D23620 | DeWalt D23620 CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

555777 - 28 CZ
Přeloženo z původního návodu
D23620
Obr. 1
e
d
f
g
h
i
m
j
Obr. 2
b
c
w
o
2
n
a
l
k
Obr. 3
Obr. 4
k
f
50
3
Obr. 5
k
p
Obr. 6
u
5mm Max.
r
q
s
j
t
4
g
i
h
d
Obr. 7
o
v
f
Obr. 8
x
c
5
KOTOUČOVÁ PILA
D23620
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT
. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Příkon
W
Otáčky naprázdno
Hloubka řezu
Průměr kotouče
Tloušťka pilového kotouče
Vrtání kotouče
Nastavení šikmého řezu
Hmotnost
VDC
VDC
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA
(odchylka akustického tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického výkonu)dB(A)
D23620
230
230/115
2
1 500
5 000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
m/s²
m/s²
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Velká Británie & Irsko Nářadí 115 V, 16 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
3
106
3,6
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
6
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
97
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah =
Odchylka K =
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
D23620
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, 60745-2-5.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
7
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
8
c)
d)
e)
f)
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými hranami jsou méně náchylné
k zaseknutí a jsou lépe ovladatelné. g)
Elektrické nářadí, příslušenství a násady
používejte v souladu s těmito pokyny,
berte v úvahu pracovní podmínky
a práci, kterou je nutné provést. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
NEBEZPEČÍ:
a) Nevkládejte ruce do prostoru řezu
a nepřibližujte je ke kotouči. Druhou ruku
položte na přídavnou rukojeť nebo na kryt
motoru. Je-li kotoučová pila držena oběma
rukama, nemůže dojít k jejich pořezání
pilovým kotoučem.
b) Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt
vás nemůže chránit před pilovým kotoučem
pod obrobkem.
c) Upravte hloubku řezu podle tloušťky
obrobku. Při provádění řezu by neměla
být pod obrobkem vidět celá výška ozubení
pilového kotouče.
d)
e)
f)
g)
h)
Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku
v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek do stabilního svěráku.
Správné upnutí a podepření obrobku je
velmi důležité z hlediska minimalizace
ohrožení obsluhy, ohybu kotouče nebo
ztráty ovladatelnosti.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
Při provádění podélných řezů vždy
používejte pravítko nebo přímé hranové
vodítko. Tímto způsobem zvýšíte přesnost
řezu a snížíte riziko ohybu pilového
kotouče.
Vždy používejte pilové kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru
(kruhový nebo hranatý). Pilové kotouče
s otvory, které neodpovídají montážnímu
úchytu na pile, se budou otáčet excentricky,
což způsobí ztrátu ovladatelnosti nářadí.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby pilových
kotoučů. Podložky a upínací šrouby byly
zkonstruovány přímo pro vaši kotoučovou
pilu, což zaručuje její optimální výkon
a bezpečnost jejího provozu.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY PILY
Příčiny zpětného rázu a jeho
prevence z pohledu obsluhy
- zpětný ráz je náhlou reakcí, která způsobena
sevřením, odskočením nebo nesprávným
seřízením pilového kotouče, což dále způsobí
nekontrolované nadzvednutí pily její odmrštění
od obrobku směrem k obsluze;
- dojde-li k přiskřípnutí kotouče nebo k jeho
odskočení od zářezu, kotouč se zastaví
a reakce motoru odmrští pilu rychle zpět,
směrem k obsluze;
- dojde-li ke zkroucení řezného kotouče nebo
k jeho vychýlení v řezu, zuby na zadní části
řezného kotouče se mohou zarýt do horního
povrchu dřeva, což způsobí vyhození řezného
kotouče ze zářezu a vyskočení kotoučové pily
směrem k obsluze.
provozních podmínek. Tomuto jevu můžete
zabránit, budete-li dodržovat níže uvedené pokyny.
a) Držte pilu pevně oběma rukama a mějte
ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Postavte se na jednu nebo druhou
stranu pilového kotouče, nikdy nestůjte
v ose pilového kotouče. Zpětný ráz
může způsobit odskočení pily směrem
dozadu, ale budete-li dodržovat uvedené
pokyny, obsluha může síly zpětného rázu
eliminovat.
b) Dojde-li z jakéhokoli důvodu
k zablokování pilového kotouče nebo
k přerušení řezu, uvolněte hlavní spínač
a držte pilu bez pohybu v materiálu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
pilového kotouče. Dokud je pilový kotouč
v pohybu, nikdy se nepokoušejte vyjmout
pilu z obrobku nebo ji táhnout zpět,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.
Prozkoumejte příčiny blokování pilového
kotouče a proveďte opatření, aby byly tyto
příčiny odstraněny.
c) Zahajujete-li znovu řez v obrobku,
srovnejte pilový kotouč v zářezu
a zkontrolujte, zda se zuby pilového
kotouče nedotýkají materiálu obrobku.
Dojde-li po spuštění pily k zaseknutí zubů
pilového kotouče, může dojít k pohybu pily
směrem nahoru nebo k zpětnému rázu.
d) Velké panely si vždy řádně podepřete,
aby bylo minimalizováno riziko sevření
pilového kotouče a riziko zpětného rázu.
Velké panely mají tendenci se prohýbat
působením vlastní hmotnosti. Podpěry
musí být umístěny pod panelem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
hrany panelu.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené
kotouče. Tupé nebo nesprávně upnuté
kotouče vytváří úzký řez, což způsobuje
nadměrné tření, zasekávání kotouče
a zpětné rázy.
f) Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých
řezů musí být před zahájením řezu řádně
utaženy a zajištěny. Dojde-li při provádění
řezu k posuvu, může dojít k zaseknutí
pilového kotouče nebo k zpětnému rázu.
g) Provádíte-li zářezy do stěn nebo do
jiných ploch, buďte velmi opatrní.
Vyčnívající kotouč může proříznout objekty,
které mohou způsobit zpětný ráz.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů nebo
9
Bezpečnostní pokyny pro pily
s výkyvným ochranným krytem pilového kotouče
a)
b)
c)
d)
Před každým použitím pily zkontrolujte
správnou funkci zavírání spodního
krytu. Nepohybuje-li se spodní kryt volně
a nedochází-li k jeho okamžitému zavírání,
pilu nepoužívejte. Nikdy žádným způsobem
nepřipevňujte spodní kryt v otevřené poloze.
Dojde-li k náhodnému pádu pily, může dojít
k ohybu spodního krytu. Zvedněte spodní
kryt opatřený zatahovací rukojetí a ujistěte
se, zda se volně pohybuje a zda se
v žádném směru nedotýká pilového kotouče
nebo jiné části pily.
Zkontrolujte funkci pružiny spodního
krytu. Nepracuje-li kryt nebo pružina
správně, musí být před zahájením
práce provedena jejich oprava. Pohyb
spodního krytu může být pomalý
v důsledku poškozených částí, usazenin
a nahromaděných nečistot.
Spodní kryt může být ručně zasunut
pouze u speciálních řezů jako jsou
"zářezy" a "složené řezy". Zvedněte
spodní kryt pomocí rukojeti a jakmile pilový
kotouč vnikne do materiálu, musíte spodní
kryt uvolnit. U všech ostatních typů řezů by
měl spodní kryt pracovat automaticky.
Vždy dbejte na to, aby před položením
pily na pracovní stůl nebo na podlahu
spodní kryt zakryl pilový kotouč.
Nechráněný a dobíhající pilový kotouč
způsobí pohyb pily a přeřízne materiály
nacházející se v dráze jeho pohybu.
Pamatujte na to, že po uvolnění hlavního
spínače chvíli trvá, než dojde k úplnému
zastavení pilového kotouče.
Doplňující bezpečnostní
pokyny pro všechny pily
s nožem odtrhu
a)
b)
c)
10
Používejte nůž odtrhu, který je vhodný
pro používaný pilový kotouč. Správný
nůž odtrhu musí být silnější než tloušťka
kotouče, ale tenčí než rozteč jeho zubů.
Nastavte nůž odtrhu podle pokynů
uvedených v tomto návodu. Nesprávná
vzdálenost, poloha a srovnání může
způsobit neschopnost nože odtrhu zabránit
zpětnému rázu.
Odtrhávací nůž používejte vždy, mimo
provádění zářezů. Po provádění zářezů
musí být nůž odtrhu znovu nainstalován. Při
d)
e)
provádění zářezů by nůž odtrhu překážel
a mohl by způsobit zpětný ráz.
Má-li nůž odtrhu pracovat správně, musí
být v kontaktu s obrobkem. Při provádění
krátkých řezů nůž odtrhu nezabraňuje
vzniku zpětného rázu.
Je-li nůž odtrhu ohnutý, pilu
nepoužívejte. Dokonce i malé vychýlení
může způsobit zpomalení při zavírání krytu.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
kotoučové pily
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Doporučujeme používání respirátorů.
• Nepoužívejte kotouče větších nebo menších
průměrů, než je doporučeno. Parametry
řezného nástroje jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze pilové kotouče,
jaké jsou specifikovány v tomto návodu
a odpovídají normě EN 847-1.
• Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 2)
Datový kód (w), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Kotoučovou pilu
1 Paralelní vodítko
1 Klíč na pilový kotouč
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
a. Hlavní spínač
b. Blokovací tlačítko
c. Přední rukojeť
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto kotoučové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
d. Zámek hřídele
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
e. Výstup pro odvod prachu
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
f. Patka pily
g. Nůž odtrhu
h. Páka spodního krytu
i. Spodní kryt
j. Pilový kotouč
k. Seřizovací šroub šikmých řezů
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
l. Značka pro šikmé řezy
Použití prodlužovacího kabelu
m. Značka pro přímé řezy
POUŽITÍ VÝROBKU
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1
mm2. Maximální délka je 30 m.
Vaše kotoučová pila D23620 je určena pro
profesionální řezání dřeva a plastů.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
n. Seřizovací šroub hloubky řezu
o. Paralelní vodítko
11
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte zařízení
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, nastavením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Nastavení hloubky řezu (obr. 1,
2, 3)
1. Uvolněte seřizovací šroub hloubky řezu (n).
2. Nastavte patku pily (f) tak, abyste získali
požadovanou hloubku řezu.
3. Utáhněte seřizovací šroub hloubky řezu (n).
VAROVÁNÍ: Chcete-li dosáhnout
optimálních výsledků, nechejte pilový
kotouč vyčnívat z obrobku asi 3 mm
(viz detail v obr. 3).
Nastavení šikmých řezů (obr. 4)
Úhel šikmých řezů může být nastaven v rozmezí
od 0° do 50°.
1. Uvolněte seřizovací šroub šikmých řezů (k).
2. Naklopte patku pily (f) tak, aby značka na
měřítku označovala požadovaný úhel šikmého
řezu.
3. Utáhněte seřizovací šroub šikmých řezů (k).
Nastavení patky pily pro řezy
v úhlu 90° (obr. 1, 5)
1. Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
2. Pomocí páčky (h) zasuňte ochranný kryt
pilového kotouče a postavte pilu na stranu
pilového kotouče.
3. Uvolněte seřizovací šroub šikmých řezů (k).
4. Přiložte k pilovému kotouči úhelník a nastavte
patku pily v úhlu 90°.
5. Pomocí šestihranného klíče nastavte doraz
(p).
Výměna pilového kotouče
(obr. 6)
1. Použijte zámek hřídele (d) a otáčením proti
směru pohybu hodinových ručiček vyšroubujte
pomocí dodávaného šestihranného klíče (r)
upínací šroub pilového kotouče (q).
12
2. Pomocí páčky (h) zasuňte spodní kryt
pilového kotouče (i) a vyměňte pilový kotouč
(j). Nasaďte zpět ve správné poloze podložky
(s, t).
3. Zkontrolujte směr otáčení pilového kotouče.
4. Zašroubujte rukou upínací šroub pilového
kotouče (q) tak, aby byla podložka řádně
usazena na svém místě. Otáčejte šroubem ve
směru pohybu hodinových ručiček.
5. Při otáčení hřídele stiskněte zajišťovací tlačítko
(d), aby došlo k zablokování pohybu pilového
kotouče.
6. Pomocí klíče řádně přitáhněte upínací šroub
pilového kotouče.
Nastavení nože odtrhu (obr. 6)
Správné nastavení nože odtrhu (g) je znázorněno
na detailu v obr. 6. Proveďte nastavení vůle nože
odtrhu po výměně pilového kotouče nebo vždy,
kdy je to nutné.
1. Nastavte hloubku řezu na hodnotu 0 mm,
abyste získali přístup k oběma upínacím
šroubům nože odtrhu.
2. Uvolněte šrouby (u) a nůž odtrhu vysuňte na
jeho maximální délku.
3. Nastavte mezeru.
4. Matici přitáhněte (utahovací moment: 4 - 5
Nm).
Montáž a nastavení paralelního vodítka (obr. 7)
Paralelní vodítko (o) je používáno pro řezy
rovnoběžné s hranou obrobku.
MONTÁŽ
1. Povolte zajišťovací šroub (v) tak, aby bylo
možné protáhnout paralelní vodítko.
2. Zasuňte paralelní vodítko (o) do patky pily,
jako na uvedeném obrázku.
3. Přitáhněte zajišťovací šroub (v).
SEŘÍZENÍ
1. Povolte zajišťovací šroub (v) a nastavte
paralelní vodítko (o) na požadovanou šířku.
2. Přitáhněte zajišťovací šroub (v).
Před použitím
• Ujistěte se, zda byly správně namontovány
ochranné kryty. Ochranný kryt pilového
kotouče musí být v uzavřené poloze.
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí ve
směru, který odpovídá šipce na pilovém
kotouči.
aktivováno, aby bylo zabráněno náhodnému
spuštění nářadí.
OBSLUHA
VAROVÁNÍ: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se pilový kotouč
dotýká obrobku nebo jiných materiálů.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zajištění
vřetena, je-li nářadí v chodu.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový
kotouč.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Nepoužívejte nadměrně
opotřebované pilové kotouče.
• Nepoužívejte tuto pilu pro vytváření
zářezů.
Správná poloha rukou (obr. 8)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na přední rukojeti (c) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (x).
Zapnutí a vypnutí (obr. 2)
Z bezpečnostních důvodů je hlavní spínač (a)
vašeho nářadí vybaven odjišťovacím tlačítkem (b).
1. Stiskněte odjišťovací tlačítko, aby došlo
k odblokování nářadí.
2. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a). Jakmile bude hlavní spínač
uvolněn, blokovací tlačítko bude automaticky
Vedení nářadí (obr. 1, 2)
1. Chcete-li docílit optimálních výsledků, upněte
si obrobek rubovou stranou vzhůru.
2. Pomocí značky (m) sledujte čáru řezu na
obrobku.
Je-li prováděn šimý řez v úhlu 45°, sledujte
čáru řezu na obrobku pomocí značky (l).
3. Dbejte na to, aby se napájecí kabel pily
nacházel mimo čáru řezu u zadní části nářadí.
Odsávání prachu (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vdechnutí
prachu. Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
schválený typ ochranné protiprachové
masky.
Vaše pila je vybavena výstupním otvorem pro
odvod prachu (e).
Kdykoli je to možné, připojte zařízení pro odsávání
prachu, které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových emisí.
VAROVÁNÍ: VŽDY při práci se dřevem
připojte k nářadí zařízení pro odsávání
prachu, které je zkonstruováno
v souladu s platnými předpisy, které se
týkají prachových emisí. Hadice většiny
vysavačů lze připojit přímo k otvoru pro
odvod prachu.
VAROVÁNÍ: Při řezání kovů
nepoužívejte odsávací systémy bez
vhodné ochrany před odlétávajícími
jiskrami.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
13
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
jepříslušenstvínabízenéspolečnostiDEWALT,
nebylostímtovýrobkemtestováno.Protoby
mohlobýtpoužitítakovéhopříslušenstvístímto
nářadímvelminebezpečné.Chcete-lisnížit
rizikozranění,používejtestímtonářadímpouze
příslušenstvídoporučenéspolečnostíDEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
14
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis D E WALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho
obchodníka nářadí vyměněno za nové. Díky 1
roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku
od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku D EWALT.
Zárukou kvality firma D E WALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních
středisek D EWALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D E WALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
Navíc poskytuje servis D E WALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele –
zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému
výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního
čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci
je třeba tento záruční list nebo doklad o koupi
předložit prodávajícímu, případně servisnímu
středisku D E WALT pověřenému vykonáváním
záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční
list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D E WALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace
týkající se servisu můžete získat na níže uvedených
telefonních číslech a na internetové adrese
www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
tel:
+420 261 009 772
fax:
+420 261 009 784
obchod@blackdecker.com
Právo na případné změny vyhrazeno.
03/2011
zst00148390 - 17-03-2011
15
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
16
Fax: 00421 335 512 624
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising