DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

500500-83 CZ
Přeloženo z původního návodu
DE9135
Obrázek 1
Obrázek 2
2
NABÍJEČKA
DE9135
Blahopřejeme vám!
UPOZORNĚNÍ: Spolu s bezpečnostním varovným symbolem označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku hmotných škod.
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Technické údaje
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Typ akumulátoru
Nabíjecí proud
jmenovitý
ekvalizační režim
udržovací režim
Doba nabíjení
akumulátory 1,3 Ah
akumulátory 2,0 Ah
akumulátory 2,6 Ah
akumulátory 3,0 Ah
Hmotnost
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH,
Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte
si všechny pokyny. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní pokyny
a pokyny pro obsluhu nabíječky DE9135.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, akumulátoru a na
výrobku, který tento akumulátor používá.
Pojistky:
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na nabíjecích svorkách nabíječky je napětí
230 V. Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se
do nabíječky nedostala žádní tekutina.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Abyste snížili riziko úrazu, nabíjejte pouze
nabíjecí akumulátory DEWALT. Ostatní
typy akumulátorů mohou prasknout,
což může vést ke vzniku zranění nebo
hmotných škod.
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené pojmy popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede ke vzniku vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést ke vzniku vážného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
3
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové
fólie nebo jakékoliv částečky kovu,
se nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v nabíječce vložen
akumulátor, vždy ji odpojte od sítě.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE se nabíjet akumulátor pomocí nabíječek, které nejsou
uvedeny v tomto návodu. Nabíječka
a akumulátor jsou vyrobeny tak, aby bylo
umožněno jejich vzájemné použití.
Tyto nabíječky nejsou určeny k použití
s jinými typy akumulátorů, než jsou
nabíjecí akumulátory DEWALT. Jakékoliv
jiné použití může vést ke způsobení požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem
zabráníte poškození zástrčky a napájecího
kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho
poškození nebo nadměrnému zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést ke
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
•
•
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Předejte je autorizovanému
servisu.
Nepokoušejte se o demontáž nabíječky;
musí-li být provedena oprava, svěřte
tuto opravu autorizovanému servisu.
Nesprávné smontování nabíječky může
vést ke způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte
od elektrické sítě. Tímto způsobem
omezíte riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí akumulátoru riziko úrazu
nesnižuje.
NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky společně.
Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku
použít s jiným napájecím napětím. To se
nevztahuje na nabíječky do automobilů.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Tento výrobek není určen k použití osobami
(vč et n ě d ětí ) se sníženými f y zic k ými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití výrobku osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost. Děti by neměly být
ponechány bez dohledu, aby si s tímto
výrobkem nehrály.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Při objednávání náhradních akumulátorů se
ujistěte, zda jste do objednávky napsali katalogové číslo akumulátoru a také jeho napájecí
napětí. Porovnejte informace uvedené v tabulce na konci tohoto návodu, abyste se ujistili
o kompatibilitě nabíječek a akumulátorů.
Po vyjmutí z obalu není akumulátor zcela
nabit. Před použitím akumulátoru a nabíječky
si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
4
•
•
•
•
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU NiCd NEBO
NiMH
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
značně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni explodovat.
• Při extrémním namáhání nebo při vysokých teplotách může docházet k malým
únikům kapaliny z akumulátoru. To není
známkou poruchy. Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu akumulátoru:
a. a dojde-li k potřísnění vaší pokožky
kapalinou z takového akumulátoru,
ihned zasažené místo několik minut
omývejte mýdlem a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se dostane
do vašich očí, okamžitě je začněte
vyplachovat čistou vodou po dobu
minimálně 10 minut a ihned vyhledejte
lékařskou pomoc. (Poznámka pro
lékaře: Kapalina je 25 - 35 % roztok
hydroxidu draselného.)
Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátor
ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Jiskření při vkládání nebo vyjímání akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení
prachu nebo výparů.
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách
D EWALT.
Dbejte na to, aby NEDOŠLO k postříkání
nebo ponoření akumulátoru do vody nebo
do jiné kapaliny.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40°C
(jako jsou venkovní boudy nebo kovové
budovy v létě).
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Nikdy se
nepokoušejte z jakéhokoliv důvodu
rozebrat akumulátor. Dojde-li k prasknutí nebo poškození obalu akumulátoru, nevkládejte tento akumulátor
do nabíječky. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozené
akumulátory by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
z jakéhokoliv důvodu rozebrat akumulátor. Dojde-li k prasknutí nebo poškození obalu akumulátoru, nevkládejte
tento akumulátor do nabíječky. Dávejte
pozor, aby nedošlo k rozdrcení, pádu
nebo jinému poškození akumulátoru.
Nepoužívejte akumulátor nebo nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu,
pádu, přetížení nebo poškození těchto
výrobků jiným způsobem (například
propíchnutí hřebíkem, náraz kladivem, rozšlápnutí atd.). Poškozené
akumulátory by měly být vráceny do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jeho pádu. Některá nářadí
s rozměrným akumulátorem zůstanou na takovém akumulátoru stát ve
vzpřímené poloze, ale snadno může
dojít k jejich převržení.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO AKUMULÁTORY TYPU Li-Ion
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
značně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a uvolňování částeček materiálů.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
z akumulátoru, ihned zasažené místo
omyjte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po dobu, dokud podráždění
neustane. Je-li nutné lékařské ošetření,
elektrolytem akumulátoru je směs tekutých
organických uhličitanů a solí lithia.
• Otevřené články akumulátoru uvolňují
látky způsobující podráždění dýchacích cest. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Přetrvávají-li uvedené symptomy,
vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Je-li
kapalina akumulátoru v ystavena
jiskření nebo otevřenému plamenu,
může dojít k jejímu vznícení.
5
Ochranná krytka akumulátoru
(obr. 2)
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
nepoužívaného akumulátoru. Pokud by nebyla tato krytka nasazena, mohlo by dojít ke
zkratování kontaktů akumulátoru kovovými
předměty a tím k jeho poškození nebo ke
vzniku požáru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
nebo do nářadí z něj odstraňte ochrannou
krytku (obr. 2A).
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky
nebo z nářadí nasaďte ihned na kontakty
ochrannou krytku (obr. 2B).
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nespalujte.
Nabíjí akumulátory NiMH a NiCd.
Nabíjí akumulátory Li-Ion.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením odpojeného akumulátoru
se ujistěte, zda má nasazenu ochrannou krytku.
Doba nabíjení je uvedena v technických údajích.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který také obsahuje rok výroby,
je vytištěn na spodním krytu pod štítkem se
jmenovitými údaji!
Štítky na nabíječce a na
akumulátoru
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a akumulátorech obsahovat
následující piktogramy:
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíječky
Nabíjení akumulátoru.
Postup nabíjení
Před použitím nabíječky zajistěte, aby si obsluha přečetla všechny bezpečnostní pokyny.
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na nabíjecích svorkách nabíječky je napětí
230 V. Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Akumulátor nabit.
Vadný akumulátor.
Prodleva zahřátý/studený akumulátor.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky
zapojte napájecí kabel nabíječky do zásuvky elektrické sítě.
2. Do nabíječky vložte akumulátor. Červená
kontrolka (nabíjení) začne blikat a proces
nabíjení bude zahájen.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno nepřetržitým svícením červeného indikátoru.
Akumulátor je zcela nabit a může být okamžitě použit nebo může zůstat v nabíječce.
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty.
Poškozené akumulátory nenabíjejte.
Používejte pouze akumulátory
D EWALT, jiné typy mohou explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody.
Zabraňte styku akumulátoru
s vodou.
6
Průběh nabíjení
POUŽITÍ VÝROBKU
Ve Vaší nabíječce DE9135 lze nabíjet akumulátory 7,2 – 18 V NiCd, NiMH nebo Li Ion.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý/studený
akumulátor
akumulátor vyměňte
závada
––––––
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
ZABRAŇTE dětem dostat se do kontaktu
s elektrickým nářadím nebo nabíječkou.
Nezkušení pracovníci smí toto nářadí obsluhovat jen pod dozorem.
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede vyrovnání jednotlivých článků akumulátoru podle
jeho maximální kapacity. Oživení akumulátoru
by mělo být provedeno každý týden, nebo
pokud již akumulátor nepodává stejný výkon.
Elektrická bezpečnost
Ujistěte se, zdali hodnota napětí vašeho přístroje odpovídá hodnotě napětí vaší zásuvky
ve zdi.
Oživení akumulátoru provedete tak, že jej
obvyklým způsobem vložíte do nabíječky.
Akumulátor ponechejte v nabíječce alespoň
8 hodin.
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutná
ochrana uzemněním.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
V případě poškození přívodních napájecích
kabelů této nabíječky musí být tyto vyměněny
výrobcem, pracovníky poprodejního servisu
nebo jinou osobou s příslušnou kvalifi kací
nebo autorizací.
Pokud nabíječka detekuje stav, kdy je akumulátor příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci prodlevy zahřátého / studeného
akumulátoru a pozastaví proces nabíjení do
doby, než akumulátor dosáhne vhodné teploty.
Potom bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální životnosti akumulátoru.
Výměna síťové zástrčky (pouze
Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokud je akumulátor v nářadí, je chráněn před
úplným vybitím.
Doporučení ke skladování
VA ROVÁNÍ: Na zemnící svor ku
nebude připojen žádný vodič.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, z dosahu přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození nabíječky ani akumulátoru. Při splnění
podmínek je lze skladovat 5 let i déle.
Dodr žujte mont á žní pok yny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka:
3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k úrazu nebo k poškození
nářadí.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
7
ÚDRŽBA
bude toto nářadí shromážděno a s ohledem na
životní prostředí recyklováno.
Tento výrobek nemá žádné díly, které by si
mohl uživatel opravit sám. Uvnitř zařízení
nejsou žádné díly určené k servisu. Nechejte
provádět servisní úkony v autorizovaném servisu, aby bylo zabráněno poškození vnitřních
komponentů, které jsou citlivé na působení
statické elektřiny.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska D EWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D EWALT a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Nabíjecí akumulátory
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
vyjměte z nářadí.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím dodavateli
nebo v místní recyklační stanici. Shromážděné akumulátory budou vhodným způsobem zlikvidovány nebo recyklovány.
Čištění
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu
nabíječky odstraněny pomocí hadříku
nebo měkkého kartáče bez kovových
štětin. Nepoužívejte vodu nebo jiné
čisticí prostředky.
Ochrana životního prostředí
NÁSLEDUJÍCÍ BATERIE JSOU KOMPATIBILNÍ PRO POUŽITÍ S TOUTO NABÍJEČKOU:
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9084
7,2 V NiMH 2,0 Ah
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí
být odhozeno do běžného domovního
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných
pokynů o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich technické životnosti. V rámci této výhodné služby vraťte Vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce D EWALT, kde
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
zst00241210- 17-07-2014
8
9
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising