CD714CRES | Black&Decker CD714CRES HAMMER DRILL instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-65 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
2
3
ČEŠTINA
dový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Použití výrobku
Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena pro vrtání do dřeva, kovu, plastů a zdiva, a také pro šroubování.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
b.
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo jiné
vážné zranění.
c.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na
vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel)
nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což může
vést ke vznícení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu s mastnými,
horkými a ostrými předměty a s pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Použití kabelu určeného k venkovnímu použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musíte v napájecím okruhu použít prou-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost obsluhy
Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí, před nasunutím baterie a před
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý
hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných zásobníků, zajistěte jejich správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Správné
elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji,
bude-li používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který je určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
údržby nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo z něj vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e.
f.
g.
5.
a.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho poruch
vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
vrtačky a vrtačky s příklepem.
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Při vrtání s příklepem používejte ochranu sluchu.
Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.
Provádíte-li pracovní operace na místech, kde
může dojít ke kontaktu s ukrytými elektrickými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, vždy
držte nářadí pouze za jeho izolované části. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
se nechráněné kovové části nářadí stanou také
„živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
Před vrtáním otvorů do zdí, podlah nebo stropů
nejdříve zkontrolujte polohu potrubí a elektrických
vodičů.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu
k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Spínač s regulací otáček
Zajišťovací tlačítko
Tlačítko pro chod vpřed / vzad
Volič režimu vrtání
Sklíčidlo
Hloubkový doraz (ne u všech modelů)
Boční rukojeť (ne u všech modelů)
Obr. B
8. Zajišťovací tlačítko hnacího hřídele (pouze u rychloupínacího sklíčidla s jednou objímkou)
Bezpečnost ostatních osob
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
5
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
Otáčejte rukojetí proti směru pohybu hodinových
ručiček, dokud nebudete moci boční rukojeť (7)
nasunout na přední část nářadí, jako na uvedeném
obrázku.
Nastavte boční rukojeť do požadované polohy.
Zasuňte hloubkový doraz (6) do příslušného otvoru
jako na uvedeném obrázku.
Nastavte hloubku vrtání podle níže uvedených
pokynů.
Dotáhněte boční rukojeť otáčením držadla ve směru
pohybu hodinových ručiček.
otáčení směrem dozadu (proti směru pohybu hodinových ručiček).
Chcete-li zvolit otáčení směrem vpřed, zatlačte
přepínač chodu vpřed/vzad (3) směrem doleva.
Chcete-li zvolit otáčení směrem vzad, zatlačte
přepínač chodu vpřed/vzad směrem doprava.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu motoru.
Volba režimu vrtání
Při vrtání do zdiva nastavte volič režimu vrtání (4)
do polohy označené symbolem .
Při vrtání do ostatních materiálů a při šroubování
nastavte volič režimu vrtání do polohy označené
symbolem .
Upínání vrtáku
Nastavení hloubky vrtání (obr. G)
Uvolněte boční rukojeť (7) otočením proti směru
pohybu hodinových ručiček.
Nastavte hloubkový doraz (6) do požadované polohy. Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti
mezi hrotem vrtáku a přední částí hloubkového dorazu.
Přitáhněte boční rukojeť otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou (obr. B)
Otevřete sklíčidlo stisknutím zajišťovacího tlačítka
hnacího hřídele (8) a otáčením objímky (9) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje (12).
Stisknutím zajišťovacího tlačítka hnacího hřídele (8)
a otáčením objímky ve směru pohybu hodinových
ručiček proveďte pevné dotažení sklíčidla.
Rychloupínací sklíčidlo se dvěma objímkami (obr. C)
Při otevírání sklíčidla jednou rukou otáčejte jeho
přední části (10) a druhou rukou přidržujte jeho zadní
část (11).
Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje (12)
a sklíčidlo pevně dotáhněte.
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s regulací
otáček (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto spínače. Obecně používejte nižší otáčky
pro větší průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší
průměry.
Nepřetržitý chod nářadí zvolíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním spínače s regulací
otáček. Tato funkce je k dispozici pouze pro maximální otáčky při chodu vpřed i vzad.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací
otáček. Chcete-li vypnout nářadí pracující v nepřetržitém režimu, stiskněte ještě jednou spínač
s regulací otáček a uvolněte jej.
Sklíčidlo s kličkou (obr. D)
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (11) proti směru
pohybu hodinových ručiček.
Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje (12).
Zasuňte kličku sklíčidla (14) do každého otvoru
(15) na boku sklíčidla a otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček sklíčidlo utáhněte.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. E)
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
Pomocí šroubováku odšroubujte ve směru pohybu
hodinových ručiček montážní šroub sklíčidla, který
se nachází uvnitř sklíčidla.
Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj
kladivem jako na uvedeném obrázku.
Vyjměte šestihranný klíč ze sklíčidla.
Vyšroubujte sklíčidlo otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček.
Chcete-li sklíčidlo znovu namontovat, našroubujte
sklíčidlo na hřídel a zajistěte jej montážním šroubem.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí závisí na používaném příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou vyrobena
podle nejpřísnějších norem a zvyšují výkon vašeho
nářadí. Pomocí tohoto příslušenství dosáhnete s vaším
nářadím nejlepších výsledků.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí.
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním otvorů do zdí, podlah nebo stropů
nejdříve zkontrolujte polohu potrubí a elektrických vodičů.
Volba směru otáčení (obr. F)
Při vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
uvolňování šroubů a zaseknutých vrtáků používejte
6
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 98 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 109 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Vrtání s příklepem do betonu (ah) = 17,88 m/s², odchylka (K) = 1,5 m/s², vrtání do kovu (ah) = 3,17 m/s²,
odchylka (K) = 1,5 m/s²
Jednoho dne zjistíte, že výrobek Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
09
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604CRES,
KR654CRES, KR714CRES
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popsané v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 98/37/EC (do 28. prosince 2009),
2006/42/EC (od 29. prosince 2009), EN60745-1,
EN60745-2-1.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
29-09-2009
Technické údaje
CD714RE CD714CRE CD714CRES
TYP 1
TYP 1
TYP 1
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Maximální průměr vrtáku
Ocel/beton
mm
Dřevo
mm
Hmotnost
kg
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno min-1
Maximální průměr vrtáku
Ocel/beton
mm
Dřevo
mm
Hmotnost
kg
230
710
0 - 2800
230
710
0 - 2800
230
710
0 - 2800
13
25
2,0
13
25
2,0
13
25
2,0
KR604
CRES
TYP 1
KR654
CRES
TYP 1
KR714
CRES
TYP 1
230
600
0 - 2800
230
650
0 - 2800
230
710
0 - 2800
13
20
2,0
13
20
2,0
13
25
2,0
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném případě
nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady,
garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí
bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu
celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
7
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.cz a zaregistrujte si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále přehled
o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.cz.
8
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00124159 - 31-03-2010
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising