KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

372000 - 25 EST
www.blackanddecker.eu
KA280
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
15
3
4
5
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri lihvija on mõeldud puu, metalli,
plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
6
f.
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektri-
EESTI KEEL
c.
d.
e.
f.
g.
tööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes pole saanud vastavat
väljaõpet või pole lugenud neid juhiseid.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hoida heas
seisukorras. Kontrollige, et liikuvad
osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad
oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused on
põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded lihvijatele.
♦
♦
Hoidke elektritööriista maandatud käepidemest, sest lintlihvija/lihvija võib kokku
puutuda oma enda toitejuhtmega. Pinge all
oleva juhtme lõikamine võib pingestada elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja toestada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
♦
◆
◆
♦
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisrakenduse
tekitatava tolmuga või selle sissehingamine
võib ohustada seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid. Kandke tolmumaski, mis
on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud oleks
samuti kaitstud.
Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu
tolm.
Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitav pind võib
olla kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite
puitu või metalli, millest võib eraldada mürgist
tolmu:
– Ärge laske tööalale lapsi ega rasedaid
naisi.
– Tööalal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
– Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja
muud jäätmed.
Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi
või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See tööriist pole mõeldud kasutamiseks isikute (s.h. laste) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhised ja teostab järelvalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
7
EESTI KEEL
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Omadused
1. Käivituslüliti
2. Autoselect ® -i ketas
3. Talla/kiiruse seadistamise märgutuli
4. Talla vabastamise nupp
5. Ringikujuline lihvtald
6. Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtald
7. Lihvtalla ots
8. Nurgalihv
9. Tolmukarp
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja pistikust väljas.
Lihvimistalla eemaldamine (joon. A)
♦ Lihvimistalla eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu (4) ja eemaldage tald (6) masina
küljest.
Ringikujulise lihvtalla paigaldamine (joon. B)
♦ Hoidke tööriista ja lihvimistalda (5) suunaga
ülespoole nagu kujutatud joonisel B.
♦ Joondage lihvimistalla tolmuavad (10) tööriista
tolmuavadega (11).
♦ Vajutage seade lihvimistallale kuni see lukustub.
Liivapaberi paigaldamine (joon. C)
♦ Hoidke tööriista nii, et lihvimistald (5) on ülespoole.
♦ Asetage liivapaber (12) lihvimistallale, veenduge, et paberis olevad avad oleksid kohati
tallas (5) olevate avadega.
Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtald
Selle seisutalklaga saate tööriista kasutada täppislihvija või tasanduslihvijana.
8
Suure töödetaili lihvimistalla paigaldamine
(joon. D ja E)
Täppislihvimiseks peab vastava märgistusega ots
olema suunaga ettepoole (joon. D).
Suurte pindade lihvimisel peab märgistusega ots
olema suunaga tahapoole (joon. E).
♦ Kinnitage lihvimistald nagu kirjeldatud jaotises
„Ringikujulise lihvtalla paigaldamine“.
♦ Vajutage seade lihvimistallale kuni see lukustub.
Liivapaberi paigaldamine (joon. F)
♦ Kinnitage kaks teemandikujulist otsa (13)
liivapaberi (14) külge.
♦ Hoidke tööriista nii, et lihvimistald oleks ülespoole.
♦ Asetage liivapaber (14) lihvimistallale, veenduge, et paberis olevad avad oleksid kohakuti
tallas olevate avadega.
Kulumisel võib teemandikujulise otsa (15) pöörata
ümber või asendada.
♦ Kui otsa eesmine osa on kulunud, eemaldage
see lehelt, pöörake ümber ja vajutage uuesti
lihvimistallale.
♦ Kui kulunud on terve ots, eemaldage see
tallalt ja paigaldage uus teemandikujuline ots
(13).
Lihvimistalla ots (joon. G)
Kui lihvtalla ots (7) on kulunud, saab need ümber
pöörata või asendada. Kui lihvtalla teemandikujuline otsahoidik (16) on kulunud, saab need ümber
pöörata või asendada. Varuosad on saadaval teie
Black & Deckeri edasimüüja juures.
♦ Eemaldage kruvi (17).
♦ Pöörake ümber või asendage kulunud osad.
♦ Paigaldage ja pingutage kruvi (17).
Nurgalihv (joon. H)
Nurgalihvi kasutatakse peenlihvimiseks.
♦ Eemaldage kruvi (17).
♦ Eemaldage lihvimistallalt teemandikujuline
otsahoidik (16).
♦ Kinnitage lihvimistallale (6) nurgalihv (8).
♦ Paigaldage ja pingutage kruvi (17).
♦ Kinnitage nurgalihvile sobiv liivapaber (18).
Profiilikinniti
Profiilikinnitit kasutatakse kontuurlihvimiseks.
Profiilikinniti paigaldamine (joon. I)
♦ Eemaldage kruvi (17).
♦ Eemaldage lihvimistallalt teemandikujuline
otsahoidik (16).
♦ Kinnitage lihvimistallale profiilikinniti (19).
♦ Paigaldage ja pingutage kruvi (17).
EESTI KEEL
Lihvimisprofiilide paigaldamine ja eemaldamine
(joon. J ja K)
♦ Valige tööks sobilik lihvimisprofiil.
♦ Asetage üks profiili ots (20) profiilikinniti (19)
eesosas asuvasse süvendisse.
♦ Vajutage teisele profiili otsale kuni see lukustub oma kohale.
♦ Lihvimisprofiili (20) eemaldamiseks lükake
seda edasi ja tõmmake tagumine ots profiilikinnitist välja (19).
Liivapaberi paigaldamine lihvimisprofiilile
(joon. L)
♦ Joondage liivapaber (21) lihvimisprofiiliga (20).
♦ Vajutage liivapaber lihvimisprofiilile, veenduge, et liivapaber järgiks profiili kuju.
Kolmnurkkinnitus ( joon. M) (ainult mudel
KA280L)
Kolmnurkkinnitust saate kasutada töötamiseks
kitsastes avades.
♦ Eemaldage kruvi (17).
♦ Eemaldage lihvimistallalt teemandikujuline
otsahoidik (16).
♦ Kinnitage kolmnurkkinnitus (22) lihvimistallale.
♦ Paigaldage ja pingutage kruvi.
♦ Paigaldage kolmnurkkinnitile sobiv liivapaber.
Kolmnurkkinniti ülemisele osale on võimalik paigaldada lisakonks ja aaskinniti (23), mis võimaldab
lihvimist kasutades mõlemat poolt.
♦ Eemaldage konksult ja aaskinnitilt (23) kattepaber.
♦ Kinnitage konks ja aaskinniti kolmnurkkinniti
(22) ülemisele pinnale.
♦ Paigaldage konksule ja aaskinnitile liivapaber.
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Hoiatus! Tööriista käitamisel ärge katke ventilatsiooniavasid. Hoidke tööriista nagu näidatud joonisel
R. Veenduge, et lihvimistald on tasapinnaliselt vastu
töödetaili.
♦ Hoiustage tööriist nii, et lihvimistald on kinnitatud.
♦ Hoidke käed eemal tööriista spindlialalt.
♦ Kui seade töötab, ärge kasutage Autoselect ® i ketast.
♦ Kasutamise ajal ärge toetage sõrmi lihvimistallale.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis N)
♦ Sisselülitamiseks liigutage seadme sisse/välja
lüliti (1) asendisse I.
♦ Väljalülitamiseks liigutage seadme sisse/välja
lüliti (1) asendisse O.
Autoselect ® -i tehnoloogia (joon. O)
See lihvija on varustatud Autoselect ® -i kettaga (2),
mis näitab erinevaid lihvimisrežiime. Neid kasutatakse puhastustoimingule sobiva lihvimisrežiimi
valimiseks.
♦ Autoselect ® -i ketas (2), võimaldab valida
järgnevate režiimide vahel:
- Täppislihvimine (A).
- Nurkade lihvimine (B).
- Tasanduslihvimine (C).
- Ümarlihvimine (D).
Õige lihvimistald ja soovitatav lihvimistald kuvatakse
aluse/kiiruse seadete aknas (3).
Märkus. Valitud kiiruseseadeid saab alati muuta
keerates Autoselect ® ketast asenditesse (A), (B),
aeglasem kiirused või asenditesse (C) ja (D), suuremad kiirused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
9
EESTI KEEL
Autoselect ® ketta režiimide tabel
Seaded
Rakendus
Väikese ala
lihvimine.
Võimaldab pääseda
ligi kitsastesse
kohtadesse
Suure ala lihvimine.
Võimaldab lihvida
kuni 90° nurga all
Soovitatav tald
Nurgalihv
Suur lihvimistald,
ots suunaga
ettepoole
Sinine
(1) Madal
Suure ala lihvimine.
Võimaldab lihvida
kuni 90° nurga all
Suure ala
lihvimistald, 90°
nurk suunaga
ettepoole.
Ringikujuline
lihvimistald
Sinine
(2) Kõrge
Roheline
(2) Kõrge
Suure ala lihvimine.
Võimaldab
eemaldada suurt
hulka värvi korraga.
Automaatne pidurdussüsteem (ABS)
Sellel tööriistal on automaatne pidurdussüsteem.
Kui tööriist ei ole asetatud tööpinnale, hoiab see
funktsioon ketta kiiruse madalamal mootori kiirusest.
Kui tööriist lülitatakse välja, peatub ketas kiiresti.
Tolmukari tühjendamine (joon. P ja Q)
Tolmukarpi (9) peaks tühjendama iga kümne tööminuti järel.
♦ Tolmukarbi (9) eemaldamiseks tõmmake seda
tahapoole ja võtke tööriistast välja.
♦ Eemaldage kate (24) keerates seda vastupäeva.
♦ Hoidke tolmukarpi (9) nii, et filter (25) oleks
suunaga allapoole; karpa tühjendamiseks raputage seda. Tühjendamiseks raputage katet
(24).
♦ Paigaldage tolmukarbile kate (24) pöörates
seda vastupäeva kuni see lukustub oma kohale.
♦ Paigaldage karp (9) tagasi tööriista.
Tolmukarbi filtri puhastamine
Tolmukarbi filter on korduvkasutatav ja seda peaks
puhastama regulaarselt.
♦ Tühjendage tolmukarp (9) nagu ülalpool kirjeldatud.
♦ Tõmmake karbist välja filter (25).
♦ Koputage filter tühjaks vastu prügikasti.
Hoiatus! Filtri puhastamiseks ärge kasutage harja,
suruõhku ega teravaid objekte. Ärge peske filtrit.
♦ Asendage filter (25).
♦ Paigaldage kate (24).
♦ Paigaldage karp (9) tagasi tööriista.
10
Alusvärv
Oranž
(1) Madal
Tarvikud
Lihvijaga tarnitud lisatarvikute valik sõltub ostetud
mudelist. Kõik allpool loetletud lisatarvikud on Piranha ® seeria mudelivalikus. Kui vajate lisatarvikuid,
mis on allpool välja toodud, kuid pole tarnitud koos
teie lihvijaga, külastage meie veebilehte aadressil
www.blackanddecker.eu.
EESTI KEEL
Ese
Kirjeldus
Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtald
(6).
Eesmärk
Keskmistele kuni suurtele aladele.
Suurtele töödetailidele mõeldud lihvtalda
saab kasutada nurkade ja töödetailide
servade lihvimiseks.
Ringikujuline lihvtald (5).
Suurtele pindadele. Ringikujulist lihvtalda
saab kasutada kumerate pindade
lihvimiseks ja kõrgekvaliteediliseks
viimistlemiseks.
Kasutamiseks raskesti ligipääsetavates
kohtades. Nurgalihvi saab kasutada
lihtsamateks lihvimistöödeks nurkades.
Keeruliste pindade nagu luukide ja
ribauste lihvimiseks.
Nurgalihv (8).
Kolmnurkkinniti (22).
Lihvimisprofiili kinniti (19).
Kinniti, mis hoiab paigal allpool toodud
liivapabereid.
Nõgusprofiil.
Sellele kujule vastava pinna lihvimiseks.
Kumerprofiil (20).
Sellele kujule vastava pinna lihvimiseks.
Teravprofiil.
Sellele kujule vastava pinna lihvimiseks.
240ne liivapaberi leht kahe,
asendusotsaga.
Laiaaluseliseks peenlihvimiseks.
120ne liivapaberi leht kahe,
asendusotsaga.
Laiaaluseliseks keskmiseks lihvimiseks.
60ne liivapaberi leht kahe,
asendusotsaga.
Laiaaluseliseks jämedaks lihvimiseks.
Kõrgläikega liivapaberileht (hall)
peenviimistluseks kahe asendusotsaga.
Läike lisamiseks.
Puhastusleht (punane) puidule ja
metallile, kahe asendusotsaga.
Metalli või puidu puhastamiseks või
poleerimiseks.
11
EESTI KEEL
Ese
Kirjeldus
240ne ringlihvimispaber.
Eesmärk
Ringlihvimise viimistlemiseks.
60ne ringlihvimispaber.
Ringlihvimise jämeviimistluseks.
Ümmargune poleerketas (valge).
Poleerimiseks.
120ne nurklihvimispaber.
Laiaaluseliseks keskmiseks
täppislihvimiseks.
Kolmnurkliivapaberi asendus.
Kolmnurkliivapaberi kinnitamiseks.
60ne kolmnurkliivapaber.
Kolmnurklihvimise jämeviimistluseks.
120ne kolmnurkliivapaber.
Kolmnurklihvimise keskmiseks
viimistluseks.
120ne profiillihvimispaber.
Laiaaluseliseks keskmiseks
profiillihvimiseks.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦ Mugavamaks kasutamiseks on seadet võimalik käitada nii ühe kui ka kahe käega (joon. R).
Ärge katke kätega ventilatsiooniavasid.
♦ Ärge avaldage tööriistalke liigset survet.
♦ Kontrollige liivapaberi seisukorda regulaarselt.
Vajadusel vahetage.
♦ Lihvige alati pikki puitu.
♦ Vana värvikihi mahalihvimiseks enne värvimist kasutage alati eriti peenet liivapaberit.
♦ Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi
eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda liivapaberiga. Muude pindade lihvimist alustage
keskmise liivapaberiga. Mõlematel juhtudel
kasutage viimistlemiseks peenet liivapaberit.
♦ Saadaoleva lisatarvikute osas konsulteerige
oma edasimüüjaga.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
12
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
Hooldamine
Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage
pistikust.
♦ Või lülitage see välja ja eemaldage aku
seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on
eraldiseisev aku.
♦ Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja
seejärel lülitage välja.
♦ Enne puhastamist eemaldage laadija pistikust. Laadija ei vaja peale puhastamise erilist
hooldust.
EESTI KEEL
Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regulaarselt seadme/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga.
Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrunit ja koputage sellele, et
eemaldada sisemusest tolm (kui on paigaldatud).
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooni emissioonväärtus (ah) 7,8 m/s2, määramatus (K)
1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
KA280 KA280L
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN60745-1, EN60745-2-4.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
18-02-2010
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Pinge
V vahelduvvool
Tarbitav võimsus
W
Viirang (koormuseta)
min-1
Vibratsioon (koormuseta)
min-1
Kaal
kg
KA280 TÜÜP 1
230
220
8500 / 13 000
17 000 / 26 000
1,9
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 78,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
Helivõimsus (LWA) 89,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud peale volitatud töökojad või Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
13
EESTI KEEL
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина Black & Decker
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение рабочего места может
привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование ориги-
c.
d.
e.
f.
нальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь15
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
16
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальными
машинами.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку шлифовальная лента / шлифовальная подошва может задеть кабель подключения
к электросети. Разрезание находящего
под напряжением провода делает не покрытые изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим
током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу, или при шлифовании
некоторых сортов дерева или металла,
которые могут быть источником токсичной
пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель режимов Autoselect ®
3. Окошко подошвы / скорости
4. Кнопка фиксатора шлифовальной подошвы
5. Эксцентриковая шлифовальная подошва
6. Большая деталировочная шлифовальная
подошва
7. Наконечник подошвы
8. Пальчиковая насадка
9. Пылесборник
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что электроинструмент выключен и отсоединен
от электросети.
Снятие шлифовальной подошвы (Рис. А)
♦ Чтобы снять шлифовальную подошву, нажмите на кнопку фиксатора (4) и снимите
подошву (6) с инструмента.
Установка эксцентриковой шлифовальной
подошвы (Рис. B)
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой вверх, как показано на рис. В.
♦ Совместите отверстия для выхода пыли
(10) на шлифовальной подошве с отверстиями (11) в основании инструмента.
♦ Прижмите подошву, пока она с щелчком не
закрепится на месте.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. С)
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой (5) вверх.
♦ Прижмите шлифовальную бумагу (12)
к шлифовальной подошве (5), следя за
тем, чтобы отверстия на бумаге совместились с отверстиями на подошве.
Большая деталировочная подошва
Данную шлифовальную подошву Вы можете использовать для деталировочного шлифования
или шлифования заподлицо.
Установка большой деталировочной шлифовальной подошвы (Рис. D и E)
При деталировочном шлифовании, заостренная
сторона шлифовальной подошвы должна быть
направлена вперед (Рис. D).
18
При шлифовании больших поверхностей, заостренная сторона шлифовальной подошвы
должна быть направлена назад (Рис. Е).
♦ Установите подошву, как было описано
в разделе «Установка эксцентриковой
шлифовальной подошвы».
♦ Прижмите подошву, пока она с щелчком не
закрепится на месте.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. F)
♦ Отделите оба ромбовидных наконечника
(13) от шлифовальной бумаги (14).
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой вверх.
♦ Прижмите шлифовальную бумагу (14)
к шлифовальной подошве, следя за тем,
чтобы отверстия на бумаге совместились
с отверстиями на подошве.
В случае износа, ромбовидный наконечник (15)
можно перевернуть другой стороной.
♦ В случае износа передней части наконечника шлифовальной бумаги, отделите его,
переверните другой стороной и прижмите
к шлифовальной подошве.
♦ В случае полного износа наконечника
шлифовальной бумаги, отделите его от
подошвы и установите новый ромбовидный наконечник (13).
Наконечник шлифовальной подошвы (Рис. G)
В случае износа наконечника (7) шлифовальной подошвы, его можно перевернуть другой
стороной или заменить. В случае износа держателя ромбовидного наконечника (16), его
можно заменить. Сменные детали и принадлежности можно приобрести у ближайшего дилера
Black & Decker.
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Переверните наконечник другой стороной
или замените его.
♦ Установите на место винт (17) и затяните
его.
Пальчиковая насадка (Рис. Н)
Пальчиковая насадка используется для деталировочного шлифования в труднодоступных
местах.
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Снимите ромбовидный держатель (16) со
шлифовальной подошвы.
♦ Установите на подошву (6) пальчиковую
насадку (8).
♦ Установите на место винт (17) и затяните
его.
♦ Установите на пальчиковую насадку необходимую шлифовальную бумагу (18).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Насадка-держатель шлифовального профиля
Насадка-держатель шлифовального профиля
используется для шлифования рельефных
поверхностей.
Установка насадки-держателя шлифовального профиля (Рис. I)
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Снимите ромбовидный держатель (16) со
шлифовальной подошвы.
♦ Установите на подошву насадку-держатель шлифовального профиля (19).
♦ Установите на место винт (17) и затяните
его.
Установка и снятие шлифовального профиля
(Рис. J и K)
♦ Выберите наиболее подходящий для
Вашей работы шлифовальный профиль.
♦ Вставьте зацеп шлифовального профиля
(20) в углубление в передней части насадки-держателя (19).
♦ Вдвиньте противоположный зацеп шлифовального профиля в насадку-держатель,
до ощущаемой фиксации.
♦ Для извлечения шлифовального профиля
(20), передвиньте его вперед и извлеките
концевую часть профиля из насадки-держателя (19).
Установка шлифовальной бумаги на шлифовальный профиль (Рис. L)
♦ Совместите шлифовальную бумагу (21) со
шлифовальным профилем (20).
♦ Прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальному профилю и убедитесь, что
она облегает его контур.
Пластинчатая насадка (Рис. М) (только
KA280L)
Пластинчатая насадка используется для обработки щелей и трещин.
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Снимите ромбовидный держатель (16) со
шлифовальной подошвы.
♦ Установите на подошву пластинчатую насадку (22).
♦ Установите на место винт и затяните его.
♦ Установите на пластинчатую насадку необходимую шлифовальную бумагу.
Для использования в работе обеих сторон пластинчатой насадки, на ее верхнюю поверхность
можно дополнительно закрепить держатель
с липучкой (23).
♦ Удалите с держателя с липучкой (23) защитную бумагу.
♦
♦
Прикрепите липучку к верхней поверхности
пластинчатой насадки (22).
Прижмите шлифовальную бумагу к держателю с липучкой.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
Внимание! Во избежание перегрева шлифмашины следите, чтобы при ее работе вентиляционные прорези были открытыми. Держите
инструмент, как показано на рис. R. Следите,
чтобы шлифовальная подошва плотно прилегала к обрабатываемой заготовке.
♦ Храните инструмент с установленной
шлифовальной подошвой.
♦ Держите руки на расстоянии от области
шпинделя.
♦ Никогда не вращайте переключатель
режимов Autoselect® при работающем
инструменте.
♦ Никогда не дотрагивайтесь руками до
шлифовальной подошвы во время работы
инструмента.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение (Рис. N)
♦ Чтобы включить инструмент, установите
пусковой выключатель (1) в положение I.
♦ Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель (1) в положение О.
Технология Autoselect ® (Рис. О)
Данная шлифовальная машина оснащена переключателем Autoselect ® (2) с изображениями
различных шлифовальных операций. Данные
изображения помогут Вам выбрать правильный
режим работы для выполняемой операции.
♦ Поворачивая переключатель Autoselect ®
(2), выберите одну из следующих операций:
-
Деталировочное шлифование (А).
Шлифование углов (В).
Шлифование заподлицо (С).
Эксцентриковое шлифование (D).
В окошке подошвы/скорости (3) появится изображение нужной подошвы и рекомендованная
скорость шлифования.
Примечание: Вы можете изменить выбранную
скорость в любой момент, повернув переключатель Autoselect ® в положения А и В (низкие
скорости) или С и D (высокие скорости).
Переключатель режимов Autoselect ®. Таблица применения.
Установка Область
применения
Небольшие
поверхности.
Позволяет
работать в самых
труднодоступных
местах.
Шлифование
больших
поверхностей.
Позволяет
обрабатывать
кромки с углом 90°.
Шлифование
заподлицо.
Позволяет
обрабатывать
кромки с углом 90°.
Шлифование
больших
поверхностей.
Позволяет быстро
удалить слои
краски.
Рекомендуемая
подошва
Пальчиковая
насадка
Установка Установка
скорости
скорости
Оранжевый (1) Низкая
Широкая
деталировочная
подошва,
наконечник
направлен вперед
Синий
(1) Низкая
Подошва для
шлифования
заподлицо,
наконечник
направлен назад
Эксцентриковая
подошва
Синий
(2) Высокая
Зеленый
(2) Высокая
Автоматическая тормозная система (ABS)
Данный инструмент оснащен автоматической
тормозной системой. Если шлифмашина не касается заготовки, система ограничивает частоту
вращения подошвы относительно скорости
электродвигателя. При выключении шлифмашины, подошва быстро останавливается.
♦
Опорожнение пылесборника (Рис. Р & Q)
Пылесборник (9) должен опорожняться каждые
10 минут использования электроинструмента.
♦
20
Цвет
подошвы
♦
♦
Потяните пылесборник (9) назад и снимите
его с инструмента.
Снимите крышку (24), вращая ее в направлении против часовой стрелки.
Удерживая пылесборник (9) фильтром (25)
вниз, потрясите контейнер, чтобы высыпать пыль. С этой же целью потрясите
крышку (24).
Установите крышку (24) на свое место,
поворачивая ее по часовой стрелке, до
ощущаемой фиксации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите пылесборник (9) на шлифмашину.
Чистка фильтра пылесборника
Фильтр пылесборника рассчитан на многократное использование, поэтому должен регулярно
очищаться.
♦ Опорожните пылесборник (9), как было
описано выше.
♦ Извлеките фильтр (25) из пылесборника.
♦ Вытрясите пыль из фильтра в мусорное
ведро.
Внимание! Ни в коем случае не очищайте
фильтр, используя щетки, сжатый возду х
и острые предметы! Не мойте фильтр!
♦ Установите фильтр (25) на свое место.
Поз.
♦
♦
Установите крышку(24) на свое место.
Установите пылесборник (9) на шлифмашину.
Дополнительные принадлежности
Набор дополнительных принадлежностей,
входящих в комплект поставки Вашей шлифовальной машины, зависит от покупаемой
модели инструмента. Все перечисленные ниже
дополнительные принадлежности и аксессуары доступны в нашей линейке продуктов
Piranha ® . Если Вам понадобилась принадлежность из приведенного ниже списка, но
она не входит в комплект поставки Вашей
шлифмашины, посетите наш сайт по адресу:
www.blackanddecker.eu.
Описание
Широкая деталировочная
шлифовальная подошва (6).
Эксцентриковая шлифовальная
подошва (5).
Пальчиковая насадка (8).
Пластинчатая насадка (22).
Назначение
Для обработки больших
и средних поверхностей. Широкая
деталировочная подошва может
использоваться для шлифования
углов и кромок заготовок.
Для обработки больших поверхностей.
Эксцентриковая подошва может
использоваться для шлифования
фигурных поверхностей, а также для
супер-гладкого шлифования.
Для небольших поверхностей
с трудным доступом. Пальчиковая
насадка может использоваться для
легкого шлифования, а также для
шлифования в углах.
Для шлифования в труднодоступных
местах, например, жалюзи-штор
и дверей.
Насадка-держатель шлифовального
профиля (19).
Насадка-держатель для различных
профилей, обозначенных ниже.
Вогнутый шлифовальный профиль.
Для деталировочного шлифования
поверхностей соответствующей
формы.
Выпуклый шлифовальный профиль
(20).
Для деталировочного шлифования
поверхностей соответствующей
формы.
Остроконечный шлифовальный
профиль.
Для деталировочного шлифования
поверхностей соответствующей
формы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поз.
Описание
Назначение
240 зернистая шлифовальная бумага Чистовая отделка при
с двумя сменными наконечниками для деталировочном шлифовании.
широкой деталировочной подошвы.
120 зернистая шлифовальная бумага Получистовая отделка при
с двумя сменными наконечниками для деталировочном шлифовании.
широкой деталировочной подошвы.
60 зернистая шлифовальная бумага
Обдирочные работы при
с двумя сменными наконечниками для деталировочном шлифовании.
широкой деталировочной подошвы.
Полировочная бумага (серого цвета)
Для полировки поверхностей.
с двумя сменными наконечниками для
широкой деталировочной подошвы.
22
Чистящая бумага (красного цвета)
для древесины или металла с двумя
сменными наконечниками.
Для зачистки или полировки
древесины или металла.
240 зернистая шлифовальная бумага
для эксцентриковой подошвы.
Чистовая отделка при эксцентриковом
шлифовании.
60 зернистая шлифовальная бумага
для эксцентриковой подошвы.
Обдирочные работы при
эксцентриковом шлифовании.
Круглая полировальная шкурка
(белого цвета).
Для полировки поверхностей.
120 зернистая шлифовальная бумага
для пальчиковой насадки.
Получистовая отделка при
деталировочном шлифовании.
Держатель сменной шлифовальной
бумаги для пластинчатой насадки.
Для крепления шлифовальных листов
на пластинчатую насадку.
60 зернистая шлифовальная бумага
для пластинчатой насадки.
Обдирочные работы при шлифовании
пластинчатой насадкой.
120 зернистая шлифовальная бумага
для пластинчатой насадки.
Получистовая отделка при
шлифовании пластинчатой насадкой.
120 зернистая шлифовальная бумага
для шлифовального профиля.
Получистовая отделка при
профильном шлифовании.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по оптимальному использованию
♦ Шлифмашину можно держать одной или
двумя руками (Рис. R). Не закрывайте
руками вентиляционные прорези!
♦ Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
♦ Регулярно проверяйте состояние шлифовальной бумаги. При необходимости
замените.
♦ Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
♦ Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной поверхности перед нанесением нового слоя краски.
♦ На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев
старых лакокрасочных покрытий предварительно используйте обдирочную
(крупнозернистую) шлифовальную бумагу.
На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих
случаях при последующем шлифовании
перейдите на чистовую (мелкозернистую)
шлифовальную бумагу, чтобы получить
ровную, гладкую поверхность.
♦ По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker
и Piranha изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны
увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент/устройство и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если ин-
струмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент/устройство.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии)
и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
KA280 ТИП 1
Напряжение питания
В перем. тока 230
Потребляемая мощность
Вт 220
Частота движения
эксцентрика (х. х.)
д/мин. 8500 / 13000
Частота колебаний (х. х.) к/мин. 17000 / 26000
Вес
кг 1,9
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 78,5 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 89,5 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 7,8 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KA280 / KA280L
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент
отдела мирового
проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18-02-2010
zst00198959 - 25-02-2013
24
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
26
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising