KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509111 - 16 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
KA280
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie
na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Szlifierka BLACK+DECKER jest przeznaczona do szlifowania drewna, metali, tworzyw sztucznych i lakierowanych powierzchni. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj.
Bałagan i niewystarczające oświetlenie grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
siębierz szczególne środki ostrożności:
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych
do miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe
przy szlifowaniu.
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
 W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
Bezpieczeństwo innych osób
 Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami
i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
 W razie niebezpieczeństwa przetarcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami szlifierki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku natrafienia
na będący pod napięciem przewód.
 Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad elektronarzędziem.
 Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów
powstających w czasie szlifowania może zagrażać
zdrowiu użytkownika i ewentualnie znajdujących się
w pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i parami
zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także
inne osoby znajdujące się w miejscu pracy były
stosownie zabezpieczone.
 Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz pozostały pył.
 Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą
zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna
i metalu, które mogą wytwarzać trujący pył, przed-
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
6
Czubek stopy (rys. G)
W razie zużycia czubka stopy (7) można go obrócić lub
wymienić. W razie zużycia uchwytu czubka element ten
można wymienić.
Odpowiednimi częściami zamiennymi dysponuje każdy
diler firmy BLACK+DECKER.
 Wykręć wkręt (17).
 Obróć zużytą część lub wymieć ją.
 Włóż wkręt (17) i dokręć go.
 W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy szlifierki
1. Wyłącznik
2. Nastawnik trybu szlifowania Autoselect®
3. Wskaźnik rodzaju stopy/prędkości
4. Przycisk zwalniający stopę
5. Stopa mimośrodowa
6. Stopa do dużych elementów
7. Czubek stopy
8. Nasadka palcowa
9. Kaseta pyłowa
Nasadka palcowa (rys. H)
Nasadka palcowa jest przeznaczona do precyzyjnego
szlifowania detali.
 Wykręć wkręt (17)
 Zdejmij rombowy czubek stopy (16).
 Załóż nasadkę palcową (8) na stopę (6).
 Włóż i dokręć wkręt (17).
 Przyłóż odpowiedni papier ścierny (18) do nasadki
palcowej.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Nasadka profilowa
Za pomocą tej nasadki można wykorzystywać szlifierkę
do szlifowania konturowego.
vZakładanie i zdejmowanie nasadki profilowej (rys. I)
 Wykręć wkręt (17).
 Zdejmij rombowy czubek stopy (16).
 Załóż nasadkę profilową (19) na stopę.
 Włóż i dokręć wkręt (17).
Zdejmowanie stóp (rys. A)
 Naciśnij przycisk zwalniający (4) i ściągnij stopę (5)
ze szlifierki.
Zakładanie stopy mimośrodowej (rys. B)
 Przytrzymaj szlifierkę stopą (5) do góry, tak jak pokazano na rysunku B.
 Otwory pyłowe (10) w stopie zgraj z otworami (11)
na spodzie szlifierki.
 Wciśnij stopę aż do zatrzaśnięcia.
Zakładanie i zdejmowanie profilu szlifierskiego
(rys. rys. J i K)
 Wybierz profil szlifierski najbardziej odpowiedni
do danego przypadku zastosowania.
 Jeden koniec profilu szlifierskiego (20) włóż w wycięcie z przodu nasadki profilowej (19).
 Wciśnij drugi koniec profilu szlifierskiego aż do ustalenia w swoim położeniu.
 By zdjąć profil szlifierski (20), przesuń go do przodu,
a następnie tylny koniec profilu wyciągnij z nasadki
profilowej (19).
Zakładanie papieru ściernego (rys. C)
 Ustaw szlifierkę stopą (5) do góry.
 Przyłóż papier ścierny (12) do stopy (5), tak by
otwory w papierze pokryły się z otworami w stopie.
Stopa do dużych detali
Przy użyciu tej stopy urządzenie można wykorzystywać
jako szlifierkę do szlifowania detali lub wyrównywania
powierzchni.
Zakładanie papieru ściernego na profil szlifierski
(rys. L)
 Ustaw papier ścierny (21) odpowiednio względem
profilu szlifierskiego (20).
 Przyłóż i dociśnij papier ścierny do profilu tak, by
dostosował się do jego kształtu.
vNasadka do żaluzji (rys. M, tylko KA280L)
Za pomocą tej nasadki można szlifować żaluzje i szczeliny.
 Wykręć wkręt (17).
 Zdejmij rombowy czubek stopy (16).
 Załóż nasadkę do żaluzji (22) na stopę.
 Włóż i dokręć wkręt.
 Do nasadki do żaluzji przyłóż właściwy papier ścierny.
By móc szlifować żaluzje z obu stron, do nasadki można
przytwierdzić od góry dodatkowy uchwyt na rzepy (23).
 Ściągnij papier z uchwytu na rzepy (23).
 Przytwierdź uchwyt na rzepy do górnej powierzchni
nasadki do żaluzji (22).
 Przyłóż papier ścierny do uchwytu na rzepy.
Zakładanie i zdejmowanie stopy (rys. rys. D i E)
Przy szlifowaniu drobnych elementów czubek stopy powinien być zwrócony do przodu zgodnie z rysunkiem
D, a przy szlifowaniu większych powierzchni - do tyłu
zgodnie z rysunkiem E.
 Załóż stopę zgodnie z opisem w punkcie „Zakładanie
stopy mimośrodowej”.
 Wciśnij stopę aż do zatrzaśnięcia.
Zakładanie papieru ściernego (rys. F)
 Usuń dwa rombowe wykroje (13) z papieru ściernego
(14).
 Ustaw szlifierkę stopą do góry.
 Przyłóż papier ścierny (14) do stopy tak, by otwory
wykonane w papierze i stopie pokryły się ze sobą.
Po zużyciu wykrój rombowy (15) można obrócić lub wymienić.
 Po zużyciu przedniej części wykroju ściągnij go,
obróć i ponownie dociśnij do stopy.
 Po zużyciu całego wykroju ściągnij go ze stopy i załóż nowy (13).
7
Pozostałe zagrożenia
 Przechowuj szlifierkę z założoną stopą.
 Trzymaj ręce z dala od wrzeciona.
 Podczas pracy nie zmieniaj trybu szlifowania Autoselect®.
 W czasie pracy szlifierki nie dotykaj stopy palcami.
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
 Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
 Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
 Pogorszenie słuchu.
 Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i preszpanu).
Załączanie i wyłączanie (rys. N)
 By załączyć szlifierkę, naciśnij część wyłącznika (1)
oznaczoną jako ‘I’.
 By wyłączyć szlifierkę, naciśnij część wyłącznika (1)
oznaczoną jako ‘O’.
Nastawianie trybu szlifowania Autoselect ® (rys. O)
Szlifierka ta jest wyposażona w nastawnik trybu szlifowania Autoselect® do różnych zastosowań. Zapewnia on
optymalne dostosowanie sposobu szlifowania do potrzeb.
 Wybierz jeden z następujących trybów szlifowania
Autoselect® (2):
- szlifowanie drobnych elementów (A)
- szlifowanie narożników (B)
- szlifowanie powierzchni (C)
- szlifowanie mimośrodowe (D).
Informacja o stopie, której należy użyć, i zalecanej szybkości szlifowania ukazuje się w okienku (3).
Wskazówka: Wybraną szybkość można w każdej chwili
zmienić na mniejszą przez wybranie nastawnikiem Autoselect® pozycji (A) i (B) lub na większą przez wybranie
pozycji (C) i (D).
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania szlifierki.
Ostrzeżenie! Podczas pracy niczym nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych szlifierki. Trzymaj elektronarzędzie
tak, jak pokazano na rysunku R. Pilnuj, by papier ścierny
płasko przylegał do przedmiotu obrabianego.
Tabela wyboru trybów szlifowania Autoselect®
Ustawienie
Zastosowanie
Zalecana stopa
Kolor stopy Szybkość
Mała powierzchnia
szlifowania.
Umożliwia łatwe
szlifowanie małych
powierzchni.
Nasadka palcowa.
pomarańczowy
(1) mała
Duża powierzchnia
szlifowania.
Umożliwia szlifowanie
narożników o kącie do 90o
Stopa do dużych
elementów, czubek
zwrócony do przodu.
niebieski
(1) mała
Wyrównywanie
powierzchni.
Umożliwia szlifowanie
narożników o kącie od 90o.
Stopa do wyrównywwania
powierzchni, część
prostokątna zwrócona
do przodu.
niebieski
(2) duża
Szlifowanie dużych
powierzchni. Umożliwia
szybkie zeszlifowywanie
powłok malarskich
z dużych powierzchni.
Stopa mimośrodowa
zielony
(2) duża
8
Automatyczne hamowanie
Szlifierka jest wyposażona w automatyczny hamulec. Gdy
urządzenie nie jest przyłożone do powierzchni roboczej,
hamulec ogranicza prędkość stopy poniżej prędkości
obrotowej silnika. Po wyłączeniu szlifierki stopa bardzo
szybko się zatrzymuje.
Czyszczenie filtra kasety pyłowej
Filtr kasety pyłowej jest filtrem wielokrotnego użytku i powinno się go regularnie czyścić.
 Zgodnie z powyższym opisem opróżnij kasetę pyłową (9).
 Wyciągnij filtr (25) z kasety pyłowej.
 Wytrzep pył przez ostukanie filtra w kuble na śmieci.
Ostrzeżenie! Nie szoruj filtra szczotką ani nie czyść go
sprężonym powietrzem i nie używaj do tego celu
żadnych ostrych przedmiotów. Nie myj filtra.
 Ponownie włóż filtr (25).
 Ponownie załóż osłonę (24).
 Ponownie przyłącz kasetę pyłową (9) do szlifierki.
Opróżnianie kasety pyłowej (rys. rys. P i Q)
Podczas pracy kasetę pyłową powinno się opróżniać
co 10 minut.
 Pociągając kasetę pyłową (9) do tyłu, odłącz ją
od szlifierki.
 Zdejmij osłonę (24) przez obrócenie jej w lewo.
 Kasetę pyłową (9) z filtrem (25) skieruj do dołu i potrząśnij w celu opróżnienia. To samo zrób z osłoną.
 Ponownie załóż osłonę (24) na kasetę pyłową i obróć
ją w prawo aż do ustalenia w swoim położeniu.
 Ponownie przyłącz kasetę pyłową (9) do szlifierki.
Akcesoria
Asortyment akcesoriów dostarczonych ze szlifierką zależy od zakupionego modelu. Wymienione niżej akcesoria należą
do systemu Pirania®. Jeżeli potrzebujesz któregoś z wymienionych niżej elementów wyposażenia dodatkowego, a który
nie został dostarczony razem ze szlifierką, odwiedź naszą stronę internetową www.blackandecker.eu, na której znajdziesz odpowiednie informacje.
Artykuł
Opis
Cel zastosowania
Stopa do dużych elementów (6)
Do szlifowania średnich i dużych
powierzchni. Można nią szlifować narożniki
i krawędzie przedmiotów obrabianych
Stopa mimośrodowa (5)
Do dużych powierzchni. Można nią szlifować
zakrzywione powierzchnie i gdy jest
wymagana wysoka precyzja szlifowania
Nasadka palcowa (8)
Do małych, trudno dostępnych obszarów.
Nasadka palcowa służy do szlifowania
lekkiego oraz szlifowania narożników
Nasadka do żaluzji (22)
Do trudno dostępnych miejsc, jak żaluzje
i szczeliny wentylacyjne
Nasadka profilowa (19)
Do mocowania następujących profili
szlifierskich
Profil szlifierski wklęsły
Do szlifowania elementów o odpowiednim
kształcie
Profil szlifierski wypukły (20)
Do szlifowania elementów o odpowiednim
kształcie
9
Artykuł
Opis
Cel zastosowania
Profil szlifierski ostry
Do szlifowania elementów o odpowiednim
kształcie
Papier ścierny o ziarnistości 240 z dwoma
zamiennymi wykrojami rombowymi
do szlifowania dużych elementów
Do szlifowania wykańczającego dużych
elementów
Papier ścierny o ziarnistości 120 z dwoma
zamiennymi wykrojami rombowymi
do szlifowania dużych elementów
Do średnio dokładnego szlifowania dużych
elementów
Papier ścierny o ziarnistości 60 z dwoma
zamiennymi wykrojami rombowymi
do szlifowania dużych elementów
Do zgrubnego szlifowania dużych elementów
Papier ścierny (szary) z dwoma zamiennymi
wykrojami rombowymi do szlifowania
wykańczającego dużych elementów
na wysoki połysk
Do nakładania politury
Papier ścierny (czerwony) z dwoma
zamiennymi wykrojami rombowymi
do czyszczenia drewna i metalu
Do czyszczenia i polerowania drewna
i metalu
Krążek papieru ściernego o ziarnistości 240
Do mimośrodowego szlifowania
wykańczającego
Krążek papieru ściernego o ziarnistości 60
Do mimośrodowego szlifowania zgrubnego
Krążek szmaciany do polerowania (biały)
Do polerowania
Papier ścierny o ziarnistości 120 do nasadki
palcowej
Do szlifowania drobnych elementów ze
średnią dokładnością
Zamienna nasadka do żaluzji
Do mocowania papieru ściernego
do szlifowania żaluzji
Papier ścierny o ziarnistości 60
do szlifowania żaluzji
Do zgrubnego szlifowania żaluzji
Papier ścierny o ziarnistości 120
do szlifowania żaluzji
Do szlifowania żaluzji ze średnią
dokładnością
10
Artykuł
Opis
Cel zastosowania
Papier ścierny profilowy o ziarnistości 120
Do szlifowania profilowego ze średnią
dokładnością
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
 Szlifierkę zawsze trzymaj obiema rękami (rys. R).
Nie zasłaniaj rękami szczelin wentylacyjnych.
 Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na szlifierkę.
 Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego. W razie potrzeby wymieniaj go na nowy.
 Zawsze szlifuj w kierunku słojów drewna.
 Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych korzystaj z bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
 Na bardzo nierównych powierzchniach oraz w celu
usunięcia starych powłok malarskich najpierw zastosuj
gruboziarnisty papier ścierny. Na innych powierzchniach na ogół najlepsze efekty osiąga się przy użyciu
papieru średnioziarnistego. W obydwu przypadkach
po pewnym czasie zmień papier na drobnoziarnisty,
by w ten sposób osiągnąć bardzo gładką powierzchnię.
 By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dilera.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy BLACK+DECKER i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem
ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie
wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Szlifierka odznacza się dużą trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy trzeba ją regularnie czyścić.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz szlifierkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
 Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w obudowie szlifierki.
 Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj obudowę
silnika. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
 Jeśli akumulator jest zintegrowany należy rozładować go w pełni i dopiero wtedy odłączyć.
 Przed czyszczeniem wyciągnij ładowarkę z gniazdka. Ładowarka nie wymaga dodatkowej konserwacji,
ale należy ja regularnie czyścić.
Regularnie należy czyścić szczeliny narzędzia i ładowarki
miękką szczotką lub suchą szmatką.
Regularnie należy czyścić obudowę silnika przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować żadnych
środków szorujących lub z zawartością rozpuszczalnika.
Należy otwierać regularnie uchwyt i usuwać poprzez
lekkie stuknięcie pył z wnętrza urządzenia.
Dane techniczne
KA280 TYP 1
Napięcie
VAC
230
Pobór mocy
W
220
Obroty mimośrodowe
(na biegu jałowym)
obr/min
8500 / 13000
Oscylacje (na biegu jałowym) 1/min
17000 / 26000
Masa
1,9
kg
Poziom hałasu zmierzony według normy EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 78,5 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 89,5 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Ważona wartość skuteczna: 7,8 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2.
11
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KA280, KA280L
Firma BLACK+DECKER deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat.KA280, KA 280L opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych BLACK+DECKER
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
12
BLACK+DECKER
7.
a)
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
BLACK+DECKER powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi BLACK+DECKER.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00245687 - 12-09-2014
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Podpis
Download PDF

advertising