SMS216 | Black&Decker SMS216 MITRE SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-07 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
SMS216
(SMS400)
1
18
15
16
2
17
3
14
4
13
12
5
6
7
11 10 9
8
19
26
20
25
21
24
22
23
2
22
27
21
28
8
29
22
24
30
31
32
12
33
24
34
33
32
3
16
14
25
1
26
35
36
4
38
37
39
24
40
41
26
Q
44
42
43
R
S
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
elektromos szerszám belsejébe, megnő az
áramütés veszélye.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza és
ne húzza a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles
szélektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összekuszálódott kábel növeli
az áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott áramforrás használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Az Ön Black & Decker kombinált gérvágó fűrésze
csak fa, műanyagok és színesfémek fűrészelésére alkalmas. A készülék iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és útmutatókat, hogy később is fellapozhassa őket.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
3. Személyi biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
b. Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza.
Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját
közben a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt
szerszámot helyez áram alá, azzal balesetet
okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen
hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
e. Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa magát egyensúlyban. Így a szerszámot
váratlan helyzetekben is jobban tudja irányítani.
1. A munkaterület biztonsága
a. Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület
a balesetek melegágya.
b. Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
c. Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket vagy az
arrajárókat. Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugaszának
olyan kialakításúnak kell lennie, amely
megfelel a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozó és megfelelő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
b. Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap, megnő az áramütés veszélye.
c. Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az
6
f.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára.
Ezen eszközök használata csökkenti a porral összefüggő veszélyeket.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat
figyelembe vételével. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságos
üzemelését.
4. Elektromos szerszámok használata és
gondozása
a. Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos
szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata veszélyes, azokat meg
kell javítani.
c. Mielőtt beállítást végez vagy változtat,
vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból és/vagy az
akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának veszélyét.
d. A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes.
e. Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e,
nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
f. A vágószerszámokat tartsa mindig tisztán
és élesen. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések gérvágó fűrészekhez.
♦
Ne használjon repedt, meghajlott, sérült vagy
deformálódott fűrésztárcsát.
♦ Cserélje ki az asztalbetétet, ha már megkopott.
♦ Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa jellemzőit lásd a műszaki adatoknál.
Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott tárcsákat használja.
♦ Ne használjon nagy fordulatszámú fémvágó
(HSS) fűrésztárcsákat.
♦ A fűrésztárcsák és durva felületű anyagok kezelése közben viseljen kesztyűt (a fűrésztárcsákat lehetőleg tokban kell hordozni).
♦ Faanyagok fűrészelésénél használja a mellékelt porzsákot.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése és a vele való érintkezés veszélyes lehet
a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon
a por és gőzök belégzésének megakadályozására tervezett porvédő maszkot és győződjön meg
arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek
megfelelő védőeszközöket.
♦ Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
♦ A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát
válasszon.
♦ Ez a gérvágó fűrész csak fa, műanyagok és
színesfémek fűrészelésére alkalmas.
♦ Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat
nincs a helyén. Ne működtesse a gépet, ha
a védőburkolat nem működik vagy nincs megfelelően karbantartva.
7
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ferdevágásnál győződjön meg róla, hogy
a fűrészfej biztonságosan rögzítve van-e.
Tartsa rendben a gép környékét, ne hagyjon
ott szétszórt anyagokat, pl. forgácsot, hulladékot.
Gondoskodjon a gép és a munkaterület megfelelő általános vagy helyi megvilágításáról.
Ne engedje, hogy a gépet hozzá nem értő
személyek működtessék.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa helyesen van-e felszerelve. Ellenőrizze,
hogy a fűrésztárcsa a helyes irányban forog-e.
Tartsa élesen a fűrésztárcsát.
Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális
fordulatszámot.
A gépre felszerelt lézert semmiképp ne
cserélje más típusúra. A lézer javítását
csak a Black & Decker hivatalos szerviz és
a Black & Decker szerelői végezhetik.
Mielőtt fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást
végez, áramtalanítsa a gépet.
Addig ne végezzen tisztítást vagy karbantartást a gépen, addig ne távolítsa el a levágott
darabokat vagy más részecskéket a munkaterületről, amíg a gép jár, és a fűrészfej nincs
nyugalmi helyzetben.
Lehetőleg mindig szerelje a gépet munkapadra.
Rögzítse a munkadarabot. Biztonságosabb
a munkadarabot leszorító eszközzel vagy satuval rögzíteni, mint kézben tartani.
A megmunkálandó darabot mindig biztonságosan rögzítse. Ne dolgozzon olyan munkadarabbal, amely túl kicsi ahhoz, hogy rögzíthető legyen, azaz, túl kicsi a távolság a keze
és a forgó fűrésztárcsa között. Amikor hosszú
munkadarabbal dolgozik, mindig használjon
plusz támasztékot.
A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy
minden reteszelő gomb és fogantyú szorosan
rögzítve van-e.
Soha ne használja a fűrészt asztalbetét nélkül.
Soha ne tegye egyik kezét sem a fűrésztárcsa
közelébe, amikor a fűrész áram alatt van.
Soha ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot gyorsan megállítani úgy, hogy egy szerszámot vagy más eszközt szorít a fűrésztárcsához; mert azzal súlyos balesetet okozhat.
Bármilyen tartozék használata előtt olvassa
át a kézikönyvet. A tartozékok helytelen használatával kárt okozhat.
Ne használjon csiszolókorongot.
A fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló kioldása előtt emelje ki.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Ne ékelje ki a ventilátort csak azért hogy tartsa
a motor tengelyét.
Amikor a fűrészfejet leengedi, a fűrésztárcsa
védőburkolata automatikusan felemelkedik;
amikor pedig felemeli a fűrészfejet, a védőburkolat leereszkedik, és befedi a fűrésztárcsát. A védőburkolatot kézzel is felemelheti,
amikor fűrésztárcsát fel- vagy leszerel, vagy
átvizsgálja a fűrészt. Csak akkor emelje fel
a fűrésztárcsa védőburkolatát kézzel, amikor
a gép ki van kapcsolva.
Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai tiszták és forgácstól mentesek-e.
Azbeszttartalmú anyagot ne fűrészeljen.
Az azbeszt rákkeltő anyag.
A szerszámon elhelyezett figyelmeztető jelzéseket soha ne tegye felismerhetetlenné.
Soha ne álljon rá a szerszámra. Súlyos sérülés következhet be, ha a szerszám felborul,
vagy érintkezésbe kerül a fűrésztárcsával.
A munka elvégzése után addig soha ne érjen a fűrésztárcsához, amíg az le nem hűlt.
Munka közben a fűrésztárcsa nagyon felforrósodik.
A fűrésztárcsával csak akkor közelítse meg
a munkadarabot, amikor a fűrész már be van
kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll annak
veszélye, hogy a fűrésztárcsa a munkadarabban elakadva visszarúg.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek
végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár
veszélyével jár.
Soha ne tegye kezét a vágási terület közelébe. Tartsa mindkét kezét távol az „El a kezekkel zónától“, amelybe az egész asztal beletartozik, és az „El a kezekkel“ szimbólummal
meg van címkézve.
Az elszabadult anyagrészecskéktől származó
sérülés elkerülése végett előbb áramtalanítsa a fűrészt, hogy az véletlenül ne indulhasson be, majd csak azután távolítsa el az apró
anyagrészecskéket.
Használat előtt és karbantartás után ellenőrizni kell, hogy rendesen működik-e a fűrésztárcsa védőburkolata. Az ellenőrzést
a fűrész kikapcsolt és áramtalanított állapotában kell végezni. A fűrészfejet fel kell
emelni és le kell engedni, hogy a védőburkolat befedje a fűrésztárcsát, és a fűrésztárcsa ne érjen a védőburkolathoz. Ha a védőburkolat nem működik megfelelően, képzett
szakemberrel szervizeltesse a szerszámot.
A Black & Decker vevőszolgálatnál érdeklődje
meg az Önhöz legközelebbi szerviz elérhetőségét.
♦
♦
Maradványkockázatok
A következő veszélyek minden fűrész használatával együtt járnak:
♦ A forgó részek érintésétől származó sérülések.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata
mellett sem kerülhetők el. Ezek a következők:
♦ Halláskárosodás.
♦ A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti balesetveszély.
♦ A fűrésztárcsa cseréjekor fennálló sérülésveszély.
♦ Az ujjak becsípődésének veszélye a védőburkolatok kinyitásakor.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különösen tölgy, bükk és a rétegelt lemezes (MDF) anyagok fűrészelésénél.
A lézermutató használata közben ne irányítsa
a lézersugarat emberek és/vagy tükröző felületek felé. Már alacsony intenzitású lézersugár
is okozhat szemkárosodást. Ezért ne nézzen
bele közvetlenül a lézersugárba.
A lézermutatóban nincsenek szervizelést
igénylő komponensek. Ne nyissa fel a készülékházat, mert azzal elvesztené a jótállást.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve), akik
nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg
a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő
kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszszanak a készülékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 61029 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók a különféle
szerszámoknál mért értékek összehasonlítására
is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
További biztonsági előírások lézeres
készülékekhez
Ez a lézer az IEC 60825-1:2007 szabvány szerint
1M osztályúnak minősül. A lézerdiódát ne cserélje
más típusúra. A sérült lézert hivatalos szervizzel
javíttassa meg. Csak vágási vonalak kivetítésére
használja a lézert.
♦ Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen
a lézersugárba.
♦ Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfigyeléséhez.
♦ Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy
a lézersugár bárkit fejmagasságban érhessen.
♦ Ne engedjen gyerekeket a lézer közelébe.
Figyelmeztetés! Ne nézzen bele közvetlenül.
A lézer sugároz, amikor a lézervezető be van kapcsolva. Ne nézzen bele közvetlenül. Bármilyen
beállítás elvégzése előtt áramtalanítsa a gérvágó
fűrészt.
♦ A lézermutató nem játék, nem kerülhet gyermek kezébe. Ennek a készüléknek a helytelen használata gyógyíthatatlan szemsérülést
okozhat.
♦ Tilos bármilyen beállítást a lézerteljesítmény
növelésének céljából végezni.
A jelen biztonsági útmutatások be nem tartásából
származó károkért semmilyen felelősséget nem
vállalunk.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától
függően. A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit,
illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják,
ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen fut.
Címkék a szerszámon
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át
kell olvasnia a kezelési kézikönyvet.
9
dig teljesen csévélje le a kábelt. A szerszám
áramfelvételének nem megfelelő, sérült vagy
hibás hosszabbító kábel használata tűz és
áramütés veszélyét hordozza magában.
Viseljen biztonsági szemüveget vagy
védőszemüveget.
Mindig viseljen hallásvédő eszközt.
A szerszám részei
Viseljen porvédő maszkot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ezt a terméket 16 éven aluli gyermekek
nem használhatják.
Ujjait és karját tartsa távol a forgó fűrésztárcsától.
A fűrésztárcsák kezelése közben viseljen védő kesztyűt.
Lézersugárzás.
Ne nézzen bele a lézersugárba.
Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfigyeléséhez.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű, ezért
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki egyik hivatalos
Black & Decker szakszervizzel.
Ábrák Q-tól S-ig
41. Tengelyzár
42. Bal oldali magas csúszó vezetősín
43. Magas csúszó vezetősín rögzítője
44. Munkadarab leszorító
Feszültségcsökkenések
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig
tartó feszültségcsökkenést okozhat. Kedvezőtlen
áramellátás esetén ez más berendezések működését is befolyásolhatja.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza
ki van-e húzva a konnektorból.
Megjegyzés: Ezt a szerszámot a gyárból történő kiszállítás előtt pontosan beállítjuk. A legjobb
eredmények érdekében ellenőrizze a következők
pontosságát, és szükség esetén állítson utána.
Ha az áramellátó rendszer impedanciája, a Zmax
0,34-nál alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel
zavar.
Hosszabbító kábel használata
♦
Lézer be- és kikapcsolója
Működtető főfogantyú
Motorburkolat
Mozgatható alsó védőburkolat
Furatok a munkapadra szereléshez
Réslap
Gérreteszelő gomb
Gérállító kar
Gér-helyzetjelző
Gér skála
Asztal
Bal oldali vezetősín
Lézer
Rudazat zárógombja
Hátsó hordfogantyú
Rudazat
Fűrészpor-elvezető nyílás
Fém felső védőburkolat
Szénkefe fedél
Dőlésszög vonalzó
Dőlésszög jelző
Dőlésszög ütköző fogantyúja
Jobb oldali vezetősín
Fűrésztárcsa
Be- és kikapcsoló
Fűrészfej kioldó karja
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatokat). Használat előtt
ellenőrizze, nem sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel. Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Ha kábeldobot használ, min-
Lézersugár
A lézersugarat a gyártás során beállítjuk, azon
a felhasználó nem változtathat.
10
♦
A gérvágás dőlésszögének állítása (B. ábra)
A kihúzható vágófejjel felszerelt gérvágó fűrész
skáláján a vágási szög balra vagy jobbra 0° – 45°
szögtartományban könnyedén leolvasható.
A leggyakoribb szögbeállításokhoz előre állított
ütközők vannak a készüléken, ezért könnyen beállítható a kívánt helyzet.
A leggyorsabb és legpontosabb beállítások érdekében végezze el az alábbi műveletsort.
Húzza meg a két csavart (33).
Felszerelés munkapadra (H ábra)
Megjegyzés: Nyomatékosan javasoljuk, hogy
a gérvágó fűrészt annak maximális stabilitása érdekében biztonságosan csavarozza a munkapadhoz. Amikor csak teheti, ellenőrizze, hogy a gép
stabilan van-e a munkapadhoz rögzítve.
♦ A munkapadon jelölje ki a négy fúrószárral.
helyét.
♦ Fúrja ki őket Ø10 mm átmérőjű fúrószárral.
♦ Csavarokkal, alátétekkel és anyákkal rögzítse
a gérvágó fűrészt a munkapadhoz.
Megjegyzés: Ezek a rögzítőelemek nincsenek
a szerszámhoz tartozékként mellékelve.
Gérreteszelő gomb (B. ábra)
A gérreteszelő gombbal (7) az előre beállított,
a gérállító karral (8) beállítandó szögektől (0°, 15°,
22,5°, 31,6° és 45°) eltérő szögeket állíthat be.
A dőlésszög ütközők beállítása 90°-ra és 45°ra (C - E ábra)
♦ Lazítsa meg a szögütköző (22) fogantyúját,
majd mozgassa el a vágófejet ütközésig jobbra, azután szorítsa be a szögütköző fogantyúját.
♦ Derékszögű vonalzóval állítsa a fűrésztárcsát
az asztalhoz képest 90°-os szögbe (D ábra).
♦ Ha állítás szükséges, lazítsa meg a záróanyát
(29), majd a csavarkulccsal állítsa úgy a csavart (28), hogy a fűrésztárcsa az asztallal 90°os szöget zárjon be.
♦ Húzza meg a záróanyát (29).
♦ Igazítsa a szögjelzőt (21) a 0° jelzéshez a csavar (27) állításával.
A 45°-os ütköző beállításánál győződjön meg arról, hogy a bal oldali magas csúszó vezetősín (42)
úgy van beállítva, hogy a vágófej 45°-os helyzetbe
állítható legyen (R ábra).
♦ Oldja a magas csúszó vezetősín leszorítóját
(43), és mozgassa el a magas csúszó vezetősínt (42) a fűrésztárcsától távolodó irányba.
♦ Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43).
♦ 90°-os beállításnál is ugyanezt a műveletsort
végezze el, de a vágófejet balra mozgassa, és
használja a záróanyát (31) és az állítócsavart
(30).
A szerszám használata
♦ Vágás közben ne vigye a kezét a fűrésztárcsához 150 mm-nél közelebbre.
♦ Vágás közben a munkadarabot erősen nyomja az asztalhoz és a vezetősínhez. Addig ne
változtasson a keze helyzetén, amíg a kapcsolót fel nem engedi, és a fűrésztárcsa teljesen le nem áll.
♦ Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt
fűrésszel) a vágás befejezése előtt, hogy ellenőrizze a fűrésztárcsa útját.
♦ Ne keresztezze kezeit.
♦ Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és
őrizze meg az egyensúlyát.
♦ Amikor a fűrészfejet balra vagy jobbra mozgatja, kövesse a mozgást, és a fűrésztárcsától
kissé oldalra álljon.
♦ Nézzen keresztül a védőburkolat szellőzőnyílásain, amikor ceruzavonalat követ.
Alapvető munkaműveletek gérvágó fűrésszel
♦ A munkadarabot mindig rögzítse a munkadarab-leszorítóval (44). A leszorítóhoz két furat
(32) van (G ábra).
Figyelmeztetés! A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van a helyén. Ha nincs biztonságosan
rögzítve, súlyos személyi sérülés következhet be.
♦ A munkadarabot mindig a vezetősínhez helyezze. A domború vagy görbe munkadarab,
amely nem simul az asztal síkjához vagy a vezetősínhez, a fűrésztárcsa elakadását okozhatja, ezért nem használható.
Gérvágás (I és J ábra)
Figyelmeztetés! Vágás közben a vágófejet és
a forgó fűrésztárcsát soha ne húzza önmaga felé.
A tárcsa felszaladhat a munkadarab tetejére, ami-
A vezetősín állítása (F - G ábra)
♦ Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rudazat reteszét (34). Bizonyosodjon meg arról,
hogy az asztal 0°-os ferdevágási helyzetben
van.
♦ Helyezzen egy derékszöget a vezetősín (12)
és a fűrésztárcsa (24) közé (F ábra).
♦ Ha a fűrésztárcsa nem érintkezik teljes hoszszában a derékszöggel, lazítsa meg a két csavart (33) (G ábra), és állítson a vezetősínen.
11
től a vágófej és a fűrésztárcsa visszarúghat. Addig
soha ne engedje le a forgó fűrésztárcsát, amíg
a vágófejet a fűrész elejéhez nem húzta.
♦ Oldja a rudazatot (16) a zárógombbal (14),
majd hagyja a vágófejet szabadon mozogni.
♦ Állítsa a vágófejet a kívánt gér-, illetve dőlésszögbe, a gérszög illetve a dőlésszög beállítása fejezetek szerint.
♦ A főfogantyút (2) tartva húzza a rudazatot (16)
előre, addig amíg a fűrésztárcsa közepe túl
nem halad a munkadarab elején.
♦ Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd
nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej
leengedéséhez.
♦ Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja a főfogantyút (2) lassan lefelé,
a munkadarab vezető élén keresztül vágva.
♦ A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút (2) a vezetősín felé.
♦ Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet
hagyná felemelkedni.
A magas csúszó vezetősín működtetése minden kihúzható vágófejű kombinált gérvágó
fűrésznél
♦ A bal oldali vezetősín mozgatható része
a munkadarabnak a fűrésztárcsa melletti maximális megtámasztása érdekében igazítható,
így a fűrésszel egészen 47°-os ferdevágást
lehet végezni balra. A csúsztatási távolságot
mindkét irányban ütköző korlátozza.
A vezetősín állítása (R ábra)
♦ Lazítsa meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), majd csúsztassa balra a vezetősínt.
♦ A kikapcsolt szerszámot futtassa végig a vágóúton a hézag ellenőrzéséhez.
♦ Állítsa be a vezetősínt a fűrésztárcsához annyira
közelre, amennyire praktikus, hogy minél jobban
megtámaszthassa a munkadarabot anélkül,
hogy akadályozná a fűrészfej fel-le mozgását.
♦ Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (43), hogy a vezetősínt a helyén rögzítse.
Figyelmeztetés! A vezetőhorony fűrészportól eltömődhet. Pálcával vagy alacsony nyomású levegővel tisztítsa meg a vezetőhornyot.
Függőleges egyenes vonalú
keresztvágás
♦
♦
♦
♦
Vágás dőltszögben
Csúsztassa a vágófejet teljesen a hátulsó helyzetébe, majd zárja a rudazatot (16)
a zárógombbal (14).
Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd
nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej
leengedéséhez.
Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja a főfogantyút (2) lassan lefelé,
a munkadarabon keresztül vágva.
Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet
hagyná felemelkedni.
♦
A dőlésszög beállítása előtt győződjön meg
arról, hogy a magas csúszó vezetősín a helyes irányba van állítva.
♦ Lazítsa meg a szögütköző fogantyúját (22)
(E) ábra, majd mozgassa a vágófejet a kívánt
szögbe.
♦ Szorítsa be a szögütköző fogantyúját (22).
♦ Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd
nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej
leengedéséhez.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészfej dőltszögben vágáshoz biztonságosan rögzítve van.
♦ Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet
hagyná felemelkedni.
Gérvágás
♦
♦
♦
♦
♦
Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1).
Lazítsa meg a gérreteszelő gombot (7), majd
mozgassa az asztalt a kívánt szögbe. 0°, 15°,
22,5°, 31,6° és 45°-nál előre beállított ütközők
vannak. Szorítsa be a gérreteszelő gombot (7).
Bármilyen más szög esetén a gérreteszelő
gombbal (B ábra) állítsa a gérvágó fűrészt
a kívánt szögbe.
Működtesse a be- és kikapcsolót (25), majd
nyomja a fűrészfej kioldó karját (26) a vágófej
leengedéséhez.
Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet
hagyná felemelkedni.
Kombinált vágás
♦ A kombinált vágás szögének beállítása előtt
győződjön meg arról, hogy a magas csúszó
vezetősín a helyes irányba van állítva.
A kombinált vágás a gérvágás és a dőltszögben
vágás kombinációja.
♦ Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1).
♦ Ennél a vágásnál is a fenti műveletsort végezze el.
♦ Oldja a be- és kikapcsolót (25), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet
hagyná felemelkedni.
12
Alap profilok vágása
Alapprofilokat vághat függőlegesen a vezetőnek
támasztva vagy az asztalra fektetve.
♦ Nézze át a következő táblázatot:
Beállítások
Ferdevágás szöge
Vágási helyzet
Belső
sarok
Külső
sarok
Gérvágás
szöge
Vágási
helyzet
Függőleges
helyzet (a vágandó darab hátulja
a vezetősínhez
támaszkodik)
0°
Bal
Jobb
oldal
oldal
Balra Jobbra
45°-nál 45°-nál
Az alja Az alja
az asz- az asztalhoz talhoz
támasz- támaszkodik
kodik
MegTartsa
munkált a vágás
oldal
bal
oldalát
Gérvágás Jobbra
szöge 45°-nál
Vágási Az alja
helyzet az asztalhoz
támaszkodik
MegTartsa
munkált a vágás
oldal
bal
oldalát
Vízszintes helyzet
(a vágandó darab
hátulja az asztal
vízszintes síkján)
Belső
sarok
45°
Bal
oldal
0°
A teteje
a vezetősínhez
támaszkodik
Tartsa Tartsa
a vágás a vágás
bal
jobb
oldalát oldalát
Balra
0°
45°-nál
Az alja A teteje
az asz- a vetalhoz
zetőtámasz- sínhez
kodik támaszkodik
Tartsa Tartsa
a vágás a vágás
jobb
jobb
oldalát oldalát
Jobb
oldal
0°
Külső
sarok
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
Tartsa
a vágás
bal
oldalát
0°
Bal oldal
Jobb oldal
Jobbra 31,6°
Balra 31,6°
33,9°
33,9°
A teteje
Vágási helyzet a vezetősínhez
támaszkodik
Megmunkált Tartsa a vágás
oldal
bal oldalát
Gérvágás
Jobbra 31,6°
szöge
Kúpszög
33,9°
Az alja
Vágási helyzet a vezetősínhez
támaszkodik
Megmunkált Tartsa a vágás
oldal
jobb oldalát
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
Tartsa a vágás
bal oldalát
Balra 31,6°
33,9°
A teteje
a vezetősínhez
támaszkodik
Tartsa a vágás
jobb oldalát
Megjegyzés: Ezek a speciális ütközők nem alkalmazhatók 45°-os felső profilnál.
Megjegyzés: Mivel a legtöbb helyiségben nincs
pontos 90°, finomhangolás szükséges, a megfelelő szögek beállítását próbavágással ellenőrizze.
A vágási mélység beállítása (L ábra)
A vágási mélység többszöri egyforma mélységű
vágáshoz beállítható.
♦ Állítsa a vágófejet lefelé addig, amíg a fűrésztárcsa fogai a kívánt vágási mélységig nem
érnek.
♦ Mialatt a fűrészfejet a helyén tartja, forgassa
a állító gombot (35) addig, amíg el nem éri az
ütközőlemezt (36).
♦ A vágófejet előre-hátra mozgatva – mint egy
teljes tipikus vágási mozdulatnál – ellenőrizze
a vágófej mélységét.
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
Tartsa
a vágás
jobb
oldalát
Felső profilok vágása
A felső profilok vágása ezzel a gérvágó fűrésszel
csak vízszintesen az asztalon végezhető.
♦ A gérfűrész speciális gérvágó ütközőkkel rendelkezik balra és jobbra 31,6°-nál és 33,9°-os
dőltszögnél speciális felső profilhoz, azaz 52°
van a profil hátoldala és a fölső, mennyezethez illeszkedő, ill. 38° van a profil hátoldala
és az alsó, a falhoz illeszkedő felület között.
♦
Beállítások
Gérvágás
szöge
Ferdevágás
szöge
A szerszám hordozása (M ábra)
♦ Lazítsa meg a gérreteszelő gombot(7), majd
fordítsa az asztalt teljes mértékben jobbra.
Zárja az asztalt 45°-os gérvágási szögnél.
♦ Húzza a vágófejet a fűrész elejéhez, majd
zárja a rudazatot a zárógombbal (14).
♦ Engedje le a vágófejet, és nyomja be
a rögzítőcsapot (34) (G ábra).
♦ A gérvágó fűrészt a főfogantyújánál (2) és
a hátsó hordfogantyújánál (15) fogva hordozza.
Használja az alábbi táblázatot ehhez a felső
profilhoz:
13
A fűrésztárcsa és a fog típusa
járásával ellentétes irányban, majd vegye ki
a fűrésztárcsát. Egyik kezével tartsa a védőburkolatot a helyén (O ábra).
♦ Mozgassa a tengelyvédő lemezt (40) az óramutató járásával ellentétes irányban (O ábra), hogy
hozzáférjen a tengelycsavarhoz (39), amely
a fűrésztárcsát a gérvágó fűrészhez rögzíti.
♦ A motorburkolaton elhelyezett tengelyreteszelő gomb (41) megnyomásával reteszelje
a fűrésztárcsát, hogy az ne foroghasson.
♦ A mellékelt fűrésztárcsa-kulccsal a tengelycsavart (39) az óramutató járásának irányában forgatva vegye ki a csavart és a fűrésztárcsát (24).
♦ Tegyen be új fűrésztárcsát, győződjön meg
arról, hogy a fogak lefelé mutatnak, és a fűrésztárcsán megjelölt forgásirány megegyezik a gérvágó fűrész burkolatán megjelölttel
(óramutató irányával megegyező) (O ábra).
♦ Lazán illessze be kézzel a tengelycsavart
(39), és forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban.
♦ A motorburkolaton elhelyezett tengelyreteszelő gomb (41) megnyomásával reteszelje
a fűrésztárcsát, hogy az ne foroghasson.
♦ A fűrésztárcsa-kulccsal húzza a tengelycsavart (39) addig, amíg a fűrésztárcsa biztonságosan nem rögzítődik.
♦ Engedje a mozgatható alsó védőburkolatot (4)
visszatérni eredeti helyzetébe, hogy befedje
a fűrésztárcsát.
♦ Mozgassa a tengely védőlemezét (40) az eredeti helyzetébe, majd húzza meg a két csavart
(37 és 38).
Figyelmeztetés! Soha ne nyomja meg a tengely
reteszét, amíg a fűrésztárcsa forgásban van.
Ügyeljen, hogy lenyomva tartsa a védőburkolat
bilincsét, és a fűrésztárcsa felszerelése után erősen húzza meg a bilincs csavarját .
Figyelmeztetés! A védőburkolat bilincsének viszsza kell térnie az eredeti helyzetébe és a csavart
meg kell húzni, mielőtt bekapcsolja a fűrészt.
Ennek elmulasztása esetén a védőburkolat hozzáérhet a forgó fűrésztárcsához; a fűrész károsodhat, és súlyos személyi sérülés is bekövetkezhet.
Az Ön gérvágó fűrészét negatív dőlésű fűrésztárcsával szállítjuk. Ezért a fűrésztárcsa cseréjénél is
ajánlatos negatív dőlésű tárcsát felszerelni.
Anyag
600 – 100T
TCG
24 – 100T
ATB
Rétegelt lemez
•
•
•
•
Kemény
farostlemez
•
•
Faforgácslemez
•
•
•
PVC
ABS (akrilnitrilbutadién-sztirol)
•
Akril
•
•
•
•
•
Fog típusa
Épületfa
Fa
Műanyag
PC
PS
Színesfém
♦
♦
Alumínium
Réz
TCG típus- Alumíniumlemezek, sajtolt csövek és egyéb színesfémek (pl. réz, sárgaréz)
vágásához. Színesfémek vágásánál negatív
dőlésű fűrésztárcsát kell használni.
ATB típus- Faanyag, rétegelt lemez, préselt
karton, kemény farostlemez és forgácslemez
vágásához és sorjázásához, ahol tiszta vágási felület szükséges.
Fűrésztárcsák cseréje (N - P ábra)
Figyelmeztetés! Fűrésztárcsa cseréje előtt a gép
véletlen beindulásától származó sérülések elkerülése végett mindig húzza ki a szerszám dugaszát
a konnektorból. Megfelelően élezett fűrésztárcsát
használjon.
Tartsa be a fűrésztárcsán megadott maximális fordulatszámot és fogtípust. Csak a Black & Decker
által ajánlott fűrésztárcsákat használjon. A fűrésztárcsa (24) cseréjét a következők szerint végezze:
♦ Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki a csavart (37). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal megnehezítené az
összeszerelést.
♦ Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki a csavart (38). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal megnehezítené az
összeszerelést.
♦ Nyomja a fűrészfej kioldó kart (26), és forgassa az alsó védőburkolatot (4) az óramutató
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és
Piranha márkájú tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésükkor a készülék teljesítményétnek optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
14
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor a kereskedő
vállalja az elhasznált termék visszavételét.
Figyelmeztetés! Ne hordozza a gépet a védőburkolatnál fogva.
Karbantartás
Az Ön készülékét minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa meg a gép
szellőzőnyílásait. A szerszámot csak enyhe szappannal és nedves ronggyal tisztítsa. Ne hagyja,
hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és
ne is mártsa a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt tartozékot fel- vagy leszerel, beállítást végez vagy változtat, illetve ha javítást végez
a rajta. Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló OFF
(KI) állásban van-e. A gép véletlen beindulása sérülést okozhat.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos
Black & Decker szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Vágókapacitás
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Max. vágási mélység × keresztvágás
Max. dőltszög 45°
Max. gérvágási szög 45°
Max. kapacitás 33,9°-nál × 31,6°
kombinált
62 mm × 305 mm
30 mm × 305 mm
62 mm × 212 mm
45 mm × 254 mm
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Fűrésztárcsa átmérője
Fűrésztárcsa furata
Fűrésztárcsa vastagsága
Max. keresztvágó kapacitás
90°-nál
Max. gérvágó kapacitás 45°-nál
Max. vágásmélység 90°-nál
Max. vágásmélység ferde
keresztvágásnál
Gérvágás (max. helyzetek)
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem
kezelhető általános háztartási hulladékként.
Ha egy napon úgy találja, hogy Black & Decker
készülékét le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége, ne a háztartási hulladékkal
együtt dobja ki. Gondoskodjék az ilyen hulladék
elkülönített kezeléséről.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását. Az újrahasznosított anyagok
felhasználása segít a környezetszennyezés megelőzésében és csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.
Ferdevágás (max. helyzetek)
Súly
15
váltakozó
W
min
mm
mm
mm
mm
SMS216
(SMS400)
TÍPUS 1
230
1500
4800
216
30
1,8
305
mm 212
mm 62
mm 30
bal
jobb
bal
jobb
kg
47°
47°
47°
0°
13,5
A hangnyomásszint az EN60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 98 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A), Hangerő (LWA) 111 dB (A), bizonytalanság
(K) 3 dB (A)
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
A vibráció értékeinek összege (triax vektorösszeg)
az EN61029 szabvány alapján:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 3,32 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
SMS216
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN61029-1, EN61029-2-9.
További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök,
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2009.10. 07.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos
márkaszervizt a kézikönyvben megadott
helyi Black & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
zst00244015 - 18-08-2014
16
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
17
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
18
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising