D23620 | DeWalt D23620 CIRCULAR SAW Type 2 instruction manual

371000 - 07 LV
D23620
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
Attēls / Рисунок 1
e
d
f
g
h
i
m
j
l
k
Attēls / Рисунок 2
b
c
a
w
o
n
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
k
50
4
f
Attēls / Рисунок 5
k
p
Attēls / Рисунок 6
u
5mm
Max.
5 мм макс.
r
q
s
j
t
g
i
h
d
5
Attēls / Рисунок 7
o
v
f
Attēls / Рисунок 8
x
c
6
LATVIEŠU
RIPZĀĢIS
D23620
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Apvienotā Karaliste un Īrija
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Zāģēšanas dziļums
Asmens diametrs
Asmens biezums
Asmens iekšējais diametrs
Slīpā leņķa regulēšana
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA
(skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
kg
D23620
230
230/115
2
1500
5000
65
184
2,5
16
0–50˚
5,5
dB(A)
97
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
106
3,6
VDC
VDC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah = m/s²
Neprecizitāte K =
m/s²
< 2,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa 230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avots
Apvienotā Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 13 ampēri,
kontaktdakšas
Apvienotā Karaliste un Īrija 115 V instrumenti 16 ampēri,
kontaktdakšas
Definīcijas: Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, nkuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
7
LATVIEŠU
EK-atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D23620
DEWALT paziņo, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, 60745-2-5.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Neveiksme izpildīt
drošības informācijas norādes un
instrukcijas var novest pie elektriskā
šoka, apdegumiem un/vai nopietnām
traumām.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
8
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esiet uzmanīgi, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargpiederumus, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Nodrošiniet, ka pirms pievienošanas
elektrotīklam vai akumulatoru baterijai,
pirms elektroinstrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas, slēdzis ir izslēgts. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
c)
d)
e)
f)
g)
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos noteikumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem noteikumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Drošības noteikumi visiem
zāģiem
BĪSTAMI!
a) Netuviniet rokas zāģēšanas zonai un
asmenim. Turiet otru roku uz palīgroktura
vai motora korpusa. Ja zāģi turēsiet ar
abām rokām, nesagriezīsiet tās ar asmeni.
b) Nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Aizsargs nevar jūs aizsargāt no
asmens zem apstrādājamā materiāla.
9
LATVIEŠU
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Noregulējiet zāģēšanas dziļumu
atbilstoši apstrādājamā materiāla
biezumam. Asmens zobi zem
apstrādājamā materiāla nedrīkst būt
redzami pilnībā.
Nekad neturiet zāģējamo materiālu
ar rokām vai uz kājas. Nostipriniet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt
materiālu, lai tam būtu minimāli jāpieskaras,
lai asmens neiestrēgtu un lai nezaudētu
vadību.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet
garenzāģēšanas ierobežotāju vai
taisnās malas vadīklu. Tā tiek uzlabota
zāģēšanas precizitāte un mazinās asmens
iestrēgšanas iespēja.
Vienmēr izmantojiet asmeņus ar
pareizu ass diametru un formu (dimanta
vai apaļo ripu). Asmeņi, kas neatbilst
instrumenta vārpstas lielumam, darbojas
ekscentriski, kā rezultātā varat zaudēt
kontroli pār instrumentu.
Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas
asmens starplikas vai bultskrūvi. Asmens
starplikas un bultskrūve ir īpaši paredzētas
šim zāģim, optimālam darba rezultātam un
ekspluatācijas drošībai.
PAPILDU DROŠĪBAS NOTEIKUMI VISIEM ZĀĢIEM
Atsitiena iemesli un operatora
pasargāšana
- Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģa asmeni,
kā rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec
ārā no apstrādājamā materiāla virzienā uz
operatoru, un šo darbību nav iespējams
kontrolēt.
- Ja asmens ir saspiests vai, iegriezumam
aizveroties, stipri saliekts, asmens iestrēgst
un motora reakcija strauji grūž ierīci atpakaļ
operatora virzienā.
- Ja asmens griezumā ir izliekts vai nepareizi
novietots, zobi uz asmens aizmugurējās malas
var ieurbties kokmateriāla virsmas augšdaļā,
10
kā rezultātā asmens paceļas ārā no iecirtuma
un atlec atpakaļ operatora virzienā.
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/vai
nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā,
un to var novērst, veicot atbilstošus piesardzības
pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a) Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām
rokām un novietojiet rokas tā, lai
pretotos atsitiena spēkiem. Nostājieties
vienā no asmens pusēm, tikai ne vienā
līmenī ar asmens zāģēšanas līniju. Atsitiens
var izraisīt instrumenta atlēcienu atpakaļ,
tomēr atsitiena spēkus var kontrolēt, ja tiek
veikti pienācīgi piesardzības pasākumi.
b) Ja asmens ir iestrēdzis vai ja kāda
iemesla dēļ zāģēšana ir pārtraukta,
atlaidiet mēlīti un zāģi turiet nekustīgi
materiālā, līdz asmens pilnībā apstājas.
Nekad nemēģiniet izņemt no darba
materiāla vai vilkt to atpakaļ, kamēr asmens
ir kustībā, jo var tikt izraisīts atsitiens.
Novērtējiet situāciju un vērsiet to par labu,
lai novērstu asmens iestrēgšanas cēloni.
c) Ja atkal uzsākat zāģēt, centrējiet zāģa
asmeni iecirtumā un pārbaudiet, vai
zāģa zobi materiālā nav ieķērušies. Ja
zāģa asmens ir iestrēdzis, tas var izlekt ārā
vai atsisties no apstrādājamā materiāla,
uzsākot zāģēšanu.
d) Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz
minimumam samazinātu asmens
iespiešanās un atsitiena risku. Lieli paneļi
mēdz nosēsties paši zem sava svara.
Atbalsti ir jānovieto zem paneļa abās pusēs,
tuvu griezuma līnijai un paneļa malai.
e) Neizmantojiet trulus vai bojātus
asmeņus. Neasi un nepiemēroti asmeņi
veido šauru iecirtumu, kā rezultātā asmens
izraisa pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada
atsitienu.
f) Asmens dziļuma un slīpā leņķa
noregulēšanas bloķēšanas svirām
pirms zāģēšanas jābūt ciešām un
nostiprinātām. Ja noregulētais asmens
zāģēšanas laikā nobīdās, tas var iestrēgt
vai izraisīt atsitiena risku.
g) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās
nosegtās vietās. Ja asmens izvirzās
materiāla otrā pusē, tas var saskarties ar
priekšmetiem, kas izraisa atsitienu.
Drošības noteikumi zāģiem ar
svārstveida asmens aizsargu
a)
Pirms katras lietošanas reizes
pārbaudiet, vai apakšējais aizsargs
ir pienācīgi aizvērts. Nestrādājiet ar
LATVIEŠU
b)
c)
d)
instrumentu, ja apakšējais aizsargs
nekustas brīvi un uzreiz neaizveras. Nekad
nenostipriniet vai nepiesieniet aizsargu
atvērtā pozīcijā. Ja zāģis ir nejauši nomests,
apakšējais aizsargs var būt saliekts.
Paceliet apakšējo aizsargu ar ievilkšanas
roktura palīdzību un pārliecinieties, vai tas
brīvi kustas un nepieskaras asmenim vai
kādai citai detaļai visos zāģēšanas leņķos
un dziļumos.
Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes
darbību. Ja aizsargs un atspere nedarbojas
pareizi, tie pirms lietošanas ir jāsalabo.
Apakšējais aizsargs var darboties gausi
tādēļ, ka ir bojāta kāda detaļa, sveķainas
nogulsnes vai izveidojušies saneši.
Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli
tikai īpašu zāģēšanas darbu nolūkā —
iezāģējumu un kombinētu zāģējumu
gadījumā. Paceliet apakšējo aizsargu,
ievelkot rokturi, un, tiklīdz asmens ir
iezāģēts materiālā, apakšējais aizsargs
ir jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu
gadījumā apakšējam aizsargam jādarbojas
automātiski.
Pirms zāģi novietojat uz darbagalda
vai grīdas, vienmēr pārbaudiet, vai
apakšējais aizsargs nosedz asmeni.
Ja asmens nav aizsargāts un ir nolaists
lejup, zāģis var sākt darboties atpakaļgaitā,
sazāģējot visu, kas ir tā ceļā. Ņemiet vērā
to, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai asmens
apstātos pēc tam, kad slēdzis ir atlaists.
e)
Ja šķeļošais nazis ir saliekts, to nedrīkst
izmantot darbam. Pat neliels traucējums
var palēnināt aizsarga aizvēršanās ātrumu.
Papildu īpaši drošības noteikumi ripzāģiem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Ieteicams valkāt putekļu masku.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
• Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās
griezējripas..
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Papildu drošības noteikumi
visiem zāģiem ar šķeļošo nazi
a)
b)
c)
d)
Lietojiet izmantotajam asmenim
piemērotu šķeļošo nazi. Lai šķeļošais
nazis darbotos pareizi, tam jābūt biezākam
nekā zāģa asmenim, tomēr arī plānākam
nekā asmens zobiem.
Noregulējiet šķeļošo nazi tā, kā
aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.
Ja tā attālums, novietojums un ieregulējums
nav pareizs, tas var nespēt novērst
atsitienu.
Šķeļošais nazis jālieto vienmēr, izņemot
iezāģēšanas gadījumā. Kad iezāģēšana
ir pabeigta, no jauna jāuzstāda šķeļošais
nazis. Veicot iezāģēšanu, šķeļošais nazis
traucē zāģim pareizi darboties un var radīt
atsitienu.
Šķeļošajam nazim darba laikā jāatrodas
apstrādājamajā materiālā. Veicot īsus
iezāģējumus, šķeļošais nazis nespēj
novērst atsitienus.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (2. ATT.)
Datuma kods (ee), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
11
LATVIEŠU
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 ripzāģis
1 paralēlais ierobežotājs
1 zāģa asmens uzgriežņu atslēga
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. atbloķēšanas poga
c. priekšējais rokturis
d. vārpstas bloķētājs
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V ierīces
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
e. putekļu savākšanas atvere
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
f. zāģa sliece
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
g. šķeļošais nazis
h. apakšējā aizsarga ievilkšanas svira
i. apakšējais aizsargs
j. zāģa asmens
k. slīpuma regulēšanas poga
l. atzīme zāģēšanai slīpā leņķī
m. atzīme zāģēšanai taisni
n. dziļuma regulēšanas poga
o. paralēlais ierobežotājs
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis D23620 ripzāģis ir paredzēts profesionāliem
koksnes un plastmasas zāģēšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie ripzāģi ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
12
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no elektrotīkla. Slēdzim
jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS (OFF).
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
LATVIEŠU
Zāģēšanas dziļuma regulēšana
(1., 2., 3. att.)
1. Atskrūvējiet dziļuma regulēšanas pogu (n).
2. Bīdiet slieci (f), līdz ir panākts pareizais
zāģēšanas dziļums.
3. Pieskrūvējiet dziļuma regulēšanas pogu (n).
BRĪDINĀJUMS! Lai darbs būtu
paveikts maksimāli kvalitatīvi, zāģa
asmenim jābūt izvirzītam apm. 3 mm
ārpus apstrādājamā materiāla (sk. 3.
att. mazo papildattēlu).
Slīpā leņķa regulēšana (4. att.)
Slīpuma leņķis var tikt noregulēts starp 0° un 50°.
1. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
2. Iestatiet slīpo leņķi, noliecot zāģa slieci (f), līdz
atzīme uz dziļummēra norāda vēlamo leņķi.
3. Pieskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
Slieces noregulēšana zāģēšanai 90° leņķī (1., 5. att.)
1. Noregulējiet zāģa slīpo leņķi uz 0°.
2. Ar sviras (h) palīdzību ievelciet asmens
aizsargu un novietojiet zāģi uz asmens pusi.
3. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (k).
4. Novietojiet stūreni pret asmeni un slieci tā, lai
noregulētu 90° leņķa iestatījumu.
5. Ar sešstūru uzgriežņu atslēgu noregulējiet
aizturi (p).
Zāģa asmens nomainīšana
(6. att.)
1. Nospiediet asmens bloķēšanas pogu (d) un
ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
(r) atskrūvējiet asmens spīlējuma skrūvi (q),
griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
2. Ar sviras (h) palīdzību izvelciet apakšējo
asmens aizsargu (i) un nomainiet asmeni (j).
No jauna pareizi uzstādiet starplikas (s, t).
3. Pārbaudiet asmens rotācijas virzienu.
Šķeļošā naža regulēšana
(6. att.)
Skatiet 6. attēla mazo papildattēlu, kurā norādīta
pareiza šķeļošā naža (g) regulēšana. Kad ir
nomainīts zāģa asmens, vai pēc vajadzības
noregulējiet šķeļošā naža attāluma iestatījumu.
1. Noregulējiet 0 mm zāģēšanas dziļumu,
lai varētu piekļūt šķeļošā naža spīlējuma
skrūvēm.
2. Atskrūvējiet skrūves (u) un izvelciet šķeļošo
nazi maksimālā garumā.
3. Noregulējiet atstarpi.
4. Pieskrūvējiet skrūves (griezes moments: 4 – 5
Nm).
Paralēlā ierobežotāja uzstādīšana un regulēšana (7. att.)
Paralēlo ierobežotāju (o) lieto zāģēšanai paralēli
apstrādājamā materiāla malai.
SALIKŠANA
1. Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v), lai varētu
ievietot paralēlo ierobežotāju.
2. Ievietojiet paralēlo ierobežotāju (o) zāģa sliecē
(f), kā norādīts.
3. Pieskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v).
REGULĒŠANA
1. Atskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v) un iestatiet
paralēlo ierobežotāju (o) vēlamajā platumā.
2. Pieskrūvējiet bloķēšanas skrūvi (v).
Pirms ekspluatācijas
• Pārbaudiet, vai aizsargi ir pareizi uzstādīti.
Zāģa asmens aizsargam jābūt aizvērtā
stāvoklī.
• Zāģa asmenim jāgriežas uz asmens redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas instrukcijas
4. Ar roku uzskrūvējiet asmens spīlējuma
skrūvi (q), lai nofiksētu starpliku. Grieziet to
pulksteņrādītāja virzienā.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
drošības instrukcijas un pielietojamos
noteikumus.
5. Nospiediet asmens bloķēšanas pogu (d),
vienlaikus griežot vārpstu, līdz asmens pārstāj
griezties.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms aprīkojuma vai piederumu
regulēšanas vai noņemšanas/
uzstādīšanas izslēdziet ierīci
6. Ar uzgriežņu atslēgu cieši pieskrūvējiet
asmens spīlējuma skrūvi.
13
LATVIEŠU
un atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
drošības instrukcijas un pielietojamos
noteikumus.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģa asmeni
nedrīkst spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Nedrīkst lietot pārāk nolietotus zāģa
asmeņus.
Instrumenta virzīšana
(1., 2. att.)
1. Lai darbs būtu paveikts kvalitatīvi, piestipriniet
apstrādājamo materiālu ar apakšpusi uz
augšu.
2. Zāģējiet pa līniju, kas atzīmēta uz
apstrādājamā materiāla, izmantojot atzīmi (m).
Zāģējot 45° slīpā leņķī, zāģējiet pa līniju,
kas atzīmēta uz apstrādājamā materiāla,
izmantojot atzīmi (l).
3. Novirziet vadu prom no instrumenta, turot tā
aizmugurē.
• Šo zāģi nedrīkst lietot iedobumu
zāģēšanai.
Pareizs roku novietojums
(8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu nopietna
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz priekšējā roktura (c), bet otru — uz galvenā
roktura (x).
Ieslēgšana un izslēgšana
(2. att.)
Drošības nolūkos instrumenta ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis (a) ir aprīkots ar atbloķēšanas
pogu (b).
1. Nospiediet atbloķēšanas pogu; instruments ir
darba kārtībā.
2. Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a). Tiklīdz
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir atlaists, tiek
iedarbināts atbloķēšanas slēdzis, lai novērstu
nejaušu instrumenta iedarbināšanu.
BRĪDINĀJUMS! Ja zāģa asmens ir
novietots uz apstrādājamā materiāla
vai citur, instrumentu nedrīkst ne
ieslēgt, ne izslēgt.
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst aktivizēt
vārpstas bloķētāju, kamēr instruments
darbojas.
14
Putekļu savākšana (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Risks ieelpot
putekļus. Lai mazinātu ievainojuma
risku, VIENMĒR valkājiet atzītu putekļu
masku.
Šis instruments ir aprīkots ar putekļu savākšanas
atveri (e).
Ja vien iespējams, jāpievieno paredzētā
putekļu savākšanas ierīce atbilstoši attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju.
BRĪDINĀJUMS! VIENMĒR jālieto
tāds putekļsūcējs, kas ražots atbilstoši
spēkā esošām direktīvām attiecībā uz
putekļu emisiju koksnes zāģēšanas
laikā. Putekļu savācēju šļūtenes
lielākoties ir iespējams tieši pievienot
putekļu savākšanas atverei.
BRĪDINĀJUMS! Zāģējot metālu,
putekļsūcēju nedrīkst lietot bez
piemērota dzirksteļu aizsarga.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no elektrotīkla. Slēdzim
jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS (OFF).
LATVIEŠU
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet izsargbrilles un atzītu putekļu
masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Papildu piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДИСКОВАЯ ПИЛА
D23620
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Глубина распила
мм
Диаметр пильного диска
мм
Толщина пильного диска
мм
Диаметр посадочного отверстия мм
Регулировка угла наклона
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
D23620
230
2
1,500
5,000
65
184
2,5
16
0–50°
5,5
дБ(А)
97
дБ(А)
дБ(А)
3
106
дБ(А)
3,6
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
16
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D23620
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами:
2006/42/EC, EN 60745-1, 60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического
кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом избегайте
физического контакта с заземленными
объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от
острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
18
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или
при хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
пил
ОПАСНО:
a) Держите руки на расстоянии от
области распила и диска. Держите
вторую руку на дополнительной
рукоятке или на корпусе двигателя.
Если инструмент удерживается обеими
руками, исключается вероятность их
пореза диском.
b) Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не
защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб диска не
должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
d) Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую деталь
на неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения
риска получения травмы, заклинивания
диска или потери управления.
e) Держите электроинструмент
за изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может задеть скрытую проводку
или собственный кабель. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
f) Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или линейку. Это повышает
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
точность распила и снижает
вероятность заклинивания диска.
g) Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера и формы
(ромбовидные или круглые). Диски,
не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h) Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные кольца
или болты для дисков. Зажимные
кольца и болты для дисков были
разработаны специально для данного
инструмента с целью обеспечения
оптимальной производительности
и безопасности во время работы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ПИЛ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
- Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
- При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении или
в сторону от оператора.
- Если диск перекашивается или смещается
в пропиле, зубья на его задней кромке
могут войти в верхнюю часть деревянной
детали, что приведет к выходу диска
из пропила и его скачку в направлении
оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на одной
20
линии с ней. Обратный удар может
привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию
при условии соблюдения надлежащих
мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой причине,
отпустите курковый выключатель
и удерживайте пилу неподвижно
в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда
не пытайтесь извлечь пилу из
обрабатываемой детали или вытянуть
ее назад, пока вращается диск - это
может привести к обратному удару.
Выясните причину заклинивания диска
и примите надлежащие меры по ее
устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или
ударить назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
f) Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы
может произойти заклинивание
и обратный удар.
g) Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен или в других
слепых зонах. Выдвигаемый диск
может встречаться с предметами,
которые могут привести
к образованию обратного удара.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по безопасности
для пил с подвижным
защитным кожухом
a)
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте и не
подвязывайте нижний защитный кожух
в открытом положении. При случайном
падении пилы нижний защитный
кожух может погнуться. Поднимите
нижний защитный кожух при помощи
втягивающей рукоятки и убедитесь
в том, что кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску
или другим деталям при любых углах
и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха.
Если защитный кожух и пружина
не работают нормально, перед
использованием необходимо выполнить
их текущий ремонт. Нижний
защитный кожух может перемещаться
замедленно из-за повреждения деталей,
отложения клейких веществ или
скопления мусора.
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только при
выполнении специальных
разрезов, например, врезных
и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный кожух
при помощи втягивающей рукоятки,
а когда диск прикоснется к материалу,
нижний кожух следует опустить. Для
всех других типов пиления нижний
защитный кожух должен работать
в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию
всех находящихся на траектории его
движения предметов. Помните о том,
что после отпускания выключателя
требуется некоторое время для полной
остановки диска.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности
для всех типов пил
с расклинивающим ножом
a)
Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного
диска. Чтобы расклинивающий нож
работал, он должен быть толще диска,
но тоньше развода зубьев диска.
b) Отрегулируйте расклинивающий
нож, как описано в руководстве по
эксплуатации. Неправильный зазор,
позиционирование и пригонка могут
привести к тому, что расклинивающий
нож не будет препятствовать
обратному удару.
c) Всегда используйте расклинивающий
нож за исключением врезного
пиления. По завершении врезного
пиления расклинивающий нож должен
быть установлен на место. Во время
врезного пиления расклинивающий
нож может коснуться заготовки, что
приведет к возникновению обратного
удара.
d) Чтобы расклинивающий нож работал,
его необходимо установить
в обрабатываемую деталь.
Расклинивающий нож не препятствует
обратному удару при выполнении
коротких распилов.
e) Не используйте пилу, если
расклинивающий нож защемлен. Даже
незначительная помеха может снизить
скорость срабатывания защитного
кожуха.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дисковыми пилами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Рекомендуется надевать респиратор.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Передняя рукоятка
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Отверстие пылеотвода
Маркировка инструмента
f. Подошва
На инструменте имеются следующие знаки:
g. Расклинивающий нож
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
h. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха
i. Нижний защитный кожух
j. Пильный диск
k. Рукоятка настройки наклона
l. Указатель для распила с наклоном
m. Указатель для прямого распила
n. Рукоятка настройки глубины пропила
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 2)
Код даты (w), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дисковая пила
1 Параллельная направляющая
1 Ключ для пильного диска
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
22
o. Параллельная направляющая
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша дисковая пила D23620 предназначена
для профессионального распиливания
древесины и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1, 2, 3)
1. Ослабьте рукоятку настройки глубины
пропила (n).
2. Переместите подошву (f) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рукоятку настройки глубины
пропила (n).
ВНИМАНИЕ: Для достижения
оптимальных результатов
пильный диск должен выступать
примерно на 3 мм за пределы
заготовки (см. вставку на Рис. 3).
Регулировка угла наклона
(Рис. 4)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до 50°.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (f) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
3. Затяните рукоятку настройки наклона (k).
Установка подошвы для
распилов под углом 90°
(Рис. 1, 5)
1. Установите пилу в положение 0°.
2. Втяните защитный кожух диска при помощи
рычага (h) и положите пилу на сторону
диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (k).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Отрегулируйте стопорный винт (р),
используя шестигранный гаечный ключ.
Замена пильного диска
(Рис. 6)
1. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (d)
и открутите зажимной винт диска (q) против
часовой стрелки при помощи входящего
в комплект поставки шестигранного
гаечного ключа (r).
2. Втяните защитный кожух диска (i) при
помощи рычага (h) и замените диск (j).
Установите шайбы (s, t) в правильное
положение.
3. Проверьте направление вращения диска.
4. Вручную завинтите зажимной винт диска
(q) для удержания шайбы в нужном
положении. Вращайте по часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки шпинделя
(d), поворачивая при этом шпиндель, до тех
пор, пока диск не перестанет вращаться.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного ключа.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Регулировка расклинивающего Инструкции по
использованию
ножа (Рис. 6)
Правильную настройку расклинивающего ножа
(g) см. на вставке на Рис. 6. При необходимости
отрегулируйте зазор расклинивающего ножа
после замены пильного диска.
1. Установите глубину пропила 0 мм, чтобы
получить доступ к зажимным винтам
расклинивающего ножа.
2. Открутите винты (u) и вытяните
расклинивающий нож на максимальную
длину.
3. Отрегулируйте зазор.
4 Затяните винты (крутящий момент: 4-5 Нм).
Установка и регулировка
параллельной
направляющей (Рис. 7)
Параллельная направляющая (о)
предназначена для пиления параллельно краю
заготовки.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте установочный винт (v) для
свободного передвижения параллельной
направляющей.
2. Вставьте параллельную направляющую
(о) в подошву пилы (f), как показано на
рисунке.
3. Затяните установочный винт (v).
РЕГУЛИРОВКА
1. Ослабьте установочный винт (v)
и установите параллельную направляющую
(о) на желаемую ширину.
2. Затяните установочный винт (v).
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь в том, что защитные кожухи
установлены правильно. Защитный кожух
пильного диска должен закрывать диск.
• Убедитесь, что пильный диск вращается
в соответствии с указательной стрелкой на
диске.
24
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Не используйте чрезмерно
изношенные пильные диски.
• Не используйте данную пилу для
фасонной резки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (х).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
(Рис. 2)
Для обеспечения безопасности пусковой
выключатель (а) оснащен кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
1. Для разблокировки инструмента нажмите
на кнопку защиты от непреднамеренного
пуска.
2. Чтобы включить инструмент, нажмите
пусковой выключатель (а). После
отпускания пускового выключателя
автоматически активируется кнопка защиты
от непреднамеренного пуска, предотвращая
случайный запуск инструмента.
ВНИМАНИЕ: Не включайте
и не выключайте инструмент,
если пильный диск касается
обрабатываемой заготовки или
других материалов.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте кнопку
блокировки шпинделя во время
работы инструмента.
Работа инструментом (Рис.
1, 2)
1. Для достижения оптимальных результатов
зажмите обрабатываемую деталь нижней
стороной вверх.
2. Используя указатель распила (m), ведите
инструмент по начерченной линии.
Если распил производится с наклоном
в 45°, ведите инструмент по начерченной
линии и пользуйтесь указателем распила
(l).
3. Электрокабель должен находиться сзади
инструмента.
Пылеудаление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Риск вдыхания пыли
от обрабатываемого материала.
Для снижения риска получения
телесной травмы ВСЕГДА при
работе инструментом надевайте
респиратор утвержденного типа.
Ваш инструмент оснащен отверстием
пылеотвода (е).
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылесос, конструкция которого
соответствует действующим
директивам по выбросу пыли при
распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных
пылесосов совместимы
с отверстием пылеотвода.
ВНИМАНИЕ: Во время резки
металла не используйте пылесосы
без соответствующих средств
искрозащиты.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Убедитесь, что курковый
переключатель находится
в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
DEWALT обслуживании и контактах Вы можете
найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
zst00200430 - 13-02-2013
26
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
31
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising