D25602K | DeWalt D25602K MID SIZE HAMMER instruction manual

372000-76 EST
D25501
D25601
D25602
D25603
D25820
D25831
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
17
Joonis / Рисунок 1A.
3
Joonis / Рисунок 1B.
l
c
m
f
e
d
a
w
g
p
e
Joonis / Рисунок 2A.
l
j
k
n
m
i
h
c
4
o
D25831
Joonis / Рисунок 2B.
c
z
k
p
Joonis / Рисунок 3
D25602
D25601
s
t
u
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
q
g
q
r
r
D25603
D25831
s
t
u
g
g
q
q
r
r
5
Joonis / Рисунок 4A.
Joonis / Рисунок 5
f
Joonis / Рисунок 4B.
m
Joonis / Рисунок 6
D25831
D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820
d
d
c
6
EESTI KEEL
SDS MAX ® KOMBINEERITUD LÖÖKTRELL
JA MEISEL
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
(Ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
V
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Löögienergia
(EPTA 05/2009)
J
Maks. puurimisulatus betoonis:
täisterad
mm
õõnesterad
mm
Optimaalne puurimisulatus betoonis:
täisterad
mm
Meiseldusasendid
Tööriistahoidja
Mass
kg
LPA (helirõhk)
dB(A)
KPA (helirõhu määramatus)
dB(A)
LWA (helivõimsus)
dB(A)
KWA (helivõimsuse määramatus) dB(A)
D25501
230
D25601
230
D25602
230
D25603
230
D25820
230
D25831
230
230/115
1
1100
230/115
1
1250
230/115
1
1250
230/115
1
1250
230/115
1
1150
230/115
1
1250
8
8
8
8
8
8
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
–
–
18–26
18
SDS Max®
6,15
25–35
18
SDS Max®
6,8
25–35
18
SDS Max®
6,9
25–35
18
SDS Max®
6,95
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
–
–
18
18
SDS Max® SDS Max®
5,8
6,1
94
3
104
3
95
3
106
3,6
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Betooni puurimine
m/s²
ah,HD =
Määramatus K =
m/s²
18,3
1,8
8,8
1,5
8,7
1,5
8,7
1,5
–
–
–
–
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Meiseldamine
ah,Cheq =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
13,2
1,6
7,2
1,5
6,8
1,5
6,8
1,5
13,2
1,6
8,3
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
7
EESTI KEEL
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
D25820, D25831
2000/14/EÜ Elektriline betoonipurusti (käeshoitav)
m </= 15 kg, Lisa VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Saksamaa,
Teavitatud asutuse ID nr: 0197
Helitase vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ (artikkel
12, lisa III, nr 10; m </= 15 kg)
LWA (mõõdetud helivõimsus)
dB(A) 102
LWA (tagatud helivõimsus)
dB(A) 105
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTIGA allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST! Juhib tähelepanu
ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks
võib olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab toimingule, mis ei
ole seotud kehavigastustega, kuid
kui seda ei väldita,võib see kaasa tuua
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
8
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
05.21.2012
HOIATUS. Vigastusriski
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
EESTI KEEL
c)
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögioht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud
asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
d)
e)
f)
g)
ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti
on tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel, kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada. Kontrollige,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud elektritööriistadest.
f) Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Õigesti
hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja
neid on lihtsam juhtida.
9
EESTI KEEL
g)
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui
tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
Siduri seadistus 40 Nm on mõeldud
enamikule puurimistöödele.
Siduri seadistus 80 Nm on mõeldud
suuremat pöördemomenti nõudvatele
töödele.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Punane LED-näidik. Üksikasjaliku teabe
leiate jaotisest LED-näidikud.
Kollane LED-näidik. Üksikasjaliku teabe
leiate jaotisest LED-näidikud.
Löökpuurtrellide täiendavad
ohutuseeskirjad
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage lisakäepidet (c), kui see tarniti koos
tööriistaga. Kontrolli kadumine võib põhjustada
vigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud
käepidemetest kohtades, kus lõikeketas võib
puutuda kokku varjatud juhtmetega. Pinge
all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda
kasutajale elektrilöögi.
Muud riskid
Löökpuurtrellide/-meislite kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid:
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
10
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (w), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Lööktrell
(D25501, D25601, D25602, D25603)
või
1 Meisel (D25820, D25831)
1 Külgkäepide
1 riistakomplekt (ainult K-mudelitel)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1A, 1B, 2A, 2B)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Päästiklüliti (D25501, D25601, D25602,
D25603)
Toitelüliti (D25820, D25831)
b. Lukustuse liuglüliti (D25601, D25602, D25603)
c. Külgkäepide
d. Põhikäepide
EESTI KEEL
e. Aktiivne vibratsioonikontroll (D25601, D25602,
D25603, D25831)
f. Režiimilüliti
g. Elektrooniline kiiruse ja löögijõu valits
(D25601, D25602, D25603, D25831)
h. Klamberratas
i. Külgkäepideme klamber
j. Terasrõngas
Elektrooniline kiirus- ja
löögijõu kontroll (joon. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektrooniline kiirus- ja löögijõu kontroll (g) pakub
järgmisi eeliseid:
– väiksemate lisatarvikute kasutamine ilma
purunemisohuta;
k. Muhv
– väiksem murenemisoht meiseldamisel ja
pehmete või haprate materjalide puurimisel;
l. f. Tööriistahoidik
– optimaalne kontroll tööriista üle meiseldamisel.
m. Lukustushülss
n. Tihvt
o. Rõngas
p. Külgkäepideme nupp
SIHTOTSTARVE
D25501, D25601, D25602, D25603
Teie löökpuurtrell on ette nähtud professionaalseks
puurimiseks ja kruvide keeramiseks
meiseldamiseks.
D25820, D25831
Teie meisel on ette nähtud professionaalseks
meiseldamiseks ja purustamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need meislid on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik teostab järelevalvet. Lapsi ei
tohiks jätta valveta tööriista lähedusse.
Pehme käivitamise funktsioon
D25601, D25602, D25603, D25831
Pehme käivitamise funktsioon võimaldab tööriistal
aeglaselt kiirendada ning hoida ära puurotsiku
eemaldamise kavandatud augu asukohast.
Pehme käivitamise funktsioon vähendab ka
vahetut pöördemomenti, mis seadmele ja
kasutajale üle kandub, kui tööriist käivitatakse nii,
et puurotsik on olemasolevas augus.
Kaitsesidur
HOIATUS. Kasutaja peab tööriista
kasutades alati säilitama tugeva
haarde.
Kaitsesidur vähendab maksimaalset
pöördemomenti, mis kantakse üle kasutajale, kui
puuri tera kiilub kinni. See funktsioon ennetab ka
ülekande ja elektrimootori seiskumist.
MÄRKUS. Lülitage tööriist alati välja,
kui pöördemomenti muudate, muidu
võib tööriist saada kahjustusi.
TÄIELIK PÖÖRDEMOMENDI KONTROLL (CTC)
(JOON. 3)
D25602
Täielik pöördemomendi kontroll (CTC) annab
kasutaja käsutusse kaheetapilise mehaanilise
siduri, millel on pöördemomendi reguleerimise
võimalus. Pöördemomendi reguleerimine annab
parema kontrolli mitmetel töödel.
Madal seade (40 Nm) võimaldab töötada väiksema
pöördemomendiga ja säilitada suuremat kontrolli
paljudel puurimistöödel. Kõrge seade (80 Nm)
on saadaval raskemateks töödeks, näiteks
õõnespuurimisel ning suurema läbimõõduga
täispuuriotsakute kasutamisel.
Lisateavet vt Kaheetapilise mehaanilise siduri
seadistamine.
ÜLIM PÖÖRDEMOMENDI KONTROLL (UTC)
(JOON. 3)
D25603
Lisaks kaheetapilisele mehaanilisele sidurile
pakub ülim pöördemomendi kontroll (UTC)
suuremat kasutusmugavust ja ohutust tänu
sisseehitatud pöörlemisvastasele tehnoloogiale,
mis tuvastab, kui kasutaja seadme üle kontrolli
kaotab. Kinnijäämisel vähendatakse automaatselt
pöördemomenti ja kiirust. See funktsioon hoiab
ära tööriista iseenesliku pöörlemise ja vähendab
randmevigastuste ohtu.
11
EESTI KEEL
LED-näidikud (joon. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Kollane harjanäidik (q) süttib siis, kui
süsinikharjased on kulunud, ja näitavad, et tööriist
vajab hooldust järgmise 8 töötunni jooksul.
D25601, D25602, D25603
Punane hooldusnäidik (r) süttib siis, kui
lukustusnuppu (b) on kasutatud mõnes
teises režiimis peale meiseldamise. Ülima
pöördemomendi kontrolliga (UTC) mudelitel süttib
punane tuli (r) siis, kui aktiveerub pöörlemisvastane
funktsioon. Punane tuli hakkab vilkuma, kui
tööriistas tekib rike või kui harjad on täiesti ära
kulunud (vt jaotist Harjad peatükis Hooldus).
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1,5 mm2;
maksimaalne pikkus 30 m.
D25831
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
Punane tuli (r) jääb põlema, kui tööriistas tekib
rike või kui harjad on täiesti ära kulunud (vt jaotist
Harjad peatükis Hooldus).
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
Täieliku
vibratsioonisummutusega
põhikäepide (joon. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Põhikäepideme amortisaatorid (d) hoiavad ära
vibratsiooni ülekande kasutajale. See tõstab
kasutusmugavust.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vajad.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
12
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS. Tööriista osad võivad
kuumeneda ning nende vahetamisel
või eemaldamisel tuleks vigastuste
vältimiseks kasutada kindaid.
Külgkäepideme kokkupanek ja
paigaldamine (joon. 2A, 2B)
Külgkäepidet (c) võib paigaldada seadme ükskõik
kummale poole, vastavalt sellele, kas kasutaja on
vasaku- või paremakäeline.
HOIATUS. Tööriista kasutamisel
veenduge alati, et külgkäepide on
õigesti paigaldatud.
D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
(JOON. 2A)
1. Kinnitage terasrõngas (j) rõnga (o) peale,
mis asub tööriistahoidiku (l) taga. Pigistage
mõlemad otsad kokku, paigaldage puks (k) ja
sisestage tihvt (n).
2. Asetage külgkäepideme klamber (i) ja kruvige
külge klambriratas (h). Ärge keerake kõvasti
kinni.
HOIATUS. Kokkupandud külgkäepidet
ei tohi kunagi eemaldada.
EESTI KEEL
3. Kruvige külgkäepide (c) puksi (k) külge ja
seejärel klambriratta külge. Pingutage kindlalt.
4. Pöörake külgmine käepide soovitud
asendisse. Horisontaalseks puurimiseks
raske puurotsakuga soovitame asetada
külgkäepideme u 20-kraadise nurga alla, et
säilitada tööriista üle optimaalne kontroll.
5. Lukustage külgkäepideme paigalduskoost
oma kohale, keerates kinni klambriratta (h).
D25831 (JOON. 2B)
1. Keerake lahti külgkäepideme nupp (p).
2. Libistage külgkäepideme koost seadme külge,
leidke üles paigaldusalal (z) olev terasrõngas
(j). Külgkäepideme õige asend on toruja osa
otsa ja keskpaiga vahel.
3. Pöörake külgmine käepide (c) soovitud
asendisse.
kasutada vastukaaluna kinni kiilunud
puuri otsale.
1. Töörežiimi valimiseks pöörake režiimi
valikulülitit (f), kuni see osutab soovitud
töörežiimi sümbolile.
Te peate võib-olla kergelt keerama
tööriistahoidikut (l), et režiimivalits (f) saaks
minna mööda
asendist.
2. Kontrollige, et režiimivalits (f) on paigale
lukustatud.
Meisliasendi valimine (joon. 5).
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Meislit on võimalik viia ja lukustada kuni 18
erinevasse asendisse.
1. Pöörake režiimivaliku lülitit (f), kuni see osutab
asendile .
4. Libistage ja pöörake külgmine käepide
soovitud asendisse.
2. Pöörake meisel soovitud asendisse.
5. Lukustage külgkäepide oma kohale, keerates
nuppu (p).
3. Seadke režiimivaliku lüliti (f) asendisse
„Hammering only (Ainult löökrežiim)”.
SDS Max® lisatarvikute
sisestamine ja paigaldamine
(joon. 1, 4A, 4B)
See seade kasutab SDS Max® otsikuid ja meisleid
(vt joonis 4B, kus on SDS Max® puurotsiku
läbilõige).
1. Puhastage otsik.
2. Tõmmake lukustushüll (m) tagasi ja sisestage
otsik.
3. Keerake otsikut kergelt, kuni hülss kinnitub
paigale.
4. Tõmmake tera väljapoole, et kontrollida
lukustumist. Löökrežiim nõuab, et kui tera on
hoidikusse lukustatud, saab see liikuda mitu
sentimeetrit teljesuunaliselt.
5. Tera eemaldamiseks tõmmake tagasi tööriista
hoidiku hülssi/rõngast (m) ja tõmmake
tööriistahoidik (l) välja.
Töörežiimi valimine (joon. 1)
Löökpuurimine:
D25501, D25601, D25602, D25603
betooni, tellise, kivi jms puurimiseks.
Ainult haamerdamine:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820, D25831
meiseldamiseks ja purustamiseks.
Selles režiimis on tööriista võimalik
4. Keerake meislit kuni see lukustub asendisse.
Elektrooniline kiirus- ja
löögijõu kontroll (joon. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Keerake valits (g) soovitud tasemele. Keerake
valitsat üles, kui soovite suuremat kiirust, ja alla,
kui väiksemat. Oskus tööriista seadistada tuleb
kogemustega.
– Kui meiseldate või puurite pehmeid ja hapraid
materjale või kui murenemine tuleb viia
miinimumini, valige madal säte.
– Kui purustate või puurite kõvemaid materjale,
seadke valits kõrgele sättele.
Kaheetapilise mehaanilise
siduri seadistamine (joon. 3)
D25602, D25603
MÄRKUS. Lülitage tööriist alati välja,
kui pöördemomenti muudate, muidu
võib tööriist saada kahjustusi.
Viige pöördemomendi hoob (u) sättele 40 Nm või
80 Nm, nagu antud tööks vaja.
• 40 Nm (s) on mõeldud enamikule
puurimistöödele ning lülitub kergesti välja, kui
puuriotsak puutub vastu võõrkehi.
• 80 Nm (t) on mõeldud suuremat
pöördemomenti nõudvateks töödeks, näiteks
õõnesterade kasutamisel ja sügavate
13
EESTI KEEL
aukude puurimisel, see lülitub välja kõrgemal
pöördemomendil.
MÄRKUS. Kui 80 Nm pole võimalik valida,
kasutage tööriista koormusega ning proovige
uuesti.
Iga kord, kui tööriista sisse lülitate, lülitub
siduriasend 1 automaatselt sättele 40 Nm (s),
kõige tundlikumale sättele.
Sügavusvarras
(LISATARVIK)
1. Vajutage ja hoidke külgkäepidemel asuvat
sügavusvarda vabastusnuppu.
MÄRKUS. Töötemperatuur on -7 kuni +40 ˚C (19
kuni 104 ˚F). Tööriista kasutamine väljaspool seda
temperatuurivahemikku võib vähendada tööriista
eluiga.
Õige käte asend (joon. 6)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
2. Seadistage sügavusvarras nii, et varda otsa ja
puurotsiku vaheline kaugus võrduks soovitud
puurimissügavusega.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on
külgkäepidemel (c) ja teine käsi põhikäepidemel
(d).
3. Vabastage nupp, et lukustada varras oma
asendisse. Sügavusvardaga puurimisel
lõpetage töö siis, kui varda ots puudutab vastu
materjali pinda.
Sisse- ja väljalülitamine (joon. 1)
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati ohutusjuhiseid
ja kohalduvaid eeskirju.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS. Tööriista osad võivad
kuumeneda ning nende vahetamisel
või eemaldamisel tuleks vigastuste
vältimiseks kasutada kindaid.
HOIATUS.
• Arvestage torude ja juhtmestiku
asukohti.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet (ligikaudu 20 kg). Suurem
rakendatud jõud ei kiirenda
puurimist, kuid vähendab tööriista
sooritusvõimet ja lühendab selle
eluiga.
• Hoidke alati tööriista kahe käega
ja veenduge, et seisate kindlalt.
Tööriista kasutamisel veenduge alati,
et külgkäepide on õigesti paigaldatud.
14
D25501, D25601, D25602, D25603
Seadme sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (a).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
D25601, D25602, D25603
Lukustuse liugur (b) võimaldab lukustada
päästiklülitit (a) ainult meiseldamisasendisse.
Lukustusnupu aktiveerimisel puurimisrežiimil lülitub
seade automaatselt välja.
Seadme sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (a).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Pidevaks käitamiseks vajutage ja hoidke lüliti (a)
all, lükake lukustusnupp (b) üles ja vabastage lüliti.
Kui soovite lõpetada tööriista pideva käitamise,
vajutage korraks lülitit ja vabastage see. Töö
lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
D25820, D25831
Tööriista sisselülitamiseks vajutage toitelülitile (a)
päästiku alumises osas.
Tööriista väljalülitamiseks vajutage toitelülitile
päästiku ülemises osas.
Löökpuurimine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage toitelülitit (a).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Puurimine täisteraga (joon. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sisestage sobiv puuritera.
2. Seadke režiimivaliku lüliti (f) löökpuurimise
asendisse.
EESTI KEEL
3. Ainult D25601, D25602, D25603: Seadistage
elektrooniline kiirus- ja löögijõu kontroll (g).
4. Paigaldage ja reguleerige külgkäepide (c).
5. Märkige puurimiskoht.
6. Vajutage puuri tera vastu puurimiskohta ja
lülitage tööriist sisse.
7. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
Puurimine õõnesteraga (joon. 1)
1. Sisestage sobiv puuritera.
2. Paigaldage õõnespuuri keskpuur.
3. Seadke režiimivaliku lüliti (f) löökpuurimise
asendisse.
4. Ainult D25601, D25602, D25603: Keerake
elektrooniline kiirus- ja löögijõu kontroll (g)
keskmisele või kõrgele sättele.
5. Paigaldage ja reguleerige külgkäepide (c).
6. Vajutage keskpuur vastu puurimiskohta ja
lülitage tööriist sisse. Puurige, kuni õõnestera
läbistab betooni ligikaudu 1 cm jagu.
7. Peatage tööriist ja eemaldage keskpuur.
Asetage õõnespuur tagasi puurimisavasse ja
jätkake puurimist.
8. Kui puurite materjali, mis on paksem kui
õõnespuuri pikkus, eemaldage regulaarselt
betoonijääke.
Selleks, et vältida ebasoovitavat betooni
murdumist puurimisava ümbrusest, puurige
kõigepealt keskpuuriga ava läbi struktuuri.
Seejärel puurige ava läbi mõlema külje.
9. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
Purustamine ja meiseldamine
(joon. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Sisestage sobiv meisel ja pöörake seda
käsitsi; lukustage see ühe 18 asendist.
2. Seadke režiimivaliku lüliti (f) ainult löökrežiimi
asendisse.
3. Ainult D25601, D25602, D25603, D25831:
Seadistage elektrooniline kiirus- ja löögijõu
kontroll (g).
4. Paigaldage ja reguleerige külgkäepide (c).
5. Lülitage tööriist sisse ja alustage tööd.
6. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Masin pole kasutaja poolt hooldatav. VIIGE TÖÖRIIST
DEWALTi volitatud remonditöökotta ligikaudu
iga 150 töötunni järel. Kui probleemid ilmnevad
enne seda, võtke ühendust DEWALTI volitatud
hooldustöökojaga.
Harjad (joon. 3)
Süsinikharjaseid ei saa kasutaja ise hooldada.
Viige tööriist DEWALTI volitatud hooldustöökotta.
Kollane harjaste märgutuli (q) süttib, kui
süsinikharjad on peaaegu kulunud. Pärast
täiendavat 8 töötundi või kui harjad on täiesti
kulunud, lülitub mootor automaatselt välja.
Tööriista tuleb hooldada niipea, kui teenindustuli (r)
põlema süttib.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selliste
tööde ajal kandke heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või õrnatoimelise seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
15
EESTI KEEL
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Erinevad SDS Max® puuri- ja meisliterad on
saadaval lisavarustusena.
Saadaval on ka sügavusvarras.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
viimist jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР
И ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Энергия удара
(EPTA 05/2009)
Максимальный диаметр сверления
в бетоне:
сплошной бур
полая коронка
Оптимальный диаметр сверления
в бетоне:
сплошной бур
Позиции фиксации долот
Патрон
Вес
LρA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Вт
D25501
230
1
1100
D25601
230
1
1250
D25602
230
1
1250
D25603
230
1
1250
D25820
230
1
1150
D25831
230
1
1250
Дж
8
8
8
8
8
8
мм
мм
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
–
–
мм
кг
18–26
18
SDS
Max®
6.15
25–35
18
SDS
Max®
6.8
25–35
18
SDS
Max®
6.9
25–35
18
SDS
Max®
6.95
–
18
SDS
Max®
5.8
–
18
SDS
Max®
6.1
дБ(А)
дБ(А)
94
3
92
3
93
3
93
3
94
3
95
3
дБ(А)
дБ(А)
104
3
103
3
104
3
104
3
104
3
106
3.6
В
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
м/с²
18.3
8.8
8.7
8.7
–
–
ah,HD =
Погрешность K =
м/с²
1.8
1.5
1.5
1.5
–
–
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
13.2
7.2
6.8
6.8
13.2
8.3
Погрешность K =
м/с²
1.6
1.5
1.5
1.5
1.6
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использовать-
ся для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным видам применения инструмента.
Однако, если инструмент применяется не по основному назначению,
с другими принадлежностями или
содержится в ненадлежащем порядке,
уровень вибрации будет отличаться
от указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести к получению травмы легкой или средней
тяжести.
18
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25820, D25831
2000/14/EC, Электрический бетонолом (переносной) м </= 15 кг, Приложение VIII; TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D51105 Köln, Germany, Идентификационный №
Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная
акустическая мощность)
дБ
102
LwA (гарантированная
акустическая мощность)
дБ
105
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает это
заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.21.2012
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению тяжелой
травмы.
b)
c)
d)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или
горючие пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть
e)
f)
провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами,
такими как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше
тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его
вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента.
Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ. Использование кабеля, пригодного для работы на
открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
20
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с
неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с
данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы. Использование электроинструмента
не по назначению может создать опасную
ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с
использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Надевайте защитные очки.
Муфта сцепления 40 Нм для большинства работ по сверлению
Муфта сцепления 80 Нм для операций с высоким крутящим моментом
Дополнительные инструкции
по технике безопасности при
работе перфораторами
•
•
•
Надевайте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере
слуха.
При работе пользуйтесь (c) дополнительной рукояткой (рукоятками), прилагающейся к инструменту. Потеря контроля над инструментом может привести к
тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов и отбойных
молотков:
- Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые
остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене насадок.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
при работе с бетоном и/или кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Используйте средства защиты органов слуха.
Красный светодиодный индикатор
сервисного обслуживания. Подробное описание см. в разделе Светодиодные индикаторы сервисного
обслуживания.
Желтый светодиодный индикатор
сервисного обслуживания. Подробное описание см. в разделе Светодиодные индикаторы сервисного
обслуживания.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (w), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор (D25501, D25601, D25602,
D25603) или
1 Отбойный молоток (D25820, D25831)
1 Боковая рукоятка
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти
во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А, 1В, 2А, 2B)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или
какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или повреждению инструмента.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Курковый пусковой выключатель (D25501,
D25601, D25602, D25603)
Клавиша пускового выключателя (D25820,
D25831)
b. Кнопка блокировки выключателя (D25601,
D25602, D25603)
c. Боковая рукоятка
d. Основная рукоятка
e. Активное управление вибрации (D25601,
D25602, D25603, D25831)
f. Переключатель режимов работы
g. Электронный регулятор скорости вращения и силы удара (D25601, D25602,
D25603, D25831)
h. Зажимное колесо
i. Зажим боковой рукоятки
j. Стальной хомут
k. Втулка
l. Патрон
m. Муфта патрона
n. Штифт
o. Зажимное кольцо
p. Зажимная ручка боковой рукоятки
НАЗНАЧЕНИЕ
D25501, D25601, D25602, D25603
Ваш перфоратор предназначен для профессиональных работ по сверлению и долблению.
D25820, D25831
Ваш отбойный молоток предназначен для профессиональных работ по дроблению, долблению и разбиванию.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные перфораторы и отбойные молотки
являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Плавный пуск
D25601, D25602, D25603, D25831
После каждого включения электроинструмента
данная функция автоматически постепенно
увеличивает скорость, что дает возможность
легко и точно подвести насадку к рабочей
точке.
22
Также функция плавного пуска уменьшает
непосредственную реакцию от крутящего
момента на двигатель и оператора при начинании работ с насадкой, установленной в уже
существующем отверстии.
Электронный регулятор скорости вращения и силы удара (Рис. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара (g) позволяет воспользоваться
следующими преимуществами:
–
–
–
использование небольших по размеру принадлежностей без риска их повреждения;
при долблении мягких или хрупких материалов уменьшение их крошения;
оптимальный контроль над инструментом
при точных работах.
Муфта предельного момента
Предохранительная муфта предельного момента снижает реакцию от крутящего момента,
действующую на оператора при заклинивании
бура. Это устройство также предотвращает
останов трансмиссии и электродвигателя.
Муфта предельного момента установлена на
заводе-изготовителе и не может регулироваться в дальнейшем.
Полное регулирование крутящего момента
(СТС) (Рис. 3)
D25602
Полное регулирование крутящего момента
(СТС) позволяет пользователю регулировать
настройки крутящего момента при помощи
двухступенчатой механической зажимной
муфты. Регулирование крутящего момента
обеспечивает дополнительный контроль при
выполнении различных операций.
Низкий момент (40 Нм) позволяет управлять
инструментом со сниженным уровнем крутящего момента, увеличивая контроль при
выполнении продолжительных работ по сверлению. Высокий момент (80 Нм) подходит для
выполнения более сложных операций, например, для сверления полыми коронками или
сплошными бурами большого диаметра.
Дополнительную информацию см. в разделе
Настройка двухступенчатой механической
зажимной муфты.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД КРУТЯЩИМ
МОМЕНТОМ (UTC) (Рис. 3)
D25603
В дополнение к двухступенчатой механической зажимной муфте функция абсолютного
контроля над крутящим моментом (UTC) обеспечивает оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной обнаружить потерю контроля оператора над инструментом. При обнаружении заклинивания
насадки крутящий момент и скорость немедленно снижаются. Данная функция предотвращает самовращение инструмента, снижая риск
повреждения запястья оператора.
Полное регулирование крутящего момента (Рис. 3)
D25602, D25603
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед изменениями в настройках крутящего
момента всегда выключайте инструмент, в противном случае он может
сломаться.
Данный инструмент снабжен функцией полного
регулирования крутящего момента для дополнительного контроля при помощи двухступенчатого зажимного механизма. Дополнительную
информацию см. в разделе Регулирование
крутящего момента.
Самонастраивающееся регулирование скорости сверления
D25603 (РИС. 3)
Модель D25603 оборудована самонастраивающимся регулированием скорости сверления.
Данная функция контролирует ход инструмента и при необходимости снижает крутящий
момент двигателя до управляемого уровня.
При выявлении статуса загорится красный светодиодный индикатор (r).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если мощность инструмента
недостаточна для выполнения операций по
обычному сверлению и не горит красный светодиодный индикатор, отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания
(Рис. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
На начальной стадии износа графитовых
щеток загорается желтый светодиодный
индикатор износа щеток (s), означая, что
электроинструмент нуждается в сервисном
обслуживании не позднее, чем через 8 часов
эксплуатации.
D25601, D25602, D25603
При активации кнопки блокировки выключателя (b) в любом из режимов, кроме долбления,
загорится красный светодиодный индикатор
(r). Во всех моделях, оборудованных самонастраивающимся регулированием скорости
сверления, при включении данной функции
загорается красный светодиодный индикатор
(r). При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых щеток
красный индикатор начнет мигать (см. Щетки
электродвигателя в разделе Техническое
обслуживание).
D25831
При неисправности электроинструмента или
при полной выработке графитовых щеток загорается красный индикатор сервисного обслуживания (r) (см. Щетки электродвигателя
в разделе Техническое обслуживание).
Антивибрационная основная
рукоятка (Рис. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Амортизаторы в боковой рукоятке (d) поглощают колебания, защищая оператора от вибрации. Это увеличивает комфорт в эксплуатации
электроинструмента.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные
3-х жильные кабели промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую,
чем потребляемая мощность данного инструмента (см. раздел «Технические характеристики»); максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Насадки могут оказаться очень горячими. Во избежание
получения травмы, при смене или
извлечении насадок всегда надевайте
защитные перчатки.
Сборка и установка боковой
рукоятки (Рис. 2А, 2В)
Боковая рукоятка (с) может быть установлена
в передней или задней позиции по обе стороны инструмента, чтобы создать удобство
для пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
24
ВНИМАНИЕ: Всегда работайте инструментом только с правильно установленной боковой рукояткой.
УСТАНОВКА РУКОЯТКИ В ПЕРЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ (РИС. 2А)
D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
1. Установите хомут (k) поверх зажимного
кольца (x) позади патрона (m). Сожмите
обе концевые части хомута, установите
втулку (l) и вставьте штифт (q).
2. Установите зажим рукоятки (j) и навинтите
на него зажимное колесо (h). Не затягивайте туго.
ВНИМАНИЕ: Раз установленный
зажим боковой рукоятки не должен
впоследствии сниматься.
3. Ввинтите боковую рукоятку (c) во втулку (l),
а затем в зажимное колесо. Затяните
с усилием.
4. Поверните собранную боковую рукоятку
в необходимое положение. Для обеспечения полного контроля при горизонтальном
сверлении с использованием тяжелого
бура рекомендуется устанавливать боковую рукоятку под углом приблизительно
20°.
5. Зафиксируйте собранную боковую рукоятку в нужном положении, затянув зажимное
колесо (h).
D25831 (РИС. 2В)
Данная схема сборки рекомендуется для сверления полов.
1. Вывинтите рукоятку (с) из зажима в передней позиции. Оставьте держатель рукоятки
на своем месте.
2. Ввинтите боковую рукоятку в одно из
резьбовых отверстий (i) задней позиции,
расположенных по обе стороны электроинструмента.
D25831 (РИС. 2C)
1. Ослабьте зажимную ручку боковой рукоятки (у).
2. Надвиньте боковую рукоятку на инструмент, расположив стальной хомут (k) на
установочной поверхности (z). Правильное
расположение боковой рукоятки – между
головной частью и серединой цилиндра.
3. Поверните боковую рукоятку (с) под нужным углом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Сдвиньте и поверните боковую рукоятку
в желаемое положение.
5. Зафиксируйте боковую рукоятку в нужном
положении, затянув ручку (у).
Установка и извлечение
насадок SDS Max® (Рис. 1, 4A,
4B)
Данный инструмент работает бурами и долотами SDS Max® (См. вставку на рисунке 4В:
поперечное сечение хвостовика долота SDS
Max®).
1. Очистите хвостовик насадки.
2. Оттяните муфту патрона (р) и вставьте
хвостовик насадки в патрон.
3. Поверните насадку до ощущаемой фиксации в шлицах.
4. Потяните за насадку для проверки надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна иметь
некоторую свободу перемещения в продольном направлении в пределах нескольких сантиметров.
5. Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (р) и извлеките насадку из
патрона.
Регулирование положения
долота (Рис. 5)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Ваш инструмент позволяет установить и зафиксировать долото в 18-ти различных положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (f),
пока он не укажет на символ .
2. Поверните долото в сторону нужной позиции.
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не зафиксируется в нужной позиции.
Настройка скорости вращения и силы удара (Рис. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Поверните регулятор (g) и установите его на
необходимый уровень. Для установки высокой
скорости поверните регулятор вверх, для установки низкой скорости, поверните регулятор
вниз. Правильное регулирование достигается
по приобретении определенного опыта. Пример:
–
При долблении или сверлении мягких или
хрупких материалов, а также для обеспечения минимального крошения необходимо устанавливать регулятор на малые
величины.
–
При долблении или сверлении твердых материалов необходимо поворачивать регулятор
в сторону больших величин.
Выбор режима работы (Рис. 1)
Режим сверления с ударом:
D25501, D25601, D25602, D25603
для сверления в бетоне, камне
и кирпичной кладке.
Режим долбления только:
D25501, D25601, D25602, D25603,
D25820, D25831 для долбления
и разбивания. В этом режиме перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы вращайте
переключатель режимов (f), пока он не
укажет на символ заданного режима.
В отдельных случаях, для установки переклюнеобходимо
чателя режимов (f) на позицию
слегка повернуть патрон (m).
2. Убедитесь, что переключатель режимов (f)
зафиксирован на месте.
Настройка двухступенчатой
механической зажимной
муфты (Рис. 3)
D25602, D25603
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед изменениями в настройках крутящего
момента всегда выключайте инструмент, в противном случае он может
сломаться.
Передвиньте переключатель крутящего момента (t) на значение 40 Нм или 80 Нм, в зависимости от выполняемой операции.
Муфта сцепления 40 Нм (u) разработана для выполнения большинства опе25
РУССКИЙ ЯЗЫК
раций по сверлению и предназначена
для быстрого отключения при контакте
насадки с арматурными стержнями или
другими посторонними материалами.
Муфта сцепления 80 Нм (v) разработана для операций с высоким крутящим
моментом, например, для сверления
буровой коронкой или очень глубоких отверстий, и предназначена для быстрого
отключения при превышении крутящего
момента.
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении крутящего
момента позвольте корпусу двигателя слегка
вращаться.
При каждом подключении инструмента к источнику питания, он автоматически будет переключаться на самое чувствительное сцепление
– 1 на муфте сцепления 40 Нм (u).
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ)
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ
1. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора
упора-ограничителя (n), расположенную на
боковой рукоятке.
2. Передвиньте упор-ограничитель (o); расстояние между концом ограничителя
и концом насадки равняется желаемой
глубине сверления.
3. Отпустите кнопку фиксатора. При сверлении с использованием упора-ограничителя
останавливайтесь, как только конец упора-ограничителя коснется обрабатываемого материала.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Насадки могут оказаться очень горячими. Во избежание
26
получения травмы, при смене или
извлечении насадок всегда надевайте
защитные перчатки.
ВНИМАНИЕ:
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления более 20-ти
кг при работе электроинструментом. Излишнее давление на инструмент не ускорит процесс сверления,
но понизит эффективность его
работы и может сократить срок его
службы.
• Всегда крепко держите инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе. Всегда работайте инструментом только
с правильно установленной боковой
рукояткой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочая температура варьируется от –7 °C до +40 °C. Использование инструмента на открытом воздухе за пределами
температурной нормы значительно сократит
срок службы инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную рукоятку (d).
Включение и выключение
(Рис. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Чтобы
выключить инструмент, отпустите пусковой
выключатель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
D25601, D25602, D25603
Кнопка блокировки (b) фиксирует курковый
выключатель (a) только в режиме долбления.
При активации кнопки блокировки в режиме
сверления электроинструмент в целях безопасности автоматически выключится.
Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите пусковой выключатель.
Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового выключателя (а), передвиньте кнопку блокировки (b)
вверх и отпустите выключатель.
Для выключения непрерывного режима работы инструмента кратко нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя. Всегда выключайте электроинструмент после окончания
работы и перед отключением от электросети.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1)
1. Вставьте соответствующую коронку.
2. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
4. Только D25601, D25602, D25603: При помощи электронного регулятора скорости
вращения и силы удара (g), установите
среднюю или высокую скорость.
5. Установите и отрегулируйте боковую рукоятку (c).
D25820, D25831
6. Поместите острие центрирующего сверла
в отмеченную точку и включите электроинструмент. Сверлите до тех пор, пока коронка не углубится в бетон приблизительно на
1 см.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а) в нижней
части куркового выключателя.
7. Выключите инструмент и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
Чтобы выключить инструмент, нажмите на клавишу пускового выключателя в верхней части
куркового выключателя.
8. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки, регулярно удаляйте высверленные круговые
цилиндры бетона или бетон, заполнивший
полость коронки.
Сверление с ударом
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу пускового выключателя (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу пускового выключателя.
Сверление сплошным буром
(Рис. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
3. Только D25601, D25602, D25603: Настройте скорость вращения и силу удара при
помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую рукоятку (c).
5. Точкой отметьте место, в котором необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
Для предотвращения нежелательного разрушения бетона вокруг отверстия, предварительно просверлите сквозное отверстие
центрирующим сверлом. Затем коронкой
сверлите отверстие наполовину с каждой
стороны от сквозного отверстия.
9. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед отключением от электросети.
Дробление и долбление
(Рис. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
1. Вставьте соответствующее долото и поверните его рукой для фиксации в одной
из 18-ти позиций.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
3. Только D25601, D25602, D25603, D25831:
Настройте скорость вращения и силу удара при помощи электронного регулятора
(g).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Установите и отрегулируйте боковую рукоятку (c).
5. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
6. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед отключением от электросети.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем устанавливать и демонтировать принадлежности, выполнять или изменять настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель находится в положении ВЫКЛ. Непреднамеренный запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Данный инструмент не обслуживается пользователем. Регулярно, приблизительно каждые
150 часов эксплуатации, проверяйте Ваш
электроинструмент в авторизованном сервисном центре DEWALT. В случае возникновения
проблем до истечения указанного срока, обращайтесь в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Щетки электродвигателя
(Рис. 3)
Угольные щетки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент в авторизованный сервисный центр DEWALT.
На начальной стадии износа графитовых щеток загорится желтый светодиодный индикатор
износа щеток (r). По истечении 8-ми часов
эксплуатации инструмента или после полной
выработки щеток двигатель автоматически
выключится.
При загорании светодиодного индикатора
сервисного обслуживания (s) необходимо
провести техническое обслуживание электроинструмента.
28
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса инструмента сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности,
отличные от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной
ситуации. Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только рекомендованными DEWALT принадлежностями.
Различные типы буров и долот SDS Max® можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по
нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
zst00209480 - 07-06-2013
29
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
TYP.
D25602K, D25603K
©
1
E15765 / N030516
www.2helpU.com
28-05-10
TYP.
D25501K
©
1
E15780 / N030513
www.2helpU.com
27-04-10
TYP.
D25501K
©
1
E15781 / N030513
www.2helpU.com
19-04-10
TYP.
D25831K
©
1
E15820 / N030519
www.2helpU.com
28-05-10
TYP.
D25831K
©
1
E15821 / N030519
www.2helpU.com
28-05-10
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising