D23620 | DeWalt D23620 CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

505202 - 70 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D23620
Rysunek 1
e
d
f
g
h
i
m
j
Rysunek 2
b
c
w
o
2
n
a
l
k
Rysunek 3
Rysunek 4
k
f
50
3
Rysunek 5
k
p
Rysunek 6
u
5mm Max.
r
q
s
j
t
4
g
i
h
d
Rysunek 7
o
v
f
Rysunek 8
x
c
5
RĘCZNA PILARKA TARCZOWA
D23620
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Typ
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min
Maksymalna głębokość cięcia
mm
Średnica piły tarczowej
mm
Grubość korpusu piły tarczowej
mm
Średnica otworu w pile tarczowej
mm
Zakres regulacji kąta cięcia ukosowego
Masa
kg
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D23620
230
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0 – 50o
5,5
97
3
106
3,6
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg norm EN60745:
< 2,5
Wartość skuteczna
m/s2
1,5
Niepewność pomiaru
m/s2
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
6
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu
230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Deklaracja zgodności z normami UE
b)
DYREKTYWA MASZYNOWA
D23620
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób
nr kat. D23620 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
31.12.2009
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
c)
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
8
c)
d)
e)
f)
g)
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przepisy bezpieczeństwa pracy wszystkich pilarek
a)
b)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj
rąk do obszaru cięcia ani piły tarczowej.
Drugą ręką chwyć rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy pilarka jest
utrzymywana obiema rękami, nie grozi
niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
Ciętego przedmiotu nigdy nie
przytrzymuj rękami ani nogami.
Przytwierdź przedmiot do stabilnej
płyty. Ważne jest prawidłowe podparcie
przedmiotu, by zminimalizować ryzyko
doznania urazu, zakleszczenia piły i utraty
panowania nad sytuacją.
W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych
trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. W chwili przecięcia przewodu
elektrycznego napięcie dochodzi do
wszystkich gołych metalowych części
pilarki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy (wielokątny lub okrągły).
Tarcza z otworem większym od średnicy
wału może obracać się mimośrodowo, co
grozi utratą panowania nad pilarką.
Nigdy nie używaj uszkodzonych ani
nieodpowiednich podkładek bądź śrub
mocujących. Są one przeznaczone
do konkretnego rodzaju piły tarczowej
i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
DODATKOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PILAREK TARCZOWYCH
Przyczyny odrzutów i sposoby
unikania ich przez użytkownika
-
-
Wygięta lub niewłaściwie zamocowana
piła tarczowa grozi gwałtownym
odrzutem, wskutek czego pilarka może
w niekontrolowany sposób wyskoczyć
z ciętego przedmiotu w kierunku
użytkownika;
odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy
-
i pilarka w niekontrolowany sposób
odskakuje w kierunku użytkownika;
może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wyskoczy z rzazu i odbije się w kierunku
użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/
lub nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc przeciwstawić się sile
odrzutu. Stój z boku piły tarczowej, a nie
w płaszczyźnie cięcia. W razie zaistnienia
odrzutu można wówczas opanować
sytuację i nie dopuścić do utraty kontroli
nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek
innego powodu natychmiast wyłącz
pilarkę i trzymaj ją bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania. Nigdy
nie próbuj wyjmować piły tarczowej
z ciętego przedmiotu ani nie ciągnij
jej do tyłu w czasie pracy, gdyż może
to doprowadzić do odrzutu. Znajdź
przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
c) Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do
wyginania się pod ciężarem własnym.
Płyty takie należy podeprzeć po obydwu
stronach: w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
co powoduje nadmierne tarcie i może
doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
pilarki.
f) Elementy zaciskowe nastawnika
głębokości cięcia i blokady pochylenia
tarczy muszą być dobrze zaciśnięte.
Poluzowanie się któregoś z mechanizmów
w czasie cięcia może doprowadzić do
zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
9
g)
Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.
Wskazówki bezpieczeństwa
przy korzystaniu z wahadłowej
osłony tarczy
Przed każdym użyciem sprawdź, czy
osłona tarczy prawidłowo się zamyka.
Nie uruchamiaj pilarki, gdy osłona ta
zacina się. Nigdy nie mocuj ani nie
przywiązuj osłony tarczy w pozycji
otwarcia. Przypadkowy upadek piły
może doprowadzić do wygięcia osłony
tarczy. W takiej sytuacji przed ponownym
uruchomieniem pilarki sprawdź osłonę, czy
porusza się bez przeszkód i nie dotyka piły
tarczowej lub innych elementów. Dotyczy
to wszystkich kątów cięcia ukosowego
i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna
nie działały prawidłowo, trzeba je
przed użyciem pilarki naprawić.
Osłona może poruszać się z oporami
z powodu uszkodzenia jakichś elementów,
zabrudzenia żywicą lub zapchania
trocinami.
c) Dolna osłona tarczy może być odciągana
ręcznie tylko przy specjalnych rodzajach
cięć, jak „cięcie wgłębne” i „cięcie
kombinowane”. Schowaj dolną osłonę
i zwolnij ją, gdy tylko tarcza zagłębi się
w przedmiot obrabiany. Przy wszystkich
innych rodzajach cięć dolna osłona tarczy
musi działać automatycznie.
d) Przed odłożeniem pilarki na stole
warsztatowym lub podłodze sprawdź,
czy osłona całkowicie zasłania piłę
tarczową. Nieosłonięta, jeszcze obracająca
się piła tarczowa może doprowadzić do
odrzutu pilarki i przeciąć wszystko to, co
znajdzie się na jej drodze. Pamiętaj, że po
zwolnieniu wyłącznika piła tarczowa jeszcze
jakiś czas się obraca.
b)
c)
a)
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa przy korzystaniu z klina rozdzielnika
a)
10
Każda piła tarczowa może
współpracować tylko z odpowiednim,
pasującym do niej klinem rozdzielnikiem.
d)
e)
Klin ten musi być grubszy od korpusu samej
tarczy, ale cieńszy niż rozwarcie zębów piły
tarczowej.
Klin rozdzielnik ustaw zgodnie z opisem
w tej instrukcji obsługi. Nieprawidłowy
odstęp, niewłaściwe ustawienie
i ukierunkowanie mogą spowodować, że
klin rozdzielnik nie będzie spełniać swojej
funkcji, którą jest zapobieganie odrzutowi.
Zawsze używaj klina rozdzielnika za
wyjątkiem cięć wgłębnych. Po dokonaniu
cięcia wgłębnego klin rozdzielnik znów
trzeba zamocować. Przy cięciu wgłębnym
klin rozdzielnik stanowi przeszkodę i może
być przyczyną odrzutu.
By klin rozdzielnik mógł prawidłowo
spełniać swoją funkcję, musi zagłębić
się w przedmiot obrabiany. Przy krótkich
cięciach klin rozdzielnik nie spełnia swojej
funkcji.
Nie używaj pilarki, gdy klin rozdzielnik
jest wygięty. Nawet lekkie wygięcie może
zmniejszyć szybkość zamykania osłony
kapturowej tarczy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek tarczowych
•
•
•
•
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana.
Używaj tylko pił zgodnych ze specyfikacją
w zgodzie z normą EN 847-1.
Nigdy nie używaj tarcz ściernych.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
uszkodzenie narządu słuchu;
obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
oparzenia gorącymi elementami maszyny;
zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 2)
Kod daty (w), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 ręczna pilarka tarczowa
1 prowadnica dystansowa
1 klucz maszynowy płaski do mocowania piły
tarczowej
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka tarczowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
a. Wyłącznik
b. Przycisk blokujący
c. Rękojeść przednia
d. Guzik blokady wrzeciona
e. Przyłącze do odsysania trocin
f. Stopa pilarki
g. Klin rozdzielnik
h. Uchwyt do odciągania dolnej osłony tarczy
i. Dolna osłona tarczy
j. Piła tarczowa
k. Pokrętło ustalające pochylenia tarczy
m. Wskaźnik linii cięcia prostopadłego
n. Dźwignia zaciskowa nastawnika głębokości
cięcia
o. Prowadnica dystansowa
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Pilarka tarczowa D23620 jest przeznaczona
do profesjonalnego cięcia drewna i tworzyw
sztucznych.
NIE używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Pilarka ta stanowi elektronarzędzie przeznaczone
do użytku profesjonalnego.
NIE pozwalaj dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
l. Wskaźnik linii cięcia ukosowego
11
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Nastawianie głębokości cięcia
(rys. rys. 1, 2, 3)
1. Zwolnij dźwignię zaciskową nastawnika
głębokości cięcia (n).
2. Obróć stopę (f) aż do uzyskania żądanej
głębokości cięcia.
3. Ponownie zaciągnij dźwignię (n).
OSTRZEŻENIE: Najlepsze wyniki
cięcia uzyskuje się, gdy piła tarczowa
wystaje z drugiej strony przedmiotu
obrabianego na odległość ok. 3 mm
(patrz rysunek 3).
Nastawianie kąta cięcia ukosowego (rys. 4)
Kąt cięcia ukosowego można regulować
w granicach od 0 do 50o.
2. Za pomocą uchwytu (h) odciągnij dolną osłonę
tarczy (i) i zmień piłę tarczową (j). Ponownie
prawidłowo załóż podkładki (s, t).
3. Sprawdź, czy strzałka na pile tarczowej jest
skierowana we właściwym kierunku.
4. Ręcznie dokręć śrubę mocującą piły
tarczowej (q), utrzymując przy tym podkładki
w prawidłowej pozycji. Śrubę dokręcaj
w prawo.
5. Przy obracaniu wrzeciona naciśnij guzik
blokady (d), aż piła przestanie się obracać.
6. Dostarczonym kluczem mocno dokręć śrubę
mocującą piły tarczowej.
Regulacja klina rozdzielnika
(rys. 6)
Szczegół na rysunku 6 przedstawia prawidłowe
ustawienie klina rozdzielnika (g). Po wymianie
tarczy lub gdyby to było konieczne z jakiegoś
innego powodu, wyreguluj odległość klina
rozdzielnika od piły tarczowej.
1. Poluzuj pokrętło ustalające pochylenia tarczy
(k).
1. Nastaw głębokość cięcia na 0 mm, by uzyskać
dostęp do śrub zaciskowych klina rozdzielnika.
2. Żądany kąt cięcia ukosowego tak nastaw
przez odchylenie stopy pilarki (f), aż wskaźnik
wskaże odpowiedni kąt na skali.
2. Poluzuj śruby (u) i wysuń klin na maksymalną
odległość.
3. Ponownie dokręć pokrętło ustalające
pochylenia tarczy (k).
Regulacja prostopadłego ustawienia piły tarczowej względem stopy (rys. rys. 1, 5)
1. Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0o.
2. Za pomocą uchwytu (h) odciągnij osłonę
tarczy i połóż pilarkę na boku.
3. Nastaw odpowiednią odległość klina
rozdzielnika od piły tarczowej.
4. Ostatecznie dokręć śruby z momentem
4 - 5 Nm.
Mocowanie i regulacja prowadnicy dystansowej (rys. 7)
Prowadnica dystansowa (o) służy do równoległego
cięcia wzdłuż krawędzi przedmiotu obrabianego.
MONTAŻ
3. Poluzuj pokrętło ustalające pochylenia tarczy
(k).
1. Poluzuj śrubę ustalającą (v), by móc wsunąć
prowadnicę dystansową.
4. Przyłóż przymiar kątowy do piły tarczowej
i stopy.
2. Wsuń prowadnicę dystansową (o) w stopę
pilarki (f) tak, jak pokazano na rysunku.
5. W razie potrzeby kluczem trzpieniowym
odpowiednio wkręć lub wykręć śrubę
zderzakową (p).
3. Dokręć śrubę ustalającą (v).
Wymiana piły tarczowej (rys.
6)
1. Naciśnij guzik blokady wrzeciona (d) i odkręć
śrubę mocującą piły (q) przez obrócenie jej
w lewo dostarczonym kluczem (r).
12
REGULACJA
1. Poluzuj śrubę ustalającą (v) i ustaw
prowadnicę dystansową (o) na żądaną
szerokość cięcia.
2. Dokręć śrubę ustalającą (v).
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy wszystkie urządzenia
zabezpieczające są prawidłowo zamontowane.
Osłona tarczy musi być zamknięta.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
w kierunku wskazywanym umieszczoną na
niej strzałką.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
1. Naciśnij przycisk (b), by odblokować
wyłącznik.
2. Naciśnij wyłącznik (a), by załączyć pilarkę.
Z chwilą zwolnienia wyłącznika blokada znów
się automatycznie uaktywnia, by w ten sposób
zapobiec niezamierzonemu załączeniu pilarki.
OSTRZEŻENIE: Nie załączaj pilarki,
gdy tarcza tnąca dotyka przedmiotu
obrabianego lub jakiegoś innego
materiału.
OSTRZEŻENIE: Nie unieruchamiaj
blokady wrzeciona w czasie pracy
pilarki.
Trzymanie i prowadzenie pilarki (rys. rys. 1, 2)
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
1. W czasie cięcia materiał odpryskuje do
góry. Jest to powód, dla którego zaleca się,
by stopa pilarki stykała się z tylną stroną
piłowanego przedmiotu.
• Sprawdź, czy cięty materiał został
dobrze zamocowany.
2. Przy cięciu wzdłuż narysowanej linii korzystaj
ze wskaźnika (m).
• W czasie pracy tylko lekko napieraj
na pilarkę i nie wywieraj bocznego
nacisku na piłę tarczową.
• Nie przeciążaj pilarki.
Gdy kąt pochylenia tarczy wynosi 45o,
korzystaj ze wskaźnika (l) i prowadź go po linii
narysowanej na przedmiocie obrabianym.
3. Przewód przyłączeniowy ciągnij za pilarką.
• Nie używaj zużytych pił tarczowych.
• Nie używaj pilarki do ciecia
wgłębnego.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo trzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść główną (x),
a drugą - rękojeść przednią (c).
Załączanie i wyłączanie (rys. 2)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (a) pilarki
zaopatrzono w przycisk blokujący (b).
Odsysanie pyłu (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Wdychanie pyłu jest
szkodliwe dla zdrowia. Z tego powodu
ZAWSZE zakładaj odpowiednią
dopuszczoną do użytku maskę
przeciwpyłową
Pilarka tarczowa zawiera przyłącze do odsysania
trocin (e).
W miarę możliwości używaj odkurzaczy
przemysłowych zgodnych z obowiązującymi
przepisami o emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: Używaj TYLKO takich
odkurzaczy przemysłowych, które są
zgodne z obowiązującymi wytycznymi
do emisji pyłów. Wąż ssący większości
odkurzaczy przemysłowych można
nasadzać bezpośrednio na przyłącze.
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu metali
nie używaj odpylaczy bez odpowiedniej
osłony przeciwiskrowej.
13
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Smarowanie
Pilarka tarczowa nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
14
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00148390 - 17-03-2011
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
02/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising