KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
370000 - 13 LT
www.blackanddecker.eu
KA280
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
15
3
4
5
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis BLACK+DECKER šlifuoklis skirtas medienai,
metalui, plastikui ir dažytiems paviršiams šlifuoti.
Šis įrankis skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Nesilaikant visų toliau pateiktų nurodymų, gali kilti
elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
6
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant šiuos prietaisus galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos šlifuoklių saugos
taisyklės.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų, suimti skirtų paviršių, nes šlifavimo diržas/
šlifavimo pagrindas gali paliesti įrankio
laidą. Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“
laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus šlifuojant
kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir
šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias,
nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir
užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys žmonės.
Nušlifavę, kruopščiai nuvalykite visas dulkes.
Ypač būkite atsargūs šlifuodami dažus, kurie
galėtų būti pagaminti švino pagrindu, arba
šlifuodami medieną bei metalą, nuo kurių gali
kilti nuodingų dulkių:
– Į darbo vietą neleiskite vaikų ir nėščiųjų.
– Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir
nerūkykite.
– Saugiai pašalinkite dulkių daleles bei kitas
atliekas.
Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame
vadove nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne
pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
♦ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
7
LIETUVIŲ
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis BLACK+DECKER techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. „Autoselect ®“ ratukas
3. Pagrindas / greičio nustatymo indikatorius
4. Pagrindo atlaisvinimo mygtukas
5. Becentrio orbitinio šlifavimo pagrindas
6. Didelis detalių šlifavimo pagrindas
7. Šlifavimo pagrindo antgalis
8. Detalių šlifavimo pirštas
9. Dulkių rinktuvas
Montavimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Šlifavimo pagrindų nuėmimas (A pav.)
♦ Norėdami nuimti šlifavimo pagrindą, paspauskite atlaisvinimo mygtuką (4) ir nuimkite
pagrindą (6) nuo įrankio.
8
Becentrio orbitinio šlifavimo pagrindo uždėjimas (B pav.)
♦ Laikykite įrankį ir šlifavimo pagrindą (5) nukreipę aukštyn kaip parodyta B pav.
♦ Sutapdinkite šlifavimo pagrinde esančias
dulkių šalinimo angas (10) su įrankio pagrindo
angomis dulkėms (11).
♦ Spauskite šlifavimo pagrindą tol, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
Šlifavimo lakštų uždėjimas (C pav.)
♦ Laikykite įrankį šlifavimo pagrindu (5) aukštyn.
♦ Dėkite šlifavimo lakštą (12) ant šlifavimo pagrindo (5), lakšte esančias skyles sutapdinami
su pagrindo skylėmis.
Didelis detalių šlifavimo pagrindas
Su šiuo šlifavimo pagrindu įrankį galima naudoti
detalėms arba lygiems paviršiams šlifuoti.
Didelio detalių šlifavimo pagrindo uždėjimas
(D ir E pav.)
Norint šlifuoti detales, smailus galas turi būti nukreiptas pirmyn (D pav.).
Norint šlifuoti didelius plotus, smailus galas turi būti
nukreiptas atgal E pav.).
♦ Uždėkite šlifavimo pagrindą kaip aprašyta
pirmiau skyriuje „Becentrio orbitinio šlifavimo
pagrindo uždėjimas“.
♦ Spauskite šlifavimo pagrindą tol, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
Šlifavimo lakštų uždėjimas (F pav.)
♦ Nuimkite du rombo formos antgalius (13) nuo
šlifavimo lakšto (14).
♦ Laikykite įrankį šlifavimo pagrindu aukštyn.
♦ Dėkite šlifavimo lakštą (14) ant šlifavimo pagrindo, lakšte esančias skyles sutapdinami su
pagrindo skylėmis.
Susidėvėjusį rombo formos antgalį (15) galima
apversti ir pakeisti.
♦ Kai priekinė antgalio dalis susidėvės, nuimkite
ją nuo lakšto, apverskite ir vėl užspauskite ant
šlifavimo pagrindo.
♦ Kai susidėvės visas antgalis, nuimkite jį nuo
šlifavimo pagrindo ir uždėkite naują rombo
formos antgalį (13).
Šlifavimo pagrindo antgalis (G pav.)
Susidėvėjusį šlifavimo pagrindo antgalį (7) galima
apversti arba pakeisti. Kai rombo formos antgalio laikiklis (16) susidėvi, jį galima pakeisti. Atsarginių dalių
galite įsigyti iš BLACK+DECKER prekybos atstovo.
♦ Išsukite varžtą (17).
♦ Apverskite arba pakeiskite susidėvėjusią dalį.
♦ Įtaisykite ir užveržkite varžtą (17).
LIETUVIŲ
Pirštas (H pav.)
Pirštas naudojamas tiksliam detalių šlifavimui.
♦ Išsukite varžtą (17).
♦ Nuimkite rombo formos antgalio laikiklį (16)
nuo šlifavimo pagrindo.
♦ Sumontuokite ant šlifavimo pagrindo (6) pirštą
(8).
♦ Įtaisykite ir užveržkite varžtą (17).
♦ Uždėkite ant piršto tinkamą šlifavimo lakštą
(18).
Profilinis priedas
Profilinis priedas naudojamas kontūriniam šlifavimui.
Profilinio priedo uždėjimas (I pav.)
♦ Išsukite varžtą (17).
♦ Nuimkite rombo formos antgalio laikiklį (16)
nuo šlifavimo pagrindo.
♦ Sumontuokite ant šlifavimo pagrindo profilinį
priedą (19).
♦ Įtaisykite ir užveržkite varžtą (17).
Šlifavimo profilio uždėjimas ir nuėmimas (J ir K)
♦ Pasirinkite savo darbui tinkamiausią šlifavimo
profilį.
♦ Dėkite šlifavimo profilio (20) galą į profilio
priedo (19) priekiniame gale esančią išėmą.
♦ Kitą šlifavimo profilio galą stumkite tol, kol jis
spragtelėdamas užsifiksuos.
♦ Norėdami šlifavimo profilį (20) išimti, stumkite
jį pirmyn ir traukite už profilio priedo (19) galo.
Šlifavimo popieriaus uždėjimas ant šlifavimo
profilio (L pav.)
♦ Sutapdinkite šlifavimo popierių (21) ir šlifavimo
profilį (20).
♦ Užspauskite šlifavimo popierių ant šlifavimo
profilio, užtikrindami, kad šlifavimo popierius
sutaptų su profilio forma.
Žaliuzinis priedas (M pav.) (tik KA280L)
Žaliuziniu priedu galite apruošti siaurus plyšius.
♦ Išsukite varžtą (17).
♦ Nuimkite rombo formos antgalio laikiklį (16)
nuo šlifavimo pagrindo.
♦ Sumontuokite ant šlifavimo pagrindo žaliuzinį
priedą (22).
♦ Įtaisykite ir užveržkite varžtą.
♦ Uždėkite ant žaliuzinio priedo tinkamą šlifavimo lakštą.
Ant žaliuzinio priedo viršutinio paviršiaus galima
tvirtinti papildomą lipuku tvirtinamą dalį (23), kad
galima būtų šlifuoti naudojant abi puses.
♦ Nulupkite nuo lipuko (23) apsauginį popierių.
♦ Prilipdykite lipuką prie žaliuzinio priedo (22)
viršutinio paviršiaus.
♦ Pritvirtinkite šlifavimo dalį prie lipuko.
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus
arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Įspėjimas! Naudodami įrankį, neuždenkite ventiliacijos angų. Laikykite įrankį kaip parodyta R pav. Įsitikinkite, ar šlifavimo pagrindas lygiai slysta ruošiniu.
♦ Padėkite įrankį į saugojimo vietą, nenuėmę
pagrindo.
♦ Laikykite rankas atokiai nuo įrankio veleno
zonos.
♦ Nesukite „Autoselect ®“ įrenginiui veikiant.
♦ Patraukite pirštus nuo naudojamo pagrindo.
Įjungimas ir išjungimas (N pav.)
♦ Norėdami įrankį įjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) į padėtį I.
♦ Norėdami įrankį išjungti, nustatykite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1) į padėtį O.
„Autoselect ®“ technologija (O pav.)
Šiame šlifuoklyje įrengtas „Autoselect ® “ ratukas
(2), kuris rodo įvairius šlifavimo būdus. Jie naudojami konkrečiam šlifavimo darbui tinkamam darbo
režimui pasirinkti.
♦ „Autoselect ®“ ratuku (2) pasirinkite vieną iš šių
parinkčių:
- detalių šlifavimas (A);
- kampų šlifavimas (B);
- lygių paviršių šlifavimas (C);
- becentris orbitinis šlifavimas (D).
Tinkamas naudoti pagrindas ir rekomenduojamas
šlifavimo greitis bus rodomi pagrindo/greičio nuostatos langelyje (3).
Pastaba: Pasirinktą greitį galite bet kuriuo metu
9
LIETUVIŲ
pakeisti, pasukdami „Autoselect ®“ ratuką į padėtį
(A) ir (B) (nustatydami mažesnes greičio nuostatas)
arba padėtis (C) ir (D) (nustatydami didesnes greičio
nuostatas).
„Autoselect ®“ ratuko nuostatų lentelė
Nuostata
Naudojimo sritis
Mažo ploto šlifavimas. Leidžia lengvai
pasiekti siauras
vietas
Didelio ploto šlifavimas. Leidžia šlifuoti
90° kampo kraštus
Lygių paviršių šlifavimas. Leidžia šlifuoti
90° kampo kraštus
Didelio ploto šlifavimas. Leidžia greitai
pašalinti didžiausią
dažų kiekį.
Rekomenduojamas
pagrindas
Tiksliojo šlifavimo
pirštas
Pagrindo
spalva
Oranžinė
Greičio
nuostata
(1) Mažas
Didelis tikslus
šlifavimo pagrindas,
antgalis nukreiptas
pirmyn
Tiesus šlifavimo pagrindas, 90° kraštas
nukreiptas pirmyn.
Mėlyna
(1) Mažas
Mėlyna
(2) Didelis
Becentris orbitinis
pagrindas
Žalia
(2) Didelis
Automatinio stabdymo sistema (ABS)
Šiame įrankyje įrengta automatinio sustabdymo
sistema. Kai įrankis nėra atremtas į darbo paviršių,
ši funkcija leidžia diskui suktis mažesniu greičiu už
variklio greitį. Įrankį išjungus, diskas labai greitai
sustos.
Dulkių rinktuvo ištuštinimas (P ir Q pav.)
Dulkių rinktuvą (9) reikia ištuštinti kas dešimt įrankio
naudojimo minučių.
♦ Patraukite dulkių rinktuvą (9) į galą ir ištraukite
jį iš įrankio.
♦ Nuimkite dangtelį (24), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
♦ Laikykite dulkių rinktuvą (9) filtru (25) žemyn
ir iškratykite iš jo dulkes. Pakratykite dangtelį
(24), kad iškratytumėte visas dulkes.
♦ Uždėkite dangtelį (24) atgal ant dulkių rinktuvo
ir tvirtai užsukite jį, sukdami pagal laikrodžio
rodyklę.
♦ Uždėkite dulkių rinktuvą (9) ant įrankio.
10
Dulkių rinktuvo filtro valymas
Dulkių rinktuvo filtras yra daugkartinio naudojimo ir
jį reikia reguliariai valyti.
♦ Ištuštinkite dulkių rinktuvą (9) kaip aprašyta
pirmiau.
♦ Ištraukite filtrą (25) iš dulkių rinktuvo.
♦ Iškratykite dulkes iš filtro į šiukšlių dėžę.
Įspėjimas! Filtrui valyti nenaudokite šepečių, suslėgto oro arba aštrių daiktų. Neplaukite filtro.
♦ Pakeiskite filtrą (25).
♦ Uždenkite dangtelį (24).
♦ Uždėkite dulkių rinktuvą (9) ant įrankio.
Priedai
Su šlifuokliu pateikiami priedai priklauso nuo įsigyto
modelio. Visus toliau sąraše nurodytus priedus galima įsigyti iš mūsų „Piranha ®“ asortimento. Jeigu
jums reikia priedo, kuris šiame sąraše nurodytas, bet
su jūsų šlifuokliu nepateikiamas, apsilankykite mūsų
tinklavietėje adresu www.blackanddecker.eu.
LIETUVIŲ
Eilės Nr.
Aprašymas
Didelis tikslus šlifavimo pagrindas (6).
Paskirtis
Vidutinio dydžio–dideliems plotams. Didelį detalių šlifavimo pagrindą gali naudoti
kampams ir ruošinių kraštams šlifuoti.
Becentris orbitinis šlifavimo pagrindas (5). Dideliems plotams. Becentrį orbitinį
pagrindą galima naudoti lenktiems paviršiams šlifuoti ir tada, kai reikia aukštos
kokybės apdailos.
Detalių šlifavimo pirštas (8).
Mažoms, sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Detalių šlifavimo pirštą galima naudoti
švelniam šlifavimui ir kampų šlifavimui.
Žaliuzinis priedas (22).
Sudėtingoms vietoms, pavyzdžiui, langinių ir durų žaliuzėms.
Šlifavimo profilinis priedas (19).
Priedas įvairiems toliau nurodytiems
profiliams tvirtinti.
Įgaubtas išlenktas šlifavimo profilis.
Detaliam šlifavimui pagal šią formą.
Išgaubtas išlenktas šlifavimo profilis (20).
Detaliam šlifavimui pagal šią formą.
Smailus išlenktas šlifavimo profilis.
Detaliam šlifavimui pagal šią formą.
240 rupumo didelis detalių šlifavimo
lakštas su dviem keičiamais antgaliais.
Smulkiai apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
120 rupumo didelis detalių šlifavimo
lakštas su dviem keičiamais antgaliais.
Tarpinei apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
60 rupumo didelis detalių šlifavimo
lakštas su dviem keičiamais antgaliais.
Grubiai apdailai naudojant didelį detalių
šlifavimo pagrindą.
Labai blizgus didelis detalių šlifavimo
lakštas (pilkas) su dviem keičiamais
antgaliais.
Lakui, vaškui padengti.
Valymo lakštas (raudonas) medienai arba Medienai arba metalui valyti arba poliruoti.
metalui su dviem keičiamais antgaliais.
11
LIETUVIŲ
Eilės Nr.
Aprašymas
240 rupumo orbitinis šlifavimo lakštas.
Paskirtis
Smulkiai apdailai naudojant becentrį
orbitinį šlifavimo pagrindą.
60 rupumo orbitinis šlifavimo lakštas.
Grubiai apdailai naudojant becentrį orbitinį šlifavimo pagrindą.
Apvalus šlifavimo gaubtas (baltas).
Poliravimo darbams.
120 rupumo tikslaus šlifavimo piršto
lakštas.
Vidutinei apdailai naudojant tikslų
šlifavimą.
Keičiamas žaliuzinio šlifavimo lakšto
priedas.
Žaliuzinių šlifavimo lakštų tvirtinimui.
60 rupumo žaliuzinis šlifavimo lakštas.
Grubiai apdailai naudojant žaliuzinį
šlifavimą.
120 rupumo žaliuzinis šlifavimo lakštas.
Vidutinei apdailai naudojant žaliuzinį
šlifavimą.
120 rupumo profilinis šlifavimo lakštas.
Vidutinei apdailai naudojant profilinį
šlifavimą.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦ Įrankį galima naudoti viena arba abejomis
rankomis – kaip naudotojui patogiau (R pav.).
Neuždenkite rankomis ventiliacijos angų.
♦ Per daug nespauskite įrankio.
♦ Reguliariai tikrinkite šlifavimo lakšto būklę. Jei
reikia, pakeiskite jį.
♦ Visada šlifuokite medieną pluošto kryptimi.
♦ Nušlifavę naujus dažų sluoksnius, prieš
dažydami dar vieną sluoksnį, naudokite labai
smulkų šlifavimo popierių.
♦ Labai nelygius paviršius šlifuokite arba senus
dažų sluoksnius šalinkite stambiu šlifavimo
popieriumi. Kitus paviršius pradėkite šlifuoti
vidutinio rupumo popieriumi. Abiem atvejais
palaipsniui naudokite vis smulkesnį šlifavimo
popierių, kad paviršius būtų lygus.
♦ Norėdami gauti daugiau informacijos apie
galimus priedus, kreipkitės į pardavėją.
12
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo.
BLACK+DECKER bei „Piranha“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti
pagerinti įrankio eksploatacines savybes. Naudojant
šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Techninė priežiūra
Šis BLACK+DECKER elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros
darbų:
♦ Išjunkite prietaisą/įrankį ir ištraukite jo kištuką
iš elektros lizdol.
♦ Arba išjungti prietaisą/įrankį ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi
atskirą akumuliatoriaus kasetę.
LIETUVIŲ
♦
Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui
nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio ventiliacijos
angas.
Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą.
Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu jis
įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų
dulkės.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
BLACK+DECKER gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
B L ACK+DECK ER surenka senus naudotus
BLACK+DECKER prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine BLACK+DECKER atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
BLACK+DECKER įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galios įvestis
Sūkiai (be apkrovos)
Svyravimai (be apkrovos)
Svoris
Vac
W
min-1
min-1
kg
KA280 1 TIPAS
230
220
8 500 / 13 000
17 000 / 26 000
1,9
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 78,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 89,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 7,8 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
KA280 / KA280L
BLACK+DECKER deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN60745-1, EN60745-2-4.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/
EB ir 2011/65/EB.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į BLACK+DECKER atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
13
LIETUVIŲ
Garantija
BLACK+DECKER yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija
papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos
Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu BLACK+DECKER gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
BLACK+DECKER garantuotai pakeičia sugedusias
dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba
pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų
kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais.
♦ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
♦ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
♦ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne BLACK+DECKER
techninės tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine BLACK+DECKER atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
BLACK+DECKER įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение рабочего места может
привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование ориги-
c.
d.
e.
f.
нальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь15
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
16
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальными
машинами.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку шлифовальная лента / шлифовальная подошва может задеть кабель подключения
к электросети. Разрезание находящего
под напряжением провода делает не покрытые изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим
током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу, или при шлифовании
некоторых сортов дерева или металла,
которые могут быть источником токсичной
пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель режимов Autoselect ®
3. Окошко подошвы / скорости
4. Кнопка фиксатора шлифовальной подошвы
5. Эксцентриковая шлифовальная подошва
6. Большая деталировочная шлифовальная
подошва
7. Наконечник подошвы
8. Пальчиковая насадка
9. Пылесборник
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что электроинструмент выключен и отсоединен
от электросети.
Снятие шлифовальной подошвы (Рис. А)
♦ Чтобы снять шлифовальную подошву, нажмите на кнопку фиксатора (4) и снимите
подошву (6) с инструмента.
Установка эксцентриковой шлифовальной
подошвы (Рис. B)
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой вверх, как показано на рис. В.
♦ Совместите отверстия для выхода пыли
(10) на шлифовальной подошве с отверстиями (11) в основании инструмента.
♦ Прижмите подошву, пока она с щелчком не
закрепится на месте.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. С)
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой (5) вверх.
♦ Прижмите шлифовальную бумагу (12)
к шлифовальной подошве (5), следя за
тем, чтобы отверстия на бумаге совместились с отверстиями на подошве.
Большая деталировочная подошва
Данную шлифовальную подошву Вы можете использовать для деталировочного шлифования
или шлифования заподлицо.
Установка большой деталировочной шлифовальной подошвы (Рис. D и E)
При деталировочном шлифовании, заостренная
сторона шлифовальной подошвы должна быть
направлена вперед (Рис. D).
18
При шлифовании больших поверхностей, заостренная сторона шлифовальной подошвы
должна быть направлена назад (Рис. Е).
♦ Установите подошву, как было описано
в разделе «Установка эксцентриковой
шлифовальной подошвы».
♦ Прижмите подошву, пока она с щелчком не
закрепится на месте.
Крепление шлифовальной бумаги (Рис. F)
♦ Отделите оба ромбовидных наконечника
(13) от шлифовальной бумаги (14).
♦ Поверните шлифмашину шлифовальной
подошвой вверх.
♦ Прижмите шлифовальную бумагу (14)
к шлифовальной подошве, следя за тем,
чтобы отверстия на бумаге совместились
с отверстиями на подошве.
В случае износа, ромбовидный наконечник (15)
можно перевернуть другой стороной.
♦ В случае износа передней части наконечника шлифовальной бумаги, отделите его,
переверните другой стороной и прижмите
к шлифовальной подошве.
♦ В случае полного износа наконечника
шлифовальной бумаги, отделите его от
подошвы и установите новый ромбовидный наконечник (13).
Наконечник шлифовальной подошвы (Рис. G)
В случае износа наконечника (7) шлифовальной подошвы, его можно перевернуть другой
стороной или заменить. В случае износа держателя ромбовидного наконечника (16), его
можно заменить. Сменные детали и принадлежности можно приобрести у ближайшего дилера
BLACK+DECKER.
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Переверните наконечник другой стороной
или замените его.
♦ Установите на место винт (17) и затяните
его.
Пальчиковая насадка (Рис. Н)
Пальчиковая насадка используется для деталировочного шлифования в труднодоступных
местах.
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Снимите ромбовидный держатель (16) со
шлифовальной подошвы.
♦ Установите на подошву (6) пальчиковую
насадку (8).
♦ Установите на место винт (17) и затяните
его.
♦ Установите на пальчиковую насадку необходимую шлифовальную бумагу (18).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Насадка-держатель шлифовального профиля
Насадка-держатель шлифовального профиля
используется для шлифования рельефных
поверхностей.
Установка насадки-держателя шлифовального профиля (Рис. I)
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Снимите ромбовидный держатель (16) со
шлифовальной подошвы.
♦ Установите на подошву насадку-держатель шлифовального профиля (19).
♦ Установите на место винт (17) и затяните
его.
Установка и снятие шлифовального профиля
(Рис. J и K)
♦ Выберите наиболее подходящий для
Вашей работы шлифовальный профиль.
♦ Вставьте зацеп шлифовального профиля
(20) в углубление в передней части насадки-держателя (19).
♦ Вдвиньте противоположный зацеп шлифовального профиля в насадку-держатель,
до ощущаемой фиксации.
♦ Для извлечения шлифовального профиля
(20), передвиньте его вперед и извлеките
концевую часть профиля из насадки-держателя (19).
Установка шлифовальной бумаги на шлифовальный профиль (Рис. L)
♦ Совместите шлифовальную бумагу (21) со
шлифовальным профилем (20).
♦ Прижмите шлифовальную бумагу к шлифовальному профилю и убедитесь, что
она облегает его контур.
Пластинчатая насадка (Рис. М) (только
KA280L)
Пластинчатая насадка используется для обработки щелей и трещин.
♦ Отвинтите винт (17).
♦ Снимите ромбовидный держатель (16) со
шлифовальной подошвы.
♦ Установите на подошву пластинчатую насадку (22).
♦ Установите на место винт и затяните его.
♦ Установите на пластинчатую насадку необходимую шлифовальную бумагу.
Для использования в работе обеих сторон пластинчатой насадки, на ее верхнюю поверхность
можно дополнительно закрепить держатель
с липучкой (23).
♦ Удалите с держателя с липучкой (23) защитную бумагу.
♦
♦
Прикрепите липучку к верхней поверхности
пластинчатой насадки (22).
Прижмите шлифовальную бумагу к держателю с липучкой.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей электроинструмента, пильных
дисков или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
Внимание! Во избежание перегрева шлифмашины следите, чтобы при ее работе вентиляционные прорези были открытыми. Держите
инструмент, как показано на рис. R. Следите,
чтобы шлифовальная подошва плотно прилегала к обрабатываемой заготовке.
♦ Храните инструмент с установленной
шлифовальной подошвой.
♦ Держите руки на расстоянии от области
шпинделя.
♦ Никогда не вращайте переключатель
режимов Autoselect® при работающем
инструменте.
♦ Никогда не дотрагивайтесь руками до
шлифовальной подошвы во время работы
инструмента.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение (Рис. N)
♦ Чтобы включить инструмент, установите
пусковой выключатель (1) в положение I.
♦ Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель (1) в положение О.
Технология Autoselect ® (Рис. О)
Данная шлифовальная машина оснащена переключателем Autoselect ® (2) с изображениями
различных шлифовальных операций. Данные
изображения помогут Вам выбрать правильный
режим работы для выполняемой операции.
♦ Поворачивая переключатель Autoselect ®
(2), выберите одну из следующих операций:
-
Деталировочное шлифование (А).
Шлифование углов (В).
Шлифование заподлицо (С).
Эксцентриковое шлифование (D).
В окошке подошвы/скорости (3) появится изображение нужной подошвы и рекомендованная
скорость шлифования.
Примечание: Вы можете изменить выбранную
скорость в любой момент, повернув переключатель Autoselect ® в положения А и В (низкие
скорости) или С и D (высокие скорости).
Переключатель режимов Autoselect ®. Таблица применения.
Установка Область
применения
Небольшие
поверхности.
Позволяет
работать в самых
труднодоступных
местах.
Шлифование
больших
поверхностей.
Позволяет
обрабатывать
кромки с углом 90°.
Шлифование
заподлицо.
Позволяет
обрабатывать
кромки с углом 90°.
Шлифование
больших
поверхностей.
Позволяет быстро
удалить слои
краски.
Рекомендуемая
подошва
Пальчиковая
насадка
Установка Установка
скорости
скорости
Оранжевый (1) Низкая
Широкая
деталировочная
подошва,
наконечник
направлен вперед
Синий
(1) Низкая
Подошва для
шлифования
заподлицо,
наконечник
направлен назад
Эксцентриковая
подошва
Синий
(2) Высокая
Зеленый
(2) Высокая
Автоматическая тормозная система (ABS)
Данный инструмент оснащен автоматической
тормозной системой. Если шлифмашина не касается заготовки, система ограничивает частоту
вращения подошвы относительно скорости
электродвигателя. При выключении шлифмашины, подошва быстро останавливается.
♦
Опорожнение пылесборника (Рис. Р & Q)
Пылесборник (9) должен опорожняться каждые
10 минут использования электроинструмента.
♦
20
Цвет
подошвы
♦
♦
Потяните пылесборник (9) назад и снимите
его с инструмента.
Снимите крышку (24), вращая ее в направлении против часовой стрелки.
Удерживая пылесборник (9) фильтром (25)
вниз, потрясите контейнер, чтобы высыпать пыль. С этой же целью потрясите
крышку (24).
Установите крышку (24) на свое место,
поворачивая ее по часовой стрелке, до
ощущаемой фиксации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Установите пылесборник (9) на шлифмашину.
Чистка фильтра пылесборника
Фильтр пылесборника рассчитан на многократное использование, поэтому должен регулярно
очищаться.
♦ Опорожните пылесборник (9), как было
описано выше.
♦ Извлеките фильтр (25) из пылесборника.
♦ Вытрясите пыль из фильтра в мусорное
ведро.
Внимание! Ни в коем случае не очищайте
фильтр, используя щетки, сжатый возду х
и острые предметы! Не мойте фильтр!
♦ Установите фильтр (25) на свое место.
Поз.
♦
♦
Установите крышку(24) на свое место.
Установите пылесборник (9) на шлифмашину.
Дополнительные принадлежности
Набор дополнительных принадлежностей,
входящих в комплект поставки Вашей шлифовальной машины, зависит от покупаемой
модели инструмента. Все перечисленные ниже
дополнительные принадлежности и аксессуары доступны в нашей линейке продуктов
Piranha ® . Если Вам понадобилась принадлежность из приведенного ниже списка, но
она не входит в комплект поставки Вашей
шлифмашины, посетите наш сайт по адресу:
www.blackanddecker.eu.
Описание
Широкая деталировочная
шлифовальная подошва (6).
Эксцентриковая шлифовальная
подошва (5).
Пальчиковая насадка (8).
Пластинчатая насадка (22).
Назначение
Для обработки больших
и средних поверхностей. Широкая
деталировочная подошва может
использоваться для шлифования
углов и кромок заготовок.
Для обработки больших поверхностей.
Эксцентриковая подошва может
использоваться для шлифования
фигурных поверхностей, а также для
супер-гладкого шлифования.
Для небольших поверхностей
с трудным доступом. Пальчиковая
насадка может использоваться для
легкого шлифования, а также для
шлифования в углах.
Для шлифования в труднодоступных
местах, например, жалюзи-штор
и дверей.
Насадка-держатель шлифовального
профиля (19).
Насадка-держатель для различных
профилей, обозначенных ниже.
Вогнутый шлифовальный профиль.
Для деталировочного шлифования
поверхностей соответствующей
формы.
Выпуклый шлифовальный профиль
(20).
Для деталировочного шлифования
поверхностей соответствующей
формы.
Остроконечный шлифовальный
профиль.
Для деталировочного шлифования
поверхностей соответствующей
формы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поз.
Описание
Назначение
240 зернистая шлифовальная бумага Чистовая отделка при
с двумя сменными наконечниками для деталировочном шлифовании.
широкой деталировочной подошвы.
120 зернистая шлифовальная бумага Получистовая отделка при
с двумя сменными наконечниками для деталировочном шлифовании.
широкой деталировочной подошвы.
60 зернистая шлифовальная бумага
Обдирочные работы при
с двумя сменными наконечниками для деталировочном шлифовании.
широкой деталировочной подошвы.
Полировочная бумага (серого цвета)
Для полировки поверхностей.
с двумя сменными наконечниками для
широкой деталировочной подошвы.
22
Чистящая бумага (красного цвета)
для древесины или металла с двумя
сменными наконечниками.
Для зачистки или полировки
древесины или металла.
240 зернистая шлифовальная бумага
для эксцентриковой подошвы.
Чистовая отделка при эксцентриковом
шлифовании.
60 зернистая шлифовальная бумага
для эксцентриковой подошвы.
Обдирочные работы при
эксцентриковом шлифовании.
Круглая полировальная шкурка
(белого цвета).
Для полировки поверхностей.
120 зернистая шлифовальная бумага
для пальчиковой насадки.
Получистовая отделка при
деталировочном шлифовании.
Держатель сменной шлифовальной
бумаги для пластинчатой насадки.
Для крепления шлифовальных листов
на пластинчатую насадку.
60 зернистая шлифовальная бумага
для пластинчатой насадки.
Обдирочные работы при шлифовании
пластинчатой насадкой.
120 зернистая шлифовальная бумага
для пластинчатой насадки.
Получистовая отделка при
шлифовании пластинчатой насадкой.
120 зернистая шлифовальная бумага
для шлифовального профиля.
Получистовая отделка при
профильном шлифовании.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендации по оптимальному использованию
♦ Шлифмашину можно держать одной или
двумя руками (Рис. R). Не закрывайте
руками вентиляционные прорези!
♦ Не надавливайте слишком сильно на
электроинструмент.
♦ Регулярно проверяйте состояние шлифовальной бумаги. При необходимости
замените.
♦ Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
♦ Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной поверхности перед нанесением нового слоя краски.
♦ На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев
старых лакокрасочных покрытий предварительно используйте обдирочную
(крупнозернистую) шлифовальную бумагу.
На прочих поверхностях предварительно
используйте получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих
случаях при последующем шлифовании
перейдите на чистовую (мелкозернистую)
шлифовальную бумагу, чтобы получить
ровную, гладкую поверхность.
♦ По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент/устройство.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе
растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии)
и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности BLACK+DECKER
и Piranha изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны
увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности,
Вы достигнете наилучших результатов в работе.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент/устройство и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
KA280 ТИП 1
Напряжение питания
В перем. тока 230
Потребляемая мощность
Вт 220
Частота движения
д/мин. 8500 / 13000
эксцентрика (х. х.)
Частота колебаний (х. х.) к/мин. 17000 / 26000
Вес
кг 1,9
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 78,5 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 89,5 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 7,8 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KA280 / KA280L
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
zst00245693 - 12-09-2014
24
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising