D25302DH | DeWalt D25302DH DUST EXTRACTION KIT instruction manual

588777 - 15 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25302DH
Obr. 1
j
f
i
g
h
e
a
b
k
d
2
c
Obr. 2
n
o
m
Obr. 3
q
s
r
p
3
Obr. 4
Obr. 5
d
c
b
Obr. 6
e
4
Obr. 7
Obr. 8
g
5
Obr. 9
i
h
Obr. 10
t
j
6
SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU
D25302DH
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Kontaktní přítlak
Max. zdvih mm
Maximální průměr vrtáku
N
mm
D25302DH
60
150
16
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při používání tohoto
nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
tento celý návod. Také si prostudujte návod
k použití elektrického nářadí, ke kterému bude
tento systém připojen.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Držte z dosahu dětí.
Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo s prodlužovacím kabelem.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat
pouze pod dozorem.
3. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno.
VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu
k obsluze, může představovat riziko
zranění osob.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
systémy odsávání prachových
nečistot
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení pro práci
se dřevem, ocelí či plasty.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení při
jádrovém vrtání.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení při
jádrovém vrtání.
• Používejte toto přídavné zařízení pouye
s doporučeným elektrickým nářadím DEWALT.
Více informací o elektrickém nářadí DEWALT
které je kompatibilní s tímto přídavným
zařízením obdržíte u vašeho prodejce,
7
viz seznam adres na konci tohoto návodu
k použití, nebo navštivte internetovou stránku
www.dewalt.eu.
• Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí.
• Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
Přísný dohled je vyžadován, pokud je zařízení
používáno v blízkosti dětí.
• Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Používejte pouze přídavná zařízení
doporučená výrobcem.
• Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud jsou
štěrbiny zaneseny - udržujte je v čistotě
bez zanesených vlasů, cupaniny, prachu
a čehokoli, co může snížit průtok vzduchu.
• Vlasy, volný oděv, prsty a končetiny těla držte
z dosahu otvorů a pohyblivých částí nářadí.
• Nikdy neodsávejte hořlavé nebo zápalné
kapalinami, jako je benzín, a nepoužívejte
tento výrobek na místech, kde by se tyto látky
mohly vyskytovat.
Ostatní rizika
Při práci se zařízeními pro odsávání prachu hrozí
následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
zvířeného při práci s betonem nebo zdivem.
Označení na systému
odsávání prachu
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu krytu nářadí, který vytváří
montážní spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
8
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Systém odsávání prachu:
1 Boční rukojeť
1 Hlavice / kartáč pro odsávání prachu
1 Teleskop s posuvným hloubkovým dorazem
1 Prachová hadice
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
a. Základna odsávací jednotky
b. Uvolňovací tlačítko základny
c. Zásobník na prach
d. Uvolňovací tlačítko zásobníku na prach
e. Prachová hadice
f. Teleskop
g. Tlačítko nastavení hloubky
h. Tlačítko nastavení délky
i. Hlava odsávání prachu
j. Prachový kartáč
k. Boční rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Teleskopický systém odsávání prachových nečistot
D25302DH je určen k odsávání prachových
nečistot při profesionálním vrtání s příklepem
do zdiva nebo betonu s instalovanými plnými
vrtáky. NEPOUŽÍVEJTE při vrtání plastů, dřeva
nebo kovu.
Tento systém odsávání prachových nečistot
lze použít u většiny akumulátorových vrtacích
kladiv DEWALT SDS Plus® s pracovním napětím
28V a 36V. Více informací o elektrickém nářadí
DEWALT které je kompatibilní s tímto přídavným
zařízením obdržíte u vašeho prodejce, viz seznam
adres na konci tohoto návodu k použití, nebo
navštivte internetovou stránku www.dewalt.eu.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Systém odsávání prachových nečistot je přídavné
zařízení určené k použití s profesionálním
elektrickým nářadím.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
3. Srovnejte výstupky (p) základny odsávacího
zařízení s drážkami (q) po bocích nářadí
a nářadí do základny zasuňte tak, aby
bylo na svém místě zajištěno. Výřezy
(s) v základně nářadí budou srovnány
s elektrickými konektory (r) v základně
odsávacího zařízení.
4. Do teleskopu pro odsávání prachových nečistot
zasuňte prachovou hadici (e) a základnu
odsávací jednotky podle obrázku 6.
Elektrická bezpečnost
SEJMUTÍ SYSTÉMU
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Pokud chcete odsávací zařízení odpojit, stiskněte
dvě uvolňovací tlačítka základny (b) a systém
odsávání prachu vysuňte ven.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí, vyjměte z něj akumulátor, či
nářadí odpojte od zdroje napájení.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
Připojení a sejmutí systému
odsávání prachu
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, VŽDY používejte nářadí
s řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržení
tohoto pokynu může mít za následek
sklouznutí rukojeti během práce
s nářadím a následnou ztrátu kontroly.
PŘIPOJENÍ SYSTÉMU ODSÁVÁNÍ PRACHU
(OBR. 1–4, 6)
1. Pokud jsou k nářadí připevněny, sejměte vrták,
boční rukojeť a tyč hloubkového dorazu.
2. Připojte dodanou boční rukojeť (k), konec
teleskopu (m) srovnejte s otvorem v boční
rukojeti (n). Teleskop zasuňte dovnitř tak,
aby tlačítko s pružinovým mechanizmem (o)
teleskop na místě zajistilo.
PROVOZ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí, vyjměte z něj akumulátor, či
nářadí odpojte od zdroje napájení.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNÍ: Vždy se seznamte
s návodem k obsluze dodaným
s nářadím a při obsluze nářadí se řiďte
pokyny v něm uvedenými.
Zapnutí a vypnutí
Po zapnutí nářadí je systém odsávání prachu
automaticky spuštěn.
ELEKTRONICKÁ PRODLEVA VYPNUTÍ
Po vypnutí nářadí poběží systém odsávání
prachu ještě o několik sekund déle, aby došlo
k odsátí zbývajících prachových částic z vnitřních
komponentů a prach se uložil v lapači.
Nastavení hloubky vrtání (obr. 8)
Stiskněte tlačítko hloubkového dorazu (g)
na vrchní straně posuvu a nastavte požadovanou
hloubku vrtání. Uvolněte tlačítko.
Nastavení délky vrtáku
(obr. 7, 9)
1. Upněte příslušný vrták.
2. Hlavu odsávání prachu (i) opřete o stěnu (obr. 7).
3. Přitlačte vrtačku tak, aby se vrták dotýkal
stěny (obr. 7).
9
4. Stiskněte tlačítko nastavení délky (h) na vrchní
straně zadní části posuvu a nastavte
požadovanou délku. Uvolněte tlačítko.
5. Sestavu vrtačky mírně odtáhněte od stěny tak
aby se pružinový mechanismus neuvolnil.
Vysypání prachového
zásobníku (obr. 5).
Zásobník na prach (c) by měl být vyprázdněn hned
jak výkonnost zařízení znatelně poklesne.
1. Stlačte dvě uvolňovací tlačítka zásobníku
na prach (d) a zásobník vyjměte.
2. Prach mírným oklepáním vysypejte.
3. Zásobník na prach nasaďte zpět na místo, až
zaskočí.
ÚDRŽBA
Váš systém pro odsávání prachových nečistot
DEWALT byl zkonstruován tak, aby pracoval co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám
zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí, vyjměte z něj akumulátor, či
nářadí odpojte od zdroje napájení.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
náhradní díly DEWALT.
Výměna prachového kartáče
(obr. 10)
VAROVÁNÍ! Při provádění tohoto
úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
Prachový kartáč se během použití opotřebuje a je
třeba jej vyměnit.
1. Příslušnými kleštěmi sejměte pojistný kroužek (t).
2. Prachový kartáč (j) vyměňte.
3. Nasaďte pojistný kroužek zpět.
Čištění
VAROVÁNÍ! Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
10
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ! K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Čištění zásobníku na prach
VAROVÁNÍ: K čištění zásobníku
na prach nebo filtru nepoužívejte
kartáč.
Při intenzivním používání se zásobník zanáší
prachem. Viz kapitola Vysypání prachového
zásobníku v části Provoz.
Pokud dojde k opotřebení filtru, předejte systém
odsávání prachu autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT k jeho výměně.
DŮLEŽITÉ: Zásobník na prach by měl být
vyměněn po každých 100-120 cyklech použití.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ! Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240807 - 16-07-2014
11
12
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising