SMS254 | Black&Decker SMS254 MITRE SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-09 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
SMS254
(SMS500)
1
2
3
26
25
24
4
5
23
22
6
21
7
20
19
8
9
18
16
17
15
14 13 12
10
11
27
28
36
35
29
34
30
31
32
6
33
A
16
11
2
45
30
15
38
30
0
39
9
40
11
B
41
10
C
22
20
34
E
D
21
42
34
43
0
1
1
2
2
0
0
3
1
4
3
2
4
4
7
3
5
5
8
6
9
4
6
7
10
3
1
2
5
6
7
45
15
0
8
30
6
30
5
8
7
9
11
12
3
9
G
23
10
8
F
44
5
8
6
9
7
10
45
8
45
30
46
45
44
H
I
47
48
1
3
30
K
J
2
47
49
33.9°
L
M
31.6°
4
5
50
N
O
51
36
35
26
P
52
Q
34
53
R
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
c. Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
kockázat.
Black & Decker kombinált gérfűrésze csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütés veszélyével járhat
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy azokat később is fellapozhassa.
Az "elektromos szerszám" kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
szerszámát jelenti.
3. Személyi biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc, a biztonsági csúszásmentes
cipő, a védősisak vagy a hallásvédelem használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
c. Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A for-
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterületet tartsta tisztán és jól világítsa ki. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b. Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port
vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti
uralmát a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter-dugót. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
6
gó alkatrészhez rögzített csavarkulcs vagy
kulcs személyes sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig
szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne
veszítse el az egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben is.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. Ezen eszközök használata csökkenti a porral összefüggő veszélyeket.
szerszámok számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott
éles vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos
szerszámmal jobban és biztonságosabban
dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen elindításának kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését és hogy nem
szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha a szerszám sérült,
akkor a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások
f.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságos
üzemelését.
Figyelmeztetés! További biztonsági
figyelmeztetések gérfűrészhez.
Ne használjon sérült vagy repedt fűrésztárcsát.
Cserélje ki az asztalbetétet, ha már megkopott.
 Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő
fűrésztárcsa minőségével kapcsolatban lásd
a műszaki adatokat. Csak a kézikönyvben
említett az EN 847-1 szabványnak megfelelő fűrésztárcsát használjon.
 Ne használjon fémvágó (HSS) fűrésztárcsát.
 A fűrésztárcsa és a durva anyagok kezeléséhez viseljen kesztyűt (ha lehet, a fűrésztárcsát
tartódobozban szállítsa).
 Fa fűrészelésénél használja a mellékelt porzsákot.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező porok
belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és a közelben állók egészségére.
Hordjon a porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot és győződjön meg arról, hogy a munkaterületre belépők is
viselnek megfelelő védelmet.
 Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
 A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
 A gérfűrész csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas.


7
Ne használja a szerszámot védőeszközök
nélkül. Ne használja a gépet, ha a védőburkolat nem működik vagy nincs megfelelően
karbantartva.
 Győződjön meg róla, hogy a fűrészfej biztonságosan rögzítve van-e kúpszög vágáskor.
 A gép körül a padlót tartsa rendben, ne legyenek rajta szétszórt anyagok, pl. forgács,
hulladék.
 Gondoskodjék a gép és a munkaterület megfelelő általános vagy helyi megvilágításáról.
 Ne engedje, hogy a gépet hozzá nem értő
személyek működtessék.
 Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa megfelelően van-e fölszerelve. Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa a megfelelő irányba
forog-e.
 Tartsa élesen a fűrésztárcsát.
 Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális
sebességet.
 A gépre felszerelt lézert semmiképp ne
cserélje más típusúra. A lézer javítását
csak a Black & Decker hivatalos szerviz és
a Black & Decker szerelői végezhetik.
 Válassza le a gépet a hálózatról karbantartás
vagy a fűrésztárcsa cseréje alkalmával.
 Ne tisztítsa a gépet és ne távolítsa el addig
a levágott darabokat vagy mást a munkaterületről, amíg a gép jár, és a fűrészfej nem
a nyugalmi helyzetben van.
 Ha lehet, szerelje munkapadra a gépet.
 Rögzítse a munkadarabot. Ha a munkadarabot szorítóval rögzíti vagy satuba fogja, biztonságosabban dolgozhat, mint ha kézben
tartja.
 Mindig erősen szorítsa be a megmunkálandó
darabot. Ne dolgozzon olyan munkadarabon,
amely túl kicsi ahhoz, hogy beszorítsa, mert
ilyen esetben keze túl közel kerül a forgó fűrésztárcsához. Hosszú darabok megmunkálásánál mindig használjon kiegészítő alátámasztást.
 A munkavégzés előtt ellenőrizze, minden rögzítő gomb és fogantyú meg van-e húzva.
 Soha ne használja a fűrészt asztalbetét nélkül.
 Egyik kezét se tegye a fűrészlap közelébe,
ha a fűrész áram alatt van.
 Ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot úgy
megállítani, hogy egy szerszámot vagy valamilyen más eszközt szorít a fűrésztárcsához;
így súlyos baleset történhet.
 Bármilyen tartozék használata előtt olvassa
át a kézikönyvet. Ha rosszul használ egy tartozékot, azzal kárt okozhat.
















8
Ne használjon vágókorongot.
Emelje ki a fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló felengedése előtt.
Ne ékelje ki a motor ventilátorát a motortengely leállításához.
Amikor a fűrészfejet leengedi, a fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan felemelkedik; akkor
ereszkedik vissza, amikor a fűrészfej felemelkedik. A védőburkolatot felemelheti kézzel, ha
fűrésztárcsát cserél vagy meg akarja vizsgálni.
Csak akkor emelje fel kezével a fűrésztárcsa
védőburkolatát, ha a gép ki van kapcsolva.
Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták-e, nincs-e bennük forgács.
Ne dolgozzon azbesztet tartalmazó anyagokkal.
Az azbesztet rákkeltő hatásúnak tartják.
Ne tegye felismerhetetlenné a szerszám figyelmeztető jelzéseit..
Ne álljon rá a szerszámra. Komoly sérülést
szenvedhet, ha a gép felborul, vagy hozzáér
a fűrésztárcsához.
Ne fogja meg a fűrésztárcsát közvetlenül munka után - várja meg amíg lehűl. A használat
során a fűrésztárcsa felforrósodik.
Csak akkor közelítse a fűrésztárcsát a munkadarabhoz, ha a gép be van kapcsolva.. Ellenkező esetben fennáll a visszarúgás veszélye,
amikor a tárcsa belekap az anyagba.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt föl nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy anyagi
kár veszélyével jár.
Tartsa távol kezét a vágási területtől. Ne tegye kezét az "El a kezekkel zónába", amelybe
beletartozik az egész asztal, és látható rajta
a "No Hands" (el a kezekkel) figyelmeztető
jelzés.
A kidobott anyag által okozott sérülések elkerülése érdekében válassza le a gépet a hálózatról a véletlen beindulás elkerülésére, és
azután távolítsa el az anyagdarabokat..
Használat előtt és karbantartások után ellenőrizni kell a védőburkolat megfelelő működését. Ezt
az ellenőrzést a fűrész kikapcsolt és áramtalanított állapotában kell végezni. A kart fel kell emelni és le kell engedni annak ellenőrzésére, hogy
a burkolat teljesen takarja a tárcsát, ill. a tárcsa
nem érintkezik a burkolattal. Ha a védőburkolat
nem megfelelően működik, szakképzett szerelővel javíttassa meg a szerszámot. Az Önhöz
legközelebb eső szervizről a Black & Decker
ügyfélszolgálatától tájékozódhat.
Maradványkockázatok

A következő kockázatok minden fűrész használatával együtt járnak:
 A forgó részek érintéséből származó sérülések.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére
bizonyos maradványkockázatokat nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
 Halláskárosodás.
 A forgó fűrésztárcsa fedetlen részének megérintése miatti sérülés.
 Sérülés a tárcsa cseréjekor.
 Ujjak becsípődése a védőelemek kinyitásakor.
 A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és MDF
anyagokra.

A lézermutatót használatakor ne irányítsa emberek és/vagy tükröző felületek felé.
Már kis erősségű lézersugár is szemsérülést okozhat.
Ezért ne nézzen bele a lézersugárba.
A lézermutató nem tartalmaz javítható elemeket. Ne bontsa meg a burkolatot, mert
ezzel érvénytelenné válik a garancia.
Mások biztonsága
 A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési,
mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel ha
számukra a szerszám használatához a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít.
 A gyerekeket felügyelni kell; meg kell akadályozni, hogy játszanak a termékkel.
Figyelmeztetés! Ha az elektronikus fék nem
működik, szakképzett szerelővel javíttassa meg
a szerszámot. Az Önhöz legközelebb eső szervizről a Black & Decker ügyfélszolgálatától tájékozódhat.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 61029 szabványnak megfelelően
határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
További biztonsági előírások lézer berendezésekhez
Ez a lézer az IE C60825- 1:2007 szabvány szerint
1M. osztályúnak minősül. A lézerdiódát ne cserélje más típusúra. A sérült lézert márkaszervizben
javíttassa meg. Csak a vágási vonal kivetítésére
használja a lézert.
 Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen
a lézersugárba.
 Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár
figyeléséhez.
 Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy
a lézersugár keresztezhesse bárki tekintetét.
 Ne engedjen gyerekeket a lézer közelébe.
Figyelmeztetés! Kerülje a szemmel való érintkezést. Lézersugárzás a vezető bekapcsolásakor.
Mindig áramtalanítsa a gérfűrészt, mielőtt beállítást végezne rajta.
 A lézer mutató nem játékszer, gyermek kezébe nem kerülhet. Az eszköz rendeltetéstől
eltérő használata visszafordíthatatlan szemsérülést okozhat.
 Tilos minden, a lézer energiáját növelő igazítás. Az e balesetvédelmi utasítások be nem
tartásából származó kárért nem vállalunk
semminemű felelősséget.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják a szerszámot.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt,
hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl.
azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki
van kapcsolva vagy üresen fut a napi kitettséget
jelentő idő mellett.
9
Címkék a szerszámon
lésre, kopásra és öregedésre. Cserélje ki a
hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy hibás.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le a kábelt. A szerszám áramfelvételének
nem megfelelő vagy sérült hosszabbító kábel
használata tűz és áramütés veszélyével jár.
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó
köteles elolvasni a használati utasítást.
Leírás
Viseljen védőszemüveget.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Mindig viseljen hallásvédő eszközt.
Viseljen porvédő maszkot.
A szerszámot 16 éven aluliak nem
használhatják.
Karját és ujjait tartsa távol a forgó fűrésztárcsától.
Mindig viseljen védőkesztyűt vagy
használjon tartót a fűrésztárcsa kezelésekor.
Lézersugárzás.
Ne nézzen a lézersugárba.
Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfigyeléséhez.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik,
ezért nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezike a hálózati feszültséggel.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerü-lése
érdekében cseréltesse ki egyik hivatalos Black &
Decker szakszervizzel.
Feszültségesés
A bekapcsolási túláram rövid ideig tartó feszültségesést okozhat. Kedvezőtlen áramellátás esetén ez
befolyásolhatja más berendezések működését.
Ha az áramellátás rendszer impedanciája,
Zmax<0,34, akkor nem várható ilyen zavar.
Lézer ki- és bekapcsolója
Fő működtető fogantyú
Ki- és bekapcsoló
Motorház
Mozgatható alsó védőburkolat
Asztalt bővítő ütköző (jobb)
Asztalt bővítés (jobb)
Réslap
Superlok™ gérvágó leszorító
Gérvágó rögzítőgomb
Gérvágó biztosító kar
Gér-helyzetjelző
Gér skála
Forgóasztal
Furatok a munkapadra szereléshez
Leszorító helyzetbeállítás
Asztalt bővítés (bal)
Asztalt bővítő ütköző (bal)
Asztalt bővítés rögzítőgomb
Felső csúszóhatároló leszorítója
Bal oldali vezető
Bal oldali felső csúszóhatároló
33,9°-os kúpszög tüske
Hátsó hordfogantyú
Porelvezető nyílás
Fém felső védőburkolat
Első hordfogantyú
Szénkefe fedél
Rudazat
Dőlésszög rögzítő fogantyú
Dőlésszög vonalzó
Jobb oldali vezető
Lézer
Fűrésztárcsa
Orsóretesz gomb
Fűrészkar kioldókar
R ábra
53. Leszorító
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e
húzva a konnektorból.
Hosszabbító kábel használata
 Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatokat). Használat
előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt sérü-
10
Megjegyzés: A szerszámot szállítás előtt a gyárban pontosan beállítják. Ellenőrizze a következők
pontosságát, és szükség esetén igazítsa újra, a
legjobb eredmények elérése érdekében.
Lézersugár
A lézersugarat a gyártás során beállítjuk, azon a
felhasználó nem változtathat.
A vezető beállítása (G - H ábra)
 Engedje le a vágófejet, és dugja be a rögzítő
csapszeget (46).
Győződjön meg arról, hogy az asztal 0°
gérvágó állásban van-e.
 Helyezzen kombinált derékszöget a bal oldali vezető (21) és a fűrésztárcsa (34) mellé
(G ábra).
 Ha a fűrésztárcsa nem érintkezik teljes hoszszában a derékszöggel, lazítsa meg a három
csavart (44) (H ábra) és állítsa be a vezetőt.
 Húzza meg a három csavart (44).
Gérszög igazítás
A csúszó kombinált gérvágó szögvonalzóról könynyen leolvasható a jobbra és balra egyaránt 0°
és 47° között változtatható gérszög. A leggyakoribb gérszög beállításoknál pozitív ütköző könynyíti meg a gyors beállítást. A leggyorsab és legpontosabb beállítás érdekében az alábbi eljárást
alkalmazza.
Felszerelés munkapadra (I ábra)
Megjegyzés: Nyomatékosan ajánljuk, hogy
a gérfűrészt csavarozza munkapadra, mert így
biztosíthatja annak maximális stabilitását. Gondoskodjon róla, hogy a szerszám minden lehetséges esetben munkapadra legyen rögzítve.
 Keresse meg, és jelölje be a munkapadon
a négy csavar furatát.
 Fúrja ki Ø10 mm-es fúrószárral a munkapadot.
 A fűrészt csavar, anya és alátét segítségével
csavarozza a munkapadra.
Megjegyzés: E kötőelemeket nem mellékeljük
a szerszámhoz.
Superlok™ gérvágó leszorító (B ábra)
A Superlok™ gérvágó leszorító (9) segítségével
a fűrészt a gérvágó biztosító karral (11) előre beállított 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, és 47°-os szögektől
eltérő szögekbe is állíthatja.
A dőlésszög ütközők beállítása 90° és 45°-os
értékre (C - F ábra)
 Lazítsa meg a dőlésszög rögzítő fogantyút
(30) és mozdítsa el teljesen jobbra a vágófejet, majd szorítsa meg a dőlészög rögzítő
fogantyút.
 Derékszög segítségével állítsa be az asztallap és a fűrésztárcsa között a 90°-os szöget
(D ábra).
 Ha igazítás szükséges lazítsa meg a kontraanyát (41) és állítson a csavaron (40) a kulcscsal úgy, hogy a fűrésztárcsa 90°-os szöget
zárjon az asztallal.
 Húzza meg a kontraanyát (41).
 Igazítsa a dőlésszög irányzékot (39) a 0° jelzéssel a beállító csavar (38) segítségével.
Használat





A 45°-os ütköző beállításakor ügyeljen, hogy
a bal oldali csúszó határolót (22) úgy igazítsa,
hogy a vágófejet a 45°-os állásba lehessen fordítani (E ábra).
 Oldja ki a felső csúszó határoló szorítóját (20)
és mozdítsa a felső csúszó határolót (22) a fűrésztárcsától távolabb.
 Húzza meg a felső csúszó határoló szorítóját
(20).
 Húzza ki a 33,9°-os a dőlésszög rögzítő tüskét (23) és végezze el ugyanezt a műveletet
90°-nál is, de balra mozdítsa el a vágófejet,
majd használja a kontraanyát (43) és a beállító
csavart (42).


Vágás közben 150 mm-nél közelebb ne nyúljon a fűrésztárcsa felé.
Vágás közben erősen tartsa a munkadarabot
az asztalon és a vezetőn. Addig ne mozgassa
a kezét, amíg a kapcsolót fel nem engedi és
a fűrésztárcsa le nem áll.
Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt
fűrésszel) a befejező vágás előtt, így ellenőrizheti a fűrésztárcsa útvonalát.
Ne keresztezze kezeit.
Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és
őrizze meg egyensúlyát.
Amikor a fűrészkart jobbra vagy balra mozdítja, kövesse a mozgást, és a fűrésztárcsától
kissé oldalra álljon.
A védőburkolat szellőzőnyílásain nézzen be,
ha ceruzavonalat követ.
Áthúzásos gérvágó alapműveletek (H ábra)
 Mindig használjon leszorítót (53) a munkadarab rögzítésére. A leszorítóhoz (45) két furat
áll rendelkezésre (H és R ábra).
Figyelmeztetés! Ellenőrizze a munkavégzés előtt,
hogy a munkadarab biztosan rögzítve van-e a helyén. Ha a munkadarabot nem rögzíti biztonságosan, súlyos személyi sérülést szenvedhet.
11
Figyelmeztetés! A munkadarabot mindig a vezetőhöz helyezze. Az a munkadarab, amely hajlott
vagy vetemedett, és nem fekszik fel tökéletesen az
asztalra vagy a vezetőhöz, a tárcsa beszorulását
okozhatja, ezért nem szabad felhasználni.
Áthúzásos vágás (J és K ábra)
Figyelmeztetés! Soha ne húzza maga felé a
vágófej szerelvényt és a forgó fűrésztárcsát vágás közben. Előfordulhat, hogy a fűrésztárcsa
"kimászik" a munkadarab felszínére, minek következtében a forgó fűrésztárcsa és a vágófej
szerelvény visszarúghat. Ne engedje le a forgó
fűrésztárcsát addig, amíg nem húzta a fűrész
elejére a vágófejet.
 Oldja ki a rudazatot (29) a rögzítő gombbal
(48) és engedje a vágófej szerelvényt szabadon mozogni (J ábra).
 Fordítsa a vágófejet a kívánt gér- és dőlésszög értékre a gér- vagy dőlésszög vágó műveletnek megfelelően.
 Tartsa a fő működtető fogantyút (2) és húzza a
rudazatot (29) előre mindaddig, amíg a fűrésztárcsa közepe túljut a munkadarab elején.
 Használja a be/ki kapcsolót (3), és nyomja
meg a fűrészkar kioldó kart (36) a vágófej leengedéséhez.
 Amikor a tárcsa eléri a teljes sebességet, tolja
lassan lefelé a fő működtető fogantyút (2), és
vágja át a munkadarab elülső élét.
 Lassan mozgassa a fő működtető fogantyút
(2) a határoló irányába a vágás befejezéséhez.
 Engedje fel a be/ki kapcsolót (3), és várja meg
amíg a tárcsa leáll, csak utána engedje felemelkedni a vágófejet.
Gérvágás
 Kapcsolja a lézer be/ki kapcsolóját (1) on (be)
állásra.
 Lazítsa meg a gérvágó biztosító kart (11),
és mozdítsa el az asztalt a kívánt helyzetbe.
A szögvonalzó beáll a 0°, 15°, 22,5°, 31,6° és
45° értékekre. Szorítsa meg a gérvágó biztosító kart (11).
 Más szögekhez használja a Superlok™
gérvágó leszorítót (9) (B ábra) a kívánt
gérszög beállításához..
 Használja a be/ki kapcsolót (3), és nyomja
meg a fűrészkar kioldó kart (36) a vágófej leengedéséhez.
 Amikor a tárcsa eléri a teljes sebességet, tolja
lassan lefelé a fő működtető fogantyút (2), és
vágja át a munkadarabot.
 Lassan mozgassa a fő működtető fogantyút
(2) a vezető irányába a vágás befejezéséhez.
 Engedje fel a be/ki kapcsolót (3), és várja meg
amíg a tárcsa leáll, csak utána engedje felemelkedni a vágófejet.
A felső csúszó vezető használata minden
dőltszögvágó és kombinált gérvágó műveletnél
 A vezető bal felének mozgatható része a munkadarab maximális támasztása érdekében
igazítható, így a fűrésszel egészen 47°-os
ferdevágást lehet végezni balra. A csúsztatási távolságot mindkét irányba ütköző korlátozza.
A vezetősín állítása (E ábra)
 Oldja ki a felső csúszó határoló szorítóját (20)
és csúsztassa a határolót balra.
 A kikapcsolt fűrészt futtassa végig a vágóúton
a megfelelő hézag ellenőrzéséhez.
 Úgy állítsa be a vezetőt, hogy a lehető legközelebb legyen a fűrészlaphoz és minél nagyobb támaszt tudjon nyújtani a munkadarabnak a nélkül, hogy akadályozná a kar föl-le
mozgását.
 Húzza meg a felső csúszó határoló szorítóját
(20) és rögzítse helyén a határolót.
Figyelmeztetés! A vezetőhorony a fűrészportól
eltömődhet. Használjon pálcát vagy alacsony nyomású levegőt a vezetőhornyok tisztítására.
Függőleges egyenes vonalú keresztvágás
 Csúsztassa a vágófejet ütközésig a hátsó
helyzetbe, és rögzítse a rudazatot (29) a rögzítő gombbal (48).
 Használja a be/ki kapcsolót (3), és nyomja
meg a fűrészkar kioldó kart (36) a vágófej leengedéséhez.
 Amikor a tárcsa eléri a teljes sebességet, tolja
lassan lefelé a fő működtető fogantyút (2), és
vágja át a munkadarabot.
 Lassan mozgassa a fő működtető fogantyút
(2) a vezető irányába a vágás befejezéséhez.
 Engedje fel a be/ki kapcsolót (3), és várja meg
amíg a tárcsa leáll, csak utána engedje felemelkedni a vágófejet.
12
Vágás dőltszögben
 A dőlésszög igazítása előtt ellenőrizze, hogy a
felső csúszó vezető megfelelő tájolással vane beállítva.
Megjegyzés: A fűrész speciális 33,9° értéknél elhelyezett rögzítőcsappal (23) rendelkezik szegőprofilok vágásához.
 Lazítsa meg a dőlésszög biztosító kart (30) (F
ábra), és mozdítsa el a vágófejet a kívánt szögbe. Szorítsa meg erősen a dőlésszög rögzítő
kart (30).
 Használja a be/ki kapcsolót, majd nyomja meg
a kioldó kart (36). Amikor a tárcsa eléri a teljes
sebességet, tolja lassan lefelé a fő működtető
fogantyút (2), és vágja át a munkadarabot.
 Amikor a fűrész eléri a teljes sebességet, tolja
lassan lefelé a fő működtető fogantyút (2), és
vágja át a munkadarab elülső élét.
 Lassan mozgassa a fő működtető fogantyút (2)
a vezető irányába a vágás befejezéséhez.
 Engedje fel a be/ki kapcsolót (3), és várja meg
amíg a tárcsa leáll, csak utána engedje felemelkedni a vágófejet.
 Dőltszög vágásnál ellenőrizze, hogy a kar erősen tart-e.
Beállítások
Ferdevágás szöge
A profil helyzete
Belső Gérszög
sarok
A profil
helyzete
Felületi
oldal
Külső
sarok
Gérszög
A profil
helyzete
Felületi
oldal
Függőleges helyzet (a profil hátoldala a vezetőnek
támaszkodik)
0o
Bal oldal Jobb oldal
Balra Jobbra
45°-nál 45°-nál
Az alja
Az alja
fekszik az fekszik az
asztalon asztalon
A bal oldali A jobb
részt tartsa oldali részt
meg tartsa meg
Jobbra Balra
45°-nál 45°-nál
Az alja
Az alja
fekszik az fekszik az
asztalon asztalon
A bal oldali A jobb
részt tartsa oldali részt
meg tartsa meg
Vizszintes helyzet
(a profil hátoldala
felfekszik az
asztalra)
45 o
Bal oldal Jobb oldal
0o
0o
A teteje
fekszik a
vezetőhöz
A bal oldali
részt tartsa
meg
0o
Az alja
fekszik a
vezetőhöz
A bal oldali
részt tartsa
meg
0o
A teteje
fekszik a
vezetőhöz
A jobb
oldali részt
tartsa meg
Az alja
fekszik a
vezetőhöz
A jobb
oldali részt
tartsa meg
Felső profilok vágása (L ábra)
Felső profilokat az asztalra fektetve vághat ezzel
a gérfűrésszel.
 A gérfűrész speciális gérvágó ütközőkkel rendelkezik balra és jobbra 31,6°-nál és 33,9°-os
dőltszögnél speciális felső profilhoz, azaz 52°
van a profil hátoldala és a fölső, mennyezethez illeszkedő, ill. 38° van a profil hátoldala
és az alsó, a falhoz illeszkedő felület között.
 Használja az alábbi táblázatot ehhez a felső
profilhoz:
Összetett vágás
 Ellenőrizze, hogy a felső csúszó vezető megfelelő tájolással van-e beállítva, mielőtt az öszszetett vágáshoz beállítja a dőlésszöget.
Az összetett vágás a dőltszög- és a gérvágás
kombinációja.
 Kapcsolja a lézer be/ki kapcsolóját (1) on (be)
állásra.
 A vágásnál az előbbi eljárásokat tartsa szem
előtt.
 Amikor a fűrész eléri a teljes sebességet, tolja
lassan lefelé a fő működtető fogantyút (2), és
vágja át a munkadarab elülső élét.
 Lassan mozgassa a fő működtető fogantyút
(2) a vezető irányába a vágás befejezéséhez.
 Engedje fel a be/ki kapcsolót (3), és várja meg
amíg a tárcsa leáll, csak utána engedje felemelkedni a vágófejet.
Beállítások
Belső sarok
Gérszög
Dőltszög
A profil
helyzete
Külső sarok
Alap profilok vágása
Alapprofilokat vághat függőlegesen a vezetőnek
támasztva vagy az asztalra fektetve.
 Használja az alábbi táblázatot.
13
Bal oldal
Jobbra 31,6°
33,9o
A teteje
fekszik
a vezetőhöz
Felületi oldal A bal oldali
részt tartsa
meg
Gérszög Jobbra 31,6°
Dőltszög
33,9o
A profil
Az alja
helyzete fekszik a vezetőhöz
Felületi oldal A jobb oldali
részt tartsa
meg
Jobb oldal
Balra 31,6°
33,9o
Az alja
fekszik a vezetőhöz
A bal oldali
részt tartsa
meg
Balra 31,6°
33,9o
A teteje
fekszik a vezetőhöz
A jobb oldali
részt tartsa
meg
Megjegyzés: Ezek a speciális ütközők nem alkalmazhatók 45°-os felső profilnál
Megjegyzés: Mivel legtöbb helyiségben a szögek
nem pontosan 90 fokosak, finomigazításra lehet
szükség - mindig végezzen próbavágást a helyes
szög ellenőrzésére.
A gérfűrészhez negatív fog dőlésű fűrésztárcsát
mellékeltünk. Ezért a fűrésztárcsa cseréjénél is
ajánlatos negatív fog dőlésű tárcsát felszerelni.
 TCG típus - Alumínium lemezek, extrudált
csövek és más színesfémek, pl. sárga- és
vörösréz vágásához.
 ATB típus - Fa, rétegelt lemez, préselt és
ragasztott farostlemez, forgácslap általános
vágásához és igazításához, ha tiszta vágási
felület szükséges.
A vágási mélység beállítása (M ábra).
A vágási mélység előre beállítható egyforma mély
és ismételhető vágásokhoz.
 Addig igazítsa lefelé a vágófejet, amíg a fűrésztárcsa fogai a kívánt mélységnél nem állnak.
 A fölső kart mozdulatlanul tartva addig forgassa az ütköző gombot (47), amíg hozzá nem
ér az ütközőlaphoz (49).
 Ellenőrizze a fűrésztárcsa vágási mélységét
úgy, hogy előre-hátra mozgatja a vágófejet
a jellemző vágáshosszon a vezérlőkar mentén.
Ha színesfémet vág, mindig használjon negatív
dőlésű fűrésztárcsát.
Fűrésztárcsa cseréje (O - Q ábra)
Figyelmeztetés! A véletlen beindulás okozta sérülés elkerülése érdekében mindig áramtalanítsa
a gépet a fűrésztárcsa cseréje előtt. Megfelelően
éles fűrésztárcsát használjon.
Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális sebességet és fogazat típust. Csak a Black & Decker
által ajánlott fűrésztárcsákat használjon. A fűrésztárcsa (34) cseréjét a következők szerint végezze:
 Nyomja meg a fűrészkar kioldó gombot (36)
és forgassa el a mozgatható alsó védőburkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba
és tegye szabaddá a tárcsát. Egyik kezével
tartsa a védőburkolatot (O ábra).
 Csavarhúzóval lazítsa meg, de ne vegye ki
a csavart (50). Ne vegye ki a csavart, mert
ez megnehezíti az összeszerelést.
 Csavarhúzóval lazítsa meg annyira a csavart
(51), hogy mozgatni lehessen a fém védőburkolatot, de a csavart ne vegye ki. Ne vegye ki
a csavart, mert ez megnehezíti az összeszerelést.
 Mozdítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a felső védőlemezt (P ábra). Így
hozzáférhet a hajtótengely csavarjához (52),
amely a fűrészhez rögzíti a fűrésztárcsát
(34).
 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az orsóretesz gombot (35) a motorburkolaton, ezzel
rögzíti a fűrésztárcsát (34), hogy ne tudjon
forogni.
 A mellékelt kulccsal hajtsa az óramutató járásának megfelelő irányba a hajtótengely csavart (52), és vegye le a csavart és a fűrésztárcsát (34).
A gép szállítása (N ábra)
 Lazítsa meg a gérvágó biztosító kart (11) (B ábra), és teljesen forgassa el az asztalt jobbra.
Rögzítse az asztalt 45°-os gérszögnél.
 Húzza előre a vágófejet, és rögzítse a rudazatot a rögzítő gombbal (48) (J ábra).
 Engedje le a vágófejet, és dugja be a rögzítő
csapszeget (46) (H ábra).
 A fűrészt az elülső és hátsó hordfogantyú segítségével szállítsa (24, 27).
Fűrésztárcs és fogazat típusa
Anyag
Fogazat
típusa
Fa
Épületfa
Rétegelt
lemez
Farostlemez
Forgácslap
PVC
ABS
Akril
db
PS
Alumínium
Réz
Műanyag
Színesfém
600 - 100T
TCG
•
•
24 - 100T
ATB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Figyelmeztetés! A karbantartás előtt ellenőrizze,
hogy kikapcsolta és áramtalanította-e a szerszámot.
Tegye fel az új tárcsát, és ellenőrizze, hogy
a fogak lefelé mutatnak, és a fűrész védőburkolatán és a tárcsán található irányjelzés megegyezik (az óramutató járásának megfelelő)
(P ábra).
 Kézzel lazán hajtsa be a hajtótengely csavarját (52) (az óramutató járásával ellentétesen).
 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az orsóretesz gombot (35), és a fűrésztárcsa kulccsal
húzza meg a hajtótengely csavarját (52), hogy
a tárcsa biztosan rögzüljön.
 Helyezze vissza a fém felső védőburkolatott
(26) eredeti helyére, és húzza meg a két csavart (50 és 51).
 Engedje vissza eredeti helyzetébe az alsó
mozgó védőburkolatot (5), amely eltakarja
a fűrésztárcsát.
Figyelmeztetés! Soha ne nyomja meg a hajtótengely reteszelő gombját, amíg a fűrésztárcsa forog.
Ügyeljen, hogy erősen lenyomva tartsa a bilincset
és jól húzza meg a védőburkolat bilincs csavarját
a fűrésztárcsa felszerelése után.
Figyelmeztetés! A védőburkolat bilincs vissza
kell kerüljön eredeti helyzetébe és a csavart meg
kell szorítani, mielőtt bekapcsolja a fűrészt. Ennek
elmulasztása esetén a védőburkolat hozzáérhet
a forgó fűrésztárcsához; a fűrész károsodhat de
súlyos sérülés is bekövetkezhet.

Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker
szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi
anyagaik újrafeldolgozálását. Az
újrafeldolgozott anyagok felhasználása
a környezet védelmét szolgálja, és
csökkenti a nyersanyag-szükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és
Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésük során a szerszám teljesítményének növelése
volt a célunk. Ezen tartozékok felhasználásával
a szerszámból a legtöbbet tudja kihozni.
Figyelmeztetés! Ne szállítsa a készüléket a védőburkolatnál fogva.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye viszsza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet
hosszú távú felhasználásra lett tervezve. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás. Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait. A szerszámot csak enyhe szappannal és
nedves ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is mártsa
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Vágókapacitás
Max. vágási mélység * keresztvágás
Max. dőltszög 47°
Max. gérvágás 47°
Max. összetett vágás 47°/47°
15
Kapacitás
92 mm x 305 mm
41 mm x 305 mm
92 mm x 203 mm
41 mm x 203 mm
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fűrésztárcsa átmérője
Fűrésztárcsa furat
Fűrésztárcsa vastagsága
Max. keresztvágó kapacitás
90°-nál
Max. gérvágó kapacitás
45°-nál
Max. vágásmélység 90°-nál
A hangnyomásszint az EN61029 szabvány szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 95 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA) 108 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
SMS254 (SMS500) TYP 1
V v.á. 230
W 2000
min-1 4800
mm 255
mm 30
mm 1.8
A vibráció értékeinek összege (triax vektorösszeg)
az EN61029 szabvány alapján:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 2,78 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
mm 305
CE megfelelőségi nyilatkozat
mm 203
SMS254
mm 92
Max vágásmélység ferde
keresztvágásnál
Gérvágás (max. helyzetek)
Dőltszög vágás (max. helyzetek)
Súly
mm
bal
jobb
bal
jobb
kg
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a "Műszaki
adatok" részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN61029-1, EN61029-2-9
41
47o
47o
47o
0o
22
További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
01-10-2010
16
Garancia határozat
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott
helyi Black & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.
hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker
márkával
és
termékválasztékunkkal
kapcsolatos
további
tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
17
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00244016 - 28-08-2014
18
TYP.
SMS254
92
106
2
111
35
27
49
107
110
100 99 102
103
114
108
98
115
113
101
96
190
58
38
97
104
59
105
214
109
39
40
31
210
60
29
216
250
70
27
68
90
87
87
43
41
88
4
163
166
42
123
124
42
164
164
137
157
69
142
138 139
140
125
85
144
71
84
208
141
212
49
205 74
82
73
159
128
143
130
36
148
147
146 149 152
132
211
167
51
120
209
www.2helpU.com
145
213 168
131
136
134
29
169
164
121
153
156
46 136
117
19
75
81
86
154 135 160
150
155
151
158 133
118
E15712
72
63
126
119
170
62
18
122
116
50
77
36
60
89
79 78
59
76
127
129
30
22
63
57
161
52
163
42
10 - 08 - 09
185
202
23
64
77
187
186
27
61
204
188
51
26
181
184
29
53
46
48
20
21
43
28
215
217
19
182
54
33 18
45
207
42
174
178 180
179
183
57
24
32
80
165
25
172
177
191
193
195
37 201
199197
192
44
194 189
196
198
200
56
34
83
36
55
93
95 47
203
91
112
206 176 175 173
1
94
1
162
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
20
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising