SMS216 | Black&Decker SMS216 MITRE SAW instruction manual

372000 - 23 EST
www.blackanddecker.eu
SMS216
(SMS400)
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
17
1
18
15
16
2
17
3
14
4
13
12
5
6
7
11 10 9
8
19
26
20
25
21
24
22
23
3
22
27
21
28
8
29
22
24
30
31
32
12
33
24
34
33
32
4
16
14
25
1
26
35
36
5
38
37
39
24
40
41
26
Q
44
42
43
R
6
S
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Вlack & Deckeri libistatav liitlõike saag on ette
nähtud ainult puidu, plastiku ja mitteraudmetalli
saagimiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes,
kasutage õues kasutamiseks sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Nende seadmete kasutamine vähendab tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või ladustamist ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
7
EESTI KEEL
aku. Selline toimimine vähendab masina ettenägematu käivitumise ohtu.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad nurksaagide ohutust
puudutavad hoiatused.
♦
Ärge kasutage mõradega, kaardus, kahjustunud
või deformeerunud saeterasid.
♦ Kui laua sisestusdetail on kulunud, asendage
see uuega.
♦ Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on soovitatust väiksem või suurem. Õige ketta leidmiseks
vaadake tehnilisi andmeid. Kasutage ainult
käesolevas kasutusjuhendis märgitud kettaid,
mis vastavad standardile EN 847-1.
♦ Ärge kasutage väga kiireid terasest (HSS) saekettaid.
♦ Saekettaid ja töötlemata materjali käsitsedes
kandke kindaid (võimalusel peavad saekettad
kandmisel olema hoidikutes).
♦ Puidu saagimisel kasutage komplekti kuuluvat
tolmukotti.
Hoiatus. Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib ohustada seadme
kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid. Kandke tol8
mumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude
eest; veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks
samuti kaitstud.
♦ Kaaluge spetsiaalselt disainitud müravähendusketta kasutamist.
♦ Valige lõigatava materjali jaoks õige ketas.
♦ See pendelsaag on ette nähtud ainult puidu,
plastiku ja mitteraudmetalli saagimiseks.
♦ Ärge kasutage seadet, kui kaitse ei ole kohale
paigaldatud. Ärge kasutage seadet, kui kaitse
ei tööta või on nõuetekohaselt hooldamata.
♦ Veenduge, et käepide on kindlalt kinnitatud, kui
teete kaldlõikeid.
♦ Hoidke seadme ümber olev ava hästi hooldatud
ja lahtiste materjalideta, st lõikelaastude ja mahalõigeteta.
♦ Veenduge, et seade ja tööala on varustatud
piisava üldise või lokaliseeritud valgustusega.
♦ Ärge lubage väljaõppeta inimestel seadet käitada.
♦ Veenduge enne kasutamist, et ketas on nõuetekohaselt paigaldatud. Veenduge, et ketas
pöörleb õiges suunas. Hoidke lõiketera terav.
♦ Järgige saekettale märgitud maksimaalset
pöörlemiskiirust.
♦ Paigaldatud laserit ei tohi kunagi vahetada välja
teist tüüpi laseri vastu. Laseriga seotud remonttöid tohivad teha ainult volitatud remonditöötajad
või Вlack & Deckeri teeninduspersonal.
♦ Ühendage masin vooluvõrgust lahti enne hooldustööde läbiviimist või terade vahetamist.
♦ Ärge kunagi puhastage, hooldage ega eemaldage mahalõikeid või teisi osasid töödetaililt
lõikamisalast sel ajal, kui masin veel töötab ning
saepea ei ole puhkeasendis.
♦ Võimalusel kinnitage masin alati pingi külge.
♦ Kinnitage töödetail. Kinnitusseadme või kruustagide vahel on tööriist alati kindlamalt kinni kui
käes hoituna.
♦ Kinnitage töödeldav töödetail alati kindlalt
kohale. Ärge töötage töödetailidega, mis on
kinnitamiseks liiga väikesed, sest vastasel korral
on käte ja pöörleva saeketta vaheline kaugus
liiga väike. Pikki töödetaile saagides kasutage
alati täiendavat tuge.
♦ Veenduge enne mis tahes töö alustamist, et kõik
lukustavad nupud ning käepidemed on kindlalt
kinnitatud.
♦ Ärge kunagi kasutage oma laua sisestusdetailita
saagi.
♦ Ärge kunagi asetage kätt kettaalasse, kui saag
on ühendatud vooluvõrku.
♦ Ärge kunagi püüdke liikuvat masinat kiiresti
peatada, pannes selleks tööriista või muu vahendi vastu tera. See võib tahtmatult põhjustada
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
raskeid õnnetusi.
Enne mis tahes lisaseadme kasutamist lugege
kasutusjuhendit. Lisaseadme sobimatu kasutamine võib põhjustada kahjustuse.
Ärge kasutage abrasiivseid kettaid.
Enne sisse/välja lülitamise lüliti vabastamist
tõstke ketas eemale tööriistas olevast laua
sisestusdetailist.
Ärge kiiluge midagi ventilaatorisse, et hoida
mootori võlli kinni.
Sael olev kettakaitse tõuseb õla alla laskmisel
automaatselt üles. Kui õlg üles tõstetakse,
langeb kaitse tagasi ketta kohale. Kaitset saab
tõsta käsitsi, paigaldades või eemaldades saetera või sae kontrollimiseks. Ärge kunagi tõstke
kettakaitset käsitsi, kui masin pole välja lülitatud.
Veenduge korrapäraselt, et mootori õhuavad on
puhtad ja laastuvabad.
Ärge töötage asbesti sisaldava materjaliga.
Asbest on kantserogeenne.
Ärge kunagi muutke loetamatuks elektritööriistal
olevaid ohusümboleid.
Ärge kunagi seiske elektritööriistal. Elektritööriista ümber kukkumine või kokkupuude saekettaga võib tuua kaasa rakseid kehavigastusi.
Pärast töötamist ärge võtke saekettast kinni
enne, kui see on maha jahtunud. Saeketas
muutub töötamise ajal väga kuumaks.
Lükake saeketas vastu töödetaili ainult siis, kui
ketas on sisse lülitatud. Vastasel korral tekib tagasilöögioht saeketta ja töödetaili kokkupuutel.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine muul otstarbel kui on ette nähtud käesolevas
kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi või
vara kahjustamist.
Ärge kunagi pange lõikealasse. Hoidke käed
väljaspool kätevaba piirkonda, mis hõlmab kogu
lauda ja on märgistatud sümbolitega „Käed
eemale“.
Et vältida eemale heidetavatest materjalidest
tulenevaid vigastusi, eemaldage saag tahtmatu
käivitamise välistamiseks vooluvõrgust ja seejärel eemaldage väikesed materjalid.
Enne kasutamist ja pärast mis tahes hooldust
tuleb kettakaitset kontrollida nõuetekohase
toimimise suhtes. Selle testi tegemiseks peab
saag olema välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti
ühendatud. Õlg tuleb üles tõsta ja alla lasta,
veendumaks, et kaitse katab ketta ära ja ketas ja puutu vastu kaitset. Kui kaitse ei toimi
nõuetekohaselt, peab volitatud remonditöötaja
elektritööriista parandama. Lähima remonditöötaja leidmiseks helistage Вlack & Deckeri
klienditeenindusse.
Muud riskid
Käsiketassaagide kasutamisega kaasnevad järgmised riskid.
♦ Pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
Isegi asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid riske
vältida. Need on järgmised.
♦ Kuulmiskahjustus.
♦ Pöörleva saeketta katmata osadest põhjustatud
õnnetuste oht.
♦ Vigastuseoht ketta vahetamisel.
♦ Sõrmede muljumise oht kaitsepiirete avamisel.
♦ Puidu, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiudplaadi
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Laserite täiendavad ohutusjuhised
♦ See laser vastab klassi 1M nõuetele vastavalt
standardile IEC 60825-1:2007. Ärge asendage
laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Vigastuse korral
laske laser parandada volitatud parandajal.
♦ Ärge kasutage laserit muul eesmärgil kui laserjoonte projitseerimiseks.
♦ Ärge kunagi vaadake tahtlikult otse laserisse.
♦ Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi
vahendeid.
♦ Ärge seadke tööriista kunagi nii, et laserkiir
jookseb läbi inimese pea kõrguse.
♦ Ärge lubage lastel tulla laseri lähedusse.
Hoiatus. Vältige otsest kokkupuudet silmadega. Kui
laserijuhik lülitatakse sisse, siis laser kiirgab. Vältige
otsest kokkupuudet silmadega. Enne mis tahes seadistamist ühendage pendelsaag vooluvõrgust lahti.
♦ Lasernool ei ole mänguasi ega tohi sattuda laste
kätte. Selle seadme väärkasutus võib põhjustada ravimatuid silmavigastusi.
♦ Laservõimsuse tugevamaks seadistamine on
keelatud.
Nende ohutusjuhiste eiramisest põhjustatud
kahjustuste eest ei võeta ühtegi vastutust.
♦ Lasernoole kasutamisel ärge suunake laserkiirt
inimeste ja/või peegeldavate pindade poole.
Isegi väiksema intensiivsusega laserkiir võib
põhjustada silmakahjustuse. Ärge vaadake otse
laserkiire sisse.
♦ Lasernooles ei ole hooldust vajavaid osi. Ärge
avage korpust. See tühistab garantii.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See tööriist pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
9
EESTI KEEL
♦
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 61029 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta
see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Вlack & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Pingelang
Löökvool põhjustab lühiajalist pingelangu. Kui
voolutingimused on halvad, võib teiste seadmete
töö olla häiritud.
Kui süsteemi toiteallika näivtakistus on Zmax <0,34,
on häirete tekkimine ebatõenäoline.
Pikendusjuhtme kasutamine
◆ Kasutage alati heakskiidetud pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Enne pikendusjuhtme
kasutamist veenduge, et sellel ei ole kahjustusi
ega kulumise ja amortiseerumise märke. Kui
pikendusjuhe on saanud kahjustada või on
vigane, asendage see. Kasutades kaablirulli,
kerige see alati täielikult lahti. Pikendusjuhtme
kasutamine, mis ei vasta tööriista sisendvõimsusele, on saanud kahjustada või on vigane,
võib põhjustada tule- ja elektrilöögiohtu.
Kandke kaitseprille.
Osad
Kandke kõrvakaitsmeid.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kandke tolmumaski.
Seda toodet ei tohi alla 16-aastased
lapsed.
Hoidke sõrmed ja käsivarred eemal
pöörlevatest saeketastest.
Saeketaste käsitsemisel kandke kaitsekindaid.
Laserkiirgus.
Ärge vaadake laserkiire sisse.
Laserkiire vaatamiseks ärge kasutage
optilisi seadmeid.
10
Elektriohutus
Laseri sisse/välja lülitamise lüliti
Põhikäepide
Mootori korpus
Liigutatav alumine kaitse
Pingi kinnitusaugud
Saelõike plaat
Lõikenurga lukustusnupp
Lõikenurga fiksaatorkang
Lõikenurga asendi osuti
Lõikenurga skaala
Laud
Vasakpoolne piire
Laser
Kelgu lukustusnupp
Tagumine kandepide
Kelk
Saagimistolmu väljalaskeava
Ülemine metallkaitse
Eemaldatav harja kork
Kaldserva skaala
Kaldserva skaala nool
Kaldserva lukustuspide
Parempoolne piire
Saeketas
EESTI KEEL
25. Käivituslüliti
26. Saeõla vabastamise kang
Joonised Q kuni S
41. Spindlilukk
42. Vasakpoolne kõrge liugpiire
43. Kõrge liugpiirde klamber
44. Töödetaili klamber
11
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja soklist lahti ühendatud.
Märkus. See tööriist enne tehasest välja saatmist
hoolikalt seadistatud. Kontrollige järgmiste näitajate
täpsust ja seadistage need vajadusel uuesti, et
saavutada parim töötulemus.
Laserkiir
Laserkiire joondatud on määratud tootmiskohas ja
kasutaja ei saa seda muuta.
Lõikenurga reguleerimine (joonis B)
Libistatava liitlõike sae skaalat on lihtne lugeda.
See näitab vasakult paremale lõikenurki vahemikus
0° kuni 45°.
Kõige sagedamini kasutatavatel lõikenurga seadistuslõhedel on positiivsed tõkestid, mis võimaldavad
nõutud asendi kiiret reguleerimist.
Kiireimaks ja kõige täpsemaks reguleerimiseks
järgige alltoodud toiminguid.
Lõikenurga lukustusnupp (joonis B)
Lõikenurga lukustusnupp (7) võimaldab sae seadistada konkreetsete nurkade alla, mis on muud kui eelseadistatud 0°, 15°, 22.5°, 31,6° ja 45° nurgad, mida
seadistatakse lõikenurga fiksaatorkangi (8) abil.
Kaldserva tõkestite reguleerimine 90° ja 45° alla
(joonised C–E)
♦ Keerake kaldserva lukustuspide (22) lahti ja
liigutage lõikepea kogu ulatuses paremale ning
keerake kaldserva lukustuspide kinni.
♦ Kasutage nurgikut, et paigutada ketas laua
suhtes 90° nurga alla (joonis D).
♦ Kui on vaja reguleerida, keerake lukustusmutter(29) lahti ja keerake polti (28) mutrivõtmega
nii, et ketas jääb laua suhtes 90° nurga alla.
♦ Keerake lukustusmutter (29) kinni.
♦ Seadke kaldserva indikaator (21) kohakuti tähisega 0°, reguleerides kruvi (27).
45° tõkestit reguleerides veenduge, et vasakpoolne kõrge liugpiire (42) on reguleeritud nii,
et lõikepead saab viia 45° asendisse (joonis P).
♦ Vabastage kõrge liugpiirde klamber (43) ja
liigutage kõrge piire (42) kettast eemale.
♦ Keerake kõrge liugpiirde klamber (43) kinni.
♦
Korrake samu toiminguid 90° nurga jaoks, kuid
liigutage lõikepea vasakule ja kasutage lukustusmutrit (31) ja reguleerimispolti (30).
Piirde reguleerimine (joonised F–G)
♦ Laske lõikepea madalamale ja suruge sisse
kelgu lukustustihvt (34). Veenduge, et laud on
0° lõikenurga asendis.
♦ Paigutage reguleeritav nurgik vastu piiret (12)
ja saeketta (24) kõrvale (joonis F).
♦ Kui ketas ei ole nurgikuga pikisuunaliselt kokkupuutes, keerake lahtimale kaks kruvi (33) (joonis
G) ja reguleerige piiret.
♦ Keerake kaks kruvi (33) kinni.
Pingile paigaldamine (joonis H)
Märkus. Me soovitame kinnitada pendelsae poltidega tööpingi külge, et tagada masina maksimaalne
stabiilsus. Veenduge, et masin on võimalusel alati
pingi külge kinnitatud.
♦
Tehke pingil kindlaks nelja poldiaugu aukohad
ja märgistage need.
♦ Puurige pinki Ø10 mm puuripeaga.
♦ Kinnitage pendelsaag pingi külge poltide, seibide ja mutritega.
Märkus. Need kinnitusvahendid ei kuulu tööriista
tarnepakendisse.
Kasutamine
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge asetage käsi kettale lähemale kui 150 mm.
Hoidke töödetaili lõigates kindlalt laua ja piirde
vastas. Hoidke käed paigal kuni lüliti on lahti
lastud ning ketas on täielikult peatunud.
Enne lõigete lõpetamist tehke alati tühi töötsükkel (ilma toiteta), et saaksite kontrollida ketta
liikumisjoont.
Ärge ristake käsi.
Hoidke jalad kindlalt põrandal ning säilitage
kindel tasakaal.
Kui liigutate saeõlga vasakule ja paremale,
minge sellega kaasa ja seiske saekettast natuke
eemal.
Pliiatsijoone jälgimiseks vaadake läbi kaitsevõre.
Pendelsae põhilised tõmbamistoimingud
♦ Kasutage töödetaili kindlalt kohal hoidmiseks
alati töödetaili klambrit (44). Klambri jaoks on
ette nähtud kaks auku (32) (joonis G).
Hoiatus. Veenduge enne töö alustamist, et
klamber hoiab töödetaili kindlalt kohal. Kui
töödetail ei ole kinnitatud, võib tekkida raske
kehavigastus.
♦ Paigutage töödetail alati piirde vastu. Iga detail,
mis kaardub või väändub ning mida ei saa hoida
tasaselt vastu lauda või piiret, võib jääda ketta
11
EESTI KEEL
vahele ning seda ei tohi kasutada.
Tõmbamisega lõikamine (joonised I ja J)
Hoiatus. Ärge kunagi tõmmake lõikepea koostu ja
pöörlevat ketast lõikamise ajal enda poole. Ketas
võib üritada liikuda töödetailii peale, põhjustades
lõikepea koostu ja pöörleva ketta tagasi paiskumist.
Ärge kunagi laske pöörlevat saeketas alla enne, kui
olete tõmmanud lõikepea sae ette.
♦ Vabastage kelk (16) lukustusnupu (14) abil ja
laske lõikepea koostul vabalt liikuda.
♦ Liigutage lõikepea vajaliku lõikenurga ja kaldserva alla vastavalt lõikenurga ja kaldnurgaga
lõike protseduuridele.
♦ Võtke kinni põhikäepidemest (2) ja tõmmake
kelku (16) ettepoole, kuni saeketta keskosa on
töödetaili eesmise osa kohal.
♦ Kasutage sisse/välja lülitamise lülitit (25) ja vajutage saeõla vabastamise kangi (26), et lõikepea
alla lasta.
♦ Kui saag saavutab täiskiiruse, suruge põhikäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi töödetaili
juhtiva serva.
♦ Liigutage põhikäepidet (2) aeglaselt piirde poole,
et lõige lõpuni teha.
♦ Vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (25) ja
laske kettal peatuda enne, kui lubate lõikepeal
üles liikuda.
Järsk lõige
♦ Libistage lõikepea nii tagumisse asendisse kui
võimalik ja lukustage kelk (16) lukustusnupuga
(14).
♦ Kasutage sisse/välja lülitamise lülitit (25) ja vajutage saeõla vabastamise kangi (26), et lõikepea
alla lasta.
♦ Kui saag saavutab täiskiiruse, suruge põhikäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi töödetaili.
♦ Vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (25) ja
laske kettal peatuda enne, kui lubate lõikepeal
üles liikuda.
Nurga all lõikamine
♦ Paigutage laseri sisse/välja lülitamise lüliti (1)
asendisse „Sees“.
♦ Keerake lõikenurga lukustusnupp (7) lahti ja
liigutage laud nõutava nurga alla. Fikseeritud
tõkestid kraadide 0°, 15°, 22.5°, 31,6° ja 45°
juures. Keerake lõikenurga lukustusnupp (7)
kinni.
♦ Mis tahes teistsuguse kraadiga kalde saamiseks
kasutage nõutavate kraadide seadistamiseks
lõikenurga lukustusnuppu (joonis B).
♦ Kasutage sisse/välja lülitamise lülitit (25), seejärel vajutage saeõla vabastamise kangi (26) ja
laske lõikepea alla.
12
♦
Vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (25) ja
laske kettal peatuda enne, kui lubate lõikepeal
üles liikuda.
Kõrge liugpiirde kasutamine kõikideks kaldservaga ja liitlõikega lõikamiseks
♦ Piirde vasaku poole liigutatavat osa saab reguleerida töödetailile maksimaalse toe tagamiseks
ketta lähedal, lastes samal ajal sael kalduda
täielikult 47° vasakule. Libisemisulatus on mõlemas suunas piiratud tõkestitega.
Piirde reguleerimine (joonis R)
♦ Avage kõrge liugpiirde klamber (43) ja libistage
piire vasakule.
♦ Tehke proov saagi käivitamata ning kontrollige
vaba liikumisruumi.
♦ Reguleerige piire kettale nii lähedale, kui on
vajalik töödetailile maksimaalse toe tagamiseks,
segamata seejuures õla üles ja alla liikumist.
♦ Kinnitage kõrge liugpiirde klamber (43) ja fikseerige piire kohale.
Hoiatus. Juhtsoon võib saepuruga ummistuda.
Kasutage pulka või väikse survega õhku, et juhtsoon
puhastada.
Kaldservaga lõikamine
♦ Veenduge enne kaldserva nurga reguleerimist,
et kõrge liugpiire on reguleeritud õiges suunas.
♦ Keerake kaldserva lukustuspide (22) (joonis
E) lahti ja liigutage lõikepea nõutava nurga alla.
Keerake kaldserva lukustuspide (22) kinni.
♦ Kasutage sisse/välja lülitamise lülitit (25), seejärel vajutage saeõla vabastamise kangi (26) ja
laske lõikepea alla.
Veenduge, et õlg on kaldserva lõikamisel kindlalt
lukustatud.
♦ Vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (25) ja
laske kettal peatuda enne, kui lubate lõikepeal
üles liikuda.
Liitlõike tegemine
♦ Veenduge enne kaldserva nurga reguleerimist
liitlõike tegemiseks, et kõrge liugpiire on reguleeritud õiges suunas.
Liitlõige on lõikenurgaga ja kaldservaga lõikamise
kombinatsioon.
♦
♦
♦
Paigutage laseri sisse/välja lülitamise lüliti (1)
asendisse „Sees“.
Vt ülalolevat teavet selle lõike toimingute kohta.
Vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (25) ja
laske kettal peatuda enne, kui lubate lõikepeal
üles liikuda.
Aluse profiillõige
Aluse profiillõiget saab teha vertikaalselt vastu piiret
või lamedalt laua peal.
EESTI KEEL
♦
Vt järgmist tabelit.
Vertikaalne
Horisontaalne
asend (profiili asend (profiili
Sätted
tagakülg on
tagakülg on
vastu piiret)
lamedalt laual)
Kaldserva nurk
0°
45°
Profiili lõikami- Vasak Parem Vasak Parem
se asend
külg
külg
külg
külg
LõikeVasak Parem
nurga
0°
0°
45°
45°
nurk
ÜlemiProfiili
Põhi
Põhi
Põhi
ne pind
lõikavastu
Sisevastu vastu
vastu
mise
piiret
lauda lauda
mine
asend
piiret
nurk
Hoia
Hoia
Hoia
Hoia
lõike
lõike
lõike
Lõpe- lõike
parevavavatatud
sakut
mat
sakut sakut
külg
külge külge külge külge
Sätted
Vertikaalne
asend (profiili
tagakülg on
vastu piiret)
0°
Horisontaalne
asend (profiili
tagakülg on
lamedalt laual)
45°
Kaldserva nurk
LõikeParem Vasak
nurga
0°
0°
45°
45°
nurk
ÜlemiProfiili
Põhi
Põhi
Põhi
ne pind
lõikavastu
vastu vastu
Välivastu
mise
piiret
lauda lauda
mine
asend
piiret
nurk
Hoia
Hoia
Hoia
Hoia
lõike
lõike
lõike
Lõpe- lõike
tatud
vapare- pare- paremat
mat
külg
sakut
mat
külge külge külge külge
Kumer profiillõige
Kumerat profiillõiget saab selle pendelsaega teha
ainult lamedalt laual lõigates.
♦ Sellell pendelsael on spetsiaalsed lõikenurga
tõkestid 31,6° vasakul ja paremal ning kaldserva märgis 33,9° juures spetsiaalselt kumera
profiillõike tegemiseks, st. 52° profiili tagakülje
ja pealmise lameda pinna vahel, mis paigutub
vastu lage; 38° profiili tagakülje ja alumise lameda pinna vahel, mis paigutub vastu seina.
♦ Sellise kumera profiillõike tegemise kohta vt
andmeid järgmisest tabelist.
Sätted
Vasak külg
Lõikenurga
Parem
nurk
31,6°
Kaldserva
33,9°
nurk
Sisemine
Profiili
Ülemine
nurk
lõikamise pind vastu
asend
piiret
Hoia lõike
Lõpetatud
vasakut
külg
külge
Lõikenurga
Parem
nurk
31,6°
Kaldserva
33,9°
nurk
Välimine
Profiili
Põhi vastu
nurk
lõikamise
piiret
asend
Hoia lõike
Lõpetatud
paremat
külg
külge
Parem külg
31,6° vasak
33,9°
Põhi vastu
piiret
Hoia lõike
vasakut
külge
vasak 31,6°
33,9°
Ülemine
pind vastu
piiret
Hoia lõike
paremat
külge
Märkus. . Neid spetsiaalseid tõkesteid ei saa kasutada 45° kumera profiillõike tegemiseks.
Märkus. Et enamikus ruumides ei ole täpselt 90°
nurki, on vajalik peenviimistlus. Õigete nurkade
kindlaks tegemiseks tehke alati proovilõige.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis L)
Ühtlaste ja korduvate madalate lõigete tegemiseks
saab eelseadistada lõike sügavuse.
♦ Reguleerige lõikepea allapoole, kuni kettahammas on vajalikul lõikesügavusel.
♦ Hoidke ülemist õlga paigal ja pöörake peatamisnuppu (35), kuni see puudutab tõkkeplaati (36).
♦ Kontrollige ketta sügavust, liigutades lõikepead
eest taha tüüpilise lõike kogu ulatuses piki juhtõlga.
Tööriista kandmine (joonis M)
♦ Keerake lõikenurga lukustusnupp (7) lahti ja
pöörake laud kogu ulatuses paremale. Lukustage laud 45° lõikenurga alla.
♦ Tõmmake lõikepea sae ette ja lukustage kelk
lukustusnupuga (14).
♦ Laske lõikepea madalamale ja suruge sisse
lukustustihvt (34) (joonis G).
♦ Pendelsae kandmisel hoidke kinni põhikäepidemest (2) ja tagumisest kandepidemest (15).
Ketta ja hamba tüüp
Pendelsael on negatiivse lõikepinnaga saeketas.
Saeketta vahetamisel on soovitatav kasutada negatiivse lõikepinnaga ketast.
13
EESTI KEEL
Materjal
Puit
Hamba
tüüp
Saematerjal
•
•
Vineer
•
•
Pressitud
kiudplaat
Saepuruplaat
•
•
•
•
PVC
•
•
•
•
•
ABS
Plastik
Akrüül
PC
PS
Mitteraud- Alumiinium
metall
Vask
♦
♦
600 ~ 100T 24 ~100T
TCG
ATB
•
•
TCG tüüp – alumiiniumlehtede, torustiku
eendite ja muude mitteraudmetallide, nt vask,
messing, lõikamiseks. Mitteraudmetallide lõikamisel tuleb kasutada negatiivse lõikepinnaga
saeketast.
ATB tüüp – puidu ja vineeri üldiseks lõikamiseks
ning trimmimiseks ja pressitud plaadi, pressitud
kiudplaadi ning puitlaastplaadi õigesse suurusse lõikamiseks, kui on vaja puhta lõike tegemist.
Ketaste vahetamine (joonised N–P)
Hoiatus. Et vältida juhuslikust käivitamisest põhjustatud kehavigastust, eemaldage toitepistik toitevõrgust enne ketaste vahetamist. Kasutage korralikult
teritatud saekettaid.
Järgige saekettale märgitud maksimaalset pöörlemiskiirust ja hamba tüüpi. Kasutage ainult
Вlack & Deckeri soovitatud kettaid. Ketta (24)
asendamiseks toimige järgmiselt.
♦
♦
♦
♦
14
Keerake kruvikeerajaga kruvi (37) lahti, kuid
ärge seda eemaldage. Ärge keerake kruvi üleni
välja, sest see muudab uuesti kokkupaneku
raskeks.
Keerake kruvikeerajaga kruvi (38) lahti, kuid
ärge seda eemaldage. Ärge keerake kruvi üleni
välja, sest see muudab uuesti kokkupaneku
raskeks.
Vajutage saeõla vabastamise kangi (26) ja pöörake liigutatavat alumist kaitset (4) vastupäeva
ning kettast eemale. Hoidke kaitset ühe käega
paigal (joonis O).
Liigutage spindli juhikplaati (40) vastupäeva
(joonis O), et pääseda spindli poldi (39) juurde,
mis kinnitab ketast pendelsae külge.
♦
Vajutage spindli lukustusnuppu (41), mis paikneb mootori korpusel, et saeketas lukustada ja
vältida selle pöörlemist.
♦ Pöörake spindli polti (39) komplekti kuuluva ketta
mutrivõtmega päripäeva, et eemaldada polt ja
ketas (24).
♦ Paigaldage asendusketas, veendudes, et
hambad on suunatud alla ja kettal olev suunamärgis on sama, mis on pendelsaagide kaitsel
(päripäeva) (joonis O).
♦ Keerake spindli polt (39) käsitsi lõdvalt kinni ja
pöörake vastupäeva.
♦ Vajutage spindli lukustusnuppu (41), mis paikneb mootori korpusel, et saeketas lukustada ja
vältida selle pöörlemist.
♦ Keerake spindli polti (39) ketta mutrivõtmega
kinni, kuni ketas on kohale kinnitatud.
♦ Laske liikuval alumisel kaitsel (4) pöörduda tagasi oma algasendisse, milles see katab ketast.
♦ Liigutage spindli juhikplaat (40) algasendisse ja
keerake kinni kaks kruvi (37 ja 38).
Hoiatus. Ärge kunagi vajutage spindlilukku, kui
ketas pöörleb. Veenduge, et hoiate juhiktoendit
all ja keerate selle kruvi pärast ketta paigaldamist
kindlalt kinni.
Hoiatus. Juhiktoend tuleb viia tagasi algasendisse
ja kruvi kinni keerata enne sae käivitamist.
Selle nõude eiramisel võib kaitse puutuda vastu
pöörlevat saeketast, põhjustades sae kahjustumist
ja raskeid kehavigastusi.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Вlack & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ning need
on loodud teie tööriista jõudluse parendamiseks.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
Hoiatus. : Ärge kandke masinat kaitsest kinni
hoides.
Hooldamine
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks
minimaalse hoolduse juures. Et tööriist teid pikka
aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
♦ Puhastage korrapäraselt ventilatsiooniavasid
kasutades puhast ja kuiva pintslit.
♦ Seadme puhastamiseks kasutage ainult pehmetoimelist seepi ja niisket riidelappi. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks lülitage tööriist välja ja eemaldage vooluallikast enne lisasead-
EESTI KEEL
mete paigaldamist, eemaldamist, seadistuste reguleerimist või muutmist või parandustööde tegemist.
Veenduge, et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult kasutuselt.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Lõikamismahud
Max ristlõige × lõikesügavus
Max kaldserv 45°
Max lõikenurk 45°
Max võime 33,9° × 31,6°
liitlõige
62 mm × 305 mm
30 mm × 305 mm
62 mm × 212 mm
45 mm × 254 mm
Tehnilised andmed
Pinge
Tarbitav võimsus
Kiirus tühikäigul
Tera läbimõõt
Ketta kaliiber
Tera paksus
max läbilõike võime 90°
max lõikenurk 45°
max lõikesügavus 90°
max kaldservaga lõike
sügavus
Lõikenurk (maksimaalsed positsioonid)
Kaldserv (maksimaalsed
positsioonid)
Kaal
SMS216
TÜÜP 1
V vahel- 230
duvvool
W 1500
min 4800
mm 216
mm 30
mm 1,8
mm 305
mm 212
mm 62
mm 30
vasak 47°
parem 47°
vasak 47°
parem 0°
kg 13,5
Helirõhu tase vastavalt standardile EN60745.
Helirõhk (LpA) 98 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 111 dB(A), määramatus (K) 3
dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) vastavalt standardile EN61029:
Vibratsiooni emissioonväärtus (ah) 3,32 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
15
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
SMS216
Вlack & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
98/37/EÜ (kuni 28. dets 2009), 2006/42/EÜ (alates
29. dets 2009), EN61029-1, EN61029-2-9
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Вlack & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Вlack & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
07-10-2009
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või on toode hooletusse jäetud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com
Külast age
meie
veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Вlack & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreer ige oma to ode veebis aadres sil
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
või saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood
oma riigi Вlack & Deckeri esindusse.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша скользящая торцовочная пила
Вlack & Decker предназначена для пиления только древесины, пластика и цветных металлов.
b.
Инструкции по технике
безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководс тво по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
н и ж е и н с т ру к ц и й м о ж ет п р и в е с т и
к поражению элек трическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение рабочего места может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
c.
d.
e.
f.
3.
a.
b.
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескольз17
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
ящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
18
c.
d.
e.
f.
g.
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе торцовочными
пилами
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не используйте треснувшие, поврежденные
или деформированные диски.
 Заменяйте изношенную пластину для пропила.
 Не используйте диски меньшего или большего диаметра, чем рекомендовано. См.
скорость вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте только указанные в данном руководстве диски, соответствующие стандарту EN 847-1.
 Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали.
 При переноске пильных дисков и заготовок
из грубых материалов надевайте защитные
перчатки (по возможности держите пильные
диски в футлярах).
 При распиле древесины используйте входящий в комплект поставки пылесборник.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
 Используйте пильные диски, соответствующие типу разрезаемого материала.
 Данная торцовочная пила предназначена
для только пиления древесины, пластика
и цветных металлов.
 Не работайте пилой без установленных
защитных кожухов. Не используйте инструмент, если защитные кожухи повреждены
или не установлены должным образом.
 Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно зафиксирован.
 Следите, чтобы окружающее пространство
вокруг электроинструмента всегда было
чистым, не допускайте скапливания опилок
или щепок.
 Обеспечьте достаточное общее или местное
освещение рабочей зоны.
 Не позволяйте неопытным пользователям
работать данным электроинструментом.
 Пер е д и с п о л ь з о в а н и е м и н с тру м е н т а,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно. Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении. Следите за
остротой заточки пильного диска.
 Соблюдайте максимальную скорость, ука















занную на пильном диске.
Никогда не производите замену установленного лазера на другие типы. Ремонт лазера
должен производиться в авторизованных
сервисных центрах или сервисным персоналом Вlack & Decker.
Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите пилу
от источника питания.
Никогда не выполняйте чистку, техническое
обслуживание, удаление обрезков или других частей заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная головка
находится в рабочем положении.
По возможности всегда устанавливайте
инструмент на рабочий стол.
Надежно закрепляйте обрабатываемую
заготовку. Работа с заготовками, закрепленными при помощи зажимных устройств
и тисков, более безопасна, чем при ручном
удерживании.
Всегда надежно зажимайте заготовку. Никогда не работайте с заготовками, размер
которых слишком мал для закрепления
в зажимном устройстве, а также в условиях, если руки приходится держать слишком
близко от вращающегося диска. При распиле длинных заготовок всегда используйте
дополнительную опору.
Перед началом работы убедитесь, что все
фиксаторы и рычаги надежно закреплены.
Запрещается использовать пилу без пластины для пропила.
Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить
механизм путем прижатия какого-либо инструмента или другого предмета к пильному
диску; это может стать причиной несчастного случая с тяжкими последствиями.
Перед использованием любых принадлежностей внимательно прочтите руководство
по эксплуатации. Неправильное использование принадлежностей может стать причиной повреждения инструмента.
Не используйте абразивные диски.
Выведите пильный диск из пластины для
пропила, прежде чем отпускать выключатель.
Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для удерживания
вала двигателя.
Защитный кожух пильного диска автоматически поднимается при опускании рычага
19
РУССКИЙ ЯЗЫК










20
вниз и опускается путем поднятия рычага.
Защитный кожух можно поднимать вручную
при установке или демонтаже пильных дисков, а также для осмотра пилы. Никогда не
поднимайте защитный кожух диска вручную,
если инструмент не выключен.
Периодически проверяйте чистоту вентиляционных отверстий двигателя и отсутствие
в них щепок.
Не работайте с материалами, содержащими асбест. Асбест признан канцерогенным
веществом.
Всегда следите, чтобы предупреждающие
символы на инструменте оставались читаемыми.
Никогда не вставайте на электроинструмент.
При опрокидывании инструмента или при
контакте с пильным диском возможно получение тяжелых травм.
Не дотрагивайтесь до пильного диска сразу
по окончании работы, дайте ему остыть.
В процессе работы пильный диск сильно
нагревается.
Приближайте пильный диск к заготовке
только после вк лючения инструмента.
В противном случае, при зажатии пильного
диска в заготовке существует опасность
обратного удара.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Никогда не держите руки в зоне распила.
Держите руки за пределами зоны «Уберите
руки», включающую в себя весь стол и обозначенную символами «Уберите руки»
Во избежание получения травмы от отскакивающих частиц обрабатываемого материала выключите инструмент, чтобы избежать
непреднамеренного пуска, и удалите мелкие
частицы.
Перед использованием инструмента и после проведения любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что
втягивающий механизм защитного кожуха
функционирует исправно. Данную проверку
следует производить только когда инструмент выключен и отсоединен от источника
питания. Поднимите и опустите рабочую
рукоятку, чтобы убедиться, что защитный
кожух закрывает пильный диск, а диск не
касается кожуха. Если защитный кожух не
функционирует должным образом, отнесите
Ваш электроинструмент в авторизованный
сервисный центр Вlack & Decker для проведения ремонта. Адрес ближайшего сервисного центра Вlack & Decker Вы найдете
в конце данного руководства по эксплуатации.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
 Травмы в результате касания вращающихся
частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. А именно:
 Ухудшение слуха.
 Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося режущего
диска.
 Риск получения травмы при смене диска.
 Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.
 Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП.
Дополнительные правила безопасности при
работе с лазерными приборами
Данный лазерный прибор относится к классу
1М, в соответствии со стандартом IEC 608251:2007. Не заменяйте лазерный диод ни на какой
другой тип. В случае повреждения лазерный
прибор должен ремонтироваться только в авторизованном сервисном центре. Используйте
лазерный прибор только для проецирования
лазерных линий.
Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на лазерный луч.
 Не рассматривайте лазерный луч через
оптические приборы.
 Устанавливайте лазерный прибор в таком
положении, чтобы лазерный луч не проходил на уровне глаз окружающих Вас людей.
 Не разрешайте детям приближаться к лазерному прибору.
Внимание! Избегайте попадания лазерного
луча в глаза. При включении лазерного указателя излучается лазерный луч. Избегайте попадания лазерного луча в глаза. Перед любой

РУССКИЙ ЯЗЫК
операцией по настройке или регулировке всегда
отключайте торцовочную пилу от источника
питания.
 Лазерный указатель – не игрушка! Не позволяйте детям дотрагиваться или играть
с лазерным указателем. Неправильное
использование лазерного прибора может
привести к непоправимым повреждениям
глаз.
 Запрещено любое действие по увеличению
мощности лазера. Фирма не берет на себя
ответственность за повреждения, возникшие в результате несоблюдения данных
правил безопасности.
 При использовании лазерного указателя не
направляйте лазерный луч в сторону других
людей и/или отражающих поверхностей.
Лазерный луч даже низкой интенсивности
может стать причиной повреждения глаз.
Поэтому не смотрите непосредственно на
лазерный луч.
 Лазерный указатель включает в себя не
обслуживаемые пользователем детали. Не
открывайте корпус устройства, в противном
случае гарантия будет недействительна.
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Всегда используйте защитные очки
или маску.
Используйте средства защиты органов
слуха.
Надевайте респиратор.
Не допускайте детей младше 16 лет
к работе данным электроинструментом
Безопасность посторонних лиц
 Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
 Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воз действия с огласно EN
61029 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут
также использоваться для предварительной
оценки величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
Держите пальцы и руки в стороне от
вращающегося пильного диска.
Беритесь за пильные диски только
в перчатках.
Лазерное излучение.
Не смотрите на лазерный луч.
Не рассматривайте лазерный луч
через оптические приборы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, ис к лючающей
потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
с ети, оно должно с оответс твовать
величине, обозначенной на
информационной табличке
электроинструмента.

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Вlack & Decker.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перепады напряжения
При бросках тока возникают кратковременные
перепады напряжения. Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям
в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление
системы ниже Zmax <0,34, вероятность возникновения помех крайне мала.
Использование удлинительного кабеля
 Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Перед использованием проверьте удлинительный кабель на наличие признаков
повреждения, старения и износа. В случае
обнаружения повреждений удлинительный
кабель подлежит замене. При использовании кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель. Использование удлинительного кабеля, не подходящего для
входной мощности инструмента или имеющего повреждения или дефекты, может послужить причиной возгорания и поражения
электрическим током.
Составные части
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
22
Кнопка включения лазера
Основная рабочая рукоятка
Корпус двигателя
Подвижный нижний защитный кожух
Монтажные отверстия для крепления к рабочему столу
Пластина для пропила
Поворотная зажимная рукоятка установки
угла скоса
Фиксирующий рычаг угла скоса
Указатель положения угла скоса
Градуированная шкала угла скоса
Стол
Левый направляющий упор
Лазер
Зажимная рукоятка консоли
Задняя ручка для переноски
Консоль
Выпускное отверстие пылеотвода
Металлический верхний защитный кожух
Съемная крышка обоймы щеткодержателя
Градуированная шкала угла наклона
Указатель шкалы угла наклона
Зажимная рукоятка наклона резака
Правый направляющий упор
Пильный диск
Клавиша пускового выключателя
26. Спусковой рычаг резака
Рис. Q-S
41. Блокировка шпинделя
42. Левый высокий скользящий упор
43. Зажим высокого скользящего упора
44. Зажим для фиксации обрабатываемой заготовки
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Примечание: Данный инструмент перед продажей был точно настроен на заводе-изготовителе. Для достижения наилучших результатов
при эксплуатации, проверьте описанные ниже
параметры точности и при необходимости проведите регулировку.
Лазерный луч
Юстировка лазерного луча произведена на заводе-изготовителе и не может регулироваться
пользователем.
Установка угла скоса (Рис. В)
На градуированной шкале Вашей скользящей
торцовочной пилы легко читаются углы скоса от
0° до 45° влево и вправо. Отверстия для наиболее использующихся установок угла скоса
оборудованы ограничительными упорами, позволяющими быструю регулировку до необходимого положения.
Для проведения наиболее быстрой и точной
настройки следуйте приведенным ниже описаниям.
Поворотная зажимная рукоятка установки
угла скоса (Рис. В)
Поворотная зажимная рукоятка установки угла
скоса (7) позволяет при помощи фиксирующего
рычага (8) настроить пилу на определенные
углы скоса, кроме заданных 0°, 15°, 22,5°, 31,6°
и 45°.
Регулировка фиксатора наклона резака на
90° и 45° (Рис. C - Е)
 Ослабьте зажимную рукоятку наклона резака (22), переведите резак полностью вправо
и затяните зажимную рукоятку.
 Проверьте по угольнику, равен ли угол
между пильным диском и столом 90° (Рис.
D).
 При необходимости регулировки, ослабьте
зажимную гайку (29) и при помощи ключа отрегулируйте болт (28), чтобы угол пильного
РУССКИЙ ЯЗЫК
диска по отношению к столу составил ровно
90°.
 Затяните зажимную гайку (29).
 Отрегулируйте винт (27), установите указатель шкалы угла наклона (21) напротив
отметки 0°.
При регулировке упора на угле 45°, убедитесь,
что левый высокий скользящий упор (42) отрегулирован таким образом, что резак может быть
переведен в положение 45° (Рис. Р).
 Ослабьте зажим высокого скользящего
упора (43) и отведите высокий скользящий
упор (42) в сторону от пильного диска.
 Затяните зажим высокого скользящего упора (43).
 Действуйте, как при установке угла 90°, но
резак переведите влево и используйте зажимную гайку (31) и регулировочный болт
(30).
Рег улировка направляющего упора
(Рис. F - G)
 Опустите резак и вдвиньте внутрь стопорный штифт консоли (34). Убедитесь, что угол
скоса стола равен 0°.
 Приставьте комбинированный угольник к направляющему упору (12) и пильному диску (24)
(Рис. F).
 Если пильный диск не выровнен по всей
длине угольника, ослабьте 2 винта (33) (Рис.
G) и отрегулируйте направляющий упор.
 Затяните 2 винта (33).
Закрепление электропилы на рабочем столе
(Рис. Н)
Примечание: Для достижения максимальной
устойчивости инструмента, мы настоятельно
рекомендуем привинчивать торцовочную пилу
к рабочему столу. Постоянно проверяйте надежность креплений инструмента к рабочему столу.
Отметьте на рабочем столе 4 точки для отверстий для крепежных болтов.
 Просверлите отверстия, используя сверло
диаметром 10 мм.
 Закрепите торцовочную пилу на рабочем
столе при помощи болтов, шайб и гаек.
Примечание: Данные крепежные элементы не
входят в комплект поставки инструмента.

свои руки в положении, как во время работы,
пока выключатель не будет отпущен и пильный диск окончательно не остановится.
 Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при выключенном инструменте), перед
тем как делать окончательный разрез, чтобы
проверить ход диска.
 Не допускайте перекрещивания рук во время
работы с инструментом.
 Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
 По мере перемещения пилы влево или
вправо, следуйте за ней, держась в стороне
от пильного диска.
 Работая вдоль размеченной линии, следите
за ней сквозь жалюзийные отверстия на защитном кожухе.
Основные операции по протяженному распилу торцовочной пилой
 Всегда используйте зажим (44), чтобы надёжно зафиксировать заготовку. Для зажима предусмотрены 2 отверстия (32) (Рис. G).
Внимание! Перед работой убедитесь, что заготовка надежно закреплена на месте зажимом.
При работе с не закрепленной заготовкой возможно получение телесной травмы.

Протяженный распил (Рис. I и J)
Внимание! Никогда не тяните резак на себя и не
поворачивайте пильный диск в свою сторону при
выполнении распила. Вращающийся диск может
задеть за верхнюю часть заготовки и стать причиной обратного удара резака и вращающегося
пильного диска. Никогда не опускайте вниз
вращающийся пильный диск, не переведя резак
в положение перед пилой.


Эксплуатация


Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 150 мм.
Прижимайте заготовку к столу и направляющему упору во время распиловки. Держите
Всегда располагайте заготовку вплотную
к направляющему упору. Любая искривленная или деформированная заготовка,
которая не может быть расположена ровно
на столе или вплотную к направляющему
упору, может повлиять на работу пильного
диска и не должна быть использована.


Разблокируйте консоль (16) при помощи зажимной рукоятки (14), что позволит резаку
свободно двигаться.
Установите резак на необходимый угол скоса
или наклона в соответствии с выполняемой
операцией.
Удерживая основную рабочую рукоятку (2),
двигайте консоль (16) вперед до тех пор,
пока центр пильного диска не окажется над
заготовкой.
Чтобы перевести резак в нижнее положение,
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
нажмите на клавишу пускового выключателя
(25) и на спусковой рычаг резака (26).
 Когда пила наберет полную скорость, медленно опустите вниз основную рабочую
рукоятку (2), делая разрез в переднем крае
заготовки.
Для завершения пропила медленно переведите
ос
новную рабочую рукоятку (2) в сторону направляющего упора.
 Прежде чем вернуть резак в верхнее положение, отпустите к лавишу пускового
выключателя (25) и дождитесь остановки
пильного диска.
Рубящий распил
Переведите резак в максимально заднее положении и заблокируйте консоль (16) при помощи
зажимной рукоятки (14).
 Чтобы перевести резак в нижнее положение,
нажмите на клавишу пускового выключателя
(25) и на спусковой рычаг резака (26).
 Когда пила наберет полную скорость, медленно опустите вниз основную рабочую
рукоятку (2), разрезая заготовку.
 Прежде чем вернуть резак в верхнее положение, отпустите к лавишу пускового
выключателя (25) и дождитесь остановки
пильного диска.
Пиление со скосом
Включите лазер, нажав на кнопку включения
(1).
 Ослабьте поворотную зажимную рукоятку
установки угла скоса (7) и переведите стол
на нужный угол. Существуют заранее заданные стопоры на углах 0°, 15°, 22,5°, 31,6°
и 45°. Затяните поворотную зажимную рукоятку установки угла скоса (7).
 Для установки любого другого угла скоса
используйте поворотную зажимную рукоятку
установки угла скоса (Рис. B).
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (25) и переведите резак в нижнее положение, нажав на спусковой рычаг резака
(26).
 Прежде чем вернуть резак в верхнее положение, отпустите к лавишу пускового
выключателя (25) и дождитесь остановки
пильного диска.

Использование высокого скользящего упора
для всех операций по пилению с наклоном
и комбинированному пилению со скосом
 Подвижная левая часть направляющего
упора может регулироваться, обеспечивая
максимальную поддержку заготовки вблизи
24
от пильного диска и позволяя наклон пилы
в полные 47° влево. Расстояние скольжения
в обоих направлениях ограничено стопорами.
Регулировка направляющего упора (Рис. R)
Ослабьте зажим высокого скользящего упора (43), и передвиньте направляющий упор
влево.
 Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющим
упором.
 Отрегулируйте направляющий упор таким
образом, чтобы он располагался наиболее
близко к пильному диску, обеспечивая
максимальную поддержку заготовки и не
препятствуя движению рукоятки вверх или
вниз.
 Затяните зажим высокого направляющего
упора (43), фиксируя направялющий упор
на месте.
Внимание! Направляющий паз может засориться опилками. Для чистки используйте
деревянную палочку или сжатый воздух под
низким давлением.

Пиление с наклоном
 Перед установкой угла наклона убедитесь,
что высокий скользящий упор отрегулирован в правильном положении.
 Ослабьте за жимную рукоятк у нак лона
резака (22) (Рис. Е) и переведите резак на
нужный угол наклона. Затяните зажимную
рукоятку наклона резака (22).
 Нажмите на клавишу пускового выключателя (25) и переведите резак в нижнее положение, нажав на спусковой рычаг резака
(26).
 При пилении с наклоном убедитесь, что
рукоятка надежно зафиксирована.
 Прежде чем вернуть резак в верхнее положение, отпустите к лавишу пускового
выключателя (25) и дождитесь остановки
пильного диска.
Комбинированное пиление
Перед установкой угла наклона для комбинированного пиления убедитесь, что
высокий скользящий упор отрегулирован
в правильном положении.
Комбинированное пиление является комбинацией пиления со скосом и с наклоном.



Включите лазер, нажав на кнопку включения
(1).
Для проведения комбинированного распила
РУССКИЙ ЯЗЫК

обратитесь к приведенным выше указаниям.
Прежде чем вернуть резак в верхнее положение, отпустите к лавишу пускового
выключателя (25) и дождитесь остановки
пильного диска.
Пиление плинтусов
Плинтуса можно распиливать вертикально, расположив их вплотную к направляющему упору,
или горизонтально, расположив их плашмя на
столе.
 См. приведенную ниже таблицу:
Установки
Внутренний угол
Угол
скоса
Установки
Внутренний
угол
0°
Положение
профиля
Правая
сторона
Левая
сторона
Правая
сторона
45°
влево
45°
вправо
0°
0°
Наружный
угол
Установки
Вертикальное поло- Горизонтальное
жение (задняя часть положение (задняя
плинтуса прижата
часть плинтуса
к упору)
лежит на столе)
Угол наклона
Наружный угол
Угол
скоса
Сохраните левую
сторону
профиля
0°
45°
вправо
45°
45°
влево
0°
0°
Нижняя
ПолоНижняя Нижняя Верхняя
часть
часть
жение часть на часть на вплотную
вплотную
плинтуса столе
столе
к упору к упору
СоСоСохраните храните храните
Обрабо- Сохранилевую правую правую правую
танная те
сторону
сторона профиля сторону сторону сторону
профиля профиля профиля
Пиление багетов и карнизов
Багеты и карнизы могут распиливаться данной
торцовочной пилой только горизонтально, будучи расположенными плашмя на столе.

Для пиления багетов и карнизов нестандартной формы данная торцовочная пила
оборудована специальными стопорами угла
скоса 31,6° влево и вправо и указателем угла
наклона 33,9°. Пример: угол между задней
стороной карниза и верхней частью плоской
Угол скоса
Угол наклона
Нижняя
ПолоНижняя Нижняя Верхняя
часть
часть
жение часть на часть на вплотную
вплотную
плинтуса столе
столе
к упору к упору
СоОбрабо- Сохранихраните Сохраните
левую
левую
танная сторону правую те
сторону
сторона профиля
сторону профиля
профиля
Левая сторона
Правая сторона
31,6° вправо
31,6° влево
33,9°
33,9°
Верхняя часть Нижняя часть
вплотную
вплотную
к упору
к упору
Сохраните
Сохраните
Обработанная левую
сторону левую сторону
сторона
профиля
профиля
45°
Левая
сторона
Угол скоса
Угол наклона
Вертикальное поло- Горизонтальное
жение (задняя часть положение (задняя
плинтуса прижата
часть плинтуса
к упору)
лежит на столе)
Угол наклона
Положение плинтуса

поверхности, прилегающей к потолку, равен
52°; угол между задней стороной карниза
и нижней частью плоской поверхности, прилегающей к потолку, равен 38°.
Для выполнения распила багетов и карнизов
см. приведенную ниже таблицу:
Положение
профиля
31,6° вправо
31,6° влево
33,9°
33,9°
Нижняя часть Верхняя часть
вплотную
вплотную
к упору
к упору
Сохраните
Сохраните
Обработанная правую
сторо- правую сторосторона
ну профиля
ну профиля
Примечание: Данные стопоры не могут использоваться при пилении багетов и карнизов
с углом 45°.
Примечание: Поскольку большинство помещений не обладают углами ровно 90°, требуется
точная настройка. Всегда делайте пробный распил для определения правильного угла.
Настройка глубины пропила (Рис. L)
Глубина пропила может устанавливаться как
для ровных резов, так и для многократных неглубоких разрезов.
 Опускайте резак вниз, пока зубья пильного
диска не окажутся на нужной глубине пропила.
 Удерживая верхнюю рукоятку в нужном положении, поворачивайте стопорную рукоятку (35), пока она не коснется ограничителя
(36).
 Проверьте глубину пильного диска, перемещая резак вдоль контрольной рукоятки
спереди назад, повторяя движение при
выполнении типового разреза.
Переноска инструмента (Рис. М)
Ослабьте поворотную зажимную рукоятку
установки угла скоса (7) и поверните стол
полностью вправо. Заблокируйте стол на

25
РУССКИЙ ЯЗЫК



угле скоса 45°.
Переведите резак в переднее положение
перед пилой и заблокируйте консоль при
помощи зажимной рукоятки (14).
Опустите резак и вдвиньте внутрь стопорный штифт (34) (Рис. G).
Переносите инструмент за основную рабочую рукоятку (2) и заднюю ручки для переноски (15).
Тип пильного диска и зубьев
Ваша торцовочная пила поставляется с пильным диском с отрицательным передним углом.
При замене пильных диcков рекомендуется использование пильных дисков с отрицательным
передним углом.
Материал
Древесина
Пластик
Тип зубьев
Пиломатериал
600 ~ 100T
24 ~100T
TCG
ATB
*
*
Фанера
*
*
ДВП
*
*
ДСП
*
*
ПВХ
*
ABS
*
Акрил
*
PC
*
PS
*
Алюминий
*
Медь
*
диске. Используйте только пильные диски,
рекомендованные Вlack & Decker.
Для смены пильного диска (24), следуйте указаниям ниже:






Цветной
металл



Тип TCG – Для пиления алюминиевых
листов, труб и прочих цветных металлов,
таких как медь и латунь. При пилении цветных металлов всегда используйте пильные
диски с отрицательным передним углом.
Тип АТВ - Для пиления и обрезки древесины,
фанеры, обработки в размер прессшпана,
ДВП и ДСП, для чего требуется чистый разрез.
Смена пильных дисков (Рис. N - Р)
Внимание! Чтобы избежать непреднамеренного пуска, перед сменой пильного диска всегда
вынимайте вилку кабеля из розетки электросети. Используйте правильно заточенные пильные диски. Всегда учитывайте максимальную
скорость и тип зубьев, указанные на пильном
26





Используя отвертку, ослабьте, но не вынимайте винт (37). Не вынимайте полностью
винт, т.к. это затруднит последующую сборку.
Используя отвертку, ослабьте, но не вынимайте винт (38). Не вынимайте полностью
винт, т.к. это затруднит последующую сборку.
Нажмите на спусковой рычаг резака (26)
и поверните подвижный нижний защитный
кожух (4) в направлении против часовой
стрелки, открывая пильный диск. Одной рукой удерживайте защитный кожух на месте
(Рис. О).
Сдвиньте защитную пластину шпинделя
(40) в сторону против часовой стрелки (Рис.
О), открывая доступ к болту шпинделя (39),
который закрепляет пильный диск на торцовочной пиле.
Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(41), расположенную на корпусе электродвигателя, для блокировки пильного диска
и предотвращения его вращения.
Используя входящий в комплект поставки
ключ для установки пильного диска, поверните болт шпинделя (39) в направлении по
часовой стрелке, затем выньте болт и снимите
пильный диск (24).
Установите новый пильный диск, убедившись, что зубья направлены вниз, а направление, указанное на пильном диске, соответствует направлению защитного кожуха
торцовочной пилы (по часовой стрелке)
(Рис. О).
Вручную неплотно затяните болт шпинделя
(39) (против часовой стрелки).
Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(41), расположенную на корпусе электродвигателя, для блокировки пильного диска
и предотвращения его вращения.
Используя ключ для установки диска, затяните болт шпинделя (39), закрепляя пильный
диск.
Позвольте подвижному нижнему защитному
кожуху (4) вернуться в его исходное положение, закрывая пильный диск.
Переведите защитную пластину шпинделя
(40) в ее исходное положение и затяните оба
винта (37 и 38).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Ни в коем случае не нажимайте
кнопку блокировки шпинделя при вращающемся
пильном диске! После установки пильного диска убедитесь, что кронштейн защитного кожуха
находится в нижнем положении, а его винт надежно затянут.
Внимание! Перед запуском пилы кронштейн
защитного кожуха должен быть возвращен
в исходное положение и затянут винтом. В противном случае защитный кожух может коснуться
быстро вращающегося пильного диска, что приведет к повреждению инструмента и получению
тяжелой телесной травмы.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Вlack & Decker
и Piranha изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны
увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов
в работе.
Внимание! Не переносите инструмент за защитный кожух.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке. Регулярно
чистите вентиляционные прорези чистой сухой
малярной кистью. Для чистки инструмента используйте только слабый мыльный раствор
и влажную ткань. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента и никогда не погружайте в воду какую-либо из его
частей.
Внимание! Во избежание травмы, выключите
инструмент и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности, выполнять
или изменять настройки, а также перед проведением ремонта. Убедитесь, что курковый
переключатель находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Вlack & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Вlack & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Вlack & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Режущая способность
Макс. поперечный разрез
62 мм х 305 мм
х Глубина пропила
Макс. угол скоса 45°
30 мм x 305 мм
Макс. угол наклона 45°
62 мм x 212 мм
Макс. режущая
способность
при комбинированном
разрезе
33,9° x 31,6° 45 мм x 254 мм
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая
мощность
Число оборотов без
нагрузки
Диаметр пильного
диска
Диаметр посадочного
отверстия
Толщина пильного
диска
Макс. ширина
поперечного распила
под углом 90°
Макс. ширина распила
со скосом 45°
Макс. глубина
поперечного распила
под углом 90°
Макс. глубина
поперечного распила
Угол скоса (макс.)
вправо
Угол наклона (макс.)
вправо
Вес
SMS216
(SMS400)
ТИП 1
В перем. 230
тока
Вт 1500
об/мин 4800
мм 216
мм 30
мм 1,8
мм 305
мм 212
мм 62
мм 30
влево 47°
47°
влево 47°
0°
кг 13,5
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 61029:
Звуковое давление (LpA) 98 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 111 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 61029:
Вибрационное воздействие (ah) 3,32 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
28
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
SMS216
Вlack & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 98/37/ЕС
(до 28 декабря 2009 г.), 2006/42/ЕС (с 29 декабря
2009 г.), EN61029-1, EN61029-2-9
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Вlack & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07-10-2009
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYP.
SMS216
95
96
111
2
47
99
108
102
103 115
113
109
80
203
40
69
87
17
15
11
12
85
84
14
35
87
10
119
82
81
77
64
208
154
130
38
119
116
89
78
73
160
128
143
140
16
200
30
122
57
117
29
206
141
131
132
134
120
51
118
121
E15714
www.2helpU.com
76
74
59
26
159
125
157
79
60
127
144
201
143
138
139
57
126
123
124
142
137
72
30
50
62
27
90
161
71
88
54
22
29
43
100
207 28 23
63
19
209
18
51
21
48
20
70
195
29
39 31
61
175
173
176
29
43
42
59
60
49
52
32
172
184
180
6
188 186
7
189
185 183
187
44
58
56
24
25
57
45 33
53
105
181
182
8
114
98
97
37
9
174
177
178
179
35
27
4 5
38
34
110
112
104
83
92
55
94
93
204
91
36
1
101
1
202
04 - 08 - 09
18
205
65
75
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising