DE9135 | DeWalt DE9135 CHARGER Type 2 instruction manual

599333-22 SK
Preložené z pôvodného návodu
DE9135
Obrázok 1
Obrázok 2
2
NABÍJAČKA
DE9135
Blahoželáme Vám!
UPOZORNENIE: Spolu s bezpečnostným varovným symbolom označuje potenciálne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá môže viesť k vzniku
hmotných škôd v prípade, že sa tomu
nezabráni.
Zvolili ste si náradie značky D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Technické údaje
Napätie zdroja
Výstupné napätie
Typ akumulátora
Nabíjací prúd
menovitý
vyrovnávací režim
udržovací režim
Doba nabíjania
akumulátory 1,3 Ah
akumulátory 2,0 Ah
akumulátory 2,6 Ah
akumulátory 3,0 Ah
Hmotnosť
VAC
VDC
DE9135
230
7,2–18
NiCd, NiMH,
Li Ion
A
mA
mA
3
100
0
min
min
min
min
kg
26
40
52
60
0,62
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte si všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
USCHOVAJTE TIETO POKYNY: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny pre obsluhu nabíjačky DE9135.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky
pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore a na
výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
Poistky
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom.Na nabíjacích svorkách nabíjačky je napätie 230 V. Nevykonávajte
skúšku vodivými predmetmi. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby
sa do nabíjačky nedostala žiadna tekutina. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Aby ste znížili riziko úrazu, nabíjajte iba
nabíjacie akumulátory DEWALT. Ostatné typy akumulátorov môžu prasknúť,
čo môže viesť k vzniku zranení alebo
hmotných škôd.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia v prípade, že
sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
3
UPOZORNENIE: V určitých podmienkach, keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako je
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v nabíjačke žiaden
akumulátor, vždy odpojte nabíjačku od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKÚŠAJTE sa nabíjať akumulátor pomocou nabíjačiek, ktoré nie sú
uvedené v tomto návode. Nabíjačka
a akumulátory sú vyrobené tak, aby bolo
možné ich vzájomné použitie.
Tieto nabíjačky nie sú určené na použitie s inými akumulátormi, než sú
akumulátory D E WALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
Pri odpájaní nabíjačky vždy vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a neťahajte za prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený
tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali o neho a aby nedochádzalo
k jeho poškodeniu alebo nadmernému
zaťaženiu.
Ak to nie je úplne nevyhnutné, nepoužívajte predlžovací kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho kábla by mohlo
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Neukladajte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na
mäkký povrch, na ktorom by mohlo
dôjsť k zablokovaniu ventilačných
drážok, čo by spôsobilo nadmerné
zvýšenie teploty vnútri nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla
z nabíjačky je vedený cez drážky v hornej
a spodnej časti krytu nabíjačky.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
•
•
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Odovzdajte ju autorizovanému servisu.
Nepokúšajte sa o demontáž nabíjačky.
Ak sa musí vykonať oprava, zverte
túto opravu autorizovanému servisu.
Nesprávne zmontovanie nabíjačky môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Pred čistením vždy odpojte nabíjačku
zo siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie akumulátora riziko úrazu neznižuje.
NIKDY sa nepokúšajte spojiť dve nabíjačky
dokopy.
Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. To sa nevzťahuje na
nabíjačky do automobilov.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak
týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo
ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti by nemali byť ponechané
bez dohľadu, aby sa s týmto výrobkom nehrali.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Pri objednávaní náhradných akumulátorov sa
uistite, či ste do objednávky napísali katalógové
číslo akumulátora a tiež jeho napätie. Porovnajte informácie uvedené v tabuľke na konci
tohto návodu, aby ste sa uistili o kompatibilite
nabíjačiek a akumulátorov.
Po vybratí z obalu nie je akumulátor plne nabitý. Pred použitím akumulátora a nabíjačky
si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné
pokyny. Pri nabíjaní potom postupujte podľa
uvedených pokynov.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
•
4
Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátor
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných lá-
•
•
•
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY TYPU NiCd ALEBO
NiMH
• Nespaľujte akumulátor y, i keď sú
z načne poškod ené alebo c elkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať.
• Pri extrémnom namáhaní alebo pri
vysokých teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z akumulátora. To nie je známkou poruchy. Ak však
dôjde k poškozdeniu vonkajšieho obalu
akumulátora:
a. a dôjde ku kontaktu Vašej pokožky
s kvapalinou z akumulátora, ihneď
zasiahnuté miesto niekoľko minút
omývajte mydlom a vodou.
b. a kvapalina z akumulátora zasiahne Vaše oči, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou po dobu
minimálne 10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. (Poznámka pre
lekára: Kvapalina je 25 – 35 % roztok
hydroxidu draselného.)
tok. Iskrenie pri vkladaní alebo vyberaní
akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť
vznietenie prachu alebo výparov.
Nabíjajte akumulátor iba v nabíjačkách
D EWALT.
Dbajte na to, aby NEDOŠLO k postriekaniu
alebo k ponoreniu akumulátora do vody
alebo do inej kvapaliny.
Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
NEBE Z PEČENST VO: Nebezpe čenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Nikdy sa nepokúšajte
z akéhokoľvek dôvodu akumulátor
rozoberať. Ak dôjde k prasknutiu alebo k poškodeniu obalu akumulátora,
nevkladajte tento akumulátor do nabíjačky. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
úrazu elektrickým prúdom.Poškodené
akumulátory by sa mali vrátiť do autorizovaného servisu, kde bude zaistená
ich recyklácia.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
z akéhokoľvek dôvodu akumulátor
rozoberať. Ak dôjde k prasknutiu
alebo k poškodeniu obalu akumulátora, nevkladajte tento akumulátor do
nabíjačky. Dávajte pozor, aby nedošlo
k rozdrveniu, pádu alebo k inému poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu, pádu, preťaženiu
alebo k poškodeniu týchto výrobkov
iným spôsobom (napríklad prepichnutie klincom, náraz kladivom, rozšliapnutie atď.). Poškodené akumulátory by
sa mali vrátiť do autorizovaného servisu, kde bude zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkými akumulátormi zostanú stáť na akumulátore vo vzpriamenej
polohe, ale ľahko môže dôjsť k ich
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY TYPU Li-Ion
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne poškodené alebo celkom opotrebované. Akumulátor môže v ohni explodovať.
Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion
dochádza k vytváraniu toxických výparov
a uvoľňovaniu čiastočiek materiálov.
• Ak dôjde ku kontaktu pokožky s kvapalinou z akumulátora, ihneď zasiahnuté
miesto omyte mydlom a vodou. Ak sa
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte si otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo tak dlho, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie, elektrolytom akumulátora je zmes
tekutých organických uhličitanov a solí lítia.
• Otvorené články akumulátora uvoľňujú
látky spôsobujúce podráždenie dýchacích ciest. Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak pretrvávajú uvedené symptómy,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Ak je
kvapalina z akumulátora vystavená
iskreniu alebo otvorenému plameňu,
môže dôjsť k jej vznieteniu.
5
Ochranný kryt akumulátora
(obr. 2)
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od
4 °C do 40 °C.
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov
vybratého akumulátora. Ak by nebol nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu kontaktov
kovovými predmetmi a tým aj k poškodeniu
akumulátora či k vzniku požiaru.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný kryt (obr. 2A).
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na kontakty
ochranný kryt (obr. 2B).
Likvidáciu akumulátorov pre vádzajte s ohľadom na životné
prostredie.
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním odpojeného akumulátora sa uistite, či má nasadený
ochranný kryt.
Čas nabíjania je uvedený v technických údajoch.
Akumulátory typu NiMH, NiCd+
a Li-Ion nikdy nevhadzujte do
ohňa.
Akumulátor y NiCd a NiMH je
možné nabíjať.
Je možné nabíjať akumulátory
Li-Ion.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý tiež obsahuje rok výroby,
je vytlačený na spodnom kryte pod štítkom
s technickými údajmi!
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať nasledujúce piktogramy:
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Nabíjačky
Pred použitím nabíjačky zaistite, aby si obsluha
prečítala všetky bezpečnostné pokyny.
Nabíjanie akumulátora.
Postup nabíjania
Akumulátor je nabitý.
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Na nabíjacích svorkách
nabíjačky je napätie 230 V. Nevykonávajte skúšku vodivými predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený akumulátor.
Nevykonávajte skúšku vodivými
predmetmi.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
zapojte prívodný kábel nabíjačky do zásuvky v elektrickej sieti.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor. Červená
kontrolka (nabíjanie) začne blikať a proces
nabíjania sa začne.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky. Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Po u žíve j te i b a a k u m u l át o r y
DEWALT, iné typy môžu explodovať,
spôsobiť úraz a hmotné škody.
Zabráňte styku akumulátora s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
6
Priebeh nabíjania
POUŽITIE VÝROBKU
Vo Vašej nabíjačke DE9135je možné nabíjať
akumulátory 7,2 – 18 V NiCd, NiMH alebo Li
Ion. Tieto nabíjačky sa nemusia žiadnym spôsobom upravovať a sú skonštruované tak, aby
bola zaistená ich čo najjednoduššia obsluha.
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabitý
odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
akumulátor vymeňte
porucha
––––––
NEPOUŽÍVAJTE ich vo vlhkom protredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
—–—–
•••••••••••
•• •• •• ••
ZABRÁŇTE deťom dostať sa do kontaktu
s elektrickým náradím alebo nabíjačkou.
Neskúsení pracovníci môžu toto náradie obsluhovať len pod dozorom.
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia vykoná vyrovnanie jednotlivých článkov akumulátora podľa
ich maximálnej kapacity. Oživenie akumulátora
by malo byť spravené každý týždeň, alebo pokiaľ už akumulátor nepodáva rovnaký výkon.
Elektrická bezpečnosť
Uistite sa, či hodnota napätia Vášho prístroja
zodpovedá hodnote napätia Vašej zásuvky
v stene.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom. Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň 8 hodín.
Vaša nabíjačka D EWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335; a preto nie je nutný žiaden
uzemňovací vodič.
Odloženie nabíjania - zahriaty/
studený akumulátor
V prípade poškodenia prívodných napájacích
káblov tejto nabíjačky musia byť tieto vymenené výrobcom, pracovníkmi popredajného
servisu alebo inú osobou s príslušnou kvalifi káciou alebo autorizáciou.
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu odloženia nabíjania a pozastaví proces nabíjania, pokým nedosiahne akumulátor
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto
funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti
akumulátora.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
OCHRANA PRED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
Odporúčania pre skladovanie
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
2. Dlhšia doba skladovania nespôsobí
poškodenie nabíjačky ani akumulátora.
Pri splnení týchto podmienok je možné
skladovať dlhšie ako 5 rokov.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí. Mohlo
by dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu
náradia.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
7
ÚDRŽBA
ich technickej životnosti. V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke DEWALT, kde
bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom
na životné prostredie recyklované.
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Vnútri zariadenia nie sú žiadne diely určené na servis.
Nechajte vykonávať servisné úkony v autorizovanom servise, aby sa zabránilo poškodeniu
vnútorných komponentov, ktoré sú citlivé na
pôsobenie statickej elektriny.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska D EWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
Nabíjacie akumulátory
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je
treba ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti
preveďte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich prosím dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromaždené akumulátory budú vhodne
zlikvidované alebo recyklované.
Čistenie
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
vždy odpojte nabíjačku zo siete. Nečistoty a mazivá môžu byť z povrchu
nabíjačky odstránené pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez kovových
štetín. Nepoužívajte vodu alebo iné
čistiace prostriedky.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Toto zariadenie
nesmie byť vyhodené do bežného
domového odpadu.
NASLEDUJÚCE AKUMULÁTORY SÚ KOMPATIBILNÉ S TOUTO NABÍJAČKOU:
DE9057
7,2 V
NiCd
1,3 Ah
DE9084
7,2 V NiMH 2,0 Ah
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov D EWALT po skončení
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
zst000241237 - 17-07-2014
8
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising