•• •• •• ••
Автоматско освежување
Режимот на работа за автоматско освежување
ќе ги изедначи и одржува поединечните ќелии
во батерискиот пакет на максимум од нивниот
капацитетот. Батериските пакети треба да се
освежуваат еднаш неделно или кога пакетот
повеќе нема да го овозможува извршувањето
на исто количество на работа.
За да го освежите Вашиот батериски пакет,
вметнете ја батеријата во полначот како
и обично. Оставете го батерискиот пакет во
полначот барем 8 часа.
Застој поради топла или ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
ЗАШТИТА ОД ЦЕЛОСНО ПРАЗНЕЊЕ
Батерискиот пакет е заштитен од целосно
празнење додека се употребува во алатката.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
2. Долготрајното одлагање нема да им
наштети на батерискиот пакет и на
полначот. Под соодветни услови, тие може
да се одложуваат 5 години и повеќе.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
го преправајте полначот или било
кој негов дел. Тоа може да доведе
до оштетување или повреда.
НАМЕНЕТА УПОТРЕБА
Вашиот полнач DE9135 прифаќа 7,2 – 18 V
никел-кадмиумски, никел-металхидридни или
литиум-јонски батерии. На овие полначи не им
е потребно никакво подесување и направени
се да бидат што е можно поедноставни за
употреба.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир
со алатката или полначот. Потребен е надзор
кога неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
27
МАКЕДОНСКИ
Безбедност од електричен
удар
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа и редовното
чистење.
Обезбедете напонот на вашиот полнач да се
совпаѓа со напонот на вашиот електричен вод.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Ако кабелот на оваа единица е оштетен,
тој мора да биде заменет од страна на
производителот, службата за услуги по
купување или други квалификувани и/или
овластени лица.
Замена на приклучок за
струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет кој одговара на струјниот приклучок
на оваа алатка (погледнете во техничките
податоци). Минималниот напречен пресек на
проводникот е 1,5 mm2.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
ОДРЖУВАЊЕ
Овој производ не е треба да биде поправан од
страна на корисникот. Во полначот не постојат
делови кои може да ги поправи корисникот.
Поправањето треба да се врши во овластен
сервисен центар за да се избегне оштетување
на внатрешните делови кои се чувствителни на
статички електрицитет.
Вашиот DEWALT полнач е направен да работи
долго време со минимално одржување.
28
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
МАКЕДОНСКИ
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Никел-кадмиумските, никелметалхидридните и литиум-јонските
батерии може да се рециклираат. Однесете
ги кај вашиот продавач или во локална
станица за рециклирање. Собраните
батериски пакети ќе бидат рециклирани
или соодветно отстранети.
СЛЕДНИТЕ БАТЕРИИ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ СО ОВОЈ ПОЛНАЧ:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12
12
12
12
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18
18
18
18
18
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
zst00238231 - 11-07-2014
29
МАКЕДОНСКИ
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising