ASI300 | Black&Decker ASI300 INFLATOR Type 2 instruction manual

Powerful Solutions
TM
500500-58 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
ASI300
1
6
3
A
B
8
2
7
D
C
6
E
2
9
Bezpečnost ostatních osob
• Tento výrobek není určen pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby si s tímto
výrobkem nehrály.
Použití výrobku
Váš kompresor Black & Decker je určen
k použití v domácnosti s napájením z elektrické
sítě 230 V, nebo s dodaným kabelem k napájení
z 12 V zásuvky běžné u většiny motorových
vozidel. Slouží k huštění pneumatik automobilů,
jízdních kol, míčů atd. Tento výrobek je určen
k použití v domácnosti.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného kabelem by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních škod.
• Před použitím tohoto výrobku si pečlivě
přečtěte celý tento návod.
• Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
• Návod uschovejte pro další potřebu.
Po použití
• Není-li výrobek používán, měl by být uložen
na suchém a dobře odvětrávaném místě,
mimo dosah dětí.
• K uloženému výrobku by neměly mít přístup
děti.
• Je-li výrobek uložen nebo přepravován ve
vozidle, měl by být umístěn v zavazadlovém
prostoru a měl by být zajištěn tak, aby při
náhlých změnách rychlosti nebo směru
jízdy nedocházelo k jeho pohybu.
Prohlídky a opravy
• Před každým použitím zkontrolujte, zda
není zařízení poškozeno nebo zda nemá
vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho
části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
• Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho
část poškozena.
• Poškozené a zničené díly nechejte opravit
či vyměnit v autorizovaném servisním
středisku.
• Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo
vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny
v tomto návodu.
Použití výrobku
Při použití tohoto zařízení buďte vždy opatrní.
• Toto zařízení není určeno pro použití
nezletilými nebo nezkušenými osobami bez
dozoru.
• Tento výrobek nesmí být použit jako
hračka.
• Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se
dostala do blízkosti pracovního prostoru
nebo aby se dostala do kontaktu se
zařízením nebo jeho napájecím kabelem.
• Je-li zařízení používáno v blízkosti dětí, je
nezbytné zajištění přísného dohledu.
• Používejte toto zařízení pouze v suchém
prostředí. Zabraňte tomu, aby se výrobek
dostal do vlhkého prostředí.
• Výrobek nenamáčejte.
• Nepokoušejte se tento výrobek demontovat.
Uvnitř výrobku se nenachází žádné části
určené k opravám.
• Nepoužívejte toto zařízení v prostředích
s výbušnou atmosférou, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prachové směsi.
• Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy netahejte
za kabel, abyste uvolnili zástrčku ze
zásuvky.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
kompresorů
• Pouze pro použití v domácnosti a v
automobilu. Pro huštění pneumatik
automobilů, motocyklů a kol, pro nafukování
míčů, raftů, lehátek do bazénů a ostatních
předmětů v domácnosti.
• Stlačený vzduch z vašeho kompresoru není
bezpečný pro dýchání. Nikdy nevdechujte
vzduch z kompresoru nebo z dýchacího
zařízení, které je připojeno k tomuto
kompresoru.
• Hustěte a nafukujte předměty pouze podle
doporučení jejich výrobce. Překročení
doporučeného tlaku by mohlo způsobit
jejich prasknutí a následné zranění.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pokud je kompresor v chodu, neponechávejte
jej bez dozoru. Mohlo by dojít k prasknutí
pneumatiky nebo jiných předmětů.
Protože vibrace vznikající chodem
kompresoru mohou způsobit pohyb tohoto
zařízení, nenechávejte jej během chodu
stát na vysokých policích nebo jiných
podobných místech. Nechejte zařízení stát
na zemi nebo na pracovním stole.
Nepokoušejte se provádět úpravy nebo
opravy tohoto zařízení. Nikdy do kompresoru
nevrtejte žádné otvory a neprovádějte
žádné svařování a úpravy kompresoru nebo
jeho příslušenství.
Nepoužívejte kompresor, je-li motor vozidla
v chodu.
Používejte kompresor pouze s dodávaným
příslušenstvím nebo s příslušenstvím, které
může být použito pro tlak 11,03 baru (160
psi) nebo pro vyšší tlaky. Použití jakéhokoliv
příslušenství, které není doporučeno
pro provoz s tímto zařízením, může být
nebezpečné.
Nehrajte si s tímto zařízením. Vysoký tlak je
nebezpečný. Nesměrujte proud stlačeného
vzduchu na sebe nebo na jiné osoby.
Kompresor se může během provozu
zahřívat. Před uložením nechejte kompresor
30 minut vychladnout.
Nikdy nepřenášejte kompresor za hadici.
Nemiřte hubicí na okolní osoby nebo
zvířata.
Nepoužívaný kompresor uložte mimo
dosah dětí.
Manometr má pouze informativní charakter.
Tlak v pneumatikách by měl být pravidelně
kontrolován certifikovaným manometrem.
Před použitím zkontrolujte napájecí kabel,
zda není poškozen nebo opotřebován.
Nepracujte s tímto zařízením, pokud
jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny nebo pokud jsou vadné (kde je
to na místě).
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisním
středisku Black & Decker.
Na zařízení můžete nalézt následující
varovné symboly:
Před použitím kompresoru si pečlivě
prostudujte tento návod.
Zařízení nevystavujte dešti nebo
prostředí s vysokou vlhkostí.
Před zahájením jakékoliv údržby
nebo čištění zařízení odpojte od
elektrické zásuvky.
Nenechávejte kompresor bez
dozoru.
Popis
1. Kryt úložného prostoru
2. Manometr
3. Hadička s univerzálním nástavcem na
ventilek
4. Napájecí kabel 12 V s adapterem
5. Napájecí síťový kabel 230 V
Použití
Vzduchová hadička a úložný prostor
napájecího kabelu
Vzduchová hadička (3) a napájecí síťový kabel
(5) jsou uloženy v prostoru (1) na vrchní straně
kompresoru (obr. A). Otvory po obou stranách
krytu úložného prostoru (1) jsou určeny
k protažení vzduchové hadičky a napájecího
kabelu tak, aby bylo možné ponechat tento kryt
během chodu kompresoru uzavřen. Napájecí
kabel 12 V (4) je umístěn v úložném prostoru
(9) (obr. D) v zadní části kompresoru.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je opatřen dvojitou
izolací. z tohoto důvodu není nutné
použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá
velikosti napětí uvedené na výkonovém
štítku zařízení.
Nasazení nástavce (obr. B & E)
Váš kompresor je dodáván se standardními
kuželovými nástavci a s jehlovým nástavcem
(6), které jsou uloženy v základně kompresoru
(obr. E).
• Při použití univerzálního nástavce na
ventilky se ujistěte, zda je páčka nastavena
v horní poloze.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou
citlivostí (30mA / 30mS).
4
•
Do nástavce na ventilek zasuňte jehlový
nástavec nebo kuželový nástavec (obr.
B).
• Stlačte páčku nástavce na ventilek dolů tak,
aby došlo k zajištění.
• Zasuňte jehlový nebo kuželový nástavec
do ventilku huštěného předmětu.
Poznámka: Není-li nástavec na ventilek
používán, vždy se ujistěte, zda je páčka
nastavena v horní poloze.
výsledný tlak zkontrolovat ještě nezávislým
manometrem.
Používejte kompresor pouze s nasazeným
nástavcem na ventilek nebo s příslušnými
nástavci.
12 V režim
Varování! Nespouštějte kompresor, pokud je
motor vozidla v chodu.
Poznámka: Ujistěte se, zda je zásuvka
s napájecím napětím 12 V funkční.
U některých vozidel je zásuvka příslušenství
funkční pouze v případě, je-li klíček zapalování
v poloze pro příslušenství (accessory).
• Před každým použitím vždy plně odviňte
napájecí kabel 12 V.
• Napájecí kabel 12 V připojte k zásuvce
(8) umístěné v úložném prostoru jednotky
a zástrčku 12 V (4) zasuňte do 12 V zásuvky
pro příslušenství v automobilu.
Napájení přístroje (obr. C a D)
Varování! Nenapájejte zařízení z obou zdrojů
(230 V a 12 V) současně.
230 V režim
Před každým použitím vždy plně odviňte
napájecí kabel 230 V.
• Napájecí síťový kabel 230 V (5) připojte
k síťové zásuvce.
Poznámka: Před spuštěním kompresoru se
ujistěte, zda je univerzální nástavec na ventilek
zajištěn pevně na místě.
Mnoho nafukovacích předmětů je opatřeno
vnitřní klapkou, která zabraňuje úniku vzduchu
během huštění. Pokud nebude tato klapka
tryskou odklopena, nafukovaný předmět
nebude možné nahustit. Zasuňte nástavec
řádně do ventilku tak, aby došlo k odklopení
této klapky.
Nastavení požadovaného tlaku (obr. C)
Varování! Pokud je kompresor v chodu,
neponechávejte jej bez dozoru. Mohlo by dojít
k prasknutí pneumatiky nebo jiných předmětů.
Poznámka: Před použitím kompresoru musíte
nastavit automatickou vypínací funkci.
Digitální displej se rozsvítí při připojení buď
ke střídavému napájení 230 V nebo ke
stejnosměrnému napájení 12 V.
• Požadovanou volbu zobrazení jednotek tlaku
zvolíte současným stiskem a podržením
tlačítek - a +.
Varování! Nadměrný tlak vzduchu může
způsobit prasknutí nebo zranění osob. Při
huštění zkontrolujte maximální povolený tlak
huštěného předmětu doporučený výrobcem.
• Pomocí tlačítek - nebo + nastavte
požadovanou úroveň tlaku.
• Po nastavení bude displej LCD blikat po
dobu 3 sekund a zobrazí se nula.
• Je-li to nutné, připojte k nafukovanému
předmětu univerzální nástavec na ventilek
a příslušenství. Ujistěte se, zda je páčka
nástavce na ventilek v dolní poloze a zda
je řádně zajištěna.
• Chcete-li kompresor zapnout, stlačte
hlavní spínač (7) umístěný na digitálním
manometru.
Zasuňte jehlový nástavec do jednoho
z kuželových nástavců a zacvakněte tyto
kuželové nástavce do úložných drážek
umístěných na spodní části kompresoru (obr.
E).
Varování! Nadměrný tlak vzduchu může
způsobit prasknutí nebo zranění osob. Při
huštění zkontrolujte maximální povolený tlak
huštěného předmětu, který je doporučen
výrobcem.
Poznámka: Je-li tlak nafukovaného předmětu
vyšší než 100 psi, nezapomeňte, že maximální
provozní doba kompresoru je 10 minut. Před
opětovným použitím nechejte kompresor 20
minut mimo provoz.
Manometr (obr. C)
Váš kompresor je vybaven vestavěným
manometrem (2), který automaticky ukončí
huštění po dosažení předvoleného tlaku.
Manometr, který je umístěn na vrchní
straně kompresoru, má stupnici vyznačenu
v jednotkách psi, bar nebo kPa. V případě
huštění pneumatik automobilů je doporučeno
5
Poznámka: Pokud je hlavní spínač vypnut,
veškeré nastavené hodnoty budou ztraceny
a bude je nutné podle pokynů uvedených
v kapitole ‚Nastavení požadovaného tlaku‘
znovu zadat.
• Jakmile bude u nafukovaného předmětu
dosaženo přednastavené hodnoty tlaku,
kompresor se automaticky vypne.
Poznámka: Chcete-li kompresor kdykoliv
vypnout, stlačte hlavní spínač (7) umístěný na
digitálním manometru.
• Sejměte nástavec na ventilek nebo
příslušenství z huštěného předmětu
a zařízení odpojte od napájení.
Řešení problémů
Závada
Kompresor se
nespustí.
Možná příčina
Není připojen
napájecí kabel.
Funkce
automatického
vypnutí není
nastavena.
Přednastavená
hodnota
nedosahuje
aktuální hodnotě
tlaku.
Pojistka adaptéru
12 V je spálená
Použití kompresoru jako manometru
• Podle pokynů v části „Napájení přístroje“
se ujistěte, zda je kompresor napájen.
• Je-li to nutné, připojte k nafukovanému
předmětu univerzální nástavec na ventilek
a příslušenství. Ujistěte se, zda je páčka
nástavce na ventilek v dolní poloze a zda
je řádně zajištěna.
• Na displeji bude nyní zobrazena aktuální
hodnota tlaku vzduchu uvnitř předmětu.
Kabel nebo
spínač jsou
poškozeny.
Údržba
Váš výrobek Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu
s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
nebo čištění odpojte zařízení od elektrické
sítě.
• Občas zařízení otřete vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádné brusné čisticí
prostředky nebo rozpouštědla. Výrobek
nenamáčejte.
Možné řešení
Připojte
kompresor
k zásuvce pod
napětím.
Nastavte funkci
automatického
vypnutí.
Nastavte vyšší
přednastavenou
úroveň tlaku.
Nahraďte pojistku
novou stejné
velikosti a typu
(8 A / 250 V)
Svěřte výměnu
kabelu nebo
spínače servisu
Black & Decker
nebo jinému
autorizovaném
servisu.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej v běžném komunálním odpadu.
Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker poskytuje
možnost sběru použitých výrobků nebo
jejich recyklaci. V rámci této výhodné služby
vraťte nepoužívaný výrobek Black & Decker
6
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme
ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému
použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového
servisu Black & Decker.
kterémukoli autorizovanému servisu Black
& Decker, ve kterém budou tyto výrobky
shromážděny a kde bude zajištěna jejich
ekologická recyklace.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black &
Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
Vstupní napětí
Vstupní proud
Hlučnost
Tlak (max.)
Hmotnost
ASI300
Vac/Vdc 230/12
A 0.5/8
dB 84
kPa / psi / 1103 / 160 /
bar 11,03
kg 1,93
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované
servisní pobočky Black & Decker se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Prohlášení o shodě
ASI300 TYP 2
Společnost Black & Decker prohlašuje,
že tyto produkty odpovídají následujícím
normám:
Normy a legislativní zákony.
EN60335, 2006/95/EC
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti Black &
Decker.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový ředitel
Spennymoor, County Durham DL16 6JG
United Kingdom
06-07-2009
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje
kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje
kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je
nadstandardní a v žádném případě nepoškozuje
Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
7
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00120251 - 29-01-2010
8
TYP.
ASI300
1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
1
2
3
4
5
E15752
www.2helpU.com
9
18 - 06 - 09
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising