KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-99 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KA280
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
f.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3.
a.
Osobná bezpečnosť
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení, pod
vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte vhodnú ochranu zraku. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče
sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora
a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané nastavovacie kľúče môžu
byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
tak spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci udržiavajte
vhodný a pevný postoj. Tak sa umožní lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Vaša brúska BLACK+DECKER je určená na brúsenie
dreva, kovu, plastov a lakovaných povrchov. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne zranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
pre prípadné ďalšie použitie. Označenie "elektrické
náradie" vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie napájané akumulátormi (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím udržujte deti
a okolité osoby mimo jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte s uzemneným
elektrickým náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní
náradia od elektrickej siete zaň neťahajte. Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami
náradia. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Voľba
kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Pokiaľ nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom
je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred vykonávaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo toto ná-
e.
f.
g.
5.
a.
♦
radie použité osobami, ktoré nie sú zoznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ týmto osobám
nebol stanovený dohľad, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia náradia
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie času práce
s týmto výrobkom.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné diely.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsok.
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode
na obsluhu, môže predstavovať riziko zranenia osôb
alebo spôsobenie hmotných škôd.
Pri stanovení času vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a keď
beží naprázdno.
Držte elektrické náradie za izolované časti, pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného kábla
brúsnou základňou alebo brúsnym pásom. Pri
kontakte so „živým“ vodičom budú nechránené kovové časti náradia tiež „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné vhodné
prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo jeho
pritlačenie k telu nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutia
prachu vzniknutého brúsením. Tento prach môže
ohrozovať zdravie obsluhy a okolo stojacich osôb.
Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na
ochranu pred toxickým prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
Po brúsení odstráňte všetok prach.
Buďte veľmi opatrní pri brúsení povrchov vybavených nátermi, ktoré môžu obsahovať prísadu
olova, alebo pri brúsení drevených alebo kovových
materiálov, pri ktorom môžu vznikať toxické látky:
Zamedzte vstupu detí a tehotných žien do
pracovného priestoru.
V pracovnom priestore nejedzte, nepite a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu a ostatných
nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Štítky na náradí
Na nástroji sú vyobrazené nasledujúce symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať tento návod
na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise BLACK+DECKER, aby bolo zabránené možným rizikám.
Popis
1. Hlavný vypínač
2. Volič Autoselect®
3. Okienko nastavenia základňa / rýchlosť
4. Uvoľňovacie tlačidlo základne
5. Vibračná brúsna základňa
6
6.
7.
8.
9.
Špička brúsnej základne (obr. G)
Ak je špička brúsnej základne (7) opotrebovaná, môže
byť obrátená alebo vymenená. Ak je držiak brúsneho listu
v tvare kosoštvorca (16) opotrebovaný, môže byť vymenený. Náhradné diely sú k dispozícii u autorizovaného
predajcu BLACK+DECKER.
♦
Vyskrutkujte skrutku (17).
♦
Obráťte alebo vymeňte opotrebovanú časť.
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku (17).
Brúsna základňa na brúsenie veľkých povrchov
Špička brúsnej základne
Príslušenstvo na brúsenie detailov
Zásobník na prach
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Snímanie brúsnych základní (obr. A)
♦
Ak chcete brúsnu základňu zložiť, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (4) a zložte základňu (6) z náradia.
Príslušenstvo na brúsenie detailov (obr. H)
Toto príslušenstvo je používané na jemné brúsenie
detailov.
♦
Vyskrutkujte skrutku (17).
♦
Snímte z brúsnej základne držiak (16) v tvare kosoštvorca.
♦
Pripevnite k brúsnej základni (6) násadu (8).
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku (17).
♦
Upevnite na násadu vhodný brúsny list (18).
Montáž vibračnej brúsnej základne (obr. B)
♦
Držte náradie a brúsnu základňu (5) otočené spodnou stranou hore, ako na obr. B.
♦
Vyrovnajte otvory na odvod prachu (10) v brúsnej
základni s otvormi na odvod prachu (11) v základni
náradia.
♦
Zatlačte na brúsnu základňu tak, aby ste začuli
kliknutie oznamujúce jej riadne usadenie.
Profilová násada
Profilová násada je používaná na brúsenie profilov.
Nasadenie brúsnych listov (obr. C)
♦
Držte náradie s brúsnou základňou (5) otočenou
smerom hore.
♦
Umiestnite brúsny list (12) na brúsnu základňu (5)
a uistite sa, či sú otvory v brúsnom liste vyrovnané
s otvormi v základni.
Montáž profilovej násady (obr. I)
♦
Vyskrutkujte skrutku (17).
♦
Snímte z brúsnej základne držiak (16) v tvare kosoštvorca.
♦
Pripevnite k brúsnej základni profilovú násadu (19).
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku (17).
Brúsna základňa na brúsenie veľkých povrchov
Pomocou tejto brúsnej základne môžete toto náradie
použiť ako detailnú brúsku na dokončovacie práce alebo
ako vibračnú brúsku.
Montáž a demontáž brúsneho profilu (obr. J a K)
♦
Vyberte si brúsny profil, ktorý bude najlepšie vyhovovať vykonávanej brúsnej aplikácii.
♦
Vložte jeden koniec brúsneho profilu (20) do drážky
v prednej časti profilovej násady (19).
♦
Zatlačte na druhý koniec brúsneho profilu tak, aby
došlo k jeho zakliknutiu a riadnemu usadeniu.
♦
Ak chcete brúsny profil (20) vybrať, zatlačte ho
dopredu a vytiahnite jeho zadnú časť z profilovej
násady (19).
Montáž základne na brúsenie veľkých povrchov
(obr. D a E)
Pri brúsení detailov by mala zahrotená časť základne
smerovať dopredu (obr. D).
Pri brúsení veľkých plôch by mala zahrotená časť základne smerovať dozadu (obr. E).
♦
Pripevnite brúsnu základňu podľa postupu, ktorý je
popísaný v časti „Montáž vibračnej brúsnej základne“.
♦
Zatlačte na brúsnu základňu tak, aby ste začuli
kliknutie oznamujúce jej riadne usadenie.
Pripevnenie brúsneho listu k brúsnemu profilu
(obr. L)
♦
Vyrovnajte brúsny list (21) s brúsnym profilom (20).
♦
Pritlačte brúsny list na brúsny profil a uistite sa, či
brúsny list kopíruje tvar profilu.
Nasadenie brúsnych listov (obr. F)
♦
Oddeľte z brúsneho listu (14) dve koncové časti
v tvare kosoštvorca (13).
♦
Držte náradie tak, aby bola brúsna základňa otočená
smerom hore.
♦
Umiestnite brúsny list (14) na brúsnu základňu
a uistite sa, či sú otvory v brúsnom liste vyrovnané
s otvormi v základni.
Ak sú časti brúsneho listu v tvare kosoštvorca (15) opotrebované, môžu byť otočené alebo vymenené.
♦
Ak je predná časť špičky brúsneho listu opotrebovaná, oddeľte ju od brúsneho listu, obráťte ju a pritlačte
ju opäť na brúsnu základňu.
♦
Ak je celá špička brúsneho listu opotrebovaná,
snímte ju z brúsnej základne a nahraďte ju novou
špičkou (13).
Štrbinová násada (obr. M) (iba model KA280L)
S nasadenou štrbinovou násadou môžete vykonávať
brúsenie v úzkych škárach.
♦
Vyskrutkujte skrutku (17).
♦
Snímte z brúsnej základne držiak (16) v tvare kosoštvorca.
♦
Pripevnite k brúsnej základni štrbinovú násadu (22).
♦
Zaskrutkujte a dotiahnite skrutku.
♦
Upevnite na štrbinovú násadu vhodný brúsny list.
Na hornú plochu štrbinovej násady môže byť pripevnený suchý zips (23), čím bude umožnené obojstranné
brúsenie.
♦
Odstráňte zo suchého zipsu (23) krycí papier.
♦
Prilepte suchý zips na hornú plochu štrbinovej
násady (22).
♦
Pripevnite k suchému zipsu brúsny kus.
7
Ostatné riziká
Ak je používané náradie, ktoré nie je popisované
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sú dodržované príslušné bezpečnostné predpisy a sú používané bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby boli vykonávané pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad:- práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
♦
♦
♦
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od priestoru
hriadeľa.
Ak je náradie v chode, nepoužívajte volič Autoselect®.
Počas použitia náradia neopierajte prsty o základňu.
Zapnutie a vypnutie (obr. N)
♦
Ak chcete náradie zapnúť, nastavte hlavný vypínač
(1) do polohy I.
♦
Ak chcete náradie vypnúť, nastavte hlavný vypínač
(1) do polohy O.
Technológia Autoselect® (obr. O)
Táto brúska je vybavená voličom Autoselect® (2), ktorý
umožňuje rôzne brúsne aplikácie. Tieto brúsne aplikácie
sú používané na voľbu správneho prevádzkového režimu
pri jednotlivých brúsnych aplikáciách.
♦
Pomocou voliča Autoselect® (2) zvoľte jeden z nasledujúcich pracovných režimov:
Brúsenie detailov (A).
Brúsenie rohov (B).
Brúsenie plôch (C).
Vibračné brúsenie (D).
Použitie
V okienku (3) bude zobrazená správna brúsna základňa
a odporúčaná rýchlosť brúsenia.
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Nezakrývajte vetracie otvory počas chodu
náradia. Držte náradie tak, ako je znázornené na obr.
R. Uistite sa, či je brúsna základňa v rovine s obrobkom.
♦
Ukladajte náradie s nasadenou základňou.
Poznámka: Zvolené otáčky môžete kedykoľvek prestaviť.
Ak chcete použiť nižšie otáčky, nastavte volič Autoselect®
do polohy (A) alebo (B) a ak chcete použiť vyššie otáčky,
nastavte volič do polohy (C) alebo (D).
Tabuľka voliča Autoselect®
Nastavenie
Použitie
Odporúčaná základňa
Farba
základne
Zvolená
rýchlosť
Brúsenie malých plôch.
Príslušenstvo na brúsenie
Umožňuje ľahký prístup do detailov.
úzkych priestorov.
Oranžová
(1) - Nízka
Brúsenie rohov.
Umožňuje prístup
k hranám v uhle 90°.
Základňa na brúsenie
veľkých plôch, špička
smeruje dopredu.
Modrá
(1) - Nízka
Brúsenie plôch.
Umožňuje prístup
k hranám v uhle 90°.
Základňa na brúsenie
veľkých plôch, dopredu
smeruje hrana 90°.
Modrá
(2) - Vysoká
Brúsenie veľkých plôch.
Umožňuje rýchle
odstránenie väčšiny
náteru.
Vibračná základňa.
Zelená
(2) - Vysoká
8
Čistenie filtra zásobníka na prach
Filter môže byť opakovane použitý a mal by byť pravidelne čistený.
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyprázdnite zásobník na prach (9).
♦
Snímte zo zásobníka filter (25).
♦
Vyklepte zachytený prach do odpadkového koša.
Varovanie! Na vykefovanie a na čistenie filtra nepoužívajte stlačený vzduch a ostré predmety. Filter neoplachujte vodou.
♦
Vráťte filter (25) na pôvodné miesto.
♦
Nasaďte späť kryt (24).
♦
Nasaďte zásobník na zachytávanie prachu (9) späť
na náradie.
Automatický brzdiaci systém (ABS)
Toto náradie je vybavené automatickým brzdiacim systémom. Ak nie je brúska na obrábanom povrchu, táto
funkcia zaisťuje udržanie otáčok kotúča pod otáčkami
motora. Po vypnutí brúsky dôjde k veľmi rýchlemu zastaveniu kotúča.
Vyprázdnenie zásobníka na prach (obr. P a Q)
Zásobník na zachytávanie prachu (9) by mal byť vyprázdnený po každých 10 minútach prevádzky brúsky.
♦
Vypnite náradie a stiahnite zásobník na prach (9)
smerom dozadu.
♦
Otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek
snímte kryt (24).
♦
Držte zásobník na prach (9) tak, aby filter (25) smeroval dole a vytrepte jeho obsah. Vyklepte prach tiež
z krytu (24).
♦
Nasaďte kryt (24) späť na zásobník a otočením
v smere pohybu hodinových ručičiek ho zaistite.
♦
Nasaďte zásobník na zachytávanie prachu (9) späť
na náradie.
Príslušenstvo
Typ príslušenstva dodávaného s Vašou brúskou závisí od modelu brúsky, aký ste si kúpili. Všetky typy nižšie
uvedeného príslušenstva sú súčasťou nášho radu Piranha®. Ak budete vyžadovať príslušenstvo, ktoré je uvedené
v nasledujúcej tabuľke, ale nie je dodané s Vašou brúskou, navštívte, prosím, naše internetové stránky na adrese
www.blackanddecker.eu.
Položka
Popis
Účel
Brúsna základňa na brúsenie veľkých plôch
(6).
Na stredne veľké plochy. Brúsna základňa
na brúsenie veľkých plôch môže byť použitá
na brúsenie v rohoch a na brúsenie hrán
obrobkov.
Vibračná brúsna základňa (5).
Na veľké plochy. Vibračná brúsna základňa
môže byť použitá na brúsenie zaoblených
povrchov a v prípadoch, keď potrebujete
vysokokvalitnú povrchovú úpravu.
Násada na brúsenie detailov (8).
Na malé plochy a ťažko prístupné miesta.
Násada na brúsenie detailov môže byť
použitá na ľahké brúsenie a na brúsenie
v rohoch.
Štrbinová násada (22).
Na zložité plochy ako sú okenice a žalúzie.
Profilová násada (19).
Príslušenstvo na prichytenie rôznych nižšie
uvedených profilov.
Prehĺbený brúsny profil.
Na detailné brúsenie zodpovedajúce tomuto
tvaru.
Vydutý brúsny profil (20).
Na detailné brúsenie zodpovedajúce tomuto
tvaru.
9
Položka
Popis
Účel
Zahrotený brúsny profil.
Na detailné brúsenie zodpovedajúce tomuto
tvaru.
Brúsny list na brúsenie detailov s hrubosťou
zrna 240 s dvoma náhradnými špičkami.
Na jemné brúsenie detailov.
Brúsny list na brúsenie detailov s hrubosťou
zrna 120 s dvoma náhradnými špičkami.
Na stredne jemné brúsenie detailov.
Brúsny list na brúsenie detailov s hrubosťou
zrna 60 s dvoma náhradnými špičkami.
Na hrubé brúsenie detailov.
Brúsny list na dosiahnutie vysokého lesku
(sivý) s dvoma náhradnými špičkami.
Na leštenie.
Čistiaci brúsny list (červený) na drevo a kov
s dvoma náhradnými špičkami.
Na čistenie a leštenie dreva alebo kovu.
Brúsny list na vibračné brúsenie s hrubosťou
zrna 240.
Na jemné dokončovacie vibračné brúsenie.
Brúsny list na vibračné brúsenie s hrubosťou
zrna 60.
Na hrubé dokončovacie vibračné brúsenie.
Poduška na leštenie (biela).
Na leštenie.
Brúsny list na brúsenie detailov s hrubosťou
zrna 120.
Na stredne jemné brúsenie malých detailov.
Náhradné príslušenstvo pre brúsne listy na
štrbinovú násadu.
Na pripevnenie brúsnych listov na štrbinovú
násadu.
Brúsny list na brúsenie štrbín s hrubosťou
zrna 60.
Na hrubé dokončovacie brúsenie štrbín.
Brúsny list na brúsenie štrbín s hrubosťou
zrna 120.
Na stredné dokončovacie brúsenie štrbín.
10
Položka
Popis
Účel
Brúsny list na brúsenie profilov s hrubosťou
zrna 120.
Na stredné dokončovacie brúsenie profilov.
Rady na optimálne použitie
♦
Z hľadiska užívateľského komfortu môže byť náradie
obsluhované jednou alebo oboma rukami (obr. R).
Dbajte na to, aby Vaše ruky nezakrývali vetracie
otvory.
♦
Nevyvíjajte na náradie nadmerný tlak.
♦
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho listu. Ak je to
nutné, vymeňte ho.
♦
Vždy vykonávajte brúsenie v smere vlákien dreva.
♦
Ak vykonávate brúsenie náterových vrstiev pred
nanesením novej vrstvy farby, používajte brúsny
papier s veľmi jemnými brúsnymi zrnami.
♦
Na veľmi nerovných povrchoch alebo pri odstraňovaní náterových vrstiev začnite prácu s brúsnym
papierom s hrubými zrnami. Na ostatných povrchoch
zahájte prácu s brúsnym papierom so strednou
veľkosťou zŕn. V oboch prípadoch postupne nahradzujte hrubší brúsny papier jemnejším, aby ste
dosiahli dokonalú povrchovú úpravu.
♦
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Pravidelne otvorte skľučovadlo a poklepom odstráňte
z jeho vnútornej časti všetky nečistoty (ak je súčasťou
vybavenia).
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento prístroj nesmie byť vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Pokiaľ nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Po kúpe nového výrobku Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo BLACK+DECKER a Piranha je vyrobené
podľa najprísnejších noriem a zvyšuje výkon Vášho náradia. Pomocou tohto príslušenstva dosiahnete s Vaším
náradím tie najlepšie výsledky.
Firma BLACK+DECKER poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov BLACK+DECKER a akumulátorov
po skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo bez
prívodného kábla:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo nechajte akumulátor v zapnutom náradí celkom vybiť, ak je akumulátor neoddeliteľnou časťou
náradia a potom náradie vypnite.
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku od sieťovej zásuvky. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu špeciálnu
údržbu okrem pravidelného čistenia.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam servisných stredísk BLACK+DECKER
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Počet kruhových otáčok
(naprázdno)
Počet kmitov (naprázdno)
Hmotnosť
V
W
KA280 TYP 1
230
220
min-1
min-1
kg
8500 / 13000
17000 / 26000
1,9
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 78,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 89,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky pravidelne čistite vetracie otvory na zariadení, náradí alebo
nabíjačke.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah) 7,8 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace
prostriedky.
11
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Záruka
Spoločnosť BLACK+DECKER je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Touto
zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento prísľub záruky
nemá vplyv na zákonné nároky na záruku, ani ich
v žiadnom prípade neobmedzuje. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a v európskej zóne
voľného obchodu EFTA.
SMERNICA PRE STROJNÉ ZARIADENIA
10
KA280 KA280L
Spoločnosť BLACK+DECKER vyhlasuje, že tieto produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-4
Ak sa objavia na výrobku BLACK+DECKER, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, garantujeme v snahe o minimalizovanie Vašich
starostí bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a ak nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu BLACK+DECKER.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť BLACK+DECKER na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto
návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení
spoločnosti BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Ak požadujete reklamáciu, budete musieť predajcovi
alebo autorizovanému servisu predložiť doklad o kúpe
výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam servisných stredísk BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu webovú stránku
www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok BLACK+DECKER a kde nájdete
všetky informácie o nových výrobkoch a špeciálne
ponuky. Na adrese www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie informácie o značke BLACK+DECKER
a o celom rade našich ďalších výrobkov.
12
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00245686 - 10-09-2014
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Podpis
Download PDF

advertising