GT100 | Black&Decker GT100 HEDGETRIMMER Type 3 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-56 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GT90
GT100
GT110
GT115
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše nožnice na živé ploty Black & Decker sú určené
na strihanie živých plotov, krovín a hustých porastov.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny si
uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých nižšie uvedených
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo
siete (obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez prívodného kábla).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré
je chránené zemnením, nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi
akými sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky
zo zásuvky. Dbajte na to, aby prívodný kábel
neprechádzal cez ostré hrany a pohyblivé časti
alebo cez horúce a mastné povrchy. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie použitie. Práca s predlžovacím káblom
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
na vonkajšie použitie znižuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S elektrickým
náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako sú respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, ktoré sa používajú v príslušných
pracovných podmienkach, znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy,
odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej
blízkosti pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte tieto
funkcie a uistite sa, či sú správne používané.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre Vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva alebo iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním údržby alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne
d.
e.
f.
g.
5.
a.
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s jeho obsluhovaním alebo s týmto návodom,
aby s náradím pracovali. Elekrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či
náradie nemá vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú poruchu, ktorá môže mať vplyv na jeho
správny chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd
býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov a spôsobom
určeným daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
♦
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre nožnice na živé ploty
♦
♦
♦
♦
♦
Udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdialenosti od ostria nožníc. Ak sa nože nožníc
pohybujú, neodstraňujte ostrihaný materiál
a nedržte materiál, ktorý budete strihať. Pri
odstraňovaní materiálu, ktorý blokuje nože
nožníc sa uistite, či je vypnutý hlavný vypínač.
Chvíľková nepozornosť pri obsluhovaní tohto náradia môže spôsobiť vážne zranenie.
Prenášajte nožnice na živé ploty za rukoväť
a dbajte na to, aby sa nože nožníc zastavili.
Pri preprave alebo skladovaní nasaďte na lištu nožníc príslušný kryt. Správna manipulácia
s nožnicami na živé ploty znižuje riziko zranení,
ktoré môžu spôsobiť nože nožníc.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do
blízkosti pracovného priestoru nožov. Počas
práce môže byť prívodný kábel zakrytý porastom
a môže dôjsť k jeho náhodnému prestrihnutiu.
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by
♦
♦
♦
mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s náradím nebudú hrať.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode na
použitie, môže predstavovať riziko zranenia osôb
alebo spôsobenie hmotných škôd.
Neprenášajte náradie s rukami na prednej rukoväti,
na vypínači alebo na spúšti, pokiaľ nie je vybratý
akumulátor.
Ak budete nožnice na živé ploty používať po prvý
raz, okrem naštudovania tohto návodu vyhľadajte
skúseného pracovníka, ktorý Vám poskytne praktické rady pre prácu s nožnicami.
Nikdy sa nedotýkajte nožov, pokiaľ je náradie
v chode.
Nikdy sa nepokúšajte zastaviť dobiehajúce nože.
Neklaďte náradie na zem, pokým sa nože úplne
nezastavia.
Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie nožov. Nepoužívajte toto náradie, ak sú
poškodené jeho nože.
Pri strihaní zabráňte kontaktu nožov s tvrdými
predmetmi (napr. kovové vedenia, ploty, zábradlia).
Pokiaľ k takému kontaktu dôjde, vypnite ihneď
prístroj a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak začne prístroj nadmerne vibrovať, ihneď ho vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak dôjde k zaseknutiu prístroja, ihneď vypnite hlavný vypínač. Skôr než budete odstraňovať akýkoľvek
predmet, vyberte z náradia akumulátor.
Po skončení práce nasaďte na lištu nožníc ochranné puzdro. Pri ukladaní náradia skontrolujte, či nože
nie sú obnažené.
Pri práci s náradím skontrolujte, či sú riadne pripevnené všetky kryty. Nikdy nepracujte s nekompletným alebo neodborne upraveným náradím.
Nikdy nedovoľte pracovať s náradím deťom.
Pozor na padajúce úlomky pri strihaní vo vyšších
častiach živého plotu.
Náradie vždy držte oboma rukami za rukoväti.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade
so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na predbežné stanovenie
doby práce s týmto výrobkom.
4
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
4.
5.
6.
7.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného
cyklu, ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Tieto nožnice na živý plot obsahujú nasledujúce prvky
pre váš komfort:
♦
Ergonomicky tvarované rukoväte pre komfortné
strihanie.
♦
Strojovo opracované nože na zlepšenie rezu.
♦
Dvojité nože na zníženie vibrácií.
Skladanie prístroja
Varovanie! Pred nastavovaním sa uistite, či je náradie
vypnuté a odpojené od elektrického prúdu a či je cez
nože nasadené ochranné puzdro.
Nálepky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento
návod na použitie.
Nasadenie ochranného krytu (obr. A)
♦
Ochranný kryt (4) uchyťte do nosného držiaku (8).
♦
Zasuňte ochranný kryt do svoriek až pokiaľ nezacvakne na svojom mieste.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného krytu.
Vždy používajte ochranné okuliare a vhodnú
ochranu sluchu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. B)
Ak nie je náradie vybavené prívodným káblom, musíte
ho k sieti pripojiť pomocou predlžovacieho kábla.
♦
Stranu so zásuvkou vhodného predlžovacieho
kábla pripojte k prívodu napätia.
♦
Prevlečte kábel svorkou (7) podľa obrázku, zabránite tým rozpojeniu v priebehu prevádzky.
♦
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky
v stene.
Ak je prívodný kábel poškodený alebo pretrhnutý, okamžite ho vytiahnite zo zásuvky.
Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ochranný kryt
Nôž
Ochranné puzdro lišty
Držiak kábla
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na
vonkajšie použitie. V prípade použitia navinovacieho
kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom.
Zvyškové riziká
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď. Napriek tomu, že
sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a že sa
používajú bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo pohyblivými dielmi náradia.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
♦
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viď technické
údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený. Môže sa
použiť predlžovací kábel HO5V V-F s dĺžkou až 30 m
a s prierezom vodiča 1,5 mm2, bez toho, aby dochádzalo
k výkonovým stratám pri práci s týmto náradím. Pred
použitím predlžovací kábel riadne prehliadnite, či nie je
poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia zvinovacieho
kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledovnými prvkami.
1. Vypínač
2. Vypínač na prednej rukoväti
3. Predná rukoväť
5
Použitie
♦
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
Kontrolujte polohu prívodného kábla, aby nedošlo
k jeho prerezaniu. Kábel budete mať pod kontrolou,
pokiaľ si ho prehodíte cez rameno.
♦
Pre vašu bezpečnosť je náradie vybavené systémom dvoch vypínačov. Tento systém zabraňuje
neúmyselnému zapnutiu náradia a umožní chod
iba pokiaľ náradie uchopíte oboma rukami.
♦
♦
♦
♦
Zapnutie a vypnutie
Zapnutie
♦
Uchopte prednú rukoväť (3) jednou rukou tak, aby
bol vypínač na prednej rukoväti (2) stlačený do tela
náradia.
♦
Druhou rukou stlačte vypínač (1) na uvedenie
náradia do chodu.
♦
Alebo vypnite náradie a vyberte z neho akumulátor,
ak ho je možné z náradia vybrať.
Alebo, ak sa akumulátor nedá z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k jeho
úplnému vybitiu a potom náradie vypnite.
Pred čistením odpojte nabíjačku od elektrickej
siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu
okrem pravidelného čistenia.
Pravidelne čistite vetracie otvory na vašom zariadení/náradí/nabíjačke mäkkou kefkou alebo suchou
handrou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z jeho vnútornej časti (ak je vo
vybavení).
Vybratie ochranného krytu (obr. A)
Varovanie! Kryt snímajte iba za účelom vykonania
údržby. Po dokončení údržby ochranný kryt vždy
pripevnite späť.
♦
Do otvorov (9) na každej strane nosného držiaku (8)
vložte sponku a ochranný kryt (4) vytiahnite vpred.
♦
Vyberte sponky a ochranný kryt odstráňte.
Vypnutie
♦
Uvoľnite vypínač na prednej rukoväti (2) a súčasne
vypínač (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte vypínač zaistiť
v polohe zapnuté.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Rady pre optimálne použitie náradia
♦
Začnite strihaním hornej časti. Nakloňte mierne
náradie (asi pod uhlom 15° vzhľadom k línii rezu)
tak, aby sa špičky nožov ľahko dotýkali živého plotu
(obr. C1). Tak bude strihanie omnoho účinnejšie.
Držte náradie v požadovanom náklone a posúvajte
ním plynule pozdĺž línie rezu. Nože po oboch stranách lišty vám umožňujú strihanie v ľubovoľnom
smere.
♦
Ak chcete dosiahnuť veľmi presný rez, natiahnite
po celej dĺžke živého plotu strunu v požadovanej
výške. Strunu použite ako vodidlo a režte tesne
nad ňou.
♦
Na vytvorenie rovných bočných plôch strihajte od
spodnej časti plotu smerom nahor.
Mladšie vetvičky sa pri strihaní smerom nadol ohýbajú a potom spôsobujú mäkké priehlbiny v ploche
rezu.
♦
Dávajte pozor na výskyt cudzích predmetov v línii
rezu. Obzvlášť sa vyhýbajte tvrdým predmetom,
ako sú kovové vedenia, ploty a zábradlia, lebo
môže dôjsť k zničeniu nožov.
♦
Nože pravidelne mažte.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Riešenie problémov
Pokiaľ náradie nepracuje správne, skontrolujte nasledovné.
Závada
Možná príčina
Opatrenie
Náradie sa
nezapína.
Prepálená
poistka.
Vymeňte
poistku.
Odblokovanie
zariadenia pre
zbytkový prúd
(RCD).
Skontrolujte
zariadenie pre
zbytkový prúd
(RCD).
Nie je pripojený Skontrolujte
prívod elektriny. napájanie zo
siete.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby bola zaistená jeho
dlhá prevádzková životnosť s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej
funkcie je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo akumulátorového náradia:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
6
Ochrana životného prostredia
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
SMERNICA PRE VONKAJŠIU HLUČNOSŤ
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
10
Hneď ako zistíte, že budete chcieť vymeniť vaše náradie
alebo ak nebudete toto náradie ďalej používať, nevyhazujte ho do domového odpadu. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku ve triedenom odpade.
GT90/GT100/GT110/GT115
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-15
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
2000/14/EC, Nožnice na živé ploty 1400 min -1, Dodatok V
LWA (meraný akustický výkon)
96,5 dB(A)
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
99 dB(A)
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť Black & Decker na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. V rámci tejto výhodnej služby vráťte
vaše náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde bude toto náradie zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie recyklované.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tohto návodu. Prehľad autorizovaných servisných
dielní Black & Decker a taktiež ďalšie informácie môžete
nájsť tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20-01-2010
Technické údaje
GT90
TYP 3
Napájacie napätie V 230
Príkon
W 380
Zdvihy nožov
(naprázdno)
min-1 1900
Dĺžka lišty
cm 42
Rozteč nožov mm 16
Čas zastavenia
nožov
s < 1,0
Hmotnosť
(bez prívodného
kábla)
kg 2,2
GT100
TYP 3
230
400
GT110
TYP 3
230
420
GT115
TYP 3
230
420
1900
42
16
1900
50
16
1900
55
16
< 1,0
< 1,0
< 1,0
2,2
2,3
2,4
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či
výrobné chyby, garantujeme, v snahe o minimalizovanie
Vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Neboli vykonávané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black & Decker.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe vý-
7
robku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky Black & Decker sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si Váš výrobok Black & Decker. Budete tak mať neustále prehľad
o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o našom
výrobnom programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.sk
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00148931 - 09-03-2011
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF