D23620 | DeWalt D23620 CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

‫‪D23620‬‬
‫‪559866-89 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
‫‪D23620‬‬
‫מסור עגול‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק כניסה‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫עומק החיתוך‬
‫קוטר המסור‬
‫עובי גוף להב המסור‬
‫קןטר חור המסור‬
‫כוונון זווית ההטיה‬
‫משקל‬
‫וולט‬
‫וט‬
‫סל“ד‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫מ“מ‬
‫ק“ג‬
‫‪D23620‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,150‬‬
‫‪5.000‬‬
‫‪65‬‬
‫‪184‬‬
‫‪2,5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪0-50°‬‬
‫‪5,5‬‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול על‪-‬פי‬
‫תקן ‪ ;EN 60745‬לכן הוא אינו זקוק לארקה‪.‬‬
‫‪:‬נתיכים‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט ‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬שטח החתך המזערי של המוליך‬
‫הוא ‪ 1.5‬ממ“ר‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחסן על תוף‪ ,‬חובה‬
‫תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫מפלי מתח‬
‫זרמי פרץ גורמים למפלי מתח רגעיים‪.‬‬
‫בתנאי הזנת מתח גרועים‪ ,‬ציוד חשמלי אחר עלול להיות‬
‫מושפע‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬מסור עגול‬
‫‪ 1‬גדר מקבילה‬
‫‪ 1‬מפתח ללהב המסור‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫לוח הבסיס‬
‫סכין ביקוע‬
‫ידית כינוס המגן התחתון‬
‫מגן תחתון‬
‫להב המסור‬
‫כפתור כוונון זווית המסור‬
‫סימון לניסור בהטייה‬
‫סימון לניסור ישר‬
‫כפתור כוונון עומק‬
‫גדר מקבילה‬
‫אם עכבת )אימפדנס( המערכת של רשת ההזנה נמוכה‬
‫מ‪ 0.25-‬אוהם‪ ,‬קרוב לוודאי שלא תיגרמנה הפרעות‬
‫כלשהן‪.‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫כוונון עומק הניסור )ציורים ‪ A‬ו‪(B-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫המסור העגול שלך‪ ,‬דגם ‪ ,D23620‬תוכנן לביצוע פעולות‬
‫ניסור מקצועיות של עץ ופלסטיק‪.‬‬
‫‪ 1‬מתג הפעלה‪/‬הפסקה‬
‫‪ 2‬כפתור נעילה‬
‫‪ 3‬ידית קדמית‬
‫‪ 4‬נועל כוש‬
‫‪ 5‬יציאה לפינוי אבק‬
‫•‬
‫הרפה את ההידוק של כפתור כוונון העומק )‪.(14‬‬
‫הזז את לוח הבסיס )‪ (6‬כדי להשיג את עומק הניסור‬
‫הנכון‪.‬‬
‫הדק את כפתור כוונון העומק )‪.(14‬‬
‫להשגת תצאות מיטביות‪ ,‬הנח לקצה הלהב‬
‫לבלוט מהחלק המנוסר בשיעור של ‪ 3‬מ“מ‬
‫בערך )ראה ציור ‪.(B‬‬
‫‪6‬‬
‫כוונון ההטיה )ציור ‪(C‬‬
‫•‬
‫אפשר לכוונן את זווית ההטיה בין ‪ 0°‬לבין ‪.45°‬‬
‫• הרפה את ההידוק של כפתור כוונון העומק )‪.(11‬‬
‫• קבע את זווית ההטיה על‪-‬ידי הטיית לוח הבסיס‬
‫)‪ (6‬עד שהסימון מראה את הזווית הרצויה על לוח‬
‫השנתות‪.‬‬
‫• הדק את כפתור כוונון הזווית )‪.(11‬‬
‫כוונון‬
‫• הרפה את בורג הנעילה )‪ (22‬וקבע את הגדר‬
‫המקבילה )‪ (15‬לרוחב הניסור הדרוש‪.‬‬
‫• הדק את בורג הנעילה )‪.(22‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫כוונון לוח הבסיס לניסור ב‪) 90°-‬ציור ‪(D‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫כוונן את הטיית המסור ל‪.0°-‬‬
‫כנס את מגן המסור באמצעות הידית )‪ (8‬והנח את‬
‫המסור על צד הלהב‪.‬‬
‫הרפה את ההידוק של כפתור כוונון העומק )‪.(11‬‬
‫הצב זוויתן כנגד הלהב ולוח הבסיס כדי לכוונן זווית‬
‫מדויקת של ‪.90°‬‬
‫כוונן את העצר )‪ (16‬בעזרת מפתח אלן‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫החלפת להב המסור )ציור ‪(E‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הדק את בורג הנעילה )‪.(22‬‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫ודא שהחומר המנוסר מאובטח היטב‬
‫במקומו‪.‬‬
‫הפעל אך ורק לחץ עדין על הכלי ואל‬
‫תפעיל כלל לחץ צדי על להבי הניסור‪.‬‬
‫הימנע מהפעלת עומס‪-‬יתר‪ .‬אל תשתמש‬
‫בלהבי ניסור בלויים מדי‪.‬‬
‫אל תשתמש במסור זה לביצוע ניסורי שיקוע‪.‬‬
‫שלב את כפתור נעילת הלהב )‪ (4‬והסר את בורג‬
‫הידוק הלהב )‪ (17‬על‪-‬ידי סיבוב נגד כיוון השעון‬
‫באמצעות המפתח )‪ (18‬המסופק עם הכלי‪.‬‬
‫כנס את המגן התחתון של הלהב )‪ (9‬באמצעות‬
‫הידית )‪ (8‬והחלף את הלהב )‪ .(10‬התקן מחדש‬
‫את הדיסקיות )‪ (20 ,19‬במקומות המתאימים‪.‬‬
‫בדוק את כיוון הסיבוב של הלהב‪.‬‬
‫הברג את בורג הידוק הלהב )‪ (17‬בכוח היד‬
‫כדי להחזיק את הדיסקית במקומה‪ .‬סובב בכיוון‬
‫השעון‪.‬‬
‫לחץ על כפתור נעילת הלהב )‪ (4‬בזמן סיבוב הכוש‬
‫עד שהלהב מפסיק להסתובב‪.‬‬
‫הדק היטב את בורג הידוק הלהב באמצעות‬
‫המפתח‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• ודא שהמגנים הוצבו והותקנו כהלכה‪ .‬מגן להב‬
‫המסור חייב להימצא במצב סגור‪.‬‬
‫• ודא שלהב הניסור מסתובב בכיוון החץ המסומן על‬
‫הלהב‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציור ‪(A‬‬
‫מטעמי בטיחות‪ ,‬מתג ההפעלה‪/‬הפסקה )‪ (1‬של המסור‬
‫שלך מצויד בכפתור נעילה )‪.(2‬‬
‫• לחץ על כפתור הנעילה כדי לשחרר את נעילת‬
‫הכלי‪.‬‬
‫• להפעלת הכלי‪ ,‬לחץ על מתג הפעלה‪/‬הפסקה )‪.(1‬‬
‫מיד עם שחרור מתג הפעלה‪/‬הפסקה מופעל באופן‬
‫אוטומטי כפתור הנעילה כדי למנוע הפעלה בלתי‬
‫מכוונת של הכלי‪.‬‬
‫כוונון סכין הביקוע )ציור ‪(E‬‬
‫לכוונון נכון של סכין הביקוע )‪ ,(7‬ראה ציור ‪ .E‬כוונן את‬
‫המרווח של סכין הביקוע כאשר להב המסור מוחלף או‬
‫כשיש צורך בכך‪.‬‬
‫• כוונן את עומק הניסור ל‪ 0-‬מ“מ כדי לאפשר גישה‬
‫אל בורגי ההידוק של סכין הביקוע‪.‬‬
‫• הרפה את הידוק הברגים )‪ (21‬ומשוך החוצה את‬
‫סכין הביקוע לכל אורכה‪.‬‬
‫• כוונן את המרווח‪.‬‬
‫• הדק את הברגים )מומנט הידוק‪ 5 - 4:‬ניוטון‪-‬‬
‫מטר(‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תפעיל ואל תפסיק את פעולת המסור‬
‫כשהלהב נוגע בחומר המנוסר או בכל גוף‬
‫אחר‪.‬‬
‫אל תפעיל את נועל הכוש כשהכלי פועל‪.‬‬
‫החזקה והכוונת הכלי )ציור ‪(A‬‬
‫•‬
‫•‬
‫התקנה וכוונון של הגדר המקבילה )ציור ‪(F‬‬
‫•‬
‫הגדר המקבילה )‪ (15‬משמשת לניסור במקביל לשפת‬
‫החומר המנוסר‪.‬‬
‫•‬
‫התקנה‬
‫• הרפה את ההידוק של בורג הנעילה )‪ (22‬כדי‬
‫לאפשר לגדר המקבילה לעבור‪.‬‬
‫• התקן את הגדר המקבילה )‪ (15‬בלוח הבסיס )‪(6‬‬
‫כפי שמוצג‪.‬‬
‫•‬
‫‪7‬‬
‫החזק את הכלי בידית האחיזה הראשית ובידית‬
‫הקדמית ) ‪ (3‬כדי להנחות ולהוביל את הכלי‬
‫כהלכה‪.‬‬
‫להשגת תוצאות ניסור מיטביות‪ ,‬הנח את החומר‬
‫המנוסר כשצדו התחתון פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫עקוב אחרי הקו המסומן על החומר המנוסר בעזרת‬
‫הסימן )‪.(13‬‬
‫במקרה של ניסור בהטייה של ‪ ,45°‬עקוב אחרי הקו‬
‫המסומן על החומר המנוסר בעזרת הסימן )‪.(12‬‬
‫הרחק את הכבל והובל אותו בקו ישר עם החלק‬
‫האחורי של הכלי‪.‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמיחזור‬
‫מוצרי החברה לאחר שהם הגיעו לסוף מהלך חייהם‪.‬‬
‫כדי לנצל שירות זה‪ ,‬החזר את המוצר שלך לכל תחנת‬
‫שירות מורשית שתאסוף אותו מטעמנו‪.‬‬
‫פינוי אבק )ציור ‪(A‬‬
‫הכלי שלך מצויד בפתח להוצאת אבק )‪.(5‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬חבר מערכת לפינוי אבק המתוכננת‬
‫בהתאם לתקנות המחייבות לגבי בקרת פליטת אבק‪.‬‬
‫• השתמש תמיד במערכת יניקה לפינוי האבק‬
‫העומדת בדרישות התקנות הישימות הדנות במניעת‬
‫אבק בזמן ניסור עץ‪.‬‬
‫• צינורות גמישים של רוב שואבי האבק הרגילים‬
‫יתאימו ישירות לפתח הוצאת האבק‪.‬‬
‫תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשית‬
‫הקרובה אליך על‪-‬ידי התקשרות לנציגות דה‪-‬וולט‬
‫המקומית לפי הכתובת המפורטת בחוברת זו‪ .‬לחליפין‪,‬‬
‫רשימת תחנות השירות המורשות של דה‪-‬וולט‪ ,‬כולל‬
‫פרטיהן המלאים ואנשי הקשר שלהן מפורטת באינטרנט‬
‫בכתובת‪www.2helpU.com :‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪D23620‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336/EEC,/98/37 :‬‬
‫‪73/23/EEC, 86/188/EEC, EN 60745,‬‬
‫‪EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.& EN 61000-3-11‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על אודות‬
‫אביזרים מתאימים לכלי שלך‪.‬‬
‫תחזוקה‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫סיכה‬
‫‪dB(A) 104‬‬
‫‪) LpA‬לחץ הקול(‬
‫‪dB(A) 115‬‬
‫‪) LWA‬עצמת הרעש(‬
‫מ‘‪/‬שנייה‪2.5 > 2‬‬
‫עצמת האצה משוקללת‬
‫‪dB(A) 2.8‬‬
‫‪) KpA‬תחום סטייה של לחץ הקול(‬
‫‪dB(A) 2.8‬‬
‫‪) KWA‬תחום סטייה של עצמת הרעש(‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫הגנת הסביבה‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫איסוף נפרד‪ .‬אסור לסלק מוצר זה ביחד עם‬
‫אשפה ביתית רגילה‪.‬‬
‫אם תחליט יום אחד שאין לך צורך יותר בכלי של דה‪-‬וולט‬
‫שברשותך ויש לך צורך בכלי חלופי‪ ,‬אל תשליך לאשפה‬
‫הביתית את הכלי שאינו תקין או שאין לך בו שימוש‪ .‬הכן‬
‫את הכלי לאיסוף נפרד של אשפה‪.‬‬
‫איסוף נפרד של מוצרים משומשים וחומרי‬
‫אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים‬
‫לשימוש חוזר‪ .‬חומרים ממוחזרים או שנעשה‬
‫בהם שימוש חוזר מסייעים למניעת זיהום‬
‫הסביבה ומפחיתים את הדרישה לחומרי גלם‬
‫בסיסיים‪.‬‬
‫יתכן כי התקנות המקומיות מעמידות שירותי איסוף נפרד‬
‫למוצרים חשמליים ביתיים באתרי פסולת עירוניים או‬
‫שתוכל למסור את הכלי הישן שלך לחנות בה תרכוש‬
‫מוצר חדש‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ב‬
‫הוראות בטיחות כלליות‬
‫אזהרה! קרא את כל ההוראות‪ .‬אי‪-‬ציות לאזהרות‬
‫המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות‪ ,‬לשריפה‬
‫ו‪/‬או לפגיעה גופנית חמורה‪ .‬המונח ”כלי חשמלי“‬
‫המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי‬
‫העבודה החשמלי שלך המוזן במתח רשת )באמצעות‬
‫כבל( או המופעל באמצעות סוללה נטענת‪.‬‬
‫שמור על חוברת הוראות זו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫אזור העבודה‬
‫שמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב‪ .‬אזורי‬
‫עבודה חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלים החשמליים שלך בסביבה‬
‫נפיצה כגון בנוכחות נוזלים דליקים‪ ,‬גזים ואבק‬
‫נפיץ‪ .‬כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים‬
‫להצית אבק או אדים דליקים‪.‬‬
‫הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלים‬
‫חשמליים‪ .‬הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד‬
‫השליטה בעבודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫א‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫התקע של הכלי החשמלי חייב להתאים לשקע‬
‫ההזנה של הרשת‪ .‬אסור בהחלט לשנות את‬
‫התקע החשמלי בכל אופן שהוא‪ .‬אל תשתמש‬
‫בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים‬
‫מאורקים‪ .‬תקעים מקוריים ושקעים מתאימים‬
‫יפחיתו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו‘(‪.‬‬
‫סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופך מאורק‪.‬‬
‫אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי‬
‫רטיבות‪ .‬מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת‬
‫ההתחשמלות‪.‬‬
‫אל תפגע בשלמות ותקינות הכבל‪ .‬אסור בהחלט‬
‫להשתמש בכבל החשמלי לצורך נשיאת הכלי‪,‬‬
‫משיכתו או הוצאת התקע משקע ההזנה‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬משמן‪ ,‬ממקומות חדים‬
‫ומחלקים נעים‪ .‬כבלים פגומים או מסובכים ועם‬
‫קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש‬
‫מתחת לכיפת השמיים‪ .‬שימוש בכבל המיועד‬
‫לשימוש חיצוני‪ ,‬במקומות שאינם מקורים‪ ,‬יקטין את‬
‫סכנת ההתחשמלות‪.‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪3‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪4‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בטיחות אישית‬
‫במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליך לשמור‬
‫על עירנות‪ ,‬לשים לב לכל פעולותיך ולפעול‬
‫בשיקול דעת‪ .‬אסור להפעיל כלי עבודה חשמלי‬
‫אם אתה עייף או נמצא תחת השפעה של סמים‪,‬‬
‫אלכוהול או תרופות‪ .‬גם רגע קצרצר של חוסר‬
‫תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום‬
‫לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫ה‬
‫‪9‬‬
‫השתמש בציוד מגן‪ .‬השתמש תמיד בציוד הגנה‬
‫לעיניים‪ .‬שימוש על‪-‬פי הצורך בציוד בטיחות מתאים‬
‫כגון מסכת אבק‪ ,‬נעלי בטיחות שאינן מחליקות‪,‬‬
‫קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה‪ ,‬יפחית סכנות‬
‫לפגיעה גופנית‪.‬‬
‫הימנע מהפעלה לא מכוונת של הכלי‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי‬
‫למקור המתח‪ .‬נשיאת הכלי כשאצבעך על המתג‬
‫או חיבור הכלי לרשת החשמל כשמתג ההפעלה‬
‫שלו במצב מחובר הם מצבים מסוכנים שמזמינים‬
‫תאונות‪.‬‬
‫הסר את מפתח הידוק התפסנית או כל מפתח‬
‫אחר לפני הפעלת הכלי‪ .‬מפתח הידוק או כוונון‬
‫הנשאר צמוד אל חלק סובב של הכלי החשמלי עלול‬
‫לגרום לפגיעה גופנית חמורה‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי מחוץ לטווח הגישה הבטוח‪.‬‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪ .‬יציבה טובה‬
‫ושמירה על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה‬
‫יותר בכלי העבודה במצבים בלתי צפויים‪.‬‬
‫לבש בגדי עבודה מתאימים‪ .‬אל תלבש פריטי‬
‫לבוש רפויים או תכשיטים‪ .‬הרחק שיער‪ ,‬פריטי‬
‫לבוש וכפפות מחלקים נעים‪ .‬פריטי ביגוד רפויים‪,‬‬
‫תכשיטים ושיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים‬
‫סובבים‪.‬‬
‫אם הכלי מצויד בחיבור לאמצעים להוצאה ואיסוף‬
‫של אבק‪ ,‬ודא שהם מחוברים לכלי ושנעשה בהם‬
‫שימוש יעיל‪ .‬שימוש במערכות לאיסוף האבק‬
‫מפחית את הסכנות הקשורות באבק‪.‬‬
‫שימוש ושמירה על כלי עבודה חשמליים‬
‫אל תאמץ את הכלי‪ .‬השתמש בכלי העבודה‬
‫המתאים ליישום שלך‪ .‬הכלי המתאים יבצע את‬
‫העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל‬
‫בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו‬
‫מפעיל ומנתק אותו כהלכה‪ .‬כלי שלא ניתן להפעיל‬
‫ולהפסיק את פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא‬
‫מסוכן וחובה לתקנו‪.‬‬
‫נתק את התקע ממקור המתח לפני ביצוע כוונונים‪,‬‬
‫החלפת אביזרים או אחסנת הכלי‪ .‬נקיטת אמצעי‬
‫בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג של‬
‫כלי חשמלי‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים‬
‫הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשר‬
‫לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה‬
‫החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו‬
‫להפעיל אותם‪ .‬הפעלת כלי עבודה חשמליים על‪-‬ידי‬
‫משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה‬
‫היא מסוכנת‪.‬‬
‫תחזק את כלי העבודה החשמליים‪ .‬בדוק את‬
‫היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים‪,‬‬
‫שבר חלקים‪ ,‬נזק למגנים ולמתגים או כל פגם או‬
‫נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬אם הכלי ניזוק‪ ,‬דאג לתיקון הכלי לפני‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪5‬‬
‫א‬
‫השימוש בו‪ .‬תאונות רבות קורות בגלל כלי עבודה‬
‫חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה‪.‬‬
‫שמור כלי החיתוך נקיים וחדים‪ .‬קל יותר לשלוט‬
‫בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים‬
‫כהלכה‪ ,‬והם נוטים פחות להיתפס‪.‬‬
‫השתמש בכלי החשמלי‪ ,‬בציוד העזר שלו‬
‫ובאביזריו על‪-‬פי הוראות אלה ולביצוע העבודות‬
‫שיועדו לכלי‪ ,‬תוך התחשבות בתנאי העבודה‬
‫ובסוג העבודה שיש לבצע‪ .‬שימוש בכלי עבודה‬
‫חשמלי לביצוע פעולות שאינו מיועד להן עלול לגרום‬
‫למצב מסוכן‪.‬‬
‫והבורג יוצרו באופן מיוחד עבור המסור שלך כדי‬
‫להבטיח ביצועים מיטביים ובטיחות גבוהה‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לכל המסורים‬
‫סיבות ופעולות למניעת רתיעת המסור לאחור‪:‬‬
‫ הרתיעה לאחור היא תגובה פתאומית למצב בו להב‬‫המסור נצבט‪ ,‬נתקע או אם הוא אינו מיושר כהלכה‬
‫וגורם להתרוממות בלתי מבוקרת ויציאת המסור‬
‫מהחלק המנוסר לכיוון המפעיל‪.‬‬
‫ כשלהב המסור נצבט או נתפס בכוח על‪-‬ידי חריץ‬‫הניסור שנסגר‪ ,‬עצירת הלהב ותגובת המנוע גורמת‬
‫לכלי להירתע במהירות לאחור‪ ,‬לכיוון המפעיל‪.‬‬
‫ אם הלהב התעוות או שהוא אינו מיושר בחריץ‬‫הניסור‪ ,‬השיניים שבחלק האחורי של הלהב עלולות‬
‫להתחפר במשטח העליון של לוח העץ המנוסר‬
‫ולגרום ללהב לטפס ולצאת מהחריץ ולהירתע בכוח‬
‫לכיוון המפעיל‪.‬‬
‫טיפול‬
‫הטיפול בכלי החשמלי שלך חייב להתבצע על‪-‬‬
‫ידי מי שהוסמך לכך‪ ,‬המשתמש בחלקי חילוף‬
‫מקוריים‪ ,‬זהים‪ .‬עמידה בדרישות אלה תבטיח‬
‫שמירה על בטיחות הכלי החשמלי‪.‬‬
‫מצב של רתיעת המסור לאחור נובע מהפעלה לא‬
‫נכונה של המסור או שימוש בנהלי הפעלה לא נכונים‬
‫וניתן למנוע אותו על‪-‬ידי נקיטת מספר אמצעי בטיחות‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫הוראות בטיחות לכל המסורים‬
‫סכנה‪:‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫הרחק את הידיים מאזור החיתוך של הלהב‪ .‬החזק‬
‫את היד השנייה על ידית העזר או על בית המנוע‪.‬‬
‫אם שתי הידיים מחזיקות את המסור הן לא יכולות‬
‫להיחתך מלהב המסור‪.‬‬
‫אל תכניס את ידיך מתחת לחלק המנוסר‪ .‬המגן‬
‫לא יכול להגן עליך מפני המסור מתחת לחלק‬
‫המנוסר‪.‬‬
‫כוונן את עומק הניסור על‪-‬פי עובי החלק המנוסר‪.‬‬
‫להב המסור חייב לבלוט פחות מגובה של שן מלאה‬
‫מתחת לחלק המנוסר‪.‬‬
‫אסור בהחלט להחזיק את החלק המנוסר בידיים‬
‫או להניחו על רגלך‪ .‬הדק את החלק המנוסר‬
‫לבסיס יציב‪ .‬חשוב לתמוך את החלק המנוסר‬
‫כהלכה כדי להפחית את החשיפה למצב מסוכן‪,‬‬
‫תפיסת הלהב או איבוד השליטה על המסור‪.‬‬
‫החזק את הכלי החשמלי במאחזים המבודדים‬
‫כאשר עליך לבצע עבודה בה כלי החיתוך עלול‬
‫לגעת במוליכים נסתרים או בכבל החשמלי של‬
‫הכלי עצמו‪ .‬נגיעה בכבל ”חי“ הנמצא תחת מתח‬
‫תחשמל את חלקי המתכת החשופים של הכלי‬
‫החשמלי וכך תחשמל גם את המפעיל‪.‬‬
‫כשמבצעים ניסור לאורך החומר השתמש תמיד‬
‫בגדר מובילה או בסרגל מתאים‪ .‬שימוש בכלי‬
‫עזר אלה משפר את הדיוק ומפחית את הסיכון של‬
‫היתפסות הלהב‪.‬‬
‫השתמש תמיד בלהבי מסור בעלי צורה ומידה‬
‫נכונים של חור ההתקנה )חור עגול או מרובע(‪.‬‬
‫להבים שאינם מתאימים בדיוק לציוד ההתקנה‬
‫של המסור יסתובבו בצורה בלתי‪-‬ממורכזת ויגרמו‬
‫לאיבוד השליטה‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בדיסקיות להידוק הלהב‬
‫או בבורג התקנת להב לא נכונים‪ .‬דיסקיות הלהב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪10‬‬
‫החזק תמיד את המסור היטב בשתי הידיים‬
‫ומקם את זרועותיך כך שיוכלו להתנגד לכוחות‬
‫הרתיעה לאחור‪ .‬מקם את גופך באחד משני צדי‬
‫להב המסור‪ ,‬אבל לא ישר מאחוריו‪ .‬מצב של‬
‫רתיעה לאחור עלול לגרום למסור לקפוץ לאחור‪,‬‬
‫אבל המפעיל יכול לשלוט בכוחות אלה‪ ,‬אם יינקטו‬
‫מספר צעדי בטיחות‪.‬‬
‫אם להב המסור נתפס‪ ,‬או אם הניסור נפסק‬
‫בגלל סיבה אחרת‪ ,‬הרפה מיד מהדק ההפעלה‬
‫והחזק את המסור ללא תנועה בחומר המנוסר‪,‬‬
‫עד שהלהב מגיע לעצירה מוחלטת‪ .‬אסור לנסות‬
‫להוציא את המסור מהחלק המנוסר או למשוך‬
‫את המסור לאחור בזמן שהמסור עדיין מסתובב‬
‫מפני שפעולה כזו עלולה לגרום לרתיעת המסור‪.‬‬
‫בדוק את הסיבה לתקלה ונקוט בצעדים הדרושים‬
‫כדי למנוע את הסיבה לתפיסת הלהב‪.‬‬
‫כשמפעילים מחדש את המסור כשהלהב בחריץ‬
‫הניסור‪ ,‬מרכז את הלהב בחריץ הניסור ובדוק‬
‫ששיני הלהב לא בתוך החומר‪ .‬אם להב המסור‬
‫נתפס הוא עלול להתרומם או להירתע לאחור ברגע‬
‫שמפעילים את המסור‪.‬‬
‫חובה לתמוך בלוחות גדולים כדי להקטין את‬
‫הסכנה של צביטת להב המסור ורתיעה לאחור‪.‬‬
‫לוחות גדולים נוטים לשקוע בהשפעת משקלם‬
‫העצמי‪ .‬חובה להציב תמיכות מתאימות מתחת‬
‫ללוח‪ ,‬משני הצדדים‪ ,‬ליד קו הניסור וליד קצה‬
‫הלוח‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור קהים או פגומים‪ .‬להבי‬
‫מסור שאינם מושחזים או מסוכסכים כהלכה יוצרים‬
‫חריץ ניסור צר הגורם לשחיקת‪-‬יתר‪ ,‬תפיסת הלהב‬
‫ורתיעה לאחור‪.‬‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ידיות כוונון ונעילת עומק וזווית הלהב חייבות‬
‫להיות מהודקות היטב ומאובטחות לפני התחלת‬
‫הניסור‪ .‬אם כוונון הלהב משתנה במהלך הניסור‪,‬‬
‫הוא עלול להיתפס ולגרום לרתיעה לאחור של‬
‫המסור‪.‬‬
‫פעל בזהירות רבה בזמן ביצוע ”ניסור חדירה“‬
‫בקירות קיימים או בכל מקום בו לא ניתן להתחיל‬
‫את הניסור בקצה הלוח‪ .‬הלהב הבולט עלול לנסר‬
‫חומרים או גופים שעלולים לגרום לרתיעה לאחור‪.‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫הוראות בטיחות למסורים בעלי מגן מטוטלת‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בדוק את סגירת המגן התחתון לפני כל שימוש‪.‬‬
‫אל תפעיל את המסור אם המגן התחתון אינו נע‬
‫באופן חופשי ונסגר מייד‪ .‬אסור בהחלט לקשור או‬
‫להדק באופן אחר את המגן התחתון במצב פתוח‪.‬‬
‫אם מפילים את המסור שלא בכוונה‪ ,‬המגן התחתון‬
‫עלול להתכופף‪.‬הרם את המגן התחתון באמצעות‬
‫ידית הכינוס וודא שהוא נע באופן חופשי ואינו נוגע‬
‫בלהב או בכל חלק אחר של המסור‪ ,‬בכל הזוויות‬
‫ובכל עומקי הניסור‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הפעולה של קפיץ המגן התחתון‪.‬‬
‫אם המגן והקפיץ אינם פועלים כהלכה‪ ,‬חובה‬
‫לטפל ולתקן אותם לפני השימוש במסור‪ .‬פעולת‬
‫המגן התחתון עלולה להיות משובשת כתוצאה‬
‫מחלקים פגומים‪ ,‬משקעים דביקים או הצטברות‬
‫של לכלוך ופסולת‪.‬‬
‫כינוס ידני של המגן מותר רק עבור ביצוע פעולות‬
‫ניסור מיוחדות כמו למשל ”ניסור חדירה“ או‬
‫פעולות ניסור מורכבות אחרות‪ .‬הרם את המגן‬
‫התחתון באמצעות ידית הכינוס ומיד לאחר‬
‫שהלהב מתחיל לחדור לחומר המנוסר חובה‬
‫לשחרר את המגן התחתון‪ .‬המגן התחתון חייב‬
‫לפעול באופן אוטומטי עבור כל סוגי הניסור‬
‫האחרים‪.‬‬
‫ודא תמיד שהמגן התחתון מכסה את הלהב‬
‫לפני הנחת המסור על שולחן העבודה או על‬
‫הרצפה‪ .‬להב משור חשוף ומסתובב עלול לגרום‬
‫למסור להידחף בכוח לאחור ולחתוך כל מה שנמצא‬
‫בדרכו‪ .‬עליך להיות מודע לזמן הדרוש ללהב המסור‬
‫להגיע למצב של עצירה מוחלטת אחרי עזיבת מתג‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫הקפד להשתמש תמיד בסכין הביקוע‪ ,‬למעט‬
‫מקרים של ניסור חדירה‪ .‬חובה להתקין את סכין‬
‫הביקוע מיד אחרי סיום ניסור חדירה‪ .‬סכין הביקוע‬
‫גורמת להפרעה בזמן ביצוע ניסור חדירה ועלול‬
‫לגרום לרתיעת המסור לאחור‪.‬‬
‫כדי שסכין הביקוע תפעל היא חייבת להשתלב‬
‫בחלק המנוסר‪ .‬סכין הביקוע אינה יעילה למניעת‬
‫רתיעה לאחור כשמבצעים פעולות ניסור קצרות‪.‬‬
‫אל תפעיל את המסור אם סכין הביקוע מכופפת‪.‬‬
‫אפילו הפרעה קלה עלולה להאט את פעולת הסגירה‬
‫של המגן‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות למסורים עגולים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש בציוד הגנה לאוזניים‪ .‬חשיפה לרעש עלולה‬
‫לגרום לפגיעה בשמיעה‪.‬‬
‫מומלץ להשתמש במסכת אבק‪.‬‬
‫אל תשתמש בלהבי מסור בעלי קוטר גדול או‬
‫קטן מהמידה המומלצת‪ .‬לפירוט מידות המסורים‬
‫המתאימים לשימוש עיין בנתונים הטכניים‪ .‬השתמש‬
‫רק בלהבי מסור המפורטים בחוברת זו‪ ,‬העומדים‬
‫בתקן ‪.EN 847-1‬‬
‫אסור להשתמש בגלגלי השחזה או מסורי שריפה‬
‫הוראות בטיחות נוספות לכל המסורים בעלי סכין‬
‫ביקוע‬
‫א‬
‫ב‬
‫השתמש בסכין ביקוע מתאים עבור הלהב‬
‫שבשימוש‪ .‬כדי שלהב הביקוע יפעל כהלכה הוא‬
‫חייב להיות עבה יותר מגוף להב המסור אבל‬
‫דק יותר מרוחב השיניים המסוכסכות של להב‬
‫המסור‪.‬‬
‫כוונן את סכין הביקוע כפי שמפורט בחוברת‬
‫הוראות זו‪ .‬מרווח לא נכון‪ ,‬מיקום ויישור לא תקינים‬
‫עלולים לגרום לחוסר יעילות של סכין הביקוע‬
‫במניעת רתיעה לאחור‪.‬‬
‫‪zst00133996 - 12-08-2010‬‬
‫‪11‬‬
12
13
14
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Download PDF

advertising