KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
402113-00 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KA280
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Şlefuitorul BLACK+DECKER a fost conceput pentru
şlefuirea lemnului, a metalului, a materialelor plastice şi
a suprafeţelor vopsite. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la acumulator.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce
pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Aceste măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
-
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
Siguranţa terţilor
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor
în care acestea sunt supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
siguranţei uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru şlefuitoare.
♦
♦
♦
♦
♦
Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în zona de
lucru.
Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice
alte reziduuri.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea oricărei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Ţineţi unealta electrică departe de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece cureaua / baza
de şlefuit pot atinge cablul uneltei. Tăierea unui
cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor şi
asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru sau cele
care pătrund în zona de lucru sunt, de asemenea,
protejate.
Îndepărtaţi bine tot praful după şlefuire.
Fiţi foarte atenţi atunci când şlefuiţi suprafeţe vopsite
cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci şlefuiţi
lemn şi metal ce pot degaja pulberi toxice:
Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate
să pătrundă în zona de lucru.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unelte
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
6
♦
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service BLACK+DECKER
autorizat pentru a evita pericolul.
♦
Descriere
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton Autoselect®
3. Indicator de setare bază/viteză
4. Buton de detaşare a bazei
5. Bază de şlefuire excentrică
6. Bază de şlefuit pentru detalii de mari dimensiuni
7. Vârf bază de şlefuit
8. Accesoriu cu vârf pentru detalii
9. Rezervor de colectare a prafului
Atunci când partea din faţă a vârfului este uzată,
desprindeţi-o de pe foaie, întoarceţi-o şi apăsaţio din nou pe baza de şlefuit.
Atunci când tot vârful este uzat, desprindeţi-l de pe
baza de şlefuit şi montaţi un vârf rombic nou (13).
Vârful bazei de şlefuit (fig. G)
Atunci când vârful bazei de şlefuit (7) este uzat, acesta
poate fi întors sau înlocuit. Atunci când suportul pentru
vârful rombic (16) este uzat, acesta poate fi înlocuit.
Piesele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs.
BLACK+DECKER.
♦
Scoateţi şurubul (17).
♦
Întoarceţi sau înlocuiţi partea uzată.
♦
Introduceţi şurubul (17) şi strângeţi-l.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Accesoriul pentru detalii (fig. H)
Accesoriul pentru detalii este utilizat pentru şlefuirea de
precizie a detaliilor.
♦
Scoateţi şurubul (17).
♦
Desfaceţi suportul vârfului rombic (16) de pe baza
de şlefuit.
♦
Montaţi accesoriul pentru detalii (8) pe baza de şlefuit
(6).
♦
Introduceţi şurubul (17) şi strângeţi-l.
♦
Montaţi tipul corespunzător de şmirghel (18) pe
accesoriul pentru detalii.
Demontarea bazelor de şlefuit (fig. A)
♦
Pentru a demonta baza de şlefuit, apăsaţi butonul
de detaşare (4) şi extrageţi baza (6) din unealtă.
Montarea bazei de şlefuire excentrică (fig. B)
♦
Ţineţi unealta şi baza de şlefuit (5) orientate în sus
ca în fig. B.
♦
Aliniaţi orificiile de colectare a prafului (10) de pe
baza de şlefuit cu orificiile de colectare a prafului
(11) de pe baza uneltei.
♦
Apăsaţi pe baza de şlefuit până când face clic pe
poziţie.
Accesoriu pentru profile
Accesoriul pentru profile este utilizat pentru şlefuirea
marginilor.
Montarea accesoriului pentru profile (fig. I)
♦
Scoateţi şurubul (17).
♦
Desfaceţi suportul vârfului rombic (16) de pe baza
de şlefuit.
♦
Montaţi accesoriul pentru profile (19) pe baza de
şlefuit.
♦
Introduceţi şurubul (17) şi strângeţi-l.
Montarea foilor de şmirghel (fig. C)
♦
Ţineţi unealta cu baza de şlefuit (5) orientată în sus.
♦
Poziţionaţi foaia de şmirghel (12) pe baza de şlefuit
(5), asigurându-vă că orificiile din foaie de aliniază
cu orificiile din bază.
Bază de şlefuit pentru detalii de mari dimensiuni
Cu această bază de şlefuit, puteţi utiliza unealta ca şlefuitor pentru detalii sau şlefuitor de egalizare.
Montarea si demontarea unui profil de şlefuit (fig. J
şi K)
♦
Alegeţi tipul cel mai potrivit de profil de şlefuit pentru
aplicaţia dumneavoastră.
♦
Poziţionaţi un capăt al profilului de şlefuit (20) în nişa
din capătul din faţă al accesoriului pentru profile (19).
♦
Împingeţi celălalt capăt al profilului de şlefuit până
face clic pe poziţie.
♦
Pentru a demonta profilul de şlefuit (20), împingeţi-l
în faţă şi trageţi capătul din spate din accesoriul
pentru profile (19).
Montarea bazei de şlefuit pentru detalii de mari dimensiuni (fig. D şi E)
Pentru şlefuirea detaliilor, capătul ascuţit trebuie să fie
orientat înainte (fig. D).
Pentru şlefuirea suprafeţelor mari, capătul ascuţit trebuie
orientat în spate (fig. E).
Montaţi baza de şlefuit conform descrierii din
♦
secţiunea anterioare „Montarea bazei de şlefuire
excentrică”.
♦
Apăsaţi pe baza de şlefuit până când face clic pe
poziţie.
Montarea unei foi de şmirghel pe un profil de şlefuit
(fig. L)
♦
Aliniaţi foaia de şmirghel (21) cu profilul de şlefuit
(20).
♦
Apăsaţi foaia de şmirghel pe profilul de şlefuit,
asigurându-vă că foaia de şmirghel se suprapune
pe forma profilului.
Montarea foilor de şmirghel (fig. F)
♦
Desfaceţi cele două vârfuri rombice (13) de pe foaia
de şmirghel (14).
♦
Ţineţi unealta cu baza de şlefuit orientată în sus.
♦
Poziţionaţi foaia de şmirghel (14) pe baza de şlefuit,
asigurându-vă că orificiile din foaie de aliniază cu
orificiile din bază.
Vârful rombic (15) poate fi întors şi înlocuit atunci când
se uzează.
Accesoriul pentru spaţii înguste (fig. M) (numai
pentru KA280L)
Cu accesoriul pentru spaţii înguste puteţi lucra în spaţii
foarte mici.
7
♦
♦
Scoateţi şurubul (17).
Desfaceţi suportul vârfului rombic (16) de pe baza
de şlefuit.
♦
Montaţi accesoriul pentru spaţii înguste (22) pe baza
de şlefuit.
♦
Introduceţi şurubul şi strângeţi-l.
♦
Montaţi tipul corespunzător de şmirghel pe accesoriul pentru spaţii înguste.
Piesa suplimentare de fixare cu cârlig şi nod (23) poate
fi ataşat pe partea superioară a accesoriului pentru
spaţii înguste pentru a permite şlefuirea folosind ambele
părţi laterale.
♦
Desprindeţi hârtia de pe spatele piesei de fixare cu
cârlig şi nod (23).
♦
Lipiţi piesa de fixare cu cârlig şi nod pe partea
superioară a accesoriului pentru spaţii înguste (22).
♦
Montaţi accesoriul de şlefuit pe piesa de fixare cu
cârlig şi nod.
Tehnologia Autoselect® (fig. O)
Acest şlefuitor este prevăzut cu un buton Autoselect®
(2) care indică diverse aplicaţii de şlefuire. Acestea sunt
utilizate pentru selectarea modului corect de operare
pentru aplicaţia dumneavoastră de şlefuire.
♦
Folosind butonul Autoselect® (2), alegeţi una dintre
următoarele aplicaţii:
Şlefuire detalii (A).
Şlefuire colţuri (B).
Şlefuire de egalizare (C).
Şlefuire excentrică (D).
Baza corectă de utilizat şi viteza recomandată de şlefuire
vor fi afişate în fereastra de setare a bazei/vitezei (3).
Notă: Puteţi anula oricând viteza selectată deplasând
butonul Autoselect® în poziţiile (A) şi (B) pentru viteze
reduse sau în poziţiile (C) şi (D) pentru viteze ridicate.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitaţi.
Avertisment! Nu acoperiţi fantele de ventilare în timp ce
utilizaţi unealta. Ţineţi unealta ca în fig. R. Asiguraţi-vă
că baza de şlefuit se află în poziţie orizontală pe piesa
de prelucrat.
♦
Depozitaţi unealta cu baza montată pe aceasta.
♦
Ţineţi mâinile la distanţă de zona axului uneltei.
♦
Nu rotiţi butonul Autoselect® în timpul funcţionării
unităţii.
♦
Nu aşezaţi degetele pe bază în timpul utilizării.
Pornirea şi oprirea (fig. N)
♦
Pentru a porni unealta, setaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) în poziţia I.
♦
Pentru a opri unealta, setaţi butonul de pornire/oprire
(1) în poziţia O.
8
Tabel de aplicaţii ale butonului Autoselect®
Setare
Aplicaţie
Bază recomandată
Culoare
bază
Setare
viteză
Şlefuirea suprafeţelor mici. Accesoriu cu vârf pentru
Vă permite să accesaţi cu detalii
uşurinţă spaţiile înguste
Portocaliu
(1) Redusă
Şlefuirea detaliilor mari.
Vă permite să şlefuiţi marginile unui unghi de 90°
Bază pentru detalii mari,
vârf orientat înainte
Albastru
(1) Redusă
Şlefuire de egalizare.
Vă permite să şlefuiţi marginile unui unghi de 90°
Bază pentru şlefuire de
egalizare, margine la 90°
orientată înainte.
Albastru
(2) Ridicată
Şlefuirea suprafeţelor
mari.
Vă permite să îndepărtaţi
rapid cantităţi mari de
vopsea.
Bază pentru şlefuire
excentrică
Verde
(2) Ridicată
Sistemul de frânare automată (ABS)
Această unealtă este prevăzută cu un sistem de frânare
automată. Atunci când unealta nu se află pe suprafaţa de
lucru, această funcţie menţine viteza discului sub nivelul
de viteză a motorului. Când se opreşte unealta, discul
se opreşte foarte repede.
Golirea rezervorului de colectare a prafului (fig. P şi Q)
Rezervorul de colectare a prafului (9) trebuie să fie golit
la intervale de zece minute.
♦
Trageţi rezervorul de colectare a prafului (9) în spate
şi extrageţi-l de pe unealtă.
♦
Scoateţi capacul (24) rotindu-l în sens antiorar.
♦
Ţineţi rezervorul de colectare a prafului (9) cu filtrul
(25) orientat în jos şi scuturaţi-l pentru a goli conţinutul. Scuturaţi capacul (24) pentru a goli conţinutul.
♦
Montaţi la loc capacul (24) pe rezervorul de colectare
a prafului, rotindu-l în sens orar până când se fixează
pe poziţie.
♦
Montaţi la loc rezervorul de colectare a prafului (9)
pe unealtă.
Curăţarea filtrului rezervorului de colectare a prafului
Filtrul rezervorului de colectare a prafului este reutilizabil
şi trebuie să fie curăţat periodic.
♦
Goliţi rezervorul de colectare a prafului (9) conform
instrucţiunilor de mai sus.
♦
Extrageţi filtrul (25) din rezervorul de colectare
a prafului.
♦
Îndepărtaţi praful în exces scuturând filtrul deasupra
unui coş de gunoi.
Avertisment! Nu frecaţi cu peria şi nu utilizaţi aer
comprimat sau obiecte ascuţite pentru a curăţa filtrul.
Nu spălaţi filtrul.
♦
Poziţionaţi filtrul la loc (25).
♦
Montaţi capacul la loc (24).
♦
Montaţi la loc rezervorul de colectare a prafului (9)
pe unealtă.
9
Accesorii
Accesoriile furnizate împreună cu şlefuitorul dumneavoastră depind de modelul achiziţionat. Toate accesoriile enumerate
mai jos sunt disponibile în gama Piranha®. Dacă aveţi nevoie de un accesoriu enumerat mai jos, dar acesta nu este
furnizat împreună cu şlefuitorul dumneavoastră, vizitaţi site-ul nostru Web la www.blackanddecker.eu.
Articol
Descriere
Scop
Bază de şlefuit pentru detalii de mari dimen- Pentru suprafeţe medii şi mari. Baza pentru
siuni (6).
detalii de mari dimensiuni poate fi utilizată
pentru a şlefui colţurile şi marginile unei piese
de prelucrat.
Bază pentru şlefuire excentrică (5).
Pentru suprafeţe mari. Baza pentru şlefuire
excentrică poate fi utilizată pentru suprafeţe
curbe şi atunci când este necesară o finisare
de înaltă calitate.
Vârf pentru detalii (8).
Pentru zone mici şi dificil de accesat. Vârful
pentru detalii poate fi utilizat pentru aplicaţii
uşoare de şlefuire şi pentru şlefuirea colţurilor.
Accesoriu pentru spaţii înguste (22).
Pentru zone înguste, cum ar fi jaluzelele şi
persienele.
Accesoriu pentru profile de şlefuit (19).
Un accesoriu pentru montarea diverselor profile
enumerate mai jos.
Profil de şlefuit curb concav.
Pentru şlefuirea detaliilor cu această formă.
Profil de şlefuit curb convex (20).
Pentru şlefuirea detaliilor cu această formă.
Profil de şlefuit curb ascuţit.
Pentru şlefuirea detaliilor cu această formă.
Şmirghel cu granulaţie 240 pentru detalii de Pentru finisarea de precizie în timpul şlefuirii
mari dimensiuni, cu două vârfuri de schimb.
detaliilor de mari dimensiuni.
Şmirghel cu granulaţie 120 pentru detalii de Pentru finisarea medie în timpul şlefuirii detamari dimensiuni, cu două vârfuri de schimb.
liilor de mari dimensiuni.
Şmirghel cu granulaţie 60 pentru detalii de mari Pentru finisarea grosieră în timpul şlefuirii
dimensiuni, cu două vârfuri de schimb.
detaliilor de mari dimensiuni.
Foaie de finisare foarte lucioasă (gri) cu două Pentru aplicarea soluţiei de luciu.
vârfuri de schimb.
10
Articol
Descriere
Scop
Foaie de curăţare (roşie) pentru lemn şi metal, Pentru operaţii de curăţare sau şlefuire a lemcu două vârfuri de schimb.
nului sau metalului.
Foaie de şmirghel cu granulaţie 240 pentru Pentru finisarea de precizie în timpul şlefuirii
şlefuire excentrică.
excentrice.
Foaie de şmirghel cu granulaţie 60 pentru Pentru finisarea grosieră în timpul şlefuirii
şlefuire excentrică.
excentrice.
Disc de lustruire (alb).
Pentru aplicaţii de lustruire.
Foaie de şmirghel cu granulaţie 120 utilizată Pentru finisarea medie în timpul şlefuirii
cu vârful pentru detalii.
detaliilor.
Accesoriu foi de şmirghel de schimb pentru Pentru ataşarea foilor de şmirghel pe accesoriul
accesoriul destinat spaţiilor înguste.
pentru spaţii înguste.
Foaie de şmirghel cu granulaţie 60 pentru Pentru finisarea grosieră în timpul şlefuirii cu
accesoriul pentru spaţii înguste.
accesoriul pentru spaţii înguste.
Foaie de şmirghel cu granulaţie 120 pentru Pentru finisarea medie în timpul şlefuirii cu
accesoriul pentru spaţii înguste.
accesoriul pentru spaţii înguste.
Foaie de şmirghel cu granulaţie 120 pentru Pentru finisarea medie în timpul şlefuirii
profile.
profilelor.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile BLACK+DECKER şi Piranha sunt proiectate
la standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
Pentru confortul utilizatorului, unealta poate fi utilizată cu o mână sau cu ambele mâini (fig. R). Nu ţineţi
mâinile pe orificiile de ventilaţie.
♦
Nu apăsaţi prea tare pe unealtă.
♦
Verificaţi periodic starea foii de şlefuit. Înlocuiţio atunci când este necesar.
♦
Şlefuiţi întotdeauna de-a lungul fibrei lemnului.
♦
Atunci când şlefuiţi straturi proaspete de vopsea
înainte de aplicarea unui alt strat, folosiţi o granulaţie
foarte fină.
♦
Pe suprafeţe foarte neregulate sau atunci când îndepărtaţi straturile de vopsea, începeţi cu o granulaţie
mare. Pe alte suprafeţe, începeţi cu o granulaţie
medie. În ambele cazuri, schimbaţi treptat cu o granulaţie fină pentru o finisare netedă.
♦
Consultaţi-vă cu reprezentantul pentru mai multe
informaţii despre accesoriile disponibile.
Întreţinerea
Unealta dvs. BLACK+DECKER a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la priză.
♦
Sau opriţi şi scoateţi acumulatorul din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
11
♦
♦
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 78,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 89,5 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Sau descărcaţi complet acumulatorul dacă este plin
şi apoi opriţi unealta.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de
întreţinere în afara curăţării periodice.
Curăţaţi periodic fantele de ventilare de pe aparat/unealtă/
încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor (ah) 7,8 m/s2, marjă (K)
1,5 m/s2
Curăţaţi periodic carcasa motorului folosind o cârpă
umedă.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe
bază de solvenţi.
Deschideţi periodic mandrina (dacă este montată) şi
îndepărtaţi praful din interior.
KA280 KA280L
BLACK+DECKER declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN60745-1, EN60745-2-4.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE şi 2011/65/UE.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă pentru
acest produs.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
BLACK+DECKER la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
BLACK+DECKER.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Garanţie
BLACK+DECKER are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
În cazul în care un produs BLACK+DECKER se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, BLACK+DECKER garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service BLACK+DECKER.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Putere absorbită
Traiectorii circulare (în gol)
Oscilaţii (în gol)
Greutate
V c.a.
W
min-1
min-1
kg
KA280 TIP 1
230
220
8500 / 13000
17000 / 26000
1,9
12
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul BLACK+DECKER
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER autorizaţi şi
detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Stanley BLACK+DECKER
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00245690 - 12-09-2014
13
14
Download PDF

advertising