GT100 | Black&Decker GT100 HEDGETRIMMER Type 3 instruction manual

359201-21 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
GT90
GT100
GT110
GT115
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият храсторез на Black & Decker е направен за оформяне на жив плет, храсти и къпини. Този инструмент
е предназначен за употреба само от потребителя.
f.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
3.
a.
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят прахта или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
c.
d.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
e.
f.
g.
4.
a.
3
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намалят трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвателя е на
позиция „включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите свързани
с праха.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерийния комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки
са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
♦
♦
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
♦
♦
Внимание! Допълнителни предупреждения
за безопасност на храсторези
♦
♦
Пазете всички части на тялото далече от
режещото острие. Не отмествайте срязан материал, както и не дръжте материал за рязане,
когато отстрието се движи. Първо изключете
инструмента, преди да разчиствате оплетен
материал. Един миг разсеяност при работа
♦
4
с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.
Носете храстореза за дръжката със спряно
режещо острие. Когато транспортирате или
съхранявате храстореза, винаги слагайте
капака на режещото устройство. Правилната
работа и поддръжка на храстореза ще намали
евентуални наранявания от остриетата.
Пазете кабела далече от зони на рязане. По
време на работа, кабелът може да бъде скрит
в храстите и може да бъде срязан по невнимание.
Tози инструмент не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени въэможности,
или с липса на знания, освен ако не са под
наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва
да се наблюдават постоянно, за да не си играят
с инструмента.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Не носете инструмент с ръце на предната ръкохватка, превключвателя или пусковия бутон, освен
ако батерията не е отстранена.
Ако преди не сте използвали храсторез, найдобре е да потърсите практични инструкции от
опитен потребител, в допълнение към изучаването на това ръководство.
Никога не докосвайте остриетата, докато инструмента работи.
Никога не се опитвайте да спирате остриетата
насила до точка на покой.
Никога не оставяйте инструмента долу, докато
остриетата не са напълно спрели.
Редовно проверявайте остриетата за повреда
и износване. Не използвайте инструмента, когато
остриетата са повредени.
Внимавайте да избягвате твърди предмети (напр.
метални жици, релси), когато подрязвате. Ако
по невнимание ударите такъв предмет, веднага
изключете инструмента и проверете за повреди.
Ако инструмента започне да вибрира необичайно, веднага го изключете и проверете за повреди.
Ако инструментът се оплете, веднага го изключете. Свалете батерията преди да оправите
инструмента от оплитането.
След употреба, сложете приложената обвивка
за остриетата. Съхранявайте инструмента, като
внимавате острието да не е изложено.
Винаги внимавайте всички предпазители да
са монтирани, когато използвате инструмента.
Никога не се опитвайте да използвате недовършен инструмент или инструмент с неодобрени
изменения.
Никога не позволявайте на деца да използват
инструмента.
♦
♦
Внимавайте за падащи отломки, когато режете
по-високи пластове на жив плет.
Винаги дръжте инструмента с двете си ръце и за
предоставените ръкохватки.
Не излагайте инструмента на дъжд и висока
влажност.
Електрическа безопасност
Безопасност на другите
♦
♦
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие с напрежението на
табелката.
Tози уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни или умственаи въэможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Използване на удължителен кабел
Вибрация
Винаги използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящата мощност на този инструмент
(виж технически данни). Удължителният кабел трябва
да е удобен за употреба на открито и да е съответно
отбелязан. До 30 м от 1,5 мм² HO5V V-F удължителен
кабел може да се използва без загуба на ефективността на продукта. Преди употреба проверявайте
удължителният кабел за повреда, похабяване и износване. Сменете удължителният кабел, ако е повреден
или дефектен. При използване на кабели на макари,
винаги развивайте докрай кабела.
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Пусков превключвател
2. Превключвател на предната ръкохватка
3. Предна ръкохватка
4. Предпазител
5. Острие
6. Обвивка за острие
7. Обезопасяване на кабел
Този храсторез има следните характеристики за ваше
улеснение:
♦
Ергономична форма на дръжките за удобно
рязане.
♦
Механични остриета за подобрено рязане.
♦
Остриета с двойно действие за намалени вибрации.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Етикети по инструментите
Монтаж
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.
Предупреждение! Преди монтажа се уверете, че
инструментът е изключен и от електрическата мрежа,
и че обвивката на острието е сложена върху него.
Винаги носете предпазни очила и защита
за слуха.
Монтаж на предпазителя (фиг. А)
♦
Сложете предпазителя (4) в окачващата конзола
(8).
♦
Натиснете предпазителя в конзолата, докато
щракне на място.
Предупреждение! Никога не използвайте инструмента без предпазителя.
Носете ръкавици по време на работа с инструмента.
Незабавно изключете кабела от електрическата мрежа, ако е повреден или срязан.
5
Свързване на инструмента към
електрическата мрежа (фиг. B)
Изключване
♦
Освободете ключа на ръкохватката (2) или пусковия ключ (1).
Предупреждение! Никота не се опитвайте да застопорите някой от ключовете на позиция.
Освен ако този инструмент не е снабден със захранващ кабел, ще трябва да свържете удължителен кабел
към входа за захранване.
♦
Свържете женския адаптор на подходящ удължителен кабел към входа за захранване на
инструмента.
♦
Прокарайте кабела през обезопасителя за кабел
(7), както е показано, за да се избегне разкачването на удължителния кабел по време на употреба.
♦
Поставете щепсела в контакта.
Предупреждение! Удължителният кабел трябва да
е удобен за употреба на открито. При използване на
кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.
Съвети за оптимална употреба
♦
♦
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до
въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате
някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето, причинена от дишане
на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF).
♦
♦
♦
Започнете с подкастрянето на горната част на
живия плет. Леко наклонете инструмента (до
15°, в съответствие с линията на рязане) така, че
върховете на острието да сочат леко към живият
плет (фиг. C1). Това ще подобри ефективността
на рязане. Дръжте инструмента под желания
ъгъл и го движете стабилно по линията на рязане.
Двустранното острие ви позволява да режете и
в двете посоки.
За да се получи много право срязване, опънете
нишка по дължината на живият плет на желаната
височина. Използвайте нишката като насока, като
режете над нея.
За да се получат плоски страни, режете нагоре
по посока на растежа. Младите стъбла се движат
навън, когато острието реже надолу, което води
до плитки участъци по живият плет (фиг. C2).
Внимавайте, за да избегнете чужди предмети.
С особено внимание избягвайте твърди предмети
като метална жица и релси, понеже те могат да
повредят остриетата.
Редовно смазвайте остриетата.
Ръководство за подрязване (Великобритания
и Ирландия)
♦
Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни
листа (нови листа всяка година) през юни и октомври.
♦
Вечнозелените подрязвайте през април и август.
♦
Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо
развиващи се храсти на всеки шест седмици,
считано от май до октомври.
Употреба
Ръководство за подрязване (Австралия и Нова
Зеландия)
♦
Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни
листа (нови листа всяка година) през декември
и март.
♦
Вечнозелените подрязвайте през септември
и февруари.
♦
Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо
развиващи се храсти на всеки шест седмици,
считано от октомври до март.
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
♦
Внимателно работете с кабела, за да избегнете
инцидентното му отрязване. Добър начин за
контролиране на кабела е да го сложите през
рамо.
♦
За вашата безопасност, този инструмент е снабден с двойна система за включване. Тази система
предотвратява пускането на инструмента по
невнимание и ще се задейства само, ако държите
машината с две ръце.
Поддръжка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от
редовното почистване.
Включване и изключване
Включване
♦
Хванете предната ръкохватка (3) с една ръка
така, че ключа на нея (2) да е натиснат навътре
в тялото на инструмента.
♦
С другата ръка стиснете пусковият ключ (1), за
да задействате инструмента.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Защита на околната среда
Изключете уреда/инструмента от захранващата
мрежа.
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен
батериен пакет.
Или изтощете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа преди да го почистите. Вашето
зарядно не изисква никаква поддръжка, освен
редовно почистване.
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство,
като използвате мека четка или сухо парче плат.
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате мокра кърпа.
Не използвайте абразивен препарат или такъв
на разтворителна основа.
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте,
за да премахнете прахта отвътре (когато е монтиран).
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използвани продукти позволява на материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното
използване на рециклираните материали
помага за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти от
домакинството, в общинските сметища за отпадъчни
продукти или от дилъра при покупка на нов продукт.
Сваляне на предпазителя (фиг. А)
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Предупреждение! Сваляйте предпазителя само
с цел сервизиране.
Винаги поставяйте обратно предпазителя след приключване на сервизирането.
♦
Поставете малки игли в дупките (9) от двете
страни на конзолата (8) и дръпнете предпазителя
(4) напред.
♦
Свалете иглите и извадете предпазителя от
инструмента.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com
Замяна на щепсела (само Великобритания
и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Технически данни
GT90
ТИП 3
Входящо напрежение
Входяща мощност
GT100 GT110 GT115
ТИП 3
ТИП 3
ТИП 3
VAC 230
230
230
230
W 380
400
420
420
1 900
Удари на острието
1 900
1 900
Оправяне на проблеми
Дължина на острието
см 42
42
50
55
Ако инструментът не работи правилно, проверете
както следва.
Луфт на острието
мм 16
16
16
16
Спирачно време на острието
с < 1,0
< 1,0
< 1,0
< 1,0
Грешка
Възможна
причина
Действие
Тегло (без захранващия
кг 2,2
2,2
2,3
2,4
Инструментът
не стартира.
Изгорял
предпазител.
Сменете
предпазителя.
(без товар)
кабел)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah) 2,5 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Изключена
Проверете дедефектнотокова фектнотоковата
защита (ДТЗ).
защита.
Захранващият
кабел не е
свързан.
мин-1 1 900
Проверете
захранването от
електрическата
мрежа.
7
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com
МАШИННА ДИРЕКТИВА
ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО
GT90/GT100/GT110/GT115
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-15
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти и специални
оферти. Допълнителна информация за марката
Black & Decker и за нашата гама от продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk
2000/14/EC, Храсторез 1400 мин-1, Анекс V
LWA (измерване на мощността на звука) 96,5 dB(A)
LWA (гарантирана мощност на звука)
99 dB(A)
Tези продукти, също така, са съобразени с директива
2004/108/EC. За повече информация, моля, свържете
с Black & Decker на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
20-01-2010
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
♦
Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
zst00152852 - 23-05-2011
8
ЕУРОТУЛС ЕООД – официален и единствен представител на Black&Decker и Dewalt за България
Сервиз: София 1797, жк. Дървеница, бул. Андрей Ляпчев №14,
тел. 02/421 9721,02/421 97 22, факс 02/4219723, eurotools@eurotools-bg.com, www.eurotools.bg
ГАРАНЦИОННА КАРТА
№
Марка на машината: BLACK&DECKER
Модел ....................................
Тип машина: хоби машина (предназначена само за любителски цели)
Фактура № ...............................................................................................................................................
Купувач: ....................................................................................................................................................
Адрес: .......................................................................................................................................................
Дата..............................................
Подпис и печат ..........................................
Стоката е предадена в пълна окомплектовка.
Преди употреба прочетете упътването за експлоатация!
Гаранционни условия:
1) Гаранцията е валидна 2 години от датата на закупуване на машината
2) Задължителни документи за валидна гаранция:
наличие на правилно попълнена, оригинална гаранционна карта със свеж печат
наличие на фактура/касова бележка, удостоверяваща покупката
Чл.120 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока
с договора за продажба съгласно ЗЗП.
ОПИСАНИЕ НА ГАРАНЦИОННИТЕ РЕМОНТИ
№
Дата на
приемане
Описание на ремонта и сменените части
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дата на
предаване
Подпис
и печат
НЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ ПРИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Непредставена гаранционна карта.
Опит за подправяне на гаранционната карта или непопълнена гаранционна карта.
Неспазване на указанията за експлоатация,съхранение и транспорт, посочени
в инструкцията за експлоатация.
Повреди, настъпили при транспортиране, механични увреждания на корпуса.
Липса на табелката на машината.
Опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани лица и сервизи, разглобяване,
промени и модифициране на изделието.
Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия, токови удари, попадане на
течности в изделието.
Повреди, причинени от естествено износване на частите, претоварване и употреба
не по предназначение, използване на консумативи, които не са препоръчани от
производителя.
Счупен или изкривен шпиндел.
Корозия, неприсъща на нов инструмент.
Следи от допир с горещи предмети.
Външни счупвания и пукнатини по корпуса и прекъсвача.
Механични повреди на захранващия кабел и щепсела.
Силно замърсяване на корпуса, включително запушване на вентилационните отвори.
Бързо износващи се части: четки, кабели, ремъци, лагери, патронник, зъбни барабани,
гумени подложки, гумени пръстени, ролки,филтри, вериги, тампони, свещи, масло,
държач на ножа, акумулаторни батерии.
Износен, повреден или изкривен работен инструмент: свредло, циркулярен диск, нож,
верига, пирони.
Физическо износване на колектора на ротора – цялостно вкопан колектор.
Повреда на ротор и статор причинена от претоварване или нарушена вентилация –
изразява се в равномерно оцветяване на колектора.
Повреда на ротор и статор, изразяваща се в блокиране на ротора в статора вследствие
на стопяване на изолациите или заваряване на четките, причинено от продължително
претоварване.
Повреда възникнала от попадането на чужди тела във вътрешността на машината.
Поради овлажняване на машината и работа в химически активна среда.
Замърсяване и залепване на четките, причинено от голямо запрашаване на работната
среда.
Използване на любителска машина за професионални цели.
Използване на ъглошлайф с демонтиран предпазен щит.
Пистолет, маркуч и дюза за водоструйки.
Забележка: Чрез гаранционните услуги гаранционният срок не се удължава, а при подмяна на
инструмента не се подновява.
ЗАПОЗНАТ СЪМ С ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ: ..................................................................
10
Download PDF

advertising