KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
359203-09 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KA280
2
3
4
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата лентошлифовъчна машина на
BLACK+DECKER е създадена за шлифоване на
дърво, пластмаса и боядисани повърхности. Този
инструмент е предназначен само за любителско
използване.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
3.
а.
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на всички инструкции може
да доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
д.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на
д.
е.
ж.
4.
а.
5
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвача или стартирането на
електроинструменти, когато превключвача е на
позиция „включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Махнете прикрепените към въртящите се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи ключове, понеже могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите, свързани
с прахта.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки
са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с добре заточени
остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно
се контролират.
Използвайте електроинструментите, принадлежностите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
♦
♦
♦
♦
♦
Безопасност на другите
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени възможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
♦
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти
Внимание! Допълнителни предупреждения за безопасност на лентошлифовъчи
машини.
♦
токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания
детайл към стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го
прави нестабилно и може да доведе до загуба
на контрол.
Предупреждение! Контактът или вдишването
на прах вследствие от шлифоването на различни предмети, може да застраши здравето
на оператора и стоящите наблизо лица. Носете
противопрахова маска, специално предназначени за защита от прах и дим и се уверете, че
присъстващите или влизащи в работното място
лица също са защитени.
Изцяло почистете праха след шлифоване.
Особено внимавайте, когато шлифовате боя,
която вероятно е на оловна основа, или когато
шлифовате някои дървета и метали, които могат
да произвеждат токсичен прах:
Не позволявайте на деца или бременни жени
да влизат в работното помещение.
Не яжте, пийте или пушете в работното
помещение.
Безопасно изхвърлете праховите частици
и всички други остатъци.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности за захващане, тъй като полиращият колан/полиращата основа може да
влезе в контакт със собствения си кабел.
Прерязването на „жив“ кабел може да зареди
с ток металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да получи
При оценяване на вибрациите на излагане за опреде-
6
♦
ляне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Шлифовъчна основа за големи детайли
С тази шлифовъчна основа, вие можете да използвате
инструмента за детайлно шлифоване или за основно
шлифоване.
Прикачване на шлифовъчна основа за големи
детайли (фиг. D и E)
За детайлно шлифоване, насочващият край трябва
да е насочен напред (фиг. D).
За шлифоване на големи повърхности, насоченият
край трябва да сочи назад (фиг. E).
♦
Прикачете шлифовъчната основа, както е описано по-горе в главата „Поставяне на произволна
сферична шлифовъчна основа“.
♦
Натиснете шлифовъчната основа, докато не
щракне на място.
Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.
Електрическа безопасност
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие с напрежението на
табелката.
♦
Поставете шлифовъчните листи (12) на шлифовъчната основа (5) като се уверите, че дупките
в листа са подравнени с дупките на основата.
Монтаж на шлифовъчните листове (фиг. F)
♦
Свалете двата върха с диамантена форма (13)
от листа за шлифоване (14).
Дръжте инструмента с насочена нагоре шлифо♦
въчна основа.
♦
Поставете шлифовъчният лист (14) на шлифовъчната основа, като се уверите, че дупките на
листа са подравнени с дупките на основата.
Двата върха с диамантена форма (15) могат да се
обърнат или сменят, когато са изхабени.
♦
Когато предната част на върха е изхабен, свалете
го от листа, обърнете го и го натиснете отново
към шлифовъчната основа.
♦
Когато цялото връхче се изхаби, свалете го от
шлифовъчната основа и поставете ново връхче
с диамантена форма (13).
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на BLACK+DECKER, за да се
предотврати злополука.
Характеристики
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Autoselect® скала
3. Индикатор за настройка на основа/обороти
4. Бутон за освобождаване на основата
5. Обикновена орбитална шлифовъчна основа
6. Шлифовъчна основа за големи детайли
7. Връх на основата за шлифоване
8. Палец за прикрепване на детайла
9. Контейнер за събиране на прах
Връх на шлифовъчна основа (фиг. G)
Когато връхчето на шлифовъчната основа (7) се изхаби, то може да се обърне или смени. Когато държача
на връхчето с диамантената основа (16) се изхаби,
то може да бъде сменено. Резервни части можете да
закупите от вашия представител на BLACK+DECKER.
♦
Свалете винта (17).
♦
Обърнете и сменете износената част.
♦
Поставете и затегнете винта (17).
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че
инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Сваляне на шлифовъчните основи (фиг. А)
♦
За да свалите шлифовъчната основа, натиснете
бутона за освобождаване (4) и издърпайте основата (6) от инструмента.
Поставяне на произволна сферична шлифовъчна
основа (фиг. B)
♦
Дръжте инструмента и шлифовъчната основа
(5) с лицевата част нагоре, както е показано на
фиг. B.
♦
Подравнете отворите за праха (10) в шлифовъчната основа с отворите за прах (11) в основата
на инструмента.
♦
Натиснете шлифовъчната осново, докато чуете
да щракне на място.
Поставяне на показалеца (фиг. H)
Приставката на показалеца се използва за детайлно
шлифоване.
♦
Свалете винта (17).
♦
Свалете държача на върха с диамантена форма
(16) от шлифовъчната основа.
♦
Поставете приставката на показалеца (8) на
шлифовъчната основа (6).
♦
Поставете и затегнете винта (17).
♦
Поставете подходящият шлифовъчен лист (18)
на приставката на показалеца.
Монтаж на шлифовъчните листове (фиг. С)
♦
Дръжте инструмента с шлифовъчната основа (5)
насочена нагоре.
Профилно приложение
Профилното приложение се използва за контурно
шлифоване.
7
♦
Поставяне на профилното приложение (фиг. I)
♦
Свалете винта (17).
♦
Свалете държача на върха с диамантена форма
(16) от основата за шлифоване.
♦
Поставете профилното приложение (19) на шлифовъчната основа.
♦
Поставете и затегнете винта (17).
♦
♦
♦
Монтиране и сваляне на шлифовъчния профил
(фиг. J и K)
♦
Изберете най-подходящият за вашето приложение шлифовъчен профил.
♦
Поставете единият край на шлифовъчният
профил (20) в процепа на предния край на профилната приложение (19).
♦
Натиснете другият край на шлифовъчният профил, докато не щракне на място.
♦
За да свалите шлифовъчния профил (20), натиснете го напред и дръпнете задния край на
профилното приложение (19).
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой
инструмент за продължителни периоди, взимайте
си редовни почивки.
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето причинена от дишане на
прах, образуван при работа с вашия инструмент
(пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF).
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Предупреждение! Не покривайте вентилационните
отвори, когато работите с инструмента. Дръжте
инструмента, както е показано на фиг. R. Уверете
се, че шлифовъчната основа е плосто поставена на
обработвания детайл.
♦
Съхранявайте инструмента с основата на място.
♦
Пазете си ръцете от зоната на въртене на инструмента.
♦
Не въртете превключвателя Autoselect® докато
уреда работи.
♦
Не поставяйте пръстите си на основата по време
на употреба.
Поставяне на шлифовъчен лист на шлифовъчния
профил (фиг. L)
♦
Подравнете шлифовъчния лист (21) с шлифовъчния профил (20).
♦
Натиснете шлифовъчния лист на шлифовъчния
профил, като внимавате шлифовъчният лист да
следва формата на профила.
Включване и изключване (фиг. N)
♦
За да включите инструмента, поставете превключвателя за включване и изключване (1) на
позиция І.
♦
За да изключите инструмента, поставете превключвателя за включване и изключване (1) на
позиция О.
Приставка на с отвор (фиг. M) (само за KA280L)
С приставката с отвор можете да обработвате пукнатини.
♦
Свалете винта (17).
♦
Свалете държача на върха с диамантена форма
(16) от шлифовъчната основа.
♦
Сложете приложението с отвора (22) на шлифовъчната основа.
♦
Поставете и затегнете винта.
♦
Поставете подходящитят лист за шлифоване на
приложението с отвор.
Допълнителното парче на велкро закопчалката (23)
може да се окачи на горната повърхност на приложението со отвор, за да позволи шлифоване с помощта
на двете страни.
♦
Свалете подложната хартия от велкро закопчалката (23).
♦
Залепете велкро закопчалката на горната повърхност на приложението с отвор (22).
♦
Поставете шлифовъчното парче на велкро закопчалката.
Autoselect® технология (фиг. O)
Тази шлифовъчна машина е снабдена с Autoselect®
набиране (2), което показва различни приложения на
шлайфане. Те се използват за избор на правилния
режим на работа в зависимост от вашето конкретно
шлифоване.
♦
С помощта на Autoselect® избирането (2), изберете от едно от следните приложения:
Детайлно шлифоване (A).
Шлифоване на ъгъл (B).
Шлифоване с изравняване (C).
Произволно сферично шлифоване (D).
В прозореца за настройки на основата/оборотите
(3) ще се изпише правилната основа за използване
с препоръчителните шлифовъчни листове.
Допълнителни рискове
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Забележка: Вие можете да анулирате избраните
обороти по всяко време, като преместите позицията
на Autoselect® набирането в позиция (A) и (B), по-ниски
обороти или позиции (C) и (D) за по-висока скорост.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и прилагането на предпазни устройства,
някои остатъчни рискове, които не могат да бъдат
избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
8
Таблицата с приложения на Autoselect® набирането.
Настройки
Приложение
Препоръчителна основа
Цвят на ос- Настройки
новата
на оборотите
Шлифоване на малка по- Детайлна приставка с повърхност.
казалец
Позволява ви лесно да
стигате до по-тесни повърхности
Оранжево
(1) Ниско
Шлифоване нашироко.
Голяма детайлна основа
Дава ви възможност да с насочено напред острие
достигнете до ръба на
90° ъгъл
Синьо
(1) Ниско
Шлифоване за израв- Основа за изравняваме,
няване.
90° ръб насочен нагоре.
Дава ви възможност да
достигнете до ръба на
90° ъгъл
Синьо
(2) Високо
Шлифоване на обширни Произволна сферична
зони.
основа
Дава ви възможност за
бързо сваляне на голяма
повърхност от боя.
Зелен
(2) Високо
♦
♦
♦
Автоматична система за спирани (ABS)
Този инструмент има автоматична система за
спиране. Когато инструментът не е на работната
повърхност, тази функция поддържа оборотите на
диска под оборотите на мотора. Когато инструментът
е изключен, дискът автоматично ще спре много бързо.
Изпразването на съда за прах (фиг. P и Q)
Съдът за прах (9) трябва да се изпразва на всеки
десет минути при работа.
♦
Издърпайте кутията за прах (9) към задната
страна и от инструмента.
♦
Свалете капака (24) като го завъртите обратно
на часовниковата стрелка.
♦
Дръжте кутията за прах (9) с филтъра (25) надолу и разтръскайте кутията, за да изпразните
съдържанието. Разтръскайте капака (24) за да
го изпразните от съдържанието.
♦
Сложете обратно капака (24) на кутията за прах,
като извъртите по посока на часовниковата
стрелка, докато се заключи на място.
♦
Сложете кутията за прах (9) на инструмента.
Почистване на филтъра на кутията за прах
Филтърът на кутията за прах е за многократна употреба и трябва да се почиства редовно.
♦
Изпразнете кутията за прах (9) както е описано
по-горе.
♦
Издърпайте филтъра (25) от кутията за прах.
♦
Изтърсете остатъка от прахта, като изтупате
филтъра в коша за боклук.
Предупреждение! Не четкайте и не използвайте
сгъстен въздух или остри предмети за почистване на
филтъра. Не мийте филтъра.
9
Сменете филтъра (25).
Поставете капака обратно (24).
Сложете обратно кутията за прах (9) на инструмента.
Допълнителни приспособления
Аксесоарите, които са доставени заедно с вашата машина за шлифоване зависят от модела, който сте закупили. Всички изброени по-долу аксесоари са на разположение с нашата серия Piranha®. Ако са ви необходими
аксесоари, които са изброени по-долу, но не са предоставени с вашия инструмент, моля, посетете нашият
уебсайт на www.blackanddecker.eu.
Артикул
Описание
Предназначение
Шлифоваща основа за големи детайли (6). За средно големи зони. Основата за
големи детайли може да се използва за
шлифоване на ъглите и ръбовете на обработвания детайл.
Произволна сферична шлифоваща основа За обширни зони. Произволната сферична
(5).
основа може да се използва за извити
повърхности и когато имате нужда от
висококачествен завършек.
Детайлен показалец (8).
За малки и трудно достижими зони. Детайлният показалец може да се използва
за леко шлифоване и за шлифоване
в ъгли.
Приспособление с отвор (22).
За сложни като, като при щори и врати
с отвори.
Приспособление за шлифоващ профил
(19).
Приспособление за държане на различни
профили, изброени по-долу.
Вдлъбнати, извити шлифоващи профили.
За детайлно шлифоване в съответствие
с тази форма.
Изпъкнат, извит, шлифоващ профил (20).
За детайлно шлифоване в съответствие
с тази форма.
Насочен, извит шлифоващ профил.
За детайлно шлифоване в съответствие
с тази форма.
Шкурка 240 за големи детайли с два
сменяеми върха.
За фин завършек при шлифоване на
големи детайли.
Шкурка 120 за големи детайли с два
сменяеми върха.
За среден завършек при шлифоване на
големи детайли.
Шкурка 60 за големи детайли с два сменяеми върха.
За груб завършек при шлифоване на
големи детайли.
Високо гланцирана шкурка за завършване
на големи детайли (сива) с два сменяеми
върха.
За нанасяне на полир.
10
Артикул
Описание
Предназначение
Почистваща шкурка (червена) за дърво
или метал с два сменяеми върха.
За почистване или полиране на дърво или
метал.
Шкурка 240 прозиволна сферична.
За фин завършек или произволно сферично шлифоване.
Шкурка 60 произволна сферична.
За груб завършек за произволно сферично
шлифоване.
Кръгъл, полиращ капак (бял).
За полиране.
Шкурка 120 за детайлен показалец.
За среден завършек при детайлно шлифоване.
Приспособление за смяна на шкурка
с отвор.
За поставяне на шкурка с отвор.
Шкурка 60 с отвор.
За груб завършек при шлифоване с отвор.
Шкурка 120 с отвор.
За среден завършек при шлифоване
с отвор.
Шкурка 120 за шлифоващ профил.
За среден завършек за шлифоващ
профил.
Съвети за оптимална употреба
♦
За удобство на потребителя, с инструмента може
да се работи с една или две ръце (фиг. R). Не поставяйте ръцете си над отворите за вентилация.
♦
Не прилагайте прекален натиск върху инструмента.
♦
Редовно проверявайте състоянието на щкурката.
Подменете я, когато е необходимо.
♦
Винаги шлифовайте дървения материал по
посоката на влакното.
♦
Когато шлифовате нови слоеве боя, преди да
нанесете друг слой, използвайте изключително
фина хартия.
♦
На много неравни повърхности или когато отстранявате слоеве боя, започнете с груба хартия. На
други повърхности започнете със средна хартия.
И в двата случая постепенно преминете към
фина хартия за гладък завършек.
♦
Посъветвайте се с вашият дилър за повече
информация относно наличните аксесоари.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на BLACK+DECKER и Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел да повишат
ефективността на работа на вашия инструмент. Чрез
използването на тези допълнителни приспособления
вие ще получите най-доброто от работата с вашия
инструмент.
Поддръжка
Вашият инструмент на BLACK+DECKER е създаден
за продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа зависи
от правилната грижа за инструмента и от редовното
му почистване.
11
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦
Изключете уреда/инструмента от захранващата
мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен
пакет с батерии.
♦
Или изтощете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
Технически данни
Напрежение
Входяща мощност
Орбити (ненатовареност)
Трептения (ненатовареност)
Тегло
Vac
W
мин-1
мин-1
кг
KA280 TИП 1
230
220
8500 / 13000
17000 / 26000
1,9
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 78,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A),
Звукова мощност (LWA) 89,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah) 7,8 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Редовно почиствайте вентилационните отвори на
вашия уред/инструмент/зарядно устройство, като
използвате мека четка или сухо парче плат.
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
Не използвайте абразивен препарат или такъв на
разтворителна основа.
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте, за
да премахнете прахта отвътре (когато е монтиран).
KA280 / KA280L
BLACK+DECKER дакларира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2014/30/EU и 2011/65/EU.
Ако някога решите, че вашият BLACK+DECKER
продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви
е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
За повече информация се свържете с BLACK+DECKER
на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и повторното им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от името
на BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
BLACK+DECKER предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на BLACK+DECKER,
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз,
който ще го приеме от наше име.
Гаранция
BLACK+DECKER е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на BLACK+DECKER на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия
уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на BLACK+DECKER, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com.
Ако продукта на BLACK+DECKER покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
BLACK+DECKER гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет на
износване или замяна на продуктите, за да се гарантира минимално неудобство за клиента:
12
♦
♦
♦
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти;
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на BLACK+DECKER.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на BLACK+DECKER на
адреса, посочен в това ръководство. Освен това,
списъкът на лиценцираните сервизни агенти на
BLACK+DECKER, както и пълна информация за
нашите следпродажбени услуги и контакти, можете
да намерите на Интернет адрес: www.2helpU.com.
Stanley BLACK+DECKER
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00245688 - 12-09-2014
13
14
Download PDF

advertising