KA280 | Black&Decker KA280 ORBITAL SANDER instruction manual

1
2
3
9
4
5
8
7
6
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-63 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA280
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
3.
a.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő - használata csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. Ezen eszközök használata
csökkenti a porral összefüggő veszélyeket.
Az Ön BLACK+DECKER csiszolóját faanyagok, fémek,
műanyagok és festett felületek csiszolására terveztük.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat, illetve tüzet és/
vagy súlyos balesetet okozhat.
b.
Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
♦
és válassza le az áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el; és
ne engedje, hogy azt olyan személyek használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos
balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésellenes használata
vészhelyzetet teremthet.
♦
Mások biztonsága
♦
A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan
személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel ha számukra a szerszám
használatához a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít.
♦
A gyermekeket felügyelni kell, meg kell akadályozni,
hogy játsszanak a készülékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások
csiszolókhoz
♦
♦
♦
A csiszolás után alaposan távolítson el minden port.
Legyen különösképpen óvatos, ha ólomtartalmú
festéket csiszol, ill. azon faanyagok és fémek csiszoláskor, melyek megmunkálása mérgező porok
keletkezésével jár:
Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők
belépjenek a munkaterületre.
A munkaterületen ne egyen, igyon és ne dohányozzon.
A porokat és a többi hulladékot biztonságosan
selejtezze le/ártalmatlanítsa.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt föl nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Az elektromos szerszámot szigetelt felületeinél
fogva tartsa, mert a csiszolócsík / a csiszolólap
hozzáérhet a gép saját kábeléhez. Ha áram alatt
lévő vezetéket vág el, akkor az elektromos szerszám
fém alkatrészei is áram alá kerülnek és megrázhatják a kezelőt.
Használjon szorítókat vagy más praktikus
módszert a munkadarab szilárd befogásához
és alátámasztásához. Ha a munkadarabot saját
testéhez szorítja, a rögzítés nem lesz megfelelő,
és elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező porok
belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes
lehet a kezelő és a közelben állók egészségére.
Hordjon a porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot és győződjön
meg arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek
megfelelő védelmet.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
6
♦
Ha a tápkábel sérült, a gyártónak vagy BLACK+DECKER márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.
♦
♦
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ki- és bekapcsoló
Autoselect® tárcsa
Talp / sebességbeállítás kijelző
Talp kioldó gomb
Excenter csiszolótalp
Nagy delta-csiszolótalp
Csúcsrész tartó
Ujjcsiszoló feltét
Porkazetta
Ha a csúcs első része kopott, válassza le a csiszolópapírról, fordítsa meg és nyomja vissza a csiszolótalpra.
Ha az egész csúcs elkopott, vegye le a csiszolótalpról és helyezzen föl új rombusz alakú csúcsot (13).
A csiszolótalp csúcsa (G ábra)
Ha a csiszolótalp csúcsa (7) elkopott, megfordítható
vagy kicserélhető. Ha a rombusz alakú csúcs tartó (16)
elkopott, kicserélhető. A pótalkatrészek beszerezhetők
a BLACK+DECKER márkakereskedésben.
♦
Hajtsa ki a csavart (17).
♦
Fordítsa meg vagy cserélje ki a kopott alkatrészt.
♦
Csavarozza vissza (17).
Ujjcsiszoló feltét (H ábra)
Az ujjcsiszoló feltét finom deltacsiszolásra, illetve nehezen elérhető helyek csiszolására használható.
♦
Hajtsa ki a csavart (17).
♦
Vegye le a rombusz alakú csúcs tartót (16) a csiszolótalpról.
♦
Szerelje föl az ujjcsiszoló feltétet (8) a csiszolótalpra
(6).
♦
Csavarozza vissza (17).
♦
Szerelje föl a megfelelő csiszolópapírt (18) az ujjcsiszoló feltétre.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva
a konnektorból.
Csiszolótalpak leszerelése (A ábra)
♦
A csiszolótalp leszereléséhez nyomja meg a kioldó
gombot (4) és húzza le a talpat (6) a szerszámról.
Excenter csiszolótalp felszerelése (B ábra)
♦
Tartsa a szerszámot és a csiszolótalpat (5) fejjel
lefelé a B ábra szerint.
♦
Igazítsa össze a csiszolótalp porelszívó nyílásait (10)
a szerszám talpon lévő porelszívó nyílásokkal (11).
♦
Kattanásig nyomja rá erősen a csiszolótalpat a szerszámra.
Profil tartozék
A profil tartozék kontúrok csiszolására használható.
Profil tartozék felszerelése (I ábra)
♦
Hajtsa ki a csavart (17).
♦
Vegye le a rombusz alakú csúcs tartót (16) a csiszolótalpról.
♦
Szerelje föl a profil tartozékot (19) a csiszolótalpra.
♦
Csavarozza vissza (17).
Csiszolópapír elhelyezése (C ábra)
♦
Tartsa a szerszámot úgy, hogy a csiszolótalp (5)
fölfelé nézzen.
♦
Helyezze a csiszolópapírt (12) a csiszolótalpra (5);
győződjön meg arról, hogy a papír furatai illeszkednek a talp furataihoz.
A csiszoló profil fel- és leszerelése (J és K ábra)
♦
Válassza ki az alkalmazáshoz legmegfelelőbb
csiszoló profilt.
♦
A csiszoló profil egyik végét (20) helyezzük a profil
tartozék (19) elején lévő vágatba.
♦
Nyomjuk be a másik végét kattanásig.
♦
A csiszoló profil (20) eltávolításakor tolja a hátsó
végét előre, majd húzza ki a profil tartozékból (19).
Nagy delta-csiszolótalp
Ezzel a csiszolótalppal a készüléket delta- vagy vibrációs
csiszolóként is használhatja.
A csiszolótalp fel- és leszerelése (D és E ábra)
Deltacsiszolóként a talp hegyes vége előre, a D ábrán
látható irányba kell néznie. Nagyobb területek csiszolásakor a talp hegyes vége hátra, az E ábrán látható
irányba kell néznie.
♦
A csiszolótalpat a föntebb, a „Excenter csiszolótalp
felszerelése” részben ismertetett módon szerelje föl.
♦
Kattanásig nyomja rá erősen a csiszolótalpat a szerszámra.
Csiszolópapír felhelyezése a profilra (L ábra)
♦
Igazítsa a csiszolópapírt (21) a csiszoló profilhoz
(20).
♦
Nyomja rá a csiszolópapírt a profilra, közben ügyeljen, hogy a papír kövesse a profil alakját.
Réscsiszoló feltét (M ábra) (csak KA280L típusnál)
A réscsiszoló feltét segítségével szűk helyeken és résekben is csiszolhat.
♦
Hajtsa ki a csavart (17).
♦
Vegye le a rombusz alakú csúcs tartót (16) a csiszolótalpról.
♦
Szerelje föl a réscsiszoló feltétet (22) a csiszolótalpra.
♦
Csavarozza be.
♦
Szerelje föl a megfelelő csiszolópapírt a réscsiszoló
feltétre.
Csiszolópapír elhelyezése (F ábra)
♦
Vegye le a két rombusz alakú csúcsot (13) a csiszolópapírról (14).
♦
Tartsa a szerszámot úgy, hogy a csiszolótalp fölfelé
nézzen.
♦
Helyezze a csiszolópapírt (14) a csiszolótalpra; győződjön meg arról, hogy a papír furatai illeszkednek
a talp furataihoz.
A rombusz alakú csúcs (15) megfordítható és ha kopott,
kicserélhető.
7
További tépőzáras rögzítő (23) helyezhető a réscsiszoló
feltét felső felületére, így lehetővé téve, hogy a feltét
mindkét oldalán csiszolhasson.
♦
Távolítsa el a kasírozópapírt a tépőzáras rögzítőről
(23).
♦
Ragassza a tépőzáras rögzítőt a réscsiszoló feltét
felső felületére (22).
♦
Illessze a csiszolópapírt a tépőzáras rögzítőre.
Figyelmeztetés! Használat közben ne takarja le
a szellőzőnyílásokat. Az R ábrán látható módon tartsa
a készüléket. Ügyeljen, hogy a csiszolótalp ráfeküdjön
a munkadarabra.
♦
Felszerelt csiszolótalppal tárolja a szerszámot.
♦
Ne nyúljon a szerszám hajtótengelyének közelébe.
♦
A szerszám működése közben ne forgassa az
Autoselect® tárcsát.
♦
Használat közben ujjai ne legyenek a talpon.
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
A kapcsolódó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére is bizonyos kockázatokat
nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által okozott
sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréjénél
bekövetkezett sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson rendszeres munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás
♦
A szerszámhasználat közben keletkező por belégzése által okozott egészség-kockázat (például:- fával
végzett munkák, különösen tölgy, bükk és faforgácslapok esetén.)
Be- és kikapcsolás (N ábra)
♦
A szerszám bekapcsolásához állítsa a kapcsolót (1)
az I állásba.
♦
A szerszám kikapcsolásához állítsa a kapcsolót (1)
az O állásba.
Autoselect® technológia (O ábra)
A csiszoló Autoselect® tárcsával (2) rendelkezik, amelyen
a különböző csiszolási alkalmazások láthatók. A jelzések
alapján könnyen kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb csiszolási üzemmódot.
♦
Az Autoselect® tárcsával (2) válasszon a következő
alkalmazások közül:
Ujjcsiszolófeltét (A).
Deltacsiszoló feltét (B).
Vibrációs csizsolás (C).
Excenter csiszolás (D).
A használandó talp és az ajánlott csiszolási sebesség
megjelenik a talp /sebesség beállító ablakban (3).
Megjegyzés: Az Autoselect® tárcsával bármikor megváltoztathatja a kiválasztott sebességet, ha az (A) vagy
(B), alacsonyabb, illetve a (C) vagy (D) magasabb
fokozathoz fordítja.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Autoselect® tárcsa alkalmazási táblázat
Beállítás
Alkalmazás
Ajánlott talp
Talp színe
Sebesség
beállítása
Kis terület csiszolása
Ezzel szűk helyeken is
csiszolhat.
Ujjcsiszolófeltét
Narancssárga
(1) Alacsony
Széles csiszolás
A 90°-os szög hajlásáig
csiszolhat
Nagy delta-csiszolótalp,
a csúcs előre néz
Kék
(1) Alacsony
Vibrációs csiszolás
A 90°-os szög hajlásáig
csiszolhat
Nagy delta-csiszolótalp,
a csúcs hátra néz
Kék
(2) Magas
Nagy felület csiszolása
Ezzel a beállítással
távolíthatja el gyorsan
a legtöbb festéket
Excenter csiszolótalp
Zöld
(2) Magas
8
Automata fékrendszer (ABS)
A szerszám automata fékkel rendelkezik. Amikor a szerszám nincs a munkafelületen, ez a funkció tartja a korong
sebességét a motor sebességénél alacsonyabban.
Amikor a szerszámot kikapcsolja, a korong nagyon
gyorsan megáll.
Portartály szűrőjének tisztítása
A portartály szűrője többször használható, és rendszeresen tisztítani kell.
♦
Ürítse a fönt leírt módon a portartályt (9).
♦
Húzza le a szűrőt (25) a portartályról.
♦
Rázza le róla a felesleges por úgy, hogy a szemetes
fölött ütögeti a szűrőt.
Figyelmeztetés! Ne kefélje, és ne használjon sűrített
levegőt vagy éles tárgyakat a szűrő tisztítására. A szűrő
nem mosható.
♦
Cserélje ki a szűrőt (25).
♦
Szerelje vissza a fedelet (20).
♦
Szerelje vissza a gépre a portartályt (9).
Portartály ürítése (P és Q ábra)
A portartályt (9) tízpercnyi használat után mindig üríteni
kell.
♦
Húzza hátrafelé a portartályt (9) a szerszám hátoldala felé.
♦
Vegye le a fedelet (24) az óramutató járásával
ellentététes irányba forgatva.
♦
Úgy tartsa a portartályt (9), hogy a szűrő (25) lefelé
nézzen, és rázza a kiürítéshez. Rázza meg a fedelet
a kiürítéshez.
♦
Szerelje vissza a fedelet (24) a portartályra az óramutató járásának megfelelően, rögzülésig fordítva.
♦
Szerelje vissza a gépre a portartályt (9).
Tétel
Tartozékok
A csiszológéphez mellékelt tartozékok választéka attól
függ, hogy milyen típust vásárolt. Az alábbiakban felsorolt
minden tartozék fellelhető Piranha® termékeink választékában. Ha az alábbiakban szereplő olyan tartozékra van
szüksége, amelyet a csiszolóhoz mellékeltünk, kérjük,
látogasson el honlapunkra, amely megtalálható a következő címen: www.blackanddecker.eu.
Magyarázat
Rendeltetés
Nagy delta-csiszolótalp (6).
A nagy delta-csiszolótalp használható sarkok
és a munkadarab peremek csiszolására.
Excenter csiszolótalp (5).
Nagy felületek. Az excentercsiszoló
görbített felületek csiszolására alkalmas, ha
csúcsminőségű felületet kell kialakítani.
Ujjcsiszoló feltét (8).
Kicsiny, nehezen elérhető területekhez.
A kinyúló elem könnyű csiszolásra és
sarokcsiszolásra használható.
Réscsiszoló feltét (22).
Bonyolult, kicsiny területekhez, zsalugáter,
zsalus ajtó kialakításához.
Csiszoló profil tartozék (19).
Az alább fölsorolt különböző profilok
befogására alkalmas tartozék.
Konkáv görbe csiszolóprofil.
E profilhoz illő részletek csiszolásához.
Konvex görbe csiszolóprofil (20).
E profilhoz illő részletek csiszolásához.
Hegyes görbe csiszolóprofil.
E profilhoz illő részletek csiszolásához.
9
Tétel
Magyarázat
Rendeltetés
240-es szemcsenagyságú, nagy deltacsiszolólap két csere csúccsal.
Nagyobb részletek csiszolásának finom
befejezéséhez.
120-as szemcsenagyságú, nagy deltacsiszolólap két csere csúccsal.
Nagyobb részletek csiszolásának félfinom
befejezéséhez.
60-as szemcsenagyságú, nagy deltacsiszolólap két csere csúccsal.
Nagyobb részletek csiszolásának durva
befejezéséhez.
Magas fényű, nagy delta-csiszolólap (szürke)
két csere csúccsal.
Polírozó anyag fölviteléhez.
Tisztító lap (piros) fához vagy fémhez két
csere csúccsal.
Tisztító vagy polírozó munkákra fához vagy
fémhez.
240-es szemcsenagyságú, excentercsiszoló
lap.
Excenter csiszolás finom befejezéséhez.
60-as szemcsenagyságú, excentercsiszoló
lap.
Excenter csiszolás durva befejezéséhez.
Kerek polírozó korong (fehér).
Polírozáshoz.
120-as szemcsenagyságú ujjcsiszolólap.
Részletek csiszolásának félfinom
befejezéséhez.
Zsalu tartozék csiszolólap cseredarab.
Zsalu csiszolólapok felhelyezéséhez.
60-as szemcsenagyságú zsalu csiszolólap.
Zsalu csiszolás durva befejezéséhez.
120-as szemcsenagyságú zsalu csiszolólap.
Zsalu csiszolás félfinom befejezéséhez.
120-as szemcsenagyságú profil csiszolólap.
Profil csiszolás félfinom befejezéséhez.
10
Környezetvédelem
Ajánlások az optimális használathoz
♦
A kezelő kényelme érdekében a szerszám egy vagy
két kézzel is használható (R ábra). Ne tegye kezét
a szellőzőnyílásokra.
♦
Ne nyomja túl erősen a szerszámot.
♦
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír állapotát.
Szükség esetén cserélje.
♦
Mindig szálirányba csiszolja a fát.
♦
Ha új festékréteget a következő réteg előtt csiszol,
akkor aprószemcsés csiszolópapírt használjon.
♦
Egyenetlen felületeken és festékrétegek eltávolításánál durvaszemcsés csiszolópapírral kezdje
a munkát. Más felületeken kezdjen közepes csiszolópapírral. Mindkét esetben váltson a munka során
finomabb szemcsés csiszolópapírra a megfelelő
finomságú eredményhez.
♦
Kérjen segítséget a forgalmazótól az elérhető tartozékkal kapcsolatban.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
közönséges háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy BLACK+DECKER készüléke
cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá szüksége,
ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a használt tartozékoktól.
A BLACK+DECKER és Piranha márkájú tartozékok
megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésük során a szerszám teljesítményének
javítása volt célunk. Ezen tartozékok felhasználásával
a szerszámból a legtöbbet tudja kihozni.
A BLACK+DECKER a termék élettartama végén lehetőséget biztosít a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére
és újrafeldolgozására. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Karbantartás
Az Ön BLACK+DECKER készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla,
ha különálló akkumulátorral működik.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a géppel egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki.
♦
Áramtalanítsa a töltőt tisztítás előtt. A rendszeres
tisztításon kívül töltője nem igényel további karbantartást.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
BLACK+DECKER szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Rezgésszám (üresjárat)
Súly
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen
tisztítsa meg a gép/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
V v.á.
W
min-1
min-1
kg
KA280 1 típus
230
220
8500 /1300‘
17000 /26000‘
1,9
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 78,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 89,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítót.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és ütögesse
meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 7,8 m/s2, bizonytalanság
(K) 1,5 m/s2
11
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KA280 KA280L
A BLACK+DECKER kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN60745-1, EN60745-2-4
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
További információkért forduljon a BLACK+DECKER
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a BLACK+DECKER vállalat
nevében adja.
R. Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
21-07-2014
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött BLACK+DECKER
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel
és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Black & Decker Europe,
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00243926 - 15-08-2014
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising