DW721KN | DeWalt DW721KN RADIAL ARM SAW instruction manual

588888-51 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW721KN
DW722KN
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
3
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 13
4
Obr. 14
Obr. 15
Obr. 16
Obr. 17
Obr. 18
Obr. 19
5
Obr. 20
Obr. 21
Obr. 22
Obr. 23
Obr. 24
Obr. 25
6
Obr. 26
Obr. 27
Obr. 28
7
Obr. 29
Obr. 30
Obr. 31
Obr. 32
Obr. 33
Obr. 34
8
Obr. 35
Obr. 36
Obr. 37
Obr. 38
Obr. 39
Obr. 40
9
Obr. 41
Obr. 42
Obr. 43
Obr. 44
Obr. 45
Obr. 46
10
Obr. 47
Obr. 48
Obr. 49
Obr. 50
Obr. 51
Obr. 52
11
Modrá
Hnědá
RUKOJEŤ
Modrá
TLAČÍTKO
Hnědá
Černá
Šedá
Modrá
Červená
Hnědá
Černá
Hnědá
Hlavní
Žlutá / Zelená
KONDENZÁTOR
Pomocný
Modrá
Ochrana proti
přetížení.
Bílá
INDUKČNÍ MOTOR
Modrá
Hnědá
Šedá
Černá
SPÍNAČ S/A S OCHRANOU PROTI PŘETÍŽENÍ
(RUČNÍ OBNOVENÍ FUNKCE) A PODNAPĚŤOVÝM SPÍNAČEM.
Černá
RUKOJEŤ
TLAČÍTKO
OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ
Oranžová
MOTOR
Hnědá
Fialová
Černá
Modrá
SPÍNAČ S/A S OCHRANOU PROTI PŘETÍŽENÍ
(AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ FUNKCE)
12
PILA S RADIÁLNÍM RAMENEM
Blahopřejeme vám!
DW721KN
Hmotnost
kg 115
Doba automatického zastavení
pilového kotouče
< 10 s
Pracovní cyklus
min 1'/3'
Stupeň ochrany
IP5X
Zvolili jste si elektrické nářadí společnosti
D EWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj
výrobků a inovace vytvořily ze společnosti
D EWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
507
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
342
172
60
507
342
172
60
507
247
272
176x122x
x77
(s opěrnýma nohama)
cm 176x122x
x147
Adaptér pro odsávání nečistot mm 100
Doporučené hodnoty pro odsávání nečistot
Rychlost vzduchu v místě
připojení
m/s 20
Průtokové množství
vzduchu
m³/hod 500
Hodnota podtlaku v místě
připojení
Pa 5000
Výstupní otvor pro odvádění
prachu
mm 100
Průřez
cm² 78,5
Výstupní otvor pro odvádění
prachu
mm 40
Průřez
cm² 12,6
DW722KN
115
< 10 s
1'/3'
IP5X
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 61029-1:
dB(A) 96,5
96,5
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A) 3,0
3,0
dB(A) 109,5
109,5
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A) 3,3
3,3
Technické údaje
Příkon
W
Výkon
W
Typ
Napájecí napětí
V
Průměr pilového kotouče
mm
Průměr upínacího otvoru
mm
Průměr vřetena
mm
Otáčky naprázdno, 50 Hz
min -1
Provozní otáčky, 50 Hz
min-1
Otáčky naprázdno, 60 Hz
min -1
Provozní otáčky, 60 Hz
min-1
Maximální hloubka řezu při 90° mm
Maximální příčný řez při 0° mm
Maximální pokosový řez
při 45°
pravý
mm
levý
mm
Maximální hloubka řezu při 45° mm
Maximální příčný řez při 0° mm
Maximální pokosový řez
při 45°
pravý
mm
levý
mm
Celkové rozměry
cm
DW721KN, DW722KN
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 61029-1:
m/s3 2,0
2,0
Hodnota vibrací ah =
1,5
Odchylka K =
m/s3 1,5
POZNÁMKA: Uvedené hodnoty jsou úrovně
emisí a nejedná se o předepsané bezpečné
pracovní hodnoty. Zatímco existuje vztah mezi
úrovněmi emisí a dobou vystavení se jejich
působení, nemůže být spolehlivě určeno, zda
je nutné provedení dalších opatření. Mezi faktory, které ovlivňují skutečnou úroveň působení
těchto emisí na pracovníky, náleží vlastnosti
pracovního prostředí a ostatní zdroje hluku,
atd. Jedná se například o počet strojů a ostatní
pracovní procesy. Povolená hranice expozice
se může v jednotlivých zemích lišit. Tato informace však umožní uživateli lepší zhodnocení
existujících nebezpečí a rizik.
247
272
176x122x
x77
176x122x
x147
100
Pojistky:
nářadí 230 V
16 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
20
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
500
2400
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
100
78,5
40
12,6
13
Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
POZNÁMK A: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ
1. Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše
může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých nebo výbušných
kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (například
potrubí, radiátory, sporáky a chladničky).
Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin při práci atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe
(FI).
4. Okolní osoby udržujte mimo pracovní prostor. Zabraňte okolním osobám,
zejména dětem, aby se dotýkaly nářadí
nebo prodlužovacího kabelu a udržujte je
mimo pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
7. Používejte vhodné nářadí. Nepřetěžujte
malá nářadí při práci, která je určena pro
výkonnější nářadí. Nepoužívejte nářadí
k jiným účelům, než pro které je určeno.
Nepoužívejte například kotoučovou pilu
k řezání kmenů nebo větví stromů.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na nebezpečí ostrých
hran.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW721KN, DW722KN
Společnost D EWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 1870-17: 2007.
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost D EWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 6. 2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění si přečtěte tento
návod k obsluze.
14
Před připojením k elektrické síti se ujistěte,
zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel a je-li poškozen,
zajistěte jeho výměnu. Používáte-li nářadí
venku, používejte pouze prodlužovací
kabel určený pro venkovní použití, který
je i takto označen.
19. Buďte pozorní. Stále sledujte, co děláte.
Přemýšlejte. S nářadím nepracujte, jste-li
unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí. Dříve než budete
nářadí používat, pečlivě zkontrolujte, zda
není poškozeno, aby byla zajištěna jeho
správná funkce. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu. Pokud nelze hlavním spínačem
nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
8. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv a šperky. Mohou být zachyceny
pohyblivými částmi. Při práci ve venkovním
prostředí používejte neklouzavou obuv.
Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li
drobné částečky materiálu, používejte
respirátor proti prachu nebo ochranný štít.
Jelikož tyto částečky materiálu mohou být
značně horké, používejte také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nevytahujte zástrčku ze
zásuvky škubáním za napájecí kabel.
Dbejte na to, aby kabel nepřecházel přes
horké nebo mastné povrchy a přes ostré
hrany. Při přenášení nikdy nedržte nářadí
za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte. Pokud je to možné,
používejte k upnutí obrobku svorky nebo
svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to
manipulaci s nářadím oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Péče o nářadí. Udržujte ostré a čisté
pracovní nástroje. Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší výkon nářadí. Dodržujte
pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství.
Nářadí pravidelně kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej opravit v autorizovaném
servisu. Udržujte všechny ovládací prvky
čisté, suché a neznečistěné olejem nebo
mazivy.
15. Nářadí odpojte. Pokud není nářadí používáno, před prováděním údržby a před
výměnou příslušenství, jako jsou pilové
kotouče, pracovní nástroje a nože, nářadí
vždy odpojte od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím
nářadí prováděli kontrolu, zda na nářadí
nezůstaly seřizovací klíče nebo přípravky
a zajistěte jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění. Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.
VAROVÁNÍ! Použití jakéhokoli
jiného příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné
využití tohoto nářadí, než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může
představovat riziko zranění osob.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovanými
techniky, kteří budou používat originální
náhradní díly. V jiných případech může
dojít k velkému ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
pily s radiálním ramenem
•
•
15
Chraňte elektrický přívod vhodnou pojistkou nebo elektrickým jističem.
Udržujte v čistotě nosné vodicí dráhy ramena a ložiska válečkové hlavy a dbejte
na to, aby nebyly zaneseny mazivem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před zapnutím pily se ujistěte, zda je vodítko pily ve správné poloze. Kotouč by se
neměl dostat do kontaktu s materiálem,
dokud nebude pila tažena za rukojeť.
Vždy nastavte chránič prstů tak, aby procházel nad pevným vodítkem nebo 3 mm
nad povrchem materiálu, který bude řezán,
v závislosti na tom, co je výše.
Pravidelně kontrolujte nastavení přesnosti
a podle potřeby nastavení upravte.
Ujistěte se, zda se řezný kotouč otáčí
správným směrem a zda zuby kotouče
směřují k přední části vodítka.
Před zahájením jakékoli práce se ujistěte,
zda jsou všechny svorky řádně dotaženy.
Nikdy nepracujte s pilou bez řádně usazených ochranných krytů.
Pokud pilu nepoužíváte, řezný kotouč zcela
zakryjte ochranným krytem.
Pokud pilu nepoužíváte, při výměně kotoučů nebo při provádění údržby, odpojte pilu
od zdroje napájecího napětí.
Vždy používejte správné a nabroušené
pilové kotouče, které jsou vyrobeny podle
požadavků normy EN847-1, s úhlem čela
zubu +/– 5 mm.
Nikdy nepoužívejte pilové kotouče, jejichž
maximální označené otáčky jsou nižší než
otáčky vřetena pily.
Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné
oceli (HSS).
Doporučený průměr upínacího otvoru je
uveden v technických údajích.
Nezasouvejte do větráku žádné klíny,
abyste zablokovali hřídel motoru.
Před použitím pily zkontrolujte řádnou
funkci ochranných krytů, brzdy, automatického vratného systému a zajišťovacích
zařízení. Nepoužívejte toto nářadí, jsou-li
tato zařízení poškozena.
Při řezání kruhového obrobku VŽDY používejte vhodný hranol nebo desku, abyste
zabránili otáčení obrobku.
Při řezání na pilu příliš netlačte. (Úplné
zastavení nebo částečné zastavení motoru
může způsobit závažné poškození.) Před
zahájením řezání počkejte, dokud motor
nedosáhne maximálních otáček.
Nezdvihejte stroj uvázáním za pracovní
desku stolu.
Pila není určena pro řezání železných
materiálů, neželezných kovů nebo zdiva.
Je-li pilový kotouč v chodu, nenanášejte
na něj mazivo.
•
•
•
•
•
Nikdy nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče, pokud je pila připojena ke
zdroji napájecího napětí.
Nesahejte do prostoru v blízkosti a za
pilovým kotoučem, pokud je pila v chodu.
Během řezání dbejte na to, aby se vaše
ruce nedostaly do vzdálenosti menší než
150 mm od pilového kotouče.
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené
pilové kotouče.
Je-li vodítko poškozeno nebo neposkytujeli již řádnou opěru, proveďte jeho výměnu.
Výměna vodítka musí být prováděna pravidelně.
VŽDY zajistěte bezpečný provoz. Pily
s radiálním ramenem musí být připevněny
k podlaze pomocí šroubů s průměrem
8 mm a minimální délkou 80 mm.
VAROVÁNÍ! Provádíte-li řezání
kruhových obrobků, musíte obrobek zajistit proti otáčení pomocí
desky nebo držáku.
•
•
•
•
•
16
Nepoužívejte toto nářadí na místech, kde
je teplota nižší než –5 °C nebo vyšší než
40 °C. Vhodná provozní teplota je 20 °C.
Pracovníci obsluhující pilu budou poučeni
o faktorech, které ovlivňují působení hluku
na obsluhu (například použití pilového
kotouče určeného ke snížení hladiny hluku
a údržba nářadí). Jakmile zjistíte poruchy
nářadí, včetně poruch krytů nebo pilového
kotouče, oznamte je. Ujistěte se, zda je
obsluha pily odpovídajícím způsobem proškolena v používání, seřizování a obsluze
pily.
Při řezání dřeva připojte zařízení pro odsávání prachu. Vždy berte v úvahu faktory,
které mají vliv na působení prachu na
obsluhu pily, jako jsou:
– Typ materiálu, který bude obráběn
(dřevotřísky vytváří více pilin a prachu
než běžné dřevo).
– Správné seřízení pilového kotouče.
– Zajistěte, aby bylo správně seřízeno
lokální odsávání, stejně jako štíty,
vyklápěcí koryta a skluzy.
Vždy používejte ochranné rukavice. To
platí pro provádění údržby, pro manipulaci
s drsnými obrobky nebo pro výměnu pilového kotouče.
Dojde-li při chodu naprázdno k přerušení
napájecího napětí, uvolněte ihned rukojeť,
což umožní automatický zpětný pohyb
hlavy pily zpět do klidové polohy.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
VAROVÁNÍ! Poškozená elektrická instalace musí být ihned
vyměněna.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení zranění před
montáží nebo demontáží příslušenství, před seřízením nebo
nastavením pily nebo před prováděním jejich oprav, vypněte pilu
a odpojte ji od zdroje napájecího
napětí. Ujistěte se, zda je hlavní
spínač pily v poloze v ypnuto
(OFF). Náhodné spuštění pily
může způsobit zranění.
•
•
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Dojde-li k poškození napájecího
kabelu, okamžitě odpojte zástrčku
kabelu od síťové zásuvky.
Odpojte zástrčku od síťové zásuvky vždy před prováděním jakéhokoli seřizování nebo před prováděním údržby.
Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem označte stroj, abyste zabránili
ostatním osobám poškozený stroj používat.
Dojde-li k zablokování pilového kotouče, které bude způsobeno nadměrnou
posuvnou silou během řezání, zastavte
stroj a odpojte napájení. Vyjměte obrobek
a ujistěte se, zda se pilový kotouč volně
otáčí. Znovu zapněte frézu a zahajte nový
řez s menší posuvnou silou.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 částečně sestavenou pilu s radiálním
ramenem
2 pláty stolu (1 pravý, 1 levý)
2 vodítka (1 pravé, 1 levé)
2 prodlužovací kusy stolu (1 pravý, 1 levý)
1 ochranný kryt proti prachu
1 krabici obsahující:
1 stojan (4 nohy, 4 příčky, 24 šroubů
M8 x 16, 24 matic M8 a 48 plochých
podložek D8)
1 balení obsahující:
1 klíč 10/13 mm
1 klíč 22 mm
1 nástrčný klíč 13 mm
4 klíče na šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem (3, 4, 5, 6 mm)
1 kliku pro nastavení výšky
1 šroub M4,2 x 16 s drážkovou hlavou
4 podpěry pro prodlužovací kusy stolu
19 šroubů M8 x 25
19 plochých podložek D8
19 matic M8
1 pryžovou vložku
6 dřevěných vložek
3 šrouby M8 x 16
3 podložky D8
1 návod k použití
1 výkresovou dokumentaci
Zbytková rizika
Následující rizika jsou typická pro všechny
druhy pil s radiálním ramenem:
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní
zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková
rizika. Mezi tato rizika náleží:
– Poranění způsobená kontaktem s rotujícími částmi.
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou
částí rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při provádění výměny
pilového kotouče.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při řezání
dřeva, zejména dubového, bukového
a materiálu MDF.
•
Označení na nářadí
•
Na nářadí jsou následující piktogramy:
17
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Elektrická bezpečnost
Popis (obr. 1)
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí zdroje odpovídá napětí na
výkonovém štítku.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jeho částí. Mohlo by dojít k poškození
zařízení nebo zranění osob.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h1.
h2.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s1.
s2.
t1.
t2.
u.
v.
w.
x.
Dojde -li k poškození napájecího
kabelu, musí být nahrazen speciálně
připraveným kabelem, který zakoupíte
u autorizovaného prodejce D EWALT.
Hlavní spínač
Rukojeť
Přední kryt
Spodní kryt
Pevný horní stůl
Příčníky
Noha
Levé vodítko (malé)
Pravé vodítko (velké)
Ochranný kryt proti prachu
Západková zajišťovací páka pokosu
Upínací páka pokosu
Klika pro nastavení výšky
Radiální rameno
Koncová krytka
Kabel
Výstupní otvor pro odvod prachu
Sestava upínacího třmenu
Motor
Levý plát stolu
Pravý plát stolu
Levý prodlužovací kus stolu
Pravý prodlužovací kus stolu
Měřítko šikmých řezů
Sestava válečkové hlavy
Podnapěťový spínač
Elektronická řídicí jednotka
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro příkon vašeho
nářadí (viz technické údaje). V případě použití
navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku
kabelu. Maximální délka kabelu je 30 m.
JEDNOFÁZOVÉ PILY
Používejte schválený prodlužovací kabel se
třemi vodiči vhodný pro příkon vašeho nářadí
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1,5 mm2.
TŘÍFÁZOVÉ PILY
Ujistěte se prosím, zda je kabel opatřen průmyslovou zástrčkou typu CEE 16A nebo spojkou
s 5 kolíky (musí být připojen neutrální vodič),
jejichž parametry splňují požadavky normy
IEC 60309.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy
napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího
napětí může být ovlivněna funkce ostatních
zařízení.
URČENÉ POUŽITÍ
Pila s radiálním ramenem je určena pro profesionální obrábění dřeva. Toto vysoce přesné
nářadí může být jednoduše a rychle nastaveno
na provádění příčných, šikmých a pokosových
řezů. Z důvodu optimální bezpečnosti jsou
všechny hlavní ovládací prvky opatřeny blokovacími západkami a zajišťovacími prvky. Viz
také informační nákres na konci tohoto návodu.
Tato pila je určena pro použití pilových kotoučů
s průměrem 300 mm, které jsou opatřeny zuby
s destičkami karbidů.
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než
0,25 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.
Zásuvky používané u těchto strojů budou
chráněny vypínací pojistkou s proudovou
hodnotou 16 A.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění před montáží
nebo demontáží příslušenství, před
seřízením nebo nastavením pily nebo
před prováděním jejich oprav, vypněte
pilu a odpojte ji od zdroje napájecího
napětí. Ujistěte se, zda je hlavní spínač
v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění může způsobit zranění.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Pila s radiálním ramenem je elektrické nářadí
pro profesionály.
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
18
VAROVÁNÍ: Z důvodu dosažení
optimálního výkonu vaší pily je velmi
důležité, abyste dodržovali postupy,
které jsou v níže uvedených odstavcích.
3.
4.
Sestavení
MONTÁŽ KLIKY PRO NASTAVENÍ VÝŠKY
(OBR. 1, 2)
1. Připevněte kliku pro nastavení výšky (l)
pomocí šroubu s křížovou hlavou.
POZNÁMKA: Možná budete muset přesunout rameno s automatickou vratnou
funkcí, aby bylo umožněno nastavení
výšky.
2. Zvedněte kliku pro nastavení výšky dostatečně vysoko, abyste získali dostatek
prostoru pro demontáž různých prvků pod
motorem.
5.
6.
montážní šroub (z) automatického vratného systému, abyste umožnili otočení tohoto
systému (obr. 6).
Uvolněte a přesuňte hlavu (obr. 7).
Otočte automatický vratný systém. Vložte
druhý šroub (aa).
POZNÁMKA: Neprovádějte úplné dotažení
(obr. 8).
Proveďte nastavení automatického vratného systému a zkontrolujte jeho správné
srovnání s válečkovou hlavou (v) (obr. 1,
9).
Pojezdový doraz třmenu musí být nastaven
tak, aby ložiska sestavy třmenu nenarážela
do zadního dorazu vodicí dráhy. Nastavte
pojezdový doraz (bb) tak, aby se pryžový
doraz (cc) dotýkal zadní části krytu západky podélných řezů (obr. 10).
VAROVÁNÍ: Hlava pily musí být
v klidové poloze vždy zajištěna.
SESTAVENÍ STOJANU (OBR. 1, 3, 4)
Komponenty stojanu a upevňovací prvky jsou
baleny odděleně.
1. Vyjměte z balení všechny části.
2. Zajistěte rameno pomocí upínací páky
pokosu (k).
3. Vyklápějte stroj opatrně z palety, dokud se
zadní část sloupku nebude opírat o podlahu.
4. Umístěte pod hranu pracovního stolu kousek dřeva (y) (obr.3).
5. Připevněte opěrné nohy (g) pomocí dodaných matic, šroubů a podložek, jako na
uvedeném obrázku.
POZNÁMK A: Neprovádějte úplné
dotažení.
6. Namontujte příčníky (f) (obr. 4).
7. Pevně přitáhněte všechny montážní prvky.
8. Postavte sestavu stojanu do vzpřímené
polohy.
7.
Dotáhněte všechny šrouby.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
MONTÁŽ PRODLUŽOVACÍHO KUSU STOLU
(OBR. 1, 11 - 18)
1. Pomocí šroubů M8 x 5 namontujte na
každou stranu pevné horní části stolu (e)
dvě podpěry prodlužovacích kusů stolu
(dd) (obr. 11).
2. Umístěte na podpěry prodlužovací kus stolu (t) (obr. 12). Proveďte i na druhé straně
stolu.
3. Zkontrolujte, zda jsou prodlužovací kusy
srovnány s pevnou částí stolu a řádně
dotáhněte montážní šrouby rukou.
VAROVÁNÍ: Prodlužovací kusy
stolu MUSÍ být s pevnou částí stolu
srovnány.
VAROVÁNÍ: Stroj musí být stále ve
stabilní a srovnané poloze.
4. Zasuňte 3 kolíky do malého levého vodítka
(h1) a 3 kolíky do většího pravého vodítka
(h2) (obr. 1, 13).
5. Srovnejte kolíky v levém vodítku s otvory
na levé straně pevné části stolu a řádně
obě části přitiskněte (obr. 14).
6. Zopakujte tento úkon i na pravé straně
stolu.
7. Srovnejte zadní levou část stolu (s1) s kolíky levého vodítka a pevně je stiskněte
dohromady (obr. 15). Přitáhněte svorku stolu (ee) pomocí nástrčného klíče (obr. 16).
DŮLEŽITÉ: Při manipulaci s celou sestavou budete možná potřebovat pomoc.
MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO VRATNÉHO
SYSTÉMU (OBR. 1, 5 - 10)
1. Automatický vratný systém je dodáván
částečně sestavený, jak je znázorněno na
obrázku 5.
2. Pomocí klíče na šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 6 mm částečně vyšroubujte
19
8. Vložte do zadní levé části stolu šroub M8
x 25 s podložkou D8 a řádně jej přitáhněte
(obr. 17, 18).
9. Zopakujte tento postup i na pravé straně
stolu.
4.
MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PRO ODVOD PRACHU (OBR. 19, 20)
1. Připevněte kryt pro odvod prachu do polohy na zadní části základny sloupku.
2. Vložte do otvorů v krytu pro odvod prachu
a v základně 3 šrouby M8 x 16 s podložkami D8.
3. Přitáhněte všechny šrouby 3 maticemi M8
pomocí nástrčného klíče 13 mm a pomocí
plochého klíče.
5.
6.
MONTÁŽ KABELOVÉ PŘÍCHYTKY (OBR. 21,
22)
1. Vyšroubujte šroub s křížovou hlavou (ff).
2. Namontujte kabelovou příchytku (gg)
a našroubujte zpět šroub s křížovou hlavou.
3. Sejměte kabelové příchytky (hh, ii) nacházející se na ramenu a připevněte jimi kabel
na určené místo.
7.
VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby se
rameno mohlo pohybovat ve vodorovném i svislém směru.
8.
(obr. 26), otáčejte klíčem ve směru pohybu
hodinových ručiček, aby byla umožněna
demontáž šroubu pilového kotouče (ll)
a vnější příruby (mm).
Sejměte pilový kotouč z hřídele motoru
a vložte kotouč do drážky (nn) vodítka
stolu. Zuby pilového kotouče NESMÍ BÝT
v kontaktu s hřídelí (obr. 27, 28).
Uvolněte hlavu pily a přesuňte ji dopředu
tak, aby mohlo dojít k vyjmutí pilového
kotouče z drážky (nn). Umístěte do drážky
(nn) nový pilový kotouč (oo), pomalu přesuňte hlavu pily do klidové polohy (zajištěné) a dbejte na to, aby se zuby pilového
kotouče nedostaly do kontaktu s hřídelí
motoru (obr. 29 - 31).
Umístěte nový pilový kotouč na vnitřní
přírubu (qq). Nasaďte na hřídel vnější
přírubu. Pomocí klíče na šrouby s hlavou
s vnitřním šestihranem 6 mm, který zasunete do hřídele motoru a pomocí plochého
klíče 13 mm na šroubu pilového kotouče,
přitáhněte šroub pilového kotouče a vnější
přírubu (obr. 32).
Spusťte kryt dolů tak, aby byla drážka krytu
srovnána se šroubem krytu a přitáhněte
šroub (obr. 33).
Hlava pily je nyní připravena na řezání.
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou
být nebezpečné.
VAROVÁNÍ: Směr otáčení je
vyznačen na motorové části šipkami.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda je
podložka matice upínacího trnu
otočena proti vnější přírubě.
MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY (OBR. 23)
S připojením k napájecímu kabelu elektronická ovládací skříňka (x) obsahuje podpěťový
rozpojovací spínač (w), brzdu a ochranu před
přetížením motoru s automatickým resetem.
1. Odstraňte matice ze šroubů (jj), které
vyčnívají ze zadní části jednotky (x).
2. Přidržte jednotku u zadní části rámu stolu
u levé části základny sloupku a vložte
šrouby do příslušných otvorů.
3. Našroubujte matice na šrouby a přitáhněte
je.
KONTROLA, ZDA JE RAMENO ROVNOBĚŽNÉ S HORNÍ ČÁSTÍ STOLU (OBR. 1, 34)
1. Spouštějte pilový kotouč (oo), dokud se
nebude téměř dotýkat pevné části stolu
(e).
2. Uvolněte západkovou páku pokosu (j)
a upínací páku pokosu (k).
3. Vysuňte pilový kotouč směrem dopředu, až
za vodítko, a potom proveďte výkyv ramena tak, aby se pilový kotouč letmo dotýkal
horní části stolu po celé jeho šířce.
4. Zopakujte tento postup s pilovým kotoučem
v zadní poloze a je-li to nutné, upravte
nastavení zadního šroubu.
MONTÁŽ PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. 24
- 33)
1. Ujistěte se, zda se rameno pily nachází
v poloze 0° a zvedněte rameno (m) do horní
polohy (obr. 24).
2. Povolte šroub krytu (kk) a zvedněte kryt
(d) (obr. 25).
3. Pomocí klíče na šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem 6 mm, který zasunete
do hřídele motoru a pomocí plochého
klíče 13 mm na šroubu pilového kotouče
20
KONTROLA, ZDA JE PILOVÝ KOTOUČ
V KOLMÉ POLOZE VZHLEDEM K HORNÍ
ČÁSTI STOLU (OBR. 1, 35 - 37)
1. Nastavte rameno (m) zpět do centrální
polohy.
2. Umístěte k boku pilového kotouče ocelový
úhelník (rr) (obr. 35).
3. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Po uvolnění dvou šroubů (uu) sejměte
kotouč ukazatele šikmých řezů (tt) (obr.
36).
b. Povolte všechny tři šrouby s hlavou
s vnitřním šestihranem, které se objeví
(obr. 37).
c. Umístěte klíč na šrouby s hlavou
s vnitřním šestihranem do hřídele
motoru a poklepem upravte polohu
pilového kotouče tak, aby byl srovnán
s ocelovým úhelníkem.
4. Pevně přitáhněte všechny montážní prvky.
ně ramena a přitáhněte šroub na opačné
straně (obr. 41).
6. Chcete-li nastavit rameno (m) směrem
doprava, uvolněte šroub (ww) na levé straně ramena a přitáhněte šroub na opačné
straně.
7. Postupujte v malých krocích a pomocí
zajištěných pák (j, k) kontrolujte nastavení
po každém kroku.
VAROVÁNÍ: Šrouby nadměrně
nepřitahujte.
8. Přitáhněte pojistné matice (v v).
9. Nastavte ukazatel (xx) na měřítku pokosu (yy) tak, aby ukazoval na hodnotu 0°
(obr. 42).
Sestavení krytu pilového kotouče
(obr. 43)
Kryt pilového kotouče je multifunkční sestava,
která nabízí následující bezpečnostní funkce:
– Přední kryt (c) a pružně uložený zadní
kryt (d) poskytují úplnou ochranu pilového
kotouče.
– Adaptér odsávání nečistot (a1).
– Nastavitelný chránič prstů (a2) pro provádění příčných řezů.
VAROVÁNÍ: Velmi důležité je
řádné utažení centrálního šroubu
s hlavou s vnitřním šestihranem.
5. Namontujte zpět kotouč ukazatele šikmých
řezů (tt) a nastavte ukazatel (ss) do polohy
0°.
MĚŘÍTKO ŠIKMÝCH ŘEZŮ (OBR. 44)
Zkontrolujte, zda je při nastavení pily pro svislý
řez na měřítku šikmých řezů (u) hodnota 0°.
Je-li to nutné, uvolněte šrouby (uu) a nastavte
ukazatel na hodnotu 0°.
KONTROLA, ZDA JE POHYB BĚHEM PŘÍČNÉHO ŘEZU KOLMÝ VZHLEDEM K VODÍTKU (OBR. 38 - 42)
1. Vysuňte pilov ý kotouč před vodítko
(obr. 38).
2. Položte úhelník (rr) na kousek desky
a opřete jej o vodítko tak, aby se pouze
lehce dotýkal pilového kotouče, jako na
uvedeném obrázku.
3. Přitahujte pilový kotouč směrem k sobě,
abyste mohli provádět kontrolu, zda se
pilový kotouč pohybuje rovnoběžně s úhelníkem.
4. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
a. Se západkovou pákou pokosu ( j)
zajištěnou v poloze 0° uvolněte upínací
páku pokosu (k) jako na uvedeném
obrázku 39.
b. Uvolněte pojistné matice (v v) na obou
stranách ramena (m), jak je zobrazeno
na obrázku 40.
5. Chcete-li nastavit rameno (m) směrem
doleva, uvolněte šroub (ww) na pravé stra-
MĚŘÍTKO POKOSOVÝCH ŘEZŮ (OBR. 42)
Zkontrolujte, zda je při nastavení pily pro
svislý řez na měřítku pokosových řezů (yy)
hodnota 0°.
Pomocí šroubu (zz) nastavte ukazatel (xx) tak,
aby ukazoval na hodnotu 0°.
Rameno má nastavitelné polohy pro 45° vlevo
a vpravo a pro polohu 0°.
OBSLUHA
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Zajistěte, aby byl obráběný materiál pevně upnut.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak a nevyvíjejte boční tlak na
pilový kotouč.
21
4. Zapněte pilu, spusťte rameno a nechejte
kotouč vyřezat mělkou drážku.
5. Přitáhněte pilový kotouč směrem k sobě
a vyřežte svislou drážku v dřevěném pravítku a přes obrobek.
6. Vraťte kotouč do klidové polohy a vypněte
pilu.
7. Zkontrolujte, zda má řez ve všech rovinách
opravdu hodnotu 90° a je-li to nutné, proveďte případné seřízení.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
VAROVÁNÍ:
• Namontujte na pilu vhodný pilový
kotouč. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
Maximální otáčky nářadí nesmí
být vyšší než jsou povolené otáčky
pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé
kousky.
• Nechejte kotouč řezat volně.
Netlačte na něj.
• Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor pily nedosáhne maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny
zajišťovací a upínací šrouby řádně
utaženy.
• Nikdy nepracujte s pilou bez řádně
usazených ochranných krytů.
• Nikdy pilu nezvedejte uvázáním za
horní desku stolu.
• Vždy zkontrolujte, zda je v horní
desce stolu vhodný výřez.
• Vždy podle obrázku L zkontrolujte
polohu a typ vodítka.
Základní řezy pily (obr. 45 - 53)
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
PŘÍČNÉ ŘEZY (OBR. 45)
1. Nastavte radiální rameno v pravém úhlu
vzhledem k vodítku.
2. Zajistěte západkovou páku pokosových
řezů (j) v poloze 0° a přitáhněte upínací
páku pokosových řezů (k).
3. Spusťte pilový kotouč.
4. Nastavte chránič prstů (a2) tak, aby kopíroval obrobek.
5. Není-li v desce pracovního stolu vyřezaná
žádná drážka, vytvořte ji podle výše uvedeného postupu.
6. Přidržujte obrobek u vodítka a udržujte
prsty mimo dosah pilového kotouče.
7. Zapněte pilu a pomalu tlačte pilový kotouč
přes vodítko a obrobek.
8. Vraťte kotouč do klidové polohy a vypněte
pilu.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (OBR. 1)
Hlavní vypínač vaší pily s radiálním ramenem
nabízí více výhod:
– Funkce podnapěťového spínače: dojdeli z nějakého důvodu k přerušení napájení,
spínač musí být úmyslně znovu zapnut.
– Ochranné zařízení proti přetížení motoru: dojde-li k přetížení motoru, bude
odpojeno jeho napájení. V takové situaci
nechejte motor 10 minut vychladnout a potom stiskněte tlačítko pro obnovení funkce.
– Brzdicí systém: po vypnutí pily brzdicí
systém zastaví pilový kotouč do 10 sekund.
– Spínač má funkci pouze pro nepřetržitý
chod.
POKOSOVÉ ŘEZY (OBR. 46, 47)
1. Uvolněte západkovou páku pokosu (j)
a upínací páku pokosu (k).
2. Nastavte rameno v požadovaném úhlu
podle měřítka pokosových řezů.
3. Při nastavení úhlu 45° vlevo nebo vpravo
zajistěte západkovou páku pokosových řezů
(j) i upínací páku pokosových řezů (k).
4. U středových úhlů používejte pouze upínací páku pokosových řezů.
5. Postupujte jako při provádění příčných
řezů.
Chcete-li stroj spustit, stiskněte zelený ovladač
(a) v rukojeti (b). Po uvolnění ovladače dojde
k automatickému zastavení stroje.
PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍHO ŘEZU (OBR. 1)
1. Se zajištěnou západkovou pákou pokosových řezů (j) zajistěte upínací páku
pokosových řezů (k) tak, aby byl kotouč
umístěn v poloze pro přímý příčný řez 0°.
2. Spusťte rameno tak, aby se téměř dotýkalo
horní plochy pracovního stolu.
3. Opřete obrobek o přední část pravítka.
ŠIKMÉ ŘEZY (OBR. 45, 48)
1. Nastavte rameno jako pro příčný řez 0°.
2. Zvedněte kotouč nad povrch pracovního
stolu.
3. Uvolněte upínací páku šikmých řezů (a3)
a vytáhněte západku šikmých řezů (a4).
22
4. Nastavte motor v požadovaném úhlu podle
měřítka šikmých řezů (u).
5. Při provádění řezu v úhlu 45° vpravo zajistěte západku šikmých řezů (a4) a zajistěte
upínací páku šikmých řezů (a3).
6. U středových úhlů používejte pouze upínací páku šikmých řezů.
7. Postupujte jako při provádění svislých
příčných řezů.
3. Pomocí šestihranného klíče na šrouby
s hlavou s vnitřním šestihranem zlehka
otáčejte ložisky (a6), dokud nebude zcela
odstraněn boční pohyb sestavy (obr. 52).
4. Přitáhněte znovu pojistné šrouby (a5)
a ujistěte se, zda se hlava pily automaticky
vrací do klidové polohy.
KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ ŘEZY
(OBR. 47)
Tento řez je kombinací pokosového a šikmého
řezu.
1. Nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
2. Nastavte rameno do polohy požadovaného
pokosového řezu.
3. Postupujte jako při provádění pokosových
řezů.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt
pilového kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich
správné funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach
nebo části obrobku nemohou způsobit zablokování těchto funkcí.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi
řezným kotoučem a ochrannými kryty, odpojte
stroj od napájení a postupujte podle pokynů
uvedených v části Montáž pilového kotouče.
Odstraňte zaseknuté části a proveďte montáž
pilového kotouče.
POZNÁMKA: Mechanická brzda nevyžaduje
žádnou údržbu.
DŮLEŽITÉ: Dojde-li k opotřebování pracovního stolu a vodítka, vyměňte je.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění před montáží
nebo demontáží příslušenství, před
seřízením nebo nastavením pily nebo
před prováděním jejich oprav, vypněte
pilu a odpojte ji od zdroje napájecího
napětí. Ujistěte se, zda je hlavní spínač
v poloze vypnuto (OFF). Náhodné
spuštění může způsobit zranění.
VAROVÁNÍ: Je-li pilový kotouč opotřebován, nahraďte jej novým nebo
nabroušeným pilovým kotoučem.
VAROVÁNÍ: Provádějte vyfoukání
pilin a nečistot z krytu motoru pomocí
suchého stlačeného vzduchu, jakmile
se vám bude zdát, že se nečistoty
nahromadily kolem větracích otvorů.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemikálie mohou oslabit materiály, které jsou používány v těchto
částech. Používejte pouze tkaninu
navlhčenou ve vodě a mýdlovém roztoku. Dbejte na to, aby se do nářadí
nikdy nedostala žádná kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část
stolu.
Seřízení vodicích drah válečkové
hlavy (obr. 49–52)
Dochází-li v sestavě válečkové hlavy k bočnímu pohybu, ložiska musí být seřízena.
1. Přitáhněte sestavu třmenu dopředu, až
do koncové polohy vodicích drah ramena
a držte ji v této poloze (obr. 49).
2. Povolte pojistné šrouby (a5) (obr. 50, 51).
23
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Zachytávání prachu
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
VAROVÁNÍ: Vždy připojte k nářadí
zařízení pro zachytávání prachu vyrobené v souladu s požadavky předpisů
pro prachové emise. Rychlost vzduchu
připojeného systému bude 20 m/s
(+/– 2 m/s). Rychlost je měřena ve spojovací trubici v bodě připojení, s připojeným nářadím, které není v chodu.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Přeprava
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Při přepravě stroje se ujistěte, zda je hlava
pily řádně zajištěna. Uvědomte si prosím, že
stůl pily není vhodný pro zvedání celé pily. Při
přepravě pily vždy používejte vysokozdvižný
vozík. Chcete-li provádět bezpečné zvedání
pily, vždy zasuňte vidlice vozíku pod spodní
příčník stojanu pily.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Doporučený pilový kotouč DW721 / DW722
- DT4303
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
24
INFORMAČNÍ NÁKRES
Klika pro nastavení výšky
Západková páka pokosových řezů
Upínací páka pokosových
řezů
Západka šikmých řezů
Upínací páka šikmých
řezů
25
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241686 - 18-07-2014
26
Motor
RADIÁLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 1
©
DW721KN
27
DW721KN
Sestava stojanu RADIÁLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 1
©
28
Kryt
RADIÁLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 1
©
DW721KN
29
Stůl
RADIÁLNÍ KOTOUČOVÁ PILA 1
©
DW721KN
30
31
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising