KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-62 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KA280
2
3
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
dovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Vaše bruska BLACK+DECKER je určena pro broušení
dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel)
nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jež může
způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od elektrické sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Volba
kabelu určeného k venkovnímu použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve
vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s prou-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
5
Osobní bezpečnost
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí nebo před vložením baterie a před
zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou tak
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoli elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e.
f.
g.
5.
a.
představovat riziko zranění osob nebo způsobení
hmotných škod.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečné
údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se brusek.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Držte elektrické nářadí za izolované části, protože může dojít k zachycení napájecího kabelu
brusnou základnou nebo brusným pásem. Při
kontaktu s „živým“ vodičem budou nechráněné kovové části nářadí také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte masku proti prachu určenou speciálně
na ochranu před toxickým prachem a podobnými
látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu. Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných
zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
1. Hlavní spínač
2. Volič Autoselect®
3. Okénko nastavení základna / rychlost
4. Uvolňovací tlačítko základny
5. Vibrační brusná základna
6. Brusná základna pro broušení velkých povrchů
7. Špička brusné základny
8. Příslušenství pro broušení detailů
9. Zásobník na prach
6
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
♦
♦
♦
Snímání brusných základen (obr. A)
♦
Chcete-li brusnou základnu sejmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (4) a sejměte základnu (6) z nářadí.
Příslušenství pro broušení detailů (obr. H)
Toto příslušenství je používáno pro jemné broušení
detailů.
♦
Vyšroubujte šroub (17).
♦
Sejměte z brusné základny držák (16) ve tvaru
kosočtverce.
♦
Připevněte k brusné základně (6) násadu (8).
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub (17).
♦
Upevněte na násadu vhodný brusný list (18).
Montáž vibrační brusné základny (obr. B)
♦
Držte nářadí a brusnou základnu (5) otočeny spodní
stranou nahoru, jako na obr. B.
♦
Srovnejte otvory pro odvod prachu (10) v brusné
základně s otvory pro odvod prachu (11) v základně
nářadí.
♦
Zatlačte na brusnou základnu tak, abyste uslyšeli
kliknutí oznamující její řádné usazení.
Vyšroubujte šroub (17).
Obraťte nebo vyměňte opotřebenou část.
Zašroubujte a dotáhněte šroub (17).
Profilová násada
Profilová násada je používána pro broušení profilů.
Nasazení brusných listů (obr. C)
♦
Držte nářadí s brusnou základnou (5) otočenou
směrem nahoru.
♦
Umístěte brusný list (12) na brusnou základnu (5)
a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném listu srovnány s otvory v základně.
Montáž profilové násady (obr. I)
♦
Vyšroubujte šroub (17).
♦
Sejměte z brusné základny držák (16) ve tvaru
kosočtverce.
♦
Připevněte k brusné základně profilovou násadu
(19).
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub (17).
Brusná základna pro broušení velkých povrchů
Pomocí této brusné základny můžete toto nářadí použít
jako detailní brusku pro dokončovací práce nebo jako
vibrační brusku.
Montáž a demontáž brusného profilu (obr. J a K)
♦
Vyberte si brusný profil, který bude nejlépe vyhovovat prováděné brusné aplikaci.
♦
Vložte jeden konec brusného profilu (20) do drážky
v přední části profilové násady (19).
♦
Zatlačte na druhý konec brusného profilu tak, aby
došlo k jeho zakliknutí a řádnému usazení.
♦
Chcete-li brusný profil (20) vyjmout, zatlačte jej
dopředu a vytáhněte jeho zadní část z profilové
násady (19).
Montáž základny pro broušení velkých povrchů
(obr. D a E)
Při broušení detailů by měla špičatá část základny směřovat dopředu (obr. D).
Při broušení velkých ploch by měla špičatá část základny
směřovat dozadu (obr. E).
♦
Připevněte brusnou základnu podle postupu, který je
popsán v části „Montáž vibrační brusné základny“.
♦
Zatlačte na brusnou základnu tak, abyste uslyšeli
kliknutí oznamující její řádné usazení.
Připevnění brusného listu k brusnému profilu (obr. L)
♦
Srovnejte brusný list (21) s brusným profilem (20).
♦
Přitiskněte brusný list na brusný profil a ujistěte se,
zda brusný list kopíruje tvar profilu.
Nasazení brusných listů (obr. F)
♦
Oddělte z brusného listu (14) dvě koncové části ve
tvaru kosočtverce (13).
♦
Držte nářadí tak, aby byla brusná základna otočena
směrem nahoru.
♦
Umístěte brusný list (14) na brusnou základnu a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném listu srovnány
s otvory v základně.
Jsou-li části brusného listu ve tvaru kosočtverce (15)
opotřebovány, mohou být otočeny nebo vyměněny.
♦
Je-li přední část špičky brusného listu opotřebovaná,
oddělte ji od brusného listu, obraťte ji a přitiskněte ji
opět na brusnou základnu.
♦
Je-li celá špička brusného listu opotřebována,
sejměte ji z brusné základny a nahraďte ji novou
špičkou (13).
Štěrbinová násada (obr. M) (pouze model KA280L)
S nasazenou štěrbinovou násadou můžete provádět
broušení v úzkých spárách.
♦
Vyšroubujte šroub (17).
♦
Sejměte z brusné základny držák (16) ve tvaru
kosočtverce.
♦
Připevněte k brusné základně štěrbinovou násadu
(22).
♦
Zašroubujte a dotáhněte šroub.
♦
Upevněte na štěrbinovou násadu vhodný brusný list.
Na horní plochu štěrbinové násady může být připevněn
suchý zip (23), čímž bude umožněno oboustranné
broušení.
♦
Odstraňte ze suchého zipu (23) krycí papír.
♦
Přilepte suchý zip na horní plochu štěrbinové násady
(22).
♦
Připevněte k suchému zipu brusný kus.
Špička brusné základny (obr. G)
Je-li špička brusné základny (7) opotřebována, může být
obrácena nebo vyměněna. Je-li držák brusného listu ve
tvaru kosočtverce (16) opotřebován, může být vyměněn.
Náhradní díly jsou k dispozici u autorizovaného prodejce
BLACK+DECKER.
Zbytková rizika
Je-li používáno nářadí, které není popisováno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
7
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití
atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad:- práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Zapnutí a vypnutí (obr. N)
♦
Chcete-li nářadí zapnout, nastavte hlavní spínač (1)
do polohy I.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, nastavte hlavní spínač (1)
do polohy O.
Technologie Autoselect® (obr. O)
Tato bruska je vybavena voličem Autoselect® (2), který
umožňuje různé brusné aplikace. Tyto brusné aplikace
jsou používány pro volbu správného provozního režimu
při jednotlivých brusných aplikacích.
♦
Pomocí voliče Autoselect® (2) zvolte jeden z následujících pracovních režimů:
Broušení detailů (A).
Broušení rohů (B).
Broušení ploch (C).
Vibrační broušení (D).
V okénku (3) bude zobrazena správná brusná základna
a doporučená rychlost broušení.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Nezakrývejte větrací otvory během chodu
nářadí. Držte nářadí tak, jak je znázorněno na obr. R.
Ujistěte se, zda je brusná základna v rovině s obrobkem.
♦
Ukládejte nářadí s nasazenou základnou.
♦
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od prostoru
hřídele.
♦
Je-li nářadí v chodu, nepoužívejte volič Autoselect®.
♦
Během použití nářadí neopírejte prsty o základnu.
Poznámka: Zvolené otáčky můžete kdykoli přenastavit.
Chcete-li použít nižší otáčky nastavte volič Autoselect®
do polohy (A) nebo (B) a chcete-li použít vyšší otáčky,
nastavte volič do polohy (C) nebo (D).
Tabulka voliče Autoselect®
Nastavení
Použití
Doporučená základna
Barva
základny
Zvolená
rychlost
Broušení malých ploch.
Umožňuje snadný přístup
do úzkých prostorů.
Příslušenství pro broušení
detailů.
Oranžová
(1) - Nízká
Broušení rohů.
Umožňuje přístup k hranám v úhlu 90°.
Základna pro broušení
velkých ploch, špička
směřuje dopředu.
Modrá
(1) - Nízká
Broušení ploch.
Umožňuje přístup k hranám v úhlu 90°.
Základna pro broušení
velkých ploch, dopředu
směřuje hrana 90°.
Modrá
(2) - Vysoká
Zelená
(2) - Vysoká
Broušení velkých ploch.
Vibrační základna.
Umožňuje rychlé odstranění většiny nátěru.
8
Automatický brzdicí systém (ABS)
Toto nářadí je vybaveno automatickým brzdicím systémem. Není-li bruska na obráběném povrchu, tato funkce
zajišťuje udržení otáček kotouče pod otáčkami motoru. Po
vypnutí brusky dojde k velmi rychlému zastavení kotouče.
Čištění filtru zásobníku na prach
Filtr může být opakovaně použit a měl by být pravidelně
čištěn.
♦
Podle výše uvedeného postupu vyprázdněte zásobník na prach (9).
♦
Sejměte ze zásobníku filtr (25).
♦
Vyklepejte zachycený prach do odpadkového koše.
Varování! K vykartáčování a k čištění filtru nepoužívejte
stlačený vzduch a ostré předměty. Filtr neoplachujte
vodou.
♦
Vraťte filtr (25) na původní místo.
♦
Nasaďte zpět kryt (24).
♦
Nasaďte zásobník pro zachytávání prachu (9) zpět
na nářadí.
Vyprázdnění zásobníku na prach (obr. P a Q)
Zásobník pro zachytávání prachu (9) by měl být vyprázdněn po každých 10 minutách provozu brusky.
♦
Vypněte nářadí a stáhněte zásobník na prach (9)
směrem dozadu.
♦
Otočením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte kryt (24).
♦
Držte zásobník na prach (9) tak, aby filtr (25) směřoval dolů a vytřepejte jeho obsah. Vyklepejte prach
také z krytu (24).
♦
Nasaďte kryt (24) zpět na zásobník a otočením ve
směru pohybu hodinových ručiček jej zajistěte.
♦
Nasaďte zásobník pro zachytávání prachu (9) zpět
na nářadí.
Příslušenství
Typ příslušenství dodávaný s vaší bruskou závisí na modelu brusky, jaký jste si zakoupili. Všechny typy níže uvedeného
příslušenství jsou součástí naší řady Piranha®. Budete-li vyžadovat příslušenství, které je uvedeno v následující tabulce, ale není dodáno s vaší bruskou, navštivte prosím naši internetové stránky na adrese www.blackanddecker.eu.
Položka
Popis
Účel
Brusná základna pro broušení velkých ploch
(6).
Pro středně velké plochy. Brusná základna
pro broušení velkých ploch může být použita
pro broušení v rozích a pro broušení hran
obrobků.
Vibrační brusná základna (5).
Pro velké plochy. Vibrační brusná základna
může být použita pro broušení zaoblených
povrchů a v případech, kdy potřebujete
vysoce kvalitní povrchovou úpravu.
Násada pro broušení detailů (8).
Pro malé plochy a těžko přístupná místa.
Násada pro broušení detailů může být
použita pro lehké broušení a pro broušení
v rozích.
Štěrbinová násada (22).
Pro složité plochy jako jsou okenice
a žaluzie.
Profilová násada (19).
Příslušenství pro uchycení různých níže
uvedených profilů.
Prohloubený brusný profil.
Pro detailní broušení odpovídající tomuto
tvaru.
Vydutý brusný profil (20).
Pro detailní broušení odpovídající tomuto
tvaru.
9
Položka
Popis
Účel
Špičatý brusný profil.
Pro detailní broušení odpovídající tomuto
tvaru.
Brusný list pro broušení detailů s hrubostí
zrna 240 s dvěma náhradními špičkami.
Pro jemné broušení detailů.
Brusný list pro broušení detailů s hrubostí
zrna 120 s dvěma náhradními špičkami.
Pro středně jemné broušení detailů.
Brusný list pro broušení detailů s hrubostí
zrna 60 s dvěma náhradními špičkami.
Pro hrubé broušení detailů.
Brusný list pro dosažení vysokého lesku
(šedý) s dvěma náhradními špičkami.
Pro leštění.
Čisticí brusný list (červený) na dřevo a kov
s dvěma náhradními špičkami.
Pro čištění a leštění dřeva nebo kovu.
Brusný list pro vibrační broušení s hrubostí
zrna 240.
Pro jemné dokončovací vibrační broušení.
Brusný list pro vibrační broušení s hrubostí
zrna 60.
Pro hrubé dokončovací vibrační broušení.
Poduška pro leštění (bílá).
Pro leštění.
Brusný list pro broušení detailů s hrubostí
zrna 120.
Pro středně jemné broušení malých detailů.
Náhradní příslušenství pro brusné listy na
štěrbinovou násadu.
Pro připevnění brusných listů na štěrbinovou
násadu.
Brusný list pro broušení štěrbin s hrubostí
zrna 60.
Pro hrubé dokončovací broušení štěrbin.
Brusný list pro broušení štěrbin s hrubostí
zrna 120.
Pro střední dokončovací broušení štěrbin.
10
Položka
Popis
Účel
Brusný list pro broušení profilů s hrubostí
zrna 120.
Pro střední dokončovací broušení profilů.
Ochrana životního prostředí
Rady pro optimální použití
♦
Z hlediska uživatelského komfortu může být nářadí
obsluhováno jednou nebo oběma rukama (obr. R).
Dbejte na to, aby vaše ruce nezakrývaly větrací
otvory.
♦
Nevyvíjejte na nářadí nadměrný tlak.
♦
Pravidelně kontrolujte stav brusného listu. Je-li to
nutné, vyměňte jej.
♦
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
♦
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný papír
s velmi jemnými brusnými zrny.
♦
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubší brusný papír
jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové
úpravy.
♦
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen
do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Po zakoupení nového výrobku vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na používaném příslušenství.
Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha jsou vyrobena podle nejpřísnějších norem a zvyšují výkon vašeho
nářadí. Pomocí tohoto příslušenství dosáhnete s vaším
nářadím nejlepších výsledků.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického
nářadí s napájecím kabelem nebo bez napájecího kabelu:
♦
Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Nebo nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li
nářadí vybaveno samostatnou baterií.
♦
Nebo nechejte baterii v zapnutém nářadí zcela vybít,
je-li baterie nedílnou částí nářadí a potom nářadí
vypněte.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od síťové zásuvky.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou speciální údržbu
mimo pravidelné čištění.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Počet kruhových otáček
(naprázdno)
Počet kmitů (naprázdno)
Hmotnost
V
W
KA280 TYP 1
230
220
min-1
min-1
kg
8500 / 13000
17000 / 26000
1,9
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 78,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 89,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení, nářadí nebo
nabíječce.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 7,8 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru.
Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky nebo
rozpouštědla.
Pravidelně otevřete sklíčidlo a poklepem odstraňte z jeho
vnitřní části všechny nečistoty (je-li součástí vybavení).
11
ES Prohlášení o shodě
Navštivte prosím naši webovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER a kde naleznete všechny informace o nových výrobcích a speciální
nabídky. Na adrese www.blackanddecker.co.uk jsou
k dispozici další informace o značce BLACK+DECKER
a o celé řadě našich dalších výrobků.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
KA280 KA280L
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-4
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/
EU a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost BLACK+DECKER na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
21.07.2014
Záruka
Společnost BLACK+DECKER je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a v evropské zóně volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu BLACK+DECKER.
Požadujete-li reklamaci, budete muset prodejci nebo
autorizovanému servisu předložit doklad o zakoupení
výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
12
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00245685 - 10-09-2014
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
měsíců
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiący
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
06/13
Podpis
Download PDF

advertising