KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
382013 - 14 BAL
www.blackanddecker.eu
KA280
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
15
25
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
34
2
6
3
4
5
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER brusilnik je namenjen brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih površin.
To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Neupoštevanje navedenih navodil
lahko povzroči električni udar, požar in/ali
hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
6
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba tovrstnih naprav lahko znatno zmanjša nevarnost, povezano z nabiranjem
prahu.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
SLOVENŠČINA
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike.
◆
Električno orodje držite za izolirano držalo, ker se
lahko brusilni trak / brusilna podlaga dotakneta
lastnega napajalnega kabla. Če prerežete žico
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
◆
◆
◆
◆
◆
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki nastaja
pri brušenju, lahko ogrozi zdravje uporabnika
orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte zaščitno
masko za prah, ki je namenjena zaščiti pred
prašnimi delci in dimom in se prepričajte, da
so osebe v delovnem območju ali ki prihajajo
v delovno območje tudi zaščitene.
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer lahko nastaja
strupen prah:
- Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale nosečnice ali otroci.
- Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite.
- Prah in ostanke oz. odpadke pri brušenju
odstranjujte na varen način.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, nastavkov ali
način delovanja ni v skladu s predpisanimi navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih
poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
◆ Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim znanjem ali
izkušnjami, razen če delajo pod nadzorstvom ali
so prejeli napotke glede uporabe orodja s strani
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
7
SLOVENŠČINA
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodjih
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
◆
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen BLACK+DECKER serviser, da se izognete potencialnim
nevarnostim.
Sestavni deli
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Regulator Autoselect®
3. Indikator nastavitve brusilne plošče / hitrosti
4. Gumb za sprostitev brusilne plošče
5. Ekscentrična brusilna plošča
6. Velika trikotna brusilna plošča
7. Konica brusilne plošče
8. Prstni brusilni nastavek
9. Zbiralnik za prah
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Odstranjevanje brusilnih plošč (sl. A)
◆ Brusilno ploščo odstranite, tako da pritisnete
na gumb za sprostitev (4) in povlečete brusilno
ploščo (6) z orodja.
Namestitev ekscentrične krožne brusilne plošče
(sl. B)
◆ Držite orodje in brusilno ploščo (5) obrnjena
navzgor, kot kaže slika B.
◆ Poravnajte odprtine za prah (10) v brusilni plošči
z odprtinami za prah (11) na podnožju orodja.
◆ Pritisnite na brusilno ploščo, tako da se s klikom
zaskoči.
Pritrditev brusilnih kolutov (Slika C)
◆ Držite orodje z brusilno ploščo (5) obrnjeno
navzgor.
◆ Brusilni kolut (12) namestite preko brusilne
plošče (5) ter se prepričajte da so luknje v kolutu
poravnane z luknjami v plošči.
8
Velika trikotna brusilna plošča
S to brusilno ploščo lahko uporabljate orodje kot
trikotni brusilnik ali kot površinski brusilnik.
Pritrditev velike trikotne brusilne plošče (sl. D
in E)
Za detajlno brušenje mora biti konica usmerjena
naprej (sl. D).
Za brušenje velikih površin mora biti konica obrnjena
nazaj (sl. E).
◆ Pritrdite brusilno ploščo po napotkih v poglavju
"Pritrditev ekscentrične brusilne plošče".
◆ Pritisnite na brusilno ploščo, tako da se s klikom
zaskoči.
Pritrditev brusilnih kolutov (slika F)
◆ Odstranite obe rombasto oblikovani konici (13)
z brusilne plošče (14).
◆ Držite orodje z brusilno podlago obrnjeno
navzdol.
◆ Brusilno ploščo (14) namestite preko brusilne
podlage ter se prepričajte, da so luknje v plošči
poravnane z luknjami v podlagi.
Rombasto konico (15) lahko obrnete ali jo zamenjate,
ko je obrabljena.
◆ Ko je obrabljen sprednji del konice, jo odstranite
s plošče, obrnite in ponovno pritisnite na brusilno
podlago.
◆ Ko je obrabljena celotna konica, jo odstranite
z brusilne podlage in pritrdite novo rombasto
konico (13).
Konica brusilne podlage (sl. G)
Ko je obrabljena konica brusilne podlage (7), jo lahko
obrnete ali zamenjate. Ko je obrabljen nosilec rombaste konice (16), ga lahko zamenjate. Nadomestni deli
so na voljo pri vašem BLACK+DECKER prodajalcu.
◆ Odstranite vijak (17).
◆ Obrnite ali zamenjajte obrabljeni del.
◆ Vstavite in privijte vijak (17).
Prstni nastavek (sl. H)
Prstni nastavek se uporablja za fino brušenje.
◆ Odstranite vijak (17).
◆ Odstranite nosilec rombaste konice (16) z brusilne podlage.
◆ Pritrdite prstni nastavek (8) na brusilno podlago
(6).
◆ Vstavite in privijte vijak (17).
◆ Pritrdite ustrezno brusilno ploščo (18) na prstni
nastavek.
Pritrditev profila
Profil se uporablja za brušenje kontur.
Pritrditev profila (sl. I)
◆ Odstranite vijak (17).
SLOVENŠČINA
◆
◆
◆
Odstranite nosilec rombaste konice (16) z brusilne podlage.
Pritrdite profilni nastavek (19) na brusilno podlago.
Vstavite in privijte vijak (17).
Pritrditev in odstranitev brusilnega profila (sl.
J in K)
◆ Izberite brusilni profil, ki kar najbolje ustreza
vašemu delu.
◆ Postavite en konec brusilnega profila (20) v vdolbino na sprednji strani profilnega nastavka (19).
◆ Pritisnite drug konec brusilnega profila, tako da
se slišno zaskoči.
◆ Brusilni profil (20) odstranite, tako da ga potisnete
naprej in ga izvlečete iz profilnega nastavka (19).
Pritrditev brusilne plošče na brusilni profil (sl. L)
◆ Poravnajte brusilno ploščo (21) z brusilnim profilom (20).
◆ Pritisnite brusilno ploščo na brusilni profil ter pri
tem pazite, da se brusilna plošča ujema z obliko
profila.
Pritrditev brusilnega lističa (sl. M) (samo KA280L)
Priključek za brusilne lističe omogoča brušenje fug.
◆ Odstranite vijak (17).
◆ Odstranite nosilec rombaste konice (16) z brusilne podlage.
◆ Pritrdite listični nastavek (22) na brusilno podlago.
◆ Vstavite in privijte vijak.
◆ Pritrdite ustrezno brusilno ploščo na listični nastavek.
Dodatno ploščo s kavljem in sprijemalnim zapiralom
(23) lahko pritrdite na zgornjo površino lističnega
nastavka ter tako omogočite brušenje z uporabo
obeh strani.
◆ Odstranite nosilni papir s sprijemalnega zapirala
s kavljem (23).
◆ Prilepite sprijemalno zapiralo na zgornjo površino
lističnega nastavka (22).
◆ Pritrdite brusilno ploščo na zapiralo.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
◆ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil
ali dodatkov.
◆
◆
◆
Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne odmore.
Poškodbe sluha.
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha,
ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja (na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim
in s stiskalnicami).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Opozorilo! Med delom ne pokrivajte prezračevalnih
odprtin. Držite orodje, kot prikazuje slika R. Brusilna
podlaga mora ležati plosko na obdelovancu.
◆ Shranjujte orodje s pritrjeno brusilno podlago.
◆ Ne približujte se z rokami območju vretena na
orodju.
◆ Ne zavrtite regulatorja Autoselect® med delovanjem orodja.
◆ Med delom ne polagajte prstov na brusilno ploščo.
Vklop in izklop (sl. N)
◆ Orodje vključite, tako da premaknete vklopno/
izklopno stikalo (1) na pozicijo I.
◆ Orodje izključite, tako da premaknete vklopno/
izklopno stikalo (1) na pozicijo O.
Tehnologija Autoselect® (sl. O)
Ta brusilnik je opremljen z regulatorjem Autoselect®
(2) za izbiro različnih programov brušenja. Z njimi
izbirate ustrezni delovni način glede na delo, ki ga
opravljate.
◆ Z uporabo regulatorja Autoselect® (2), izberite
eno od naslednjih aplikacij:
- Trikotno brušenje (A).
- Vogalno brušenje (B).
- Plosko brušenje površin (C).
- Ekscentrično brušenje (D).
Pravilna brusilna podloga in priporočena hitrost
brušenja sta prikazani v oknu z nastavitvijo plošče /
hitrosti brušenja (3).
Opomba: Izbrano hitrost brušenja lahko kadarkoli
spremenite, tako da premaknete regulator Autoselect® na položaja (A) in (B) za nižjo hitrost in na
položaja (C) in (D) za višjo hitrost.
9
SLOVENŠČINA
Tabela uporabe regulatorja Autoselect®
Nastavitev
Aplikacija
Priporočena brusilna
podlaga
Barva
brusilne
plošče
Oranžna
Majhna površina
brušenja.
Omogoča lahek dostop
v omejene ozke
predele
Večja brusilna površina.
Omogoča brušenje
kota do 90°
Površinsko plosko
brušenje.
Omogoča brušenje
kota do 90°
Velika brusilna površina.
Omogoča hitro odstranjevanje večine barve.
Prstni brusilni nastavek
(1) Nizka
Velika trikotna brusilna
plošča, konica obrnjena naprej
Modra
(1) Nizka
Brusilna plošča za
plosko brušenje, 90°rob obrnjen naprej.
Modra
(2) Visoka
Ekscentrična brusilna
plošča
Zelena
(2) Visoka
Avtomatski zavorni sistem (ABS)
To orodje je opremljeno z avtomatskim zavornim
sistemom. Če se orodje ne nahaja na delovni površini, ta funkcija omogoča ohranjanje hitrosti koluta
pod hitrostjo motorja. Ko orodje izključite, se kolut
zelo hitro ustavi.
Praznjenje zbiralnika za prah (sl. P in Q)
Zbiralnik za prah (9) morate izprazniti na vsakih deset
minut uporabe.
◆ Povlecite zbiralnik za prah (9) nazaj in ga snemite
z orodja.
◆ Odstranite pokrov (24), tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
◆ Držite zbiralnik za prah (9) s filtrom (25) obrnjenim navzdol in stresite ter izpraznite zbiralnik.
Stresite zbiralnik (24) in izpraznite njegovo
vsebino.
◆ Ponovno namestite pokrov (24) na zbiralnik za
◆
Nastavitev
hitrosti
prah, tako da ga privijete v smeri urinega kazalca,
dokler se ne zaskoči v ležišče.
Pritrdite zbiralnik za prah (9) na orodje.
Čiščenje filtra zbiralnika za prah
Filter zbiralnika za prah lahko znova uporabite,
zato ga je treba redno čistiti.
◆ Izpraznite zbiralnik za prah (9) po napotkih zgoraj.
◆ Povlecite filter (25) z zbiralnika za prah.
◆ Stresite odvečni prah, tako da potrkate s filtrom
ob smetnjak.
Opozorilo! Filtra ne ščetkajte oz. za čiščenje filtra
ne uporabite stisnjenega zraka ali ostrih predmetov.
Filtra ne umivajte.
◆ Namestite filter (25).
◆ Ponovno pritrdite pokrov (24).
◆ Pritrdite zbiralnik za prah (9) na orodje.
Pribor
Vrsta priloženega pribora brusilniku je odvisna od modela, ki ste ga kupili. Ves spodaj navedeni pribor je na
voljo v naši Piranha® ponudbi. Če potrebujete pribor, ki je naveden v seznamu, vendar ni priložen brusilniku,
obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.eu.
Postavka
10
Opis
Namen
Brusilna plošča za brušenje velikih površin Za srednje velike površine. Brusilna
(6).
plošča za brušenje velikih površin se
lahko uporablja za obdelavo na vogalih in
brušenje obdelovancev.
SLOVENŠČINA
Postavka
Opis
Ekscentrična krožna brusilna plošča (5).
Namen
Za velike površine. Ekscentrično ploščo
lahko uporabljate za ukrivljene površine in
za visoko kakovostno zaključno brušenje.
Prstni nastavek (8).
Za majhne težko dosegljive predele.
Prstni nastavek lahko uporabite za lahko
brušenje in za brušenje v vogalih.
Za težavna področja, na primer za
naoknice in lamelna vrata.
Nastavek za brusilne lističe (22).
Nastavek za brusilni profil (19).
Nastavek za spodaj navedene različne
brusilne profile.
Konkavno ukrivljen brusilni profil.
Za natančno brušenje v skladu z obrisom.
Konveksno ukrivljen brusilni profil (20).
Za natančno brušenje v skladu z obrisom.
Koničasti brusilni profil.
Za natančno brušenje v skladu z obrisom.
Velika trikotna brusilna plošča z zrnatostjo
razreda 240 z dvema nadomestnima
konicama.
Za fino zaključno brušenje pri velikem
trikotnem brušenju.
Velika trikotna brusilna plošča z zrnatostjo
razreda 120 z dvema nadomestnima
konicama.
Za srednje fino zaključno brušenje pri
velikem trikotnem brušenju.
Velika trikotna brusilna plošča z zrnatostjo
razreda 60 z dvema nadomestnima
konicama.
Za grobo zaključno brušenje pri velikem
trikotnem brušenju.
Velika trikotna brusilna plošča za
poliranje z visokim sijajem (siva) z dvema
nadomestnima konicama.
Za nanašanje loščila.
Čistilna plošča (rdeča) za les ali kovino
z dvema nadomestnima konicama.
Za čiščenje ali loščenje lesa ali kovine.
Ekscentrična brusilna plošča z zrnatostjo
razreda 240.
Za fino zaključno brušenje pri
ekscentričnem brušenju.
11
SLOVENŠČINA
Postavka
Opis
Ekscentrična brusilna plošča z zrnatostjo
razreda 60.
Namen
Za grobo zaključno brušenje pri
ekscentričnem brušenju.
Okrogli polirni pokrov (bel).
Za loščenje.
Brusilna plošča za prstni nastavek
z zrnatostjo razreda 120.
Za srednje fino zaključno brušenje srednje
velike površine.
Nadomestni nastavek za brusilni listič
Za pritrjevanje brusilnih lističev.
Brusilni listič z zrnatostjo razreda 60.
Za grobo zaključno brušenje pri lamelnem
brušenju.
Brusilni listič z zrnatostjo razreda 120.
Za srednje fino zaključno brušenje pri
lamelnem brušenju.
Profilna brusilna plošča z zrnatostjo
razreda 120.
Za srednje fino zaključno brušenje pri
profilnem brušenju.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
◆ Za več udobja lahko orodje upravljate z eno
ali obema rokama (sl. R). Ne polagajte rok na
prezračevalne odprtine.
◆ Ne pritiskajte premočno na orodje.
◆ Redno preverjajte stanje brusilne plošče. Po
potrebi jih zamenjajte.
◆ Les vedno brusite v smeri letnic.
◆ Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte
posebej fin brusni papir.
◆ Na izredno neravnih površinah ali pri odstranjevanju slojev barve začnite z grobim brušenjem.
Na drugih površinah začnite s srednje grobo
brusilno podlago. V obeh primerih postopoma
uporabljajte vse bolj fino brusilno podlago.
◆ Za več informacij glede razpoložljivih pripomočkov se obrnite na trgovca.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. BLACK+DECKERjevi pripomočki Piranha
so izdelani po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani
tako, da od orodja dobite najboljšo delovno storilnost.
Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
12
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem
(brez kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite
naslednje:
◆ Orodje/napravo izključite in odklopite iz omrežne
napetosti.
◆ Ali izključite napravo in odstranite baterijo od
naprave/orodja, v kolikor naprava/orodje deluje
z dodatno baterijo.
◆ Če ima orodje vgrajeno notranjo baterijo, jo
popolnoma izpraznite in orodje izključite.
◆ Pred čiščenjem polnilnika izključite vtič iz omrežne napetosti. Polnilnik razen rednega čiščenja
ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo.
Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo
in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene
notranjosti (če je vgrajeno).
SLOVENŠČINA
Skrb za okolje
Izjava o skladnosti ES
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med
mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja in
obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje življenjske
dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš
neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju,
ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.
DIREKTIVA O STROJIH
KA280 KA280L
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-4
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in
2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte BLACK+DECKER
na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist BLACK+DECKERja.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih BLACK+DECKERjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na
voljo na internetu: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
V (izmenična)
Vhodna moč
W
Vrtljaj
(brez obremenitve)
min-1
Oscilacija
(brez obremenitve)
min-1
Teža
kg
KA280 TIP 1
230
220
8.500 / 13.000
17.000 / 26.000
1,9
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 78,5 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 89,5 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 7,8 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
13
SLOVENŠČINA
Garancija
BLACK+DECKER na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se BLACK+DECKERjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, BLACK+DECKER
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
◆ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih BLACK+DECKERjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na
voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrirajte svoj kupljeni izdelek online na naslovu
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ali
pošljite podatke s svojim imenom, priimkom in šifro
izdelka BLACK+DECKERju v vaši državi.
14
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ova BLACK+DECKER brusilica predviđena je za brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj
je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih uputa
može rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata
s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira
i hladnjaka. Postoji povećani rizik od strujnog
udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
f.
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje i sl.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača, osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba ovih uređaja može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte preopterećivati . Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
15
HRVATSKI
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje radnih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način zajamčiti sigurnost pri
održavanju alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice.
◆
◆
◆
16
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate jer bi brusna traka / baza
za brušenje mogla doći u dodir s vlastitim
kabelom. Rezanje žice pod naponom može
izazvati prelazak napona na izložene metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može ugro-
◆
◆
◆
ziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite
zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu
od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze u radnom području ili njime
prolaze.
Nakon brušenja temeljito uklonite svu prašinu.
Budite osobito oprezni prilikom brušenja boje
koja bi mogla biti proizvedena na bazi olova ili
prilikom brušenja nekih drva ili metala koji bi
mogli proizvoditi otrovnu prašinu:
- Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup u radno
područje.
- U radnom području ne jedite, ne pijte i ne pušite.
- Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
◆ Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire
ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu
upotrebu uređaja.
◆ Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata.
Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključi-
HRVATSKI
vanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatima
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
◆
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Birač Autoselect®
3. Pokazivač postavke baze/brzine
4. Gumb za oslobađanje baze
5. Baza za nasumično kružno brušenje
6. Osnova za brušenje velikih detalja
7. Vrh baze za brušenje
8. Nastavak za brušenje detalja.
9. Spremnik za prašinu
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Uklanjanje osnova za brušenje (crtež A)
◆ Da biste odvojili bazu za brušenje, pritisnite tipku
za otpuštanje (4) i bazu (6) uklonite s alata.
Postavljanje osnove za nasumično kružno brušenje (crtež B)
◆ Alat i bazu za brušenje (5) držite okrenute prema
gore, kako je prikazano na sl. B.
◆ Otvore za prašinu (10) na bazi za brušenje poravnajte s otvorima za prašinu (11) na bazi alata.
◆ Pritisnite bazu za brušenje tako da začujete "klik".
Postavljanje brusnog papira (crtež C)
◆ Alat s bazom za brušenje (5) držite okrenut
prema gore.
◆ Brusni papir (12) postavite na bazu za brušenje
(5), pazeći da se otvori na papiru poklapaju
s otvorima na bazi.
Osnova za brušenje velikih detalja
Pomoću ove osnove za brušenje možete brusiti
detalje ili ravne površine.
Postavljanje osnove za brušenje velikih detalja
(crteži D i E)
Kod brušenja detalja, zašiljeni dio mora biti okrenut
prema naprijed (crtež D).
Kod brušenja velikih površina, zašiljeni dio mora biti
okrenut prema natrag (crtež E).
◆ Bazu za brušenje pričvrstite kao što je opisano
u prethodnom odjeljku "Postavljanje baze za
nasumično kružno brušenje".
◆ Pritisnite bazu za brušenje tako da začujete "klik".
Postavljanje brusnog papira (crtež F)
◆ Odvojite dva romboidna vrha (13) s brusnog
papira (14).
◆ Alat s bazom za brušenje držite okrenut prema
gore.
◆ Brusni papir (14) postavite na bazu za brušenje,
pazeći da se otvori na papiru poklapaju s otvorima na bazi.
Romboidni vrh (15) može se obrnuti i zamijeniti kad
se istroši.
◆ Kad se istroši prednji dio vrha, odvojite ga od
papira, obrnite i ponovo pritisnite na bazu za
brušenje.
◆ Kad se cijeli vrh istroši, uklonite ga s baze za
brušenje i postavite novi romboidni vrh (13).
Vrh osnove za brušenje (crtež G)
Kad se istroši vrh osnove za brušenje (7), on se može
obrnuti ili zamijeniti. Istrošeni romboidni držač vrha
(16) može se zamijeniti. Zamjenski dijelovi dostupni
su kod dobavljača tvrtke BLACK+DECKER.
◆ Uklonite vijak (17).
◆ Obrnite ili zamijenite istrošeni dio.
◆ Postavite i pritegnite vijak (17).
Nastavak za detalje (crtež H)
Nastavak za detalje koristi se za brušenje finih
detalja.
◆ Uklonite vijak (17).
◆ Uklonite romboidni držač vrha (16) s baze za
brušenje.
◆ Nastavak za detalje (8) postavite na bazu za
brušenje (6).
◆ Postavite i pritegnite vijak (17).
◆ Na nastavak za detalje postavite odgovarajući
brusni papir (18).
Nastavak za profile
Nastavak za profile koristi se za konturno brušenje.
Postavljanje nastavka za profile (crtež I)
◆ Uklonite vijak (17).
◆ Uklonite romboidni držač vrha (16) s baze za
brušenje.
◆ Nastavak za profile (19) postavite na bazu za
brušenje.
17
HRVATSKI
◆
Postavite i pritegnite vijak (17).
Postavljanje i uklanjanje nastavka za profile
(crteži J i K)
◆ Odaberite nastavak za profile koji najbolje odgovara poslu koji obavljate.
◆ Jedan kraj profila za brušenje (20) umetnite u utor
na prednjem dijelu nastavka za profile (19).
◆ Pritisnite drugi kraj profila za brušenje tako da se
učvrsti u svom položaju.
◆ Da biste uklonili profil za brušenje (20), pritisnite
ga prema naprijed i stražnji kraj izvucite iz nastavka za profile (19).
Postavljanje brusnog papira na profil za brušenje
(crtež L)
◆ Brusni papir (21) poravnajte s profilom za brušenje (20).
◆ Brusni papir pritisnite na profil za brušenje, pazeći
da brusni papir prati oblik profila.
Nastavak za žaluzine (crtež M) (samo za model
KA280L)
S nastavkom za žaluzine možete raditi u procjepima.
◆ Uklonite vijak (17).
◆ Uklonite romboidni držač vrha (16) s baze za
brušenje.
◆ Nastavak za žaluzine (22) postavite na bazu za
brušenje.
◆ Postavite i pritegnite vijak.
◆ Na nastavak za žaluzine postavite odgovarajući
brusni papir.
Na gornju površinu nastavka za žaluzine može se
postaviti dodatni dio čičak-držača (23), kako bi se
omogućilo brušenje pomoću obje strane.
◆ Uklonite podložni papir s držača (23).
◆ Držač pritisnite na gornju površinu nastavka za
žaluzine (22).
◆ Brusni papir postavite na držač.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
◆ Oštećenje sluha.
18
◆
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom uporabe alata (npr. prilikom rada
s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Tijekom korištenja alata ne prekrivajte
otvore za prozračivanje. Držite alat kao što je pokazano na sl. R. Uverite se da brusna ploča ravno leži
radni komad.
◆ Alat pohranite s postavljenom bazom za brušenje.
◆ Ruke držite podalje od područja osovine na alatu.
◆ Ne okrećite automatski birač Autoselect® dok alat
radi.
◆ Bazu ne dodirujte prstima dok je alat u upotrebi.
Uključivanje i isključivanje (crtež N)
◆ Da biste alat uključili, prekidač uključivanja/
isključivanja (1) pomaknite u položaj I.
◆ Da biste alat isključili, prekidač uključivanja/
isključivanja (1) pomaknite u položaj O.
Tehnologija Autoselect® (sl. O)
Ova je brusilica opremljena biračem Autoselect® (2),
na kojem su prikazane različite primjene brušenja.
Oni se koriste za odabir pravilnog načina rada za
određenu vrstu brušenja.
◆ Pomoću birača Autoselect® (2), odaberite jednu
od sljedećih primjena:
- Brušenje detalja (A).
- Brušenje kutova (B).
- Poravnavanje (C).
- Nasumično kružno brušenje (D).
Pravilna osnova za korištenje i preporučena brzine
brušenja bit će prikazani u prozoru postavke osnove/
brzine (3).
Napomena: Odabranu brzinu možete u bilo kojem
trenutku poništiti tako da birač Autoselect® prebacite
u položaje (A) i (B) za manje brzine ili položaje (C)
i (D) za veće brzine.
HRVATSKI
Tablica primjena birača Autoselect®
Postavka
Primjena
Preporučena osnova
Boja
osnove
Narančasta
Postavka
brzine
(1) Mala
Brušenje manjeg
područja.
Omogućuje jednostavan pristup teško
dostupnim područjima.
Velika brušenja.
Omogućuje brušenje
do ruba kuta od 90°.
Nastavak za brušenje
detalja.
Velika osnova za detalje, vrh prema naprijed.
Plava
(1) Mala
Poravnavanje.
Omogućuje brušenje
do ruba kuta od 90°.
Osnova za poravnavanje, rub od 90° prema
naprijed.
Plava
(2) Velika
Zelena
(2) Velika
Brušenje velikih poOsnova s nasumičnim
dručja.
kruženjem
Omogućuje brzo uklanjanje najveće količine
boje.
Sustav automatskog kočenja (ABS)
Ovaj alat ima sustav automatskog kočenja. Kad alat
nije na radnoj površini, ova osobina održava brzinu
diska nižom od brzine motora. Kad se alat isključi,
disk će se jako brzo zaustaviti.
Pražnjenje spremnika prašine (crteži P i Q)
Spremnik prašine (9) morao bi se prazniti nakon
svakih deset minuta upotrebe.
◆ Spremnik prašine (9) povucite prema natrag
i odvojite od alata.
◆ Uklonite poklopac (24) zakretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu.
◆ Pridržavajte spremnik prašine (9) s filtrom (25)
okrenutim prema dolje i protresite spremnik kako
biste ispraznili sadržaj. Protresite poklopac (24)
kako biste ispraznili sadržaj.
◆ Ponovo postavite poklopac (24) na spremnik
◆
prašine, zakrećući ga u smjeru kazaljki na satu
dok se ne učvrsti u svom položaju.
Spremnik prašine (9) ponovo postavite na alat.
Čišćenje filtra spremnika prašine
Filtar spremnika prašine može se ponovno koristiti
i potrebno ga je redovno čistiti.
◆ Ispraznite spremnik prašine (9) na prethodno
opisan način.
◆ Filtar (25) izvucite iz spremnika prašine.
◆ Višak prašine istresite laganim udaranjem filtrom
po košu za otpatke.
Upozorenje! Za čišćenje filtra ne koristite četku,
tlačeni zrak ili oštre predmete. Filtar nemojte prati.
◆ Ponovo postavite filtar (25).
◆ Ponovo postavite poklopac (24).
◆ Spremnik prašine (9) ponovo postavite na alat.
Dodatni pribor
Dodatni pribor isporučen uz Vašu brusilicu ovisi o kupljenom modelu. Sav dodatni pribor s donjeg popisa
dostupan je u našem asortimanu Piranha®. Ako trebate dodatni pribor s donjeg popisa, koji nije isporučen
uz Vašu brusilicu, posjetite našu web-lokaciju na adresi www.blackanddecker.eu.
Stavka
Opis
Brusná základna pro broušení velkých
ploch (6).
Svrha
Pro středně velké plochy. Brusná základna
pro broušení velkých ploch může být
použita pro broušení v rozích a pro
broušení hran obrobků.
Osnova za nasumično kružno brušenje
(5).
Za velika područja. Osnova za nasumično
kružno brušenje može se koristiti na
zakrivljenim površinama i kad vam je
potrebna završna obrada visoke kvalitete.
19
HRVATSKI
Stavka
Opis
Nastavak za brušenje detalja (8).
Nastavak za žaluzine (22).
20
Svrha
Za mala i teško dostupna mjesta.
Nastavak za brušenje detalja može se
koristiti za lagano brušenje i za brušenje
u kutovima.
Za složeno oblikovana područja, kao što
su rebra i žaluzine.
Nastavak za brusne profile (19).
Nastavak za pridržavanje različitih profila
s donjeg popisa.
Konkavno zakrivljen brusni profil.
Za detaljno brušenje površina koje
odgovaraju ovom obliku.
Konveksno zakrivljen brusni profil (20).
Za detaljno brušenje površina koje
odgovaraju ovom obliku.
Zašiljeno zakrivljen brusni profil.
Za detaljno brušenje površina koje
odgovaraju ovom obliku.
Granulacija 240, veliki brusni papir s dva
zamjenska vrha.
Za finu završnu obradu velikih detalja.
Granulacija 120, veliki brusni papir s dva
zamjenska vrha.
Za srednju završnu obradu velikih detalja.
Granulacija 60, veliki brusni papir s dva
zamjenska vrha.
Za grubu završnu obradu velikih detalja.
Papir za završnu visokosjajnu obradu
velikih površina (sivi) s dva zamjenska
vrha.
Za nanošenje sredstva za poliranje.
Papir za čišćenje (crveni) za drvo ili metal
s dva zamjenska vrha.
Za čišćenje ili poliranje drva ili metala.
Granulacija 240, papir za nasumično
kružno brušenje.
Za finu završnu obradu nasumičnim
kružnim brušenjem.
Granulacija 60, papir za nasumično
kružno brušenje.
Za grubu završnu obradu nasumičnim
kružnim brušenjem.
HRVATSKI
Stavka
Opis
Okrugla polirajuća kapa (bijela).
Svrha
Za poliranje.
Granulacija 120, papir za nastavak za
brušenje detalja.
Za srednju završnu obradu detalja.
Zamjenski nastavak za brušenje žaluzina.
Za postavljanje papira za brušenje
žaluzina.
Granulacija 60, papir za brušenje žaluzina. Za grubu završnu obradu žaluzina.
Granulacija 120, papir za brušenje
žaluzina.
Za srednju završnu obradu žaluzina.
Granulacija 120, papir za brusne profile.
Za srednju završnu obradu profila.
Savjeti za optimalnu upotrebu
◆ Ovisno o preferenciji korisnika, alat se može
rabiti jednom ili objema rukama (sl. R). Ruke ne
postavljajte na otvore za prozračivanje.
◆ Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
◆ Redovito provjeravajte stanje brusnog papira. Po
potrebi zamijenite.
◆ Uvijek brusite duž godova drva.
◆ Prilikom brušenja novih slojeva boje prije nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir vrlo fine
granulacije.
◆ Na površinama koje su izrazito neravne ili prilikom uklanjanja više slojeva boje, započnite grubljim papirom. Na ostalim površinama započnite
papirom srednje finoće. U oba slučaja postepeno
prelazite na finiju granulaciju papira, kako biste
dobili glatku površinu.
◆ Dodatne informacije o raspoloživim dodacima
zatražite od svog dobavljača.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribori BLACK+DECKER
i Piranha proizvedeni su s visokim standardnima
i projektirani kako bi poboljšali karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti
najbolje od svojih mogućnosti.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom
alatu:
◆ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
◆ Ili, isključite uređaj/alat i uklonite akumulator, ako
je akumulator zaseban dio.
◆ Ili potpuno ispraznite akumulator ako je integralan
dio i potom isključite uređaj.
◆ Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovno čistite mekim kistom ili suhom krpom.
Kućište motora redovno čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje
na bazi otapala.
Redovno otvorite steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako
je ugrađena).
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
21
HRVATSKI
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga
prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Okretaji
(bez opterećenja)
Oscilacije
(bez opterećenja)
Masa
KA280 TIP 1
Vac 230
W 220
min-1 8500 / 13000
min-1 17000 / 26000
kg 1,9
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 78,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 89,5 dB(A), nesigurnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 7,8 m/s2, nesigurnost
(K) 1,5 m/s2
22
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA280 KA280L
Tvrtka BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-4
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
BLACK+DECKER putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka BLACK+DECKER sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš BLACK+DECKER proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatku udobnosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka BLACK+DECKER jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
◆ Proizvod rabljen u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga.
◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
BLACK+DECKER.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
BLACK+DECKER, na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Dodatno, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Vaš proizvod registrirajte na Internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
vaše podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke BLACK+DECKER u vašoj zemlji.
23
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
24
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše BLACK+DECKER višenamenska brusilica
je namenjena za brušenje drveta, metala, plastike
i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen samo za
privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih
navedenih uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem
(sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
f.
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
25
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava održavanje bezbednosti električnog
alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za električno rende.
◆
◆
26
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka /
brusna ploča može da dođe u dodir sa sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog kabla pod
naponom mogu se staviti pod napon metalni
delovi električnog alata i izložiti rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
◆
◆
◆
◆
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi zdravlje
rukovaoca i eventualno prisutne osobe. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno dizajnirana
za zaštitu od prašine i isparenja i osigurajte da
osobe koje ulaze u radno područje takođe budu
zaštićene.
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Budite posebno oprezni kada brusite boju koja je
možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal
koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
- Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
- Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
- Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
◆ Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
SRPSKI
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatima
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
◆
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Autoselect® selektor
3. Indikator ploče / brzine
4. Dugme za oslobađanje ploče
5. Izmenljiva orbitalna brusna ploča
6. Brusna ploča za velike detalje
7. Trougaona brusna ploča
8. Priključak za detalje
9. Posuda za prašinu
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Uklanjanje brusnih ploča (sl. A)
◆ Da biste uklonili brusnu ploču, pritisnite dugme
za oslobađanje (4) i izvucite ploču (6) sa alata.
Priključivanje izmenljive orbitalne brusne ploče
(sl. B)
◆ Držite alat i brusnu ploču (5) okrenute na gore,
kao što je pokazano na sl. B.
◆ Poravnajte otvore za prašinu (10) na brusnoj ploči
sa otvorima za prašinu (11) na ploči alata.
◆ Pritiskajte brusnu ploču dok se ne ukopča na
mesto.
Postavljanje brusnih listova (sl. C)
◆ Držite alat i brusnu ploču (5) okrenute na gore.
◆ Postavite brusni list (12) na brusnu ploču (5)
i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani
sa otvorima na ploči.
Brusna ploča za velike detalje
Sa ovom brusnom pločom možete da koristite kao
delta ili ravnu brusilicu.
Priključivanje brusne ploče za velike detalje (sl.
D i E)
Za brušenje detalja, šiljati vrh treba da bude okrenut
prema napred (sl. D).
Za brušenje velikih površina, šiljati vrh treba da bude
okrenut prema nazad (sl. E).
◆ Pričvrstite brusnu ploču kao što je opisano iznad
u odeljku "Pričvršćivanje promenljive orbitalne
brusne ploče".
◆ Pritiskajte brusnu ploču dok se ne ukopča na
mesto.
Postavljanje brusnih listova (sl. F)
◆ Odvojite dva romboidna vrha (13) sa brusnog
lista (14).
◆ Držite alat tako da brusna ploča bude okrenuta
na gore.
◆ Postavite brusni list (14) na brusnu ploču i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani sa
otvorima na ploči.
Romboidni vrh (15) može da se okrene na drugu
stranu i da se zameni kada bude istrošen.
◆ Kada se prednji deo vrha istroši, odvojite ga
od lista, okrenite na drugu stanu i ponovo ga
pritisnite na brusnu ploču.
◆ Ako se ceo vrh istroši, uklonite ga sa brusne
ploče i namestite novi romboidni vrh (13).
Vrh brusne ploče (sl. G)
Kada se vrh brusne ploče (7) istroši, on može da se
okrene na drugu stranu ili zameni. Kada se držač vrh
brusne ploče (16) pohaba, on može da se zameni.
Rezervne delove možete nabaviti od vašeg prodavca
BLACK+DECKER proizvoda.
◆ Uklonite zavrtanj (17).
◆ Okrenite na drugu stranu ili zamenite istrošeni
deo.
◆ Postavite i pritegnite zavrtnjem (17).
Priključak za detalje (sl. H)
Priključak za detalje se koristi za fino brušenje detalja.
◆ Uklonite zavrtanj (17).
◆ Odvojite držač romboidnog vrha (16) sa brusne
ploče.
◆ Namestite priključak za detalje (8) na brusnu
ploču (6).
◆ Postavite i pritegnite zavrtnjem (17).
◆ Namestite odgovarajući brusni list (18) na priključak za detalje.
Priključivanje profila
Profilni priključak se koristi za brušenje kontura.
Nameštanje profilnog priključka (sl. I)
◆ Uklonite zavrtanj (17).
◆ Odvojite držač romboidnog vrha (16) sa brusne
ploče.
27
SRPSKI
◆
◆
Namestite profilni priključak (19) na brusnu ploču.
Postavite i pritegnite zavrtnjem (17).
Postavljanje i skidanje brusnog profila (sl. J i K)
◆ Izaberite brusni profil koji najviše odgovara vašoj
primeni.
◆ Jedan kraj brusnog profila (20) stavite u udubljenje na prednjem delu profilnog priključka (19).
◆ Drugi kraj brusnog profila pritiskajte dok se ne
ukopča na mesto.
◆ Da biste uklonili brusni profil (20), gurnite ga
napred i vucite zadnji deo profilnog priključka
(19).
Postavljanje brusnog lista na brusni profil (sl. L)
◆ Namestite brusni list (21) sa brusnim profilom
(20).
◆ Pritisnite brusni list na brusni profil i pobrinite se
da brusni list prati oblik profila.
Priključak za otvore (sl. M) (samo KA280L)
Sa priključkom za otvore možete da radite u pukotinama.
◆ Uklonite zavrtanj (17).
◆ Odvojite držač romboidnog vrha (16) sa brusne
ploče.
◆ Namestite priključak za otvore (22) na brusnu
ploču.
◆ Postavite i pritegnite zavrtnjem.
◆ Namestite odgovarajući brusni list na priključak
za otvore.
Dodatni deo čičak kopče (23) može da se pričvrsti
na gornju površinu priključka za otvore kako bi se
omogućilo brušenje sa obe strane.
◆ Uklonite zaštitni papir sa čičak kopče (23).
◆ Zalepite čičak kopču na gornju površinu priključka
za otvore (22).
◆ Postavite brusni deo na čičak kopču.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
◆ Slabljenje sluha.
28
◆
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Upozorenje! Ne pokrivajte ventilacione otvore kada
koristite alat. Držite alat kao što je pokazano na sl. R.
Uverite se da brusna ploča ravno leži radni komad.
◆ Alat skladištite sa postavljenom pločom.
◆ Ruke držite dalje od rotirajućeg dela na alatu.
◆ Ne okrećite Autoselect® selektor dok uređaj radi.
◆ Ne stavljajte prste na ploču tokom rada.
Uključivanje i isključivanje (sl. N)
◆ Da uključite alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) postavite u položaj I.
◆ Da isključite alat, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) postavite u položaj O.
Autoselect® tehnologija (sl.O)
Ova brusilica je opremljena sa Autoselect® obrtnim
selektorom (2) na kome su pokazane razne brusne
aplikacije. Ono se koristi za izbor pravilnog režima
rada za određenu vrstu brušenja.
◆ Koristeći Autoselect® obrtni selektor (2), izaberite
jednu od sledećih aplikacija:
- Brušenje detalja (A).
- Ugaono brušenje (B).
- Ravno brušenje (C).
-Promenljivo orbitalno brušenje (D).
Pravilna ploča koju treba koristiti i preporučena brzina
brušenja biće prikazane u prozorčiću za podešavanje
ploče/brzine (3).
Napomena: Izabranu brzinu možete da premostite
okretanjem Autoselect® selektora u položaje (A) i (B),
za manje brzine ili položaje (C) i (D), za veće brzine.
SRPSKI
Grafikon aplikacije Autoselect® obrtnog selektora
Podešenje
Primena
Preporučena ploča
Brušenje malih površina.
Omogućava vam da
lako doprete do uzanih
oblasti
Brušenje velikih površina.
Omogućava vam da
doprete do ivice ugla
od 90°
Površinsko brušenje.
Omogućava vam da
doprete do ivice ugla
od 90°
Brušenje velikih površina.
Omogućava vam da
brzo uklonite veći sloj
boje.
Priključak za detalje
Boja ploče
Postavka
brzine
Narandžasta (1) Mala
Ploča za velike
detalje, vrh okrenut
prema napred
Plava
(1) Mala
Ploča za ravno
brušenje, ivica pod
90° okrenuta prema
napred.
Promenljiva orbitna
ploča
Plava
(2) Velika
Zelena
(2) Velika
Automatski kočioni sistem (ABS)
Ovaj alat ima automatski kočioni sistem. Kada se alat
ne nalazi na radnoj površini, ova funkcija održava brzinu diska ispod brzine motora. Kada se alat isključi,
disk će se vrlo brzo zaustaviti.
Pražnjenje kontejnera za prašinu (sl. P i Q)
Kanister za prašinu (9) treba da se isprazni posle
svakih deset minuta upotrebe.
◆ Povucite kontejner za prašinu (9) unazad i skinite
ga sa alata.
◆ Skinite poklopac (24) tako što ćete ga okretati
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
◆ Držite kontejner za prašinu (9) tako da filter (25)
bude okrenut nadole i protresite kanister da biste
ispraznili sadržaj. Protresite poklopac (24) da
biste ispraznili sadržaj.
◆ Ponovo namestite kontejner (24) na kanister za
prašinu tako što ćete ga okretati u smeru kazaljke
◆
na satu dok se ne ukopča na mesto.
Ponovo namestite kontejner za prašinu (9) na
alat.
Čišćenje filtera kontejnera za prašinu
Filter kontejnera za prašinu se može višekratno
koristiti i treba ga redovno čistiti.
◆ Ponovo namestite kontejner za prašinu (9), kao
što je opisano iznad.
◆ Skinite filter (25) sa kanistera za prašinu.
◆ Otresite višak prašine tako što ćete istresti filter
u kantu za prašinu.
Upozorenje! Ne iščetkavajte i ne koristite komprimovani vazduh ili oštre predmete za čišćenje filtera.
Ne perite filter.
◆ Ponovo postavite filter (25).
◆ Ponovo postavite poklopac (24).
◆ Ponovo namestite kontejner za prašinu (9) na
alat.
Pribori
Pribor koji se isporučuje uz vašu brusilicu zavisi od modela koji ste kupili. Svi pribori koji su navedeni ispod
dostupni su u našem Piranha® asortimanu. Ako vam je potreban pribor koji je naveden ispod, ali nije isporučen sa vašom brusilicom, posetite našu web lokaciju na adresi www.blackanddecker.eu.
Stavka
Opis
Brusná základna pro broušení velkých
ploch (6).
Namena
Pro středně velké plochy. Brusná základna
pro broušení velkých ploch může být
použita pro broušení v rozích a pro
broušení hran obrobků.
29
SRPSKI
Stavka
Opis
Izmenljiva orbitalna brusna ploča (5).
Priključak za detalje (8).
Priključak za otvore (22).
30
Namena
Za velike površine. Promenljiva orbitalna
ploča može da se koristi za zakrivljene
površine i ako vam je potrebna
visokokvalitetna završna obrada.
Za male površine kojima je pristup otežan.
Priključak za detalje može da se koristi za
lagano brušenje i brušenje u uglovima.
Za nezgodne površine kao što su roletne
i vrata sa otvorima.
Priključak za brusni profil (19).
Priključak za držanje raznih dolenavedenih
profila.
Konkavno zakrivljeni brusni profil.
Za fino brušenje prema ovom obliku.
Konveksni zakrivljeni brusni profil (20).
Za fino brušenje prema ovom obliku.
Oštro zakrivljeni brusni profil.
Za fino brušenje prema ovom obliku.
Brusni list za velike detalje, zrno 240, sa
dva rezervna vrha.
Za finu završnu obradu pri brušenju velikih
detalja.
Brusni list za velike detalje, zrno 120, sa
dva rezervna vrha.
Za srednju završnu obradu pri brušenju
velikih detalja.
Brusni list za velike detalje, zrno 60, sa
dva rezervna vrha.
Za grubu završnu obradu pri brušenju
velikih detalja.
Brusni list za velike detalje (sivi), poliranje
do visokog sjaja, sa dva rezervna vrha.
Za poliranje.
List za čišćenje (crveni) za drvo ili metal
sa dva rezervna vrha.
Za čišćenje i poliranje drveta ili metala.
Izmenljivi orbitalni brusni list, zrno 240.
Za finu završnu obradu pri promenljivom
orbitalnom brušenju.
SRPSKI
Stavka
Opis
Izmenljivi orbitalni brusni list, zrno 60.
Namena
Za grubu završnu obradu pri promenljivom
orbitalnom brušenju.
Kružna polirna hauba (bela).
Za poliranje.
Brusni list priključka za detalje, zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri brušenju
detalja.
Rezervni priključak za brusni list namenjen Za priključivanje brusnih listova
otvorima.
namenjenih otvorima.
Brusni list za otvore, zrno 60.
Za grubu završnu obradu pri brušenju
otvora.
Brusni list za otvore, zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri brušenju
otvora.
Profilni brusni list, zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri brušenju
profila.
Saveti za optimalnu upotrebu
◆ Da bi korisniku bilo lakše, alatom se može rukovati korišćenjem jedne ili obe ruke (sl. R). Ne
stavljajte ruke preko ventilacionih otvora.
◆ Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
◆ Redovno proveravajte stanje brusnog lista. Zamenite po potrebi.
◆ Uvek brusite prateći strukturu drveta.
◆ Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
◆ Na veoma neravnim površinama ili kada uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim zrnom. Na
drugim površinama, počnite sa srednjim zrnom.
U oba slučaja, postepeno povećavajte finoću
zrna radi postizanja glatke površine.
◆ Raspitajte se kod prodavca o dostupnim priborima.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
BLACK+DECKER i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
◆ Isključite i izvucite utikač aparata/alata iz utičnice.
◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata
ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
31
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih BLACK+DECKER servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Broj okretaja
(bez opterećenja)
Oscilacije
(bez opterećenja)
Težina
KA280 TIP 1
Vac 230
W 220
min-1 8500 / 13000
min-1 17000 / 26000
kg 1.9
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 78.5 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 89.5 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
32
pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 7,8 m/s2, odstupanje
(K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA280 KA280L
BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte BLACK+DECKER na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
SRPSKI
Garancija
BLACK+DECKER je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme BLACK+DECKER postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, BLACK+DECKER garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
◆ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam.
◆ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru.
◆ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
◆ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme BLACK+DECKER.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+DECKER
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu,
na adresi:
www.2helpU.com.
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije BLACK+DECKER u vašoj zemlji.
33
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER шмиргла е наменета
за шмирглање на дрво, метал, пластика и бојадисани површини. Алатката е наменета само за
домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон сите упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи на
батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
34
од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
г.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
МАКЕДОНСКИ
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Употребата на оваа опрема може да го
намали бројот на опасности поради прав.
ѓ.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г.
Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.
Ова ќе осигура да се одржи безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за машини за шмирглање.
◆
◆
◆
◆
◆
Држете ја електричната алатка само за
изолираните површини за држење, бидејќи
ременот за шмирглање/подлогата за шмирглање може да се допира со сопствениот
кабел. Пресекувањето на жица под напон
може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при
шмирглање може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат во зоната на
работа да бидат исто така заштитени.
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово или кога
шмирглате некои дрва и метал кои што можат
да создадат токсичен прав:
- Немојте да дозволувате деца или бремени
жени да влегуваат во зоната на работа.
- Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
- Ослободете се од честичките од прав и од
35
МАКЕДОНСКИ
◆
другиот отпад на безбеден начин.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
◆ Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на уредот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
◆ Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Етикети на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
36
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
◆
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Autoselect® копче за автоматско бирање
3. Индикатор за подесување на подлогата и брзината
4. Копче за отпуштање на подлогата
5. Подлога за шмирглање со произволно вртење
6. Голема подлога за детално шмирглање
7. Врв на подлогата за шмирглање
8. Додаток во форма на прст
9. Кутија за прав
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Отстранување на подлогите за шмирглање
(скица А)
◆ За да ја отстраните подлогата за шмирглање,
притиснете го копчето за отпуштање (4) и извлечете ја подлогата (6) од алатката.
Монтирање на подлогата за шмирглање со
произволно вртење (скица В)
◆ Држете ги алатката и подлогата за шмирглање
(5) свртенi нагоре како што е прикажано на
скица В.
◆ Порамнете ги отворите за исфрлање на прав
(10) во подлогата за шмирглање со отворите
за исфрлање на прав (11) во основата на
алатката.
◆ Притискајте ја подлогата за шмирглање додека не се намести.
Поставување на абразивна хартија (скица С)
◆ Држете ја алатката со подлогата за шмирглање (5) свртена нагоре.
◆ Поставете ја абразивната хартија (12) врз подлогата за шмирглање (5), притоа осигурувајќи
се дека отворите во хартијата се порамнети
со отворите во подлогата.
Голема подлога за детално шмирглање
Со оваа подлога за шмирглање, можете да ја
МАКЕДОНСКИ
употребувате алатката за детално шмирглање
или за израмнување на споеви.
Монтирање на големата подлога за детално
шмирглање (скици D и E)
За детално шмирглање, шилестиот крај треба да
биде свртен напред (скица D).
За шмирглање на големи површини, шилестиот
крај треба да биде свртен назад (скица Е).
◆ Монтирјате ја подлогата за шмирглање како
што е опишано погоре во делот “Монтирање
на подлогата за шмирглање со произволно
вртење”.
◆ Притискајте ја подлогата за шмирглање додека не се намести.
Поставање на листовите за шмирглање (скица F)
◆ Откачете ги двата врвови со ромбоидна форма (13) од абразивната хартија (14).
◆ Држете ја алатката со подлогата за шмирглање свртена нагоре.
◆ Поставете ја абразивната хартија (14) врз
подлогата за шмирглање, притоа осигурувајќи
се дека отворите во хартијата се порамнети
со отворите во подлогата.
Врвовите во форма на ромб (15) може да се свртат и да се заменат кога ќе се истрошат.
◆ Кога предниот дел на врвот е изабен, откачете
го од листот, превртете го и повторно притиснете го врз подлогата за шмирглање.
◆ Кога целиот врв е изабен, отстранете го од
подлогата за шмирглање и монтирајте нов
врв со ромбоидна форма (13).
Врв на подлогата за шмирглање (скица G)
Кога врвот на подлогата за шмирглање (7) ќе се
истроши, тој може да биде превртен наопаку или
заменет. Кога држачот на врвот на подлогата за
шмирглање во форма на ромб (16) ќе се истроши,
тој може да се замени. Резервните делови се достапни кај Вашиот продавач на BLACK+DECKER.
◆ Отстранете го шрафот (17).
◆ Превртете или заменете го изабениот дел.
◆ Поставете и зацврстете го шрафот (17).
Додаток во форма на прст (скица Н)
Додатокот во форма на прст се употребува за
фино детално шмирглање.
◆ Отстранете го шрафот (17).
◆ Отстранете го држачот на врвот со ромбоидна
форма (16) од подлогата за шмирглање.
◆ Монтирајте го додатокот во форма на прст (8)
врз подлогата за шмирглање (6).
◆ Поставете и зацврстете го шрафот (17).
◆ Поставете ја соодветната абразивна хартија
(18) врз додатокот во форма на прст.
Додаток за профилирање
Додатокот за профилирање се употребува за
шмирглање на контури.
Поставање на додатокот за профилирање
(скица I)
◆ Отстранете го шрафот (17).
◆ Отстранете го држачот на врвот со ромбоидна
форма (16) од подлогата за шмирглање.
◆ Монтирајте го додатокот за профилирање (19)
врз подлогата за шмирглање.
◆ Поставете и зацврстете го шрафот (17).
Монтирање и отстранување на профил за
шмирглање (скици Ј и К)
◆ Изберете го профилот за шмирглање што
е најсоодветен за вашата примена.
◆ Поставете го едниот крај на профилот за
шмирглање (20) во вдлабнатината во предниот крај на додатокот за профилирање (19).
◆ Турнете го другиот крај на профилот за шмирглање додека не се намести.
◆ За да го отстраните профилот за шмирглање
(20), турнете го нанапред и извлечете го задниот дел од додатокот за профилирање (19).
Поставање на лист за шмирглање на профил
за шмирглање (скица L)
◆ Порамнете ја абразивната хартија (21) со
профилот за шмирглање (20).
◆ Притиснете ја абразивната хартија врз профилот за шмирглање, притоа осигурувајќи се
дека абразивната хартија ја следи формата
на профилот.
Плоснат додаток (скица М) (само за моделот
KA280L)
Со плоснатиот додаток може да работите во
процепи.
◆ Отстранете го шрафот (17).
◆ Отстранете го држачот на врвот со ромбоидна
форма (16) од подлогата за шмирглање.
◆ Монтирајте го плоснатиот додаток (22) врз
подлогата за шмирглање.
◆ Поставете и зацврстете го шрафот.
◆ Поставете ја соодветната абразивна хартија
врз плоснатиот додаток.
Додатното парче со велкро-лепенка (23) може да
се постави на горната површина од плоснатиот
додаток за да се овозможи шмирглање со двете
страни.
◆ Отстранете ја заштитната хартија од затворачот со кука и јамка (23).
◆ Залепете го затворачот со кука и јамка на
горната површина на плоснатиот додаток (22).
37
МАКЕДОНСКИ
◆
Поставете го парчето за шмирглање на затворачот со кука и јамка.
Преостанати ризици
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
◆ Повреди при менување на делови, сечила или
додатоци.
◆ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително правете
редовни паузи кога употребувате било која
алатка во долг временски период.
◆ Ослабување на слух.
◆ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Не ги покривајте отворите за
вентилација додека ја употребувате алатката.
Држете ја алатката како што е прикажано на скица
R. Обезбедете подлогата за шмирглање да налега
на предметот на обработка.
◆ Одложувајте ја алатката со наместена подлошка.
◆ Држете ги рацете подалеку од вретеното на
алатката.
◆ Не го вртете Autoselect® копче за автоматско
бирање додека уредот работи.
◆ Не ги ставајте прстите врз основата додека ја
употребувате алатката.
Вклучување и исклучување (скица N)
◆ За да ја вклучите алатката, поставете го прекинувачот (1) на позиција I.
◆ За да ја исклучите алатката, поставете го
прекинувачот (1) на позиција О.
Autoselect® технологија за автоматско бирање
(скица O)
Оваа шмиргла е опремена со Autoselect® копче за
автоматско бирање (2) кое што покажува различни примени за шмирглање. Тие се употребуваат
за да се избере соодветниот режим на работа за
38
вашето шмирглање.
◆ Со користење на Autoselect® копчето за автоматско бирање (2), изберете една од следните
примени:
- Детално шмирглање (A).
- Шмирглање на агли (B).
- Израмнување на споеви (C).
- Шмирглање со произволно вртење (D).
Соодветната подлога што треба да се употреби
и препорачаната брзина на шмирглање ќе бидат
прикажани во прозорецот за подесување на подлогата и брзината (3).
Напомена: Можете да ја промените избраната
брзина во секој момент со вртење на Autoselect®
копчето за автоматско бирање до позициите (A)
и (B), пониски брзини, или позициите (C) и (D),
повисоки брзини.
МАКЕДОНСКИ
Табела на примени со употреба на Autoselect® копчето за автоматско бирање
Подесување Примена
Шмирглање на мала
површина.
Ви овозможува лесно
да допрете до тесните места
Шмирглање на голема површина.
Ви овозможува да
дојдете до работ на
предметот на обработка при агол од 90°
Израмнување на
споеви.
Ви овозможува да
дојдете до работ на
предметот на обработка при агол од 90°
Шмирглање на голема површина.
Ви овозможува брзо
да го отстраните
поголемиот дел од
фарбата.
Препорачана подлога
Боја на
подлогата
Портокалова
Подесување
на брзината
Голема подлога за
детално шмирглање,
со врвот завртен
напред
Сина
(1) Мала
Подлога за израмнување на споеви, со
врвот завртен назад.
Сина
(2) Голема
Подлога за шмирглање со произволно
вртење
Зелена
(2) Голема
Додаток во форма
на прст
Систем за автоматско кочење (АВЅ)
Оваа алатка е опремена со систем за автоматско
кочење. Кога алатката не ја допира површината
што се обработува, оваа карактеристика ја одржува брзината помала од брзината на моторот.
Кога алатката ќе биде исклучена, дискот ќе запре
многу бргу.
Празнење на кутијата за прав (скици Р и Q)
Кутијата за прав (9) треба да се празни после
секои десет минути на употреба.
◆ Турнете ја кутијата за прав (9) до задниот дел
на алатката и извлечете ја.
◆ Отстранете го капакот (24) со негово вртење
во спротивна насока од стрелките на часовникот.
◆ Држете ја кутијата за прав (9) со филтерот
(25) свртен надолу и тресете ја кутијата за
да ја испразните содржината. Протресете го
капакот (24) за да ја испразните содржината.
◆ Повторно наместете го капакот (24) врз кутијата за прав и вртете го во насоката на стрелките
на часовникот додека не се намести.
◆ Повторно монтирајте ја кутијата за прав (9) на
алатката.
(1) Мала
Чистење на филтерот од кутијата за прав
Филтерот од кутијата за прав може повторно да
се употребува и треба редовно да се чисти.
◆ Испразнете ја кутијата за прав (9) како што
е опишано погоре.
◆ Извлечете го филтерот (25) од кутијата за
прав.
◆ Ослободете се од остатокот од правот со
потчукнување на филтерот во корпа за ѓубре.
Предупредување! Не го чистете филтерот со
четка, со компресор или со остри предмети. Немојте да го миете филтерот.
◆ Заменете го филтерот (25).
◆ Повторно наместете го капакот (24).
◆ Повторно монтирајте ја кутијата за прав (9) на
алатката.
39
МАКЕДОНСКИ
Додатоци
Додатоците што се снабдени со вашата шмиргла зависат од моделот што го имате купено. Сите
долунаведени додатоци се достапни во нашата линија Piranha®. Ако ви е потребен некој од долунаведените додатоци, но тој не е снабден со вашата шмиргла, ве молиме посетете го нашиот сајт на
www.blackanddecker.eu.
Предмет
Опис
Brusná základna pro broušení velkých
ploch (6).
Примена
Pro středně velké plochy. Brusná základna
pro broušení velkých ploch může být
použita pro broušení v rozích a pro
broušení hran obrobků.
Подлога за шмирглање со произволно
вртење (5).
За големи места. Подлогата за
шмирглање со произволно вртење
може да се употребува за закривени
површини и кога е потребен висок
квалитет на обработка на површината.
За мали тешко достижни места.
Додатокот во форма на прст може да
се употребува за лесно шмирглање и за
шмирглање во агли.
За комплицирани места како што се
ролетни и резбарени врати.
Додаток во форма на прст (8).
Плоснат додаток (22).
40
Додаток за профилирање (19).
Додаток што ги држи разните долу
наведени профили.
Конкавен закривен профил за
шмирглање.
За детално шмирглање што одговара на
овој облик.
Конвексен закривен профил за
шмирглање (20).
За детално шмирглање што одговара на
овој облик.
Шилест закривен профил за
шмирглање.
За детално шмирглање што одговара на
овој облик.
Голем лист за детално шмирглање, со
гранулација 240 и два резервни врва.
За фина завршна обработка при
детално шмирглање на големи
површини.
Голем лист за детално шмирглање, со
гранулација 120 и два резервни врва.
За средно фина завршна обработка
при детално шмирглање на големи
површини.
Голем лист за детално шмирглање, со
гранулација 60 и два резервни врва.
За груба завршна обработка при
детално шмирглање на големи
површини.
МАКЕДОНСКИ
Предмет
Опис
Голем лист (сив) за завршна обработка
со висок сјај, со два резервни врва.
Примена
За полирање.
Лист за чистење (црвен) за дрво или
метал, со два резервни врва.
За чистење или полирање на дрво или
метал.
Лист за шмирглање со произволно
вртење, со гранулација 240.
За фина завршна обработка при
шмирглање со произволно вртење.
Лист за шмирглање со произволно
вртење, со гранулација 60.
За груба завршна обработка при
шмирглање со произволно вртење.
Кружна навлака за полирање (бела).
За полирање.
Лист за детално шмирглање со
додатокот во форма на прст, со
гранулација 120.
За средно фина завршна обработка при
детално шмирглање.
Резервна велкро-лепенка за
прикачување на листови за шмирглање
на плоснатиот додаток.
За прикачување на листови за
шмирглање на плоснатиот додаток.
Лист за шмирглање со плоснатиот
додаток, со гранулација 60.
За груба завршна обработка при
шмирглање со плоснатиот додаток.
Лист за шмирглање со плоснатиот
додаток, со гранулација 120.
За средно фина завршна обработка при
шмирглање со плоснатиот додаток.
Лист за шмирглање со профил за
шмирглање, со гранулација 120.
За средно фина завршна обработка при
шмирглање со профил за шмирглање.
Совети за оптимална употреба
◆ За удобност на ракувачот, со оваа алатка
може да се ракува со една или со две раце
(скица R). Не ги поставајте рацете преку отворите за вентилација.
◆ Не ја притискајте алатка премногу.
◆ Постојано проверувајте ја состојбата на
абразивната хартија. Заменете ја кога е тоа
потребно.
◆ Секогаш шмирглајте по текстурата на дрвото.
◆ Користете посебно фина гранулација кога
шмирглате нови слоеви на боја пред да нанесете уште еден слој.
◆ На многу нерамни површини или кога отстранувате слоеви на боја, започнете со рапава
◆
гранулација. Другите површини започнувајте
ги со шмиргла со средно фина гранулација.
Во двата случаи, постепено преминувајте
на фина гранулација за да добиете мазна
завршна обработка.
Консултирајте се со вашиот продавач за повеќе информации за достапните додатоци.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на BLACK+DECKER и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
41
МАКЕДОНСКИ
извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER електрична алатка
е направена да работи долго време со минимално
одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:
◆ Исклучете ја алатката или уредот, и извадете
го приклучокот од приклучницата.
◆ Или, исклучете ја алатката или уредот и извадете ја батеријата доколку алатката или
уредот има одвоен батериски пакет.
◆ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
◆ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На Вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
Редовно чистете го куќиштето на моторот со употреба на влажна крпа.
Не употребувајте абразивни средства за чистење
или средства за чистење на база на растворувач.
Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го за да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
42
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање и рециклирање на BLACK+DECKER производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
BLACK+DECKER преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени BLACK+DECKER
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
Напон
Влезна моќност
Вртежи
(без оптоварување)
Осцилации
(без оптоварување)
Тежина
KA280 ТИП 1
Vac 230
W 220
min-1 8500 / 13000
min-1 17000 / 26000
kg 1.9
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 78.5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 89.5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 7,8 m/s2,
отстапување (K) 1.5 m/s2
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA280 KA280L
BLACK+DECKER декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со BLACK+DECKER преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Гаранција
BLACK+DECKER верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на BLACK+DECKER стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
BLACK+DECKER гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
◆ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен.
◆ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа.
◆ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
◆ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на BLACK+DECKER.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на BLACK+DECKER преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени BLACK+DECKER сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го Вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги Вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на BLACK+DECKER во Вашата држава.
zst00245695 - 12-09-2014
43
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising