D23620 | DeWalt D23620 CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

www.
.eu
D23620
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
14
English (original instructions)
24
Español (traducido de las instrucciones originales)
33
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
43
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
53
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
63
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
73
Português (traduzido das instruções originais)
82
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
92
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
101
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
110
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
120
Copyright DEWALT
2
Figure 1
e
d
f
g
h
i
m
j
l
k
Figure 2
b
c
a
w
o
n
1
Figure 3
Figure 4
k
50
2
f
Figure 5
k
p
Figure 6
u
5mm Max.
r
q
s
j
t
g
i
h
d
3
Figure 7
o
v
f
Figure 8
x
c
4
DANSK
RUNDSAV
D23620
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Skæredybde
Klingediameter
Klinge kropstykkelse
Klinge borehul
Justering af smigsnitvinkel
Vægt
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
3
106
3,6
VDC
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
5
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
b)
MASKINDIREKTIV
c)
D23620
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
6
Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsinstruktioner for alle save
FARE:
a) Hold hænderne væk fra skæreområdet
og klingen. Hold din anden hånd på
ekstrahåndtaget eller på motorhuset. Hvis
begge hænder holder på saven, kan de ikke
blive skåret af klingen.
b) Ræk ikke ind under arbejdsemnet.
Beskyttelsesskærmen kan ikke beskytte dig
imod klingen under arbejdsemnet.
c) Justér skæredybden til tykkelsen på
arbejdsemnet. Mindre end en hel tand
fra klingens tænder bør være synlig under
arbejdsemnet.
d) Hold aldrig det stykke, der skæres
i hånden eller over dit ben. Fastgør
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
vigtigt at understøtte arbejdsemnet ordentligt
for at minimere, at klingen binder eller tab af
kontrol og personskade.
e) Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp
af de isolerede håndtagsflader, når der
skal saves i emner, hvor skæreværktøjet
kan berøre skjulte ledninger eller sit eget
kabel. Hvis det kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan blotlagte
metaldele på det elektriske værktøj gøres
strømførende og give stød til brugeren.
7
DANSK
f)
g)
h)
Ved langsnitning brug altid et
langsnitanlæg eller et lige hjørnestyr. Dette
forbedrer skærenøjagtigheden og reducerer
risikoen for, at klingen binder.
Brug altid klinger med den korrekte
størrelse og form (diamant kontra rund)
spændehuller. Klinger, som ikke passer til
det monterede hardware på saven, vil køre
excentrisk og medføre tab af kontrol.
Brug aldrig beskadigede eller ukorrekte
klingespændeskiver eller bolte.
Klingespændeskiverne og boltene er blevet
specielt designet til din sav til optimal
ydeevne og driftssikkerhed.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
ALLE SAVE
Årsager til og forebyggelse af
tilbageslag
- tilbageslag er en omgående reaktion på en
savklinge, der er blokeret, binder eller sidder
skævt, og medfører en ukontrolleret sav,
som kører ud og ind af arbejdsemnet imod
operatøren;
c)
d)
e)
f)
g)
- når klingen er blokeret eller binder stramt, når
skæringen lukker sammen, standser klingen, og
motorreaktionen driver hurtigt enheden tilbage
imod operatøren;
- hvis klingen bliver forvredet eller skævvredet i
snittet, kan tænderne på det bagerste hjørne af
klingen grave ind i træets overflade og medføre,
at klingen arbejder sig op af snittet og springer
tilbage imod operatøren.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af saven. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler.
a) Hold godt fast på saven med begge
hænder og anbring dine arme, så de
kan modstå tilbageslagskræfter. Anbring
din krop på den ene side af klingen, men
ikke på linje med klingen. Tilbageslag
kan få saven til at springe baglæns,
men tilbageslagskræfterne kan styres
af operatøren, hvis der tages korrekte
forhåndsregler.
b) Når klingen binder, eller hvis snittet
afbrydes af en eller anden årsag, udløs
udløseren og hold saven helt stille i
materialet, indtil klingen står helt stille.
Forsøg aldrig at fjerne saven fra arbejdet eller
at trække saven tilbage, mens klingen er i
8
bevægelse, da der ellers kan forekomme et
tilbageslag. Find ud af, hvorfor hjulet har sat
sig fast, og træf passende forholdsregler, så
det ikke kan ske igen.
Når en sav genstartes i et arbejdsemne,
centrér savklingen i snittet og kontrollér, at
savtænderne ikke sidder fast i materialet.
Hvis savklingen binder, kan den arbejde
sig ud af arbejdsemnet eller forårsage
tilbageslag, når saven genstartes.
Understøt lange paneler for at minimere
risikoen for, at klingen sidder fast og for
tilbageslag. Store paneler har en tendens
til at synke under deres egenvægt. Der skal
placeres understøtninger under panelet på
begge sider, tæt ved skærelinjen og tæt ved
panelets hjørne.
Brug ikke sløve eller beskadigede klinger.
Ikke slebne eller fejlagtigt indsatte klinger giver
et snævert snit, medfører stor friktion, klingen
binder og tilbageslag.
Klingedybde og smigskårne regulerende
låseudløsere skal være strammet og
sikret, før der foretages et snit. Hvis
klingereguleringen skifter under skæringen,
kan det medføre, at klingen binder samt
tilbageslag.
Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
”dyksnit” i et uoverskueligt område, f.eks.
i en eksisterende væg. Klingen, der skal
dykke ned, kan skære genstande, som kan
medføre tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for
save med en pendulklinge
beskyttelsesskærm
a)
b)
Kontrollér at den nederste
beskyttelsesskærm er ordentligt lukket
før hver anvendelse. Arbejd ikke med
saven, hvis den nederste beskyttelsesskærm
ikke kan bevæges frit og øjeblikkeligt kan
omslutte klingen. Spænd eller bind aldrig den
laveste beskyttelsesskærm i åben position.
Hvis saven tabes ved et uheld, kan den
nederste beskyttelsesskærm være bøjet.
Hæv den nederste beskyttelsesskærm med
tilbagetrækningshåndtaget og sørg for, at den
kan bevæges frit og ikke rører ved klingen
eller andre dele, i alle hjørner og dybder af
snittet.
Kontrollér at fjederen på den nederste
beskyttelsesskærm fungerer korrekt.
Hvis beskyttelsesskærmen og fjederen
ikke virker korrekt, skal de serviceres før
brug. Den nederste beskyttelsesskærm
DANSK
c)
d)
kan virke træg på grund af ødelagte dele,
klæbrige efterladenskaber eller opbygning af
efterladenskaber.
Den nederste beskyttelsesskærm bør kun
trækkes manuelt tilbage ved specielle
snit som fx “dyksnit” og “kombinerede
snit”. Hæv den nederste beskyttelsesskærm
med tilbagetrækningshåndtaget, og lige så
snart klingen skærer ind i materialet, skal
den nederste beskyttelsesskærm udløses.
Ved al anden savning bør den nederste
beskyttelsesskærm køre automatisk.
Kontrollér altid, at den laveste
beskyttelsesskærm dækker klingen, før
saven anbringes på bænken eller gulvet.
En ubeskyttet klinge under friløb vil få saven
til at gå tilbage og skære alt, hvad den støder
på i sin bane. Vær opmærksom på den tid,
det tager for klingen at stoppe, efter der er
slukket for kontakten.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
alle save med spaltekniv
a)
b)
c)
d)
e)
Brug den korrekte spaltekniv til den
klinge, der anvendes. For at spaltekniven
kan skære, skal den være tykkere end
klingekroppen, men tyndere end klingens
tandsæt.
Justér spaltekniven som beskrevet i
denne instruktionsmanual. Ukorrekt
mellemrum, positionering og opretning kan
gøre spaltekniven ineffektiv til at forhindre
tilbageslag.
Brug altid spaltekniven med undtagelse
af skæring af dyksnit. Spaltekniven
skal udskiftes efter dyksnit. Spaltekniven
forårsager forstyrrelser under dyksnit og kan
fremkalde tilbageslag.
For at spaltekniven kan arbejde, skal den
sidde fast i arbejdsemnet. Spaltekniven
er ineffektiv til at forhindre tilbageslag under
korte snit.
Kør ikke med saven, hvis spaltekniven er
bøjet. Selv en let indgriben kan nedsætte
beskyttelsesskærmens lukkehastighed.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
rundsave
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
• Det anbefales at bære en støvmaske.
• Anvend ikke klinger med længere eller mindre
diameter end anbefalet. For korrekt vurdering af
klinger, se de tekniske data. Brug kun de klinger,
der er angivet i denne manual, der opfylder
EN 847-1.
• Brug aldrig slibeskæringshjul.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 2)
Datokoden (w), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Rundsav
1 Parallel afskærmning
1 Savklinge skruetrækker
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
9
DANSK
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Startspærreknap
c. Forreste håndtag
d. Spindellås
e. Støvopsamlingsudgang
f. Savsko
g. Spaltekniv
h. Nederste beskyttelsesskærms
tilbagetrækningsgreb
i. Nederste beskyttelsesskærm
j. Savklinge
k. Låsegreb til justering af smigsnit
l. Mærke for smigsnit
m. Mærke for lige snit
n. Låsegreb til dybdejustering
o. Parallel afskærmning
TILSIGTET BRUG
Din D23620 rundsav er blevet designet til
professionel savning af træ og plastik.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse rundsave er professionelle værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
10
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
Justering af skæredybde (fig. 1, 2, 3)
1. Løsn låsegreb til justering af dybde (n).
2. Flyt sko (f) for at opnå den korrekte
skæredybde.
3. Spænd låsegreb (n) til justering af dybde.
ADVARSEL: For de bedste resultater
tillad savklingen at dykke ca. 3 mm fra
arbejdsemnet (se indsæt i figur 3).
Justering af smig (fig. 4)
Smigvinklen kan justeres mellem 0° og 50°.
1. Løsn låsegreb (k) til justering af smig.
2. Indstil smigvinklen ved at vippe savskoen (f),
indtil mærket angiver den ønskede vinkel på
skalaen.
3. Spænd låsegreb (k) til justering af smig.
Justering af sko til 90° snit
(fig. 1, 5)
1. Justér saven til 0° smig.
2. Træk klingens beskyttelsesskærm tilbage
ved hjælp af greb (h) og anbring saven på
klingesiden.
3. Løsn låsegreb (k) til justering af smig.
4. Anbring en vinkelmåler imod klingen og skoen
for at justere indstillingen på 90°.
5. Justér stop (p) ved hjælp af en sekskantnøgle.
DANSK
Udskiftning af savklingen (fig. 6)
1. Aktivér klingens låseknap (d) og skru klingens
fastspændingsskrue (q) af ved at dreje mod uret
ved hjælp af den skruenøgle (r), der blev leveret
sammen med værktøjet.
2. Træk klingens nederste beskyttelsesskærm (i)
tilbage ved hjælp af greb (h) og udskift klingen
(j). Geninstallér spændeskiverne (s & t) på de
korrekte positioner.
3. Kontrollér klingens rotationsretning.
4. Skær manuelt gevind på klingens
fastspændingsskrue (q) for at holde
spændeskiven på plads. Drej med uret.
5. Tryk på klingens låseknap (d), mens du drejer på
spindlen, indtil klingen stopper rotationen.
6. Spænd klingens fastspændingsskrue stramt
ved hjælp af en skruenøgle.
• Sørg for at savklingen roterer i pilens retning på
klingen.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Justering af spaltekniven (fig. 6)
• Sørg for at det materiale, der skal
saves, sidder godt fast.
For korrekt justering af spaltekniv (g), se indsættet i
figur 6. Justér spalteknivens frigang efter udskiftning
af savklinge eller, når det er nødvendigt.
• Tryk kun blidt på værktøjet og anvend
ikke sidepres på savklingen.
1. Justér skæredybden til 0 mm for at få adgang til
spalteknivens fastspændingsskruer.
2. Løsn skruerne (u) og træk spaltekniven ud i
dens maksimale længde.
3. Justér frigangen.
4. Spænd skruerne (drejemoment: 4 - 5 Nm).
Montering og justering af den
parallelle afskærmning (fig. 7)
Den parallelle adskærmning (o) bruges til at skære
parallelt op til hjørnet på arbejdsemnet.
MONTERING
1. Slæk låseskrue (v), så den parallelle
afskærmning kan komme forbi.
2. Indsæt den parallelle afskærmning (o) i
savskoen (f) som vist.
3. Spænd låseskrue (v).
JUSTERING
1. Slæk låseskrue (v) og indstil den parallelle
afskærmning (o) til den ønskede bredde.
2. Spænd låseskrue (v).
Før brugen
• Sørg for at beskyttelsesskærmene er
blevet korrekt monteret. Savklingens
beskyttelsesskærm skal stå i lukket position.
• Undgå overstyring.
• Anvend ikke meget slidte savklinger.
• Anvend ikke din sav til lommesnit.
Korrekt håndposition (fig. 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
det forreste håndtag (c) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (x) for korrekt håndposition.
Tænde og slukke (fig. 2)
Af sikkerhedsmæssige årsager er tænd/slukkontakten (a) på dit værktøj forsynet med en
startspærreknap (b).
1. Tryk på startspærreknappen for at låse
værktøjet op.
2. Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) for at starte
værktøjet. Så snart tænd/sluk-kontakten
er udløst, aktiveres startspærreknappen
automatisk for at forebygge, at maskinen startes
utilsigtet.
ADVARSEL: Slå ikke værktøjet til
eller fra, når savklingen rører ved
arbejdsemnet eller andre materialer.
11
DANSK
ADVARSEL: Arbejd ikke med
spindellåsen, når værktøjet kører.
Styring af værktøjet (fig. 1, 2)
1. For de bedste resultater opspænd bunden på
arbejdsemnet.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
2. Følg den linje, der er tegnet på arbejdsemnet
ved hjælp af mærke (m).
I tilfælde af en smigvinkel på 45° følg den linje,
der er tegnet på arbejdsemnet ved hjælp af
mærke (l).
3. Før kablet væk i linje med værktøjets bagende.
Støvudsugning (fig. 1)
ADVARSEL: Risiko for indånding
af støv. For at mindske risikoen for
personskade, skal man ALTID bære en
godkendt støvmaske.
Dit værktøj er udstyret med en støvudsugningtud (e).
Tilslut, når det er muligt, en støvudsugningsenhed,
der er designet i overensstemmelse med de
gældende regler om støvemission.
ADVARSEL: Brug ALTID en
støvsudsuger, der er fremstillet
i overensstemmelse med de
gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning ved savning af træ.
Støvsugerslangen på de mest
almindelige støvsugere passer direkte
på støvudsugningstuden.
ADVARSEL: Anvend aldrig en
støvsuger uden at bruge beskyttelse
mod gnister ved savning af metal.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
12
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
DANSK
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelig brug og slid, og der
skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden for
12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis
på et autoriseret DEWALTserviceværksted.
Købsbeviset skal fremvises. Inkluderer
arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt på grund
af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
13
DEUTSCH
HANDKREISSÄGE
D23620
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Schnittiefe
Sägeblattdurchmesser
Stärke des Sägeblattkörpers
Sägeblattbohrung
Neigungswinkeleinstellung
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
4
106
dB(A)
3,6
VGS
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s2
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
14
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D23620
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
15
DEUTSCH
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
16
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
DEUTSCH
Sicherheitsanweisungen für alle
Sägen
GEFAHR:
a) Halten Sie Ihre Hände vom Sägebereich
und dem Sägeblatt fern. Halten Sie die
andere Hand am Zusatzgriff oder dem
Motorgehäuse. Wenn Sie die Säge mit
beiden Händen halten, kann das Sägeblatt
keine Verletzungen an den Händen
verursachen.
b) Greifen Sie niemals unter das Werkstück.
Die Schutzvorrichtung kann Sie nicht vor
dem Sägeblatt unterhalb des Werkstücks
schützen.
c) Stellen Sie die Schnittiefe auf die Dicke
des Werkstücks ein. Es sollte weniger als
ein ganzer Zahn der Sägeblattzähne unter
dem Werkstück sichtbar sein.
d) Halten Sie das zu schneidende Werkstück
niemals in den Händen oder auf dem
Bein. Sichern Sie das Werkstück auf
einer stabilen Plattform. Es ist wichtig, das
Werkstück richtig abzustützen, damit Ihr
Körper geschützt wird, das Sägeblatt nicht
festklemmt und Sie die Kontrolle behalten.
e) Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung
berühren könnte. Ein Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung setzt auch die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet
einen Stromschlag.
f) Verwenden Sie bei Längsschnitten stets
einen Längsschnitt-Anschlag bzw. eine
gerade Kantenführung. Dadurch wird die
Schnittgenauigkeit verbessert und die Gefahr
des Festklemmens des Sägeblatts verringert.
g) Verwenden Sie stets Sägeblätter der
richtigen Größe und Form (Diamant kontra
rund) der Wellenbohrungen. Sägeblätter,
die nicht zu den Befestigungsteilen der Säge
passen, laufen exzentrisch, was zu einem
Kontrollverlust führt.
h) Verwenden Sie niemals beschädigte oder
falsche Unterlegscheiben oder einen
beschädigten oder falschen Bolzen für
das Sägeblatt. Die Unterlegscheiben und
der Bolzen für das Sägeblatt wurden speziell
für Ihre Säge konstruiert, so dass eine
optimale Leistung und Betriebssicherheit
erzielt wird.
WEITERE SICHERHEITSANWEISUNGEN
FÜR ALLE SÄGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
- Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion auf
ein eingeklemmtes, hängendes oder falsch
ausgerichtetes Sägeblatt. Dies führt dazu,
dass sich die Säge unkontrolliert nach oben
und aus dem Werkstück in Richtung Benutzer
herausbewegt;
- Falls das Sägeblatt eingeklemmt wird oder
durch den Schlitz hängen bleibt, so wird das
Sägeblatt festgebremst, und durch die Reaktion
des Motors wird die Einheit rasch zum Benutzer
zurückgeschnellt;
- Falls das Sägeblatt verdreht oder im Schnitt
falsch ausgerichtet wird, so können sich die
Zähne an der Hinterkante des Sägeblatts in die
Oberfläche des Holzes graben, wodurch das
Sägeblatt aus dem Schlitz “herausklettert” und
in Richtung Benutzer zurückschnellt.
Ein Rückschlag ist das Resultat eines Missbrauchs
und/oder einer falschen Bedienung der Säge
oder falscher Bedingungen und kann durch
die entsprechenden unten angegebenen
Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden.
a) Halten Sie die Säge mit beiden Händen
sicher fest und halten Sie Ihre Arme
so, dass sie den Rückschlagkräften
widerstehen können. Positionieren Sie
Ihren Körper auf einer der beiden Seiten
des Sägeblatts, jedoch nicht in einer Reihe
mit dem Sägeblatt. Ein Rückschlag kann
dazu führen, dass die Säge zurückschnellt;
die Rückschlagkräfte können jedoch vom
Bediener unter Kontrolle gehalten werden,
wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen
getroffen werden.
b) Falls das Sägeblatt hängt oder der
Schnitt aus irgendeinem anderen Grund
unterbrochen wird, lassen Sie den
Auslöser los und lassen Sie die Säge
bewegungslos im Material, bis das
Sägeblatt vollkommen zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie niemals, das
Sägeblatt aus dem Werkstück zu entfernen
oder nach hinten zu ziehen, während das
Sägeblatt in Bewegung ist, da dies zu einem
Rückschlag führen kann. Untersuchen Sie
den Fall und treffen Sie Abhilfemaßnahmen,
um die Ursache des Hängens des Sägeblatts
zu beseitigen.
17
DEUTSCH
c)
d)
e)
f)
g)
Wird eine Säge im Werkstück wieder in
Betrieb genommen, zentrieren Sie das
Sägeblatt im Schlitz und vergewissern Sie
sich, dass die Sägeblattzähne nicht in das
Material eingreifen. Hängt das Sägeblatt,
so wandert es möglicherweise nach oben
oder es findet beim erneuten Einschalten ein
Rückschlag aus dem Werkstück statt.
Stützen Sie große Platten ab, damit das
Sägeblatt nicht eingeklemmt wird und
kein Rückschlag entsteht. Große Platten
haben die Tendenz, durch ihr Eigengewicht
durchzusacken. Unter der Platte in der
Nähe der Schnittlinie und in der Nähe der
Plattenkante müssen auf beiden Seiten
Stützen platziert werden.
Verwenden Sie keine stumpfen oder
beschädigten Sägeblätter. Stumpfe oder
nicht richtig eingestellte Sägeblätter führen
zu einem engen Sägeschlitz, was wiederum
zu übermäßiger Reibung, einem Hängen des
Sägeblatts und zu Rückschlägen führt.
Die Sicherungshebel für die Sägeblattiefe
und –neigung müssen fest und gesichert
sein, bevor der Schnitt durchgeführt wird.
Falls sich die Einstellung des Sägeblatts
während des Schnitts verschiebt, so kann
dies zu einem Hängen und Rückschlägen
führen.
Gehen Sie besonders vorsichtig vor,
wenn ein ”Einstechschnitt“ in vorhandene
Wände oder andere blinde Bereiche
durchgeführt wird. Das hervorstehende
Sägeblatt kann Gegenstände durchtrennen
und zu Rückschlagen führen.
Sicherheitsanweisungen für Sägen
mit einem Pendel-Sägeblattschutz
a)
b)
18
Vergewissern Sie sich vor jedem
Gebrauch, dass die untere
Schutzvorrichtung richtig schließt.
Betreiben Sie die Säge nicht, falls sich die
untere Schutzvorrichtung nicht ungehindert
bewegt und nicht sofort schließen lässt.
Spannen oder binden Sie die untere
Schutzvorrichtung niemals in der geöffneten
Stellung fest. Wird die Säge versehentlich
fallengelassen, so kann sich die untere
Schutzvorrichtung verbiegen. Heben Sie die
untere Schutzvorrichtung am Einzugshebel
an und vergewissern Sie sich, dass sie sich
ungehindert bewegt und nicht das Sägeblatt
oder andere Teile berührt. Dies gilt für alle
Winkel und Schnittiefen.
Überprüfen Sie die Funktion der Feder
für die untere Schutzvorrichtung.
Falls Schutzvorrichtung und Feder nicht
c)
d)
einwandfrei funktionieren, so müssen diese
Teile vor dem Gebrauch instandgesetzt
werden. Möglicherweise arbeitet die untere
Schutzvorrichtung aufgrund beschädigter
Teile, Harzablagerungen oder einer
Ansammlung von Spänen schwergängig.
Die untere Schutzvorrichtung darf nur für
Spezialschnitte wie ”Einstechschnitte“
und ”Verbundschnitte“ von Hand
eingezogen werden. Heben Sie die
untere Schutzvorrichtung an, indem Sie
den Einzugshebel einfahren, und sobald
das Sägeblatt in den Werkstoff tritt, muss
die untere Schutzvorrichtung freigegeben
werden. Bei allen anderen Sägearbeiten
muss die untere Schutzvorrichtung
automatisch arbeiten.
Achten Sie stets darauf, dass die untere
Schutzvorrichtung das Sägeblatt abdeckt,
bevor die Säge auf der Werkbank
oder dem Boden abgesetzt wird. Ein
ungeschütztes, noch auslaufendes Sägeblatt
führt dazu, dass die Säge zurückschnellt und
alles durchtrennt, was sich im Sägebereich
befindet. Seien Sie sich darüber im Klaren,
dass es einige Zeit dauert, bis das Sägeblatt
zum Stillstand kommt, nachdem der Schalter
losgelassen wurde.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für alle Sägen mit Spaltkeil
a)
b)
c)
d)
Verwenden Sie für das zu verwendende
Sägeblatt den entsprechenden Spaltkeil.
Damit der Spaltkeil richtig funktioniert, muss
er dicker als der Körper des Sägeblatts
sein, jedoch dünner als der Zahnsatz des
Sägeblatts.
Stellen Sie den Spaltkeil gemäß
der Beschreibung in dieser
Bedienungsanleitung ein. Ein falscher
Abstand, eine falsche Positionierung
oder eine falsche Ausrichtung können
den Spaltkeil bei der Verhinderung von
Rückschlägen unwirksam machen.
Verwenden Sie stets den Spaltkeil,
es sei denn, es handelt sich um
Einstechschnitte. Der Spaltkeil muss
nach einem Einstechschnitt wieder
angebracht werden. Der Spaltkeil stellt bei
Einstechschnitten eine Behinderung dar und
kann zu Rückschlägen führen.
Damit der Spaltkeil richtig funktioniert,
muss er in das Werkstück eingreifen.
Bei kurzen Schnitten ist der Spaltkeil zur
Verhinderung von Rückschlägen unwirksam.
DEUTSCH
e)
Betreiben Sie die Säge nicht, wenn
der Spaltkeil verbogen ist. Selbst
eine nur leichte Behinderung kann
die Schließgeschwindigkeit einer
Schutzvorrichtung verlangsamen.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen
für Kreissägen
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
• Das Tragen einer Staubmaske ist ratsam.
• Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren
oder größeren Durchmesser als empfohlen.
Angaben über die richtigen Sägeblätter sind den
Technischen Daten zu entnehmen. Verwenden
Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten
Sägeblätter im Einklang mit
EN 847-1.
• Verwenden Sie niemals Schleif-/Trennscheiben.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Handkreissäge
1 Parallelanschlag
1 Schraubenschlüssel für Sägeblatt
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Restrisiken
a. Ein-/Aus-Schalter
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
b. Schalterarretierung
c. Zweithandgriff
d. Spindelverriegelung
– Schwerhörigkeit.
e. Staubabsaugauslass
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
g. Spaltkeil
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 2)
Der Datumscode (w), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
f. Sägeschuh
h. Rückzughebel für untere Schutzvorrichtung
i. Untere Schutzvorrichtung
j. Sägeblatt
k. Neigungseinstellknopf
l. Markierung für Neigungsschnitt
m. Markierung für Geradschnitt
n. Tiefeneinstellknopf
o. Parallelanschlag
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre D23620 Handkreissäge wurde zum
professionellen Sägen von Holz und Kunststoff
konzipiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Handkreissäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
19
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. 1, 2, 3)
1. Lockern Sie den Tiefeneinstellungsknopf (n).
20
2. Bewegen Sie den Schuh (f), um die richtige
Schnitttiefe einzustellen.
3. Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf (n) wieder
fest.
WARNUNG: Für beste Ergebnisse
lassen Sie das Sägeblatt ungefähr 3
mm aus dem Werkstück herausragen
(vgl. Einsatz in Abb. 3).
Gehrungseinstellung (Abb. 4)
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und 50°
eingestellt werden.
1. Lockern Sie den Gehrungseinstellungsknopf (k).
2. Stellen Sie den Gehrungswinkel ein, indem Sie
den Sägeschuh (f) kippen, bis die Einstellmarke
den gewünschten Winkel auf der Skala anzeigt.
3. Drehen Sie den Gehrungseinstellungsknopf (k)
fest.
Schuhjustierung für 90°-Schnitte
(Abb. 1, 5)
1. Stellen Sie einen Gehrungswinkel von 0° ein.
2. Ziehen Sie den Blattschutz mit Hilfe des Hebels
(h) zurück und legen Sie die Säge auf die
Sägeblattseite.
3. Lockern Sie den Gehrungseinstellungsknopf (k).
4. Stellen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt
und den Schuh, um die 90°-Einstellung
abzugleichen.
5. Stellen Sie den Anschlag (p) mit einem
Innensechskantschlüssel ein.
Sägeblattwechsel (Abb. 6)
1. Drücken Sie auf den Sägeblattsicherungsknopf
(d) und lösen Sie die Sägeblattklemmschraube
(q), indem Sie sie mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Gabelschlüssel (r) gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
2. Ziehen Sie die untere
Sägeblattschutzvorrichtung (i) mit Hilfe des
Hebels (h) zurück und wechseln Sie das
Sägeblatt (j). Bringen Sie die Unterlegscheiben
(s & t) wieder richtig an.
3. Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblatts.
4. Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube (q) von
Hand ein, um die Unterlegscheiben in Position
zu halten. Drehen Sie im Uhrzeigersinn.
5. Drücken Sie auf den Sägeblattsicherungsknopf
(d), während Sie die Spindel drehen, bis sich
das Sägeblatt nicht mehr dreht.
DEUTSCH
6. Ziehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit
dem Gabelschlüssel fest an.
Spaltkeileinstellung (Abb. 6)
Der Einsatz in Abb. 6 zeigt die richtige Einstellung
des Spaltkeiles (g). Stellen Sie den Abstand
zum Sägeblatt neu ein, nachdem das Sägeblatt
gewechselt wurde oder wenn dies aus einem
anderen Grunde erforderlich ist.
1. Stellen Sie eine Schnittiefe von 0 mm ein,
damit Sie die Klemmschrauben des Spaltkeils
erreichen können.
2. Lösen Sie die Schrauben (u), und ziehen Sie
den Spaltkeil auf die maximale Länge heraus.
3. Stellen Sie den Freiraum ein.
4. Ziehen Sie die Schrauben an (Anzugsmoment:
4 - 5 Nm).
Anbringen und Einstellen des
Parallelanschlags (Abb. 7)
Der Parallelanschlag (o) wird zum parallelen
Schneiden entlang der Kante des Werkstücks
verwendet.
MONTIEREN
1. Lockern Sie die Sicherungsschraube (v), um
den Parallelanschlag hindurchführen zu können.
2. Bringen Sie den Parallelanschlag (o) wie
abgebildet im Sägeschuh (f) an.
3. Ziehen Sie die Sicherungsschraube (v) an.
EINSTELLUNG
1. Lockern Sie die Sicherungsschraube (v) und
stellen Sie den Parallelanschlag (o) auf die
gewünschte Breite ein.
2. Ziehen Sie die Sicherungsschraube (v) an.
Vor dem Betrieb
• Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind. Der Sägeblattschutz muss
geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich
in Richtung des auf dem Blatt angebrachten
Pfeiles dreht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, dass das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten
nur leicht an und üben Sie nie
seitlichen Druck auf die Sägeblätter
aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der
Säge.
• Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter.
• Verwenden Sie die Säge nicht für
Einsatzschnitte.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand
auf dem vorderen Griff (c) und die andere auf dem
Hauptgriff (x).
Ein- und Ausschalten (Abb. 2)
Aus Sicherheitsgründen ist der Ein-/Ausschalter
(a) Ihres Werkzeuges mit einer Einschaltsperre (b)
versehen.
1. Drücken Sie die Einschaltsperre, um den
Schalter freizugeben.
2. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie
den Ein-/Aus-Schalter (a). Beim Loslassen
des Ein-/Ausschalters wird die Einschaltsperre
automatisch wieder aktiviert, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeugs zu
verhindern.
WARNUNG: Schalten Sie das
Werkzeug nicht ein oder aus, während
das Sägeblatt das Werkstück oder
andere Materialien berührt.
21
DEUTSCH
WARNUNG: Betätigen Sie nicht
die Spindelsicherung, während das
Werkzeug läuft.
Halten und Führen des Werkzeugs
(Abb. 1, 2)
1. Spannen Sie das Werkstück für optimale
Ergebnisse mit der Rückseite zum Sägeschuh
ein (saubere Schnittkante liegt unten).
2. Folgen Sie unter Verwendung der Markierung
(m) der auf dem Werkstück angezeichneten
Linie.
Im Falle eines Neigungswinkels von 45° folgen
Sie unter Verwendung der Markierung (l) der auf
dem Werkstück angezeichneten Linie.
3. Führen Sie die Anschlussleitung in einer Linie
hinter dem Werkzeug.
Staubabsaugung (Abb. 1)
WARNUNG: Es besteht die Gefahr des
Einatmens von Staub. Zur Verringerung
von Personenschäden sollte IMMER
eine geprüfte Atemschutzmaske
getragen werden.
Ihr Werkzeug ist mit einem Staubabsaugstutzen (e)
ausgerüstet.
Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen für
Staubemissionen entspricht.
WARNUNG: Verwenden Sie
beim Sägen von Holz IMMER
eine Staubabsaugung, die gemäß
den anwendbaren Richtlinien für
Staubemissionen ausgelegt ist.
Schläuche der meisten geläufigen
Staubsauger passen direkt auf den
Staubabsaugstutzen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Staubabsaugung ohne
ordnungsgemäßen Funkenschutz, wenn
Sie Metall sägen.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
22
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
DEUTSCH
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
23
EN GLI S H
CIRCULAR SAW
D23620
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
Depth of cut
Blade diameter
Blade body thickness
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
kg
D23620
230
230/115
2
1,500
5,000
65
184
2.5
16
0–50˚
5.5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
3
106
3.6
VDC
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
24
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
E NG L I S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D23620
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, 60745-2-5.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
25
EN GLI S H
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
26
g)
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Safety Instructions for All Saws
DANGER:
a) Keep hands away from cutting area and
the blade. Keep your second hand on
auxiliary handle, or motor housing. If both
hands are holding the saw, they cannot be
cut by the blade.
b) Do not reach underneath the workpiece.
The guard cannot protect you from the blade
below the workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness
of the workpiece. Less than a full tooth of
the blade teeth should be visible below the
workpiece.
d) Never hold piece being cut in your hands
or across your leg. Secure the workpiece to
a stable platform. It is important to support
the work properly to minimize body exposure,
blade binding, or loss of control.
e) Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a „live“
wire will also make exposed metal parts of
the power tool „live“ and shock the operator.
f) When ripping always use a rip fence or
straight edge guide. This improves the
accuracy of cut and reduces the chance of
blade binding.
g) Always use blades with correct size
and shape (diamond versus round) of
arbour holes. Blades that do not match
the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
h) Never use damaged or incorrect blade
washers or bolt. The blade washers and
bolt were specially designed for your saw,
for optimum performance and safety of
operation.
E NG L I S H
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL SAWS
Causes and Operator Prevention of
Kickback
- kickback is a sudden reaction to a pinched,
bound or misaligned saw blade, causing an
uncontrolled saw to lift up and out of the
workpiece toward the operator;
- when the blade is pinched or bound tightly
by the kerf closing down, the blade stalls and
the motor reaction drives the unit rapidly back
toward the operator;
f)
g)
Safety instructions for Saws with a
Pendulum Blade Guard
a)
- if the blade becomes twisted or misaligned
in the cut, the teeth at the back edge ofthe
blade can dig into the top surface of the wood
causing the blade to climb out of the kerf and
jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given
below.
a) Maintain a firm grip with both hands on
the saw and position your arms to resist
kickback forces. Position your body to
either side of the blade, but not in line with
the blade. Kickback could cause the saw
to jump backwards, but kickback forces
can be controlled by the operator, if proper
precautions are taken.
b) When blade is binding, or when
interrupting a cut for any reason, release
the trigger and hold the saw motionless
in the material until the blade comes to a
complete stop. Never attempt to remove the
saw from the work or pull the saw backward
while the blade is in motion or kickback may
occur. Investigate and take corrective actions
to eliminate the cause of blade binding.
c) When restarting a saw in the workpiece,
centre the saw blade in the kerf and
check that saw teeth are not engaged into
the material. If saw blade is binding, it may
walk up or kickback from the workpiece as
the saw is restarted.
d) Support large panels to minimise the risk
of blade pinching and kickback. Large
panels tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the panel on
both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
e) Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades
produce narrow kerf causing excessive
friction, blade binding and kickback.
Blade depth and bevel adjusting locking
levers must be tight and secure before
making cut. If blade adjustment shifts while
cutting, it may cause binding and kickback.
Use extra caution when making a “plunge
cut” into existing walls or other blind
areas. The protruding blade may cut objects
that can cause kickback.
b)
c)
d)
Check lower guard for proper closing
before each use. Do not operate the saw if
lower guard does not move freely and close
instantly. Never clamp or tie the lower guard
into the open position. If saw is accidentally
dropped, lower guard may be bent. Raise
the lower guard with the retracting handle
and make sure it moves freely and does
not touch the blade or any other part, in all
angles and depths of cut.
Check the operation of the lower guard
spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced
before use. Lower guard may operate
sluggishly due to damaged parts, gummy
deposits, or a build-up of debris.
Lower guard should be retracted manually
only for special cuts such as “plunge
cuts” and “compound cuts”. Raise lower
guard by retracting handle and as soon as
blade enters the material, the lower guard
must be released. For all other sawing, the
lower guard should operate automatically.
Always observe that the lower guard is
covering the blade before placing saw
down on bench or floor. An unprotected,
coasting blade will cause the saw to walk
backwards, cutting whatever is in its path.
Be aware of the time it takes for the blade to
stop after switch is released.
Additional Safety Instructions for All
Saws with Riving Knife
a)
b)
c)
Use the appropriate riving knife for the
blade being used. For the riving knife to
work, it must be thicker than the body of the
blade but thinner than the tooth set of the
blade.
Adjust the riving knife as described in
this instruction manual. Incorrect spacing,
positioning and alignment can make the riving
knife ineffective in preventing kickback.
Always use the riving knife except when
plunge cutting. Riving knife must be
27
EN GLI S H
d)
e)
replaced after plunge cutting. Riving knife
causes interference during plunge cutting
and can create kickback.
For the riving knife to work, it must be
engaged in the workpiece. The riving knife
is ineffective in preventing kickback during
short cuts.
Do not operate the saw if riving knife is
bent. Even a light interference can slow the
closing rate of a guard.
Additional Specific Safety Rules for
Circular Saws
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Preferably wear a dust mask.
• Do not use blades of larger or smaller diameter
than recommended. For the proper blade rating
refer to the technical data. Use only the blades
specified in this manual, complying with
EN 847-1.
• Never use abrasive cut-off wheels.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Circular saw
1 Parallel fence
1 Saw blade wrench
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Lock-off button
c. Front handle
d. Spindle lock
– Impairment of hearing.
e. Dust extraction outlet
– Risk of personal injury due flying particles.
f. Saw shoe
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
g. Riving knife
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
h. Lower guard retracting lever
i. Lower guard
j. Saw blade
k. Bevel adjustment knob
l. Mark for bevel cut
m. Mark for straight cut
n. Depth adjustment knob
Wear ear protection.
o. Parallel fence
INTENDED USE
Wear eye protection.
Your D23620 circular saw has been designed for
professional sawing of wood and plastic.
DATE CODE POSITION (FIG. 2)
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
The Date Code (w), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
These circular saws are professional power tools.
28
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
E NG L I S H
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
2. Move the shoe (f) to obtain the correct depth of
cut.
3. Tighten the depth adjustment knob (n).
WARNING: For optimal results, allow
the saw blade to protrude from the
workpiece by about 3 mm (see inset in
figure 3).
Bevel Adjustment (fig. 4)
The bevel angle can be adjusted between 0° and
50°.
1. Loosen the bevel adjustment knob (k).
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
2. Set the bevel angle by tilting the saw shoe (f)
until the mark indicates the desired angle on the
scale.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
3. Tighten the bevel adjustment knob (k).
If a new mains plug needs to be fitted:
Shoe Adjustment for 90° Cuts
(fig. 1, 5)
• Safely dispose of the old plug.
1. Adjust the saw to 0° bevel.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
2. Retract the blade guard using the lever (h) and
place the saw on the blade side.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
3. Loosen the bevel adjustment knob (k).
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Depth of Cut Adjustment (fig. 1, 2, 3)
1. Loosen the depth adjustment knob (n).
4. Place a square against the blade and shoe to
adjust the 90° setting.
5. Adjust the stop (p) using a hex key.
Replacing the Saw Blade (fig. 6)
1. Engage the blade lock button (d) and unscrew
the blade clamping screw (q) by turning
counterclockwise using the spanner (r) supplied
with the tool.
2. Retract the lower blade guard (i) using the
lever (h) and replace the blade (j). Reinstall the
washers (s & t) in the correct position.
3. Check the direction of rotation of the blade.
4. Thread on the blade clamping screw (q) by
hand to hold the washer in position. Turn
clockwise.
5. Press the blade lock button (d) while turning the
spindle until the blade stops rotating.
6. Tighten the blade clamping screw firmly using
the spanner.
Adjusting the Riving Knife (fig. 6)
For the correct adjustment of the riving knife (g),
refer to the inset in figure 6. Adjust the clearance
of the riving knife after changing the saw blade or
whenever necessary.
29
EN GLI S H
1. Adjust the depth of cut to 0 mm to access the
clamping screws of the riving knife.
• Do not use excessively worn saw
blades.
2. Loosen the screws (u) and pull out the riving
knife to its maximum length.
• Do not use your saw for pocket cuts.
3. Adjust the clearance.
4. Tighten the screws (torque: 4 - 5 Nm).
Mounting and Adjusting the Parallel
Fence (fig. 7)
The parallel fence (o) is used for cutting parallel to
the edge of the workpiece.
MOUNTING
Proper Hand Position (fig. 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
1. Slacken the locking screw (v) as to allow the
parallel fence to pass.
Proper hand position requires one hand on the front
handle (c), with the other hand on the main handle
(x).
2. Insert the parallel fence (o) in the saw shoe (f) as
shown.
Switching On and Off (fig. 2)
3. Tighten the locking screw (v).
For safety reasons the on/off switch (a) of your tool is
equipped with a lock-off button (b).
ADJUSTING
1. Press the lock-off button to unlock the tool.
1. Slacken the locking screw (v) and set the
parallel fence (o) to the desired width.
2. Tighten the locking screw (v).
Prior to Operation
• Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in
closed position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the
tool and do not exert side pressure on
the saw blade.
• Avoid overloading.
30
2. To run the tool, press the on/off switch (a). As
soon as the on/off switch is released the lockoff switch is automatically activated to prevent
unintended starting of the machine.
WARNING: Do not switch the tool on
or off when the saw blade touches the
workpiece or other materials.
WARNING: Do not operate the spindle
lock while the tool is running.
Guiding the Tool (fig. 1, 2)
1. For optimum results, clamp the workpiece
bottom up.
2. Follow the line drawn on the workpiece using
the mark (m).
In case of a bevel angle of 45° follow the line
drawn on the workpiece using the mark (l).
3. Lead the cord away in line with the rear of the
tool.
Dust Extraction (fig. 1)
WARNING: Risk of dust inhalation.
To reduce the risk of personal injury,
ALWAYS wear an approved dust mask.
Your tool is fitted with a dust extraction outlet (e).
E NG L I S H
Whenever possible, connect a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
WARNING: ALWAYS use a vacuum
extractor designed in compliance with
the applicable directives regarding dust
emission when sawing wood. Vacuum
hoses of most common vacuum
cleaners will fit directly into the dust
extraction outlet.
WARNING: Do not use a vacuum
extractor without proper spark
protection when sawing metal.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
31
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
32
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR
D23620
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Profundidad de corte
Diámetro de la hoja
Grosor del cuerpo de la hoja
Diámetro del agujero
Ajuste del ángulo del bisel
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
3
106
dB(A)
3,6
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
33
ESPAÑOL
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D23620
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.09
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
34
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
ESPAÑOL
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
b)
c)
d)
e)
f)
g)
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
35
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad para
todas las sierras
PELIGRO:
a) Mantenga las manos lejos de la zona de
corte y de la hoja. Mantenga una de las
manos en el mango auxiliar o en la carcasa
del motor. Si mantiene las dos manos sobre
la sierra, evitará cortarse con la hoja.
b) No toque por debajo de la pieza de
trabajo. El protector no puede resguardarle
de la hoja por debajo de la pieza de trabajo.
c) Ajuste la profundidad de corte al grosor
de la pieza de trabajo. Debe haber visible
menos de un diente completo de la hoja
debajo de la pieza de trabajo.
d) No apoye nunca la pieza que se va a
cortar en los brazos o las piernas. Asegure
la pieza de trabajo en una plataforma
estable. Es importante apoyar el trabajo
adecuadamente para reducir al mínimo la
exposición corporal, el cimbreo de la hoja o
la pérdida de control.
e) Sostenga la herramienta eléctrica
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
la herramienta de corte pueda estar
en contacto con un cable oculto o con
su propio cable. Si las partes metálicas
descubiertas de la herramienta entran
en contacto con un cable cargado de
electricidad, se cargarán eléctricamente y
transmitirán una descarga al usuario.
f) Cuando corte, utilice siempre una guía
de corte o una guía recta. De este modo,
mejorará la precisión del corte y se reducirán
las posibilidades de que la hoja cimbree.
g) Utilice siempre hojas con la forma
(diamante frente a redonda) y el tamaño
de agujeros del eje correctos. Las hojas
que no coincidan con los elementos de
montaje de la sierra funcionarán de forma
excéntrica, lo que causará una pérdida de
control.
h) No utilice nunca arandelas o pernos de
hoja dañados o incorrectos. El perno y
las arandelas de la hoja se han diseñado
específicamente para que esta hoja de
forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
36
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
SIERRAS
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
- Una inversión de giro es una reacción repentina
provocada por una hoja de sierra comprimida,
apresada o mal alineada, que hace que una
sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario;
- Cuando la hoja está comprimida o apresada
ceñidamente por la entalladura al cerrarse,
se atasca y la reacción del motor empuja la
unidad rápidamente hacia atrás en dirección al
operario;
- Si la hoja se retuerce o está mal alineada en
el corte, los dientes del borde posterior de la
hoja pueden clavarse en la zona superior de
la madera, lo que hará que la hoja remonte la
entalladura y salte hacia atrás en dirección al
usuario.
El rebote es el resultado del mal uso de la sierra
o de procedimientos o condiciones de operación
incorrectos y puede ser evitado si se toman las
precauciones debidas, enumeradas a continuación.
a) Sujete la sierra firmemente con las dos
manos y coloque los brazos de forma
que ofrezcan resistencia a las fuerzas de
la inversión de giro. Coloque el cuerpo a
ambos lados de la hoja, pero nunca en línea
con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante,
el usuario puede controlar las fuerzas de
inversión de giro si toma las precauciones
adecuadas.
b) Cuando la hoja esté cimbreando o
se interrumpa el corte por alguna
razón, suelte el gatillo y mantenga la
sierra parada hasta que la hoja quede
completamente parada. Nunca intente
quitar la sierra del trabajo o tirar de ella
hacia atrás mientras esté en movimiento, ya
que de lo contrario podría producirse una
inversión de giro. Investigue y tome medidas
correctivas para eliminar la causa del trabado
de la hoja.
c) Cuando vuelva a poner en marcha la
sierra sobre la pieza de trabajo, centre la
sierra en la entalladura y compruebe que
los dientes no estén enganchados con el
material. Si la hoja de sierra cimbrea, puede
que salga hacia arriba o invierta el giro desde
la pieza en la que se trabaja cuando vuelva a
poner en marcha la sierra.
ESPAÑOL
d)
e)
f)
g)
Sujete los paneles grandes para reducir
al mínimo el riesgo de que el disco se
comprima e invierta el giro. Los paneles
más grandes tienden a doblarse bajo su
propio peso. Es necesario colocar apoyos
debajo del panel a ambos lados, cerca de la
línea del corte y cerca del borde del panel.
No utilice hojas melladas o dañadas. Las
hojas sin afilar o mal ajustadas hacen que
la entalladura sea estrecha, lo que provoca
una fricción excesiva, cimbreo de la hoja e
inversión de giro.
Las palancas de bloqueo del ajuste de
bisel y de profundidad de la hoja deben
estar bien apretadas y seguras antes
de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
cambia durante el corte, pueden producirse
cimbreos e inversiones de giro.
Tenga mucho cuidado cuando realice
“cortes de profundidad” en paredes
existentes u otras zonas ciegas. La hoja
que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
Instrucciones de seguridad para
sierras con un protector de hoja
pendular
a)
b)
c)
Compruebe el protector inferior para
un cierre adecuado antes de cada
uso. No opere la sierra si el protector
inferior no se mueve libremente y se cierra
instantáneamente. No fije ni agarre nunca
el protector inferior en la posición abierta. Si
la sierra cae accidentalmente, el protector
inferior se puede doblar. Eleve el protector
inferior con la empuñadura de retroceso y
compruebe que se mueva libremente y no
toca la cuchilla ni ninguna otra pieza, en
todos los ángulos y profundidades de corte.
Compruebe el funcionamiento del muelle
del protector inferior. Si el protector y el
muelle no funcionan correctamente, deben
repararse antes de utilizar la herramienta.
El protector inferior puede funcionar con
lentitud debido a piezas dañadas, depósitos
pegajosos o acumulación de suciedad.
El protector inferior deberá retrocederse
manualmente sólo para cortes especiales
como los “cortes de profundidad” y los
“cortes compuestos”. Suba el protector
inferior con la empuñadura de retroceso
en cuanto la cuchilla se introduzca en
el material, y el protector inferior deberá
liberarse. Para las demás operaciones de la
sierra, el protector inferior deberá funcionar
automáticamente.
d)
Compruebe siempre que el protector
inferior cubra la hoja antes de colocar la
sierra sobre un banco o en el suelo. Una
hoja sin protección en movimiento hará que
la sierra se desplace hacia atrás y corte todo
lo que encuentre a su paso. Tenga en cuenta
el tiempo que la hoja tarda en detenerse
después de desactivar el interruptor.
Instrucciones de seguridad
adicionales para todas las sierras
con cuchilla separadora
a)
b)
c)
d)
e)
Utilice la cuchilla separadora apropiada
para la hoja que utilice. Para que la cuchilla
separadora funcione, debe ser más gruesa
que el cuerpo de la hoja pero más delgada
que el diente de la hoja.
Ajuste la cuchilla separadora como se
describe en este manual de instrucciones.
Una separación, colocación y alineación
incorrectas pueden hacer que la cuchilla
separadora sea ineficaz para evitar la
inversión de giro.
Utilice siempre la cuchilla separadora
salvo para los cortes de profundidad. La
cuchilla separadora deberá volver a colocarse
tras realizar el corte de profundidad. La
cuchilla separadora provoca interferencias
durante el corte de profundidad y puede
crear un rebote.
Para que la cuchilla separadora funcione,
debe estar encajada en la pieza de
trabajo. La cuchilla separadora no sirve
para evitar la inversión de giro durante
cortocircuitos.
No use la sierra si la cuchilla separadora
está doblada. Incluso una pequeña
interferencia puede ralentizar la velocidad de
cierre del protector.
Normas de seguridad específicas
adicionales para las sierras
circulares
• Lleve protección acústica. La exposición ante
ruidos podrá provocar una pérdida de su
audición.
• Lleve preferentemente una máscara de polvo.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor
del recomendado. Para conocer la capacidad
de corte exacta, consulte las especificaciones
técnicas. Utilice solo las hojas que se
mencionan en este manual, que cumplen con la
EN 847-1.
• Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
37
ESPAÑOL
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Botón de desbloqueo
c. Empuñadura frontal
d. Bloqueo del eje
e. Salida de extracción de polvo
f. Pie de sierra
g. Cuchilla separadora
h. Palanca de retroceso del protector inferior
i. Protector inferior
j. Cuchilla de sierra
k. Perilla de ajuste del bisel
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
l. Marca de corte biselado
m. Marca de corte recto
n. Perilla de ajuste de profundidad
o. Hendidura paralela
Póngase protección para los ojos.
USO PREVISTO
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 2)
Su sierra circular D23620 ha sido diseñada para
realizar cortes profesionales de madera y plástico.
El Código de fecha (w), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Ejemplo:
Estas sierras circulares son herramientas eléctricas
profesionales.
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular
1 Hendidura paralela
1 Banco de cuchilla de sierra
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
38
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
ESPAÑOL
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Ajuste de la profundidad de corte
(fig. 1, 2, 3)
1. Afloje la perilla de ajuste de profundidad (n).
2. Mueva el pie (f) para obtener la profundidad
correcta de corte.
3. Apriete la perilla de ajuste de profundidad (n).
ADVERTENCIA: Para obtener
resultados óptimos, deje que la cuchilla
de sierra se introduzca en la pieza
de trabajo en unos 3 mm (véase la
introducción de la figura 3).
Ajuste del bisel (fig. 4)
El ángulo del bisel puede ajustarse entre 0° y 50°.
1. Afloje la perilla de ajuste del bisel (k).
2. Fije el ángulo del bisel inclinando el pie de
sierra (f) hasta que la marca indique el ángulo
deseado en la escala.
3. Apriete la perilla de ajuste del bisel (k).
Ajuste del pie para cortes de 90°
(fig. 1, 5)
1. Ajuste la sierra a un bisel de 0º.
2. Retroceda el protector de cuchilla utilizando la
palanca (h) y coloque la sierra en el lado de la
cuchilla.
3. Afloje la perilla de ajuste del bisel (k).
4. Coloque una escuadra frente a la cuchilla y el
pie para ajustar el ángulo de 90º.
5. Ajuste el tope (p) utilizando una llave hexagonal.
Volver a colocar la cuchilla de la
sierra (fig. 6)
1. Active el botón de bloqueo de la cuchilla (d)
y afloje la tuerca de fijación de la cuchilla (q)
girando en sentido contrario al de las agujas
del reloj con ayuda de una llave inglesa (r)
suministrada con la herramienta.
2. Retroceda el protector inferior de la cuchilla
(i) utilizando la palanca (h) y vuelva a colocar
la cuchilla (j). Reinstale las anillas (s y t) en la
posición adecuada.
3. Compruebe la dirección de giro de la cuchilla.
4. Enrosque la tuerca de fijación de la cuchilla (q)
manualmente para mantener el muelle en su
posición. Gire en sentido de las agujas del reloj.
5. Pulse el botón de bloqueo de la cuchilla (d)
mientras gira el eje hasta que la cuchilla deje de
girar.
6. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla
firmemente utilizando la llave inglesa.
Ajuste de la cuchilla de separadora
(fig. 6)
Para el ajuste correcto de la cuchilla separadora (g),
consulte el dibujo de la figura 6. Ajuste el espacio
libre del cuchillo divisor una vez haya cambiado la
hoja de la sierra o cuando sea necesario.
1. Ajuste la profundidad de corte en 0 mm para
acceder a las tuercas de fijación de la cuchilla
separadora.
2. Afloje las tuercas (u) y tire de la cuchilla de
separación al máximo.
3. Ajuste la separación.
4. Apriete las tuercas (par: 4 - 5 Nm).
Montar y ajustar la hendidura
paralela (fig. 7)
La hendidura paralela (o) se utiliza para cortar
paralelamente al borde de la pieza de trabajo.
MONTAJE
1. Afloje la tuerca de bloqueo (v) para permitir que
pase la hendidura paralela.
2. Introduzca la hendidura paralela (o) en el pie de
sierra (f) tal y como se le indica.
3. Apriete la tuerca de bloqueo (v).
39
ESPAÑOL
AJUSTE
1. Afloje la tuerca de bloqueo (v) y fije la hendidura
paralela (o) en el ancho adecuado.
2. Apriete la tuerca de bloqueo (v).
Antes de usar la máquina
• Compruebe que se han instalado los
protectores adecuadamente. El protector de
la cuchilla de sierra deberá estar en posición
cerrada.
• Compruebe que la cuchilla de la sierra gira en
dirección de la flecha indicada en la cuchilla.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
• Compruebe que el material que va a
cortar está fijado firmemente en su
lugar.
• Aplique sólo una ligera presión en
la herramienta y no ejerza presiones
laterales en la cuchilla de la sierra.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura frontal (c) y la
otra en la empuñadura principal (x).
Encendido y apagado (fig. 2)
Por motivos de seguridad, el interruptor de
encendido/apagado (a) de su herramienta está
equipado con un botón de desbloqueo (b).
1. Pulse el botón de desbloqueo para desbloquear
la herramienta.
2. Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado (a). En
cuanto suelte el interruptor de encendido/
apagado, el interruptor de desbloqueo se
activará automáticamente para evitar un
arranque imprevisto de la herramienta.
ADVERTENCIA: No encienda ni
apague la herramienta cuando la
cuchilla de la sierra toque la pieza de
trabajo u otros materiales.
ADVERTENCIA: No opere el bloqueo
del eje cuando la herramienta esté
funcionando.
Orientación de la herramienta
(fig. 1, 2)
1. Para lograr resultados óptimos, fije la pieza de
trabajo hacia arriba.
2. Siga la línea dibujada en la pieza de trabajo
utilizando la marca (m).
En caso de un ángulo de bisel de 45º, siga la
línea dibujada en la pieza de trabajo utilizando la
marca (l).
3. Coloque el cable lejos, en línea con la parte
trasera de la herramienta.
• Evite las sobrecargas.
• No utilice cuchillas de sierras
excesivamente gastadas.
• No utilice su sierra para realizar cortes
de bolsillo.
Posición adecuada de las manos
(fig. 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
40
Extracción de polvo (fig. 1)
ADVERTENCIA: Riesgo de inhalación
de polvo. Para disminuir el riesgo de
lesiones personales, utilice SIEMPRE
una mascarilla antipolvo aprobada.
La herramienta cuenta con una salida extractora de
polvo (e).
Siempre que sea posible, conecte un extractor de
polvo diseñado según las normas aplicables sobre
emisión de polvo.
ADVERTENCIA: Utilice SIEMPRE una
aspiradora extractora diseñada según
las normas aplicables sobre emisión
ESPAÑOL
de polvo cuando corte madera. Las
mangueras de las aspiradoras comunes
podrán ajustarse directamente en la
salida extractora de polvo.
ADVERTENCIA: No utilice una
aspiradora extractora sin una protección
contra chispas adecuada cuando corte
metal.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
41
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los
12 meses siguientes a la compra, se
realizará gratuitamente por un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT. Debe
presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y
las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha
de compra, garantizamos reemplazar todas
las piezas defectuosas gratuitamente o, a
nuestra discreción, cambiar el aparato gratis
siempre que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
42
Si desea hacer una reclamación, contacte
con su vendedor o compruebe dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el
catálogo de DEWALT o póngase en contacto
con su oficina de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE
D23620
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance consommée
Vitesse à vide
Profondeur de coupe
Diamètre de lame
Epaisseur de lame
Alésage
Réglage de l’inclinaison
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
3
106
dB(A)
3,6
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
43
FRANÇAIS
Certificat de conformité CE
b)
DIRECTIVES MACHINES
c)
D23620
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.09
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
44
Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
e)
f)
g)
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité pour toutes
les scies
DANGER:
a) Tenez vos mains à distance de la zone
de sciage et de la lame. Tenez la poignée
supplémentaire ou le carter du moteur de
l’autre main. Si vous tenez la scie circulaire
des deux mains, celles-ci ne peuvent pas
être blessées par la lame.
b) Ne passez pas les mains sous la pièce.
Sous la pièce, le carter de protection ne peut
pas vous protéger de la lame.
c) Réglez la profondeur de coupe selon
l’épaisseur de la pièce. La partie inférieure
de la pièce doit laisser voir moins d’une dent
complète de la lame.
d) Ne tenez jamais la pièce à scier dans la
main ou sur la jambe. Fixez la pièce sur un
support stable. Il est important que la pièce
soit correctement soutenue afin de minimiser
les risques de blessures, de coincement de
la lame ou de perte de contrôle.
45
FRANÇAIS
e)
f)
g)
h)
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’outil de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon. Tout
avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension
et électrocute l’utilisateur.
Utilisez toujours une butée ou un guide à
bord droit pour des coupes longitudinales.
Ceci améliore la précision de la coupe et
réduit le risque de coincer la lame.
Utilisez toujours des lames de taille et de
forme adaptées à l’alésage de fixation
(par ex. losange ou rond). Les lames
inadaptées au matériel de montage de la scie
risquent de s’excentrer, occasionnant une
perte de contrôle.
N’utilisez jamais de rondelles ou de
boulons endommagés voire inadaptés à
la lame. Les rondelles et boulons de la lame
ont été spécialement conçus pour votre scie,
pour des performances et une sécurité de
fonctionnement optimales.
b)
c)
d)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ADDITIONNELLES POUR TOUTES LES
SCIES
Causes et prévention anti-rebonds
e)
- le rebond est une réaction soudaine d’une
lame de scie restée accrochée, coincée ou mal
orientée. La scie qui n’est plus sous contrôle
sort de la pièce et est projetée vers l’utilisateur ;
- si la lame reste accrochée ou coincée dans la
fente sciée qui se ferme, elle se bloque et la
force du moteur ramène l’outil rapidement vers
l’utilisateur ;
- si la lame de scie est tordue ou mal orientée
dans la coupe, les dents du bord arrière de
la lame de scie risquent de creuser dans la
surface du bois. De ce fait, la lame de scie
saute brusquement de la fente et est propulsée
en arrière sur l’utilisateur.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de la scie ou de conditions ou procédures
d’exécution incorrectes, et peuvent être évités
en prenant les précautions adéquates énoncées
ci-dessous.
a) Maintenez fermement la scie des deux
mains et positionnez vos bras de sorte à
pouvoir résister aux rebonds. Positionnez
toujours votre corps d’un côté ou de l’autre
de la lame de scie. Ne vous placez jamais
46
f)
g)
dans l’alignement de la lame. En cas de
rebond, la scie risque d’être propulsée vers
l’arrière, mais les forces de rebond peuvent
être contrôlées par l’utilisateur à condition de
prendre les précautions appropriées.
Si la lame se coince ou si le sciage est
interrompu pour une raison quelconque,
relâchez la gâchette et maintenez la scie
immobile dans la pièce jusqu’à son arrêt
total. N’essayez jamais de sortir la scie de la
pièce ou de la tirer en arrière tant que la lame
de scie n’est pas immobile ou qu’un rebond
reste possible. Vérifier la pièce et prendre
les mesures adéquates pour éliminer toute
cause de coincement de la lame.
Pour redémarrer une scie coincée dans
une pièce, centrez la lame de scie dans
la fente et vérifiez que ses dents ne sont
pas engagées dans la pièce. Si la lame de
scie est coincée, elle peut sortir de la pièce
ou causer un rebond si la scie est remise en
marche.
Soutenez les grands panneaux afin de
minimiser le risque de rebond causé par
une lame de scie coincée. Les grands
panneaux ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Les panneaux doivent être
soutenus des deux côtés par des supports,
près de la fente de scie ainsi qu’aux bords
des panneaux.
N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames dont les dents
sont émoussées ou mal orientées produisent
une fente trop étroite entraînant une friction
élevée, le coincement de la lame et le
rebond.
Les leviers de blocage des réglages de la
profondeur et de l’angle de coupe doivent
être bien serrés et verrouillés avant de
scier. Si les réglages se modifient pendant
le sciage, la lame risque de se coincer et de
provoquer un rebond.
Prenez des précautions supplémentaires
lors de « coupes en plongée » dans des
murs existants ou dans toute zone à
visibilité limitée. La partie saillante de la
lame peut couper des objets susceptibles de
provoquer un rebond.
Consignes de sécurité pour les scies
dotées d’un carter de protection
pendulaire
a)
Contrôlez avant chaque utilisation la
fermeture correcte du carter inférieur
de protection. N’utilisez pas la scie si le
carter inférieur de protection ne bouge pas
librement et ne se ferme pas instantanément.
FRANÇAIS
b)
c)
d)
Ne fixez et n’attachez jamais le carter inférieur
de protection pour le laisser en position
ouverte. Si, par mégarde, la scie tombe par
terre, le carter inférieur de protection risque
d’être déformé. Levez le carter de protection
avec la poignée rétractable, assurez-vous
qu’il peut bouger librement et ne touche
ni la lame de scie ni d’autres éléments
de l’appareil, quel que soit l’angle ou la
profondeur de coupe.
Contrôlez le bon fonctionnement du
ressort du carter inférieur de protection.
Si le carter de protection et le ressort ne
fonctionnent pas correctement, faites
effectuer un entretien de l’appareil avant de
l’utiliser. Des pièces endommagées, restes
de colle ou accumulations de débris peuvent
ralentir l’actionnement du carter inférieur de
protection.
Ouvrez le carter inférieur de protection
manuellement uniquement pour des
coupes spéciales, ainsi les « coupes en
plongée » ou les « coupes angulaires ».
Soulevez le carter inférieur de protection en
rétractant la poignée et relâchez-le dès que la
lame de scie est entrée dans la pièce. Pour
toutes les autres opérations de sciage, le
carter inférieur de protection doit fonctionner
automatiquement.
Ne placez jamais la scie sur l’établi ou
au sol si le carter inférieur de protection
ne couvre pas la lame de scie. Une
lame de scie sans protection et encore en
mouvement ramène la scie en arrière, sciant
tout sur son passage. Tenez compte du
temps nécessaire à la lame pour s’arrêter
une fois l’interrupteur relâché.
Consignes de sécurité additionnelles
pour toutes les scies avec refendeur
a)
b)
c)
Utilisez le refendeur adapté à la lame
de scie montée. Pour qu’il fonctionne, le
refendeur doit être plus épais que le corps de
la lame mais plus fin que le jeu de ses dents.
Réglez le refendeur conformément aux
instructions de ce manuel. Un espacement,
un positionnement et un alignement
incorrects peuvent rendre le refendeur
incapable d’empêcher un rebond.
Utilisez toujours le refendeur sauf pour les
coupes en plongée. Le refendeur doit être
remis en place après une coupe en plongée.
Le refendeur gêne les coupes en plongée et
risque de provoquer un rebond.
d)
e)
Le refendeur doit être engagé dans la
pièce pour fonctionner correctement. Le
refendeur ne peut empêcher les rebonds
pour les coupes courtes.
N’utilisez pas la scie si le refendeur est
déformé. La moindre déformation peut
ralentir la fermeture du carter de protection.
Consignes de sécurité additionnelles
pour scies circulaires
• Porter des protections auditives. L’exposition au
bruit peut causer des pertes de l’ouïe.
• Il est conseillé de porter un masque antipoussière.
• N’utilisez pas de lames de diamètres plus
élevés ou plus faibles que ceux recommandés.
Référez-vous aux données techniques pour
obtenir les caractéristiques appropriées des
lames. Utilisez uniquement les lames indiquées
dans ce manuel, conformes à la norme
EN 847-1.
• N’utilisez jamais de disques abrasifs de
tronçonnage.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
47
FRANÇAIS
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 2)
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
La date codée de fabrication (w), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Ces scies circulaires sont des outils électriques
professionnels.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
1 Guide parallèle
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
1 Clé de lame de scie
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Bouton de déblocage
c. Poignée frontale
d. Blocage de l’arbre
e. Orifice d’aspiration des poussières
f. Semelle
g. Refendeur
h. Levier de retrait du carter de protection inférieur
i. Carter de protection inférieur
j. Lame de scie
k. Bouton de réglage de l’inclinaison
l. Repère pour coupes en biseau
m. Repère pour coupes rectilignes
n. Bouton de réglage de la profondeur
o. Guide parallèle
USAGE PRÉVU
Votre scie circulaire D23620 a été conçue pour les
applications professionnelles de sciage du bois et du
plastique.
48
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
FRANÇAIS
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 1, 2, 3)
1. Desserrer le bouton de réglage de la profondeur
(n).
2. Régler la profondeur de coupe en manipulant la
semelle (f).
3. Serrer le bouton de réglage de la profondeur (n).
AVERTISSEMENT : Pour une coupe
plus nette, laisser la scie dépasser de
3 mm du bas de la pièce (voir l’encart
dans la figure 3).
Réglage d’inclinaison (fig. 4)
L’angle est réglable de 0° à 50°.
1. Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison
(k).
2. Régler l’inclinaison en décalant la semelle (f)
jusqu’à ce que le repère indique l’angle désiré
sur l’échelle.
3. Serrer le bouton de réglage de l’inclinaison (k).
Réglage de la semelle pour coupes à
90° (fig. 1, 5)
5. Enfoncez le bouton de blocage de la lame (d)
tout en faisant tourner l’arbre jusqu’à ce que la
lame se bloque.
6. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé.
Réglage du refendeur (fig. 6)
Pour un réglage correct du refendeur (g), se reporter
à l’encart dans la figure 6. Réglez le jeu du refendeur
après remplacement de la lame ou en cas de
déréglage.
1. Réglez la profondeur de coupe à 0 mm pour
accéder aux vis de serrage du refendeur.
2. Desserrez les vis (u) et sortez le refendeur à sa
longueur maximale.
3. Régler le jeu.
4. Serrer les vis (couple : 5-4 Nm).
Montage et réglage du guide
parallèle (fig. 7)
Le guide parallèle (o) permet d’effectuer une coupe
parallèle au bord de la pièce.
MONTAGE
1. Régler l’inclinaison à 0°.
1. Desserrez la vis de blocage (v) afin de laisser
passer le guide parallèle.
2. Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier
(h) et placer la scie du côté de la lame.
2. Insérez le guide parallèle (o) dans le patin de
scie (f) comme illustré.
3. Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison
(k).
3. Serrez la vis de blocage (v).
4. Placer une équerre contre la lame et la semelle
pour régler l’angle de 90°.
5. Réglez la butée (p) à l’aide d’une clé Allen.
Remplacement de la lame de scie
(fig. 6)
1. Enfoncez le bouton de blocage de la lame (d)
et desserrez la vis de serrage de la lame (q)
en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre à l’aide de la clé fournie (r) avec
l’outil.
2. Ouvrir le carter de protection inférieur de la lame
(i) au moyen du levier (h) et remonter la lame (j).
Remonter les rondelles (s & t) dans la position
correcte.
3. Vérifier le sens de rotation de la lame.
4. Vissez provisoirement la vis de serrage de la
lame (q) pour bloquer la rondelle en tournant
dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre.
RÉGLAGE
1. Desserrez la vis de blocage (v) et réglez le guide
parallèle (o) à la largeur désirée.
2. Serrez la vis de blocage (v).
Avant tout utilisation
• Assurez-vous que les protections ont été
correctement montées. Le carter de protection
de la lame de scie doit être en position fermée.
• Assurez-vous que la lame de scie tourne dans
le sens indiqué par la flèche sur la lame.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
49
FRANÇAIS
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Comment guider l’outil (fig. 1, 2)
1. Pour de meilleurs résultats, fixez la pièce avec le
côté bas vers le haut.
2. Suivez la ligne dessinée sur la pièce en utilisant
le repère (m).
• Assurez-vous que le matériel à scier
est bien fixé.
Pour un angle en biseau de 45°, suivez la ligne
dessinée sur la pièce en utilisant le repère (l).
• Appliquez une force modérée sur
l’outil et n’exercez pas de pression
latérale sur la lame de scie.
3. Écartez le cordon de l’alignement sur l’arrière de
l’outil.
• Éviter toute surcharge.
• N’utilisez pas de lames de scie
excessivement usagées.
• N’utilisez pas votre scie pour les
coupes de poches.
Position correcte des mains (fig. 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Dépoussiérage (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Danger
d’inhalation de poussières. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
porter SYSTÉMATIQUEMENT un
masque anti-poussières homologué.
Votre outil est équipé d’un orifice de dépoussiérage (e).
Chaque fois que possible, connectez un aspirateur
à poussière conçu conformément aux normes en
vigueur en matière d’émissions de poussières.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée frontale (c) avec l’autre main sur la
poignée principale (x).
AVERTISSEMENT : Lors du sciage du
bois, utiliser SYSTÉMATIQUEMENT
un aspirateur conçu conformément
aux normes en vigueur relatives
aux émissions de poussières. Les
tuyaux des aspirateurs ordinaires
s’encastreront directement dans l’orifice
de dépoussiérage.
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 2)
AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser
d’aspirateur non équipé d’un système
anti-étincelles pour scier du métal.
Pour des raisons de sécurité, l’interrupteur marche/
arrêt (a) de votre outil a été équipé d’un bouton de
déblocage (b).
1. Appuyer sur le bouton de déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’outil.
2. Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt
(a) pour mettre l’outil en marche. Dès que
l’interrupteur marche/arrêt est relâché, il sera
automatiquement bloqué pour éviter une mise
en marche par inadvertance.
AVERTISSEMENT : Ne manipulez pas
l’interrupteur marche/arrêt si la lame de
scie est en contact avec la pièce ou
d’autres matériaux.
AVERTISSEMENT : N’activez pas le
verrouillage de l’arbre lorsque l’outil
fonctionne.
50
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
FRANÇAIS
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
51
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses
composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat
pour son échange ou son remboursement
intégral. Le produit devra avoir été soumis
à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait
maintenance ou réparations dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend
la main-d’œuvre. Les accessoires et les
pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
nous garantissons le remplacement gratuit
de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit
de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
52
Pour faire une demande de remboursement
ou d’échange, veuillez contacter votre
revendeur, ou trouver l’adresse d’un centre
de réparation agréé DEWALT proche de
chez vous dans le catalogue DEWALT,
ou contacter votre succursale DEWALT
à l’adresse indiquée dans cette notice
d’instructions. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT, et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet à : www.2helpU.com.
ITALIANO
SEGA CIRCOLARE
D23620
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
VDC
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Profondità di taglio
mm
Diametro lama
mm
Spessore lama
mm
Alesatura lama
mm
Regolazione dell’angolo di inclinazione
Peso
kg
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
dB(A)
97
Definizioni: istruzioni di sicurezza
dB(A)
dB(A)
3
106
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
dB(A)
3,6
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
53
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
b)
DIRETTIVA MACCHINE
c)
D23620
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
54
Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
d)
e)
f)
g)
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza valide per
tutte le segatrice
PERICOLO:
a) Mai avvicinare le mani alla zona operativa
e neppure alla lama da taglio. Tenere l’altra
mano sull’impugnatura ausiliaria o sul carter
del motore. Impugnando la segatrice con
entrambe le mani, si evitano tagli alle stesse.
b) Mai afferrare con le mani la parte inferiore
del pezzo in lavorazione. Nella zona al di
sotto del pezzo in lavorazione la calotta di
protezione non presenta alcuna protezione
contro la lama da taglio.
c) Adattare la profondità di taglio allo
spessore del pezzo in lavorazione. Nella
parte inferiore del pezzo in lavorazione
dovrebbe essere visibile meno della completa
altezza del dente.
55
ITALIANO
d)
e)
f)
g)
h)
Mai tenere con le mani il pezzo in
lavorazione che si intende tagliare e
neppure appoggiarlo sulla gamba.
Assicurare il pezzo in lavorazione su una base
di sostegno stabile. Per ridurre al minimo
il pericolo di un contatto con il corpo, la
possibilità di un blocco della lama da taglio
oppure la perdita del controllo, è importante
fissare bene il pezzo in lavorazione.
Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti
o il cavo di alimentazione dell’apparato
stesso. Il contatto con un cavo sotto
tensione trasmette la corrente elettrica anche
alle parti metalliche esposte dell’apparato e
può provocare la folgorazione dell’operatore.
In caso di taglio longitudinale utilizzare
sempre una battuta oppure una guida
angolare diritta. In questo modo è possibile
migliorare la precisione del taglio riducendo il
pericolo che la lama possa incepparsi.
Utilizzare sempre lame per segatrici che
abbiano la misura corretta ed il foro di
montaggio adatto (p.es. a stella oppure
rotondo). Lame per segatrici non adatte
ai relativi pezzi di montaggio, avranno una
rotazione eccentrica causando la perdita di
controllo dell’apparato elettrico.
Mai utilizzare rondelle oppure viti per
lama da taglio che non dovessero essere
in perfetto stato o che non dovessero
essere adatte. Le rondelle e le viti per lama
da taglio sono appositamente previste per la
vostra segatrice e sono state realizzate per
raggiungere ottimali prestazioni e massima
sicurezza di utilizzo.
ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
VALIDE PER TUTTE LE SEGATRICI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
- un rimbalzo è la reazione improvvisa provocata
da una lama da taglio rimasta agganciata,
che si blocca oppure che non è stata regolata
correttamente comportando un movimento
incontrollato della sega che sbalza dal
pezzo in lavorazione e si sposta in direzione
dell’operatore;
- quando la lama da taglio rimane agganciata
oppure si inceppa nella fessura del taglio che
si restringe, si provoca un blocco e la potenza
del motore fa balzare la macchina indietro in
direzione dell’operatore;
56
- qualora la lama si piegasse o si disallineasse
durante il taglio, i denti del bordo posteriore
della lama potrebbero rimanere piantati nella
superficie superiore del pezzo in lavorazione
facendo uscire la lama dalla tacca e
causandone un salto all’indietro in direzione
dell’operatore.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato della sega
e/o di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può
essere evitato prendendo le appropriate precauzioni
come descritto di seguito.
a) Tenere la sega ben ferma afferrandola con
entrambe le mani e portare le braccia in
una posizione che permetta di resistere
bene alla forza dei rimbalzi. Tenere sempre
una posizione laterale rispetto alla lama da
taglio e mai mettere la lama da taglio in linea
con il proprio corpo. In caso di un rimbalzo,
la sega circolare può balzare all’indietro;
comunque, prendendo delle misure adatte
l’operatore può essere in grado di controllare
il rimbalzo.
b) Nel caso in cui la lama da taglio dovesse
incepparsi oppure per un qualunque
altro motivo l’operazione di taglio con
la segatrice dovesse essere interrotta,
rilasciare l’interruttore e tenere la
segatrice in posizione nel materiale fino
a quando la lama da taglio non si sarà
fermata completamente. Non tentare mai di
togliere la segatrice dal pezzo in lavorazione e
neppure tirarla all’indietro fintanto che la lama
da taglio si muove oppure se sussiste ancora
la possibilità di un rimbalzo. Esaminare e
prendere azioni correttive per eliminare le
cause che inceppano la lama.
c) Volendo avviare nuovamente una
segatrice che ancora si trova nel pezzo in
lavorazione, centrare la lama nella fessura
del taglio ed accertarsi che la dentatura
della segatrice non sia rimasta agganciata
nel pezzo in lavorazione. Una lama da
taglio inceppata può balzare fuori dal pezzo
in lavorazione oppure provocare un rimbalzo
nel momento in cui si avvia nuovamente la
segatrice.
d) Per ridurre al minimo il rischio di blocco
della lama da taglio e di rimbalzi,
assicurare bene i pannelli di grandi
dimensioni. I pannelli di grandi dimensioni
tendono a incurvarsi sotto il loro stesso peso.
Sotto tali pannelli, è necessario inserire da
entrambi i lati dei supporti idonei, sia lungo la
linea di taglio che lungo i bordi.
ITALIANO
e)
f)
g)
Non utilizzare mai lame per segatrice che
non siano più affilate oppure danneggiate.
Lame per segatrice non più affilate oppure
deformate implicano un maggiore attrito nella
fessura del taglio aumentando il pericolo di
blocchi e di rimbalzi della lama da taglio.
Prima di eseguire l’operazione di taglio,
determinare la profondità e l’angolatura
del taglio. Se durante l’operazione di taglio
si modificano le registrazioni è possibile che
la lama da taglio si blocchi e che si abbia un
rimbalzo.
Prestare ancora più attenzione quando
si eseguono “tagli a tuffo” all’interno di
pareti o di altre aree cieche. La lama da
taglio che inizia il taglio su oggetti nascosti
può bloccarsi e provocare un rimbalzo.
d)
Ulteriori istruzioni di sicurezza per
tutti i tipi di segatrici con coltello
fenditore
a)
Istruzioni di sicurezza per seghe con
paralama a pendolo
a)
b)
c)
Prima di ogni intervento operativo,
accertarsi che la calotta di protezione
inferiore chiuda perfettamente. Non
utilizzare la segatrice qualora la calotta
di protezione inferiore non si muovesse
liberamente e non si chiudesse
immediatamente. Mai bloccare oppure
legare la calotta di protezione inferiore in
posizione aperta. Se la segatrice dovesse
accidentalmente cadere a terra è possibile
che la calotta di protezione inferiore subisca
una deformazione. Operando con la leva
di ritorno, aprire la calotta di protezione ed
accertarsi che possa muoversi liberamente in
ogni angolazione e profondità di taglio senza
toccare né la lama né nessun altro pezzo.
Controllare il funzionamento della molla
per la calotta di protezione inferiore.
Qualora la calotta di protezione e la molla
non dovessero funzionare correttamente,
sottoporre l’apparato ad un servizio di
manutenzione prima di utilizzarlo. Componenti
danneggiati, depositi di sporcizia appiccicosi
oppure accumuli di trucioli comportano
una riduzione della funzionalità della calotta
inferiore di protezione.
Aprire manualmente la calotta inferiore di
protezione solo in caso di tagli particolari
come potrebbero essere i “tagli a tuffo”
e i “tagli misti”. Sollevare la calotta inferiore
di protezione mediante la leva di ritorno
e rilasciarla non appena la lama da taglio
sarà penetrata nel pezzo in lavorazione. Nel
caso di ogni altra operazione di taglio, la
calotta inferiore di protezione deve funzionare
automaticamente.
Non appoggiare la segatrice sul banco
da lavoro oppure sul pavimento se la
calotta inferiore di protezione non copre
completamente la lama da taglio. Una
lama da taglio non protetta ed ancora in
fase di arresto sposta la segatrice in senso
contrario a quello della direzione di taglio e
taglia tutto quello che incontra. Tenere quindi
sempre in considerazione la fase di arresto
della segatrice.
b)
c)
d)
e)
Utilizzare un coltello fenditore che sia
adatto alla lama da taglio impiegata.
Lo spessore del coltello fenditore deve
essere maggiore dello spessore della lama
originale della lama da taglio ma minore della
larghezza del dente della lama da taglio.
Regolare il coltello fenditore operando
secondo le descrizioni contenute nel
manuale di istruzioni per l’uso. Uno
spessore, una posizione ed un allineamento
non conformi possono rendere inefficace il
coltello fenditore nel prevenire i rimbalzi.
Utilizzare sempre il coltello fenditore,
tranne che in caso di tagli a tuffo. Dopo
un taglio a tuffo montare di nuovo il coltello
fenditore. In caso di tagli a tuffo il coltello
fenditore disturba e può provocare un
rimbalzo.
Perché il coltello fenditore possa
funzionare correttamente è necessario
che si trovi nella fessura del taglio. In caso
di tagli corti il coltello fenditore è inefficace ai
fini di evitare un rimbalzo.
Mai azionare la segatrice con un
coltello fenditore deformato. Una piccola
interferenza può già ridurre il funzionamento
della calotta di protezione.
Ulteriori istruzioni di sicurezza
specifiche per le seghe circolari
• Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
• Preferibilmente, indossare una mascherina antipolvere.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o
minore di quello consigliato. Fare riferimento
ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio.
Utilizzare soltanto le lame specificate in questo
manuale, conformi alla norma
EN 847-1.
• Non impiegare dischi da taglio abrasivi.
57
ITALIANO
Rischi residui
a. Interruttore acceso/spento
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
b. Pulsante di sicurezza
– Menomazioni uditive.
c. Impugnatura anteriore
d. Blocco dell’alberino
e. Bocchetta per l’aspirazione delle polveri
f. Scarpa della sega
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
g. Coltello fenditore
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
h. Leva di azionamento della calotta di protezione
inferiore
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
i. Protezione inferiore
j. Lama
k. Manopola di regolazione inclinazione
l. Indicatore per taglio inclinato
m. Indicatore per taglio rettilineo
n. Manopola di regolazione profondità
o. Guida parallela
DESTINAZIONE D’USO
La sega circolare D23620 è stata concepita per
lavorazioni professionali su legno e plastica.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 2)
Il codice data (w), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare
Queste seghe circolari sono apparati elettrici
professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
1 Guida parallela
1 Chiave per la lama della sega
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
58
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
ITALIANO
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Regolazione della profondità di
taglio (fig. 1, 2, 3)
1. Allentare la manopola di regolazione della
profondità (n).
2. Spostare la scarpa della sega (f) per poter
ottenere la corretta profondità di taglio.
3. Serrare la manopola di regolazione della
profondità (n).
AVVERTENZA: Per ottenere risultati
ottimali, far sporgere la lama dal pezzo
di circa 3 mm (vedere dettaglio nella
figura 3).
Regolazione dell’inclinazione (fig. 4)
L’angolo d’inclinazione è regolabile tra 0° e 50°.
1. Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (k).
2. Portare indietro la protezione della lama con la
leva (h) e posizionare la sega sul fianco della
lama.
3. Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (k).
4. Posizionare una squadra contro la lama e la
scarpa per regolare l’angolo a 90°.
5. Regolare il finecorsa (p) secondo le necessità.
Sostituzione della lama (fig. 6)
1. Innestare il pulsante di bloccaggio della lama
(d) e svitare la vite di fissaggio della lama (q)
ruotandola in senso antiorario con la chiave per
brugole fornita insieme all’apparato.
2. Portare indietro la protezione inferiore della lama
(i) con l’azionamento (h) e sostituire la lama
(j). Rimontare le rondelle (s & t) nella posizione
corretta.
3. Verificare il senso di rotazione della lama.
4. Avvitare a mano la vite di fissaggio della lama
(q) per tenere la rondella in posizione. Ruotare in
senso orario.
5. Premere il pulsante di bloccaggio della lama (d)
ruotando l’alberino finché la lama non gira più.
6. Con l’apposita chiave serrare a fondo la vite di
fissaggio della lama.
Regolazione del coltello fenditore
(fig. 6)
Per la corretta regolazione del coltello fenditore
(g), fare riferimento al dettaglio della figura 6.
Regolare il gioco del coltello fenditore in occasione
della sostituzione della lama della sega o quando
richiesto.
1. Regolare la profondità di taglio a 0 mm per
poter accedere alle viti di bloccaggio del coltello
fenditore.
2. Allentare le viti (u) ed estrarre il coltello fenditore
fino alla lunghezza massima.
3. Regolare il gioco.
4. Serrare le viti (coppia di serraggio: 4 - 5 Nm).
2. Fissare l’angolo d’inclinazione inclinando la
scarpa della sega (f) finché l’indicatore non
indica l’angolo desiderato sull’apposita scala.
Montaggio e regolazione della guida
parallela (fig. 7)
3. Serrare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (k).
La guida parallela (o) viene utilizzata per tagli paralleli
al bordo del pezzo in lavorazione.
Regolazione della scarpa della sega
per tagli a 90° (fig. 1, 5)
MONTAGGIO
1. Allentare la vite di bloccaggio (v) per consentire il
passaggio della guida parallela.
1. Regolare la sega circolare con angolo
d’inclinazione 0°.
59
ITALIANO
2. Inserire la guida parallela (o) nella scarpa della
sega (f) come illustrato.
3. Serrate la vite di bloccaggio (v).
REGOLAZIONE
1. Allentare la vite di bloccaggio (v) e posizionare la
guida parallela (o) alla larghezza desiderata.
2. Serrate la vite di bloccaggio (v).
Prima di cominciare
• Accertarsi che le protezioni siano installate
correttamente. Il paralama della sega deve
essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione delle
frecce presenti sulla lama stessa.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
• Assicurarsi che il materiale da tagliare
sia fissato in posizione in modo sicuro.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’apparato senza
premere lateralmente sulla lama.
• Evitare i sovraccarichi.
• Non utilizzare lame eccessivamente
usurate.
• Non utilizzare la sega per tagli a tasca.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
60
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura anteriore (c), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (x).
Accensione e spegnimento (fig. 2)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore acceso/spento
(a) dell’apparato elettrico è dotato di un pulsante di
blocco interruttore (b).
1. Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l’apparato.
2. Per accendere l’apparato premere l’interruttore
acceso/spento (a). Non appena l’interruttore
acceso/spento viene rilasciato, il pulsante di
blocco interruttore entra automaticamente in
funzione per evitare la partenza accidentale
dell’apparato.
AVVERTENZA: Non accendere o
spegnere l’apparato quando la lama
tocca il pezzo o altri oggetti.
AVVERTENZA: Non agire sul blocco
dell’alberino quando l’apparato è in
funzione.
Impugnatura e uso della sega
(fig. 1, 2)
1. Per risultati ottimali, fissare il pezzo con la parte
posteriore rivolta verso la lama.
2. Seguire la linea disegnata sul pezzo in
lavorazione utilizzando l’indicatore (m).
In caso di un angolo inclinato a 45° seguire
la linea disegnata sul pezzo in lavorazione
utilizzando l’indicatore (l).
3. Mantenere il cavo di alimentazione distante dal
taglio allineandolo al retro dell’apparato.
Estrazione delle polveri (fig. 1)
AVVERTENZA: rischio di inalazione
delle polveri. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, indossare SEMPRE
una mascherina antipolvere omologata.
L’utensile è dotato di uno scarico per estrazione
polveri (e).
Laddove possibile, collegare un dispositivo di
aspirazione delle polveri progettato secondo le
norme relative all’emissione di polveri.
AVVERTENZA: utilizzare SEMPRE
un aspiratore a vuoto progettato in
conformità alle direttive vigenti riguardo
ITALIANO
le emissioni di polveri durante il taglio
di legno. I tubi flessibili dei più comuni
aspirapolvere si adattano direttamente
sullo scarico di estrazione delle polveri.
AVVERTENZA: non utilizzare un
estrattore a vuoto senza adeguata
protezione dalle scintille durante il taglio
di metalli.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
61
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
62
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
CIRKELZAAG
D23620
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
Zaagdiepte
Zaagbladdiameter
Dikte zaagblad-body
Zaagbladboring
Aanpassing afschuinhoek
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
dB(A)
97
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
dB(A)
dB(A)
3
106
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
dB(A)
3,6
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
63
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D23620
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
64
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
b)
c)
d)
e)
f)
g)
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
65
NEDERLANDS
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
GEVAAR:
a) Houd uw handen verwijderd van het
zaaggebied en het zaagblad. Houd uw
tweede hand op de hulphandgreep, of op
het motorhuis. Als beide handen de zaag
vasthouden, kunnen zij niet in aanraking
komen met het zaagblad.
b) Reik niet onder het werkstuk. Onder het
werkstuk kan de beschermkap kan u niet
beschermen tegen het zaagblad.
c) Pas de zaagdiepte aan aan de dikte van
het werkstuk. Er mag minder dan een hele
tand van het zaagblad zichtbaar zijn onder
het werkstuk.
d) Houd nooit het werkstuk dat wordt
gezaagd in uw handen of dwars over
uw been. Zet het werkstuk vast op een
stabiele ondergrond. Het is belangrijk dat
het werkstuk goed wordt ondersteund zodat
blootstelling van het lichaam, vastlopen van
het zaagblad of het verlies van controle tot
een minimum worden beperkt.
e) Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakken als u
een handeling uitvoert waarbij het
zaaggereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
netsnoer. Contact met bedrading die onder
stroom staat kan metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
f) Gebruik bij het overlangszagen altijd
een langsgeleider of een geleider
met een rechte rand. Dat verbetert de
nauwkeurigheid van de zaagsnede en
vermindert de kans dat het zaagblad
vastloopt.
g) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
omvang en vorm (ruitvormig tegenover
rond) van het asgat. Zaagbladen die niet
passen bij de montagevoorziening van de
zaag, zullen excentrisch lopen, waardoor
verlies van controle ontstaat.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
zaagbladringen of een onjuiste
zaagbladbout. De zaagbladringen en -bout
zijn speciaal voor uw zaag ontworpen, voor
optimale prestaties en veiligheid in gebruik.
66
VERDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE ZAGEN
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
- terugslag is een plotselinge reactie bij een
bekneld, vastgelopen of verkeerd uitgelijnd
zaagblad, waardoor de gebruiker de controle
over de zaag kan verliezen en de zaag uit
het werkstuk omhoog kan komen naar de
gebruiker;
- wanneer het zaagblad bekneld raakt of
vastloopt in de zaagsnede die zich sluit, komt
het zaagblad tot stilstand en stuurt de reactie
van de motor de machine snel in achterwaartse
richting de gebruiker;
- als het zaagblad krom wordt of verkeerd
uitgelijnd raakt in de zaagsnede, kunnen de
tanden aan de achterzijde van het zaagblad
zich in het bovenoppervlak van het hout vreten,
waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
omhoog klimt naar de gebruiker toe.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van de
zaag en kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder
worden vermeld:.
a) Houd de zaag met beide handen stevig
vast en plaats uw armen zo dat weerstand
wordt geboden aan de krachten van de
terugslag. Plaats uw lichaam aan één van
beide zijden van het zaagblad, maar niet in
lijn met het zaagblad. Door terugslag kan
de zaag naar achteren springen, maar de
krachten van de terugslag kunnen door de
gebruiker worden gecontroleerd, als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Wanneer het zaagblad vastloopt, of
wanneer een zaagsnede om welke reden
dan ook wordt onderbroken, laat de aan/
uit-schakelaar dan los en houd de zaag
stil in het materiaal totdat het zaagblad
volledig tot stilstand komt. Probeer nooit
de zaag uit het werkstuk te trekken of de
zaag naar achteren te trekken terwijl het
zaagblad loopt of wanneer terugslag zich
kan voordoen. Zoek naar de oorzaak van het
vastlopen en neem de geschikte maatregelen
om die oorzaak te verhelpen.
c) Centreer, wanneer u een zaag opnieuw
start in het werkstuk, het zaagblad
in de zaagsnede en controleer dat
de zaagtanden niet in het materiaal
NEDERLANDS
d)
e)
f)
g)
vastzitten. Als het zaagblad is vastgelopen,
kan het omhoog komen of terugslaan uit het
werkstuk als de zaag opnieuw wordt gestart.
Ondersteun grote panelen zodat het risico
van het bekneld raken van het zaagblad
en van terugslag tot een minimum wordt
beperkt. Grote panelen kunnen onder hun
eigen gewicht doorzakken. Er moet aan
beide zijden ondersteuning onder het paneel
worden geplaatst, dicht bij de zaagsnede en
dicht bij de rand van het paneel.
Gebruik geen botte of beschadigde
zaagbladen. Onscherpe of onjuist ingestelde
zaagbladen geven een smalle zaagsnede en
dat heeft uitzonderlijk veel wrijving, vastlopen
van het zaagblad en terugslag tot gevolg.
Vergrendelingen van de zaagbladdiepte
en afschuinhoek moeten goed vastzitten
voordat er wordt gezaagd. Als de afstelling
van het zaagblad verschuift tijdens het zagen,
kan dat leiden tot vastlopen en terugslag.
Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren
of andere verborgen gedeelten. Het
vooruitstekende zaagblad kan voorwerpen
zagen die terugslag kunnen veroorzaken.
Veiligheidsinstructies
voor Zagen met een
Slingerzaagbladbescherming
a)
b)
c)
Controleer voor ieder gebruik of de
onderste beschermkap goed gesloten
is. Gebruik de zaag niet als de onderste
beschermkap niet vrij beweegt en zich niet
ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit vast in een geopende
stand. Als de zaag komt te vallen, kan de
onderste beschermkap verbogen raken.
Breng de onderste beschermkap met de
terugtrekkende handgreep omhoog en
controleer dat de kap vrij kan bewegen en
onder geen enkele hoek en bij geen enkele
zaagdiepte het zaagblad of een ander
onderdeel raakt.
Controleer de werking van de veer
van de onderste beschermkap. Als
de beschermkap en de veer niet goed
werken, moeten zij vóór gebruik worden
nagezien. Mogelijk werkt de onderste
beschermkap traag als gevolg van
beschadigde onderdelen, ingedikte resten
van smeermiddelen of opeenhoping van vuil.
De onderste beschermkap mag alleen
met de hand worden teruggetrokken
voor speciale zaagsneden, zoals
d)
“invalzaagsneden” en “samengestelde
zaagsneden”. Breng de onderste
beschermkap omhoog door de handgreep
terug te halen en laat de kap los zodra
het zaagblad in het materiaal dringt. Voor
alle andere zaagwerkzaamheden moet
de onderste beschermkap automatisch
functioneren.
Let er altijd goed op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt
voordat u de zaag op een werkbank of op
de vloer zet. Als het zaagblad onbeschermd
is kan het uitlopende zaagblad de zaag naar
achteren laten lopen en kan alles wat de zaag
tegenkomt beschadigd raken. Houd rekening
met de tijd die het zaagblad nodig heeft om
tot stilstand te komen nadat u de schakelaar
hebt losgelaten.
Aanvullende Veiligheidsinstructies
voor alle Zagen met Spouwmes
a)
b)
c)
d)
e)
Gebruik het spouwmes dat past bij het
zaagblad dat u gebruikt. Het spouwmes
werkt alleen als het dikker is dan de body van
het zaagblad maar dunner dan de tanden
van het zaagblad.
Stel het spouwmes af zoals wordt
beschreven in deze instructiehandleiding.
Onjuiste tussenruimte, plaatsing en uitlijning
kan maken dat het spouwmes niet goed
werkt bij het voorkomen van terugslag.
Gebruik altijd het spouwmes, behalve
bij het invalzagen. Het spouwmes moet
weer worden teruggezet na het invalzagen.
Het spouwmes komt in het gedrang bij het
invalzagen en kan terugslag veroorzaken.
Het spouwmes werkt alleen als het op het
werkstuk wordt gezet. Bij korte zaagsneden
werkt het spouwmes niet ter voorkoming van
terugslag.
Werk niet met de zaag als het spouwmes
verbogen is. Zelfs een geringe belemmering
kan het sluiten van de beschermkap
vertragen.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor Cirkelzagen
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
• U kunt het beste een stofmasker dragen.
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere
of kleinere diameter dan wordt aanbevolen.
Raadpleeg de technische gegevens voor de
67
NEDERLANDS
juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen
de zaagbladen die worden opgegeven in deze
handleiding, en die voldoen aan
EN 847-1.
• Gebruik nooit slijpschijven.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop
– Gehoorbeschadiging.
c. Voorste handgreep
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
d. Spindelvergrendeling
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
e. Stofafzuigpoort
f. Zaagschoen
g. Spouwmes
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Onderste beschermkap
j. Zaagblad
k. Afstelknop afschuinhoek
l. Merkteken voor schuine zaagsnede
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
m. Merkteken voor rechte zaagsnede
Draag gehoorbescherming.
o. Parallele langsgeleiding
n. Diepteafstellingsknop
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 2)
De datumcode (w), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Parallele langsgeleiding
1 Zaagbladsleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
68
GEBRUIKSDOEL
Uw D23620 cirkelzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout en kunststof.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
NEDERLANDS
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zaagdiepteafstelling (Afb. 1, 2, 3)
1. Draai de diepteafstellingsknop los (n).
2. Verplaats de schoen (f) zodat u de juiste
zaagdiepte krijgt.
3. Draai de diepteafstellingsknop vast (n).
WAARSCHUWING: U krijgt de beste
resultaten als u het zaagblad ongeveer
3 mm buiten het werkstuk laat steken
(zie inzet in afbeelding 3).
Afstelling afschuinhoek (afb. 4)
U kunt de afschuinhoek afstellen tussen 0° en 50°.
1. Draai de knop voor het afstellen van de
afschuinhoek los (k).
2. Stel de afschuinhoek in door de zaagschoen (f)
te kantelen totdat het merkteken de gewenste
hoek op de schaalverdeling aanduidt.
3. Draai de knop voor het afstellen van de
afschuinhoek vast (k).
Schoenafstelling voor zaagsneden
van 90°
(afb. 1, 5)
1. Stel de zaag af op een hoek van 0°.
2. Trek de zaagbladbeschermkap terug met
de hendel (h) en plaats de zaag op de
zaagbladzijde.
3. Draai de knop voor het afstellen van de
afschuinhoek los (k).
4. Plaats een rechte haak tegen het zaagblad en
de schoen en stel de 90°-instelling af.
5. Stel de stop (p) af met een inbussleutel.
Het Zaagblad vervangen (afb. 6)
1. Schakel de zaagbladvergrendelingsknop (d)
in en schroef de zaagbladklemschroef (q) los
door deze met de steeksleutel (r) die bij het
gereedschap is geleverd, naar links los te
draaien.
2. Trek de onderste beschermkap (i) van het
zaagblad terug met de hendel (h) en vervang
het zaagblad (j). Plaats de ringen weer (s & t) in
de juiste positie.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Draai de zaagbladklemschroef (q) met de hand
aan zodat de ring op zijn plaats blijft. Draai naar
rechts.
5. Druk op de zaagbladvergrendelingsknop (d)
terwijl u de spindel draait, totdat het zaagblad
niet meer draait.
6. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
steeksleutel.
Het spouwmes afstellen (afb. 6)
Raadpleeg voor een juiste afstelling van het
spouwmes (g), de inzet in afbeelding 6. Stel de
speling van het spouwmes af na het vervangen van
het zaagblad of wanneer dat maar nodig is.
1. Stel de zaagdiepte af op 0 mm zodat u de
klemschroeven van het spouwmes kunt
bereiken.
2. Draai de schroeven (u) los en en trek het
spouwmes tot maximale lengte uit.
3. Stelt de speling af.
4. Draai de schroeven vast (aanhaalmoment:
4 - 5 Nm).
De Parallelle Langsgeleiding
monteren en afstellen (afb. 7)
De parallelle langsgeleiding (o) wordt gebruikt voor
het zagen parallel aan de rand van het werkstuk.
MONTEREN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los zodat de
parallelle langsgeleiding kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (o) in de
zaagschoen (f), zoals wordt afgebeeld.
69
NEDERLANDS
3. Draai de vergrendelschroef aan (v).
AFSTELLEN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los en zet de
parallelle langsgeleiding (o) op de gewenste
breedte.
2. Draai de vergrendelschroef aan (v).
Voor ingebruikneming
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
• Zorg ervoor dat het materiaal dat
u wilt zagen stevig op zijn plaats is
vastgezet.
• Pas slechts een lichte druk uit op het
gereedschap en oefen geen zijwaartse
druk uit op het zaagblad.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de voorste handgreep (c) en de andere op
de hoofdhandgreep (x).
In- en uitschakelen (fig. 2)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar
(a) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (b).
1. Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
2. U kunt de machine in werking zetten door op
de Aan/Uit-schakelaar te drukken (a). Zodra
u de aan/uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld
wordt gestart.
WAARSCHUWING: Schakel het
gereedschap niet in of uit wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
WAARSCHUWING: Bedien niet
de spindelvergrendeling terwijl het
gereedschap loopt.
Het gereedschap leiden (afb. 1,2)
1. Voor een optimaal resultaat klemt u het
werkstuk ondersteboven vast.
2. Volg de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (m).
Volg in het geval van een afschuiningshoek van
45° de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (l).
3. Leid het snoer weg van in lijn met de achterzijde
van het gereedschap.
• Vermijd overbelasting.
• Gebruik geen zeer versleten
zaagbladen.
• Gebruik uw zaag niet voor het zagen
van gaten.
Juiste positie van de handen (fig. 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
70
Stofverwijdering (fig. 1)
WAARSCHUWING: Risico voor
inademing van stof. Draag ALTIJD een
goedgekeurde stofmasker om het risico
op persoonlijk letsel te vermijden.
Uw gereedschap is uitgerust met een
stofverwijderinguitlaat (e).
Sluit indien mogelijk een stofverwijderingsapparaat
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
desbetreffende regelgeving omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
een vacuumverwijderaar ontworpen in
overeenstemming met de regelgeving
NEDERLANDS
van toepassing op stofemissie bij het
zagen van hout. Vacuumslangen van
de meeste gewone stofzuigers zullen
rechtsreeks op de stofverwijderinguitlaat
passen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofverwijderaar zonder geschikte
vonkbescherming bij het zagen van
metaal.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
71
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
72
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
NORSK
SIRKELSAG
D23620
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Kuttdybden
Bladdiameter
Bladtykkelse
Bladåpning
Justering av skråvinkel
Vekt
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
3
106
3,6
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
73
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
D23620
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
74
c)
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
NORSK
d)
e)
f)
g)
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g)
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager
FARE:
a) Hold hendene unna skjæreområdet
og bladet. Hold den andre hånden på
hjelpehåndtaket eller motorhuset. Med begge
hender på sagen kan de ikke kuttes av
bladet.
b) Ikke strekk hånden under arbeidsstykket.
Beskyttelsen kan ikke beskytte deg fra bladet
under arbeidsstykket.
c) Juster kuttdybden til arbeidsstykkets
tykkelse. Mindre enn en hel tann på bladet
skal være synlig under arbeidsstykket.
d) Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller
over benet ditt. Fest arbeidsstykket på et
stabilt grunnlag. Det er viktig at arbeidsstykket
støttes ordentlig for å minimere risikoen for
personskade, at bladet setter seg fast eller at
du mister kontroll.
e) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
f) Ved langgsgående saging, bruk alltid
en føring eller en rett styrekant. Dette
forbedrer kuttets nøyaktighet og reduserer
muligheten for at bladet setter seg fast.
g) Bruk alltid blad med korrekt størrelse og
form (diamant kontra rund) på festehullet.
Blad som ikke passer til festemekanismen på
sagen vil gå eksentriskm som fører til at du
mister kontrollen.
h) Bruk aldri skadede eller uriktige
bladpakninger eller bolt. Bladpakningene
og bolt er spesialtilpasset sagen, for optimal
ytelse og driftssikkerhet.
75
NORSK
YTTERLIGERE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALLE SAGER
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
f)
g)
- tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et
fastklemt eller feiljustert sagblad og forårsaker
at en ukontrollert sag reiser seg opp og ut av
arbeidsstykket mot operatøren;
- når bladet er festklemt ved at snittet lukker seg,
blir bladet sittende fast og motorens reaksjon
fører enheten raskt tilbake mot operatøren;
- dersom bladet blir vridd eller feilinnrettet i
kuttet kan tennene bak på bladet grave seg
inn i treverkets overflate og forårsake at bladet
kommer ut av snittet og hopper tilbake mot
operatøren.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av sagen og/eller
feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås
ved å treffe skikkelige forholdsregler, som angitt
nedenfor.
a) Hold er fast grep med begge hender på
sagen og ha armene i en stilling som kan
motstå tilbakeslagskraften. Posisjoner
kroppen til den ene eller andre siden av
bladet, ikke på linje med bladet. Tilbakeslag
kan føre til at sagen hopper bakover ,men
tilbakeslagskraften kan kontrolleres av
operatøren dersom skikkelige forhåndsregler
treffes.
b) Når bladet setter seg fast eller når du
avbryter saging av noen grunn, slipp
bryteren og hold sagen stille i materialet
inntil bladet stopper helt. Forsøk aldri å
fjerne sagen fra arbeidsstykket eller å dra
sagen bakover mens bladet er i bevegelse,
tilbakeslag kan skje. Undersøk og sørg for å
fjerne årsakene til fastklemming av bladet.
c) Når du starter en sag på nytt i
arbeidsstykket, plasser sagbladet sentrert
i snittet og sjekk at sagtennene ikke sitter i
materialet. Dersom sagbladet kjører seg fast,
kan det “vandre” opp eller slå tilbake opp fra
arbeidet når sagen startes på nytt.
d) Støtt opp store arbeidsstykker for å
redusere risikoen for tilbakeslag og at
bladet setter seg fast. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Støtter må plasseres under
arbeidsstykket på begge sider, nær
skjærelinjen og nær kanten av arbeidsstykket.
e) Ikke bruk sløve eller skadede blader.
Uskarpe eller feilstilte blad gir et smalt
76
sagspor som gir for høy friksjon, faskjøring av
bladet eller tilbakeslag.
Spaker for stilling av bladdybde og
skråstilling skal være tilskrudd og festet
før du sager. Dersom bladets stilling endres
ved saging, kan det føre til fastkjøring eller
tilbakeslag.
Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
“dykk-kutt” i eksisterende vegger eller
andre blinde områder. Det utstikkende
bladet kan kutte objekter som kan forårsake
tilbakeslag.
Sikkerhetsinstruksjoner for sager
med pendelbladbeskyttelse
a)
b)
c)
d)
Kontroller at nedre beskyttelsen lukker
riktig før hvert bruk. Ikke bruk sagen
dersom den nedre beskyttelsen ikke beveger
seg fritt og lukker seg øyeblikkelig. Den nedre
beskyttelsen må aldri klemmes eller festes
i åpen stilling. Dersom sagen slippes ved
en feiltagelse kan den nedre beskyttelsen
bøyes. Løft den nedre beskyttelsen med
det innskyvbare håndtaket og påse at den
beveger seg fritt og ikke rører bladet eller
noen annen del, i alle kuttvinklder og dybder.
Kontroller funksjon av fjæren til nedre
beskyttelsen. Dersom beskyttelsen og fjæren
ikke fungerer riktig må de på service før bruk.
Nedre beskyttelsen kan fungere tregt på
grunn av skadede deler, gummibelegg eller
oppbygging av avfall.
Nedre beskyttelsen skal skyes inn
manuelt, kun for spesielle typer kutt som
“dykk-kutt” og “sammensatte kutt”. Løft
nedre beskyttelsen med det innskyvbare
håndtak, og så fort bladet går inn i materialet
må den nedre beskyttelsen slippes. For all
annen saging skal den nedre beskyttelsen
fungere automatisk.
Påse alltid at den nedre beskyttelsen
dekker bladet før du setter fra deg sagen
på benken eller gulvet. Et ubeskyttet,
frirullende blad får sagen til å bevege seg
bakover, og den kutter alt som måtte være
i veien. Vær oppmerksom på tiden det tar
bladet å stoppe etter at bryteren slippes.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for all sager med spaltekniv
a)
Bruk en spaltekniv tilpasset bladet i bruk.
For at spaltekniven skal fungere, må den
være tykkere enn bladets kropp men tynnere
enn bladets tannsett.
NORSK
b)
c)
d)
e)
Juster spaltekniven som beskrevet i
bruksanvisningen. Uriktig mellomrom,
posisjonering og innretting kan gjøre
spaltekniven inneffektiv i å forhindre
tilbakeslag.
Bruk alltid spaltekniven, unntatt ved dykkkutting. Spaltekniven må settes på plass
igjen etter dykk-kutting. Spaltekniven kommer
i veien under dykk-kutting og kan forårsake
tilbakeslag.
For at spaltekniven skal fungere, må den
gå inn i arbeidsstykket. Spaltekniven er
ineffektiv i å hindre tilbakeslag under korte
kutt.
Ikke bruk sagen dersom spaltekniven
er bøyd. Selv litt interferens kan senke
lukkehastigheten på beskyttelsen.
Ekstra sikkerhetsregler spesifikt for
sirkelsager
• Bruk hørselvern. Å bli utsatt for støy kan
forårsake hørseltap.
• Du bør helst bruke en støvmaske.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 2)
Datokoden (w), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Parallellstyring
1 Sagbladnøkkel
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
• Ikke bruk blader med større eller mindre
diameter enn anbefalt. For opplysninger om
riktig skjærekapasitet henvises du til de tekniske
dataene. Bruk kun sagblader spesifisert i denne
manualen, som er i samsvar med
EN 847-1.
a. På-/av-bryter
• Bruk aldri slipe/kappeskiver.
b. Låseknapp
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
c. Fronthåndtak
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
d. Spindellås
e. Støvsugeruttak
f. Sagplate
g. Spaltekniv
h. Nedre beskyttelse løftespak
i. Nedre beskyttelse
j. Sagblad
k. Skråvinkel justeringsknapp
l. Merke for skråvinkel kutt
m. Merke for rett kutt
n. Dybde justeringsknapp
o. Parallellstyring
BRUKSOMRÅDE
D23620 sirkelsagen er designet for profesjonell
saging i treverk og plast.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse sirkelsager er profesjonelle elektroverktøy.
77
NORSK
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1
mm2; maksimum lengde er 30 m.
Platejustering for 90° kutt
(fig. 1, 5)
1. Juster sagen til 0° skråvinkel.
2. Trekk bladbeskyttelsen tilbake ved bruk av
spaken (h) og legg ned sagen på bladsiden.
3. Løsne skråvinkel-justeringsknapp (k).
4. Plasser en vinkel mot bladet og plate for å stille
inn på 90°.
5. Juster stopper (p) med en sekskantnøkkel.
Bytting av sagbladet (fig. 6)
1. Trykk bladlåsknappen (d) skru løs skruen til
festmekanismen (q) ved å skru mot klokken
ved bruk av skrunøkkelen (r) som leveres med
verktøyet.
2. Trekk tilbake den nedre bladbeskyttelsen (i) ved
bruk av spaken (h) og bytt bladet (j). Reinstaller
pakningene (s & t) i riktig posisjon.
3. Kontroller bladets rotasjonsretning.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
4. Skru på bladets låseskrue (q) for hånd for å
holde skiven på plass. Vri med klokken.
MONTERING OG JUSTERING
5. Trykk bladlåsknappen (d) mens du dreier
spindelen inntil bladet slutter å rotere.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Justering av kuttdybden (fig. 1, 2, 3)
6. Stram skruen til festemekanismen godt ved
bruk av skrunøkkelen.
Justering av spaltekniven (fig. 6)
For riktig justering av spaltekniven (g) se innlegget i
figur 6. Juster spalteknivens klaring etter utskiftning
av sagbladet eller når det ellers er nødvendig.
1. Juster kuttdybden til 0 mm for å komme til
klemmeskruene på spaltekniven.
2. Løsne skruene (u) og dra ut spaltekniven til dens
maksimale lengde.
1. Løsne dybdejusteringsknapp (n).
3. Juster klaringen.
2. Flytt platen (f) for å få riktig kuttdybde.
4. Stram skruene (moment: 4 - 5 Nm).
3. Stram til dybdejusteringsknapp (n).
ADVARSEL: For optimale resultater la
sagbladet stikke ut fra arbeidsstykket
med ca. 3 mm (se innlegg i figur 3).
Skråvinkel justering (fig. 4)
Skråvinkelen kan justeres mellom 0° og 50°.
1. Løsne skråvinkel-justeringsknapp (k).
2. Still inn skråvinkelen ved å tippe sagplaten (f) til
merket viser ønsket vinkel.
3. Stram til skråvinkel-justeringsknappen (k).
78
Montering og justering av
parallellføring (fig. 7)
Parallellføringen (o) brukes for å kutte parallellt med
kanten av et arbeidsstykke.
MONTERING
1. Løsne låseskruen (v) for å la parallellføringen skli
forbi.
2. Sett inn parallellføringen (o) i sagplaten (f) som
vist.
3. Stram til løseskruen (v).
NORSK
JUSTERING
Slå på og av (fig. 2)
1. Løsne låseskruen (v) og sett parallellføringen (o)
til ønsket bredde.
2. Stram til løseskruen (v).
Før bruk
• Sørg for at beskyttelsene er riktig montert.
Sagbladbeskyttelsen må være i lukket stilling.
• Påse at sagbladet roterer i samme retning som
pilen på bladet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Av sikkerhetsmessige årsaker er på/av (a) bryteren
på verktøyet utstyrt med en låseknapp (b).
1. Trykk låseknappen for å låse opp verktøyet.
2. For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren
(a). Så snart på/av bryteren slippes aktiveres
låseknappen automatisk for å forhindre at
maskinen startes ved feiltagelse.
ADVARSEL: Ikke skru verktøyet på eller
av når sagbladet berører arbeidsstykket
eller andre materialer.
ADVARSEL: Ikke bruk spindellåsen
mens verktøyet kjører.
Styring av verktøyet (fig. 1, 2)
1. For optimale resultater, fest arbeidsstykket med
bunnen opp.
2. Følg linjen tegnet på arbeidsstykket ved bruk av
merket (m).
I tilfelle skråvinkel på 45°, følg linjen på
arbeidsstykket ved hjelp av merket (l).
3. Før ledningen vekk i linje med baksiden av
verktøyet.
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
• Påse at materialet som skal sages er
sikkert festet.
• Bruk kun forsiktig trykk på verktøyet,
og ikke bruk sidekrefter på sagbladet.
• Unngå overbelastning.
Støvavtrekk (fig. 1)
ADVARSEL: Fare i forbindelse med
innånding av støv. For å redusere faren
for personskade skal man ALLTID
bruke en godkjent støvmaske.
• Ikke bruk for slitte blader.
Verktøyet er utstyrt med et støvavtrekksuttak (e).
• Ikke bruk sagen til “dykk-kutt”.
Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet
konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser
for støvavgivelse.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
fronthåndtaket (c) og den andre på hovedhåndtaket
(x).
ADVARSEL: BRUK ALLTID et
vakuumavtrekk konstruert i samsvar
med gjeldende direktiver vedrørende
støvavgivelse ved saging av tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere
vil passe direkte i støvavtrekksuttaket.
ADVARSEL: Bruk ikke et
vakuumavtrekk uten tilstrekkelig
gnistbeskyttelse ved saging av metall.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
79
NORSK
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
80
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
81
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR
D23620
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade sem carga
Profundidade de corte
Diâmetro da lâmina
Espessura do corpo da lâmina
Diâmetro interno da lâmina
Ajuste do ângulo do bisel
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão
sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência
sonora)
kg
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
3
106
dB(A)
3,6
VCC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s2
< 2,5
K de variabilidade =
m/s2
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
82
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
PORTUGUÊS
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D23620
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.09
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
83
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
84
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
PORTUGUÊS
Instruções de segurança para todas
as serras
PERIGO:
a) Mantenha as mãos afastadas da área de
corte e da lâmina. Mantenha a outra mão
na pega auxiliar ou na carcaça do motor. Se
segurar ambas as mãos com a serra, não há
o risco de se cortar com a lâmina.
b) Não tente tocar por baixo da peça a
trabalhar. O resguardo não protege o
utilizador da lâmina na parte debaixo da
peça.
c) Ajuste a profundidade de corte à
espessura da peça. Só deve estar visível
uma pequena parte de um dente completo
por baixo da peça a trabalhar.
d) Nunca segure a peça que pretende cortar
com as mãos ou sobre a perna. Fixe a
peça numa superfície estável. É importante
fixar a peça a trabalhar correctamente, de
modo a minimizar a exposição do corpo,
bloqueio da lâmina ou perda de controlo.
e) Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que a ferramenta de corte possa
entrar em contacto com fios ocultos ou
com o próprio cabo da ferramenta. O
contacto com um fio com tensão eléctrica
poderá também fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
f) Durante trabalhos de escarificação, utilize
uma guia longitudinal ou uma guia de
nivelamento. Isto melhora a precisão do
corte e reduz a possibilidade de bloqueio da
lâmina.
g) Utilize sempre lâminas com tamanho e
forma correctos (diamante, por oposição
a redondo) dos orifícios do mandril.
As lâminas que não correspondam ao
equipamento de montagem da serra irão
funcionar de maneira errática, resultando em
perda de controlo.
h) Nunca utilize anilhas ou parafusos
danificados ou incorrectos. As anilhas
e o parafuso da lâmina foram concebidos
especialmente para a sua serra, para garantir
um desempenho e segurança do trabalho de
excelente qualidade.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
ADICIONAIS PARA TODAS AS SERRAS
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de coice
- o efeito de coice é uma reacção súbita a
uma lâmina de serra comprimida, presa ou
desalinhada, fazendo com que uma serra
descontrolada se levante e se solte da peça na
direcção do operador;
- se a lâmina ficar comprimida ou presa na zona
de corte, a lâmina bloqueia e a reacção do
motor direcciona a unidade rapidamente na
direcção do utilizador;
- se a lâmina ficar dobrada ou desalinhada
na área de corte, os dentes na extremidade
posterior da lâmina possam ficar presos na
superfície superior da madeira, fazendo com
que a lâmina se liberte da zona de corte e se
direccione para o utilizador.
O efeito de coice é o resultado de uma
utilização abusiva da serra e/ou de condições ou
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas abaixo.
a) Segure a serra firmemente com ambas as
mãos e posicione os braços para resistir
o impacte do coice. Posicione o corpo para
um dos lados da lâmina, mas não alinhado
com a lâmina. O coice pode fazer com que a
serra salte para trás, mas o impacte do coice
pode ser controlado pelo utilizador, caso seja
tomadas precauções adequadas.
b) Se a lâmina ficar bloqueada ou
interromper o corte por algum motivo,
liberte o gatilho e coloque a serra parada
sobre o material até a lâmina parar por
completo. Nunca tente remover a lâmina
da área de corte nem puxe a serra para trás
enquanto a lâmina estiver em movimento,
caso contrário pode ocorrer o efeito de
coice. Investigue e tome acções correctivas
para eliminar a causa do bloqueio da lâmina.
c) Quando continuar a iniciar uma serra na
peça, centre a lâmina da serra na zona
de corte e verifique se os dentes da serra
não estão em contacto com o material.
Se a lâmina da serra estiver bloqueada, pode
levantar-se ou fazer ricochete quando a serra
for reiniciada.
d) Coloque painéis grandes para minimizar
o risco de bloqueio e coice da lâmina. Os
painéis grandes tendem a vergar sobre o seu
próprio peso. Devem ser colocados apoios
debaixo do painel em ambos os lados, perto
da linha de corte e da extremidade do painel.
85
PORTUGUÊS
e)
f)
g)
Não utilize lâminas embotadas ou
danificadas. Lâminas não afiadas ou
reguladas incorrectamente produzem uma
área de corte estreita, causando fricção
excessiva, bloqueio da lâmina e coice.
As alavancas de profundidade e de
bloqueio de ajuste do bisel devem estar
apertadas e fixas antes de fazer o corte.
Se o ajuste da lâmina ficar desregulado
durante o corte, isso pode causar o bloqueio
da lâmina e efeito de coice.
Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte em profundidade em paredes ou
noutras áreas em que não seja possível
visualizar quaisquer itens ocultos dentro
das mesmas. A lâmina saliente pode cortar
objectos que possam causar efeito de coice.
Instruções de segurança para serras
com um resguardo para lâminas de
trabalho
a)
b)
c)
d)
86
Verifique se o resguardo inferior está
devidamente fechado antes de cada
utilização. Não utilize a serra se o resguardo
inferior não se movimentar livremente e
fechar de imediato. Nunca fixe nem ate
o resguardo inferior na posição aberta.
Se deixar cair a lâmina acidentalmente,
o resguardo inferior pode ficar dobrado.
Levante o resguardo inferior com a pega
retráctil e certifique-se de que desloca
livremente e não toca na lâmina nem em
qualquer outra parte, em todos os ângulos e
profundidades de corte.
Verifique o funcionamento da mola do
resguardo inferior. Se o resguardo e a
mola não funcionarem devidamente, devem
ser reparados antes de utilizar a serra. O
resguardo inferior pode funcionar com
alguma lentidão devido a peças danificadas,
depósitos pegajosos ou acumulação de
resíduos.
O resguardo inferior deve ser recolhido
manualmente apenas para cortes
especiais, tais como “cortes em
profundidade” e “cortes compostos”.
Levante o resguardo inferior, recolhendo a
pega e assim que a lâmina entrar no material,
o resguardo inferior deve ser libertado.
No que respeita a outras operações de
serragem, o resguardo inferior deve funcionar
automaticamente.
Certifique-se sempre de que o resguardo
inferior tapa a lâmina antes de colocar a
serra na bancada ou no chão. Uma lâmina
sem protecção e deslizante pode fazer com
que a serra recue, cortando qualquer objecto
que apareça à frente. Verifique o tempo que
a lâmina demora a parar de rodar depois de
libertar o comando.
Instruções de segurança adicionais
para todas as serras com cunha
abridora
a)
b)
c)
d)
e)
Utilize a cunha abridora adequada para a
lâmina utilizada. Para que a cunha abridora
funcione, esta deve ser mais espessa do que
o corpo da lâmina, mas mais fina do que o
dente definido para a lâmina.
Ajuste a cunha abridora como descrito
neste manual de instruções. O
espaçamento, posicionamento e alinhamento
incorrectos podem tornar a cunha abridora
ineficaz para evitar o efeito de coice.
Utilize sempre a cunha abridora, excepto
para fazer cortes de profundidade. A
cunha abridora deve ser substituída depois
de realizar o corte de profundidade. A cunha
abridora causa irregularidades durante o
corte em profundidade e pode causar efeito
de coice.
A peça a trabalhar deve ser
encaixada para que a cunha funcione
correctamente. A cunha abridora não é
eficaz para evitar o efeito de coice durante
um curto-circuito.
Não utilize a serra se a cunha abridora
ficar dobrada. Mesmo uma pequena
interferência pode reduzir o nível de fecho de
um resguardo.
Regras de segurança específicas
adicionais para serras circulares
• Use uma protecção auditiva. A exposição ao
ruído pode causar perda auditiva.
• De preferência, utilize uma máscara anti-poeira.
• Não utilize lâminas com um diâmetro superior
ou inferior ao recomendado. Consulte os dados
técnicos para obter a classificação da lâmina.
Utilize apenas as lâminas especificadas neste
manual e em conformidade com a norma
EN 847-1.
• Nunca utilize discos de corte abrasivas.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
PORTUGUÊS
– Danos auditivos.
d. Bloqueio do veio
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
e. Saída de extracção de serradura
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
g. Cunha abridora
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
f. Apoio da serra
h. Alavanca de retracção do resguardo inferior
i. Resguardo inferior
j. Lâmina da serra
k. Botão de ajuste do bisel
l. Marca para corte em bisel
m. Marca para corte recto
n. Botão de ajuste da profundidade
o. Guia paralela
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 2)
O Código de data (w), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular
1 Guia paralela
1 Chave de fendas da lâmina da serra
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de ligar/desligar
b. Botão de desbloqueio
c. Pega frontal
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A serra circular D23620 foi concebida para a
serragem profissional de madeira e plástico.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas serras circulares são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
87
PORTUGUÊS
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Profundidade do ajuste de corte
(fig. 1, 2, 3)
1. Desaperte o botão de ajuste da profundidade
(n).
2. Desloque o apoio (f) para obter a profundidade
de corte correcta.
3. Aperte o botão de ajuste da profundidade (n).
ATENÇÃO: Para obter os melhores
resultados, deixe que a lâmina da serra
fique com uma saliência na peça de
cerca de 3 mm (consulte a ilustração na
figura 3).
Ajuste do bisel (fig. 4)
O ângulo de bisel pode ter um ajuste entre 0° e 50°.
1. Desaperte o botão de ajuste da profundidade
(k).
2. Regule o ângulo de bisel, inclinando o apoio
da serra (f) até a marcar indicar o ângulo
pretendido na régua.
3. Aperte o botão de ajuste da profundidade (k).
Ajuste do apoio para cortes a 90°
(fig. 1, 5)
1. Ajuste a serra para um bisel de 0°.
2. Recolha o resguardo da lâmina utilizando a
alavanca (h) e coloque a serra no lado da
lâmina.
rodando-o para a esquerda com a chave de
fendas(r) fornecida com a ferramenta.
2. Recolha o resguardo da lâmina inferior (i)
utilizando a alavanca (h) e substitua a lâmina
(j). Coloque novamente as anilhas (s & t) na
posição correcta.
3. Verifique a direcção de rotação da lâmina.
4. A rosca no parafuso de fixação da lâmina
(q) manualmente para manter a anilha na
respectiva posição. Rode-o para a direita.
5. Pressione o botão de bloqueio da lâmina (d)
girando o veio até a lâmina parar de rodar.
6. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com
firmeza utilizando a chave de fendas.
Ajustar a cunha abridora (fig. 6)
Para saber qual é o ajuste correcto da cunha
abridora (g), consulte a ilustração indicada na figura
6. Regule a folga da cunha abridora depois de
mudar a lâmina da serra ou sempre que necessário.
1. Ajuste a profundidade de corte para 0 mm
para aceder aos parafuso de fixação da cunha
abridora.
2. Desaperte os parafusos (u) e puxe a cunha
abridora para fora até atingir o comprimento
máximo.
3. Ajuste a folga.
4. Aperte os parafusos (binário: 4 - 5 Nm).
Montagem e ajuste da guia paralela
(fig. 7)
A guia paralela (o) é utilizada para fazer um corte
paralelo até à extremidade da peça a trabalhar.
MONTAGEM
1. Afrouxe o parafuso de bloqueio (v) para permitir
a passagem da guia paralela.
2. Insira a guia paralela (o) no apoio da serra (f), tal
como indicado.
3. Aperte o parafuso de bloqueio (v).
AJUSTE
3. Desaperte o botão de ajuste da profundidade
(k).
1. Afrouxe o parafuso de bloqueio (v) e regule a
guia paralela (o) para a largura pretendida.
4. Coloque um quadrado contra a lâmina e o
apoio para especificar um ângulo de 90°.
2. Aperte o parafuso de bloqueio (v).
5. Ajuste o batente (p) com uma chave hexagonal.
Substituir a lâmina da serra (fig. 6)
1. Pressione o botão de bloqueio da lâmina (d) e
desaperte o parafuso de fixação da lâmina (q)
88
Antes de qualquer utilização
• Certifique-se de que os resguardos foram
montados correctamente. O resguardo da
lâmina da serra deve estar na posição fechada.
PORTUGUÊS
• Certifique-se de que a lâmina da serra roda na
direcção da seta na lâmina.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a
serrar está devidamente fixo.
• Aplique apenas uma ligeira pressão
na ferramenta e não exerça pressão
lateral na lâmina da serra.
2. Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
ligar/desligar (a). Depois de premir o interruptor
de ligar/desligar, o interruptor de bloqueio
é activado automaticamente para evitar um
arranque não pretendido da máquina.
ATENÇÃO: Não ligue nem desligue
a ferramenta se a lâmina da serra
tocar na peça a trabalhar ou noutros
materiais.
ATENÇÃO: Não utilize o bloqueio do
veio quando a ferramenta estiver em
funcionamento.
Orientação da ferramenta (fig. 1, 2)
1. Para obter os melhores resultados, fixe a peça
a trabalhar com a parte inferior para cima.
2. Siga a linha indicada na peça a trabalhar
utilizando a marca (m).
Se utilizar um ângulo de bisel de 45°, siga a
linha indicada na peça a trabalhar utilizando a
marca (l).
3. Afaste o cabo, com base na parte de trás da
ferramenta.
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta.
• Não utilize lâminas de aço muito
gastas.
• Não utilize a serra para cortes
directos.
Posição correcta das mãos (fig. 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega frontal (c) e a outra na pega
principal (x).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 2)
Por motivos de segurança, o interruptor desligar/
desligar (a) da sua ferramenta está equipado com
um botão de desbloqueio (b).
Extracção de partículas (fig. 1)
ATENÇÃO: risco de inalação de
partículas. Para reduzir o risco de
ferimentos, use SEMPRE uma máscara
de protecção aprovada.
A sua ferramenta está equipada com uma saída de
extracção de partículas (e).
Sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de partículas concebido em conformidade
com os regulamentos aplicáveis em relação à
emissão de partículas.
ATENÇÃO: utilize SEMPRE um
dispositivo de extracção por aspiração
em conformidade com as directivas
aplicáveis em relação à emissão
de partículas ao serrar madeira. As
mangueiras de aspiração da maioria
dos aspiradores convencionais irão
encaixar-se directamente na saída de
extracção de partículas.
ATENÇÃO: não utilize um dispositivo
de extracção por aspiração sem a
devida protecção contra fagulhas ao
serrar metal.
1. Prima o botão de bloqueio para desbloquear a
ferramenta.
89
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
90
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
91
SUOMI
PYÖRÖSAHA
D23620
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Leikkaussyvyys
Terän läpimitta
Terän rungon paksuus
Terän reikä
Viistekulman säätö
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
VDC
W
väh.-1
mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
97
3
106
3,6
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
92
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
c)
D23620
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.09
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
93
SUOMI
d)
e)
f)
g)
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
94
g)
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
VAARA:
a) Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja
terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta
tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan
molemmin käsin, ne eivät pääse
koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei
suojaa terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin
yhden hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Kosketus jännitteelliseen
johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat
metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat
sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytä vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia.
Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle
sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista
käyttöä silmällä pitäen.
SUOMI
LISÄTURVALLISUUSOHJEET KAIKILLE
SAHOILLE
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
- Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
- Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
f)
g)
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
heiluriterän suojus
a)
- Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä.
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret
vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi
hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon
oikeat varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai
leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa
liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut
kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös
tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha
käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja
takaiskun vaaran vähentämiseksi.
Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta
painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn
reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät
tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista
kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja.
Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Jos
terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi
aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata
vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
b)
c)
d)
Tarkista ennen jokaista käyttöä, että
alasuojus sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa,
jos alasuojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
terän ympärille välittömästi. Älä purista tai
sido alasuojusta avoimeen asentoon. Jos
saha putoaa vahingossa, alasuojus voi taipua.
Nosta alasuojus taakse vedettävällä kahvalla
ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
Tarkista alasuojuksen palautusjousen
toiminta ja kunto. Jos suojus ja sen jousi
eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Alasuojus voi toimia
veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet,
siinä on tahmeita jäämiä tai siihen on kertynyt
likaa.
Alasuojuksen saa vetää taakse
manuaalisesti vain erikoisleikkausten,
kuten upotusleikkaukset ja
yhdistelmäleikkaukset, yhteydessä. Nosta
alasuojusta taakse vedettävällä kahvalla ja heti
kun terä uppoaa materiaaliin, alasuojus täytyy
vapauttaa. Kaikessa muussa sahauksessa
alasuojuksen tulisi toimia automaattisesti.
Tarkista aina, että alasuojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai
lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä
aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin,
jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa.
Ota huomioon aika, joka kuluu terän
pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen
jälkeen.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a)
b)
Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa
halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi
oikein, sen täytyy olla terän runkoa paksumpi
mutta terän hammasasetusta ohuempi.
Säädä halkaisukiila tässä oppaassa
kuvatulla tavalla. Väärä väli, asento ja
kohdistus voivat tehdä halkaisukiilasta
tehottoman takaiskun estämiseen.
95
SUOMI
c)
d)
e)
Käytä halkaisukiilaa aina upotusleikkausta
lukuun ottamatta. Halkaisukiila täytyy vaihtaa
upotusleikkauksen jälkeen. Halkaisukiila
aiheuttaa häiriöitä upotusleikkauksen aikana ja
voi aiheuttaa takaiskun.
Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen
täytyy koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila
ei estä takaiskua lyhyissä leikkauksissa.
Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on
taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen
sulkeutumisnopeutta.
Lisäturvasääntöjä pyörösahoille
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta.
• Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia
suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat
tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain
ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1
-standardin mukaisesti.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pyörösaha
1 Ohjausviivain
1 Sahanterän ruuviavain
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Lukituksen vapautuspainike
c. Etukahva
d. Karan lukko
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
e. Pölynpoistoaukko
f. Sahakenkä
g. Halkaisukiila
h. Alasuojuksen taakse vedettävä kahva
i. Alasuojus
j. Sahanterä
k. Viisteensäätönuppi
l. Viistoleikkauksen merkki
m. Suoran leikkauksen merkki
n. Syvyydensäätönuppi
o. Ohjausviivain
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
KÄYTTÖTARKOITUS
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
D23620-pyörösaha on suunniteltu ammattimaiseen
puun ja muovin sahaamiseen.
Käytä kuulosuojaimia.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Käytä suojalaseja.
Nämä pyörösahat ovat ammattimaisia
sähkötyökaluja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2)
Päivämääräkoodi (w) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
96
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
SUOMI
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuvat 1, 2, 3)
1. Löysää leikkaussyvyyden säätönuppi (n).
2. Siirrä kenkää (f) säätääksesi oikean syvyyden.
3. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi (n).
VAROITUS: Saat parhaat tulokset
antamalla sahanterän työntyä esiin
työkappaleesta noin 3 mm (katso kuvan
3 pikkukuvaa).
Viistokulman säätö (kuva 4)
Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 50°.
1. Löysennä viistokulman säätönuppia (k).
2. Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä
(f) siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan
asteikolla.
3. Kiristä viistokulman säätönuppia (k).
Kengän säätö 90°:een sahauksille
(kuvat 1, 5)
1. Säädä saha 0°:een viistokulmaan.
3. Löysennä viistokulman säätönuppia (k).
4. Laita nelikulmio terää ja kenkää vasten ja säädä
90°:een asetus.
5. Säädä pysäytin (p) kuusiokulma-avaimella.
Sahanterän vaihtaminen (kuva 6)
1. Laita terän lukituspainike (d) päälle ja ruuvaa
terän kiristysruuvi (q) auki kääntämällä sitä
vastapäivään työkalun mukana toimitetulla
ruuviavaimella (r).
2. Vedä teränalasuojusta (i) taakse vivulla (h) ja
vaihda terä (j). Asenna aluslevyt (s ja t) uudelleen
oikeisiin paikkoihin.
3. Tarkista terän kiertosuunta.
4. Kierrä terän kiristysruuvi (q) käsin pitämään
aluslevy paikallaan. Käännä myötäpäivään.
5. Paina terän lukituspainiketta (d), kun käännät
karaa, kunnes terä lopettaa kiertämisen.
6. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan ruuviavaimella.
Halkaisukiilan säätäminen (kuva 6)
Halkaisukiilan (g) oikea säätötapa näkyy kuvasta 6.
Säädä halkaisukiilan ja terän välistä etäisyyttä terän
vaihtamisen jälkeen tai aina kun se on välttämätöntä.
1. Säädä leikkaussyvyydeksi 0 mm, jotta pääset
käsiksi halkaisukiilan kiristysruuveihin.
2. Löysää ruuveja (u) ja vedä halkaisukiila ulos
enimmäispituuteensa.
3. Säädä etäisyys.
4. Kiristä ruuvit (vääntömomentti: 4–5 Nm).
Ohjausviivaimen asentaminen ja
säätö (kuva 7)
Ohjausviivainta (o) käytetään leikkaamaan
yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti.
ASENNUS
1. Löysää lukitusruuvia (v), jotta ohjausviivain pääse
ohi.
2. Laita ohjausviivain (o) sahakenkään (f) kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä lukitusruuvi (v).
SÄÄTÖ
1. Löysää lukitusruuvia (v) ja aseta ohjausviivain (o)
halutulle leveydelle.
2. Kiristä lukitusruuvi (v).
2. Vedä teränsuojusta taakse vivulla (h) ja laita saha
terän puolelle.
97
SUOMI
Ennen käyttämistä
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta
työkalua, kun sahanterä koskettaa
työkappaletta tai muita materiaaleja.
VAROITUS: Älä käytä karan lukitusta,
kun työkalu on käynnissä.
Työkalun ohjaaminen (kuvat 1, 2)
TOIMINTA
1. Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
Käyttöohjeet
2. Seuraa työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä
(m).
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
• Varmista, että sahattava kappale on
tiukasti kiinni.
• Paina työkalua vain kevyesti äläkä
paina sahanterää sivusta.
• Vältä ylikuormittamista.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
• Älä käytä sahaa kolon leikkaamiseen.
Käsien oikea asento (kuva 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä etukahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (x).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 2)
Turvasyistä työkalun virtakytkin (a) on varustettu
lukituksen vapautuspainikkeella (b).
1. Paina lukituksen vapautuspainiketta
vapauttaaksesi työkalu.
2. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä
(a). Kun virtakytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää
koneen tahattoman käynnistymisen.
98
Jos leikkaan 45°:een kulmaa, seuraa
työkappaleen linjaa käyttämällä merkkiä (l).
3. Ohjaa johto poispäin työkalun taakse.
Pölyn ottaminen talteen [kuva 1]
VAROITUS: Älä hengitä pölyä. Voit
vähentää henkilövahingon vaaraa
käyttämällä AINA hyväksyttyä
hengityssuojainta.
Tässä työkalussa on pölynpoistoaukko (e).
Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite,
jos mahdollista.
VAROITUS: Sahattaessa puuta
poista pöly AINA yhdistämällä sahaan
määräykset täyttävä imuri. Yleisimpien
pölynimureiden letkut mahtuvat
pölynpoistoaukkoon sellaisenaan.
VAROITUS: Metallia sahattaessa käytä
vain imuria, joka on suojattu kipinöiltä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
SUOMI
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Puhdistaminen
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
99
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
100
SVENSKA
CIRKELSÅG
D23620
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Varvtal obelastad
Sågdjup
Klingdiameter
Tjocklek klingstomme
Håldiameter
Justering av lutningsvinkel
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
97
3
106
3,6
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
101
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
D23620
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
102
c)
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
g)
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
f)
g)
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
FARA:
a) Håll händerna borta från sågområdet
och sågklingan. Håll andra handen på
stödhandtaget eller motorhuset. Om båda
händerna hålls på sågen kan de inte skadas
av sågklingan.
b) För inte in handen under arbetsstycket.
Skyddet kan inte skydda handen mot
sågklingan under arbetsstycket.
c) Ställ in sågningsdjupet efter
arbetsstyckets tjocklek. Mindre är en
full tand på klingan bör vara synlig under
arbetsstycket.
d) Arbetsstycket som ska sågas får aldrig
hållas i handen eller över benen. Fäst
arbetsstycket på ett stabilt underlag. Det är
viktigt att arbetsstycket hålls fast ordentligt för
att undvika kontakt med kroppen, inklämning
av sågklinga eller förlorad kontroll över sågen.
e) Håll fast sågen endast vid de isolerade
handtagen när sågning utförs på
ställen där sågklingan kan skada dolda
elledningar eller egen nätsladd. Om sågen
kommer i kontakt med en spänningsförande
ledning blir sågens metalldelar strömförande
vilket kan leda till elektriskt stötar.
f) Vid längsriktad sågning ska alltid ett
anslag eller en rak kantstyrning användas.
Detta förbättrar snittnoggrannheten och
minskar risken för att sågklingan kommer i
kläm.
g) Använd alltid sågklingor med rätt storlek
och lämpligt infästningshål (t.ex. i
stjärnform eller rund). Sågklingor som inte
103
SVENSKA
h)
passar till sågens monteringskomponenter
roterar orunt och leder till att kontrollen
förloras över sågen.
Använd aldrig skadade eller felaktiga
klingbrickor eller bultar. Klingbrickorna
och bultarna för sågklingan har konstruerats
speciellt för denna såg för optimal effekt och
driftsäkerhet.
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
ALLA SÅGAR
Orsaker till och eliminering av rekyl
- en rekyl är en plötslig reaktion hos en sågklinga
som hakat upp sig, klämts fast eller är fel
inriktad och som leder till att sågen okontrollerat
lyfts upp ur arbetsstycket och kastas mot
användaren;
- om sågklingan hakar upp sig eller kläms fast i
sågspåret som går ihop, kommer klingan att
blockera varefter motorkraften kastar sågen i
riktning mot användaren;
- om sågklingan snedvrids i sågspåret eller är fel
inriktad, kan tänderna på sågklingans bakre
kant haka upp sig i arbetsstyckets yta varvid
sågklingan går ur sågspåret och hoppar bakåt
mot användaren.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att
vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs
här nedan.
a) Håll stadigt i sågen med båda händerna
och håll armarna i ett läge för att hålla
emot rekylkrafter. Stå alltid på sidan om
sågklingan; håll aldrig sågklingan i linje
med kroppen. Vid en rekyl kan cirkelsågen
hoppa bakåt men användaren kan behärska
rekylkraften om lämpliga åtgärder vidtagits.
b) Om sågklingan kommer i kläm eller
sågning avbryts av annan orsak, släpp
avtryckaren och håll kvar sågen stilla
i arbetsstycket tills sågklingan stannat
fullständigt. Försök aldrig dra sågen ur
arbetsstycket eller bakåt så länge sågklingan
roterar eller risk finns för att rekyl uppstår.
Lokalisera orsaken för inklämd sågklinga och
avhjälp felet.
c) Vill du återstarta en såg som sitter i
arbetsstycket centrera sågklingan i
sågspåret och kontrollera att sågklingans
tänder inte hakat upp sig i arbetsstycket.
Är sågklingan inklämd kan den gå upp ur
104
d)
e)
f)
g)
arbetsstycket eller orsaka rekyl vid återstart
av sågen.
Stöd stora skivor för att reducera risken
för ett bakslag till följd av inklämd
sågklinga. Stora skivor tenderar att svikta
under sin egen vikt. Skivorna måste därför
stödas på båda sidorna både i närheten av
sågspåret och vid skivans kanter.
Använd inte oskarpa eller skadade
sågklingor. Sågklingor med oskarpa eller
fel inriktade tänder medför till följd av ett för
smalt sågspår ökad friktion, inklämning av
sågklingan och rekyl.
Före sågning påbörjas dra stadigt fast
inställningsanordningarna för sågdjup och
snittvinkel. Om inställningarna förändras
under sågning kan sågklingan klämmas fast
och orsaka rekyler.
Var speciellt försiktig vid ”insågning“ på
ett dolt område, t.ex. i en färdig vägg. Den
inträngande sågklingan kan såga föremål
som kan orsaka rekyler.
Säkerhetsinstruktioner för sågar
med ett pendlande klingskydd
a)
b)
c)
d)
Kontrollera innan sågen används att det
undre klingskyddet stänger felfritt. Använd
inte sågen om det undre klingskyddet inte är
fritt rörligt och inte stängs omedelbart. Kläm
aldrig fast eller bind det undre klingskyddet i
öppet läge. Om sågen av misstag tappas kan
det undre klingskyddet deformeras. Öppna
klingskyddet med återdragningsspaken och
kontrollera att det är fritt rörligt och att det
vid alla snittvinklar och snittdjup varken berör
sågklingan eller andra delar.
Kontrollera funktionen på fjädern till det
undre klingskyddet. Låt sågen repareras
innan den tas i bruk om klingskyddet eller
fjädern inte fungerar felfritt. Skadade delar,
klibbiga avlagringar eller anhopning av spån
kan hindra det undre klingskyddets rörelse.
Öppna det undre klingskyddet för hand
endast vid speciella snitt som t.ex.
”insågning och vinkelsnitt“. Öppna det
undre klingskyddet med återdragningsspaken
och släpp den så fort sågklingan gått in i
arbetsstycket. Vid all annan sågning måste
det undre klingskyddet fungera automatiskt.
Se till att sågklingan skyddas av det undre
klingskyddet när sågen läggs bort på
arbetsbänk eller golv. En oskyddad och
roterande sågklinga förflyttar sågen bakåt och
kan såga allt som är i vägen. Var medveten
om den tid det tar för klingan avv stanna efter
att avtryckaren släppts.
SVENSKA
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för sågar med spaltkniv
a)
b)
c)
d)
e)
Använd endast den spaltkniv som passar
till aktuell sågklinga. Spaltkniven måste
vara tjockare än sågklingans stamblad men
tunnare än tandbredden på sågklingan.
Justera spaltkniven enligt beskrivning i
bruksanvisningen. Fel tjocklek, läge och
inriktning kan vara orsaken till att spaltkniven
inte effektivt förhindrar en rekyl.
Använd alltid spaltkniven förutom vid
insågning. Återmontera klyvkniven efter
utförd insågning. Spaltkniven stör vid
insågning och kan orsaka en rekyl.
För att spaltkniven ska fungera måste
den sitta i arbetsstycket. Vid korta snitt kan
spaltkniven inte förhindra en rekyl.
Sågen får inte användas med deformerad
spaltkniv. Redan en liten störning kan
bromsa upp klingskyddets stängning.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för cirkelsågar
• Använd hörselskydd. Att utsättas för buller kan
leda till hörselskador.
• Använd helst en skyddsmask.
• Använd inte klingor med större eller mindre
diameter än rekommenderat. För korrekt
klingklassificering se tekniska data. Använd
endast klingor som specificeras i denna manual
som uppfyller
EN 847-1.
• Använd aldrig slipande kapskivor.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 2)
Datumkoden (w), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Cirkelsåg
1 Parallellanslag
1 Sågbladsnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
Dolda risker
b. Upplåsningsknapp
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
c. Främre handtag
d. Vridstavslås
e. Dammutsugningsutgång
– Hörselnedsättning.
f. Sågfot
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
g. Spaltkniv
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
h. Handtag, undre skydd
i. Undre skydd
j. Sågklinga
k. Lutningsknapp
l. Markering för fassnitt
m. Markering för rät kapning
n. Djupinställning
o. Parallellanslag
Läs instruktionshandbok före användning.
105
SVENSKA
AVSEDD ANVÄNDNING
Fasinställning (fig. 4)
Din D23620 cirkelsåg är konstruerad för
professionell sågning av trä och plast.
Fasvinkeln kan ställas in mellan 0° och 50°.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa cirkelsågar är professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.använder detta verktyg.
1. Lossa fasinställningsknappen (k).
2. Ställ in fasvinkeln genom att luta sågfoten (f) tills
märket anger önskad vinkel på skalan.
3. Dra åt fasinställningsknappen (k).
Fotinställning för 90° sågningar
(fig. 1, 5)
Elektrisk Säkerhet
1. Ställ in sågen på 0° fasvinkel.
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
2. Drag undan skydd med handtaget (h) och lägg
sågen på klingsidan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Inställning sågdjup (fig. 1, 2, 3)
1. Lossa djupinställningsknappen (n).
2. Flytta foten (f) tills du uppnår önskat sågdjup.
3. Drag åt djupinställningsknappen (n).
VARNING: För bästa resultat, låt
sågklingan sticka ut ur arbetsstycket ca
3 mm (se den inlagda bilden i figur 3).
106
3. Lossa fasinställningsknappen (k).
4. Placera en vinkelhake mot klingan och bordet
och justera 90°-inställningen.
5. Ställ in stoppet (p) med en insexnyckel.
Byte av sågklinga (fig. 6)
1. Sätt fast bladspärren (d) och lossa bladets
klämskruv (q) genom att vrida moturs med den
medföljande nyckeln (r).
2. Drag undan det undre skyddet (i) med spaken
(h) och byt klingan (j). Sätt tillbaka brickorna (s &
t) i rätt läge.
3. Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
4. Skruva på klämskruven (q) för hand tills brickan
hålls på plats. Vrid medurs.
5. Tryck in spindellåset (d) medan du vrider
spindeln tills klingan stannar.
6. Drag åt klingmuttern stadigt med nyckeln.
Inställning av klyvkniven (fig. 6)
Se den inlagda bilden i figur 6 för rätt inställning av
spaltkniven (g). Justera spaltknivens inställning efter
byte av sågklinga eller när det vidare behövs.
1. Ställ in sågdjupet på 0 mm så att du kommer åt
spaltknivens klämskruvar.
2. Lossa skruvarna (u) och drag ut spaltkniven till
dess maximala längd.
3. Ställ in avståndet.
4. Dra åt skruvarna (vridmoment: 4-5 Nm).
Montering och inställning av
parallellanslaget (fig. 7)
Parallellanslaget (o) används till att såga parallellt
med arbetsstyckets kant.
SVENSKA
MONTERING
1. Lossa spärrskruven (v) så att parallellanslaget
ryms.
2. För in parallellanslaget (o) i sågfoten (f) såsom
visas.
3. Drag åt spärrskruven (v).
INSTÄLLNING
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (c) och den andra handen på
huvudhandtaget (x).
Att sätta på och stänga av (fig. 2)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (a) på ditt verktyg
utrustad med en startspärr (b).
1. Tryck på startspärren för att låsa upp verktyget.
1. Lossa spärrskruven (v) och ställ in
parallellanslaget (o) på önskad bredd.
2. Drag åt spärrskruven (v).
Före användning
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Klingskyddet måste vara stängt.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på det övre skyddet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
• Se till att det material som skall sågas
sitter fast på plats.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
och tryck aldrig i bladets sidriktning.
• Undvik överbelastning.
• Använd inte mycket slitna klingor.
• Använd inte din såg för att såga hål.
Korrekt Handplacering (fig. 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
2. För att köra verktyget, tryck på på/
av-strömbrytaren (a). Så snart som på/av
strömbrytaren släpps aktiveras automatiskt
startspärren för att förhindra oavsiktlig start av
maskinen.
VARNING: Slå inte på eller stäng
av verktyget när sågklingan vidrör
arbetsstycket eller andra material.
VARNING: Hantera inte spindellåset
medan maskinen körs.
Styrning av verktyget (fig. 1, 2)
1. För bästa resultat spänn fast arbetsstycket med
undersidan upp.
2. Följ linjen på arbetsstycket med hjälp av
markeringen (m).
Om fasvinkeln är 45°, följ linjen på arbetstycket
med hjälp av markeringen (l).
3. Led undan sladden i linje med verktygets
baksida.
Damm-utrensning (fig. 1)
VARNING: Risk för inandning av damm.
För att minska risken för personskada,
bär ALLTID ett godkänt dammskydd.
Ditt verktyg är utrustat med ett dammutrensningsutlopp (e).
Närhelst så är möjligt, anslut en dammutrensningsanordning framtagen i enlighet med relevanta
bestämmelser för dammutsläpp.
VARNING: Använd ALLTID en
vacuumextraherare som är konstruerad
i enlighet med tillämpbara direktiv
för dammutsläpp när du sågar i trä.
Vacuumslangar för de vanligaste
dammsugarna kommer att passa in i
dammutrensningsutloppet.
VARNING: Använd inte en
vacuumextraherare utan ordentligt
gnistskydd när du sågar i metall.
107
SVENSKA
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
108
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
109
TÜRKÇE
DAİRESEL TESTERE
D23620
Tebrikler!
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
D23620
Voltaj
VDC
230
Giriş gücü
W
1500
Yüksüz hız
min-1
5000
Kesme derinliği
mm
65
Bıçak çapı
mm
184
Bıçak et kalınlığı
mm
2,5
Avrupa
Bıçak deliği
mm
16
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Tip
2
Açı ayarı
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
0–50˚
kg
5,5
dB(A)
97
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
106
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,6
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s2
Belirsizlik
değeri K =
m/s2
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
110
Sigortalar
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
D23620
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
111
TÜRKÇE
b)
c)
d)
e)
f)
g)
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
112
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Tüm Testereler için Güvenlik
Talimatları
TEHLİKE:
a) Ellerinizi kesme alanından ve bıçaktan
uzak tutun. İkinci elinizi yardımcı kol ya da
motor gövdesi üzerinde tutun. Her iki el de
testereyi tutarsa bıçak tarafından kesilemez.
b) İş parçasının altına doğru uzanmayın.
Siper iş parçasının altında sizi bıçaktan
koruyamaz.
TÜRKÇE
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Kesme derinliğini iş parçasının
kalınlığına göre ayarlayın. İş parçasının
altından tam diş boyundan azı görülmelidir.
Kesilecek parçayı asla elinizle veya
bacaklarınızın üzerinde tutmayın. İş
parçasını stabil bir platforma sabitleyin.
Bıçak sarmasını, maruz kalan vücut kısmını,
kontrol kaybını ya da yaralanmayı en aza
indirmek için işi uygun şekilde desteklemek
önemlidir.
Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Elektrik
akımı bulunan kablolarla temas halinde de
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açacaktır.
Yarma sırasında her zaman bir yarma çiti
ya da düz kenarlı bir kılavuz kullanın. Bu,
kesme doğruluğunu artırır ve bıçak sarması
şansını azaltır.
Her zaman doğru boyut ve şekilde
mil deliği olan bıçaklar (elmasa karşı
yuvarlak) kullanın. Montaj donanımına
uygun olmayan bıçaklar eksantrik çalışıp
kontrol kaybına neden olacaktır.
Hiçbir zaman hasarlı ya da yanlış bıçak
pulları ya da cıvataları kullanmayın. Bıçak
pulları ve cıvata, optimum performans ve
çalışma güvenliği için testerenize yönelik
özel olarak tasarlanmıştır.
TESTERELER IÇIN EK
GÜVENLIK TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
- Geri tepme, sıkışan, yapışan ya da
hizalanmayan bir testere bıçağına karşı ani
bir tepkidir ve testerenin kontrolsüz bir şekilde
iş parçasının içinden fırlayarak operatöre
savrulmasına neden olur;
- Bıçak sıkıştığında ya da kesiğe yapıştığında,
bıçak durur ve motor tepkisi cihazı hızla
operatöre doğru savurur;
- Bıçak kesiğin içinde burkulur ya da hizası
bozulursa, bıçağın arka tarafındaki dişler
ahşabın üst yüzeyine saplanarak bıçağın
kesikten dışarı çıkmasına ve operatöre doğru
sıçramasına neden olabilir.
Geri tepme, testerenin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir.
a) Testereyi her iki elinizde sıkı bir şekilde
kavrayın ve kollarınızı geri tepmeye
karşı koyacak bir konumda tutun.
Gövdenizi bıçağın kenarında tutun, bıçak
ile hizalı tutmayın. Geri tepme testerenin
geri sıçramasına neden olabilir, ancak geri
tepme kuvvetleri, uygun güvenlik önlemleri
alındığında operatör tarafından kontrol
edilebilir.
b) Bıçak sıkıştığında ya da kesim herhangi
bir nedenle kesildiğinde, tetiği bırakın ve
bıçak durana kadar testereyi malzemenin
için hareketsiz tutun. Hiçbir zaman bıçak
hareket halindeyken testereyi parçadan
çıkarmaya ya da geri çekmeye çalışmayın,
aksi halde geri tepme olabilir. Bıçağın
sıkışma yapmasının nedenini araştırın ve
gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
c) İç parçasının içinde bir testereyi yeniden
çalıştırırken, testere bıçağını kesiğin
içinde ortalayın ve testere dişlerinin
malzemeye temas etmediğini kontrol
edin. Testere bıçağı sıkışırsa, yeniden
çalıştırıldığında dışarı yürüyebilir ya da iş
parçasından geri tepebilir.
d) Bıçağın sıkışması ve geri tepmesi
riskini en aza indirmek için büyük
parçaları destekleyin. Büyük parçalar
kendi ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. İş parçasının kesim hattına
yakın bir noktaya ve diskin her iki tarafınca
olacak şekilde parçanın altına destek
yerleştirilmelidir.
e) Kör ya da hasarlı bıçakları kullanmayın.
Bilenmemiş ya da yanlış ayarlanmış
bıçaklar dar bir çentik üretir ve aşırı
sürtünmeye, bıçağın sıkışmasına ve geri
tepmeye neden olur.
f) Kesim yapmadan önce bıçak derinliği
ve açı ayarı kilitleme kolları sıkı ve
emniyete alınmış olmalıdır. Bıçak ayarı
kesim sırasında kayarsa, sıkışmaya ve geri
tepmeye neden olabilir.
g) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
“dalarak kesme” yaparken daha dikkatli
olun. Dalan bıçak geri tepmeye neden
olabilecek nesneleri kesebilir.
113
TÜRKÇE
Sarkaç Bıçak Siperli Testereler
için Güvenlik Talimatları
a)
b)
c)
d)
Her kullanım öncesinde siperin doğru
şekilde kapandığını kontrol edin. Alt
siper serbest hareket etmiyor ve hemen
kapanmıyorsa çalıştırmayın. Alt siperi
asla açık pozisyonda sıkıştırmayın veya
bağlamayın. Testere yanlışlıkla düşerse alt
siper bükülebilir. Alt siperi hareketli kol ile
indirip, kesimin tüm açı ve derinliklerinde
serbestçe hareket ettiğinden, bıçak veya
diğer parçalara dokunmadığından emin
olun.
Alt siper yayının çalışmasını kontrol
edin. Siper ve yay düzgün çalışmıyorsa
kullanmadan önce servise alınmalıdır. Siper,
arızalı parçalar, yapışkan tortular ya da
biriken pislikler nedeniyle yavaş çalışabilir.
Alt siper yalnızca “daldırarak kesim”
ve “bileşik kesim” gibi özel kesim
işlemlerinde manuel olarak hareket
ettirilmelidir. Bıçak malzemeye girince
alt siperi hareketli kolu kullanarak kaldırın,
alt siper serbest bırakılmalıdır. Tüm diğer
kesme işlemleri için, alt siper otomatik
olarak çalışmalıdır.
Testereyi tezgaha ya da zemine
yerleştirmeden önce her zaman alt
siperin bıçağı örttüğünü gözleyin.
Korumasız, hızlı dönen bir bıçak, kestiği şey
ne olursa olsun geriye doğru yürüyecektir.
Düğme bırakıldıktan sonra bıçağın durması
için gereken süreye dikkat edin.
Yarma Bıçağı Olan Tüm
Testereler için Ek Güvenlik
Talimatları
a)
b)
c)
Kullanılan bıçak için uygun yarma bıçağı
kullanın. Yarma bıçağının çalışması için
bıçağın gövdesinden daha kalın ancak
bıçak diş setinden daha ince olmalıdır.
Yarma bıçağını bu talimat kılavuzunda
anlatılan şekilde ayarlayın. Hatalı boşluk
verme, konumlandırma ve hizalama, yarma
bıçağının geri tepmeyi önlemede yetersiz
olmasına neden olabilir.
Dalma kesimi dışında daima yarma
bıçağını kullanın. Dalma kesimi ardından
yarma bıçağı tekrar takılmalıdır. Yarma
bıçağı dalma kesimi sırasında enterferansa
ve geri tepmeye neden olabilir.
d)
e)
Yarma bıçağının çalışması için iş
parçasına temas etmesi gerekir. Yarma
bıçağı kısa kesimlerde geri tepmeyi
önlemede verimli değildir.
Yarma bıçağı bükülmüşse testereyi
kullanmayın. En ufak bir enterferans bile
bir siperin kapanma hızını azaltabilir.
Dairesel Testereler için Özel
Ek Güvenlik Önlemleri
• Kulak koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Öncelikli olarak bir toz maskesi takın.
• Önerilenden büyük ya da küçük çapta bıçaklar
kullanmayın. Uygun bıçak sınıfı için teknik
verilere bakın. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen,
EN 847-1 ile uyumlu
bıçakları kullanın.
• Hiçbir zaman aşındırıcı kesme diskleri
kullanmayın.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 2)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (w) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
114
TÜRKÇE
Ambalaj İçeriği
Elektrik emniyeti
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
1 Dairesel testere
1 Paralel çit
1 Testere bıçak anahtarı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. Ön kol
d. Mil kilidi
e. Toz emme çıkışı
f. Testere tabanı
g. Yarma bıçağı
h. Alt siper hareket kolu
i. Alt siper
j. Testere Bıçağı
k. Açı ayarlama düğmesi
l. Açılı kesim işareti
m. Düz kesim işareti
n. Derinlik ayar düğmesi
o. Paralel çit
KULLANIM ALANI
D23620 dairesel testere profesyonel ahşap ve
plastik kesme işlemleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlardaKullanmayın.
Bu dairesel testereler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Kesme Derinliği Ayarı
(şekil 1, 2, 3)
1. Derinlik ayar düğmesini (n) gevşetin.
2. Doğru kesme derinliğini elde etmek için tabanı
(f) hareket ettirin.
3. Derinlik ayar düğmesini (n) sıkın.
UYARI: En uygun sonuç için, testere
bıçağının iş parçasından yaklaşık 3mm
çıkmasına izin verin (bkz. şekil 3).
Açı ayarı (şekil 4)
Açı 0° ila 50° arasında ayarlanabilir.
1. Açı ayar düğmesini (k) gevşetin.
2. Testere tabanını (f), işaret ölçek üzerinde
istenen açıyı gösterene kadar eğerek, açıyı
ayarlayın.
115
TÜRKÇE
3. Açı ayar düğmesini (k) sıkın.
90°’lik Kesimler için Taban
Ayarı (şekil 1, 5)
1. Testereyi 0° açılı kesim için ayarlayın.
2. Kolu (h) kullanarak bıçak siperini geri çekin ve
testereyi bıçak tarafında yerleştirin.
3. Açı ayar düğmesini (k) gevşetin.
4. 90° ayarı yapmak için bıçağa ve tabana bir
kare dayayın.
5. Altıgen bir anahtar kullanarak stop (p) (duruş)
ayarı yapın.
Testere Bıçağının
Değiştirilmesi (şekil 6)
1. Bıçak kilit düğmesine (d) basın ve bıçak
kelepçe vidasını (q) birlikte verilen anahtarı
(r) kullanarak saat yönü tersi istikametinde
çevirerek açın.
2. Kolu (h) kullanarak alt bıçak siperini (i) indirin
ve bıçağı (j) değiştirin. Pulları (s ve t) doğru
konumda yerine takın.
3. Bıçağın dönme yönünü kontrol edin.
4. Pulu yerinde tutmak için bıçak kelepçe vidasını
(q) elle tutturun. Saat yönünde çevirin.
5. Bıçak kilit düğmesine (d) basarak bıçağın
dönmesi durana dek mili döndürün.
6. Bıçak kelepçe vidasını anahtar kullanarak iyice
sıkın.
Yarma Bıçağını Ayarlama
(şekil 6)
Yarma bıçağını (g) doğru ayarlamak için şekil 6’ya
bakın. Testere bıçağını değiştirdikten sonra ya
da gerektiği zaman yarma bıçağının boşluğunu
ayarlayın.
1. Yarma bıçağının kelepçe vidalarına
ulaşabilmek için kesme derinliğini 0mm
ayarlayın.
2. Vidaları (u) gevşetip yarma bıçağını en uzak
mesafeye çekin.
3. Boşluğu ayarlayın.
4. Vidaları sıkın (tork: 4 - 5 Nm).
Paralel Çitin Takılması ve Ayarı
(şekil 7)
Paralel çit (o) iş parçası kenarına paralel kesim
yapmak için kullanılır.
116
TAKMA
1. Kilit vidasını (v) paralel çitin geçmesine izin
verecek şekilde gevşetin.
2. Paralel çiti (o) şekilde gösterildiği gibi testere
tabanına (f) takın.
3. Kilit vidasını (v) sıkın.
AYAR
1. Kilitleme vidasını (v) gevşetin ve paralel çiti (o)
istenen genişliğe ayarlayın.
2. Kilit vidasını (v) sıkın.
Çalıştırmadan Önce
• Siperlerin doğru takıldığından emin olun.
Testere bıçak siperi kapalı konumda olmalıdır.
• Testere bıçağının bıçak üzerinde gösterilen ok
yönünde döndüğünden emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
• Alete yalnızca hafif bir basınç
uygulayın ve testere bıçağına yan
basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
• Aşırı derecede aşınmış bıçakları
kullanmayın.
• Testereyi cep kesimleri için
kullanmayın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
TÜRKÇE
cihazları kullanın. Çoğu elektrikli
süpürgenin hortumu toz çekme
deliğine doğrudan oturacaktır.
UYARI: Metal kesimi yaparken uygun
kıvılcım koruması olmadan vakumlu
çekme cihazı kullanmayın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde (c), diğer
el ana kol (x) üzerinde olacak şekildedir.
Açma Kapama (şekil 2)
Aletinizin on/off (açma/kapama) (a) düğmesi
güvenlik gerekçesiyle bir lock-off (kilit-açık)
düğmesi (b) içerir.
1. Aletin kilidini açmak için lock-off (kilit-açık)
düğmesine basın.
2. Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine
(a) basın. on/off (açma/kapama) düğmesi
serbest bırakıldığında makinenin istemsiz
çalışmasını önlemek amacıyla lock-off (kilitaçık) düğmesi otomatik olarak devreye girer.
UYARI: Bıçak iş parçasıyla veya diğer
malzemelerle temas halindeyken aleti
açıp kapatmayın.
UYARI: Alet çalışıyorken mil kilidini
çalıştırmayın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Aleti Yönlendirme (şekil 1, 2)
1. En iyi sonuç için, iş parçasını alt kısmı üste
gelecek şekilde sabitleyin.
2. İşareti (m) kullanarak iş parçası üzerine
çizilmiş hattı izleyin.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Kesme açısının 45° olduğu durumlarda İşareti
(l) kullanarak iş parçası üzerine çizilmiş hattı
izleyin.
3. Kabloyu aletin arka kısmı hizasında
uzaklaştırın.
Toz Çekme [şek. 1]
UYARI: Toz soluma tehlikesi.
Yaralanma riskini azaltmak için,
DAİMA uygun toz maskesi takın.
Aletiniz toz çekme deliği (e) ile donatılmıştır.
Mümkün olduğu ölçüde toz emisyonuna ilişkin ilgili
düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış bir toz
çekme aygıtı bağlayın.
UYARI: Ahşap malzeme kesimi
yaparken DAİMA toz emisyonuna
ilişkin geçerli yönetmeliklere uygun
olarak tasarlanmış vakumlu çekme
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
117
TÜRKÇE
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
118
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
D23620
Συγχαρητήρια!
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
D23620
Τάση
VDC
230
W
1500
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1
5000
Βάθος κοπής
mm
65
Διάμετρος λεπίδας
mm
184
Πάχος σώματος λεπίδας
mm
2,5
Οπή λεπίδας
mm
Τύπος
Ισχύς εισόδου
2
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
16
0–50˚
kg
5,5
dB(A)
97
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
106
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,6
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
120
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D23620
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
121
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
122
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
α) Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την
περιοχή κοπής και τη λεπίδα. Κρατάτε το
δεύτερο χέρι σας πάνω στη βοηθητική λαβή
ή στο περίβλημα του μοτέρ. Αν και τα δύο
σας χέρια κρατούν το πριόνι, δεν μπορούν
να κοπούν από τη λεπίδα.
β) Μην περνάτε κανένα μέρος του σώματός
σας κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί να σας
προστατέψει από τη λεπίδα κάτω από το
τεμάχιο εργασίας.
γ) Ρυθμίζετε το βάθος κοπής σύμφωνα με
το πάχος του τεμαχίου εργασίας. Κάτω
από το τεμάχιο εργασίας θα πρέπει να είναι
ορατό λιγότερο από ένα πλήρες δόντι της
λεπίδας.
δ) Ποτέ μην κρατάτε το τεμάχιο που κόβεται
ανάμεσα στα χέρια ή τα πόδια σας.
Στερεώνετε το τεμάχιο εργασίας σε ένα
σταθερό υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να
υποστηρίζετε σωστά το τεμάχιο εργασίας
για ελαχιστοποίηση έκθεσης του σώματος,
κάμψη της λεπίδας ή της απώλειας
ελέγχου.
ε) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το εργαλείο
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή
με αθέατα καλώδια ή το ίδιο του το
καλώδιο. Η επαφή με ηλεκτροφόρο
καλώδιο θα καταστήσει ηλεκτροφόρα και τα
εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία
του χειριστή.
στ) Όταν εκτελείτε διαμήκη κοπή, πάντα
χρησιμοποιείτε οδηγό κοπής ή έναν
κανόνα. Έτσι αυξάνεται η ακρίβεια
της κοπής και μειώνεται η πιθανότητα
μαγκώματος της λεπίδας.
ζ) Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες με
σωστό μέγεθος και σχήμα οπών άξονα
(σχήματος διαμαντιού ή κύκλου).
Λεπίδες που δεν ταιριάζουν με τα υλικά
στερέωσης στο πριόνι θα κινούνται εκτός
κεντραρίσματος, προκαλώντας απώλεια
ελέγχου.
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
η)
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ροδέλες ή
μπουλόνι λεπίδας που έχουν υποστεί
ζημιά ή είναι ακατάλληλα. Οι ροδέλες και
το μπουλόνι της λεπίδας έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για το πριόνι σας, για βέλτιστη
απόδοση και ασφάλεια λειτουργίας.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΙΟΝΙΑ
Αιτίες ανάδρασης και
αποτροπή της από το χρήστη
- Η ανάδραση είναι η απότομη αντίδραση σε
λεπίδα πριονιού που έχει σφηνώσει, μαγκώσει
ή ευθυγραμμιστεί λάθος, με αποτέλεσμα
ανύψωση του πριονιού έξω από το τεμάχιο
εργασίας προς την κατεύθυνση του χειριστή;
- Όταν η λεπίδα έχει σφηνώσει ή μαγκώσει λόγω
κλεισίματος της εντομής, η λεπίδα σταματά
να περιστρέφεται και η αντίδραση του μοτέρ
κατευθύνει τη μονάδα ταχύτατα προς τα πίσω
στο χειριστή;
- Αν η λεπίδα στραβώσει ή ευθυγραμμιστεί
λάθος μέσα στην εντομή, τα δόντια στο πίσω
άκρο της λεπίδας μπορεί να εισχωρήσουν στην
πάνω επιφάνεια του ξύλου με αποτέλεσμα
η λεπίδα να βγει από την εντομή και να
αναπηδήσει πίσω προς το χειριστή.
Η ανάδραση είναι το αποτέλεσμα κακής χρήσης
του πριονιού και/ή λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών χειρισμού και μπορεί να αποφευχθεί με
τη λήψη κατάλληλων μέτρων προφύλαξης, όπως
αναφέρεται πιο κάτω.
α) Διατηρείτε σταθερή λαβή και με τα δύο
χέρια στο πριόνι και τοποθετείτε τους
βραχίονές σας ώστε να αντιτίθενται στις
δυνάμεις ανάδρασης. Τοποθετήστε το
σώμα σας σε μία από τις δύο πλευρές του
πριονιού, αλλά όχι σε ευθεία με τη λεπίδα.
Η ανάδραση θα μπορούσε να προκαλέσει
αναπήδηση του πριονιού προς τα πίσω,
αλλά οι δυνάμεις ανάδρασης μπορούν να
ελεγχθούν από το χειριστή, αν ληφθούν
κατάλληλα μέτρα προφύλαξης.
β) Αν η λεπίδα μαγκώσει ή αν διακόψετε
για οποιοδήποτε λόγο την κοπή,
ελευθερώστε τη σκανδάλη και κρατήστε
το πριόνι ακίνητο μέσα στο υλικό έως
ότου η λεπίδα σταματήσει τελείως
να κινείται. Ποτέ μην επιχειρήσετε να
124
αφαιρέσετε το πριόνι από το τεμάχιο
εργασίας ή να τραβήξετε προς τα πίσω το
πριόνι ενώ κινείται η λεπίδα, αλλιώς μπορεί
να προκληθεί ανάδραση. Διερευνήστε και
πάρτε διορθωτικά μέτρα για να απαλείψετε
το αίτιο του μαγκώματος της λεπίδας.
γ) Όταν επανεκκινάτε τη λειτουργία ενός
πριονιού μέσα στο τεμάχιο εργασίας,
κεντράρετε τη λεπίδα πριονιού στην
εντομή και ελέγξτε ότι τα δόντια του
πριονιού δεν έχουν εισχωρήσει στο
υλικό. Αν η λεπίδα πριονιού μαγκώνει,
μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή να
τιναχτεί από το τεμάχιο εργασίας καθώς
επανεκκινάτε το πριόνι.
δ) Υποστηρίζετε μεγάλα φύλλα υλικού για
να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να
σφηνώσει η λεπίδα και να προκληθεί
ανάδραση. Τα μεγάλα φύλλα τείνουν να
κάμπτονται από το ίδιο τους το βάρος.
Υποστηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται
κάτω από το φύλλο και στις δύο πλευρές,
κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στην
άκρη του φύλλου.
ε) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που δεν
είναι κοφτερές ή παρουσιάζουν ζημιά.
Οι ατρόχιστες ή κακορυθμισμένες λεπίδες
παράγουν στενή εντομή με αποτέλεσμα
υπερβολική τριβή, μάγκωμα της λεπίδας και
ανάδραση.
στ) Οι μοχλοί ασφάλισης ρύθμισης βάθους
λεπίδας και φαλτσογωνιάς πρέπει να
είναι σφιγμένοι και καλά στερεωμένοι
πριν κάνετε μια κοπή. Αν μετακινηθεί η
ρύθμιση της λεπίδας κατά την κοπή, μπορεί
να προκληθεί μάγκωμα και ανάδραση.
ζ) Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν
δημιουργείτε “κοπή βύθισης” σε
υπάρχοντες τοίχους ή άλλες τυφλές
περιοχές. Η προεξέχουσα λεπίδα μπορεί
να κόψει αντικείμενα που θα προκαλέσουν
ανάδραση.
Οδηγίες ασφαλείας για
πριόνια με περιστροφικό
προφυλακτήρα λεπίδας
α) Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι έχει
κλείσει σωστά ο κάτω προφυλακτήρας.
Μη χρησιμοποιήσετε το πριόνι αν ο κάτω
προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθερα
και δεν κλείνει άμεσα. Ποτέ μη συσφίξετε
ή δέσετε τον κάτω προφυλακτήρα στην
ανοικτή θέση. Αν το πριόνι κατά λάθος
πέσει, μπορεί να στραβώσει ο κάτω
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προφυλακτήρας. Ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα με τη λαβή ανάσυρσης
και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα και
δεν έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος του εργαλείου, σε
όλες τις γωνίες και όλα τα βάθη κοπής.
β) Ελέγξτε τη λειτουργία του ελατηρίου
του κάτω προφυλακτήρα. Αν ο
προφυλακτήρας και το ελατήριο
δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει να
επισκευαστούν πριν τη χρήση. Ο κάτω
προφυλακτήρας μπορεί να λειτουργεί
βραδυκίνητα λόγω ζημιάς σε εξαρτήματα,
λόγω κολλωδών αποθέσεων ή
συσσώρευσης υπολειμμάτων.
γ) Ο κάτω προφυλακτήρας θα πρέπει
να ανασύρεται χειροκίνητα μόνο για
ειδικές κοπές όπως “κοπές βύθισης” και
“σύνθετες κοπές”. Ανυψώστε τον κάτω
προφυλακτήρα από τη λαβή ανάσυρσης και
μόλις η λεπίδα εισέλθει στο υλικό, ο κάτω
προφυλακτήρας πρέπει να απελευθερωθεί.
Για όλες τις άλλες κοπές, ο κάτω
προφυλακτήρας θα πρέπει να λειτουργεί
αυτόματα.
δ) Πάντα να προσέχετε ο κάτω
προφυλακτήρας να καλύπτει τη λεπίδα
πριν αφήσετε το πριόνι στον πάγκο ή
το δάπεδο. Μια απροστάτευτη, ελεύθερα
κινούμενη λεπίδα θα προκαλέσει κίνηση
του πριονιού προς τα πίσω, κόβοντας
οτιδήποτε στην πορεία του. Να έχετε
υπόψη σας το χρόνο που χρειάζεται
για να σταματήσει η λεπίδα μετά την
απελευθέρωση του διακόπτη.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για όλα τα πριόνια με μαχαίρι
διαχωρισμού
α) Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο μαχαίρι
διαχωρισμού για τη χρησιμοποιούμενη
λεπίδα. Για να λειτουργήσει το μαχαίρι
διαχωρισμού, πρέπει να είναι παχύτερο
από το σώμα της λεπίδας αλλά λεπτότερο
από το σετ δοντιών της λεπίδας.
β) Ρυθμίζετε το μαχαίρι διαχωρισμού όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
Η λανθασμένη ρύθμιση αποστάσεων,
τοποθέτηση και ευθυγράμμιση μπορεί
να κάνουν το μαχαίρι διαχωρισμού
αναποτελεσματικό στην πρόληψη της
ανάδρασης.
γ) Πάντα χρησιμοποιείτε το μαχαίρι
διαχωρισμού, εκτός κατά τις κοπές
βύθισης. Το μαχαίρι διαχωρισμού πρέπει
δ)
ε)
να επανατοποθετείται μετά από κοπή
βύθισης. Το μαχαίρι διαχωρισμού εμποδίζει
κατά την κοπή βύθισης και μπορεί να
προκαλέσει ανάδραση.
Για να λειτουργήσει το μαχαίρι
διαχωρισμού, πρέπει να έχει εισέλθει
στο τεμάχιο εργασίας. Το μαχαίρι
διαχωρισμού δεν έχει αποτέλεσμα στην
πρόληψη της ανάδρασης σε κοπές μικρού
μήκους.
Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι αν το
μαχαίρι διαχωρισμού έχει καμφθεί.
Ακόμα και ελαφρά επίδραση μπορεί να
μειώσει την ταχύτητα κλεισίματος του
προφυλακτήρα.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για δισκοπρίονα
• Φοράτε προστατευτικά ακοής. Η έκθεση σε
θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Κατά προτίμηση φοράτε μάσκα προστασίας
από σκόνη.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή
μικρότερης διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για
τα σωστή διαβάθμιση της λεπίδας ανατρέξτε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείτε
μόνο τις λεπίδες που καθορίζονται στο παρόν
εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN
847-1.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς τροχούς
κοπής.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
k. Κουμπί ρύθμισης φαλτσογωνιάς
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
l. Σημάδι για φαλτσοκοπή
m. Σημάδι για ίσια κοπή
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
n. Κουμπί ρύθμισης βάθους
o. Παράλληλος οδηγός
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 2)
Ο κωδικός ημερομηνίας (w), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δισκοπρίονο
1 Παράλληλος οδηγός
1 Κλειδί λεπίδας πριονιού
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
b. Κουμπί απασφάλισης
c. Μπροστινή λαβή
d. Ασφάλεια άξονα
e. Στόμιο εξαγωγής σκόνης
f. Πέδιλο πριονιού
g. Μαχαίρι διαχωρισμού
h. Μοχλός ανάσυρσης κάτω προφυλακτήρα
i. Κάτω προφυλακτήρας
j. Λεπίδα πριονιού
126
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το δισκοπρίονό σας D23620 έχει σχεδιαστεί για
επαγγελματική κοπή ξύλου και πλαστικού.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτά τα δισκοπρίονα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο
μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Ρύθμιση του βάθους κοπής
(εικ. 1, 2, 3)
1. Ξεσφίξτε το κουμπί ρύθμισης βάθους (n).
2. Μετακινήστε το πέδιλο (f) ώστε να αποκτήσετε
το σωστό βάθος κοπής.
3. Σφίξτε το κουμπί ρύθμισης βάθους (n).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για καλύτερα
αποτελέσματα, επιτρέψτε στη λεπίδα
πριονιού να προεξέχει από το τεμάχιο
εργασίας κατά περίπου 3 mm (βλ.
ένθετο εικόνας 3).
Ρύθμιση φαλτσογωνιάς (εικ. 4)
Η φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0° και
50°.
1. Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης
φαλτσογωνιάς (k).
λεπίδας περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα
με το κλειδί (r) που παρέχεται με το εργαλείο.
2. Ανασύρετε τον κάτω προφυλακτήρα (i) της
λεπίδας με το μοχλό (h) και αντικαταστήστε τη
λεπίδα (j). Επανατοποθετήστε τις ροδέλες (s &
t) στη σωστή θέση.
3. Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής της
λεπίδας.
4. Βιδώστε με το χέρι τη βίδα (q) σύσφιξης της
λεπίδας για να συγκρατήσετε τη ροδέλα στη
θέση της. Περιστρέψτε δεξιόστροφα.
5. Πιέστε το κουμπί (d) ασφάλισης λεπίδας ενώ
περιστρέφετε τον άξονα έως ότου η λεπίδα
σταματήσει να περιστρέφεται.
6. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας με
το κλειδί.
Ρύθμιση του μαχαιριού
διαχωρισμού (εικ. 6)
Για σωστή ρύθμιση του μαχαιριού διαχωρισμού
(g), συμβουλευτείτε το ένθετο στην εικόνα 6.
Προσαρμόστε το διάκενο του μαχαιριού
διαχωρισμού μετά την αντικατάσταση της λεπίδας
πριονιού ή όταν είναι απαραίτητο.
1. Ρυθμίστε το βάθος κοπής σε 0 mm για να
αποκτήσετε πρόσβαση στις βίδες σύσφιξης
του μαχαιριού διαχωρισμού.
2. Ρυθμίστε τη φαλτσογωνιά γέρνοντας το πέδιλο
του πριονιού (f) έως ότου ο δείκτης δείξει την
επιθυμητή γωνία στην κλίμακα.
2. Χαλαρώστε τις βίδες (u) και τραβήξτε το
μαχαίρι διαχωρισμού ως το μέγιστο μήκος του.
3. Σφίξτε το κουμπί ρύθμισης φαλτσογωνιάς (k).
4. Σφίξτε τις βίδες (ροπή: 4 - 5 Nm).
Ρύθμιση του πέδιλου για
κοπές 90° (εικ. 1, 5)
1. Ρυθμίστε το πριόνι σε φαλτσογωνιά 0°.
2. Ανασύρετε τον προφυλακτήρα με το μοχλό
(h) και τοποθετήστε το πριόνι στην πλευρά
λεπίδας.
3. Χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης
φαλτσογωνιάς (k).
4. Τοποθετήστε μια γωνιά σε επαφή με τη λεπίδα
και το πέδιλο για να επιτύχετε τη ρύθμιση 90°.
5. Προσαρμόστε το στοπ (p) με χρήση κλειδιού
Άλεν.
Αντικατάσταση της λεπίδας
πριονιού (εικ. 6)
1. Συμπλέξτε το κουμπί ασφάλισης λεπίδας
(d) και ξεβιδώστε τη βίδα (q) σύσφιξης της
3. Ρυθμίστε το διάκενο.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του
παράλληλου οδηγού (εικ. 7)
Ο παράλληλος οδηγός (o) χρησιμοποιείται για
κοπή παράλληλα προς την ακμή του τεμαχίου
εργασίας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης (v) για να
επιτρέψετε να περάσει ο παράλληλος οδηγός.
2. Εισάγετε τον παράλληλο οδηγό (o) στο πέδιλο
του πριονιού (f) όπως δείχνει η εικόνα.
3. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (v).
ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης (v) και
ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό (o) στο
επιθυμητό πλάτος.
2. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (v).
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πριν τη λειτουργία
• Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες έχουν
τοποθετηθεί σωστά. Ο προφυλακτήρας της
λεπίδας πριονιού πρέπει να είναι στην κλειστή
θέση.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού
περιστρέφεται στην κατεύθυνση του βέλους
στη λεπίδα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Να βεβαιώνεστε ότι το υλικό που
πρόκειται να κόψετε είναι καλά
στερεωμένο στη θέση του.
• Εφαρμόζετε μόνο απαλή πίεση στο
εργαλείο και μην ασκείτε πλευρική
πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
• Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά
φθαρμένες λεπίδες.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι σας για
κοπές εσωτερικών ανοιγμάτων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
128
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην μπροστινή λαβή (c) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (x).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 2)
Για λόγους ασφαλείας, ο διακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (a) του
εργαλείου σας διαθέτει κουμπί απασφάλισης(b).
1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να
απασφαλίσετε το εργαλείο.
2. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (a). Μόλις ελευθερωθεί ο
διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης,
ο διακόπτης απασφάλισης ενεργοποιείται
αυτόματα για να εμποδίσει αθέλητη έναρξη
λειτουργίας του μηχανήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
η λεπίδα πριονιού αγγίζει το τεμάχιο
εργασίας ή άλλα υλικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκτελείτε
χειρισμούς στην ασφάλεια άξονα όταν
κινείται το εργαλείο.
Καθοδήγηση του εργαλείου
(εικ. 1, 2)
1. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συσφίξτε το
τεμάχιο εργασίας από το κάτω μέρος.
2. Ακολουθήστε τη γραμμή που έχετε τραβήξει
στο τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας το
σημάδι (m).
Σε περίπτωση φαλτσογωνιάς 45°
ακολουθήστε τη γραμμή που έχετε τραβήξει
στο τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας το
σημάδι (l).
3. Διευθετείτε το καλώδιο μακριά, σε ευθεία ως
προς το πίσω μέρος του εργαλείου.
Εξαγωγή σκόνης [εικ. 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εισπνοής
σκόνης. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
ατομικού τραυματισμού, να φοράτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΝΤΟΤΕ εγκεκριμένη μάσκα για τη
σκόνη.
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με υποδοχή
εξαγωγής σκόνης (e).
Εφόσον είναι δυνατό, συνδέετε σύστημα εξαγωγής
σκόνης που να έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή
σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΟΤΕ να
χρησιμοποιείτε ένα σύστημα εξαγωγής
με αναρρόφηση που να έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες,
όσον αφορά στην εκπομπή σκόνης
κατά το πριόνισμα ξύλου. Οι σωλήνες
των περισσότερων συνηθισμένων
ηλεκτρικών σκουπών ταιριάζουν
ακριβώς στην υποδοχή εξαγωγής
σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε σύστημα εξαγωγής
με αναρρόφηση χωρίς κατάλληλο
μηχανισμό προστασίας από σπίθες,
όταν πριονίζετε μέταλλα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
130
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην
ποιότητα των προϊόντων της και
προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για τους
επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος.
Η παρούσα δήλωση εγγύησης αποτελεί
προσθήκη και δεν βλάπτει κατά κανέναν
τρόπο τα δικαιώματα βάσει σύμβασης
που έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή
τα νόμιμα δικαιώματά σας ως ιδιώτης,
μη επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30
ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα τα
τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο
αγοράς, για να σας επιστραφεί το σύνολο
των χρημάτων ή για ανταλλαγή. Το προϊόν
πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και πρέπει
να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνεται το
κόστος της εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται
παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός και
αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό
διάστημα της εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT
εγγυάται την αντικατάσταση όλων των
ελαττωματικών τμημάτων χωρίς
131
132
133
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N036988
02/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising