DW030P | DeWalt DW030P SONIC DISTANCE MEASURE instruction manual

588888-49 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW030
Obr. 1
Obr. 2
2
Obr. 3
Obr. 4
3
Obr. 5
Obr. 6
4
Obr. 7
Plocha = 13,608 m2
Obr. 8
Prostorový objem = 63,945 m3
5
LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI
POZNÁMKA: Použita bez bezpečnostního výstražného symbolu a označuje potencionálně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Výkon laseru
Třída laseru
Vlnová délka
Odklon paprsku
Doba impulsu
Dosah (při teplotě 22 °C)
Přesnost (při teplotě 22 °C)
Provozní teplota
Třída ochrany
Hmotnost
* s bateriemi
DW030
DW030
V 3,0
2 x baterie
1,5 V LR03
(velikost AAA)
1
mW < 1
2
nm 635
mrad 0,16 x 0,6
s 1 x 10-9
300 mm - 30 m
mm ± 3
-7 °C až 50 °C
IP54
kg 0,15*
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny pro lasery
VAROVÁNÍ! Přečtěte a nastudujte si
všechny pokyny. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
•
•
Definice: Bezpečnostní pokyny
•
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
•
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
•
•
•
6
Používejte laser pouze se specificky
určenými bateriemi. Použití jiných baterií
může vést k způsobení požáru.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a nekvalifikovaných
osob. Lasery jsou v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Pro váš model používejte pouze příslušenství schválené výrobcem. Příslušenství vhodné pro jeden typ laseru může při
použití s jiným typem vést ke vzniku úrazu.
Musíte-li provést opravu vašeho laserového měřiče, svěřte ji prosím nejbližšímu autorizovanému servisu D EWALT.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte optické přístroje, jako jsou
dalekohled nebo nivelační přístroj.
Budete-li se dívat do laserového paprsku,
může dojít k poškození zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy,
kde by mohly jakékoliv osoby upřít zrak
do laserového paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Budete-li se dívat do
laserového paprsku, může dojít k poškození zraku.Kdykoli je to možné, dbejte na to,
aby byl laserový paprsek dostatečně nízko
nebo dostatečně vysoko nad úrovní očí.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných materiálů, které mohou způsobit
odklon paprsku a následné zasažení
zraku okolních osob. Jinak by mohlo dojít
•
•
•
•
k vážnému poškození zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej.
Ponechání laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení zraku okolních osob.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí
a nedovolte dětem, aby laser používaly.
Jinak by mohlo dojít k vážnému poškození
zraku.
Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
je čitelné. Pokud budou varovné štítky odstraněny, mohou být obsluha nebo okolní
osoby nechtěně vystaveny záření.
Nerozebírejte toto zařízení pomocí nářadí, jako jsou mimo jiné, šroubováky
atd.
Zbytková rizika
Následující rizika jsou typická pro použití
tohoto zařízení:
– úrazy způsobené pohledem do laserového paprsku.
Označení na výrobku (obr. 1)
Na výrobku jsou následující piktogramy:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU
LASEROVÉHO ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2 - MAXIMÁLNÍ
VÝSTUPNÍ VÝKON
< 1 mW při vlnové délce 620 - 690 nm
IEC60825-1: 2007
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
VAROVÁNÍ: Použití ovládacích či
nastavovacích prvků nebo provádění jiných postupů, než je výslovně
uvedeno, může mít za následek
nebezpečné ozáření.
VAROVÁNÍ! NEPROVÁDĚJTE DEMONTÁ Ž Z AŘÍZENÍ. V zařízení
nejsou žádné části, které by mohl
opravit uživatel. Demontáž tohoto
zařízení způsobí zrušení všech
záruk vztahujících se na tento výrobek. Výrobek žádným způsobem
neupravujte. Úprava výrobku může
mít za následek nebezpečné ozáření.
Pozor laser.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Třída ochrany: IP54.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód (n), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn uvnitř prostoru pro baterie.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
•
•
•
•
Důležité bezpečnostní pokyny
týkající se baterií
Tento laser odpovídá požadavkům třídy 2
dle normy EN 60825-1: 2007. Nenahrazujte
laserovou diodu diodou jiného typu. Dojdeli k poškození tohoto zařízení, svěřte jeho
opravu autorizovanému servisu.
Nepoužívejte tento laser k jiným účelům,
než jsou účely popsané v tomto návodu
k použití. Působení paprsku laseru třídy 2
na zrak osob je považováno za bezpečné,
nepřekročí-li doba trvání záření maximálně
0,25 sekundy. Reflexy očních víček budou
poskytovat odpovídající ochranu.
Před prvním použitím si přečtěte všechny
bezpečnostní výstrahy na štítku!
Vždy postavte laser do takové polohy, aby
jeho paprsek nemohl procházet v úrovni
očí okolo stojících osob. Buďte opatrní
zejména v blízkosti schodů a zrcadlových
ploch.
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat nebo z nich může unikat
kapalina, a mohou tak způsobit
vážné zranění nebo požár. Z důvodu
snížení tohoto rizika:
•
•
•
•
•
•
•
7
Dodržujte veškeré pokyny a varování
uvedené na štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -) tak, jak je vyznačeno na baterii
a na zařízení.
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Baterie nenabíjejte.
Nemíchejte staré baterie s novými. Baterie
nahrazujte novými současně, a to stejnou
značkou a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Vybité baterie nespalujte.
•
•
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Baterie skladujte mimo dosah dětí.
Pokud nebude výrobek po několik měsíců
používán, baterie vyjměte.
TYP BATERIE
Tento laser je napájen dvěma bateriemi LR03
(velikost AAA).
Laserový měřič vzdáleností je nářadí pro
profesionály. NEDOVOLTE dětem, aby se
dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li
s tímto nářadím nezkušené osoby, je nutné
zajištění dozoru.
Obsah balení
Vybalení
Balení obsahuje:
1 laserový měřič vzdáleností
2 baterie LR03 (velikost AAA)
1 závěsná šňůrka
1 váček na řemen
1 návod k použití
UPEVNĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostní varování na štítku laseru musí
být uvedeno v jazyce obsluhy. Z toho důvodu
jsou s nářadím dodány samostatné samolepicí
štítky.
Baterie (obr. 1)
•
•
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou
bezpečnostní varování na štítku uvedeny ve vašem jazyce.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Varování by měla znít následovně:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
• Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte následovně:
– Odlepte z archu požadovaný štítek.
– Opatrně štítek přelepte přes stávající.
– Štítek na místě přitiskněte a uhlaďte.
Popis (obr. 1 - 3)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy laseru a jeho částí. Mohlo
by dojít k poškození zařízení nebo
zranění osob.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Kryt bateriového prostoru
Emitor laserového paprsku
Čočka přijímače
Displej
Tlačítko DIST (ON - zapnuto)
Tlačítko C/OFF (mazání/vypnuto)
Tlačítko UNITS (jednotky)
Tlačítko pro výpočet plochy
Tlačítko pro výpočet objemu
Tlačítko pro odečítání
Tlačítko pro přičítání
VAROVÁNÍ! Nepokládejte laser
do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně
nebo záměrně. Budete-li se dívat
do laserového paprsku, může dojít
k poškození zraku.
Vložení a vyjmutí baterií (obr. 1, 3)
POZNÁMKA: Tento laserový měřič vzdáleností je napájen dvěma bateriemi LR03 (velikost
AAA) s napájecím napětím 1,5 V.
DISPLEJ LASERU
l. Indikátor laseru
m. Indikátor měření roviny
n. Indikátor výpočtu plochy/objemu
o. Indikátor nabití baterií
p. Pomocný řádek (horní)
q. Jednotky se zlomky/exponenty
r. Indikátor jednotek
s. Hlavní řádek (spodní)
VLOŽENÍ BATERIE
1. Zvedněte kryt úložného prostoru pro baterie (a) jako na obrázku 1.
2. Vložte do měřiče dvě baterie LR03 (velikost
AAA). Uložte obě baterie tak, aby jejich
polarita odpovídala poloze ikonek + a –,
které se nachází uvnitř úložného prostoru.
POZNÁMKA: Jakmile začne na displeji blikat
indikátor (o), blíží si konec provozní životnosti
baterií.
URČENÉ POUŽITÍ
Váš laserový měřič vzdáleností je určen pro
měření vzdáleností, plochy a objemu.
8
Připevnění závěsné šňůrky
(obr. 2)
VYPNUTÍ LASEROVÉHO MĚŘIČE VZDÁ-
Pokyny jsou uvedeny na obrázku 2.
Stiskněte a držte tlačítko C/OFF (mazání/
vypnuto) (f), dokud nedojde k vypnutí laseru.
LENOSTI
OBSLUHA
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ
Nebude-li během 3 minut stisknuto žádné tlačítko, laserový měřič se automaticky vypne.
VAROVÁNÍ! Nepokládejte laser
do takové polohy, kde by mohly
jakékoli osoby upřít zrak do laserového paprsku, ať již neúmyslně
nebo záměrně. Budete-li se dívat
do laserového paprsku, může dojít
k poškození zraku.
VYMAZÁNÍ MĚŘENÍ
Stiskněte jednou tlačítko C/OFF (f), aby došlo
k vymazání posledního měření.
Měření
Pokyny pro obsluhu
MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
1. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON
- zapnuto) (e), aby došlo k zapnutí laserového měřiče.
2. Zaměřte laserový měřič na požadovaný
cíl.
3. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON zapnuto) (e), aby došlo k záznamu měření
na displeji měřiče (d).
UPOZORNĚNÍ: Použití ovládacích či
nastavovacích prvků nebo provádění
jiných postupů, než je výslovně uvedeno, může mít za následek nebezpečné
ozáření.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení zranění nebo poškození
zařízení a z důvodu zajištění souhlasných a kvalitních odečtů, by měla
být před a po provádění důležitých
měření pravidelně prováděna kontrolní
měření. Viz část Kontrola kalibrace
v kapitole Údržba.
PRŮBĚŽNÉ MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI
(OBR. 2, 3, 6)
1. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON
- zapnuto) (e), aby došlo k zapnutí laserového měřiče.
2. Zaměřte laserový měřič na požadovaný
cíl.
3. Stiskněte a dr žte tlačítko DIST (ON
- zapnuto) (e) po dobu tří sekund, aby
došlo k aktivaci režimu Průběžné měření
vzdálenosti. Přemístěte laserový měřič,
aby mohla být změřena požadovaná
vzdálenost. Na displeji měřiče budou blikat
písmena „trc“ (sledování).
POZNÁMK A: Bude-li laserový měřič
pracovat v režimu Průběžné měření
vzdálenosti, indikátor laseru (l) bude trvale
svítit.
4. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON - zapnuto) (e), aby došlo k ukončení režimu
průběžného měření.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Všechna měření
jsou vztažena k základně laserového měřiče
(obr. 4).
Ovládací panel laseru
ZAPNUTÍ LASEROVÉHO MĚŘIČE VZDÁLENOSTI
(OBR. 2, 6)
(OBR. 1, 2)
1. Podle výše uvedeného postupu vložte do
laseru dvě baterie LR03 (velikost AAA).
Ujistěte se, zda je řádně zajištěn kryt
úložného prostoru pro baterie (a).
2. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte tlačítko DIST (ON - zapnuto). Na místě, na které
bude laser nasměrován, se objeví červeně
svíticí bod laseru.
POZNÁMKA: Na displeji se objeví ikonka
baterie, která zde bude zobrazena, dokud
bude probíhat měření.
Funkce
PŘIČTENÍ NEBO ODEČTENÍ MĚŘENÍ
1. Zapněte laserový měřič.
2. Zaměřte laserový měřič na požadovaný
cíl.
9
3. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON zapnuto) (e), aby došlo k změření první
vzdálenosti.
4. Stiskněte tlačítko + nebo – (k, j), aby došlo
k aktivaci přičítací nebo odečítací funkce.
Na displeji bude zobrazeno + nebo –.
5. Stiskněte znovu tlačítko DIST (ON - zapnuto), aby došlo k přičtení nebo odečtení
druhého měření. Na hlavním řádku displeje
(s) se objeví vypočítané výsledky. Druhé
měření bude zobrazeno na pomocném
řádku (p).
5. Zaměřte laserový měřič na třetí požadovaný cíl a stiskněte jednou tlačítko DIST (ON
- zapnuto) (e), aby došlo k záznamu třetí
vzdálenosti.
6. Na hlavním řádku displeje (s) bude zobrazen vypočítaný prostorový objem. Třetí
měření bude zobrazeno na pomocném
řádku (p).
POZNÁMKA: Konečný výsledek bude
uveden v krychlových metrech nebo krychlových stopách.
ÚDRŽBA LASERU
DŮLEŽITÉ: Demontáž laserového měřiče
způsobí zrušení všech záruk vztahujících se
na tento výrobek.
• V určitých provozních podmínkách se mohou na čočce emitoru laseru a přijímače
nahromadit nečistoty. Toto znečištění má
vliv na kvalitu laserového paprsku a na
pracovní dosah. Čočka by měla být čištěna
pomocí navlhčeného vatového tamponu,
jako na uvedeném obrázku 5.
Z VO L E N Í J E D N OT E K M Ě Ř E N Í
(OBR. 2)
Po každém stisknutí tlačítka (g) dojde k přepnutí laserového měřiče na další jednotky
měření.
MĚŘENÍ PLOCHY
(OBR. 2, 3, 7)
1. Zapněte laserový měřič.
2. Stiskněte tlačítko pro měření plochy (h). Na
displeji bude zobrazena ikonka plochy.
3. Zaměřte laserový měřič na první požadovaný cíl, jako na uvedeném obrázku. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON - zapnuto) (e),
aby došlo k záznamu první vzdálenosti.
4. Zaměřte laserový měřič na druhý požadovaný cíl a stiskněte jednou tlačítko DIST
(ON - zapnuto) (e), aby došlo k záznamu
druhé vzdálenosti.
5. Na hlavním řádku displeje (s) bude zobrazena vypočítaná plocha. Druhé měření
bude zobrazeno na pomocném řádku (p).
POZNÁMKA: Konečný výsledek bude
uveden ve čtverečních metrech nebo
čtverečních stopách.
VAROVÁNÍ: NEZAPÍNEJTE laserový
měřič při čištění čočky. Při pohledu
do laserového paprsku může dojít
k poškození zraku.
•
•
•
MĚŘENÍ PROSTOROVÉHO OBJEMU
(OBR. 2, 3, 8)
1. Zapněte laserový měřič.
2. Stiskněte tlačítko měření prostorového
objemu (i). Na displeji bude zobrazena
ikonka prostorového objemu.
3. Zaměřte laserový měřič na první požadovaný cíl, jako na uvedeném obrázku. Stiskněte jednou tlačítko DIST (ON - zapnuto)
(e), aby došlo k záznamu první vzdálenosti.
4. Zaměřte laserový měřič na druhý požadovaný cíl a stiskněte jednou tlačítko DIST
(ON - zapnuto) (e), aby došlo k záznamu
druhé vzdálenosti.
•
•
•
10
Kryt může být čištěn pomocí navlhčeného
hadříku z bavlněné tkaniny. POUŽÍVEJTE
POUZE VODU - NEPOUŽÍVEJTE čističe
nebo rozpouštědla. Před uložením nechejte laserový měřič oschnout.
Chcete-li, aby byla zachována přesnost
naměřených hodnot, pravidelně provádějte
kontrolní měření. Viz část Kontrola kalibrace.
Musí-li být provedena oprava vašeho
laserového měřiče, svěřte ji nejbližšímu
autorizovanému servisu D EWALT.
Nebudete-li laserový měřič používat, uložte jej v dodávaném váčku.
Neukládejte laserový měřič do váčku,
není-li suchý. Osušte vnější povrch laserového měřiče měkkou a suchou tkaninou
a nechejte je řádně oschnout.
Neskladujte laserový měřič při teplotách
nižších než -7 °C nebo vyšších než 70 °C.
UPOZORNĚNÍ: K čištění nekovových částí laserového měřiče nikdy
nepoužívejte rozpouštědla nebo
jiné agresivní látky. Tyto chemikálie
mohou oslabit materiály, které jsou
používány v těchto částech. Používejte
pouze tkaninu navlhčenou ve vodě
a mýdlovém roztoku. Zamezte tomu,
aby se do tohoto zařízení dostala voda.
Nikdy neponořujte žádnou část tohoto
zařízení do kapaliny. Při čištění laseru
nikdy nepoužívejte stlačený vzduch.
KatalogoPopis
vé číslo
253
Laserový měřič je
příliš studený
255
Slabý signál
256
Kontrola kalibrace
257
Pomocí laserového měřiče změřte ověřenou
vzdálenost (od 3 do 10 m), abyste se ujistili,
zda je funkce měřiče správná.
258
Příslušenství laseru
260
U autorizovaného prodejce můžete zakoupit
doporučené příslušenství pro váš laserový
měřič.
294
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto výrobkem pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
Čištění
VAROVÁNÍ:
• Před čištěním jednotky laseru
z něj vyjměte baterie.
• K čištění nekovových součástí
nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Používejte pouze tkaninu
navlhčenou ve vodě a mýdlovém
roztoku.
• Zamezte tomu, aby se do tohoto
zařízení dostala voda. Nikdy
neponořujte žádnou část tohoto
zařízení do kapaliny.
• K čištění laseru nepoužívejte stlačený vzduch.
Potřebujete-li pro umístění jakéhokoli příslušenství pomoc, kontaktujte prosím nejbližšího
autorizovaného prodejce D EWALT.
NEBEZPEČÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění se nikdy nedívejte
přímo do laserového paprsku, a to
i v případě, máte-li nebo nemáte-li
ochranné brýle.
Řešení problémů
Neumožní-li pracovní podmínky provedení
přesného měření, na displeji se objeví kód
poruchy. Popis jednotlivých kódů poruch je
uveden v následující tabulce.
KatalogoPopis
vé číslo
204
Početní chyba
252
Laserový měřič je
příliš horký
Odstranění problému
Nechejte laserový
měřič zahřát
Změňte povrch cíle
(položte například
na skleněnou výplň
dveří bílý papír)
Nesprávný odečet Změňte povrch cíle
(položte například
na skleněnou výplň
dveří bílý papír)
Příliš mnoho světla
Vytvořte stín na
na cílové ploše
cílové ploše
Práce mimo provozní Pracujte v provozním
dosah
dosahu
Přerušený laserový Opakujte měření
paprsek
Zobrazení nadměrné Přepněte na metrické
hodnoty
jednotky a opakujte
měření
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností D E WALT.
Odstranění problému
Opakujte měření
Nechejte laserový
měřič vychladnout
11
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Baterie
•
Při likvidaci baterií dbejte na ochranu životního prostředí. Informujte se u příslušných
úřadů o ekologické likvidaci baterií.
12
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb
zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list nebo doklad o koupi předložit
prodávajícímu, případně servisnímu středisku
DEWALT pověřenému vykonáváním záručních
oprav. Ve vlastním zájmu si záruční list
spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek
ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také
naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme
záruční dobu daleko přesahující minimální
požadavky vyplývající ze zákona.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodníka nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na jeden bezplatný servis v autorizovaném
servisním středisku DEWALT. Zárukou kvality
firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2010
zst00134468 - 23-08-2010
13
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising