CD714CRES | Black&Decker CD714CRES HAMMER DRILL instruction manual

382013-66 BAL
www.blackanddecker.eu
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604RE
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Black & Deckerjev vrtalnik je zasnovan vrtanju
v les, kovino, plastiko, beton ter vijačenju. To orodje
je namenjeno samo domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne
napotke in navodila za uporabo. Neupoštevanje navedenih navodil lahko povzroči
električni udar, požar in/ali hude telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje. Izraz »električno orodje«
v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na
vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Električno
orodje povzroča iskrenje, kar lahko povzroči
vžig prahu ali drugih gorljivih izparin.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Med odklanjanjem ostalih oseb
lahko izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Priključni vtič električnega aparata
mora ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem
primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne
uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo rizik eventualnega električnega
udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči
in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Če v električno orodje zaide voda,
obstaja večja možnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali odklop vtiča iz vtičnice. Kabel čuvajte
pred vročino, oljem, ostrimi robovi in
vrtljivimi deli. Poškodovan ali prepleten
kabel povečuje nevarnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le
trenutek nepozornosti lahko privede do težkih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščito za oči. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita
sluha, glede na vrsto in uporabo električnega
orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c. Izogibajte se naključnega vklopa.
Pred priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Ne prenašajte
priključenega orodja s prstom na sprožilcu,
ker lahko to vodi do nezgode.
d. Pred vklopom aparata odstranite ključe
in nastavitveno orodje. Če ostane ključ
zataknjen v območju vrtečega se dela orodja,
lahko privede do telesnih poškodb.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite
za varen in stabilen položaj telesa. To
omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite primerno obleko. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
lase in nakit lahko vrtljivi deli orodja zagrabijo.
g. Če je potrebno napravam priključiti
sesalnik za prah ali druge priključke, se
prepričajte, da so le-ti pravilno in dobro
priključeni. Uporaba tovrstnih naprav lahko
znatno zmanjša nevarnost zaprašenosti.
5
SLOVENSKI
4. Skrbno ravnanje in uporaba električnih
orodij
a. Električnega aparata ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Uporaba ustreznega
električnega orodja zagotavlja boljše in
varnejše delo v nazivnem območju.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Delo z električnim orodjem,
katerega ni moč vklopiti ali izklopiti je nevarno.
Orodje je potrebno takoj popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ti previdnostni
ukrepi zmanjšujejo možnost nenadejanega
vklopa.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja so
nevarna, če jih uporablja nepoučena oseba.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Pred uporabo električnega aparata, pustite
da popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se zgodi
zaradi neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f. Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo vrtalnikov in udarnih vrtalnikov.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne ročaje, ki so
dobavljene z orodjem. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
Električno orodje držite za izolirani držaj,
če opravljate delo, kjer se lahko z orodjem
oz. vijakom dotaknete skrite električne
napeljave ali lastnega napajalnega kabla
orodja. Če se z vijaki dotaknete žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in/ali materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi,
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi
za predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
SLOVENSKI
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodjih
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
telesnih poškodb mora uporabnik prebrati
navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti,
navedeni na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblašč en
Black & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stikalo za spreminjanje hitrosti
Zaporni gumb
Gumb za naprej/nazaj
Gumb za izbiro načina vrtanja
Vpenjalna glava
Globinska zapora (se ne nahaja na vseh
modelih)
Stransko držalo (se ne nahaja na vseh
modelih)
sl. B
8. Zaporni gumb za ročno vreteno (samo
vpenjalo brez ključa z eno objemko)
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Montaža stranskega ročaja in omejevalnika
globine (sl. A)
♦ Zavrtite ročaj v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca, tako da lahko na sprednjo
stran orodja potisnete stransko držalo (7), kot
kaže ilustracija.
♦ Zavrtite stranski ročaj v ustrezni položaj.
♦ V montažno luknjo vstavite omejevalnik
globine (6), kot je prikazano.
♦ Nastavite globino vrtanja, kot je opisano
spodaj.
♦
Z obračanjem držala stranskega ročaja
v smeri gibanja urinega kazalca zategnite
stranski ročaj.
Montaža svedra
Samozatezna glava z eno objemko (sl. B)
♦ Odprite glavo, tako da pritisnete na zaporni
gumb (8) in zavrtite objemko (9) v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca.
♦ Vstavite natični del svedra (12) v vpenjalno
glavo.
♦ Močno privijte glavo, tako da pritisnete na
zaporni gumb (8) in zavrtite objemko v smeri
gibanja urinega kazalca, dokler ni privito.
Samozatezna glava z dvema objemkama (sl. C)
♦ Odprite vpenjalno glavo, tako da zavrtite
objemko (13) v nasprotni smeri urinega
kazalca.
♦ Vstavite natični del svedra (12) v vpenjalno
glavo in trdno zategnite vpenjalno glavo.
Vpenjalna glava s ključem (sl. D)
♦ Odprite vpenjalno glavo, tako da zavrtite objemko (11) v nasprotni smeri urinega kazalca.
♦ Vstavite natični del svedra (12) v vpenjalno
glavo.
♦ Vstavite ključ vpenjalne glave (14) v vsako
luknjo (15) ob strani vpenjalne glave in
zategnite v smeri gibanja urinih kazalcev,
dokler ni glava zategnjena.
Odstranitev in namestitev vpenjalne glave
(slika E)
♦ Do konca odprite vpenjalno glavo.
♦ Odstranite pritrdilni vijak vpenjalne glave tako,
da ga s pomočjo izvijača vrtite v smeri gibanja
urinih kazalcev.
♦ Vstavite šestrobni ključ v vpenjalno glavo in
udarite s kladivom, kot je prikazano.
♦ Odstranite šestrobni ključ.
♦ Odstranite vpenjalno glavo, tako da jo zavrtite
v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
♦ Vpenjalno glavo lahko ponovno namestite
tako, da jo privijete v vreteno in pritrdite
s pritrdilnim vijakom.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
7
SLOVENSKI
♦
Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
Poškodbe sluha.
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer: rezanje lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF (mediapanske) plošče).
♦
♦
♦
♦
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Izbira smeri vrtenja (slika F)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite obratno rotacijo (v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (3) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
Opozorilo! Nikoli ne spreminjajte smeri rotacije med
delovanjem motorja.
Izbira načina vrtanja
♦ Za vrtanje v beton, nastavite gumb za izbiro
načina vrtanja (4) v položaj.
♦ Za vrtanje v druge materiale in za odvijanje/
privijanje vijakov nastavite gumb za izbiro
načina vrtanja v položaj.
Nastavitev globine vrtanja (sl. G)
♦ Zrahljajte stransko držalo (7), tako da zavrtite
ročaj v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca.
♦ Nastavite omejevalnik globine (6) na želeno
nastavitev. Maksimalna globina vrtanja je
enaka razdalji med vrhom svedra in sprednjo
stranjo omejevalnika globine.
♦ Z obračanjem držala stranskega ročaja
v smeri gibanja urinega kazalca zategnite
stranski ročaj.
Vklop in izklop
♦ Orodje vključite s pritiskom na stikalo za
spreminjanje hitrosti (1). Hitrost orodja
je odvisna od dolžine pritiska na stikalo.
Praviloma uporabljajte nižje hitrosti za vrtanje
8
♦
♦
vrtin velikega premera in visoke hitrosti za
vrtanje vrtin manjšega premera.
Za neprekinjeno vrtanje pritisnite zaporni
gumb (2) in sprostite stikalo za izbiro hitrosti.
Ta možnost je na voljo samo pri polni hitrosti
v načinu naprej in nazaj.
Orodje izklopite tako, da sprostite stikalo za
izbiro hitrosti. Med neprekinjenim delovanjem
izključite orodje tako, da ponovno pritisnete na
stikalo za izbiro hitrosti in ga sprostite.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Black & Decker in Piranha pribor je izdelan
z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen
optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vašega
orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred opravljanjem kakršnihkoli vzdrževalnih del, orodje izklopite in izključite iz električnega
omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega
orodja z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo
in z njo potrkajte po trdi podlagi, da odstranite
prah iz njene notranjosti (če je vgrajena).
Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za
Veliko Britanijo in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko
napetostnega voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko
nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
SLOVENSKI
Skrb za varovanje okolja
Odpadke zbirajte ločeno. Izdelka ne smete
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker,
ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če
želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko
po izteku življenjske dobe odnesete tudi v zbirni
center za odpadke oz. ga dostavite prodajalcu, ko
kupite nov izdelek.
Tehnični podatki
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604RE
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
230
230
230
230
230
230
230
710
710
710
650
600
650
710
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
Vhodna napetost
V (izmenična)
Vhodna moč
W
Hitrost vrenja
brez obremenitve min-1
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina/beton
mm
13
13
13
13
13
13
13
Les
mm
25
25
25
20
20
20
25
Teža
kg
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Raven zvočnega tlaka, skladno z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 98 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A), raven zvočne moči (LWA) 109 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah,ID) = 17,9 m/s2, negotovost (K) = 1,5 m/s2, vrtanje v kovino (ah,D) = 3,2 m/s2, negotovost (K) = 1,5 m/s2
9
SLOVENSKI
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-1.
Za več informacij se povežite z Black & Deckerjem
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Globalni inženiring
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15.02.2010
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja.
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč.
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
10
ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih Black & Decker serviserjev in
opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica tvrtke Black & Decker predviđena je
za bušenje drva, metala, plastike i zidova te radove
s vijcima. Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih
uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri
radu s električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba ovih
11
HRVATSKI
uređaja može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
♦
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije
predviđen može dovesti do opasnih situacija.
♦
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To će
omogućiti sigurnu upotrebu električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice.
12
♦
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite
zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati
oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi vijak mogao doći
u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta vijaka
sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog
materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog
dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih
postupaka pomoću ovog alata koji nisu
opisani u ovom priručniku mogu predstavljati
opasnost od tjelesne ozljede i/ili materijalne
štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se
koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razli-
HRVATSKI
kovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Oznake na alatima
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
♦
♦
Postavite dubinu bušenja, kako je opisano
u daljnjem tekstu.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke
u smjeru kazaljki na satu.
Postavljanje nastavka za bušenje
Samozatezna glava s jednom obujmicom (sl. B)
♦ Otvorite glavu tako da pritisnite gumb za
ručno blokiranje osovine (8) i obujmicu (9)
zakrenete suprotno od kazaljki na satu.
♦ Osovinu nastavka (12) umetnite u glavu.
♦ Čvrsto pritegnite glavu tako da pritisnete
gumb za ručno blokiranje osovine (8) i čvrsto
pritegnete obujmicu u smjeru kazaljki na satu.
Samozatezna glava s dvije obujmice (sl. C)
♦ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (13)
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
♦ Dršku nastavka (12) umetnite u zateznu glavu
i čvrsto pritegnite glavu.
Glava s ključem (sl. D)
♦ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (11)
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
♦ Osovinu nastavka (12) umetnite u glavu.
♦ Ključ za glavu (14) umetnite u svaki otvor (15)
na bočnoj strani glave i zakrenite ga u smjeru
kazaljki na satu dok ne pritegnete glavu.
8. Tipka za ručno blokiranje osovine (samo kod
samozatezne glave s jednom obujmicom)
Uklanjanje i ponovno postavljanje glave (sl. E)
♦ Glavu otvorite najviše koliko je moguće.
♦ Uklonite vijak držača glave, smješten u glavi,
zakrećući ga odvijačem u smjeru kazaljki na
satu.
♦ U glavu pritegnite šesterokutni ključ i udarite
ga čekićem, kao što je prikazano na slici.
♦ Uklonite šeterokutni ključ.
♦ Uklonite glavu zakretanjem u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu.
♦ Da biste ponovno namjestili glavu, navijte je
na osovinu i osigurajte je vijkom za držanje
glave.
Sastavljanje
Stalno prisutni rizici
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prekidač za regulaciju brzine
Tipka za blokiranje
Gumb za rad naprijed/natrag
Birač načina bušenja
Glava
Graničnik dubine (nije na svim modelima)
Bočni rukohvat (nije na svim modelima)
sl. B
Postavljanje bočnog rukohvata i graničnika
dubine (sl. A)
♦ Ručku zakrenite u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste bočni rukohvat (7)
mogli namjestiti na prednji dio alata, kao što je
prikazano.
♦ Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
♦ Graničnik dubine (6) umetnite u otvor držača,
kako je prikazano na ilustraciji.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
Odabir smjera rotacije (sl. F)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu rotaciju (suprotno od
kazaljki na satu).
♦ Za odabir rotacije "prema naprijed" pritisnite
gumb za rad naprijed/natrag (3) ulijevo.
♦ Za odabir obratne rotacije potisnite klizni
preklopnik za rad naprijed/natrag udesno.
Upozorenje! Smjer rotacije nikad ne mijenjajte dok
motor radi.
Odabir načina bušenja
♦ Za bušenje zidova postavite birač načina
bušenja (4) u položaj .
♦ Za bušenje u drugim materijalima i za rad
s vijcima birač načina bušenja postavite
u položaj .
Podešavanje dubine bušenja (sl. G)
♦ Bočni rukohvat (7) olabavite okretanjem ručke
suprotno od kazaljki na satu.
♦ Graničnik dubine (6) postavite u željeni
položaj. Najveća dubina bušenja jednaka je
udaljenosti između vrha nastavka za bušenje
i prednjeg ruba graničnika dubine.
♦ Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke
u smjeru kazaljki na satu.
Uključivanje i isključivanje
♦ Za uključivanje alata pritisnite regulator brzine
(1). Brzina alata ovisi o jačini pritiska na
prekidač. Kao općenito pravilo, kod nastavaka
za bušenje većih promjera primijenite manje
brzine, a kod nastavaka za bušenje manjih
promjera primijenite veće brzine.
♦ Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje
(2) i pustite prekidač regulatora brzine. Ta je
opcija dostupna samo tijekom pune brzine
14
♦
prilikom rotacije "prema naprijed" i u obratnom
smjeru.
Za isključivanje alata otpustite prekidač
s regulatorom brzine. Za isključivanje alata
dok je u neprestanom načinu rada, ponovo
pritisnite prekidač s regulatorom brzine
i otpustite ga.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki Black & Decker
i Piranha proizveden je uz visoke standarde
i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti
najbolje od svojih mogućnosti.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu (ako je ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
HRVATSKI
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni
su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Tehnički podaci
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604RE
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
Ulazni napon
Vac
230
230
230
230
230
230
230
Ulazna snaga
W
710
710
710
650
600
650
710
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
Brzina
bez opterećenja
min-1
Maksimalni kapacitet bušenja
Čelik/beton
mm
13
13
13
13
13
13
13
Drvo
mm
25
25
25
20
20
20
25
kg
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Masa
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A), zvučna snaga (LWA) 109 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:
Udarno bušenje betona (ah,ID) = 17,9 m/s2, nesigurnost (K) = 1,5 m/s2, bušenje metala (ah,D) = 3,2 m/s2, nesigurnost (K) = 1,5 m/s2
15
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-1.
Za dodatne informacije kontak tirajte t vr tku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
15.02.2010
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili zbog nedostatne usklađenosti u roku od
24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak
dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju
ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale
najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju,
profesionalnoj upotrebi ili u svrhu
unajmljivanja.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja
izazvana stranim predmetima, tvarima ili
u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
16
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o marki
Black & Decker i našim proizvodima dostupne su
na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
17
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker bušilica dizajnirana je za
bušenje u drvetu, metalu i plastici, za klesarske
radove, kao i za svrhe odvijanja i uvrtanja. Ovaj alat
je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih
navedenih uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
18
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije,
uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje
električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava održavanje
bezbednosti električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima mogućnost da pritezač dodirne
skrivene vodove ili sopstveni kabl. Pritezač
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
19
SRPSKI
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
♦
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Postavljanje burgije
Nalepnice na alatima
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami.
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prekidač za regulaciju brzine
Dugme za blokadu
Dugme za hod napred/nazad
Birač režima bušenja
Stezna glava
Graničnik za dubinu (nemaju svi modeli)
Bočna drška (nemaju svi modeli)
sl. B
8. Dugme za ručnu blokadu vretena (samo kod
steznih glava bez ključa sa jednim rukavcem)
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje bočne drške i graničnika za dubinu
(sl. A)
♦ Okrećite rukohvat suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu da biste mogli da pomerite
bočnu dršku (7) na prednji deo alata, kao što
je pokazano na slici.
♦ Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
♦ Umetnite graničnik za dubinu (6) u montažni
otvor, kao što je pokazano na slici.
♦ Dubinu bušenja podesite kao što je opisano
u nastavku.
20
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
Stezna glava bez ključa sa jednim rukavcem
(sl. B)
♦ Otvorite steznu glavu pritiskom na dugme za
ručnu blokadu vretena (8) i okrećući rukavac
(9) suprotno smeru kazaljke na satu.
♦ Ubacite osovinu bita (12) u steznu glavu.
♦ Dobro pritegnite steznu glavu pritiskom na
dugme za ručnu blokadu vretena (8) i okrećući
rukavac u smeru kazaljke na satu dok se ne
učvrsti.
Stezna glava bez ključa sa dva rukavca (sl. C)
♦ Otvorite steznu glavu okretanjem rukavca (13)
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Ubacite osovinu bita (12) u steznu glavu
i čvrsto pritegnite steznu glavu.
Stezna glava sa ključem (sl. D)
♦ Otvorite steznu glavu okretanjem rukavca (11)
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Ubacite osovinu bita (12) u steznu glavu.
♦ Umetnite ključ stezne glave (14) u svaki otvor
(15) na bočnoj strani stezne glave i okrećite
u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti.
Skidanje i ponovno nameštanje stezne glave
(sl. E)
♦ Otvorite steznu glavu što više.
♦ Uklonite zadržni zavrtanj stezne glave, koji
se nalazi na steznoj glavi, tako što ćete ga
okretati u smeru kazaljke na satu pomoću
odvijača.
♦ Pritegnite imbus u steznu glavu i udarite ga
čekićem kao što je pokazano na slici.
♦ Izvadite imbus ključ.
♦ Uklonite steznu glavu tako što ćete je okretati
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
♦ Da biste ponovo namestili steznu glavu,
navrtite je na osovinu i učvrstite je pomoću
zadržnog zavrtnja stezne glave.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima
ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Biranje smera okretanja (sl. F)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (u smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite
dugme za hod napred/nazad (3) u levi položaj.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite
dugme za hod napred/nazad na desno.
Upozorenje! Nikad ne menjajte smer rotacije dok
motor radi.
Biranje režima bušenja
♦ Za bušenje u kamenu, birač režima bušenja
(4) postavite u položaj .
♦ Za bušenje u drugim materijalima i odvijanje
i uvrtanje, birač režima bušenja postavite
u položaj .
Podešavanje dubine bušenja (sl. G)
♦ Pričvrstite bočnu dršku (7) okretanjem
rukohvata suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu.
♦ Postavite graničnik za dubinu (6) u željeni
položaj. Maksimalna dubina bušenja je
jednaka razlici između vrha burgije i prednjeg
kraja graničnika za dubinu.
♦ Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
Uključivanje i isključivanje
♦ Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(1). Brzina alata zavisi od toga koliko jako ste
pritisnuli prekidač. Po pravilu, manje brzine
♦
♦
koristite za burgije većeg prečnika, a veće
brzine za burgije manjeg prečnika.
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za
blokadu u uključenom položaju (2) i pustite
prekidač za uključivanje i isključivanje
i regulator brzine. Ova opcija je dostupna
samo pri punoj brzini u oba smera rada (hod
napred i hod nazad).
Da biste isključili alat, pustite regulatora
brzine. Da isključite alat koji se nalazi
u neprekidnom režimu rada, ponovo pritisnite
prekidač za uključivanje i isključivanje
i regulator brzine a zatim ga pustite.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako
je u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
21
SRPSKI
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604RE
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
TIP 1
Ulazni napon
Vac
230
230
230
230
230
230
230
Ulazna snaga
W
710
710
710
650
600
650
710
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
Brzina u praznom
hodu
min -1
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/ beton
mm
13
13
13
13
13
13
13
Drvo
mm
25
25
25
20
20
20
25
Težina
kg
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 98 db(A), odstupanje (K) 3 dB(A), zvučna snaga (LWA) 109 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:
Udarno bušenje u beton (ah,ID) = 17,9 m/s2, odstupanje (K) = 1,5 m/s2, bušenje u metal (ah,D) = 3,2 m/s2, odstupanje (K) = 1,5 m/s2
22
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-1.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15-02-2010
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam.
♦ Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru.
♦ Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker дупчалка е наменета за
дупчење во дрво, метал, пластика и градежен
материјал, како и за одвртување и навртување
на завртки. Алатката е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон сите упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
24
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
МАКЕДОНСКИ
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Употребата на
оваа опрема може да го намали бројот на
опасности поради прав
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
Вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Ова ќе осигура да се одржи
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки.
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста
на бучава може да предизвика губење на
слухот.
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која затворачот
може да дојде во допир со скриени
жици или со кабелот на алатката.
Доколку затворачите допрат жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето
затоа што може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или
оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
26
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Етикети на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката.
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Прекинувач за менување на брзина
Копче за блокирање
Копче за менување на насоката на вртење
Избирач на режим за дупчење
Футер
Прачка за подесување на длабочината (ја
нема кај сите модели)
Странична рачка (ја нема кај сите модели)
скица В
8. Копче за рачно блокирање на вретеното
(само за моделите со брзостезен футер со
една навлака)
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Монтирање на страничната рачка и на прачката за подесување на длабочината (скица А)
♦ Завртете ја дршката во спротивна насока
од стрелките на часовникот колку што
е потребно за да се навлече страничната
рачка (7) на предниот дел од алатката како
што е прикажано.
♦ Завртете ја страничната рачка во
посакуваната положба.
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
Вметнете ја прачката за подесување на
длабочината (6) во дупката за монтирање
како што е прикажано.
Подесете ја длабочината на дупчењето
како што е опишано долу.
Затегнете ја страничната рачка така
што ќе ја вртите дршката во насока на
стрелките на часовникот.
Монтирање на додаток за дупчење
Брзостезен футер со една навлака (скица В)
♦ Отворете го футерот со притискање на
копчето за рачно блокирање на вретеното
(8) и со вретење на навлаката (9) во спротивна насока од стрелките на часовникот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (12) во
футерот.
♦ Затегнете го футерот со притискање на
копчето за рачно блокирање на вретеното
(8) и со вретење на навлаката во насока
на стрелките на часовникот се додека не
биде прицврстена.
Брзостезен футер со две навлаки (скица С)
♦ Отворете го футерот со вртење на
навлаката (13) во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (12) во
футерот и цврсто затегнете го футерот.
Футер со клуч (скица D)
♦ Отворете го футерот со вртење на
навлаката (11) во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (12) во
футерот.
♦ Вметнете го клучот од футерот (14) во
секоја од дупките (15) на футерот и вртете
во насока на стрелките на часовникот се
додека не се прицврсти.
Монтирање и отстранување на футерот
(скица Е)
♦ Отворете го футерот што е можно повеќе.
♦ Отстранете ја завртката што го држи
футерот така што ќе ја вртите во насока
на стрелките на часовникот со помош на
штрафцигер.
♦ Прицврстете хексагонален клуч во
футерот и удрете го со чекан како што
е прикажано.
♦ Отстранете го хексагоналниот клуч.
♦ Отстранете го футерот така што ќе го
вртите во спротивна насока од стрелките
на часовникот.
♦
За повторно да го монтирате футерот,
навртете го на вретеното и прицврстете го
со завртката што го држи футерот.
Преостанати ризици
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Задолжително правете редовни паузи кога
употребувате било која алатка во долг
временски период.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избирање на насоката на вртење (скица F)
За дупчење и наврт ување на завртки,
употребувајте вртење напред (во насока на
стрелките на часовникот). За одвртување на
завртки или отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во
спротивен правец од стрелките на часовникот).
♦ За да изберете вртење напред, турнете
го копчето за менување на насоката на
вртење (3) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го
копчето за напред и назад на десно.
Предупредување! Никогаш не ја менувајте
насоката на вртење додека моторот работи.
Избирање на режимот за дупчење
♦ За дупчење во ѕидна конструкција,
поставете го избирачот на режим за
27
МАКЕДОНСКИ
♦
дупчење (4) на позиција.
За дупчење во други материјали и за
одвртување и навртување, поставете
го избирачот на режим за дупчење на
позиција.
Подесување на длабочината на дупчење
(скица G)
♦ Разлабавете ја страничната рачка (7) така
што ќе ја вртите дршката во спротивна
насока од стрелките на часовникот.
♦ Поставете ја прачката за подесување на
длабочината (6) во посакуваната положба.
Максималната длабочина на дупчење
е еднаква на растојанието помеѓу врвот на
додатокот за дупчење и предниот крај на
прачката за подесување на длабочината.
♦ Затегнете ја страничната рачка така
што ќе ја вртите дршката во насока на
стрелките на часовникот.
Вклучување и исклучување
♦ За вклучување на алатката, притиснете
го прекинувачот (1). Брзината на
алатката зависи од тоа колку е притиснат
прекинувачот. Како општо правило,
употребувајте ги помалите брзини за
додатоци за дупчење со големи дијаметри,
а поголемите брзини за додатоци за
дупчење со мали дијаметри.
♦ За непрекинато работење, притиснете
го копчето за блокирање (2) и отпуштете
го прекинувачот. Оваа можност постои
само при работење со полна брзина во
режимите за вртење напред и назад.
♦ За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот. За исклучување на алатката
кога е во режимот за непрекинато
работење, притиснете го прекинувачот
уште еднаш и отпуштете го.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци
ќе извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашата Black & Decker електрична алатка е направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задово28
лително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка со употреба
на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го
има) и лесно чукнете го да ја отстраните
правта од внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете
да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
МАКЕДОНСКИ
Black & Decker има објек ти за с обирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604RE
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES
ТИП 1
ТИП 1
ТИП 1
ТИП 1
ТИП 1
ТИП 1
ТИП 1
Влезен напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
230
230
230
230
230
230
230
710
710
710
650
600
650
710
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
0-2800
Брзина без
оптоварување
min-1
Максимален дијаметар на дупчење
Челик/ бетон
mm
13
13
13
13
13
13
13
Дрво
mm
25
25
25
20
20
20
25
Тежина
kg
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 98 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 109 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah,ID) = 17,9 m/s2, отстапување (K) = 1,5 m/s2, Дупчење во метал (ah,D) = 3,2 m/s2, отстапување (K) = 1,5 m/s2
29
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1.
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој
на производи
Black & Decker Eвропа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
15-02-2010
♦
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
zst00216542 - 17-09-2013
30
31
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising