D25602K | DeWalt D25602K MID SIZE HAMMER instruction manual

511111-06 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25501
D25601
D25602
D25603
D25820
D25831
Obr. 1A
2
Obr. 1B
Obr. 2A
3
Obr. 2B
Obr. 3
4
Obr. 4A
Obr. 5
Obr. 4B
Obr. 6
5
KOMBINOVANÉ A SEKACIE KLADIVÁ SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(Iba Veľká Británia a Írsko)
Typ
Príkon
Energia rázu
(EPTA 05/2009)
Vŕtanie do betónu:
plné vrtáky
vŕtacie korunky
Optimálny rozsah pri vŕtaní
do betónu:
plné vrtáky
Polohy sekáča
Držiak nástrojov
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
V
V
W
D25501 D25601 D25602 D25603 D25820 D25831
230
230
230
230
230
230
230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
1
1
1
1
1
1
1100
1250
1250
1250
1150
1250
J
8
8
8
8
8
8
mm
mm
12–40
40–90
12–45
40–100
12–45
40–100
12–45
40–100
–
–
–
–
mm
kg
18–26
18
SDS
Max®
6,15
25–35
18
SDS
Max®
6,8
25–35
18
SDS
Max®
6,9
25–35
18
SDS
Max®
6,95
–
18
SDS
Max®
5,8
–
18
SDS
Max®
6,1
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
94
3
104
3
92
3
103
3
93
3
104
3
93
3
104
3
94
3
104
3
95
3
106
3,6
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do betónu
ah,HD =
m/s²
18,3
8,8
8,7
8,7
–
Odchýlka K =
m/s²
1,8
1,5
1,5
1,5
–
Hodnota vibrácií ah
Sekanie
ah,Cheq =
m/s²
13,2
7,2
6,8
6,8
13,2
Odchýlka K =
m/s²
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60 745
a môže sa použiť na porovnanie jedného
–
–
8,3
1,5
náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže
použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
6
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže
viesť k poškodeniu zariadenia.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa
vykonáva jeho nedostatočná údržba,
veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak
sa môže počas celkového pracovného času čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode
v rámci EÚ
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Tak sa môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu počas
pracovného času značne skrátiť.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
DEWALT vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25820, D25831
2000/14/EC Elektrické demolačné kladivo
na betón (ručné) m </= 15 kg, Dodatok VIII;
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Köln, Germany, Úradne stanovený
orgán ID č.: 0197
Hodnota akustického výkonu stanovená podľa normy 2000/14/EC (Článok 12, Dodatok III,
č. 10; m </= 15 kg)
LWA (nameraná hodnota akustického výkonu)
dB
102
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
dB
105
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie
informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu. Nižšie podpísaná osoba
je zodpovedná za zostavenie technických
údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti DEWALT.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Veľká
Británia
a Írsko
Náradie
230 V
Náradie
230 V
10 A v napájacej sieti
13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie
k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu
a vývoj produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.12.2012
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k ľahkému
alebo stredne vážnemu zraneniu.
7
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zauzlený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom
okruhu použitý prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je
hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela narastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
8
f)
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a lepšie sa
ovládajú.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať. Použitie
elektrického náradia na iné účely, než na
aké je určené, môže byť nebezpečné.
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia
a zberných zásobníkov, zaistite ich
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického
náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Každé elektrické náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte tomu,
aby ho použili osoby, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre kombinované a sekacie kladivá
•
•
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti (c), ak sú
dodávané s náradím. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
Pri prácach, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom,
držte elektrické náradie vždy za izolované povrchy. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Zvyškové riziká
Pri práci s kombinovanými a sekacími kladivami vznikajú nasledujúce riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo rozpálenými časťami náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
9
–
•
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom
alebo murivom.
•
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1A, 1B, 2A, 2B)
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k jeho
poškodeniu.
Používajte ochranu sluchu.
a. Hlavný vypínač (D25501, D25601,
D25602, D25603, D25820, D25831)
b. Zaisťovací posuvný vypínač (D25601,
D25602, D25603)
c. Bočná rukoväť
d. Hlavná rukoväť
e. Aktívna regulácia vibrácií (D25601,
D25602, D25603, D25831)
f. Volič režimu
g. Elektronický regulátor otáčok a rázovej
energie (D25601, D25602, D25603,
D25831)
h. Upínací krúžok
i. Umiestnenie pre zadnú rukoväť
j. Svorka bočnej rukoväti
k. Oceľový krúžok
l. Puzdro
m. Držiak nástrojov
n. Tlačidlo uvoľnenia hĺbkového dorazu
o. Hĺbkový doraz
p. Upínacia objímka
Používajte ochranu zraku.
Pre väčšinu vŕtacích aplikácií je
určené nastavenie spojky na hodnotu 40 Nm.
Pre práce vyžadujúce vyššiu hodnotu momentu je určené nastavenie
spojky na hodnotu 80 Nm.
Červená kontrolná dióda údržby.
Podrobný popis nájdete v časti
Kontrolné diódy údržby.
Žltá kontrolná dióda údržby. Podrobný popis nájdete v časti Kontrolné
diódy údržby.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(OBR. 1)
POUŽITIE VÝROBKU
Dátumový kód (w), ktorý obsahuje aj rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
D25501, D25601, D25602, D25603
Toto kombinované kladivo je určené na profesionálne vŕtanie a sekanie.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
D25820, D25831
Vaše sekacie kladivo je určené na profesionálne sekacie, zbíjacie a búracie práce.
Obsah balenia
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.
Balenie obsahuje:
1 Kombinované kladivo (D25501, D25601,
D25602, D25603) alebo
1 Sekacie kladivo (D25820, D25831)
1 Bočnú rukoväť
1 Kufrík (iba modely K)
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
Tieto kladivá sú elektrické náradie na profesionálne použitie.
NEDOVOĽTE, aby sa do kontaktu s týmto
náradím dostali deti. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
10
Funkcia plynulého rozbehu
náročnejšie aplikácie, ako sú jadrové vŕtanie
a použitie vrtákov s veľkými priemermi.
D25601, D25602, D25603, D25831
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje po zapnutí pomalé zvyšovanie rýchlosti, čo zabraňuje vyskakovaniu vrtáka z vŕtaného otvoru
pri začatí vŕtania.
Táto funkcia tiež obmedzuje okamžité momentové reakcie prenášané na prevody a používateľa, ak je náradie zapnuté a ak je vrták
už zasunutý vo vŕtanom otvore.
Pozrite časť Nastavenie dvojstupňovej
mechanickej spojky, kde nájdete ďalšie
informácie.
Funkcia ULTIMATE TORQUE
CONTROL (UTC) (OBR. 3)
D25603
Okrem dvojstupňovej mechanickej spojky
ponúka funkcia Ultimate Torque Control (UTC)
používateľovi zvýšený komfort a bezpečnosť
vďaka použitej technológii zabraňujúcej otáčaniu, ktorá umožňuje detegovať stav, keď
používateľ stráca kontrolu nad kladivom. Ak
je detegované zablokovanie, okamžite dôjde
k zníženiu otáčok a momentu. Táto funkcia
zabraňuje samovoľnému otáčaniu náradia, čo
obmedzuje možnosť zranenia zápästia.
Elektronická regulácia otáčok a energie rázu (obr. 1, 3)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronická regulácia otáčok a energie rázu
(g) ponúka nasledujúce výhody:
– umožňuje použitie menšieho príslušenstva bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu
– minimalizuje prasknutie pri sekaní alebo
vŕtaní mäkkých alebo krehkých materiálov
– poskytuje optimálnu ovládateľnosť nutnú
na presné sekanie
Kontrolné diódy údržby
(obr. 1, 3)
Spojka s obmedzovačom
momentu
D25601, D25602, D25603, D25831
Žltá kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov
(s) sa rozsvieti, hneď ako sa blíži koniec
prevádzkovej životnosti uhlíkov, čo znamená
nutnosť údržby náradia počas nasledujúcich
8 prevádzkových hodín.
Spojka s obmedzovačom momentu obmedzuje maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde k zaseknutiu vrtáka. Táto funkcia tiež zabraňuje
zablokovaniu prevodov a elektromotora.
D25601, D25602, D25603
Červená kontrolná LED dióda údržby (r) sa
rozsvieti, ak je zaisťovacie tlačidlo (b) použité
v inom pracovnom režime, než je sekanie.
Pri modeloch, ktoré sú vybavené funkciou
Ultimate Torque Control (UTC), sa pri aktivácii
zariadenia, ktoré zabraňuje otáčaniu, rozsvieti
červená kontrolná LED dióda (r). Červený
indikátor začne blikať, hneď ako dôjde k poruche náradia alebo k úplnému opotrebovaniu uhlíkov (pozrite časť Uhlíky v kapitole
Údržba).
POZNÁMKA: Pred zmenou nastavenia regulácie momentu vždy vypnite
náradie, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
Úplná regulácia momentu
(CTC) (obr. 3)
D25602
Funkcia úplnej regulácie momentu Complete
Torque Control (CTC) ponúka používateľovi
dvojstupňovú mechanickú spojku s možnosťou nastavenia momentu. Nastavenie
momentu poskytuje používateľovi lepšiu ovládateľnosť pri rôznych aplikáciách.
D25831
Červená kontrolná dióda údržby (r) sa rozsvieti, hneď ako dôjde k poruche náradia
alebo k úplnému opotrebovaniu uhlíkov (pozrite časť Uhlíky v kapitole Údržba).
Nastavenie nízkej hodnoty momentu (40 Nm)
umožňuje prevádzku náradia s nízkymi hodnotami momentu, čo zlepšuje jeho ovládateľnosť
pri mnohých vŕtacích prácach. Nastavenie
vyššej hodnoty momentu (80 Nm) je určené na
11
Celkom odpružená hlavná
rukoväť (obr. 1)
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
D25601, D25602, D25603, D25831
Tlmiče v bočnej rukoväti (c) absorbujú vibrácie prenášané na obsluhu náradia. Toto vybavenie zvyšuje komfort obsluhy pri práci.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prevádzku
pod jedným napätím. Vždy skontrolujte, či
napájacie napätie zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
VAROVANIE: Pracovné nástroje
môžu byť horúce a pri ich výmene
alebo vyberaní by sa mali používať
rukavice, aby nedošlo k zraneniu.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča.
Zostavenie a montáž bočnej
rukoväti (obr. 2A, 2B)
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
Bočnú rukoväť (c) je možné upevniť na prednú i zadnú časť kladiva tak, aby vyhovovala
ako pravákom, tak i ľavákom.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne zostavenou bočnou
rukoväťou.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť nahradený špeciálne pripraveným
káblom, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
(OBR. 2A)
1. Nasuňte oceľový krúžok (k) na objímku
(x) nachádzajúcu sa za držiakom nástrojov (m). Pritlačte k sebe oba konce
oceľového krúžku, namontujte puzdro (l)
a zasuňte kolík (q).
2. Nasaďte svorku bočnej rukoväti (j) a naskrutkujte upínací krúžok (h). Nedoťahujte
úplne.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Hneď ako bude svorka
bočnej rukoväti zostavená, nemala by
sa už nikdy odoberať.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.
3. Naskrutkujte bočnú rukoväť (c) do puzdra
(l) a potom do upínacieho krúžku. Riadne
dotiahnite.
4. Nastavte montážnu zostavu bočnej rukoväti do požadovanej polohy. Pri vŕtaní
v horizontálnom smere s ťažkým vrtákom
odporúčame umiestniť rukoväť v uhle
približne 20°, aby bola zaistená optimálna
ovládateľnosť náradia.
5. Zaistite montážnu zostavu bočnej rukoväti v danej polohe utiahnutím upínacieho
krúžku (h).
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia
(pozrite technické údaje). Minimálny prierez
vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
12
Voľba pracovného režimu
(obr. 1)
MONTÁŽ V ZADNEJ POLOHE (OBR. 2B)
Umiestnenie rukoväti v zadnej polohe sa
využíva obzvlášť pri vŕtaní do podlahy.
Príklepové vŕtanie:
D25501, D25601, D25602, D25603
na vŕtanie do betónu, tehál, kameňa a muriva.
1. Odskrutkujte bočnú rukoväť (c) a odoberte ju z prednej časti náradia. Uchytenie
bočnej rukoväti nechajte na prednej časti
náradia.
2. Zaskrutkujte bočnú rukoväť priamo do
jednej z polôh (i) v zadnej časti na ľubovoľnej strane náradia.
Iba sekanie:
D25501, D25601, D25602,
D25603, D25820, D25831 na sekacie a búracie práce.
V tomto režime môžete náradie
tiež použiť ako páku na uvoľnenie
zaseknutého vrtáka.
D25831 (OBR. 2B)
1. Odskrutkujte skrutku bočnej rukoväti (p).
2. Nasuňte zostavu bočnej rukoväti na
náradie tak, aby sa oceľový krúžok (j)
nachádzal na mieste upnutia (z). Správna
poloha bočnej rukoväti je medzi upínacou
hlavou a strednou časťou trubice.
1. Ak chcete zvoliť pracovný režim, otáčajte
voličom režimu (f), kým nebude ukazovať
na symbol požadovaného pracovného
režimu.
Možno budete musieť ľahko pohnúť držiakom nástrojov (m), aby bol umožnený
prechod voliča (f) cez polohu .
2. Skontrolujte, či je volič režimu (f) vo svojej
polohe riadne zaistený.
3. Nastavte bočnú rukoväť (c) v požadovanom uhle.
4. Posuňte a otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
5. Zaistite bočnú rukoväť v požadovanej
polohe utiahnutím upínacej skrutky (p).
Označenie polôh sekáča
(obr. 5)
Vloženie a vybratie
príslušenstva SDS Max®
(obr. 1, 4A, 4B)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Pre nastavenie a zaistenie sekáča je k dispozícii 18 rôznych polôh.
Toto náradie používa vrtáky a sekáče
SDS Max® (pozrite detail na obr. 4B, kde je
znázornený priečny rez upínacej stopky nástroja SDS Max®).
1. Otáčajte voličom režimu (f), kým nebude
ukazovať na polohu s označením .
2. Otočte sekáč do požadovanej polohy.
1. Očistite upínaciu stopku pracovného
nástroja.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy „iba
sekanie“.
2. Stiahnite dozadu upínaciu objímku (p)
a vložte do objímky upínaciu stopku nástroja.
4. Otáčajte sekáčom, kým nedôjde k jeho
zaisteniu.
3. Ľahko s nástrojom otáčajte, kým objímka
nezapadne do správnej polohy.
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok a rázovej
energie (obr. 1, 3)
4. Zatiahnite za nástroj a uistite sa, že je
riadne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby pracovný nástroj, ktorý je upnutý
v držiaku nástrojov, vykonával v axiálnej osi
pohyb v rozsahu niekoľkých centimetrov.
D25601, D25602, D25603, D25831
Otočte regulátor (g) na požadovanú hodnotu.
Ak chcete nastaviť vyššie otáčky, otočte regulátor nahor a ak chcete nastaviť nižšie otáčky,
otočte regulátor dolu. Požadované nastavenie
je otázkou skúseností. Napríklad:
5. Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite smerom dozadu upínaciu objímku
držiaka nástrojov (p) a vyberte nástroj
z náradia.
13
–
–
vŕtanie, hneď ako sa doraz dostane do
kontaktu s povrchom materiálu.
pri sekaní alebo vŕtaní mäkkých a krehkých materiálov alebo ak je vyžadovaná
minimálna lámavosť, nastavte regulátor
do polohy pre nízky výkon
pri sekaní alebo vŕtaní tvrdých materiálov
nastavte regulátor do polohy pre vysoký
výkon
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
Nastavenie vypínača regulácia momentu (obr. 3)
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy vypnite náradie a odpojte náradie od
zdroja napájania.
D25602, D25603
POZNÁMKA: Pred zmenou nastavenia regulácie momentu vždy vypnite
náradie, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
Nastavte ovládaciu páčku momentu (t) na
hodnotu 40 Nm alebo 80 Nm v závislosti od
vykonávaného pracovného úkonu.
VAROVANIE: Pracovné nástroje
môžu byť horúce a pri ich výmene
alebo vyberaní by sa mali používať
rukavice, aby nedošlo k zraneniu.
Nastavenie spojky na hodnotu 40 Nm
(u) je určené pre väčšinu vŕtacích
aplikácií a je určené na ľahké vypínanie spojky, ak narazí vrták na rebierkovú oceľ alebo na iný tvrdý materiál.
VAROVANIE:
• Dávajte pozor na polohu potrubia
a elektrických vodičov.
• Vyvíjajte na náradie iba ľahký tlak
(asi 20 kg). Nadmerný tlak na náradie vŕtanie neurýchli, ale zníži
výkon náradia a môže skrátiť jeho
prevádzkovú životnosť.
Nastavenie spojky na hodnotu 80 Nm
(v) je určené pre pracovné aplikácie
využívajúce vyššiu hodnotu momentu, ako sú jadrové vŕtanie a vŕtanie
hlbokých dier a je určené na vypínanie spojky pri vyšších hodnotách
momentu.
• Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj.
Náradie používajte vždy s riadne
zostavenou bočnou rukoväťou.
POZNÁMKA: Pri zmene momentu umožnite
mierne otočenie krytu motora.
POZNÁMKA: Prevádzková teplota je -7 až
+40 °C. Používanie náradia mimo tohto teplotného rozsahu skracuje prevádzkovú životnosť náradia.
Pri každom pripojení prívodného kábla k elektrickej sieti bude automaticky zvolené východiskové nastavenie spojky č. 1 na hodnotu
40 Nm (u), čo je najcitlivejšie nastavenie.
Správna poloha rúk (obr. 6)
Hĺbkový doraz
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY používajte správne uchytenie náradia, ako
na uvedenom obrázku.
(DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO)
1. Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo hĺbkového dorazu na bočnej rukoväti.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
2. Nastavte hĺbkový doraz (o) tak, aby vzdialenosť medzi koncovou časťou dorazu
a koncovou časťou vrtáka zodpovedala
požadovanej hĺbke vŕtania.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (c) a druhú
ruku na hlavnej rukoväti (d).
3. Uvoľnite tlačidlo, aby došlo k zaisteniu
hĺbkového dorazu v požadovanej polohe.
Pri vŕtaní s hĺbkovým dorazom ukončite
14
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
6. Umiestnite vrták na značku a zapnite
náradie.
D25501, D25601, D25602, D25603
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
D25601, D25602, D25603
Zaisťovací posuvný vypínač (b) umožňuje zaistenie hlavného vypínača (a), ak pracuje náradie v režime sekania. Ak je zaisťovacie tlačidlo
použité v režime vŕtania, bezpečnostná funkcia
náradia zaistí jeho automatické vypnutie.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Ak chcete pracovať v nepretržitom režime,
stlačte a držte stlačený vypínač (a), presuňte
zaisťovacie tlačidlo (b) smerom hore a uvoľnite hlavný vypínač.
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť, stlačte krátko vypínač a uvoľnite ho. Po
ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla náradie vždy vypnite.
D25820, D25831
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spodnú
časť vypínača zapnuté/vypnuté (a).
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte hornú časť
vypínača zapnuté/vypnuté.
7. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Vŕtanie s korunovým
vrtákom (obr. 1)
1. Upnite príslušný korunový vrták.
2. Do korunového vrtáka upnite vodiaci
vrták.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy „príklepové vŕtanie“.
4. Iba modely D25601, D25602, D25603:
Nastavte elektronický regulátor otáčok
a rázovej energie (g) na strednú alebo
vysokú hodnotu.
5. Namontujte a nastavte bočnú rukoväť (c).
6. Umiestnite vodiaci vrták na značku a zapnite náradie. Vŕtajte, kým korunový vrták
nevnikne do betónu do hĺbky zhruba 1
cm.
7. Zastavte náradie a vyberte vodiaci vrták.
Nasaďte korunový vrták znovu do otvoru
a pokračujte vo vŕtaní.
8. Pri vŕtaní materiálu s hrúbkou väčšou než
je výška korunového vrtáka v pravidelných intervaloch odlamujte valec betónu
vnútri korunového vrtáka. Aby nedošlo
k náhodnému odlomeniu betónu okolo
vŕtaného otvoru, prevŕtajte najskôr celý
materiál vodiacim vrtákom. Potom z každej strany materiálu vyvŕtajte jadro do
polovice hrúbky materiálu.
Príklepové vŕtanie
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
zapnuté/vypnuté (a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
9. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla od siete náradie vždy
vypnite.
Vŕtanie s plným vrtákom
(obr. 1)
D25501, D25601, D25602, D25603
Sekanie a osekávanie (obr. 1)
1. Upnite príslušný vrták.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy „príklepové vŕtanie“.
1. Vložte do držiaka vhodný sekáč a rukou
ho nastavte do jednej z 18 polôh.
3. Iba modely D25601, D25602, D25603:
Nastavte elektronický regulátor otáčok
a rázovej energie (g) na požadovanú
úroveň.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy „iba
sekanie“.
3. Iba modely D25601, D25602, D25603,
D25831: Nastavte elektronický regulátor
otáčok a rázovej energie (g) na požadovanú úroveň.
4. Namontujte a nastavte bočnú rukoväť (c).
5. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
15
4. Namontujte a nastavte bočnú rukoväť (c).
5. Zapnite náradie a začnite prácu.
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla od siete náradie vždy
vypnite.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstráňte ich
prúdom suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte
žiadnu časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Doplnkové príslušenstvo
Opravy tohto náradia nemôže vykonávať
používateľ. Približne po 150 prevádzkových
hodinách zverte kontrolu náradia
autorizovanému servisu DEWALT.
Ak dôjde k problému ešte pred týmto
časovým intervalom, zverte opravu náradia
autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto
výrobkom testované. Preto by mohlo
byť použitie takéhoto príslušenstva
s týmto náradím veľmi nebezpečné.
Z dôvodu zníženia rizika zranenia
používajte s týmto výrobkom iba odporúčané príslušenstvo DEWALT.
Uhlíky (obr. 3)
Uhlíky nie sú opraviteľné. Zverte tento úkon
údržby autorizovanému servisu DEWALT.
Na prianie sú dodávané rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS Max®.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
Žltá kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov
(q) sa rozsvieti, hneď ako sa blíži koniec
prevádzkovej životnosti uhlíkov. Po ďalších
8 hodinách používania náradia dôjde k úplnému opotrebovaniu uhlíkov a k automatickému
vypnutiu motora.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu.
Hneď ako sa rozsvieti kontrolná dióda údržby
(s), musí sa vykonať požadovaná údržba
náradia.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
16
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím,
Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00240940 - 16-07-2014
17
TYP.
1
©
D25602K, D25603K
E15765 / N030516
www.2helpU.com
18
28-05-10
TYP.
1
©
D25501K
E15780 / N030513
www.2helpU.com
19
27-04-10
TYP.
1
©
D25501K
E15781 / N030513
www.2helpU.com
20
19-04-10
TYP.
1
©
D25831K
E15820 / N030519
www.2helpU.com
21
28-05-10
TYP.
1
©
D25831K
E15821 / N030519
www.2helpU.com
22
28-05-10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising