DW721KN | DeWalt DW721KN RADIAL ARM SAW instruction manual

599333-88 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW721KN
DW722KN
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7
3
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 13
4
Obr. 14
Obr. 15
Obr. 16
Obr. 17
Obr. 18
Obr. 19
5
Obr. 20
Obr. 21
Obr. 22
Obr. 23
Obr. 24
Obr. 25
6
Obr. 26
Obr. 27
Obr. 28
7
Obr. 29
Obr. 30
Obr. 31
Obr. 32
Obr. 33
Obr. 34
8
Obr. 35
Obr. 36
Obr. 37
Obr. 38
Obr. 39
Obr. 40
9
Obr. 41
Obr. 42
Obr. 43
Obr. 44
Obr. 45
Obr. 46
10
Obr. 47
Obr. 48
Obr. 49
Obr. 50
Obr. 51
Obr. 52
11
Modrá
Hnedá
RUKOVÄŤ
Modrá
TLAČIDLO
Hnedá
Čierna
Šedá
Modrá
Červená
Hnedá
Čierna
Hnedá
Hlavná
Žltá / Zelená
KONDENZÁTOR
Pomocná
Modrá
Ochrana proti
preťaženiu.
Biela
INDUKČNÝ MOTOR
Modrá
Hnedá
Šedá
Čierna
VYPÍNAČ S/A S OCHRANOU PROTI
PREŤAŽENIU (RUČNÉ OBNOVENIE FUNKCIE)
A PODNAPÄŤOVÝM VYPÍNAČOM.
Čierna
RUKOVÄŤ
TLAČIDLO
OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU
Oranžová
Motor
Hnedá
Fialová
Čierna
Modrá
VYPÍNAČ S/A S OCHRANOU PROTI PREŤAŽENIU
(AUTOMATICKÉ OBNOVENIE FUNKCIE)
12
PÍLA S RADIÁLNYM RAMENOM DW721KN, DW722KN
Blahoželáme Vám!
Hmotnosť
Doba automatického
zastavenia pílového kotúča
Pracovný cyklus
Stupeň ochrany
Zvolili ste si elektrické náradie spoločnosti
D EWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj
výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti
D E WA LT jedného z najsp o ľahlivej šíc h
partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
507
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
342
172
60
507
342
172
60
507
247
272
176x122x
x77
(s opornými nohami)
cm 176x122x
x147
Adaptér na pripojenie odsávania mm 100
Odporučené hodnoty pre odsávanie nečistôt
Rýchlosť vzduchu
v mieste pripojenia
m/s 20
Prietokové množstvo
vzduchu
m³/hod 500
Hodnota podtlaku
v mieste pripojenia
Pa 5000
Výstupný otvor
na odvádzanie prachu
mm 100
Prierez
cm² 78,5
Výstupný otvor
na odvádzanie prachu
mm 40
Prierez
cm² 12,6
< 10 s
min 1'/3'
IP5X
< 10 s
1'/3'
IP5X
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 61029-1:
dB(A) 96,5
96,5
LpA (akustický tlak)
KpA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A) 3,0
3,0
dB(A) 109,5
109,5
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A) 3,3
3,3
Technické údaje
Príkon
W
Výkon
W
Typ
Napätie
V
Priemer pílového kotúča
mm
Priemer upevňovacieho otvoru mm
Priemer vretena
mm
Otáčky naprázdno, 50 Hz
min -1
Pracovné otáčky, 50 Hz
min-1
Otáčky naprázdno, 60 Hz
min -1
Pracovné otáčky, 60 Hz
min-1
Maximálna hĺbka rezu pri 90° mm
Maximálny priečny rez pri 0° mm
Maximálny pokosový rez
pri 45°
pravý
mm
ľavý
mm
Maximálna hĺbka rezu pri 45° mm
Maximálny priečny rez pri 0° mm
Maximálny pokosový rez
pri 45°
pravý
mm
ľavý
mm
Celkové rozmery
cm
DW721KN DW722KN
kg 115
115
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 61029-1:
m/s3 2,0
2,0
Hodnota vibrácií ah =
1,5
Odchýlka K =
m/s3 1,5
POZNÁMKA: Uvedené hodnoty sú úrovne
emisií a nejde o predpísané bezpečné pracovné hodnoty. Zatiaľ čo existuje vzťah medzi
úrovňami emisií a dobou vystavenia sa ich pôsobeniu, nemôže sa spoľahlivo určiť, či je nutné
vykonanie ďalších opatrení. Medzi faktory,
ktoré ovplyvňujú skutočnú úroveň pôsobenia
týchto emisií na pracovníkov, patria vlastnosti
pracovného prostredia a ostatné zdroje hluku,
atď. Ide napríklad o počet strojov a ostatné
pracovné procesy. Povolená hranica expozície
sa môže v jednotlivých krajinách odlišovať.
Táto informácia však umožní používateľovi
lepšie zhodnotenie existujúcich nebezpečenstiev a rizík.
247
272
176x122x
x77
176x122x
x147
100
Poistky:
náradie 230 V
20
16 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny
500
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
2400
100
78,5
40
12,6
13
D-65510, Idstein, Germany
15. 6. 2009
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni..
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá
môže viesť k spôsobeniu ľahkého
alebo stredne vážneho zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranení, ktorý
môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
si uschovajte.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
1. Udržujte poriadok na pracovisku. Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť ku vzniku
úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy. Náradie nevystavujte vlhkosti. Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí.
Zaistite správne osvetlenie pracoviska
(250 - 300 luxov). Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru
alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu
tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky).
Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(FI).
4. Okolité osoby držte mimo pracovnú
oblasť. Zabráňte okolit ým osobám,
obzvlášť deťom, aby sa dotýkali náradia
alebo predlžovacieho kábla a držte ich
mimo pracovnú oblasť.
5. Nepoužívané náradie uskladnite. Ak sa
náradie nepoužíva, musí byť uskladnené
na suchom mieste a musí byť tiež vhodne
zabezpečené mimo dosahu detí.
6. Elektrické náradie nepreťažujte. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie,
ak bude používané v takom výkonnostnom
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na nebezpečenstvo ostrých hrán.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
DW721KN, DW722KN
Spoločnosť D E WALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 1870-17: 2007.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a výrobu produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
14
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
rozsahu, na aký bolo určené.
Používajte vhodné náradie. Nepreťažujte
malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie
náradie. Nepoužívajte náradie na iné účely,
ako na ktoré je určené. Napríklad, okružnú
pílu nepoužívajte na rezanie kmeňov alebo
konárov stromov.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Mohli by byť zachytené
o pohybujúce sa časti náradia. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte nekĺzavú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranné okuliare.
Ak sa pri práci s náradím práši alebo ak
odlietavajú drobné čiastočky materiálu,
používajte respirátor proti prachu alebo
ochranný štít. Keďže tieto čiastočky materiálu môžu byť dosť horúce, používajte
tiež žiaruvzdornú zásteru. Používajte
vždy vhodnú ochranu sluchu. Vždy noste
ochrannú prilbu.
Pripojte si zariadenie na zachytávanie
prachu. Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení na
zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nevyťahujte zástrčku
zo zásuvky ťahaním za prívodný kábel.
Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy nedržte náradie
za prívodný kábel.
Obrobok si upnite. Pokiaľ je to možné,
použite na uchytenie obrobku zverák alebo
svorky. Je to bezpečnejšie a umožňuje to
manipuláciu s náradím oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
Starostlivosť o náradie. Rezné nástroje
udržujte ostré a čisté. Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší výkon náradia.
Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu
príslušenstva. Ak je elektrické náradie
poškodené, nechajte ho opraviť v autorizovanom servise. Udržujte všetky ovládacie
prvky čisté, suché a neznečistené olejom
alebo mazivami.
Náradie odpojte. Pokiaľ sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním údržby a pred
výmenou príslušenstva, ako sú pílové
16.
17.
18.
19.
20.
kotúče, pracovné nástroje a nože, náradie
vždy odpojte od elektrickej siete.
Odstráňte nastavovacie prípravky
a kľúče. Vytvorte si návyk, aby ste pred
použitím náradie kontrolovali, či na ňom
nezostali nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite ich odstránenie z náradia.
Zabráňte nechcenému zapnutiu. Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom vypínači. Pred pripojením prívodného kábla
k zásuvke sa uistite, či je hlavný vypínač
vo vypnutej polohe.
Používajte predlžovacie káble určené
na vonkajšie použitie. Pred použitím
predlžovací kábel vždy skontrolujte a ak
je poškodený, vymeňte ho. Ak používate
náradie vonku, používajte iba predlžovací
kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý
je i takto označený.
Buďte pozorní. Stále sledujte, čo robíte.
Premýšľajte. S náradím nepracujte, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Kontrolujte poškodené časti. Skôr
než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby
bolo zaistené jeho správne fungovanie.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie jednotlivých
častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť
správny chod náradia. Zničené alebo
iné poškodené diely nechajte vymeniť
v značkovom servise, ak nebude v tejto
príručke uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je
možné hlavným vypínačom náradie zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa
nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie tohto náradia,
než je popísané v tomto návode na
použitie, môže predstavovať riziko
zranenia osôb.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným bezpečnostným normám. Opravy by
mali byť vykonávané iba kvalifikovanými
technikmi, ktorí budú používať originálne
náhradné diely. V ostatných prípadoch
15
môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu
užívateľa.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
píly s radiálnym ramenom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chráňte elektrický prívod vhodnou poistkou alebo elektrickým ističom.
Udržujte v čistote nosné vodiace dráhy
ramena a ložiská valčekovej hlavy a dbajte
na to, aby neboli zanesené mazivom.
Pred zapnutím píly sa uistite, či je vodidlo
píly v správnej polohe. Kotúč by sa nemal
dostať do kontaktu s materiálom, pokiaľ sa
nebude píla ťahať za rukoväť.
Vždy nastavte chránič prstov tak, aby prechádzal nad pevným vodidlom alebo 3 mm
nad povrchom materiálu, ktorý sa bude
rezať, v závislosti na tom, čo je vyššie.
Pravidelne kontrolujte nastavenie presnosti
a podľa potreby nastavenie upravte.
Uistite sa, či sa rezný kotúč otáča správnym smerom a zuby smerujú k prednej
časti vodidla.
Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite,
či sú všetky svorky riadne utiahnuté.
Nikdy nepracujte s pílou bez riadne usadených ochranných krytov.
Pokiaľ pílu nepoužívate, rezný kotúč celkom zakryte ochranným krytom.
Pokiaľ pílu nepoužívate, pri výmene kotúčov alebo pri vykonávaní údržby, odpojte
pílu od zdroja napätia.
Vždy používajte správne a nabrúsené
pílové kotúče, ktoré sú vyrobené podľa
požiadaviek normy EN847-1, s uhlom čela
zubu +/– 5 mm.
Nikdy nepoužívajte pílové kotúče, ktorých
maximálne označené otáčky sú nižšie než
otáčky vretena píly.
Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
Odporučený priemer upínacieho otvoru je
uvedený v technických údajoch.
Nezasúvajte do ventilátora žiadne kliny,
aby ste zablokovali hriadeľ motora.
Pred použitím píly skontrolujte riadne fungovanie ochranných krytov, brzdy, automatického vratného systému a zaisťovacích
zariadení. Nepoužívajte toto náradie, ak
sú tieto zariadenia poškodené.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri rezaní kruhového obrobku VŽDY používajte vhodný hranol alebo dosku, aby ste
zabránili otáčaniu obrobku.
Pri rezaní na pílu silno netlačte. (Úplné
zastavenie alebo čiastočné zastavenie motora môže spôsobiť závažné poškodenie.)
Pred zahájením rezania počkajte, pokiaľ
motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
Nezdvíhajte stroj uchopením za pracovnú
dosku stola.
Píla nie je určená na rezanie železných materiálov, neželezných kovov alebo muriva.
Ak je pílový kotúč v chode, nenanášajte na
neho mazivo.
Nikdy nedávajte ruky do priestoru pílového
kotúča, ak je píla pripojená k zdroju elektrického napätia.
Nesiahajte do priestoru v blízkosti a za
pílovým kotúčom, pokiaľ je píla v chode.
Počas rezania dbajte na to, aby sa Vaše
ruky nedostali do vzdialenosti menšej než
150 mm od pílového kotúča.
Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
Ak je vodidlo poškodené alebo ak neposkytuje už riadnu oporu, vymeňte ho. Výmena
vodidla sa musí vykonávať pravidelne.
VŽDY zaistite bezpečnú prevádzku. Píly
s radiálnym ramenom sa musia pripevniť
k podlahe pomocou skrutiek s priemerom
8 mm a minimálnou dĺžkou 80 mm.
VAROVANIE! Ak režete kruhové
obrobky, musíte obrobok zaistiť
proti otáčaniu pomocou dosky
alebo držiaku.
•
•
•
16
Nepoužívajte toto náradie na miestach, kde
je teplota nižšia než –5 °C alebo vyššia než
40 °C. Vhodná pracovná teplota je 20 °C.
Pracovníci obsluhujúci pílu budú poučení
o faktoroch, ktoré ovplyvňujú pôsobenie
hluku na obsluhu (napríklad použitie pílového kotúča určeného na zníženie hladiny
hluku a údržba náradia). Akonáhle zistíte
poruchy na náradí, vrátane porúch krytov
alebo pílového kotúča, oznámte ich. Uistite sa, či je obsluha píly zodpovedajúcim
spôsobom preškolená v používaní, nastavovaní a obsluhe píly.
Pri rezaní dreva pripojte zariadenie na
odsávanie prachu. Vždy berte do úvahy
faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie
prachu na obsluhu píly, ako sú:
– Typ materiálu, ktorý bude obrábaný
•
•
(drevotrieska vytvára viac pilín a prachu než bežné drevo).
– Správne nastavenie pílového kotúča.
– Zaistite, aby bolo správne nastavené
lokálne odsávanie, rovnako ako štíty,
vyklápacie korytá a sklzy.
Vždy používajte ochranné rukavice. To platí pre vykonávanie údržby, pre manipuláciu
s drsnými obrobkami alebo pre výmenu
pílového kotúča.
Ak dôjde pri chode naprázdno k prerušeniu
napätia, uvoľnite ihneď rukoväť, čo umožní
automatický spätný pohyb hlavy píly späť
do pokojovej polohy.
–
–
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
VAROVANIE! Poškodená elektrická inštalácia musí byť ihneď
vymenená.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia pred
montážou alebo demontážou príslušenstva, pred montážou alebo
nastavením píly alebo pred vykonávaním opráv, vypnite pílu a odpojte ju od zdroja napätia. Uistite
sa, či je hlavný vypínač vo vypnutej
polohe (OFF). Náhodné zapnutie
píly môže spôsobiť zranenie.
•
•
kotúča.
Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu zvíreného pri rezaní
dreva, najmä dubového, bukového
a materiálu MDF.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného
kábla, okamžite odpojte zástrčku
kábla od sieťovej zásuvky.
Odpojte zástrčku od sieťové zásuvky vždy pred akýmkoľvek
nastavovaním alebo pred vykonávaním údržby.
Obsah balenia
Vykonajte záznam o poruche a stroj vhodným spôsobom označte, aby ste zabránili
ostatným osobám používať poškodený
stroj.
Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča, ktoré bude spôsobené nadmernou
posuvnou silou počas rezania, zastavte
stroj a odpojte napájanie. Vyberte obrobok
a uistite sa, či sa pílový kotúč voľne otáča.
Znovu zapnite frézu a začnite nový rez
s menšou posuvnou silou.
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zmontovanú pílu s radiálnym
ramenom
2 dosky stola (1 pravá, 1 ľavá)
2 vodidlá (1 pravé, 1 ľavé)
2 predlžovacie kusy stola (1 pravý, 1 ľavý)
1 ochranný kryt proti prachu
1 krabicu obsahujúcu:
1 stojan (4 nohy, 4 priečky, 24 skrutiek
M8 x 16, 24 matíc M8 a 48 plochých
podložiek D8)
1 balenie obsahujúce:
1 kľúč 10/13 mm
1 kľúč 22 mm
1 nástrčný kľúč 13 mm
4 kľúče na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom (3, 4, 5, 6 mm)
1 kľuku na nastavenie výšky
1 skrutku M4,2 x 16 s drážkovou hlavou
4 podpery pre predlžovacie kusy stola
19 skrutiek M8 x 25
19 plochých podložiek D8
19 matíc M8
1 gumenú vložku
6 drevených vložiek
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre všetky druhy
píl s radiálnym ramenom:
Napriek tomu,že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zbytkové riziká. Medzi tieto riziká patrí:
– Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nezakrytou
časťou rotujúceho pílového kotúča.
– Riziko zranenia pri výmene pílového
17
3
3
1
1
skrutky M8 x 16
podložky D8
návod na použitie
výkresovú dokumentáciu
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
•
vodu. Táto píla je určená na použitie pílových
kotúčov s priemerom 300 mm, ktoré majú zuby
s došičkami karbidov.
NEPOUŽÍVAJTE pílu vo vlhkom prostredí
alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
Píla s radiálnym ramenom je elektrické náradie
pre profesionálov.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak pracujú s týmto náradím
neskúsené osoby, je nutné zaistiť dozor.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy elektrického náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k úrazu
alebo k poškodeniu náradia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h1.
h2.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s1.
s2.
t1.
t2.
u.
v.
w.
x.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Hlavný vypínač
Rukoväť
Predný kryt
Spodný kryt
Pevný horný stôl
Priečky
Noha
Ľavé vodidlo (malé)
Pravé vodidlo (veľké)
Ochranný kryt proti prachu
Západková poistná páka pokosu
Upínacia páka pokosu
Kľuka na nastavenie výšky
Radiálne rameno
Koncový kryt
Kábel
Výstupný otvor na odvod prachu
Zostava upínacieho strmeňa
Motor
Ľavá doska stola
Pravá doska stola
Ľavý predlžovací kus stola
Pravý predlžovací kus stola
Mierka šikmých rezov
Zostava valčekovej hlavy
Podnapäťový vypínač
Elektronická riadiaca jednotka
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený,
musí byť nahradený špeciálnym typom
kábla, ktorý získate v autorizovanom
servise D EWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vášho náradia
(pozrite technické údaje). V prípade použitia
zvinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla. Maximálna dĺžka kábla je 30 m.
JEDNOFÁZOVÉ PÍLY
Používajte schválený predlžovací kábel s troma vodičmi vhodný pre príkon Vášho náradia
(pozrite technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1,5 mm2.
TROJFÁZOVÉ PÍLY
Uistite sa prosím, či má kábel priemyselnú
zástrčku typu CEE 16A alebo spojku s 5
kolíkmi (musí byť pripojený neutrálny vodič),
ktorých parametre spĺňajú požiadavky normy
IEC 60309.
Poklesy napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy
napätia. Pri nepriaznivom priebehu napätia
môže byť ovplyvnená funkcia ostatných zariadení.
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Píla s radiálnym ramenom je určená na profesionálne obrábanie dreva. Toto vysoko presné
náradie sa môže jednoducho a rýchlo nastaviť
na rezanie priečnych, šikmých a pokosových
rezov. Z dôvodu optimálnej bezpečnosti sú
všetky hlavné ovládacie prvky vybavené blokovacími západkami a zaisťovacími prvkami.
Viď tiež informačný nákres na konci tohto ná-
Ak je impedancia zdroja napätia nižšia než
0,25 Ω, je nepravdepodobné, že bude dochádzať k rušeniu.
Zásuvky používané s týmito strojmi budú
18
chránené vypínacou poistkou s prúdovou
hodnotou 16 A.
VAROVANIE: Stroj musí byť stále
v stabilnej a vyrovnanej polohe.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
DÔLEŽITÉ: Pri manipulácii s celou zostavou budete možno potrebovať pomoc.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia pred
montážou alebo demontážou príslušenstva, pred montážou alebo nastavením píly alebo pred vykonávaním
opráv, vypnite pílu a odpojte ju od
zdroja napätia. Uistite sa, či je hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Z dôvodu dosiahnutia
optimálneho výkonu Vašej píly je
veľmi dôležité, aby ste dodržovali
postupy, ktoré sú v nižšie uvedených
odstavcoch.
MONTÁŽ AUTOMATICKÉHO VRATNÉHO
SYSTÉMU (OBR. 1, 5 - 10)
1. Automatický vratný systém sa dodáva
čiastočne zmontovaný, ako je znázornené
na obrázku 5.
2. Pomocou kľúča na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom 6 mm čiastočne
vyskrutkujte montážnu skrutku (z) automatického vratného systému, aby ste umožnili
otočenie tohto systému (obr. 6).
3. Uvoľnite a presuňte hlavu (obr. 7).
4. Otočte automatický vratný systém. Vložte
druhú skrutku (aa).
POZNÁMK A: Nedoťahujte ju úplne
(obr. 8).
5. Nastavte automatický vratný systém
a skontrolujte jeho správne zarovnanie
s valčekovou hlavou (v) (obr. 1, 9).
6. Pojazdový doraz strmeňa sa musí nastaviť
tak, aby ložiská zostavy strmeňa nenarážali do zadného dorazu vodiacej dráhy.
Nastavte pojazdový doraz (bb) tak, aby
sa gumený doraz (cc) dotýkal zadnej časti
krytu západky pozdĺžnych rezov (obr. 10).
Montáž
MONTÁŽ KĽUKY NA NASTAVENIE VÝŠKY
(OBR. 1, 2)
1. Pripevnite kľuku na nastavenie výšky (l)
pomocou skrutky s krížovou hlavou.
POZNÁMK A: Možno budete musieť
presunúť rameno s automatickou vratnou
funkciou, aby bolo umožnené nastavenie
výšky.
2. Zdvihnite kľuku na nastavenie výšky dostatočne vysoko, aby ste získali dostatok
priestoru pre demontáž rôznych prvkov
pod motorom.
VAROVANIE: Hlava píly musí
byť v pokojovej polohe vždy zaistená.
ZOSTAVENIE STOJANU (OBR. 1, 3, 4)
Komponenty stojanu a upevňovacie prvky sú
balené oddelene.
1. Vyberte z balení všetky časti.
2. Pomocou páky na zaistenie pokosu (k)
rameno zaistite.
3. Vyklápajte stroj opatrne z palety, dokiaľ
sa zadná časť stĺpika nebude opierať
o podlahu.
4. Umiestnite pod hranu pracovného stola
kúsok dreva (y) (obr.3).
5. Pripevnite oporné nohy (g) pomocou dodaných matíc, skrutiek a podložiek, ako je
uvedené na obrázku.
POZNÁMKA: Nevykonávajte úplné dotiahnutie.
6. Namontujte priečky (f) (obr. 4).
7. Pevne pritiahnite všetky montážne prvky.
8. Postavte zostavu stojanu do vzpriamenej
polohy.
7.
Dotiahnite všetky skrutky.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
MONTÁŽ PREDLŽOVACIEHO KUSU STOLA
(OBR. 1, 11 - 18)
1. Pomocou skrutiek M8 x 5 namontujte na
každú stranu pevnej hornej časti stola (e)
dve podpery predlžovacích kusov stola
(dd) (obr. 11).
2. Umiestnite na podpery predlžovací kus
stola (t) (obr. 12). Spravte to rovnako i na
druhej strane stola.
3. Skontrolujte, či sú predlžovacie kusy zarovnané s pevnou časťou stola a riadne
dotiahnite montážne skrutky rúk.
VAROVANIE: Predlžovacie kusy
stola MUSIA byť s pevnou časťou
stola zarovnané.
19
MONTÁŽ PÍLOVÉHO KOTÚČA (OBR. 24 - 33)
1. Uistite sa, či sa rameno píly nachádza
v polohe 0° a zdvihnite rameno (m) do
hornej polohy (obr. 24).
2. Povoľte skrutku krytu (kk) a zdvihnite kryt
(d) (obr. 25).
3. Pomocou kľúča na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom 6 mm, ktorý zasuniete
do hriadeľa motora a pomocou plochého
kľúča 13 mm na skrutke pílového kotúča
(obr. 26), otáčajte kľúčom v smere pohybu
hodinových ručičiek, aby bola umožnená
demontáž skrutky pílového kotúča (ll)
a vonkajšej príruby (mm).
4. Vezmite pílový kotúč z hriadeľa motora
a vložte kotúč do drážky (nn) vodidla stola.
Zuby pílového kotúča NESMÚ BYŤ v kontakte s hriadeľom (obr. 27, 28).
5. Uvoľnite hlavu píly a presuňte ju dopredu
tak, aby mohlo dôjsť k vybratiu pílového
kotúča z drážky (nn). Umiestnite do drážky
(nn) nový pílový kotúč (oo), pomaly presuňte hlavu píly do pokojovej polohy (zaistené)
a dbajte na to, aby sa zuby pílového kotúča
nedostali do kontaktu s hriadeľom motora
(obr. 29 - 31).
6. Umiestnite nový pílový kotúč na vnútornú
prírubu (qq). Nasaďte vonkajšiu prírubu na
hriadeľ. Pomocou kľúča na skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom 6 mm, ktorý
zasuniete do hriadeľa motora a pomocou
plochého kľúča 13 mm na skrutke pílového
kotúča, pritiahnite skrutku pílového kotúča
a vonkajšiu prírubu (obr. 32).
7. Spustite kryt dole tak, aby bola drážka krytu zarovnaná so skrutkou krytu a pritiahnite
skrutku (obr. 33).
8. Hlava píly je teraz pripravená na rezanie.
4. Zasuňte 3 kolíky do malého ľavého vodidla
(h1) a 3 kolíky do väčšieho pravého vodidla
(h2) (obr. 1, 13).
5. Zarovnajte kolíky v ľavom vodidle s otvormi
na ľavej strane pevnej časti stola a riadne
obe časti pritlačte (obr. 14).
6. Zopakujte tento úkon i na pravej strane
stola.
7. Zarovnajte zadnú ľavú časť stola (s1)
s kolíkmi ľavého vodidla a pevne ich stlačte
dokopy (obr. 15). Pritiahnite svorku stola
(ee) pomocou nástrčného kľúča (obr. 16).
8. Vložte do zadnej ľavej časti stola skrutku
M8 x 25 s podložkou D8 a riadne ich pritiahnite (obr. 17, 18).
9. Zopakujte tento postup i na pravej strane
stola.
MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU PRE ODVOD PRACHU (OBR. 19, 20)
1. Pripevnite kryt pre odvod prachu do polohy
na zadnej časti základne stĺpika.
2. Vložte do otvorov v kryte pre odvod prachu
a v základni 3 skrutky M8 x 16 s podložkami D8.
3. Pritiahnite všetky skrutky 3 maticami M8
pomocou nástrčného kľúča 13 mm a pomocou plochého kľúča.
MONTÁŽ KÁBLOVEJ PRÍCHYTKY (OBR. 21,
22)
1. Vyskrutkujte skrutku s krížovou hlavou (ff).
2. Namontujte káblovú príchytku (gg) a naskrutkujte späť skrutku s krížovou hlavou.
3. Vezmite káblové príchytky (hh, ii) nachádzajúce sa na ramene a pripevnite nimi
kábel na určené miesto.
VAROVANIE: Zaistite, aby sa
rameno mohlo pohybovať vo vodorovnom i zvislom smere.
VAROVANIE: Zuby nového pílového kotúča sú veľmi ostré a môžu
byť nebezpečné.
VAROVANIE: Smer otáčania je
vyznačený na motorovej časti
šípkami.
VAROVANIE: Uistite sa, či je
podložka matice upínacieho tŕňa
otočená proti vonkajšej prírube.
MONTÁŽ ELEKTRONICKEJ RIADIACEJ
JEDNOTKY (OBR. 23)
S pripojením k napájaciemu káblu obsahuje
elektronická ovládacia skrinka (x) podpäťový
rozpájací spínač (w), brzdu a ochranu pred
preťažením motora s automatickým resetom.
1. Odstráňte maticu zo skrutiek (jj), ktoré
vyčnievajú zo zadnej časti jednotky (x).
2. Pridržte jednotku v zadnej časti rámu stola
pri ľavej časti základne stĺpika a vložte
skrutky do príslušných otvorov.
3. Naskrutkujte matice na skrutky a pritiahnite
ich.
KONTROLA, ČI JE RAMENO ROVNOBEŽNÉ
S HORNOU ČASŤOU STOLA (OBR. 1, 34)
1. Spúšťajte pílový kotúč (oo), pokiaľ sa nebude takmer dotýkať pevnej časti stola (e).
2. Uvoľnite západkovú páku pokosu (j) a upí-
20
a. So západkovou pákou pokosu (j) zaistenou v polohe 0° uvoľnite upínaciu
páku pokosu (k) ako je uvedené na
obrázku 39.
b. Uvoľnite poistnú maticu (v v) na oboch
stranách ramena (m), ako je zobrazené
na obrázku 40.
5. Ak chcete nastaviť rameno (m) smerom
doľava, uvoľnite skrutku (ww) na pravej
strane ramena a pritiahnite skrutku na
opačnej strane (obr. 41).
6. Ak chcete nastaviť rameno (m) smerom
doprava, uvoľnite skrutku (ww) na ľavej
strane ramena a pritiahnite skrutku na
opačnej strane.
7. Postupujte v malých krokoch a pomocou
zaistených pák (j, k) kontrolujte nastavenie
po každom kroku.
naciu páku pokosu (k).
3. Vysuňte pílový kotúč smerom dopredu až
za vodidlo, a potom nakloňte rameno tak,
aby sa pílový kotúč letmo dotýkal hornej
časti stola po celej jeho šírke.
4. Zopakujte tento postup s pílovým kotúčom
v zadnej polohe a ak je to nutné, upravte
nastavenie zadnej skrutky.
KONTROLA, ČI JE PÍLOVÝ KOTÚČ V KOLMEJ POLOHE VZHĽADOM K HORNEJ
ČASTI STOLA (OBR. 1, 35 - 37)
1. Nastavte rameno (m) späť do centrálnej
polohy.
2. Umiestnite k boku pílového kotúča oceľový
uhlomer (rr) (obr. 35).
3. Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
a. Po uvoľnení dvoch skrutiek (uu) vyberte kotúč ukazovateľa šikmých rezov (tt)
(obr. 36).
b. Povoľte všetky tri skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom, ktoré sa
objavia (obr. 37).
c. Umiestnite kľúč na skrutky s hlavou
s vnútorným šesťhranom do hriadeľa
motora a poklepaním upravte polohu
pílového kotúča tak, aby bol zarovnaný
s oceľovým uhlomerom.
4. Pevne pritiahnite všetky montážne prvky.
VAROVANIE: Skrutky nadmerne
nepriťahujte.
8. Pritiahnite poistné matice (v v).
9. Nastavte ukazovateľ (xx) na mierke pokosu (yy) tak, aby ukazoval na hodnotu 0°
(obr. 42).
Zostavenie krytu pílového kotúča
(obr. 43)
Kryt pílového kotúča je multifunkčná zostava,
ktorá ponúka nasledujúce bezpečnostné
funkcie:
– Predný kryt (c) a pružne uložený zadný
kryt (d) poskytujú úplnú ochranu pílového
kotúča.
– Adaptér odsávania nečistôt (a1).
– Nastaviteľný chránič prstov (a2) na vykonávanie priečnych rezov.
VAROVANIE: Veľmi dôležité
je riadne utiahnutie centrálnej
skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom.
5. Namontujte späť kotúč ukazovateľa šikmých rezov (tt) a nastavte ukazovateľ (ss)
do polohy 0°.
KONTROLA, ČI JE POHYB PRI PRIEČNOM
REZE KOLMÝ VZHĽADOM K VODIDLU
(OBR. 38 - 42)
1. Vysuňte pílový kotúč pred vodidlo (obr. 38).
2. Položte uhlomer (rr) na kúsok dosky
a oprite ho o vodidlo tak, aby sa iba ľahko
dotýkal pílového kotúča, ako je uvedené
na obrázku.
3. Priťahujte pílový kotúč smerom k sebe, aby
ste mohli robiť kontrolu, či sa pílový kotúč
pohybuje rovnobežne s uhlomerom.
4. Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:
MIERKA ŠIKMÝCH REZOV (OBR. 44)
Skontrolujte, či je pri nastavení píly pre zvislý
rez na mierke šikmých rezov (u) hodnota 0°.
Ak je to nutné, uvoľnite skrutky (uu) a nastavte
ukazovateľ na hodnotu 0°.
MIERKA POKOSOVÝCH REZOV (OBR. 42)
Skontrolujte, či je pri nastavení píly pre zvislý
rez na mierke pokosových rezov (yy) hodnota
0°.
Pomocou skrutky (zz) nastavte ukazovateľ (xx)
tak, aby ukazoval na hodnotu 0°.
Rameno má nastaviteľné polohy pre 45° vľavo
a vpravo a pre polohu 0°.
21
OBSLUHA
–
Návod na obsluhu
–
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Zaistite, aby bol obrábaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč.
• Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
VAROVANIE:
• Namontujte na pílu vhodný pílový
kotúč. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče. Maximálne otáčky náradia nesmú
byť vyššie než sú povolené otáčky
pílového kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé
kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Netlačte naň.
• Pred začatím rezania počkajte,
kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie
a upínacie skrutky riadne utiahnuté.
• Nikdy nepracujte s pílou bez riadne
usadených ochranných krytov.
• Nikdy pílu nezdvíhajte uchopením
za hornú dosku stola.
• Vždy skontrolujte, či je v hornej
doske stola vhodný výrez.
• Vždy podľa obrázku L skontrolujte
polohu a typ vodidla.
Brzdiaci systém: po vypnutí píly brzdiaci
systém zastaví pílový kotúč do 10 sekúnd.
Vypínač má funkciu iba pre nepretržitý
chod.
Ak chcete stroj zapnúť, stlačte zelený ovládač
(a) v rukoväti (b). Po uvoľnení ovládača dôjde
k automatickému zastaveniu stroja.
VYKONANIE SKÚŠOBNÉHO REZU (OBR. 1)
1. So zaistenou západkovou pákou pokosových rezov (j) zaistite upínaciu páku
pokosových rezov (k) tak, aby bol kotúč
umiestnený v polohe pre priamy priečny
rez 0°.
2. Spustite rameno tak, aby sa takmer dotýkalo hornej plochy pracovného stola.
3. Oprite obrobok o prednú časť pravítka.
4. Zapnite pílu, spustite rameno a nechajte
kotúč vyrezať plytkú drážku.
5. Pritiahnite pílový kotúč smerom k sebe
a vyrežte zvislú drážku v drevenom pravítku a cez obrobok.
6. Vráťte kotúč do pokojovej polohy a vypnite
pílu.
7. Skontrolujte, či má rez vo všetkých rovinách skutočne hodnotu 90° a ak je to
nutné, spravte prípadné nastavenia.
Základné rezy píly (obr. 45 - 53)
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
PRIEČNE REZY (OBR. 45)
1. Nastavte radiálne rameno v pravom uhle
vzhľadom k vodidlu.
2. Zaistite západkovú páku pokosových rezov
(j) v polohe 0° a pritiahnite upínaciu páku
pokosových rezov (k).
3. Spustite pílový kotúč.
4. Nastavte chránič prstov (a2) tak, aby kopíroval obrobok.
5. Ak nie je v doske pracovného stola vyrezaná žiadna drážka, vytvorte ju podľa vyššie
uvedeného postupu.
6. Pridržujte obrobok pri vodidle a udržujte
prsty mimo dosahu pílového kotúča.
7. Zapnite pílu a pomaly tlačte pílový kotúč
cez vodidlo a obrobok.
8. Vráťte kotúč do pokojovej polohy a vypnite
pílu.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE (OBR. 1)
Hlavny vypínač Vašej píly s radiálnym ramenom má viacero výhod:
– Funkcia podnapäťového vypínača: ak
dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu
napájania, musí byť vypínač úmyselne
znovu zapnutý.
– Ochranné zariadenie proti preťaženiu
motora: ak dôjde k preťaženiu motora,
bude odpojené jeho napájanie. V takej
situácii nechajte motor 10 minút vychladnúť a potom stlačte tlačidlo pre obnovenie
funkcie.
POKOSOVÉ REZY (OBR. 46, 47)
1. Uvoľnite západkovú páku pokosu (j) a upí-
22
naciu páku pokosu (k).
2. Nastavte rameno v požadovanom uhle
podľa mierky pokosových rezov.
3. Pri nastavení uhla 45° vľavo alebo vpravo
zaistite západkovú páku pokosových rezov
(j) i upínaciu páku pokosových rezov (k).
4. Pri stredových uhloch používajte iba upínaciu páku pokosových rezov.
5. Postupujte ako pri priečnych rezoch.
VAROVANIE: Ak je pílový kotúč opotrebovaný, nahraďte ho novým alebo
nabrúseným pílovým kotúčom.
Nastavenie vodiacich dráh valčekovej hlavy (obr. 49–52)
Ak dochádza v zostave valčekovej hlavy
k bočnému pohybu, ložiská sa musia nastaviť.
1. Pritiahnite zostavu strmeňa dopredu, až
do koncovej polohy vodiacich dráh ramena
a držte ju v tejto polohe (obr. 49).
2. Povoľte poistné skrutky (a5) (obr. 50, 51).
3. Pomocou šesťhranného kľúča na skrutky
s hlavou s vnútorným šesťhranom zľahka
otáčajte ložiskami (a6), dokiaľ nebude
celkom odstránený bočný pohyb zostavy
(obr. 52).
4. Pritiahnite znovu poistné skrutky (a5)
a uistite sa, či sa hlava píly automaticky
vracia do pokojovej polohy.
ŠIKMÉ REZY (OBR. 45, 48)
1. Nastavte rameno ako pre priečny rez 0°.
2. Zdvihnite kotúč nad povrch pracovného
stola.
3. Uvoľnite upínaciu páku šikmých rezov (a3)
a vytiahnite západku šikmých rezov (a4).
4. Nastavte motor v požadovanom uhle podľa
mierky šikmých rezov (u).
5. Pri rezaní v uhle 45° vpravo zaistite západku šikmých rezov (a4) a zaistite upínaciu
páku šikmých rezov (a3).
6. Pri stredových uhloch používajte iba upínaciu páku šikmých rezov.
7. Postupujte ako pri zvislých rezoch.
Mazanie
KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ REZY
(OBR. 47)
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového rezu.
1. Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
2. Nastavte rameno do požadovanej polohy
pokosového rezu.
3. Postupujte ako pri pokosových rezoch.
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný
kryt pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt
a trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili
o ich správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach
alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto funkcií.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie D EWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
rezným kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte montáž
pílového kotúča.
VAROVANIE: Vyfukujte piliny a nečistoty z krytu motora pomocou suchého
stlačeného vzduchu, akonáhle sa Vám
bude zdať, že sa nečistoty nahromadili
okolo vetracích otvorov. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a masku
proti prachu.
POZNÁMKA: Mechanická brzda nevyžaduje
žiadnu údržbu.
DÔLEŽITÉ: Ak dôjde k opotrebovaniu pracovného stola a vodidla, vymeňte ich.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia pred
montážou alebo demontážou príslušenstva, pred montážou alebo nastavením píly alebo pred vykonávaním
opráv, vypnite pílu a odpojte ju od
zdroja napätia. Uistite sa, či je hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
23
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály používané v týchto častiach.
Používajte iba tkaninu navlhčenú vo
vode a mydlovom roztoku. Dbajte na
to, aby sa do náradia nikdy nedostala
žiadna kvapalina. Žiadne časti náradia
neponárajte do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia pravidelne čistite systém na
zachytávanie prachu.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou D EWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Odporučený pílový kotúč DW721 / DW722 DT4303
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Zachytávanie prachu
VAROVANIE: Vždy pripojte k náradiu
zariadenie pre zachytávanie prachu
vyrobené v súlade s požiadavkami
predpisov pre prachové emisie. Rýchlosť vzduchu pripojeného systému
bude 20 m/s (+/– 2 m/s). Rýchlosť je
meraná v spojovacej trubici v bode
pripojenia, s pripojeným náradím, ktoré
nie je v chode.
Ak nebudete prístroj ďalej používať alebo ak
chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Preprava
Pri preprave stroja sa uistite, či je hlava píly
riadne zaistená. Uvedomte si prosím, že stôl
píly nie je vhodný pre zdvíhanie celej píly. Pri
preprave píly vždy používajte vysokozdvižný
vozík. Ak chcete pílu bezpečne zdvíhať, vždy
zasuňte vidlice vozíka pod spodnú priečku
stojanu píly.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
24
INFORMAČNÝ NÁKRES
Kľuka na nastavenie
výšky
Západková páka
pokosových rezov
Upínacia páka
pokosových rezov
Západka šikmých
rezov
Upínacia páka šikmých rezov
25
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241710 - 23-07-2014
26
Motor
RADIÁLNA KOTÚČOVÁ PÍLA 1
©
DW721KN
27
DW721KN
Zostava stojana RADIÁLNA KOTÚČOVÁ PÍLA 1
©
28
Kryt
RADIÁLNA KOTÚČOVÁ PÍLA 1
©
DW721KN
29
Stôl
RADIÁLNA KOTÚČOVÁ PÍLA 1
©
DW721KN
30
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising