D25602K | DeWalt D25602K MID SIZE HAMMER instruction manual

588888-81 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25501
D25601
D25602
D25603
D25820
D25831
Obr. 1A
2
Obr. 1B
Obr. 2A
3
Obr. 2B
Obr. 3
4
Obr. 4A
Obr. 5
Obr. 4B
Obr. 6
5
KOMBINOVANÁ A SEKACÍ KLADIVA SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze Velká Británie a Irsko)
Typ
Příkon
Energie rázu
(EPTA 05/2009)
Vrtání do betonu:
plné vrtáky
korunové vrtáky
Optimální rozsah při vrtání
do betonu:
plné vrtáky
Polohy sekáče
Držák nástrojů
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
W
D25501
230
230/115
1
1100
D25601
230
230/115
1
1250
D25602
230
230/115
1
1250
D25603
230
230/115
1
1250
D25820
230
230/115
1
1150
D25831
230
230/115
1
1250
J
8
8
8
8
8
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
–
–
V
V
mm
kg
18–26
25–35
25–35
25–35
–
–
18
18
18
18
18
18
SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
6,15
6,8
6,9
6,95
5,8
6,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
92
3
103
93
3
104
93
3
104
94
3
104
95
3
106
dB(A)
3
3
3
3
3
3,6
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,HD =
m/s²
18,3
8,8
8,7
8,7
–
Odchylka K =
m/s²
1,8
1,5
1,6
1,6
–
Hodnota vibrací ah
Sekání
ah,Cheq =
m/s²
13,2
7,2
6,8
6,8
13,2
Odchylka K =
m/s²
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho
–
–
8,3
1,5
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
6
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může
doba působení vibrací na obsluhu
během pracovní doby značně zkrátit.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu
před účinkem vibrací: údržba nářadí
a jeho příslušenství, udržování rukou
v teple, organizace způsobů práce.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrické demoliční kladivo na
beton (ruční) m </= 15 kg, Dodatek VIII; TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úředně stanovený
orgán ID č.: 0197
Pojistky:
Velká
Británie
a Irsko
Hodnota akustického výkonu stanovená dle
normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek III,
č. 10; m </= 15 kg)
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
LWA (naměřená hodnota akustického výkonu)
dB
102
Definice: Bezpečnostní
pokyny
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
dB
105
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT
na následující adrese nebo na adresách,
které jsou uvedeny na zadní straně tohoto
návodu.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k vážnému nebo smrtelnému zranění.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci
a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.12.2012
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
7
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
8
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
f)
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu,
aby bylo toto nářadí použito osobami,
které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li
nářadí poškozeno, nechejte jej před
použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Další bezpečnostní pokyny
pro vrtací kladiva
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti (c), jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
Při pracích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované
povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími a sekacími kladivy vznikají
následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
–Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
9
Štítky na nářadí
Popis (obr. 1A, 1B, 2A, 2B)
Na nářadí jsou následující piktogramy:
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
a. Spouštěcí spínač (D25501, D25601,
D25602, D25603)
Spínač zapnuto/vypnuto (D25820, D25831)
b. Zajišťovací posuvný spínač (D25601,
D25602, D25603)
c. Boční rukojeť
d. Hlavní rukojeť
e. Aktivní regulace vibrací (D25601,
D25602, D25603, D25831)
f. Volič režimu
g. Elektronický regulátor otáček a rázové
energie (D25601, D25602, D25603,
D25831)
h. Upínací kroužek
i. Umístění pro zadní rukojeť
j. Svorka boční rukojeti
k. Ocelový kroužek
l. Pouzdro
m. Držák nástrojů
n. Tlačítko uvolnění hloubkového dorazu
o. Hloubkový doraz
p. Upínací objímka
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Pro většinu vrtacích aplikací je
určeno nastavení spojky na hodnotu
40 Nm
Pro práce vyžadující vyšší hodnotu
momentu je určeno nastavení spojky na hodnotu 80 Nm
Červená kontrolní dioda údržby.
Podrobný popis naleznete v části
Kontrolní diody údržby.
Žlutá kontrolní dioda údržby.
Podrobný popis naleznete v části
Kontrolní diody údržby.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (w), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
POUŽITÍ VÝROBKU
D25501, D25601, D25602, D25603
Toto vrtací kladivo je určeno pro profesionální
vrtání a sekání.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
D25820, D25831
Vaše sekací kladivo je určeno pro profesionální sekací, sbíjecí a demoliční pracovní
operace.
Balení obsahuje:
1 Vrtací kladivo (D25501, D25601, D25602,
D25603) nebo
1 Sekací kladivo (D25820, D25831)
1 Boční rukojeť
1 Kufřík (pouze modely K)
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
•
•
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých
kapalin nebo plynů.
Tato kladiva jsou elektrická nářadí pro profesionální použití.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto
nářadím dostaly děti. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
10
Funkce plynulého rozběhu
náročnější aplikace, jako jsou jádrové vrtání
a použití vrtáků s velkými průměry.
Viz část Nastavení dvoustupňové mechanické spojky, kde naleznete další informace.
D25601, D25602, D25603, D25831
Funkce plynulého rozběhu umožňuje po
spuštění pomalé zvyšování rychlosti, což zabraňuje vyskakování vrtáku z vrtaného otvoru
při zahájení vrtání.
Tato funkce také omezuje okamžité momentové reakce přenášené na převody a uživatele, pokud je nářadí zapnuto a je-li vrták již
zasunutý ve vrtaném otvoru.
Funkce ULTIMATE TORQUE
CONTROL (UTC) (obr. 3)
D25603
Kromě dvoustupňové mechanické spojky
nabízí funkce Ultimate Torque Control (UTC)
uživateli zvýšený komfort a bezpečnost díky
použité technologii zabraňující otáčení, která
umožňuje detekovat stav, kdy uživatel ztrácí
kontrolu nad kladivem. Je-li detekováno zablokování, okamžitě dojde k snížení otáček
a momentu. Tato funkce zabraňuje samovolnému otáčení nářadí, což omezuje možnost
zranění zápěstí.
Elektronická regulace otáček a energie rázu (obr. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronická regulace otáček a energie rázu
(g) nabízí následující výhody:
–
–
–
umožňuje použití menšího příslušenství,
aniž by došlo k jeho zlomení
minimalizuje prasknutí při sekání nebo
vrtání měkkých nebo křehkých materiálů
poskytuje optimální ovladatelnost nutnou
pro přesné sekání
Kontrolní diody údržby (obr. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Žlutá kontrolní dioda opotřebování uhlíků (s)
se rozsvítí, jakmile se blíží konec provozní
životnosti uhlíků, což znamená nutnost provedení údržby nářadí během následujících
8 provozních hodin.
Spojka s omezovačem
momentu
Spojka s omezovačem momentu omezuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu nářadí v situaci, kdy dojde k zaseknutí vrtáku. Tato funkce také zabraňuje zablokování převodů a elektromotoru.
D25601, D25602, D25603
Červená kontrolní LED dioda údržby (r) se
rozsvítí, je-li zajišťovací tlačítko (b) použito
v jiném pracovním režimu, než je sekání.
U modelů, které jsou vybaveny funkcí Ultimate Torque Control (UTC), se při aktivaci zařízení, které zabraňuje otáčení, rozsvítí červená kontrolní LED dioda (r). Červený indikátor
začne blikat, jakmile dojde k poruše nářadí
nebo k úplnému opotřebování uhlíků (viz část
Uhlíky v kapitole Údržba).
POZNÁMKA: Před provedením
změny nastavení regulace momentu
vždy proveďte vypnutí nářadí, abyste
zabránili jeho poškození.
Úplná regulace momentu
(CTC) (obr. 3)
D25831
Červená kontrolní dioda údržby (r) se rozsvítí,
jakmile dojde k poruše nářadí nebo k úplnému opotřebování uhlíků (viz část Uhlíky v kapitole Údržba).
D25602
Funkce úplné regulace momentu Complete
Torque Control (CTC) nabízí uživateli dvoustupňovou mechanickou spojku s možností
nastavení momentu. Nastavení momentu
poskytuje uživateli lepší ovladatelnost při
různých aplikacích.
Nastavení nízké hodnoty momentu (40 Nm)
umožňuje provoz nářadí s nízkými hodnotami
momentu, což zlepšuje jeho ovladatelnost
při mnoha vrtacích pracích. Nastavení vyšší
hodnoty momentu (80 Nm) je určeno pro
Zcela odpružená hlavní
rukojeť (obr. 1)
D25601, D25602, D25603, D25831
Tlumiče v boční rukojeti (c) absorbují vibrace
přenášené na obsluhu nářadí. Toto vybavení
zvyšuje komfort obsluhy při práci.
11
Elektrická bezpečnost
ním nebo sejmutím příslušenství,
před jakýmkoli seřízením, před
výměnou nástavců nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
Elektrický motor je určen pouze pro provoz
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Pracovní nástroje mohou být horké a při jejich výměně
nebo vyjímání by měly být používány
rukavice, aby nedošlo k zranění.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním odpojovacím transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním a sekundárním vinutím.
Sestavení a montáž boční
rukojeti (obr. 2A, 2B)
Boční rukojeť (c) lze upevnit na přední i zadní
část kladiva tak, aby vyhovovala jak pravákům, tak i levákům.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
DEWALT.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte vždy
s řádně sestavenou boční rukojetí.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
MONTÁŽ V PŘEDNÍ POLOZE (OBR. 2A)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
•
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
•
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.
•
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
1. Nasuňte ocelový kroužek (k) na objímku
(x) nacházející se za držákem nástrojů
(m). Přitiskněte k sobě oba konce ocelového kroužku, namontujte pouzdro (l)
a zasuňte kolík (q).
2. Nasaďte svorku boční rukojeti (j) a našroubujte upínací kroužek (h). Neprovádějte úplné dotažení.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
VAROVÁNÍ: Jakmile bude svorka
boční rukojeti sestavena, neměla by
být nikdy sejmuta.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
3. Našroubujte boční rukojeť (c) do pouzdra
(l) a potom do upínacího kroužku. Proveďte řádné utažení.
Použití prodlužovacího
kabelu
4. Nastavte montážní sestavu boční rukojeti
do požadované polohy. Při vrtání v horizontálním směru s těžkým vrtákem doporučujeme umístit rukojeť v úhlu přibližně
20°, aby byla zajištěna optimální ovladatelnost nářadí.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu se třemi
vodiči, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez
vodiče je 1,5 mm². Maximální délka je 30 m.
5. Zajistěte montážní sestavu boční rukojeti
v dané poloze utažením upínacího kroužku (h).
V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
D25831 (OBR. 2B)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasaze-
Umístění rukojeti v zadní poloze se využívá
zejména při vrtání do podlahy.
12
1. Odšroubujte boční rukojeť (p) a sejměte
ji z přední části nářadí. Uchycení boční
rukojeti nechejte na přední části nářadí.
Pouze sekání:
D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820, D25831 pro
sekací a demoliční práce.
V tomto režimu můžete nářadí také
použít jako páku k uvolnění zaseknutého vrtáku.
2. Zašroubujte boční rukojeť přímo do jedné
z poloh (j) v zadní části na libovolné straně nářadí.
D25831 (OBR. 2C)
3. Nastavte boční rukojeť (c) v požadovaném úhlu.
1. Chcete-li provést volbu pracovního režimu, otáčejte voličem režimu (f), dokud
nebude ukazovat na symbol požadovaného pracovního režimu.
Možná budete muset lehce pohnout
držákem nástrojů (m), aby byl umožněn
přechod voliče (f) přes polohu .
2. Zkontrolujte, zda je volič režimu (f) ve své
poloze řádně zajištěn.
4. Posuňte a otočte boční rukojeť do požadované polohy.
Označení poloh sekáče (obr. 5)
1. Odšroubujte šroub boční rukojeti (y).
2. Nasuňte sestavu boční rukojeti na nářadí
tak, aby se ocelový kroužek (k) nacházel
na místě upnutí (z). Správná poloha boční
rukojeti je mezi upínací hlavou a střední
částí trubice.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Pro nastavení a zajištění sekáče je k dispozici
18 různých poloh.
1. Otáčejte voličem režimu (f), dokud nebude ukazovat na polohu s označením .
2. Otočte sekáč do požadované polohy.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy „pouze sekání“.
4. Otáčejte sekáčem, dokud nedojde k jeho
zajištění.
5. Zajistěte boční rukojeť v požadované
poloze utažením upínacího šroubu (p).
Vložení a vyjmutí příslušenství SDS Max® (obr. 1, 4A, 4B)
Toto nářadí používá vrtáky a sekáče
SDS Max® (viz detail na obr. 4B, kde je znázorněn příčný řez upínací stopky nástroje
SDS Max®).
1. Očistěte upínací stopku pracovního nástroje.
2. Stáhněte dozadu upínací objímku (p)
a vložte do objímky upínací stopku nástroje.
Nastavení elektronického
regulátoru otáček a rázové
energie (obr. 1, 3)
3. Lehce s nástrojem otáčejte, dokud objímka nezapadne do správné polohy.
4. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje,
aby pracovní nástroj, který je upnutý
v držáku nástrojů, prováděl v axiální ose
pohyb v rozsahu několika centimetrů.
D25601, D25602, D25603, D25831
Otočte regulátor (g) na požadovanou hodnotu. Chcete-li nastavit vyšší otáčky, otočte
regulátor nahoru a chcete-li nastavit nižší
otáčky, otočte regulátor dolů. Požadované
nastavení je otázkou zkušeností. Například:
5. Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte směrem dozadu upínací objímku
držáku nástrojů (p) a vyjměte nástroj
z nářadí.
Volba pracovního režimu
(obr. 1)
Příklepové vrtání:
D25501, D25601, D25602, D25603
pro vrtání do betonu, cihel, kamene
a zdiva.
13
–
při sekání nebo vrtání měkkých a křehkých materiálů nebo je-li vyžadována
minimální lámavost, nastavte regulátor do
polohy pro nízký výkon
–
při sekání nebo vrtání tvrdých materiálů nastavte regulátor do polohy pro vysoký výkon
Nastavení spínače regulace
momentu (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika
vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
D25602, D25603
POZNÁMKA: Před provedením
změny nastavení regulace momentu
vždy proveďte vypnutí nářadí, abyste
zabránili jeho poškození.
VAROVÁNÍ: Pracovní nástroje mohou být horké a při jejich výměně
nebo vyjímání by měly být používány
rukavice, aby nedošlo k zranění.
Nastavte ovládací páčku momentu (t) na
hodnotu 40 Nm nebo 80 Nm v závislosti na
prováděném pracovním úkonu.
VAROVÁNÍ:
Nastavení spojky na hodnotu 40 Nm
(u) je určeno pro většinu vrtacích aplikací a je určeno pro snadné vypínání
spojky, narazí-li vrták na žebírkovou
ocel nebo na jiný tvrdý materiál.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Vyvíjejte na nářadí pouze lehký tlak
(asi 20 kg). Nadměrný tlak na nářadí vrtání neurychlí, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
Nastavení spojky na hodnotu 80 Nm
(v) je určeno pro pracovní aplikace
využívající vyšší hodnotu momentu,
jako jsou jádrové vrtání a vrtání hlubokých děr a je určeno pro vypínání
spojky při vyšších hodnotách momentu.
• Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj.
Nářadí používejte vždy s řádně
sestavenou boční rukojetí.
POZNÁMKA: Při změně momentu umožněte
mírné otočení krytu motoru.
POZNÁMKA: Provozní teplota je -7 až
+40 °C. Používání nářadí mimo tento teplotní
rozsah zkracuje provozní životnost nářadí.
Při každém připojení napájecího kabelu
k elektrické síti bude automaticky zvoleno
výchozí nastavení spojky č. 1 na hodnotu
40 Nm (u), což je nejcitlivější nastavení.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
Hloubkový doraz
(DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
1. Stiskněte a držte uvolňovací tlačítko
hloubkového dorazu na boční rukojeti.
2. Nastavte hloubkový doraz (o) tak, aby
vzdálenost mezi koncovou částí dorazu
a koncovou částí vrtáku odpovídala požadované hloubce vrtání.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (d).
3. Uvolněte tlačítko, aby došlo k zajištění
hloubkového dorazu v požadované poloze. Při vrtání s hloubkovým dorazem
ukončete vrtání, jakmile se doraz dostane
do kontaktu s povrchem materiálu.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
POUŽITÍ
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač.
Pokyny pro použití
D25601, D25602, D25603
D25501, D25601, D25602, D25603
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a).
Zajišťovací posuvný spínač (b) umožňuje zajištění spouštěcího spínače (a), pracuje-li nářadí v režimu sekání. Je-li zajišťovací tlačítko
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
14
4. Pouze modely D25601, D25602, D25603:
Nastavte elektronický regulátor otáček
a rázové energie (g) na střední nebo
vysokou hodnotu.
použito v režimu vrtání, bezpečnostní funkce
nářadí zajistí jeho automatické vypnutí.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a).
5. Namontujte a nastavte boční rukojeť (c).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
6. Umístěte vodicí vrták na značku a spusťte
nářadí. Vrtejte, dokud korunový vrták nevnikne do betonu do hloubky zhruba 1 cm.
Chcete-li pracovat v nepřetržitém režimu,
stiskněte a držte stisknutý spínač (a), přesuňte zajišťovací tlačítko (b) směrem nahoru
a uvolněte hlavní spínač.
7. Zastavte nářadí a vyjměte vodicí vrták.
Nasaďte korunový vrták znovu do otvoru
a pokračujte ve vrtání.
Chcete-li nepřetržitý provoz nářadí zrušit,
stiskněte krátce spínač a uvolněte jej. Po
ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
8. Při vrtání materiálu s tloušťkou větší než
je výška korunového vrtáku v pravidelných intervalech odlamujte válec betonu
uvnitř korunového vrtáku.
D25820, D25831
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spodní
část spínače zapnuto/vypnuto (a).
Aby nedošlo k náhodnému odlomení
betonu okolo vrtaného otvoru, provrtejte
nejdříve celý materiál vodicím vrtákem.
Potom z každé strany materiálu vyvrtejte
jádro do poloviny tloušťky materiálu.
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte horní část
spínače zapnuto/vypnuto.
Příklepové vrtání
9. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu od sítě nářadí vždy
vypněte.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (a).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Sekání a osekávání (obr. 1)
Vrtání s plným vrtákem (obr. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
D25501, D25601, D25602, D25603
1. Vložte do držáku vhodný sekáč a rukou
jej nastavte do jedné z 18 poloh.
1. Upněte příslušný vrták.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy „příklepové vrtání“.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy „pouze sekání“.
3. Pouze modely D25601, D25602, D25603:
Nastavte elektronický regulátor otáček
a rázové energie (g) na požadovanou
úroveň.
3. Pouze modely D25601, D25602, D25603,
D25831: Nastavte elektronický regulátor
otáček a rázové energie (g) na požadovanou úroveň.
4. Namontujte a nastavte boční rukojeť (c).
4. Namontujte a nastavte boční rukojeť (c).
5. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
5. Zapněte nářadí a zahajte práci.
6. Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
6. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu od sítě nářadí vždy
vypněte.
7. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vrtání s korunovým vrtákem
(obr. 1)
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
1. Upněte příslušný korunový vrták.
2. Do korunového vrtáku upněte vodicí
vrták.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy „příklepové vrtání“.
15
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství,
před jakýmkoli seřízením, před
výměnou nástavců nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze VYPNUTO. Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu
snížení rizika zranění používejte
s tímto výrobkem pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět
uživatel. Přibližně po 150 provozních hodinách svěřte kontrolu nářadí autorizovanému
servisu DEWALT. Dojde-li k problému ještě
před tímto časovým intervalem, svěřte opravu
nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
Uhlíky (obr. 3)
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Max®.
Uhlíky nejsou opravitelné. Svěřte tento úkon
údržby autorizovanému servis DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Žlutá kontrolní dioda opotřebování uhlíků (q)
se rozsvítí, jakmile se blíží konec provozní
životnosti uhlíků. Po dalších 8 hodinách používání nářadí dojde k úplnému opotřebování
uhlíků a k automatickému vypnutí motoru.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Jakmile se rozsvítí kontrolní dioda údržby
(s), musí být provedena požadovaná údržba
nářadí.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Mazání
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých
výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní
prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte
je proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu zraku a masku proti prachu.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat
výhody této služby, odevzdejte prosím váš
výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
16
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240837 - 16-07-2014
17
TYP.
1
©
D25602K, D25603K
E15765 / N030516
www.2helpU.com
18
28-05-10
TYP.
1
©
D25501K
E15780 / N030513
www.2helpU.com
19
27-04-10
TYP.
1
©
D25501K
E15781 / N030513
www.2helpU.com
20
19-04-10
TYP.
1
©
D25831K
E15820 / N030519
www.2helpU.com
21
28-05-10
TYP.
1
©
D25831K
E15821 / N030519
www.2helpU.com
22
28-05-10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising