DW625E | DeWalt DW625E ROUTER Type 6 instruction manual

‫‪DW625E‬‬
‫‪559866-45 IL‬‬
‫תורגם מההוראות המקוריות‬
2
3
4
5
‫‪DW625E‬‬
‫כרסומת‬
‫פלסטיים‪.‬‬
‫‪ 1‬כפתור הפעלת נעילה‬
‫‪ 2‬כפתור בקרת מהירות‬
‫‪ 3‬אום התפסנית‬
‫‪ 4‬נועל כוש‬
‫‪ 5‬בורג נעילת גדר מקבילה‬
‫‪ 6‬מוטות מובילים לגדר המקבילה‬
‫‪ 7‬כוש עם תבריג‬
‫‪ 8‬עצר‬
‫‪ 9‬אום מחורקת‬
‫‪ 10‬ידית אחיזה‬
‫‪ 11‬גלגל יד‬
‫‪ 12‬עדשת מדידה‬
‫‪ 13‬לוח שנתות‬
‫‪ 14‬נועל הטובלן‬
‫‪ 15‬בורג הידוק‬
‫‪ 16‬מוט כוונון עומק‬
‫‪ 17‬כוונון עדין של עצר עומק‬
‫‪ 18‬כוונון עדין של הגדר המקבילה‬
‫‪ 19‬גדר מקבילה‬
‫‪ 20‬גובל עומק צריח‬
‫‪ 21‬בסיס הכרסומת‬
‫‪ 22‬מאריך לוח הבסיס‬
‫‪ 23‬כפתור מובילים‬
‫ברכותינו!‬
‫בחרת לרכוש כלי של חברת דה‪-‬וולט )‪.(DEWALT‬‬
‫שנים רבות של ניסיון‪ ,‬פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים‬
‫שחברת דה‪-‬וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר‬
‫של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים‪.‬‬
‫נתונים טכניים‬
‫מתח‬
‫הספק‬
‫הספק מוצא‬
‫מהירות מרבית ללא עומס‬
‫וולט‬
‫ואט‬
‫ואט‬
‫סל"ד‬
‫נושא הכרסומת‬
‫מהלך נושא הכרסומת‬
‫גובל עומק הצריח‬
‫מ"מ‬
‫מידת התפסנית‬
‫קוטר ראשי חיתוך‪ ,‬מרבי‬
‫משקל‬
‫אינץ'‬
‫מ"מ‬
‫ק"ג‬
‫‪DW625E‬‬
‫‪230‬‬
‫‪1,850‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪,20,000 - 8,000‬‬
‫משתנה ברציפות‬
‫‪ 2‬עמודים‬
‫‪62‬‬
‫‪3‬שלבים‪ ,‬עם לוח‬‫שנתות וכוונון עדין‬
‫‪1/2‬‬
‫‪50‬‬
‫‪5.2‬‬
‫נתיכים‪:‬‬
‫כלים לעבודה במתח ‪ 230‬וולט‪ 10‬אמפר‪ ,‬בקו ההזנה‬
‫בטיחות חשמלית‬
‫בחוברת זו נעשה שימוש בסמלים הבאים‪:‬‬
‫המנוע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתח אחד בלבד‪.‬‬
‫לפני חיבור הכלי לרשת החשמל ודא תמיד שמתח‬
‫הרשת מתאים למתח העבודה של הכלי‪ ,‬הרשום על‬
‫לוחית הזיהוי שלו‪.‬‬
‫מציין סכנה של פגיעה גופנית‪ ,‬מוות או נזק‬
‫לכלי בעקבות אי‪-‬ציות להוראות ולאזהרות‬
‫המפורטות בחוברת זו‪.‬‬
‫מציין סכנת התחשמלות‪.‬‬
‫כלי זה של דה‪-‬וולט מבודד בבידוד כפול‬
‫על‪-‬פי תקן ‪ ;EN 50144‬לכן אין צורך במוליך‬
‫ארקה‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫אריזה זו מכילה‪:‬‬
‫‪ 1‬כרסומת‬
‫‪ 1‬גדר מקבילה עם כוונון עדין ומוטות מובילים‬
‫‪ 1‬מפתח ‪ 22‬מ"מ‬
‫‪ 1‬מתאם לפינוי אבק‬
‫‪ 1‬תותב מוביל‬
‫‪ 1‬חוברת הוראות‬
‫‪ 1‬תרשים מפורק‬
‫•‬
‫•‬
‫שימוש בכבל מאריך‬
‫אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך‪ ,‬השתמש תמיד‬
‫בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכלי‬
‫)ראה נתונים טכניים(‪ .‬השתמש בכבל מאריך ששטח‬
‫החתך של המוליכים שלו הוא ‪ 1.5‬ממ"ר לפחות‪ .‬כאשר‬
‫משתמשים בכבל הנאסף על תוף‪ ,‬הקפד תמיד לפרוס‬
‫את הכבל עד הסוף‪.‬‬
‫בדוק את הכלי‪ ,‬החלקים והאביזרים לנזק שהיה‬
‫עלול להיגרם במהלך המשלוח‪.‬‬
‫קרא בעיון והבן את המידע וההנחיות בחוברת זו‬
‫לפני הפעלת הכלי‪.‬‬
‫הרכבה וכוונון‬
‫לפני ההרכבה והכוונון של הכלי חובה לנתק‬
‫אותו מרשת החשמל‪.‬‬
‫תיאור )ציור ‪(A‬‬
‫הסרה והתקנה של ראש חיתוך )ציור ‪(B‬‬
‫כרסומת דה‪-‬וולט )‪ (DEWALT‬שלך תוכננה לשימוש‬
‫מקצועי כבד לעבודות כרסום של עץ‪ ,‬מוצרי עץ וחומרים‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫לחץ על נועל הכוש )‪ (4‬והחזק אותו לחוץ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש במפתח ‪ 22‬מ"מ כדי להרפות את ההידוק‬
‫של אום התפסנית )‪ (3‬מספר סיבובים והתקן כרסום‬
‫)‪.(24‬‬
‫הדק את אום התפסנית ושחרר את נועל הכוש )‪.(4‬‬
‫•‬
‫הדק את בורג ההידוק )‪.(15‬‬
‫כוונון שלוש מידות עומק באמצעות גובל העומק של‬
‫הצריח )ציור ‪(E‬‬
‫אפשר להשתמש בגובל העומק )‪ (20‬כדי לקבוע שלוש‬
‫מידות עומק שונות‪ .‬אפשרות זו שימושית במיוחד לביצוע‬
‫חיתוכים עמוקים המבוצעים במספר מהלכים‪.‬‬
‫• הצב תדמית עומק )שבלונה( בין המכוונן העדין‬
‫)‪ (17‬לבין גובל העומק של הצריח )‪ (20‬כדי לכוונן‬
‫את עומק החיתוך המדויק‪.‬‬
‫• כוונן את כל שלושת בורגי העצר‪ ,‬אם יש צורך בכך‪.‬‬
‫אסור להדק את אום התפסנית ללא כרסום‬
‫בתפסנית‪.‬‬
‫החלפת תפסנית )ציור ‪(C‬‬
‫כרסומת דה‪-‬וולט שלך מסופקת עם תפסנית ‪"1/2‬‬
‫מותקנת על הכלי‪ .‬תוכל גם לרכוש תפסניות מדויקות‬
‫בעלות מידות המתאימות לכרסומים שבשימוש‪.‬‬
‫• הפרד את התפסנית )‪ (25‬מאום התפסנית )‪(3‬‬
‫על‪-‬ידי משיכה בכוח‪.‬‬
‫• לחץ את התפסנית החדשה בנקישה למקומה‪.‬‬
‫בצע מעברי כרסום רדודים בלבד!‬
‫כוונון עדין )ציור ‪(F‬‬
‫אם לא משתמשים בתדמית לכוונון העומק‪ ,‬או אם יש‬
‫צורך לבצע כוונון מחדש של עומק החיתוך‪ ,‬מומלץ‬
‫להשתמש במכוונן העדין )‪.(17‬‬
‫• כוונן את עומק החיתוך באמצעות המכוונן העדין‬
‫)‪.(17‬‬
‫סיבוב אחד של המכוונן שווה ערך ל‪ 1-‬מ"מ בערך‪.‬‬
‫• קרא את עומק החיתוך באמצעות עדשת המדידה‬
‫)‪ (12‬ולוח השנתות )‪.(13‬‬
‫• התאם את עומק החיתוך עד למילימטר באמצעות‬
‫גלגל היד )‪.(11‬‬
‫קביעת חוגת הבקרה האלקטרונית של המהירות‬
‫)ציור ‪(A‬‬
‫ניתן לכוונן את המהירות באופן רציף בין ‪ 8,000‬לבין‬
‫‪ 20,000‬סל"ד באמצעות חוגת הבקרה האלקטרונית‬
‫של המהירות )‪ (2‬כדי להפיק תוצאות כרסום אחידות‬
‫בכל סוגי העץ והפלסטיק‪.‬‬
‫• סובב את בורר המהירות לדרגה הרצויה‪ .‬ואולם‪,‬‬
‫הקביעה הנכונה מבוססת על הניסיון‪.‬‬
‫‪ 8,000 = 1‬סל"ד‬
‫‪ 12,000 = 2‬סל"ד‬
‫‪ 16,000 = 3‬סל"ד‬
‫‪ 18,000 = 4‬סל"ד‬
‫‪ 20,000 = 5‬סל"ד‬
‫כוונון העומק כשהכרסומת מותקנת במצב הפוך‬
‫)ציור ‪(D‬‬
‫• הסר את אום הכיפה )‪ (27‬ואת הכפתור המחורק‬
‫)‪ (9‬והחלף אותם במכוונן העומק )‪ (DE6966‬הניתן‬
‫לרכישה כאופציה‪.‬‬
‫• חבר את המוט המתוברג של גובל העומק החדש‬
‫אל הכוש המתוברג )‪.(7‬‬
‫• קבע את עומק החיתוך באמצעות המכוונן שעל גובל‬
‫העומק החדש‪.‬‬
‫כוונון עומק החיתוך )ציור ‪(A‬‬
‫כרסומת דה‪-‬וולט שלך מצוידת במערכת כוונון עומק‬
‫חיתוך מדויקת הכוללת גובל עומק צריח )‪ ,(20‬עדשת‬
‫מדידה )‪ (12‬והתקן לכוונון עדין )‪.(17‬‬
‫כוונון מהיר )ציורים ‪ A‬ו‪(D-‬‬
‫• הרפה את נועל הטובלן )‪ (14‬על‪-‬ידי משיכה כלפי‬
‫מעלה‪.‬‬
‫• הורד את נושא הכרסומת עד שהכרסום נוגע בחומר‬
‫המעובד‪.‬‬
‫• הדק את נועל הטובלן )‪ (14‬על‪-‬ידי דחיפתו כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫• כדי להקל ככל האפשר על הפעלת הכרסומת‪ ,‬ניתן‬
‫להתאים את מערכת החזרת נושא הכרסומת לעומק‬
‫החיתוך על‪-‬ידי סיבוב או החלקת האום המחורקת‬
‫)‪.(9‬‬
‫• הרפה את הידוק בורג ההידוק )‪.(15‬‬
‫• סובב את גלגל היד )‪ (11‬עד שהמכוונן העדין )‪(17‬‬
‫נוגע בגובל העומק של הצריח )‪.(20‬‬
‫• קבע את עדשת המדידה על מספר עגול )כמו למשל‬
‫על ‪.(0‬‬
‫• כוונן את עומק החיתוך באמצעות גלגל היד )‪(11‬‬
‫ועדשת המדידה )‪ .(12‬המרחק בין הקצה העליון‬
‫של גובל העומק של הצריח לבין החלק התחתון של‬
‫המכוונן העדין הוא עומק החיתוך שכוונן‪.‬‬
‫להתקנת הכרסומת במצב הפוך‪ ,‬עיין בחוברת‬
‫ההוראות הישימה של הכלי הקבוע‪.‬‬
‫התקנת הגדר המקבילה )ציורים ‪ A‬ו‪(G-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התקן את המוטות המובילים )‪ (6‬אל בסיס הכרסומת‬
‫)‪.(21‬‬
‫החלק את הגדר המקבילה )‪ (19‬על המוטות‪.‬‬
‫הדק את בורגי הנעילה )‪ (5‬באופן זמני‪.‬‬
‫כוונון הגדר המקבילה )ציורים ‪ A‬ו‪(G-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪7‬‬
‫שרטט קו חיתוך על החומר‪.‬‬
‫הורד את נושא הכרסומת עד שהכרסום נוגע בחומר‬
‫המעובד‪.‬‬
‫הדק את נועל הטובלן )‪ (14‬והגבל את החזרת נושא‬
‫הכרסומת באמצעות האום המחורקת )‪.(9‬‬
‫מקם את הכרסומת על קו החיתוך‪.‬‬
‫החלק את הגדר המקבילה )‪ (19‬כנגד החלק‬
‫המעובד והדק את בורגי הנעילה )‪.(5‬‬
‫כוונן את הגדר המקבילה באמצעות המכוונן העדין‬
‫)‪ .(18‬השפה החותכת החיצונית של הכרסום חייבת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להתלכד עם קו החיתוך‪.‬‬
‫אם יש צורך‪ ,‬הרפה את הידוק הברגים )‪(28‬‬
‫המחזיקים את רצועות ההובלה מפלסטיק )‪ (29‬וכוונן‬
‫את הרצועות כדי להשיג את מרחק ההובלה הרצוי‪.‬‬
‫התקנת מאריך לוח הבסיס ולוח היישור )אופציה(‬
‫)ציורים ‪ A‬ו‪(H-‬‬
‫קבע את עומק החיתוך‪.‬‬
‫חבר את מערכת הוצאת האבק‪.‬‬
‫ודא שמגבל הטובלן תמיד נעול לפני הפעלת‬
‫הכרסומת‪.‬‬
‫הפעלה והפסקת פעולה )ציורים ‪ A‬ו‪(G-‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כאשר מכרסמים עם כרסומים בעלי קוטר גדול‪ ,‬מומלץ‬
‫להתקין את מאריך לוח הבסיס )‪ (DE6268) (22‬כדי‬
‫להבטיח שליטה טובה יותר‪ .‬לוח היישור )‪ (30‬משמש‬
‫לצורך יישור הקצוות המודבקים הבולטים‪.‬‬
‫• התקן את מאריך לוח הבסיס אל הקצה החופשי של‬
‫המוטות המובילים )‪.(6‬‬
‫• הובל את הכלי בעזרת יד אחת על הכפתור )‪(23‬‬
‫והיד השנייה על המאחז הנגדי )‪.(10‬‬
‫• כדי ליישר את הקצוות המודבקים הבולטים‪ ,‬התקן‬
‫את לוח היישור )‪ (30‬אל מאריך לוח הבסיס כפי‬
‫שמוצג בציור ‪.H‬‬
‫ניתן להתקין את לוח היישור מיד אחרי הכרסום כדי‬
‫להבטיח את ההובלה הטובה ביותר‪.‬‬
‫הפעלה‪ :‬משוך את המתג )‪ (1‬כלפי מעלה‪.‬‬
‫הפסקת פעולה‪ :‬לחץ על המתג )‪ (1‬כלפי מטה‪.‬‬
‫הרפה את מגבל הטובלן כדי לאפשר לנושא‬
‫הכרסומת להגיע למצב המנוחה שלו לפני‬
‫הפסקת פעולת הכרסומת‪.‬‬
‫שימוש בתותבי הובלה )ציור ‪(J‬‬
‫•‬
‫•‬
‫הדק את התדמית )שבלונה( אל החומר המעובד‬
‫באמצעות מהדקים‪.‬‬
‫בחר והתקן את התותב המוביל המתאים )‪.(31‬‬
‫הובלה באמצעות סרגל עץ‬
‫כשלא ניתן להשתמש במוביל שפה‪ ,‬ניתן גם להוביל את‬
‫הכרסומת לאורך סרגל עץ המהודק על החלק המעובד‬
‫באמצעות מהדקים )כשהסרגל בולט משני עברי החלק‬
‫המעובד(‪.‬‬
‫התקנת תותב מוביל )ציור ‪(J‬‬
‫לתותבים המובילים )‪ ,(DE6430‬ביחד עם התדמית‪,‬‬
‫תפקיד חשוב בפעולות כרסום ועיצוב צורתי על‪-‬פי‬
‫דוגמה‪.‬‬
‫• התקן את התותב המוביל )‪ (31‬על בסיס הכרסומת‬
‫)‪ (21‬באמצעות הברגים )‪ (32‬כפי שמוצג‪.‬‬
‫כרסום חופשי‬
‫הכרסומת שלך ניתנת להפעלה חופשית‪ ,‬ללא כל מוביל‪,‬‬
‫לכתיבת אותיות בשלטים או לעבודות יצירה אחרות‪.‬‬
‫בצע מעברי כרסום רדודים בלבד! השתמש‬
‫בכרסומים בעלי קוטר מרבי של ‪ 6‬מ"מ‪.‬‬
‫חיבור מתאם להוצאת אבק )ציורים ‪ A‬ו‪(K-‬‬
‫המתאם להוצאת אבק )‪ (33‬כולל את החיבור הראשי‬
‫)‪ ,(34‬לוחית הידוק )‪ ,(35‬לוחית כרסום )‪ ,(36‬שני ברגים‬
‫)‪ (37‬ושתי אומים )‪.(38‬‬
‫• החלק את לוחית ההידוק )‪ (35‬על החיבור הראשי‬
‫)‪ (34‬מהחזית‪.‬‬
‫• התקן את הברגים )‪ (37‬ואת האומים )‪.(38‬‬
‫• הכנס את לוחית הכרסום )‪ (36‬מהצד התחתון וסובב‬
‫אותה עד שהיא משתלבת במקומה‪.‬‬
‫• התקן את היחידה על בסיס הכרסומת‪.‬‬
‫• חבר את הצינור הגמיש להוצאת האבק אל מתאם‬
‫הוצאת האבק )‪.(33‬‬
‫• הרפה את הידוק הבורג בחלק העליון של הכרסומת‬
‫והתקן את מוביל הצינור הגמיש כפי שמוצג‪.‬‬
‫כרסום באמצעות כרסומים עם משען מרכזי‬
‫במקומות בהם מוביל מקבילי או תותב מוביל אינם‬
‫מתאימים‪ ,‬אפשר להשתמש בכרסומים בעלי משען מרכזי‬
‫)‪ (24‬לעיבוד שפות שאינן ישרות‪.‬‬
‫פנה לתחנת השירות שלך לקבלת מידע נוסף על‬
‫אודות אביזרים מתאימים לכלי שלך‪ .‬אביזרים אלה‬
‫כוללים תפסניות )‪ ("1/4-1/2‬גובל עומק ושולחן לשימוש‬
‫בכרסומת במצב הפוך‪ ,‬כלים לעיצוב מחברי אצבעות‬
‫שונים וחיבורי זנבונים וכן מקבעים לייצור מחברי אצבעות‪,‬‬
‫תדמיות )שבלונות( לייצור חיבורי דיבלים‪ ,‬תותבים‬
‫מובילים )‪ 17-40‬מ"מ(‪ ,‬מחזיקי תותבי הובלה ומסילות‬
‫הובלה בעלות אורכים שונים‪.‬‬
‫הוראות שימוש‬
‫•‬
‫•‬
‫תחזוקה‬
‫הקפד תמיד לפעול על‪-‬פי כל הוראות‬
‫הבטיחות והתקנות התקפות‪.‬‬
‫תנועת הכרסומת חייבת תמיד להיות לכיוון‬
‫המוצג בציור ‪) L‬שפות חיצוניות‪/‬שפות‬
‫פנימיות(‪.‬‬
‫הכלי שלך‪ ,‬מתוצרת דה‪-‬וולט‪ ,‬תוכנן לפעול למשך זמן‬
‫ממושך עם תחזוקה מזערית‪ .‬פעולה ממושכת ומשביעת‬
‫רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר‪.‬‬
‫לפני ההפעלה‪:‬‬
‫• בדוק שהכרסום מותקן היטב בתפסנית‪.‬‬
‫• בחר את מהירות הסיבוב המיטבית באמצעות חוגת‬
‫הבקרה האלקטרונית של המהירות‪.‬‬
‫סיכה‬
‫הכלי החשמלי שלך אינו זקוק לסיכה נוספת‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫בזמן שימוש בכלי עבודה חשמליים חובה תמיד‬
‫להקפיד על כל כללי הבטיחות הישימים כדי להפחית‬
‫סכנות של התלקחות אש‪ ,‬התחשמלות ופגיעה גופנית‪.‬‬
‫לפני הפעלת הכלי‪ ,‬קרא בעיון את הוראות הבטיחות‬
‫המפורטות להלן‪.‬‬
‫שמור על הוראות אלה במקום בטוח!‬
‫ניקוי‬
‫שמור על ניקיון חריצי האוורור ונקה באופן סדיר את בית‬
‫הכלי באמצעות מטלית רכה‪.‬‬
‫כללי‬
‫כלים פסולים ושמירה על הסביבה‬
‫‪1‬‬
‫הבא את הכלים הפסולים שלך לתחנת שירות מורשית‬
‫של דה‪-‬וולט‪ ,‬שם ידאגו לסילוקם באופן שאינו פוגע‬
‫באיכות הסביבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הצהרת תאימות‬
‫‪DW625E‬‬
‫חברת דה‪-‬וולט מצהירה בזאת שכלי העבודה‬
‫החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות‬
‫התקנים הבאים‪EEC, 89/336//89/392 :‬‬
‫‪EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN‬‬
‫& ‪55104, EN 55014, EN 61000-3-2‬‬
‫‪.EN 61000-3-3‬‬
‫‪3‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬התקשר אל הכתובת המפורטת‬
‫להלן של חברת דה‪-‬וולט‪ ,‬או עיין בחלק האחורי של‬
‫חוברת זו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫רמת לחץ הרעש לפי התקנים ‪EEC & 89/392//86/188‬‬
‫‪ ,EEC‬כשהיא נמדדת לפי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪93‬‬
‫)לחץ הקול()‪*dB(A‬‬
‫‪LpA‬‬
‫‪102‬‬
‫)עצמת רעש()‪dB(A‬‬
‫‪LWA‬‬
‫* ליד אוזני המפעיל‬
‫‪5‬‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת‬
‫הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪6‬‬
‫עצמת האצה משוקללת על‪-‬פי תקן ‪:EN 50144‬‬
‫‪2‬‬
‫פחות מ‪ 2.5-‬מ'‪/‬שנייה‬
‫‪7‬‬
‫מנהל מחלקת הנדסה ופיתוח מוצרים‬
‫‪Horst Großmann‬‬
‫‪,DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40‬‬
‫‪D-65510, Idstein, Germany‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫שמור על ניקיון אזור העבודה‬
‫שולחן עבודה או מקום עבודה שאינו מסודר עלול‬
‫לגרום לתאונות‪.‬‬
‫התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה‬
‫אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבוהה‪.‬‬
‫הקפד על תאורה טובה באזור העבודה‪ .‬אל תשתמש‬
‫בכלי עבודה חשמליים בקרבת נוזלים או גזים‬
‫דליקים‪.‬‬
‫הגנה מפני התחשמלות‬
‫מנע ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים‬
‫מאורקים )כמו למשל צינורות מים‪ ,‬רדיאטורים של‬
‫מערכת הסקה‪ ,‬תנורים חשמליים‪ ,‬מקררים וכו'(‪.‬‬
‫כאשר יש להפעיל את הכלי בתנאים קשים )כמו‬
‫למשל במקרה של לחות גבוהה‪ ,‬במהלך פעולת‬
‫עיבוד המייצרת כמות גדולה של שבבי מתכת וכו'(‬
‫ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על‪-‬ידי‬
‫התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקו ההזנה‪.‬‬
‫הרחק ילדים ממקום העבודה‬
‫אל תאפשר לילדים לגעת בכלי או בכבל המאריך‬
‫שלו‪ .‬ילדים שגילם מתחת ל‪ 16-‬שנים חייבים‬
‫להימצא תחת פיקוח‪.‬‬
‫כבלים מאריכים לשימוש במקומות פתוחים‪ ,‬תחת‬
‫כיפת השמיים‬
‫כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה‪,‬‬
‫חובה תמיד להשתמש בכבלים מאריכים המיועדים‬
‫לשימוש תחת כיפת השמיים ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אחסן כלי עבודה שאינם בשימוש‬
‫כשכלי העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם‬
‫במקום יבש ונעול או במקום גבוה‪ ,‬הרחק מטווח ידם‬
‫של ילדים‪.‬‬
‫לבש בגדים מתאימים‬
‫אל תלבש פריטי לבוש רפויים או תכשיטים‪.‬‬
‫הם עלולים להיתפס בחלקים נעים‪.‬‬
‫כשעובדים מחוץ למבנה מומלץ להשתמש בכפפות‬
‫עבודה מגומי ולנעול נעליים בעלות סוליות המונעות‬
‫החלקה‪ .‬השתמש באמצעי מתאים לאיסוף שיער‬
‫ארוך כדי להרחיק אותו מאזור העבודה‪.‬‬
‫השתמש במשקפי מגן‬
‫השתמש גם במסכת הגנה לפנים או במסכת אבק‬
‫בכל מקרה בו העבודה עלולה ליצור אבק או לגרום‬
‫להתעופפות חלקיקים‪.‬‬
‫היזהר מעצמת רעש גדולה מדי‬
‫נקוט באמצעים מתאימים להגנה על השמיעה אם‬
‫עצמת הרעש עולה על ‪.dB(A)85‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫אבטח את הפריט המעובד‬
‫השתמש במלחציים או במלחצת הידוק כדי לאבטח‬
‫את החלק שיש לעבד‪ .‬במצב זה הפריט מאובטח‬
‫טוב יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכלי‪.‬‬
‫שמור על יציבות‬
‫הקפד על עמידה יציבה ושיווי משקל‪.‬‬
‫מנע הפעלה שלא בכוונה‬
‫אל תישא כלי המחובר לרשת החשמל כשהאצבע‬
‫מונחת של מתג ההפעלה‪/‬הפסקה‪ .‬ודא שמתג‬
‫ההפעלה של הכלי נמצא במצב מנותק לפני חיבור‬
‫הכלי לרשת החשמל‪.‬‬
‫שמור על ערנות‬
‫שים לב לעבודה אותה יש לבצע‪ .‬פעל בהיגיון‪.‬‬
‫אל תפעיל את הכלי כאשר אתה עייף ואינך ערני‪.‬‬
‫ניתוק הכלי‬
‫הפסק את פעולת הכלי והמתן עד לעצירה מוחלטת‬
‫לפני השארת הכלי ללא השגחה‪.‬‬
‫נתק את הכלי מרשת החשמל כאשר הוא אינו‬
‫בשימוש‪ ,‬לפני טיפול בכלי או החלפת אביזרים‪.‬‬
‫הסר את המפתחות וכלי הכוונון‬
‫בדוק תמיד שהמפתחות והכלים המשמשים לכוונון‬
‫מוסרים מהכלי לפני הפעלתו‪.‬‬
‫השתמש בכלי מתאים‬
‫ייעוד הכלי מתואר בחוברת הוראות זו‪ .‬אל תאמץ כלי‬
‫עבודה או כלי עזר ייעודיים קטנים כדי לבצע עבודות‬
‫המחייבות שימוש בכלי עבודה המתאימים לעומס‬
‫כבד‪ .‬הכלי יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר‬
‫כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד‪.‬‬
‫אזהרה! שימוש באביזרים‪ ,‬בציוד עזר כלשהו או‬
‫ביצוע פעולה בכלי זה שלא הומלצו בחוברת הוראות‬
‫זו עלולים לגרום לסכנת פגיעה גופנית‪.‬‬
‫שמור על תקינות הכבל‬
‫אסור בהחלט לשאת את הכלי באמצעות הכבל או‬
‫למשוך אותו כדי לנתק את הכבל מהשקע‪ .‬הרחק‬
‫את הכבל ממקורות חום‪ ,‬שמן ומקומות חדים‪.‬‬
‫טפל בכלים כהלכה‬
‫שמור על הכלים במצב תקין ונקיים כדי להבטיח‬
‫ביצועים טובים ובטוחים יותר‪ .‬בצע את פעולות‬
‫התחזוקה והחלפת ציוד העזר על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫בדוק באופן סדיר את תקינות הכבל החשמלי‬
‫של הכלי ואם התגלה בו נזק דאג לתיקון הכבל‬
‫בתחנת שירות מורשית של דה‪-‬וולט‪ .‬בצע ביקורות‬
‫תקופתיות סדירות של תקינות הכבלים המאריכים‬
‫והחלף כבלים מאריכים שהתגלה בהם נזק‪ .‬הקפד‬
‫על ניקיון משמן ורטיבות של הידיות והמתגים‪.‬‬
‫בדוק את תקינות הכלי‬
‫לפני השימוש בכלי‪ ,‬בדוק אותו בקפדנות כדי‬
‫להבטיח שהוא יפעל כהלכה ויבצע את הפעולה‬
‫אותה הוא יועד לבצע‪ .‬בדוק את היישור ואת חופש‬
‫התנועה של חלקים נעים‪ ,‬שבר חלקים או כל פגם‬
‫או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה‬
‫של הכלי‪ .‬תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים‬
‫פגומים אחרים חייבים להתבצע על‪-‬פי ההוראות‪.‬‬
‫אל תשתמש בכלי אם מתג ההפעלה שלו לא תקין‪.‬‬
‫להחלפת המתג‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫‪ 20‬לתיקון הכלי‪ ,‬פנה לתחנת שירות מורשית של‬
‫דה‪-‬וולט‪.‬‬
‫כלי זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות‬
‫הישימות‪ .‬מטעמי בטיחות ובהתאם לתקנות‪ ,‬התיקון‬
‫של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫הוראות בטיחות נוספות לראשי חיתוך‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫השתמש רק בראשי חיתוך בעלי קנה בקוטר זהה‬
‫למידת התפסנית המותקנת על הכלי‪.‬‬
‫השתמש תמיד בכלי חיתוך המתאימים למהירות‬
‫סיבוב של ‪ 30,000‬סל"ד ומסומנים בהתאם‪.‬‬
‫אסור בהחלט להשתמש בראשי חיתוך בעלי קוטר‬
‫העולה על הקוטר המרבי המפורט בחלק הדן‬
‫בנתונים הטכניים‪.‬‬
‫‪zst00134010 - 12-08-2010‬‬
‫‪10‬‬
GB
WARRANTY CARD
LT
GARANTINIS TALONAS
D
GARANTIEKARTE
LV
GARANTIJAS TALONS
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
IL
‫תעודת אחריות‬
GB
D
CZ
12
H
LT
LV
PL
IL
month
monate
měsíců
hónap
mėn
mēneši
miesiący
‫חודש‬
GB
Serial No.
Date of sale
D
Seriennummer
Verkaufsdatum
Stempel
Unterschrift
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napia
Pecsét helye
Aláírás
LT
Serijos numeris
Pardavimo data
Pardavėjo antspaudas
Parašas
LV
Sērijas numurs
Pārdošanas datums
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
IL
‫מס’ סידורי‬
‫תאריך הרכישה‬
Selling stamp Signature
Pārdevēja zīmogs
Pārdevēja paraksts
Stempel
Podpis
‫חותמת המוכר‬
‫חתימה‬
GB
D
Service address
England
210 Bath Road, Slough
Berkshire SL 1 3YD
Tel.: 01753/511234
Fax: 01753/551155
CZ
Service-Adresse
Deutschland
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel.: 06126/210
Fax: 06126/21601
LT
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
IL
LV
Remonto dirbtuvių adresas
BLACK & DECKER
Žírmūnų 139a
2012 Vílníus
Tel.: 273 73 59
Fax: 273 74 73
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591
‫ נציגי בלק אנד דקר‬,‫קבוצת מכשירי עבודה בע"מ‬
.‫ודיוולט בישראל‬
.‫מעבדת שירות ארצית ואולם תצוגה מרכזי‬
‫ איזור התעשיה חולון‬1 ‫ רח' המרכבה‬:‫כתובת‬
5588910-03 :‫ פקס‬5588832-03 :‫טלפונים‬
www.dewalt.org.il :‫אתרי אינטרנט‬
www.blackanddecker.org.il
PL
‫ יש להזין את הכלי מרשת‬:‫! אזהרה‬
,‫החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף‬
.‫ אמפר‬0.03 -‫הפועל בזרם שאינו גדול מ‬
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
GB
Documentation of the warranty repair
LT
Garantinių remontų dukumentacija
D
Dokumentation der Garantiereparatur
LV
Garantijas remonta dokumentācija
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
IL
‫תיעוד תיקון באחריות‬
CZ
H
GB
No.
D
Nr.
CZ
Číslo
Sorszám
H
Nr.
LV
N.p.k.
IL
06/10
Date of repair
repair
Annahmedatum
Nr.
’‫מס‬
Repair order
Defect
Stamp
Defekt
Stempel
no.
Reparaturdatum
Auftragsnum-
Signature
mer
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Unterschrift
Závada
Razítko
Podpis
Bejelentés idõpontja
Javítási idõpont
Jótállás új határideje
LT
PL
Date of receipt for
Registracijos data
Remonto data
Javitási
Hiba jelleg
Pecsét
munkalapszám
oka
Aláírás
Remonto Nr.
Defektas
Antspaudas
Parašas
Pieņemšanas
Remonta
Remonta doku-
datums
datums
menta numurs
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
‫תאריך הקבלה לתיקון‬
‫תאריך התיקון‬
‫מס’ הזמנת התיקון‬
Defekti
Zīmogs
Przebieg
Stempel
naprawy
Podpis
‫תקלה‬
‫חותמת‬
Paraksts
‫חתימה‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising