VB2000 | Black&Decker VB2000 VACUUM CLEANER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-41 CZ
VB2000
VB2010P
2
3
4
ČESKY
•
Použití výrobku
Váš vysavač Black & Decker je určen k suchému vysávání. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití v domácnostech.
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou
poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
•
Je-li jakákoli část zařízení poškozena, nepoužívejte
jej.
•
Poškozené a zničené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu.
•
Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není
poškozen nebo opotřebován.
•
Se zařízením nepracujte, pokud došlo k poškození
nebo závadě napájecího kabelu nebo jeho zástrčky.
•
Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka
poškozeny nebo pokud jsou vadné, musí být
opraveny v autorizovaném servisu. Nepokoušejte
se přestřihnout napájecí kabel a nepokoušejte se
jej opravit sami.
•
Nikdy se nepokoušejte sejmout nebo vyměnit díly,
které nejsou specifikovány v tomto návodu.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uskladněno
na suchém místě. Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno před dětmi.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních
škod.
Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý tento
návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Použití výrobku
•
Před připojením nebo odpojením zařízení od
elektrické sítě se ujistěte, zda je toto zařízení
vypnuto.
•
Při použití zařízení buďte vždy opatrní.
•
Nepoužívejte zařízení ve venkovním prostředí.
•
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za
napájecí kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel
nepřecházel přes ostré hrany nebo přes horké
a mastné povrchy.
•
Pokud se během používání napájecí kabel poškodí, okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě.
Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud je dosud
zapojen v elektrické zásuvce.
•
Odpojte zařízení od elektrické sítě vždy, když zařízení nepoužíváte, před nasazením nebo sejmutím
příslušenství a před jeho čištěním.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je opatřen dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
•
Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn
v autorizovaném servisu, aby bylo zabráněno riziku
způsobení zranění.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vysavače
•
Před použitím se vždy ujistěte, zda jsou filtry
správně nasazeny. Nepoužívejte vysavač bez
nasazených filtrů.
•
Nepřenášejte vysavač uchopením za rukojeť
zásobníku.
•
Nepoužívejte tento vysavač k vysávání kapalin.
•
Nepoužívejte tento vysavač k vysávání materiálů,
které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody. Neponořujte tento vysavač do vody.
•
Dbejte na to, aby proud vzduchu z vysavače nemířil
na vaše oči a tvář.
•
Během chodu vysavače zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a domácího zvířectva.
•
Pokud vysáváte schodiště, postupujte vždy směrem zdola nahoru a vysavač nechávejte nejméně
jeden schod pod vámi.
•
Během používání vysavače si buďte vždy vědomi
polohy napájecího kabelu a hadice.
•
Vysavač nepoužívejte bez nasazené hubice nebo
jiného příslušenství na sací trubici.
•
Po použití zcela naviňte kabel a vysavač obvyklým
způsobem uložte.
Bezpečnost ostatních osob
•
Nedovolte, aby toto zařízení používaly děti nebo
osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny
pro jeho obsluhu.
•
Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se dostala do
blízkosti pracovního prostoru nebo aby se dostala
do kontaktu se zařízením nebo jeho napájecím
kabelem. Je-li zařízení používáno v blízkosti dětí,
je nezbytné zajištění přísného dohledu.
•
Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
Po použití
•
Necháte-li zařízení bez dozoru nebo před výměnou,
čištěním nebo kontrolou jakékoli části zařízení
toto zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel od
zásuvky.
5
•
•
•
Udržujte vlas, oděv a rukavice v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se částí.
Poškozené příslušenství nepoužívejte.
Používejte pouze příslušenství Black & Decker.
Příslušenství může být nasazeno na hadici (5) i na
trubici (7).
•
Nasuňte příslušenství na hubici hadice (18) nebo
na trubici (7).
•
Chcete-li příslušenství odpojit, sejměte jej z hubice
nebo trubice.
Popis
Toto zařízení se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí:
1. Hlavní spínač
2. Tlačítko navíjení napájecího kabelu
3. Volič regulace výkonu
4. Rukojeť
5. Hadice
6. Ovladač průchodu vzduchu
7. Prodlužovací trubice
8. Sací hubice
9. Zásobník na prach
10. Kolečka
11. Indikátor naplnění zásobníku
Volba štěrbinové hubice nebo kartáčové hubice
(obr. E)
•
Chcete-li použít štěrbinovou hubici, přesuňte
kartáčovou část (19) proti směru šipky.
•
Chcete-li použít kartáčovou hubici, přesuňte kartáčovou část (19) ve směru šipky.
Použití
Odvinutí a navinutí napájecího kabelu
Tlačítko navíjení napájecího kabelu (2) může být obsluhováno rukou i chodidlem.
•
Před použitím odviňte ze zadní strany přístroje
dostatečnou délku kabelu.
•
Po použití stlačte tlačítko navíjení napájecího
kabelu tak, aby se kabel navinul na své místo
v zařízení. Kabel usměrňujte rukou, aby se při
navíjení nezamotal. Zajistěte, aby byla po navinutí
kabelu řádně uchycena zástrčka.
Toto zařízení je dodáváno s některými prvky příslušenství nebo s kompletním následujícím příslušenstvím
(obr. A):
12. Štěrbinová hubice / kartáčová hubice
13. Kartáč na čalounění
14. Hubice na parketové podlahy (VB2010P)
Nastavení délky trubice (obr. F)
Výsuvnou trubici (7) lze nastavit následovně:
•
Stlačte seřizovací tlačítko (20) a vysuňte trubici do
požadované délky.
•
Uvolněte seřizovací tlačítko.
Sestavení
Připojení hadice (obr. B)
•
Zasuňte přípojku hadice (15) zasuňte do vstupního
sacího otvoru (16) vysavače.
•
Zasuňte sací hadici tak, aby došlo k řádnému
zajištění uvolňovacích tlačítek (17).
•
Sací hadici odpojíte stisknutím uvolňovacích tlačítek a vytažením hadice ze sacího otvoru.
Nastavení sací hubice (obr. D)
•
Pro vysávání koberců přepněte ovládací prvek
kartáče (21) do horní polohy.
•
Pro vysávání plovoucích podlah, dlaždic, atd.,
přepněte ovládací prvek kartáče do spodní polohy.
Připojení trubice (obr. C)
•
Zasuňte hubici hadice (18) do trubice (7).
•
Chcete-li trubici odpojit, vytáhněte hadici z trubice.
Zapnutí a vypnutí
Hlavní spínač (1) může být obsluhován rukou i chodidlem.
•
Chcete-li vysavač zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Vysavač vypnete opětovným stiskem hlavního
spínače.
Montáž sací hubice (obr. D)
Sací hubice (8) umožňuje vysávání koberců a pevných
povrchů (například laminátů a dlaždic).
•
Zasuňte trubici (7) do hubice (8).
•
Chcete-li hubici odpojit, vytáhněte trubici z hubice.
Nastavení sacího výkonu
Volič regulace výkonu (3) umožňuje přesné nastavení
sacího výkonu. Při vysávání tvrdých povrchů (například
podlah) zvolte nastavení vysokých otáček. Při vysávání
měkkých povrchů (například čalounění) zvolte nastavení
nízkých otáček.
•
Nastavte volič regulace výkonu do požadované
polohy.
VB2010P - Montáž hubice na parketové podlahy
(obr. D)
Hubice na parketové podlahy (14) umožňuje vysávání
dřevěných a leštěných povrchů.
•
Zasuňte trubici (7) do hubice (14).
•
Chcete-li hubici odpojit, vytáhněte trubici z hubice.
Nastavení průchodu vzduchu (obr. G)
Nastavte ovladač intenzity průchodu vzduchu (6) do
požadované polohy podle potřeby.
Montáž příslušenství (obr. D)
Štěrbinová hubice (12) umožňuje vysávání v úzkých
a na těžko přístupných místech. Kartáčová hubice
(12) umožňuje vysávání nábytku, rolet, záclon, oken
a schodů. Kartáč na čalounění (13) umožňuje vysávání
nábytku.
Vysávání
•
Při práci s vysavačem se ujistěte, zda není sací
hadice skřípnuta, zkroucena nebo zanesena.
6
•
•
V případě přehřátí způsobí automatický vypínač
vypnutí vysavače.
Pokud zařízení přestane pracovat, odpojte jej od
elektrické zásuvky a nechejte je 2 až 3 hodiny
vychladnout. Před opětovným zapnutím vysavače
zajistěte, aby byly čisté filtry a aby byly odstraněny
všechny předměty, které způsobily zablokování
sacího systému.
•
Vložte zásobník zpět do vysavače tak, aby došlo
k jeho řádnému zajištění.
Čištění (obr. J - N)
Varování! Před čištěním a prováděním údržby zařízení
vždy vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
•
Občas zařízení otřete navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte žádné agresivní nebo rozpouštěcí
čisticí prostředky. Neponořujte toto zařízení do
vody.
Zařízení je vybaveno 5 filtry. Čtyři z těchto filtrů jsou
přístupny pro uživatele a mohou být vyměněny. Pátý
filtr je uvnitř vysavače a chrání motor. Uvedené čtyři
filtry jsou následující: předfiltr, hlavní filtr, filtr zásobníku
a výfukový filtr.
Rady pro optimální použití
•
Pokud vysáváte schodiště, vždy začínejte dole
a postupujte směrem nahoru. Položte vysavač na
zem a vysajte schodiště až do poloviny. Potom
vysavač přeneste a položte jej do stabilní polohy,
která se nachází nejméně jeden schod pod právě
vysávaným místem a dokončete vysávání zbývající
části schodiště.
Čištění filtru zásobníku na prach (obr. J - M)
Filtr zásobníku na prach zabraňuje vniknutí nečistot
a prachu do skříně motoru. Filtr může být používán
opakovaně. K dispozici jsou úrovně filtrace: předfiltr
a hlavní filtr. K zajištění účinného sání by měl být filtr
čištěn každý týden nebo pokud dojde ke znatelnému
poklesu sacího výkonu. Zařízení je vybaveno obtokovým
ventilem. Pokud je filtr zanesen, funkce ventilu je slyšet.
Jde o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Před čištěním filtrů zařízení vypněte a odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky.
•
Vyjměte zásobník (9) z vysavače (obr. J).
•
Vyprázdněte zásobník (obr. K).
•
Otočením ve směru pohybu hodinových ručiček
vyjměte ze zásobníku vložku (28) (obr. L).
•
Sejměte z hlavního filtru (30) předfiltr (29).
•
Poklepem vytřepejte prach a nečistoty z filtru do
odpadkového koše.
Varování! K vykartáčování a k čištění filtru nepoužívejte
stlačený vzduch.
•
V závislosti na jeho stavu opláchněte vnější povrch
filtru vodou. Dříve, než filtr vložíte zpět, nechejte jej
vysušit po dobu 24 hodin.
Varování! Vnitřní část filtru neomývejte.
•
Vyjměte filtr (31), který se nachází přímo pod
mřížkou a před opětovným vložením na původní
místo z něj kartáčem odstraňte všechny nečistoty.
•
Nasuňte předfiltr zpět na hlavní filtr.
•
Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček
umístěte vložku zpět do zásobníku.
•
Uzavřete zásobník.
•
Vložte zásobník na prach zpět do vysavače.
Přenášení zařízení
Během použití je možné zařízení přenášet uchopením
za rukojeť (4).
Dočasné uložení sací hubice (obr. H)
•
Tuto polohu (22) používejte pro dočasné uložení
sací hubice.
Uložení zařízení (obr. I)
Varování! Pokud zařízení ukládáte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
•
Ujistěte se, zda je kabel zcela navinut.
•
Ukládejte zařízení ve svislé poloze.
•
Umístěte trubici do úložné polohy (23).
•
Skladujte zařízení na suchém místě.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění
odpojte zařízení od elektrické sítě.
•
Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
•
Pravidelně otřete kr yt zařízení navlhčeným
hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní nebo
rozpouštěcí čisticí prostředky.
Vyprázdnění zásobníku na prach (obr. J a K)
Zásobník na prach (9) musí být vyprázdněn, jakmile
bude dosaženo značky pro maximální množství nebo
dojde-li ke změně barvy indikátoru naplnění zásobníku
(11) ze zelené na červenou.
•
Vytáhněte hadici.
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (24).
•
Uchopte zásobník na prach za rukojeť (25). Vysuňte
zásobník (9) z vysavače.
•
Přidržte zásobník nad odpadkovým košem.
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (26), aby došlo k otevření zásobníku (obr. K). Vyprázdněte zásobník.
•
Uzavřete základnu (27) pohybem vzhůru tak, aby
došlo k zaskočení západky.
Čištění výfukového filtru (obr. N)
Výfukový filtr poskytuje další úroveň filtrace. Filtr může
být opakovaně použit a měl by být pravidelně čištěn.
•
Sejměte kryt (32).
•
Vyjměte výfukový filtr (33).
•
Vykartáčujte z filtru usazený prach.
•
Vložte filtr na původní místo.
•
Zavřete kryt.
Výměna filtrů (obr. J - N)
Výměna filtru zásobníku by měla být prováděna každých
6 až 9 měsíců nebo vždy, když dojde k jeho opotře-
7
bování nebo poškození. Při výměně filtru zásobníku
na prach musí být vyměněny také předfiltr, hlavní filtr
a výfukový filtr. Sadu filtrů pro tuto výměnu (všechny
4 filtry - VBF60-OX) můžete získat u autorizovaného
prodejce Black & Decker.
ES Prohlášení o shodě
09
VB2000 TYP 1 / VB2010P TYP 1
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty odpovídají normám: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 55014, EN 61000, EN 60335
Výměna předfiltru a hlavního filtru (obr. J - M)
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro výměnu
filtrů.
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy EN 607041: 71 dB(A)
Výměna výfukového filtru (obr. N)
•
Postupujte výše uvedeným způsobem pro výměnu
filtru.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Ochrana životního prostředí
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
30. 4. 2009
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Až nebudete váš výrobek Black & Decker dále potřebovat nebo uplyne-li doba jeho životnosti, nelikvidujte jej
spolu s domovním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Navštiv te prosím naše internetové stránk y
www.blackanddecker.cz, kde můžete zaregistrovat
váš nový výrobek Black & Decker a kde můžete získat
informace o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a kompletním sortimentu produktů jsou k dispozici na
adrese www.blackanddecker.cz.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. V rámci této výhodné služby vraťte
nepoužívaný výrobek Black & Decker kterémukoli autorizovanému servisu Black & Decker, ve kterém budou
tyto výrobky shromážděny a kde bude zajištěna jejich
ekologická recyklace.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Délka kabelu
Objem zásobníku
Hmotnost
V
W
m
l
kg
VB2000
VB2010P
230
2000
5
2,5
6,0
230
2000
5
2,5
6,2
8
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2009
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00107791- 06-08-2009
9
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
VB2000 - VB2010P
TYP.
1
Částečná podpora - K dispozici jsou pouze vyznačené díly
©
E15708
www.2helpU.com
11
30 - 04 - 09
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising