D25301D | DeWalt D25301D DUST EXTRACTION KIT instruction manual

www.
.eu
D25301D
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
10
English (original instructions)
15
Español (traducido de las instrucciones originales)
19
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
24
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
29
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
34
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
39
Português (traduzido das instruções originais)
44
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
49
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
53
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
58
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
63
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
b
f
e
c
g
d
h
1
Figure 2
g
i
j
a
h
Figure 3
b
2
Figure 4
e
Figure 5
d
3
Figure 6
c
Figure 7
k
f
4
DANSK
TELESKOP SYSTEM TIL STØVOPSAMLING
D25301D
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. De mange års
erfaringer i forbindelse med produktudvikling og
innovation gør DEWALT til én af de mest pålidelige
partnere med henblik på professionelle brugere af
værktøjsmaskiner.
Tekniske Data
Kontakttryk
Maks. slaglængde
Maks. borediameter
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
Sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL! Overhold altid de
sikkerhedsregulativer, der er gældende
i dit land for at reducere risikoen for
brand, elektrisk chok og personskader.
Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen,
før du starter med at bruge udstyret. Se også
betjeningsvejledningen for ethvert elværktøj, som
skal bruges sammen med dette udstyr.
GEM DENNE BETJENINGSVEJLEDNING TIL
FREMTIDIG REFERENCE
Generelle sikkerhedsregler
1. Sørg for, at arbejdsområdet er rent.
Rodede områder og bænke giver anledning til
skader.
2. Hold børn på afstand.
Lad ikke børn komme i kontakt med værktøjet
eller forlængerledningen. Overvågning er
påkrævet for personer under 16 år.
3. Brug et velegnet værktøj.
Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Tving ikke små værktøjer
eller udstyr til at udføre kraftige værktøjers
opgaver. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
ADVARSEL: Hvis der udføres andre
opgaver end dem, der anbefales i
denne betjeningsvejledning med dette
værktøj eller tilbehør eller udstyr, kan det
medføre risiko for personskade.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
støvopsamlingssystemer
• Anvend ikke udstyret til boring i træ, stål eller
plastik.
• Brug ikke udstyret til kerneboring.
• Brug ikke udstyret til kerneboring.
• Brug kun de elværktøjer, der anbefales af
DEWALT sammen med dette udstyr. For flere
informationer om DEWALT elværktøjer, der er
kompatible med dette udstyr, venligst kontakt
din lokale forhandler, se adresserne bag på
betjeningsvejledningen eller besøg www.
dewalt.eu.
• Brug ikke værktøjet under fugtige eller våde
forhold.
• Tillad ikke at det bruges som legetøj. Stor
agtpågivenhed er nødvendig, når det bruges af
eller tæt ved børn.
• Brug det kun som beskrevet i denne
betjeningsvejledning. Brug kun det udstyr, der
anbefales af producenten.
5
DANSK
• Anbring aldrig genstande i åbninger. Anvend
den aldrig med blokerede åbninger; hold den
fri for støv, bomuldshår, hår og alt, som kan
nedsætte luftstrømmen.
elværktøjer, der er kompatible med dette udstyr,
venligst kontakt din lokale forhandler, se adresserne
bag på betjeningsvejledningen eller besøg www.
dewalt.eu.
• Hold dit hår, løst tøj, fingre og alle dele af
kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
MÅ IKKEanvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
• Brug det ikke til at opsamle brændbare eller
letantændelige væsker som fx benzin eller bruge
det i områder, hvor der findes sådanne væsker.
Teleskopsystemet til støvopsamling er et udstyr til
brug sammen med professionelle elværktøjer.
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Teleskopsystem til støvopsamling:
1 Sidehåndtag
1 Diameter reduktionsadapter til sidehåndtag
1 Støvopsamlings hoved-/støvbørste
1 Teleskop med skinne til dybdejustering
1 Støvslange
1 Betjeningsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
SAMLING OG JUSTERINGER
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde
batteripakken eller strømkilden,
inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Start ved et uheld kan
medføre skader.
Montering og demontering af
teleskopet og sidehåndtaget
MONTERING AF TELESKOPET OG SIDEHÅNDTAGET
(FIG. 1–3)
1. Fjern borehovedet, sidehåndtaget og
dybdejusteringsstangen, hvis monteret på
værktøjet.
2. Hvis værktøjsnæsen (i) er mindre end 43
mm, er adapteren nødvendig for at samle
sidehåndtaget.
a. Teleskop
HVIS ADAPTER ER NØDVENDIG
b. Støvslange
a. Åbn leverede adapter (h) og luk den på
værktøjsnæsen (i).
c. Knap til justering af længde
d. Knap til justering af dybde
e. Støvopsamlingshoved
BEMÆRK: Adapteren vil glide frem og
tilbage på værktøjet.
g. Sidehåndtag
b. Anbring den åbne ende af det leverede
sidehåndtag (g) på adapteren og drej
sidehåndtaget, indtil det sidder fast.
h. Adapter
HVIS ADAPTER IKKE ER NØDVENDIG
f. Støvbørste
TILSIGTET BRUG
D25301D støvopsamlingsteleskoper blevet designet
til opsamling af støv ved professionel hammerboring
i murværk eller beton og med massive bor monteret
på elværktøjet. Brug det IKKE til boring i plastik, træ
eller metal.
Dette telekopsystem til støvopsamling passer til
de fleste DEWALT SDS Plus® værktøjer med og
uden ledninger. For flere informationer om DEWALT
6
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Anbring den åbne ende af det leverede
sidehåndtag på værktøjsnæsten og drej
sidehåndtaget, indtil det sidder fast.
3. Opret støvopsamlingsteleskopet (a)
med sidehåndtaget og skub derefter
støvopsamlingsteleskopet imod sidehåndtaget,
indtil den fjederbelastede knap (j) låser
støvopsamlingsteleskopet på plads.
4. Sæt støvslange (b) ind i
støvopsamlingsteleskopet og en støvsuger (ikke
inkluderet) som vist i figur 3.
DANSK
AFMONTERING AF TELESKOPET OG SIDEHÅNDTAGET
1. Teleskopet afmonteres ved at trykke på den
fjederbelastede knap (j) og fjerne teleskopet.
2. Drej på sidehåndtaget (g) for at løsne det fra
værktøjsnæsen.
3. Hvis adapter (h) blev brugt, åbn og fjern
adapteren fra værktøjets næse.
FUNKTION
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde
batteripakken eller strømkilden,
inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Start ved et uheld kan
medføre skader.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: Læs altid og
betjen værktøjet som angivet i
betjeningsvejledningen for værktøjet.
Indstilling af boredybde (fig. 5)
Tryk på dybdejusteringsknap (d) øverst på
frontglideren og flyt den til den ønskede boredybde.
Udløs knappen.
Justering af borelængden (fig. 4, 6)
1. Sæt det passende bor i.
2. Hold støvopsamlingshovedet (e) imod en mur
(fig. 4).
3. Skub værktøjet for at få borehovedet til at røre
ved overfladen.
4. Tryk på længdejusteringsknap (c) øverst på
bagglideren og flyt den til den ønskede længde.
Udløs knappen.
5. Træk forsigtigt værktøjssamlingen tilbage fra
væggen og sørg for, at den fjederbelastede
mekanisme ikke udløses.
VEDLIGEHOLD
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal du
slukke for værktøjet og afbryde
batteripakken eller strømkilden,
inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Start ved et uheld kan
medføre skader.
Dit DEWALT teleskopsystem til støvopsamling er
konstrueret til at arbejde i længere tidsperioder
med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende
tilfredstillende funktion er afhængig af, om værktøjet
plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: Brug kun DEWALT
reservedele.
Udskiftning af støvbørste (fig. 7)
ADVARSEL: Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
Støvbørsten slides under brug, og det vil blive
nødvendigt at udskifte den.
1. Fjern låsering (k) ved hjælp af en fladtang.
2. Udskift støvbørste (f).
3. Sæt låseringen i igen.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
7
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
8
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
i DEWALT-kataloget eller kontakte dit
DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne brugsvejledning.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT-serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT-værktøj, kan du returnere det
inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden
for 12 måneder efter købet, gøres
dette helt gratis på et autoriseret
DEWALTserviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de fejlede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg,
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør
9
DEUTSCH
STAUBABSAUG-VERLÄNGERUNGSSYSTEM
TELESCOPE D25301D
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen eWALT
zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu
Unfallgefahren.
2. Halten Sie Kinder fern.
Sorgen Sie dafür, Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Kinder unter 16 Jahren
müssen beaufsichtigt werden.
3. Benutzen Sie das richtige Werkzeug.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist
in dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre
persönliche Sicherheit.
WARNUNG: Das Verwenden anderer
als der in dieser Anleitung empfohlenen
Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder
die Ausführung von Arbeiten mit
diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren
führen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Staubabsaugsysteme
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
• Verwenden Sie dieses Vorsatzgerät nicht für
Bohranwendungen in Holz, Stahl oder Plastik.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
• Verwenden Sie das Vorsatzgerät nicht für
Kernbohranwendungen.
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von
Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungsund Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
10
BEWAHREN SIE DIESE
SICHERHEITSHINWEISE GUT AUF
Allgemeines
Technische Daten
Kontaktdruck
Max. Hub
Max. Bohrdurchmesser
Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch,
bevor Sie das Vorsatzgerät benutzen. Lesen Sie
auch das Handbuch des Elektrogeräts, mit dem Sie
dieses Vorsatzgerät verwenden.
• Verwenden Sie das Vorsatzgerät nicht für
Meißelanwendungen.
• Verwenden Sie dieses Vorsatzgerät nur mit von
DEWALT empfohlenen Elektrogeräten. Weitere
Informationen über Elektrogeräte von DEWALT,
die mit diesem Vorsatzgerät kompatibel sind,
erhalten Sie bei Ihrem Händler, Adressen finden
Sie im hinteren Teil dieser Anleitung oder unter
www.dewalt.eu.
DEUTSCH
• Setzen Sie das Werkzeug keiner Nässe aus.
f. Staubbürste
• Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bei der
Verwendung in der Nähe von oder durch Kinder
ist besondere Vorsicht geboten.
g. Zusatzhandgriff
• Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser
Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie
nur vom Hersteller empfohlene Vorsatzgeräte.
• Stecken Sie keine Gegenstände in die
Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn Öffnungen blockiert sind; entfernen
Sie Staub, Flusen, Haare und alles, was den
Luftstrom behindern kann.
• Halten Sie Haare, weite Kleidung, Finger
und alle Körperteile von Öffnungen und sich
bewegenden Teilen fern.
• Niemals entzündliche oder brennbare
Flüssigkeiten, z.B. Benzin, aufsaugen. Nicht
in Bereichen verwenden, wo solche Stoffe
vorhanden sein können.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Staubabsaugverlängerungssystem:
1 Zusatzhandgriff
1 Adapter für den Durchmesserreduzierstutzen
des Zusatzhandgriffs
1 Staubabsaugkopf/Staubbürste
1 Verlängerung mit Schieber für
Tiefenanpassung
1 Saugschlauch
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanweisung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung [Abb. (fig.) 1]
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Verlängerung
b. Saugschlauch
c. Schalter Längeneinstellung
d. Schalter Tiefeneinstellung
e. Absaugkopf
h. Adapter
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die Staubabsaugverlängerung D25301D wurde
zum Absaugen von Staub bei professionellen
Hammerbohrungen in Mauerwerk oder Beton
entwickelt, wobei massive Bohrspitzen am
Elektrogerät befestigt sind. Verwenden Sie das Gerät
NICHT für Bohranwendungen in Kunststoff, Holz
oder Metall.
Dieses Staubabsaug-Verlängerungssystem ist für
die meisten kabellosen und kabelgebundenen
SDS Plus® -Geräte von DEWALT geeignet. Weitere
Informationen über Elektrowerkzeuge von DEWALT,
die mit diesem Vorsatzgerät kompatibel sind,
erhalten Sie bei Ihrem Händler, Adressen finden Sie
im hinteren Teil dieser Anleitung oder unter www.
dewalt.eu.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Das Staubabsaug-Verlängerungssystem ist ein
Vorsatzgerät zur Verwendung mit professionellen
Elektrogeräten.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
entfernen Sie das Akku oder
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Anbringen und Entfernen von
Verlängerung und Zusatzhandgriff
ANBRINGEN VON VERLÄNGERUNG UND
ZUSATZHANDGRIFF (ABB. 1–3)
1. Entfernen Sie Bohrspitze, Zusatzhandgriff und
die Stange für die Tiefeneinstellung, falls am
Werkzeug angebracht.
2. Wenn die Werkzeugnase (i) kleiner als 43 mm
ist, muss der Zusatzhandgriff mit Hilfe des
Adapters montiert werden.
11
DEUTSCH
WENN DER ADAPTER ERFORDERLICH IST
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. 5)
a. Mitgelieferten Adapter (h) öffnen und auf die
Werkzeugnase (i) setzen.
Drücken Sie die Taste zur Tiefeneinstellung (d) oben
auf dem vorderen Schieber und bringen Sie sie in
die gewünschte Bohrtiefe. Lassen Sie die Taste los.
HINWEIS: Der Adapter wird auf dem
Werkzeug vor und zurück geschoben.
b. Offenes Ende des mitgelieferten
Zusatzhandgriffs (g) auf den Adapter setzen
und Zusatzhandgriff drehen, bis er festsitzt.
WENN KEIN ADAPTER ERFORDERLICH
IST
Offenes Ende des mitgelieferten
Zusatzhandgriffs auf die Werkzeugnase setzen
und Zusatzhandgriff drehen, bis er festsitzt.
3. Richten Sie die Staubabsaugverlängerung
(a) am Zusatzhandgriff aus und drücken Sie
dann die Staubabsaugverlängerung gegen
den Zusatzhandgriff, bis die Federtaste (j) die
Staubabsaugverlängerung einrasten lässt.
4. Stecken Sie den Saugschlauch (b) wie in
Abbildung 3 in die Staubabsaugverlängerung
und einen Staubsauger (nicht im Lieferumfang).
ENTFERNEN VON VERLÄNGERUNG UND
ZUSATZHANDGRIFF
1. Drücken Sie zum Entfernen der Verlängerung
die Federtaste (j) und entfernen Sie die
Verlängerung.
2. Drehen Sie zum Lösen den Zusatzhandgriff
(g) und schieben Sie die Verlängerung von der
Werkzeugnase.
3. Wenn ein Adapter (h) verwendet wurde,
öffnen und entfernen Sie den Adapter von der
Werkzeugnase.
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
entfernen Sie das Akku oder
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Lesen Sie vor der
Inbetriebnahme des Werkzeugs die
Betriebsanleitung Ihres Gerätes.
12
Einstellen der Bohrlänge (Abb. 4, 6)
1. Setzen Sie die richtige Bohrspitze ein.
2. Richten Sie die Spitze des Staubabsaugers (e)
gegen eine Wand (Abb. 4).
3. Drücken Sie das Werkzeug mit der Bohrspitze
gegen die Wandfläche.
4. Drücken Sie die Taste zur Längeneinstellung (c)
oben auf dem hinteren Schieber und bringen
Sie sie in die gewünschte Bohrtiefe. Lassen Sie
die Taste los.
5. Ziehen Sie das gesamte Werkzeug vorsichtig
von der Wand und achten Sie dabei darauf,
dass sich der Federmechanismus nicht löst.
WARTUNG
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
entfernen Sie das Akku oder
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Ihr DEWALT Staubabsauger-Verlängerungssystem
wurde für langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen
Pflege des Gerätes und seiner regelmäßigen
Reinigung ab.
WARNUNG: Verwenden Sie nur
Ersatzteile von DEWALT.
Austauschen der Staubbürste (Abb. 7)
WARNUNG: Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
Die Staubbürste nutzt sich bei der Verwendung ab
und muss ausgetauscht werden.
1. Entfernen Sie den Sicherungsring (k) mit Hilfe
einer Sicherungsringzange.
2. Tauschen Sie die Staubbürste aus (f).
3. Bringen Sie den Sicherungsring wieder an.
DEUTSCH
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
13
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner
Produkte und bietet den professionellen
Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nicht-professioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate
ab Kauf werden Wartungs- und
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTGerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden.
Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich
nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
14
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung oder finden Sie die
nächste DEWALT-Kundendienstwerkstatt
im DEWALT-Katalog oder setzen Sie
sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in Verbindung.
Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst
finden Sie im Internet unter: www.2helpU.
com.
ENGLISH
DUST EXTRACTION TELESCOPE SYSTEM
D25301D
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Keep children away.
Technical Data
Contact pressure
Max. stroke
Max. drill diameter
General Safety Rules
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Safety Instructions
WARNING! Always observe safety
regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the
attachment. Also refer to the manual of any power
tool that will be used with this attachment.
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required
for those under 16 years of age.
3. Use appropriate tool.
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended.
WARNING: The use of any accessory
or attachment or performance of any
operation with this tool, other than those
recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
Additional Specific Safety Rules for
Dust Extraction Systems
• Do not use the attachment for drilling
applications in wood, steel or plastic.
• Do not use the attachment in core drilling
applications.
• Do not use the attachment for chiselling
applications.
• Use only power tools recommended by
DEWALT with this attachment. For more
information about DEWALT power tools
compatible with this attachment, please contact
your local dealer, refer to the addresses at the
back of the manual or visit www.dewalt.eu.
• Do not use the tool in damp or wet conditions.
• Do not allow to be used as a toy. Close
attention is necessary when used by or near
children.
• Use only as described in this manual. Use only
manufacturer's recommended attachments.
• Do not put any object into openings. Do not use
with any opening blocked; keep free of dust,
lint, hair and anything that may reduce air flow.
• Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of
body away from openings and moving parts.
15
EN GLI S H
• Do not use to pick up flammable or combustible
liquids, such as gasoline, or use in areas where
they may be present.
Package Contents
The package contains:
1 Dust extraction telescoping system:
1 Side handle
1 Side handle diameter reduction adapter
1 Dust extraction head/dust brush
1 Telescope with depth adjustment slide
1 Dust hose
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Telescope
b. Dust hose
The dust extraction telescope system is an
attachment for use with professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack or
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
Attaching and Removing the
Telescope and Side Handle
TO ATTACH THE TELESCOPE AND SIDE HANDLE (FIG. 1–3)
1. Remove the drill bit, side handle and the depth
adjustment rod, if attached to the tool.
2. If the nose of the tool (i) is less than 43 mm, the
adapter is needed to assemble the side handle.
IF ADAPTER IS NEEDED
a. Open supplied adapter (h) and close onto
nose of tool (i).
NOTE: Adapter will slide back and forth on
the tool.
c. Length adjustment button
b. Place open end of supplied side handle (g)
onto adapter and turn side handle until tight.
d. Depth adjustment button
IF ADAPTER IS NOT NEEDED
e. Dust extraction head
Place open end of supplied side handle onto
nose of tool and turn side handle until tight.
f. Dust brush
g. Side handle
h. Adapter
INTENDED USE
The D25301D dust extraction telescope has been
designed for the extraction of dust in professional
hammerdrilling in masonry or concrete, and with
solid drill bits mounted to the power tool. DO NOT
use for drilling plastic, wood or metal.
This dust extraction telescope system will fit most
DEWALT cordless and corded SDS Plus® tools.
For more information about DEWALT power tools
compatible with this attachment, please contact
your local dealer, refer to the addresses at the back
of the manual or visit www.dewalt.eu.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
16
3. Align dust extraction telescope (a) with the
side handle and then push the dust extraction
telescope against the side handle until the
spring-loaded button (j) locks the dust extraction
telescope into place.
4. Insert the dust hose (b) into the dust extraction
telescope and a vacuum (not included) as
shown in figure 3.
TO REMOVE THE TELESCOPE AND SIDE HANDLE
1. To remove the telescope, press the springloaded button (j) and remove the telescope.
2. Turn side handle (g) to loosen and slide from
nose of tool.
3. If adapter (h) was used, open and remove
adapter from nose of tool.
ENGLISH
OPERATION
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack or
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: Always read and operate
the tool as instructed in the tool
instruction manual.
Setting the Drilling Depth (fig. 5)
Press the depth adjustment button (d) on top of the
front slider and move it to the desired drilling depth.
Release the button.
Adjusting the Drill Length (fig. 4, 6)
1. Insert the appropriate drill bit.
2. Hold the dust extraction head (e) against a wall
(fig. 4).
3. Push the tool to make the drill bit touch the
surface.
4. Press the length adjustment button (c) on top
of the back slider and move it to the desired
length. Release the button.
5. Gently withdraw the tool assembly from
the wall, taking care that the spring-loaded
mechanism does not release.
MAINTENANCE
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack or
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. An
accidental start-up can cause injury.
Your DEWALT dust extraction telescoping system
has been designed to operate over a long period of
time with a minimum of maintenance. Continuous
satisfactory operation depends upon proper care
and regular cleaning.
WARNING: Use only DEWALT
replacement parts.
Replacing the Dust Brush (fig. 7)
WARNING: Wear approved eye
protection and approved dust mask
when performing this procedure.
The dust brush will wear during use and will need to
be replaced.
1. Remove the circlip (k) using a pair of circlip
pliers.
2. Replace the dust brush (f).
3. Refit the circlip.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
17
EN GLI S H
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
18
ESPAÑOL
SISTEMA TELESCÓPICO DE EXTRACCIÓN DE POLVO
D25301D
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Años de experiencia, innovación y un exhaustivo
desarrollo de productos hacen que DEWALT sea
una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Presión de contacto
Carrera máx.
Diámetro máx. del taladro
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Lea atentamente este manual en su totalidad antes
de utilizar el acoplamiento. Además, consulte el
manual de instrucciones de la máquina que se
utilizará con este acoplamiento.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS
POSTERIORES
Instrucciones generales de
seguridad
1. Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2. Mantenga alejados a los niños.
No permita que los niños toquen la herramienta
o el cable de prolongación. En caso de uso por
menores de 16 años, se requiere supervisión.
3. Utilice la herramienta apropiada.
En este manual se indica el uso previsto. No
utilice herramientas o dispositivos acoplables de
baja potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y en modo
más seguro si se utiliza a la velocidad prevista.
ADVERTENCIA: El uso de accesorios
o acoplamientos o la realización
de cualquier operación con esta
herramienta que sean distintos de
los recomendados en este manual
de instrucciones pueden dar lugar a
lesiones personales.
Instrucciones de seguridad
adicionales para sistemas de
extracción de polvo
Indica riesgo de descarga eléctrica.
• No utilice el acoplamiento para taladrar madera,
acero o plástico.
Indica riesgo de incendio.
• No utilice el acoplamiento para aplicaciones de
broca hueca.
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: Observe siempre
las normas de seguridad en vigor en
su país, a fin de reducir el riesgo de
incendio, descarga eléctrica y lesiones
personales.
• No utilice el acoplamiento para aplicaciones de
cincelado.
• Con este acoplamiento deberá usar solo las
herramientas recomendadas por DEWALT.
Para más información sobre las herramientas
DEWALT compatibles con este acoplamiento,
contacte con su distribuidor local –consulte las
direcciones en el dorso del manual– o visite el
sitio www.dewalt.eu.
19
ESPAÑOL
• No utilice la herramienta en ambientes húmedos
o mojados.
• No permita que la herramienta sea usada
como juguete. Se deberá prestar especial
atención cuando la herramienta sea usada por
niños o cuando estos se encuentran cerca
mientras se utiliza.
• Utilice la herramienta únicamente como se
describe en este manual. Utilice solo los
acoplamientos recomendados por el fabricante.
• No introduzca ningún objeto en los orificios.
No utilice si cualquiera de los orificios está
bloqueado; mantenga libre de polvo, pelusa,
pelos o cualquier otro elemento que pueda
reducir el flujo de aire.
• Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos
y todas las partes del cuerpo alejadas de los
orificios y de las partes móviles.
• No utilice la herramienta para recoger líquidos
inflamables o combustibles, como por ejemplo
gasolina, o en lugares donde se hallen dichas
sustancias.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sistema telescópico de extracción de polvo:
1 Empuñadura lateral
1 Adaptador reductor de diámetro de la
empuñadura lateral
1 Cabezal de extracción de polvo/escobilla
para polvo
1 Tubo telescópico con corredera para ajuste
de profundidad
1 Manguera para el polvo
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Tubo telescópico
b. Manguera para el polvo
20
c. Botón de ajuste de longitud
d. Botón de ajuste de profundidad
e. Cabezal de extracción de polvo
f. Escobilla para el polvo
g. Empuñadura lateral
h. Adaptador
USO PREVISTO
El sistema telescópico de extracción de polvo
D25301D ha sido diseñado para la extracción
de polvo del taladrado de percusión profesional
de mampostería u hormigón, con brocas sólidas
montadas en la herramienta. NO utilice este sistema
para taladrar plástico, madera o metal.
Este sistema telescópico de extracción de polvo
se adapta a la mayoría de las herramientas
DEWALT SDS Plus® con cable y sin cable. Para
más información sobre las herramientas DEWALT
compatibles con este acoplamiento, contacte con
su distribuidor local –consulte las direcciones en el
dorso del manual– o visite el sitio www.dewalt.eu.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
El sistema telescópico de extracción de polvo
es un acoplamiento para usar con herramientas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
ENSAMBLAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela del paquete
de baterías o de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar
lesiones.
Colocar y extraer el tubo telescópico
y la empunadura lateral
PARA COLOCAR EL TUBO TELESCÓPICO Y LA
EMPUÑADURA LATERAL (FIG. 1–3)
1. Quite la broca, la empuñadura lateral y la varilla
de ajuste de profundidad, si están montadas en
la herramienta.
2. Si la punta de la herramienta (i) tiene menos de
43 mm, se necesitará el adaptador para montar
la empuñadura lateral.
ESPAÑOL
SI SE NECESITA EL ADAPTADOR
a. Abra el adaptador suministrado (h) y ciérrelo
sobre la punta de la herramienta (i).
NOTA: El adaptador se deslizará hacia
adelante y atrás por la herramienta.
b. Coloque el extremo abierto de la
empuñadura lateral (g) suministrada en el
adaptador y gire la empuñadura lateral hasta
que quede apretada.
SI NO SE NECESITA EL ADAPTADOR
Coloque el extremo abierto de la empuñadura
lateral suministrada en la punta de la
herramienta y gire la empuñadura lateral hasta
que quede apretada.
3. Alinee el tubo telescópico de extracción de
polvo (a) con la empuñadura manual y empuje
el tubo telescópico de extracción de polvo
contra la empuñadura manual hasta que el
botón de muelle (j) deje bloqueado el tubo
telescópico en su sitio.
4. Inserte la manguera de polvo (b) en el tubo
telescópico de extracción de polvo y una
aspiradora (no incluida) como se muestra en la
figura 3.
PARA EXTRAER EL TUBO TELESCÓPICO Y LA EMPUÑADURA LATERAL
1. Para extraer el tubo telescópico, apriete
el botón de muelle (j) y extraiga el tubo
telescópico.
2. Gire la empuñadura lateral (g) para aflojarla y
sáquela de la punta de la herramienta.
3. Si ha usado el adaptador (h), ábralo y sáquelo
de la punta de la herramienta.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela del paquete
de baterías o de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar
lesiones.
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones de la herramienta y siga
las instrucciones cuando utilice la
herramienta.
Fijación de la profundidad de
perforación (fig. 5)
Apriete el botón de ajuste de profundidad (d) que se
halla en la parte superior de la corredera delantera
y desplácelo hasta la profundidad de perforación
deseada. Suelte el botón.
Ajuste de la profundidad de
perforación (fig. 4, 6)
1. Inserte la broca que corresponda.
2. Apoye el cabezal de extracción de polvo (e)
contra una pared (fig. 4).
3. Empuje la herramienta hasta que la broca toque
la superficie.
4. Apriete el botón de ajuste de longitud (c) que
se halla en la parte superior de la corredera
trasera y desplácelo hasta la longitud deseada.
Suelte el botón.
5. Aleje delicadamente la herramienta ensamblada
de la pared teniendo cuidado de que no se
suelte el mecanismo de muelle.
MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela del paquete
de baterías o de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. El
encendido accidental puede causar
lesiones.
El sistema telescópico de extracción de polvo
DEWALT ha sido diseñado para funcionar por
largos periodos con un mantenimiento mínimo. Que
siga funcionando satisfactoriamente depende del
buen cuidado de la herramienta y de su limpieza
periódica.
ADVERTENCIA: Utilice solo piezas de
repuesto DEWALT.
Sustitución de la escobilla para el
polvo (fig. 7)
ADVERTENCIA: Cuando lleve a
cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
La escobilla para el polvo se desgasta con el uso y
debe sustituirse.
21
ESPAÑOL
1. Quite el anillo de sujeción (k) usando una pinza
de anillos.
2. Sustituya la escobilla para el polvo (f).
3. Vuelva a colocar el anillo de sujeción.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
22
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte
con su vendedor o compruebe dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el
catálogo de DEWALT o póngase en contacto
con su oficina de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los
12 meses siguientes a la compra, se
realizará gratuitamente por un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT. Debe
presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y
las piezas de repuesto a menos que hayan
fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha
de compra, garantizamos reemplazar todas
las piezas defectuosas gratuitamente o, a
nuestra discreción, cambiar el aparato gratis
siempre que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
23
FRANÇAIS
SYSTÈME D’ASPIRATION DES POUSSIÈRES
TELESCOPE D25301D
Consignes de sécurité
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Pression de contact
Course max.
Diamètre max. de perçage
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT ! Afin de réduire
le risque d’incendie, de décharge
électrique et de blessure, observer les
consignes de sécurité en vigueur dans
votre pays.
Lisez attentivement toutes les instructions contenues
dans ce manuel avant d’utiliser l’accessoire.
Consultez également le manuel d’instructions
de chaque outil électrique que vous utilisez en
combinaison avec cet accessoire.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR LE
CONSULTER LORS DE PROCHAINES UTILISATIONS
Consignes de sécurité générales
1. Conserver votre aire de travail propre et
bien rangée.
Le désordre augmente les risques d’accident.
2. Tenir les enfants éloignés.
Assurez-vous que les enfant restent bien hors
de portée de l’outil et du câble de rallonge. La
supervision est obligatoire pour les moins de 16
ans.
3. Utiliser l’outil adéquat.
L’usage prévu est décrit dans ce manuel
d’instructions. Ne pas utiliser des outils ou des
accessoires de trop petite taille pour exécuter
des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à
des fins et pour des travaux pour lesquels ils
n’ont pas été conçus.
AVERTISSEMENT : L’utilisation
d’accessoires ou la réalisation de
travaux avec cet outil autres que ceux
recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Instructions complémentaires
relatives à la sécurité des systèmes
d’aspiration des poussières
• Ne pas utiliser cet accessoire pour des
applications de perçage dans le bois, l’acier ou
le plastique.
• Ne pas utiliser cet accessoire pour les
applications de perçage avec foret trépan.
• Ne pas utiliser cet accessoire pour les
applications de rainurage.
24
FRANÇAIS
• Utiliser cet accessoire uniquement avec
les outils électriques recommandés par
DEWALT pour cet accessoire. Pour plus de
renseignements sur les outils électriques
DEWALT compatibles avec cet accessoire,
veuillez contacter votre revendeur local dont
l’adresse se trouve au dos du manuel ou visiter
le site www.dewalt.eu.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : Ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou
des blessures peuvent se produire.
a. Manchon télescopique
b. Tuyau à poussière
• Ne pas exposer l’outil à l’humidité.
c. Bouton de réglage de longueur
• Ne laissez pas l’outil être utilisé comme un
jouet. Faites très attention lorsqu’il est utilisé par
ou à proximité des enfants.
d. Bouton de réglage de profondeur
• Utilisez-le uniquement selon les indications
de ce manuel. N’utilisez que les accessoires
recommandés par le fabricant.
• Ne placez aucun objet dans les ouvertures.
Ne l’utilisez pas avec les ouvertures obstruées.
Tenez-les libres de toutes poussières, peluches,
cheveux ou autres pouvant réduire le flux d’air.
• Tenez les cheveux, vêtements flottants, doigts
et toute autre partie du corps éloignés des
ouvertures et des pièces mobiles.
• Ne l’utilisez pas pour aspirer des liquides
inflammables ou combustibles comme
l’essence et ne l’utilisez pas dans des lieux où
ces liquides peuvent être présents.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Système d’aspiration des poussières
télescopique :
1 Poignée latérale
1 Adaptateur de réduction du diamètre de la
poignée latérale
1 Tête d’aspiration des poussières/brosse à
poussière
1 Manchon télescopique avec coulisse de
réglage de profondeur
1 Tuyau à poussière
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
e. Tête d’aspiration des poussières
f. Brosse à poussière
g. Poignée latérale
h. Adaptateur
USAGE PRÉVU
Le manchon télescopique d’aspiration des
poussières D25301D a été conçu pour l’aspiration
des poussières lors du perçage à percussion
professionnel dans la maçonnerie ou le béton et
avec des forets pleins montés sur l’outil électrique.
NE l’utilisez PAS pour le perçage du plastique, du
bois ou du métal.
Ce système télescopique d’aspirations des
poussières s’adapte à la plupart des outils
DEWALT SDS Plus® avec ou sans fil. Pour plus de
renseignements sur les outils électriques DEWALT
compatibles avec cet accessoire, veuillez contacter
votre revendeur local dont l’adresse se trouve au
dos du manuel ou visiter le site www.dewalt.eu.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Le système télescopique d’aspiration des poussières
est un accessoire à utiliser avec des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du bloc batterie ou du secteur avant
tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
25
FRANÇAIS
Montage et démontage du manchon
télescopique et de la poignée
latérale
MONTAGE DU MANCHON TÉLESCOPIQUE ET DE LA
POIGNÉE LATÉRALE (FIG. 1–3)
1. Retirez le foret, la poignée latérale et la tige de
réglage de profondeur, si montées sur l’outil.
2. Si le nez de l’outil (i) est inférieur à 43 mm,
l’adaptateur est nécessaire pour monter la
poignée latérale.
SI L’ADAPTATEUR EST NÉCESSAIRE
a. Ouvrez l’adaptateur fourni (h) et refermez-le
sur le nez de l’outil (i).
REMARQUE : L’adaptateur coulissera
d’avant en arrière sur l’outil.
b. Placez l’extrémité ouverte de la poignée
latérale fournie (g) sur l’adaptateur et tournez
la poignée latérale jusqu’à la serrer.
SI L’ADAPTATEUR N’EST PAS NÉCESSAIRE
Placez l’extrémité ouverte de la poignée latérale
sur le nez de l’outil et tournez la poignée latérale
jusqu’à la serrer.
3. Alignez le manchon télescopique d’aspiration
des poussières (a) avec la poignée latérale, puis
poussez le manchon télescopique d’aspiration
des poussières à contre la poignée latérale
jusqu’à ce que le bouton à ressort (j) verrouille
le manchon télescopique d’aspiration des
poussières en place.
4. Introduisez le tuyau à poussière (b) dans
le manchon télescopique d’aspiration des
poussières et un aspirateur (non fourni) comme
indiqué sur la figure 3.
RETRAIT DU MANCHON TÉLESCOPIQUE ET DE LA POIGNÉE
LATÉRALE
1. Pour retirer le manchon télescopique, appuyez
sur le bouton à ressort (j) et retirez le manchon
télescopique.
2. Tournez la poignée latérale (g) pour la desserrer
et faites-la coulisser du nez de l’outil.
3. Si l’adaptateur (h) a été utilisé, ouvrez et retirez
l’adaptateur du nez de l’outil.
UTILISATION
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du bloc batterie ou du secteur avant
tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : Lisez et utilisez
toujours l’outil selon les indications du
manuel d’instructions de l’outil.
Réglage de la profondeur de perçage
(fig. 5)
Appuyez sur le bouton de réglage de profondeur (d)
au-dessus du curseur frontal et déplacez-le sur la
profondeur de perçage désirée. Relâchez le bouton.
Réglage de la longueur de perçage
(fig. 4, 6)
1. Introduisez le foret approprié.
2. Tenez la tête d’aspiration des poussières (e)
contre un mur (fig. 4).
3. Poussez l’outil pour faire toucher le foret sur la
surface.
4 Appuyez sur le bouton de réglage de longueur
(c) au-dessus du curseur arrière et déplacez-le
sur la longueur désirée. Relâchez le bouton.
5. Retirez lentement l’ensemble de l’outil du mur
en prenant soin que le mécanisme à ressort ne
se libère pas.
MAINTENANCE
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du bloc batterie ou du secteur avant
tout réglage ou avant de retirer
ou d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Votre système télescopique d’aspiration des
poussières DEWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant dépend d’un
entretien adéquat et d’un nettoyage régulier.
26
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : N’utilisez que des
pièces de rechange DEWALT.
Remplacement de la brosse à
poussière (fig. 7)
AVERTISSEMENT : Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
La brosse à poussière s’usera pendant l’utilisation et
devra être remplacée.
1. Retirez le circlips (k) à l’aide d’une pince à circlips.
2. Remplacez la brosse à poussière (f).
3. Remettez le circlips en place.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
27
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses
composants originaux, dans un délai de
30 jours à compter de sa date d’achat
pour son échange ou son remboursement
intégral. Le produit devra avoir été soumis
à une usure normale. Une preuve d’achat
sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait
maintenance ou réparations dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend
la main-d’œuvre. Les accessoires et les
pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
nous garantissons le remplacement gratuit
de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit
de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
28
Pour faire une demande de remboursement
ou d’échange, veuillez contacter votre
revendeur, ou trouver l’adresse d’un centre
de réparation agréé DEWALT proche de
chez vous dans le catalogue DEWALT,
ou contacter votre succursale DEWALT
à l’adresse indiquée dans cette notice
d’instructions. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT, et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet à : www.2helpU.com.
ITALIANO
SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI A TELESCOPIO
D25301D
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un apparato DEWALT.
Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione
meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno dei
partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati
elettrici professionali.
Dati Tecnici
Pressione di contatto
Corsa max.
Diametro di foratura max.
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA! Seguire sempre le
norme di sicurezza locali per ridurre i
rischi d’incendio, scariche elettriche e
lesioni personali.
Prima di adoperare l’accessorio, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente manuale.
Fare anche riferimento al manuale di istruzioni degli
eventuali apparati elettrici utilizzati con il presente
attrezzo.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI
PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI
Norme generali di sicurezza
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine
possono essere causa d’incidenti.
2. Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro.
Non permettere che i bambini tocchino
l’apparato o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di
età inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione
di un adulto.
3. Usare l’apparato adatto.
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare apparati e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad apparati di maggiore potenza. L’apparato
funzionerà meglio e in modo più sicuro alla
velocità per cui è stato realizzato.
AVVERTENZA: L’uso di accessori
o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente apparato per scopi diversi
da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di
infortuni.
Istruzioni supplementari di sicurezza
sui sistemi di aspirazione polveri
• Non utilizzare l’accessorio per lavori di
perforazione su legno, acciaio o plastica.
• Non utilizzare l’accessorio per perforazioni con
punta.
• Non utilizzare l’accessorio per lavori di
scalpellatura.
• Utilizzare questo accessorio solamente con
apparati elettrici raccomandati da DEWALT.
Per ulteriori informazioni sugli apparati elettrici
DEWALT compatibili con questo accessorio,
contattare il rivenditore locale, consultare gli
indirizzi sul retro del manuale o visitare www.
dewalt.eu.
29
ITALIANO
• Non usare l’apparato in ambienti carichi di
umidità.
e. Testa di aspirazione polveri
• Non permettere che sia utilizzato come
giocattolo. È necessario prestare particolare
attenzione quando viene usato da o nelle
vicinanze di bambini.
g. Impugnatura laterale
• Usare solamente come descritto nel presente
manuale. Usare solamente accessori
raccomandati dal produttore.
• Non riporre alcun oggetto nelle aperture. Non
usare con nessuna delle aperture ostruita;
tenere lontano da polvere, pelucchi, capelli
e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso
dell’aria.
• Tenere i capelli, gli indumenti larghi, le dita e
tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e
dalle parti mobili.
• Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili
o combustibili come la gasolina, e non usare in
zone dove potrebbero essere presenti.
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Sistema di aspirazioni polveri a telescopio:
1 Impugnatura laterale
1 Adattatore di riduzione del diametro
dell’impugnatura laterale
1 Testa di aspirazione polveri/spazzola
parapolvere
1 Telescopio con guida di regolazione della
profondità
1 Tubo polvere
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: Non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
a. Telescopio
b. Tubo polvere
f. Spazzola parapolvere
h. Adattatore
DESTINAZIONE D’USO
Il telescopio di aspirazione polveri D25301D è stato
studiato per l’aspirazione di polveri in lavorazioni
professionali di trapanatura a percussione in
muratura e cemento, e con punte di trapano solide
montate sull’apparato elettrico. NON utilizzare per
lavori di perforazione su plastica, legno o metallo.
Questo telescopio di aspirazione polveri si abbina
alla maggior parte degli apparati a batteria DEWALT
e SDS Plus® a filo. Per ulteriori informazioni sugli
apparati elettrici DEWALT compatibili con questo
accessorio, contattare il proprio rivenditore locale,
consultare gli indirizzi sul retro del manuale o visitare
www.dewalt.eu.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Il sistema di aspirazione polveri a telescopio è
un accessorio da utilizzare con apparati elettrici
professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria o la
spina dalla presa di corrente prima
di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Montaggio e rimozione del
telescopio e dell’impugnatura
laterale
PER MONTARE IL TELESCOPIO E L’IMPUGNATURA
LATERALE (FIG. 1–3)
1. Rimuovere la punta del trapano, l’impugnatura
laterale e l’asticella di regolazione della
profondità, se montati sull’utensile.
2. Se il naso dell’apparato (i) è inferiore a
43 mm, è necessario l’adattatore per montare
l’impugnatura laterale.
c. Pulsante di regolazione della lunghezza
SE È NECESSARIO L’ADATTATORE
d. Pulsante di regolazione della profondità
a. Aprire l’adattatore in dotazione (h) e chiudere
sul naso dell’apparato (i).
30
ITALIANO
NOTA: L’adattatore scorrerà indietro e avanti
sull’apparato.
b. Posizionare l’estremità aperta
dell’impugnatura laterale in dotazione (g)
sull’adattatore e girare l’impugnatura laterale
per stringere.
SE NON È NECESSARIO L’ADATTATORE
Posizionare l’estremità aperta dell’impugnatura
laterale in dotazione sul naso dell’apparato e
girare l’impugnatura laterale per stringere.
3. Allineare il telescopio di aspirazione polveri
(a) all’impugnatura laterale e quindi spingere
il telescopio di aspirazione polveri contro
l’impugnatura laterale finché il pulsante caricato
a molla (j) non fissa il telescopio di aspirazione
polveri in posizione.
4. Inserire il tubo polvere (b) nel telescopio di
aspirazione polveri e un aspiratore (non in
dotazione) come illustrato in figura 3.
PER RIMUOVERE IL TELESCOPIO E L’IMPUGNATURA
LATERALE
1. Per rimuovere il telescopio, premere il pulsante
caricato a molla (j) e rimuovere il telescopio.
2. Girare l’impugnatura laterale (g) per allentarla e
staccarla dal naso dell’apparato.
3. Se è stato utilizzato l’adattatore (h), aprire e
rimuovere l’adattatore dal naso dell’apparato.
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria o la
spina dalla presa di corrente prima
di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: Leggere sempre e
utilizzare l’apparato secondo le istruzioni
contenute nel manuale di istruzioni
dell’apparato.
Regolazione della profondità di
foratura (fig. 5)
Regolazione della lunghezza di
foratura (fig. 4, 6)
1. Inserire la punta appropriata.
2. Tenere la testa di aspirazione polveri (e) contro
un muro (fig. 4).
3. Spingere l’apparato per fare in modo che la
punta tocchi la superficie.
4. Premere il pulsante di regolazione della
lunghezza (c) sopra il dispositivo di scorrimento
posteriore e spostarlo alla lunghezza desiderata.
Rilasciare il pulsante.
5. Arretrare con cautela il gruppo dell’apparato
dalla parete, assicurandosi di non rilasciare il
meccanismo caricato a molla.
MANUTENZIONE
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria o la
spina dalla presa di corrente prima
di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Il sistema di aspirazione polveri a telescopio DEWALT
è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Prestazioni sempre
soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e
da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: Usare esclusivamente
pezzi di ricambio originali DEWALT.
Sostituzione della spazzola
parapolvere (fig. 7)
AVVERTENZA: Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
La spazzola parapolvere si consuma con l’uso e,
infine, va sostituita.
1. Rimuovere il fermaglio circolare (k) usando un
paio di pinze.
2. Sostituire la spazzola parapolvere (f).
3. Rimontare il fermaglio circolare.
Premere il pulsante di regolazione della profondità
(d) sopra il dispositivo di scorrimento anteriore e
spostarlo alla profondità di foratura desiderata.
Rilasciare il pulsante.
31
ITALIANO
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
32
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto
delle prestazioni del suo utensile DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato va restituito accompagnato dallo
scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo,
si prega di contattare il venditore o
individuare il riparatore autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile
DEWALT, nei 12 mesi successivi
all’acquisto, le saranno fornite
gratuitamente da un riparatore autorizzato
DEWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi
di manodopera, mentre sono esclusi quelli
per gli accessori e i ricambi, a meno che
non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
33
NEDERLANDS
TELESCOPISCH STOFAFZUIGSYSTEEM
D25301D
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor DEWALT-gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
1. Houd de werkplek opgeruimd.
Wanneer werkplekken en werkbanken rommelig
zijn, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.
2. Houd kinderen op afstand.
Laat kinderen niet in contact komen met het
gereedschap of het verlengsnoer. Personen
jonger dan 16 jaar mogen alleen onder
begeleiding met het gereedschap werken.
3. Gebruik het juiste gereedschap.
Het bedoeld gebruik wordt beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Probeer niet met klein
gereedschap of kleine hulpstukken het werk van
zwaar gereedschap te doen. Het gereedschap
geeft een beter resultaat en werkt veiliger bij
werk waarvoor het is bedoeld.
WAARSCHUWING: Het gebruik van
een accessoire of hulpstuk of het
uitvoeren van een handeling met dit
gereedschap voor andere doeleinden
dan wordt geadviseerd in deze
gebruiksaanwijzing, kan leiden tot gevaar
voor persoonlijk letsel.
Aanvullende speciale regels voor de
veiligheid voor stofafzuigsystemen
• Gebruik het hulpstuk niet voor
boortoepassingen in hout, staal of kunststof.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
• Gebruik het hulpstuk niet voor
ringboortoepassingen.
Wijst op brandgevaar.
• Gebruik het hulpstuk niet voor
beiteltoepassingen.
Instructies voor de veiligheid
WAARSCHUWING! Neem
altijd de in uw land geldende
veiligheidsvoorschriften in acht zodat u
het gevaar van brand, elektrische schok
en persoonlijk letsel tot een minimum
beperkt.
34
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U DEZE LATER
OOK NOG KUNT RAADPLEGEN.
Algemene regels voor de veiligheid
Technische gegevens
Contactdruk
Max. slag
Max. boordiameter
Lees deze handleiding aandachtig geheel door
voordat u het hulpstuk in gebruik neemt. Raadpleeg
ook de handleiding van ieder gereedschap dat met
dit hulpstuk wordt gebruikt.
• Gebruik alleen elektrisch gereedschap dat wordt
aanbevolen door DEWALT met dit hulpstuk.
Neem voor meer informatie over elektrisch
gereedschap van DEWALT dat geschikt voor
dit hulpstuk contact op met de leverancier
ter plaatse, raadpleeg de adressen aan de
achterzijde van deze handleiding of ga naar
www.dewalt.eu.
NEDERLANDS
• Gebruik het gereedschap niet in vochtige of
natte omstandigheden.
e. Stofafzuigkop
• Zorg ervoor dat het niet als speelgoed wordt
gebruikt. Scherp toezicht is nodig wanneer het
door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
g. Zijhandgreep
• Gebruik het alleen zoals in deze handleiding
wordt beschreven. Gebruik alleen de door de
fabrikant aanbevolen hulpstukken.
• Stop niet een voorwerp in openingen. Gebruik
het gereedschap niet terwijl een opening is
geblokkeerd, houd het vrij van stof, pluizen en
van alles dat de luchtstroom kan belemmeren.
• Houd haar, losse kleding, vingers en alle
lichaamsdelen weg bij de openingen en
bewegende delen.
• Gebruik het gereedschap niet voor het opzuigen
van brandbare of ontplofbare vloeistoffen, zoals
benzine, en gebruik het niet in ruimten waar
deze aanwezig kunnen zijn.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Telescopisch Stofafzuigsysteem:
1 Zijhandgreep
1 Adapter voor een zijhandgreep met kleinere
diameter
1 Stofafzuigkop/stofborstel
1 Telescoop met schuivende diepteaanpassing
1 Stofslang
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving [afb. (fig. ) 1]
WAARSCHUWING: Breng geen
wijzigingen aan in het elektrisch
gereedschap of een onderdeel ervan.
Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
a. Telescoop
b. Stofslang
c. Knop voor lengteaanpassing
d. Knop voor diepteaanpassing
f. Stofborstel
h. Adapter
GEBRUIKSDOEL
De D25301D, een telescopisch stofafzuigsysteem,
is ontworpen voor het afzuigen van stof bij
professionele hamerboortoepassingen in metselwerk
of beton, en met massieve inzetboren gemonteerd in
het elektrisch gereedschap. NIET GEBRUIKEN voor
het boren in kunststof, hout of metaal.
Dit telescopisch stofafzuigsysteem past op het
meeste snoerloze en niet-snoerloze DEWALT SDS
Plus® -gereedschap. Neem voor meer informatie
over elektrisch gereedschap van DEWALT dat
geschikt voor dit hulpstuk contact op met de
leverancier ter plaatse, raadpleeg de adressen aan
de achterzijde van deze handleiding of ga naar
www.dewalt.eu.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Het telescopisch stofafzuigsysteem is een
hulpstuk voor gebruik met professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet
het gereedschap uit en trek de
stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
De telescoop en de zijhandgreep
bevestigen en verwijderen
DE TELESCOOP EN DE ZIJHANDGREEP BEVESTIGEN
(AFB. 1-3)
1. Verwijder het boortje, de zijhandgreep en de
diepte-afstelling, als deze op het gereedschap
zijn bevestigd.
2. Als de punt van het gereedschap (i) minder dan
43 mm is, kan de zijhandgreep alleen worden
gemonteerd met de adapter.
35
NEDERLANDS
ALS DE ADAPTER NODIG IS
De boordiepte instellen (afb. 5)
a. Open de geleverde adapter (h) en sluit deze
over de punt van het gereedschap (i).
Druk op de knop voor de diepteafstelling (d) boven
op de voorste schuifknop en verplaats deze naar de
boordiepte van uw keuze. Laat de knop los.
OPMERKING: De adapter schuift
naar voren en naar achteren over het
gereedschap.
1. Plaats het geschikte boortje.
ALS DE ADAPTER NIET NODIG IS
3. Duw tegen het gereedschap totdat het boortje
het oppervlak raakt.
Plaats het geopende uiteinde van de
zijhandgreep op de punt van het gereedschap
en draai de zijhandgreep vast.
3. Breng de telescoop van de stofafzuiging (a) in
één lijn met de zijhandgreep en druk daarna
de telescoop van de stofafzuiging tegen de
zijhandgreep totdat de geveerde knop (j) de
telescoop van de stofafzuiging op zijn plaats
vergrendelt.
4. Plaats de stofslang (b) in de telescoop van
de stofafzuiging en in een stofzuiger (niet
meegeleverd) zoals een afbeelding 3 wordt
getoond.
DE TELESCOOP EN DE ZIJHANDGREEP VERWIJDEREN
1. U kunt de telescoop verwijderen door de
geveerde knop (j) in te drukken en de telescoop
los te nemen. verwijderen.
2. Draai de zijhandgreep (g) los van de zijkant van
het gereedschap.
3. Als u de adapter (h) gebruikte, maakt u deze
open en neemt u deze los van de punt van het
gereedschap.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet
het gereedschap uit en trek de
stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Lees altijd de
gebruiksaanwijzing van het gereedschap
en bedien het gereedschap volgens de
instructies.
36
De boorlengte aanpassen (afb. 4, 6)
b. Plaats het geopende uiteinde van de
zijhandgreep (g) op de adapter en draai de
zijhandgreep vast.
2. Houd de stofafzuigkop (e) tegen een wand
(afb. 4).
4. Druk op de knop voor de lengteafstelling (c)
boven op de achterste schuifknop en verplaats
deze naar de lengte van uw keuze. Laat de
knop los.
5. Trek het gereedschap voorzichtig terug van
de wand en let er daarbij op dat het geveerde
mechanisme niet vrijkomt.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet
het gereedschap uit en trek de
stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Uw telescopisch stofafzuigsysteem van DEWALT is
ontworpen voor gebruik gedurende lange tijd met
een minimum aan onderhoud. Of het gereedschap
voortdurend naar tevredenheid zal functioneren
hangt af van de juiste zorg en regelmatige reiniging.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
vervangende onderdelen van DEWALT.
De stofborstel vervangen (afb. 7)
WAARSCHUWING: Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
De stofborstel zal slijten tijdens gebruik en zal
moeten worden vervangen.
1. Verwijder de borgring (k) met een borgringtang.
2. Vervang de stofborstel (f).
3. Plaats de borgring weer.
NEDERLANDS
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
37
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
38
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
NORSK
STØVSUGER TELESKOP SYSTEM
D25301D
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnerne for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Generelle Sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker gir tendens til ulykker.
Tekniske data
Kontakttrykk
Maks. slaglengde
Maks. drilldiameter
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING FOR
FREMTIDIG BRUK
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definisjoner: Retningslinjer for
Sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
2. Hold barn unna.
Ikke la barn komme i kontakt med verktøy eller
skjøteledninger. Tilsyn er nødvendig dersom
under 16 år.
3. Bruk passende verktøy.
Bruksområdet er beskrevet i denne
bruksanvisning. Ikke tving små verktøy eller
tilbehør til å gjøre jobben for et kraftigere verktøy.
Verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved
den hastighet det er tiltenkt.
ADVARSEL: Bruk av noe tilbehør eller
ekstrautstyr, eller andre operasjoner med
dette verktøy, annet enn det som er
beskrevet i denne bruksanvisningen, kan
gi risiko for personskader.
Andre Spesielle Sikkerhetsregler for
Støvsugersystemer
• Ikke bruk tilbehøret for boreoperasjoner i treverk,
stål eller plast.
• Ikke bruk tilbehøret ved kjerneboring.
• Ikke bruk tilbehøret ved meisling.
• Bruk kun elektriske verktøy som anbefalt
av DEWALT med dette tilbehøret. For mer
informasjon om DEWALT elektriske verktøy som
passert til dette tilbehøret, kontakt din lokale
forhandler . Se adresser på baksiden av denne
bruksanvisning eller se www.dewalt.eu.
• Ikke bruk verktøyet ved fuktige eller våte forhold.
Betegner fare for brann.
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid
sikkerhetsreglene som gjelder i ditt land
for å redusere faren for brann, elektrisk
støt og personskader.
Les hele denne bruksanvisningen nøye for du
bruker tilbehøret. Se også bruksanvisningen for det
elektriske verktøyet som brukes med dette tilbehøret.
• Ikke tillat at det brukes som en leke. Det er
nødvendig med økt oppmerksomhet ved bruk
av eller nært barn
• Skal kun brukes som beskrevet i denne
bruksanvisning. Bruk kun tilbehør som anbefalt
av produsenten.
• Ikke putt noen gjenstander i åpningene. Skal
ikke brukes med noen åpning blokkert, holdes
fri for støv, lo, hår og annet som kan redusere
luftstrømmen.
39
NORSK
• Hold hår, løstsittende klær, fingre og andre
kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler.
Støvsuger teleskopsystemet er et tilbehør for bruk
med profesjonelle elektriske verktøy.
• Må ikke brukes for å ta opp brennbare eller
antennelige væsker så som bensin, og skal ikke
brukes i områder der slikt kan forekomme.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Pakkens Innhold
Pakken inneholder:
1 Støvsuger teleskopsystem:
1 Sidehåndtak
1 Sidehåndtak adapter for redusert diameter
1 Støvsugerhode/støvbørste
1 Teleskoprør med skyver for dybdejustering
1 Støvslange
1 Bruksanvining
1 Sprengskisse
• Kontroller for skader på verktøy, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modifiser aldri det
elektriske verktøyet eller deler av det.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
a. Teleskoprør
b. Støvslange
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
gør du gjør justeringer eller tarav/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sette på og ta av Teleskop og
Sidehåndtak
FOR Å SETTE PÅ TELESKOPRØR OG SIDEHÅNDTAK
(FIG. 1–3)
1. Ta av drillbit, sidehåndtak og
dybdejusteringsstang, dersom de er påsatt
verktøyet.
2. Dersom nesen av verktøyet (i) er under 43 mm,
trenger du adapter for å sette på sidehåndtak.
DERSOM ADAPTER ER NØDVENDIG
a. Åpne vedlagte adapter (h) og lukk over nesen
av verktøyet (i).
MERK: Adapteren kan skli frem og tilbake
på verktøyet.
c. Lengdejusteringsknapp
b. Plasser åpen ende av sidehåndtak (g) på
adapter og skru sidehåndtak til det sitter fast.
d. Dybdejusteringsknapp
DERSOM ADAPTER IKKE ER NØDVENDIG
e. Støvsugerhode
Plasser åpen ende av sidehåndtak nesen av
verktøyet og skru sidehåndtak til det sitter fast.
f. Støvbørste
g. Sidehåndtak
h. Adapter
BRUKSOMRÅDE
D25301D støvsuger teleskop er designet for
støvsuging ved profesjonell hammerboring i murverk,
kalkstein eller betong, og med massive drillbits
montert på det elektriske verktøyet. SKAL IKKE
brukes for boring i plast, treverk eller metall.
Dette støvsuger teleskopsystem passer de fleste
DEWALT trådløse og kablede SDS Plus® verktøy.
For mer informasjon om DEWALT elektriske verktøy
som passert til dette tilbehøret, kontakt din lokale
forhandler . Se adresser på baksiden av denne
bruksanvisning eller se www.dewalt.eu.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
40
3. Rett inn støvsuger-teleskopet (a) med
sidehåndtaket og skyv deretter støvsugerteleskopet mot sidehåndtaket til den
fjærbelastede knappen (j) låser støvsugerteleskopet på plass.
4. Sett støvslangen (b) inn i støvsuger-teleskopet
og et vakuumsug (ikke inkludertt) som vist i
figur 3.
FOR Å SETTE PÅ TELESKOPRØR OG SIDEHÅNDTAK
1. For å ta av teleskopet, trykk inn den
fjærbelastede knappen (j) og ta av teleskopet.
2. Vri sidehåndtaket (g) for å løsne det og ta av fra
nesen på verktøyet.
3. Dersom adapter (h) er brukt, åpne og ta av
adapteren fra nesen av verktøyet.
NORSK
BRUK
Skifte Støvbørste (fig. 7)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
gør du gjør justeringer eller tarav/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
ADVARSEL: Les verktøyets
bruksanvisningen og bruk verktøyet som
angitt der.
Sette Boredybde (fig. 5)
Trykk på dybdejusteringsknappen (d) på toppen av
frontskyveren og beveg den til ønsket boredybde.
Slipp knappen.
Lustere Borelengde (fig. 4, 6)
1. Sett inn passende drillbit.
2. Hold støvsugerhodet (e) mot en vegg (fig. 4).
3. Skyv på verktøyet for å få drillbiten til å berøre
overflaten.
4. Trykk på dybdejusteringsknappen (c) på toppen
av frontskyveren og beveg den til ønsket
boredybde. Slipp knappen.
5. Trekk verktøy-sammenstillingen forsiktig ut
fra veggen, pass på at den fjærbelastede
mekanismen ikke utløses.
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
gør du gjør justeringer eller tarav/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Ditt DEWALT støvsuger teleskopsystem er designet
for å brukes over en lang tidsperiode med minimum
vedlikehold. Kontinuerlig tilfredstillende drift er
avhengig av riktig stell og regelmessig renhold.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
reservedeler.
ADVARSEL: Bruk godkjente
vernebriller og godkjent støvmaske ved
bruk av denne prosedyren.
Støvbørsten vil slites ved bruk og må skiftes ut.
1. Ta av låsering (k) ved hjelp av en spesialtang.
2. Skift ut støvbørsten (f).
3. Sett på igjen låsering.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av Miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
41
NORSK
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
42
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller
bytte. Produktet må ha blitt utsatt for
rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service
på ditt DEWALT-verktøy i løpet av de
første 12 månedene etter innkjøp, vil dette
bli utført vederlagsfritt av en autorisert
DEWALT-reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med
alle originale komponenter.
43
PORTUGUÊS
SISTEMA TELESCÓPICO DE EXTRACÇÃO DE POEIRAS
D25301D
Parabéns!
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Escolheu uma ferramenta da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Regras Gerais de Segurança
Dados Técnicos
Pressão de contacto
Curso máx.
Diâmetro máx. de perfuração
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de
perigo eminente que, se não for evitada,
irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
Áreas e bancadas obstruídas podem provocar
ferimentos.
2. Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças entrem em
contacto com a ferramenta ou a extensão. As
pessoas com menos de 16 anos devem ser
acompanhadas.
3. Utilize a ferramenta adequada.
A utilização adequada é descrita neste manual
de instruções. Não utilize pequenas ferramentas
ou acessórios para realizar as tarefas de
uma ferramenta para trabalhos pesados. A
ferramenta permite realizar um melhor trabalho
e em segurança ao ritmo para o qual foi
concebido.
ATENÇÃO: O uso de qualquer
acessório ou o desempenho
de qualquer operação com
esta ferramenta, que não seja o
recomendado neste manual de
instruções pode constituir um risco em
termos de ferimentos.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
Regras de Segurança Específicas
Adicionais para Sistemas de
Extracção de Poeiras
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
• Não utilize o acessório para aplicações de
perfuração em madeira, aço ou plástico.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Instruções de Segurança
ATENÇÃO! Cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis
ao seu país para reduzir o risco de
incêndio, choque eléctrico e ferimentos.
Leia este manual na íntegra e com atenção antes
de utilizar este equipamento. Consulte também o
manual de qualquer ferramenta eléctrica que venha
a ser utilizada com este equipamento.
44
1. Mantenha a área de trabalho limpa.
• Não utilize o acessório em aplicações de
rebaixamento.
• Não utilize o acessório em aplicações de
biselagem.
• Utilize apenas as ferramentas eléctricas
recomendadas pela DEWALT com este
acessório. Para obter mais informações sobre a
utilização de ferramentas eléctricas da DEWALT
com este acessório, contacte o seu fornecedor
local, consulte os endereços indicados no verso
do manual ou visite o site www.dewalt.eu.
• Não utilize a ferramenta em ambientes húmidos.
• Não o utilize como um brinquedo. É necessária
muita atenção se for utilizada por crianças ou
perto das mesmas.
PORTUGUÊS
• Utilize o acessório apenas como descrito
neste manual. Utilize apenas os acessórios
recomendados pelo fabricante.
• Não coloque objectos em orifícios. Não utilize
com qualquer orifício bloqueado; mantenha-o
limpo de pó, fios, cabelos e qualquer
substância que possa reduzir o fluxo do ar.
• Mantenha substâncias como cabelos, roupa
larga, dedos e todas as partes do corpo
afastadas de orifícios e peças em movimento.
• Não utilize líquidos inflamáveis ou combustíveis,
tais como gasolina nem em áreas onde possam
estar presentes.
Conteúdo da Embalagem
A embalagem contém:
1 Sistema telescópico de extracção de poeiras:
1 Punho lateral
1 Adaptador de redução do diâmetro do
punho lateral
1 Cabeça de extracção de poeiras/escova
para poeira
1 Telescópio com suporte de deslizamento de
ajuste da profundidade
1 Mangueira para poeira
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e
compreender todas as instruções neste manual
antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Telescópio
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O telescópio de extracção de poeira D25301D
foi concebido para a extracção de poeiras em
tarefas de perfuração com martelo profissional em
alvenaria ou betão e com brocas sólidas montadas
na ferramenta eléctrica. NÃO o utilize para perfurar
plástico, madeira ou metal.
Este sistema telescópico de extracção de poeiras
funciona com a maioria das ferramentas DEWALT
com e sem fios SDS Plus® . Para obter mais
informações sobre a utilização de ferramentas
eléctricas DEWALT compatíveis com este acessório,
contacte o seu fornecedor local, consulte os
endereços indicados no verso do manual ou visite o
site www.dewalt.eu.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
O sistema telescópico de extracção de poeiras é
um acessório para uso com ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
ou retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Montar e Remover o Telescópio e o
Punho Lateral
MONTAR O TELESCÓPIO E O PUNHO LATERAL (FIG. 1–3)
1. Retire a broca, o punho lateral e a haste de
ajuste da profundidade, caso esteja montada
na ferramenta.
c. Botão de ajuste do comprimento
2. Se a saliência da ferramenta (i) tiver menos
de 43 mm, é necessário um adaptador para
montar o punho lateral.
d. Botão de ajuste da profundidade
SE FOR NECESSÁRIO UM ADAPTADOR
e Cabeça de extracção de poeiras
a. Abra o adaptador fornecido (h) e feche na
saliência da ferramenta (i).
b. Mangueira para poeira
f. Escova para poeira
g. Punho lateral
h. Adaptador
NOTA: O adaptador desliza para a frente e
para trás na ferramenta.
b. Coloque a extremidade aberta do punho
lateral (g) fornecido no adaptador e rode o
punho lateral até ficar fixo.
45
PORTUGUÊS
SE NÃO FOR NECESSÁRIO UM
ADAPTADOR
3. Empurre a ferramenta para que a broca toque
na superfície.
Coloque a extremidade aberta do punho lateral
fornecido na saliência da ferramenta e rode o
punho lateral até ficar fixo.
4. Pressione o botão de ajuste de comprimento (c)
no topo do deslizador traseiro e mova-o para o
comprimento pretendido. Liberte o botão.
3. Alinhe o telescópio de extracção de poeiras
(a) com o punho lateral e depois pressione o
telescópio de extracção de poeiras contra o
punho lateral até o botão com mola (j) fixar o
telescópio de extracção de poeira.
5. Retire a ferramenta com cuidado da parede, de
modo a que o mecanismo com mola não seja
libertado.
MANUTENÇÃO
4. Insira a mangueira para poeira (b) no telescópio
de extracção de poeiras e um vácuo (não
incluído), tal como indicado na figura 3.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
ou retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
REMOVER O TELESCÓPIO E O PUNHO LATERAL
1. Para remover o telescópio, prima o botão com
mola (j) e retire o telescópio.
2. Rode o punho lateral (g) para libertá-lo e a parte
lateral da saliência da ferramenta.
3. Se utilizar o adaptador (h), abra e remova o
adaptador da saliência da ferramenta.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
ou retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: leia e utilize sempre a
ferramenta tal como indicado no manual
de instruções da ferramenta.
Regular a Profundidade de
Perfuração (fig. 5)
Pressione o botão de ajuste da profundidade (d)
no topo do deslizador frontal e mova-o para a
profundidade de perfuração pretendida. Liberte o
botão.
Ajustar a Profundidade de
Perfuração (fig. 4, 6)
1. Insira a broca adequada.
2. Segure a cabeça de extracção de poeiras (e)
contra uma parede (fig. 4).
46
O seu sistema telescópico de extracção de poeiras
da DEWALT foi concebido para funcionar durante
um longo período de tempo com um mínimo
de manutenção. Uma utilização continuamente
satisfatória depende de uma manutenção
apropriada e de uma limpeza regular.
ATENÇÃO: Utilize apenas peças
sobresselentes da DEWALT.
Substituir a Escova para Poeira
(fig. 7)
ATENÇÃO: Use uma protecção ocular
e uma máscara contra poeira aprovadas
ao efectuar este procedimento.
A escova para poeira fica gasta durante o uso e terá de
ser substituída.
1. Remova a mola de retenção (k) com uma
tesoura com molas de retenção.
2. Substitua a escova para poeira (f).
3. Coloque novamente a mola de retenção.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Acessórios Opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o Meio Ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
47
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
48
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
PÖLYNPOISTON TELESKOOPPIJÄRJESTELMÄ
D25301D
Onnittelut!
Yleiset Turvaohjeet
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset Tiedot
Kosketuspaine
Isku enintään
Poran halkaisija enintään
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Turvaohjeet
VAROITUS! Noudata aina maakohtaisia
turvaohjeita, jotta vähennät tulipalon,
sähköiskun ja henkilövahingon riskiä.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen lisävarusteen
käyttöä. Katso myös lisävarusteen kanssa
käytettävän sähkötyökalun käyttöohjetta.
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJEET MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖÄ VARTEN
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Loukkaantumisia tapahtuu herkemmin
epäsiisteillä alueilla ja työpöydillä.
2. Pidä lapset poissa.
Älä anna lasten koskea työkaluun tai
jatkojohtoon. 16-vuotiaiden työskentelyä tulee
valvoa.
3. Käytä sopivaa työkalua.
Tarkoitettu käyttö on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä käytä pieniä työkaluja tai
lisävarusteita raskaiden töiden tekemiseen.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun
sitä käytetään sille tarkoitetulla nopeudella.
VAROITUS: Laitteen tai lisävarusteen
käyttö tai toiminnon suoritus
muuhun kuin tässä käyttöohjeessa
suositeltuun käyttöön tai toimintoon
voi tämän työkalun kanssa aiheuttaa
henkilövahingon vaaran.
Lisäturvaohjeet
Pölynpoistojärjestelmille
• Älä käytä lisävarustetta puun, teräksen tai
muovin poraamissovelluksissa.
• Älä käytä lisävarustetta kairaussovelluksissa.
• Älä käytä lisävarustetta kaiverrussovelluksissa.
• Käytä tämän lisävarusteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia sähkötyökaluja. Kun
haluat lisätietoja tämän lisävarusteen kanssa
yhteensopivista DEWALT-sähkötyökaluista,
ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Katso
osoitteet käyttöohjeen takaa tai käy osoitteessa
www.dewalt.eu.
• Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa.
• Ei saa käyttää leluna. Noudata erityistä
huolellisuutta, kun lapset käyttävät laitetta tai kun
laitetta käytetään lasten lähellä.
• Käytä vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
lisävarusteita.
49
SUOMI
• Älä laita esineitä aukkoihin. Älä käytä, jos joku
aukoista on tukossa; pidä puhtaana pölystä,
nukasta, hiuksista ja kaikesta, joka saattaa
pienentää ilmavirtaa.
lisävarusteen kanssa yhteensopivista DEWALTsähkötyökaluista ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään. Katso osoitteet käyttöohjeen takaa
tai käy osoitteessa www.dewalt.eu.
• Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki
ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
• Älä käytä helposti syttyvien tai tulenarkojen
nesteiden, kuten bensiinin, keräämiseen tai älä
käytä alueilla, joilla niitä saattaa olla.
Pölynpoiston teleskooppijärjestelmä on lisävaruste,
joka on tarkoitettu käytettäväksi ammattimaisten
sähkötyökalujen kanssa.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pölynpoiston teleskooppijärjestelmä:
1 Sivukahva
1 Sivukahvan halkaisijan pienennyksen sovitin
1 Pölynpoiston pää/pölyharja
1 Teleskooppi, jossa syvyyden säätö
1 Pölyletku
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku tai irrota
työkalun pistoke pistorasiasta
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Teleskooppi- ja Sivukahvan
Kiinnittäminen ja Irrottaminen
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
TELESKOOPIN JA SIVUKAHVAN KIINNITTÄMINEN
(KUVAT 1–3)
Kuvaus [kuva (fig.) 1]
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Teleskooppi
b. Pölyletku
c. Pituuden säätöpainike
1. Irrota poran terä, sivukahva ja syvyyden
säätötanko, jos työkaluun on sellaiset kiinnitetty.
2. Jos työkalun kärki (i) on pienempi kuin 43 mm,
sovitinta tarvitaan sivukahvan asentamiseen.
JOS SOVITINTA TARVITAAN
a. Avaa sovitin (h) ja kiinnitä työkalun kärkeen (i).
HUOMAUTUS: Sovitin liukuu työkalussa
edestakaisin.
e. Pölynpoiston pää
b. Aseta sivukahvan (g) avoin pää sovittimeen ja
käännä sivukahvaa, kunnes se on tiukka.
f. Pölyharja
JOS SOVITINTA EI TARVITA
g. Sivukahva
Aseta sivukahvan avoin pää työkalun päähän ja
käännä sivukahvaa, kunnes se on tiukka.
d. Syvyyden säätöpainike
h. Sovitin
KÄYTTÖTARKOITUS
D25301D -pölynpoiston teleskooppi on suunniteltu
pölynpoistoon ammattimaisessa ammattimaisessa
muurattujen rakenteiden tai betonin
vasaraporauksessa ja sähkötyökaluun asennetuilla
kiinteillä poran terillä. ÄLÄ käytä muovin, puun tai
metallin poraamiseen.
Pölynpoiston teleskooppijärjestelmä sopii useimpiin
DEWALTin akkukäyttöisiin ja johdollisiin SDS
Plus® -työkaluihin. Kun haluat lisätietoja tämän
50
3. Kohdista pölynpoiston teleskooppi (a)
sivukahvan kanssa ja työnnä sitten
pölynpoiston teleskooppi sivukahvaa vasten,
kunnes jousikuormitteinen painike (j) lukitsee
pölynpoiston teleskoopin paikalleen.
4. Laita pölyletku (b) pölynpoiston teleskooppiin ja
säiliöön (ei mukana) kuten kuvassa 3 näytetään.
TELESKOOPIN JA SIVUKAHVAN POISTAMINEN
1. Poista teleskooppi painamalla jousikuormitteista
painiketta (j) ja irrota teleskooppi.
SUOMI
2. Löysää sivukahva (g) kääntämällä ja irrota
sivukahva työkalun päästä.
3. Jos sovitinta (h) käytettiin, avaa ja irrota sovitin
työkalun päästä.
KÄYTTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku tai irrota
työkalun pistoke pistorasiasta
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
säännöllinen puhdistus varmistavat ongelmattoman
toiminnan.
VAROITUS: Käytä vain DEWALTin
vaihto-osia.
Pölyharjan Vaihto (kuva 7)
VAROITUS:Käytä tällöin hyväksyttyjä
silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
Pölyharja kuluu käytön aikana ja se täytyy vaihtaa.
1. Irrota lukkorengas (k) käyttämällä
lukkorengaspihtejä.
2. Vaihda pölyharja (f).
3. Kiinnitä lukkorengas uudelleen.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Lue aina työkalun
käyttöohjeet ja käytä työkalua ohjeiden
mukaan.
Poraussyvyyden Asettaminen
(kuva 5)
Paina syvyyden säätöpainiketta (d) etuliukukappaleen
päällä ja siirrä se halutulle poraussyvyydelle. Vapauta
painike.
Porauspituuden Säätäminen
(kuvat 4, 6)
1. Aseta sopiva poran terä.
2. Pidä pölyn poiston päätä (e) seinää vasten
(kuva 4).
3. Paina työkalua, jotta poran terä koskettaa
pintaa.
4. Paina pituuden säätöpainiketta (c)
takaliukukappaleen päällä ja siirrä se halutulle
pituudelle. Vapauta painike.
5. Vedä työkalu varovasti seinästä ja huolehdi, että
jousikuormitteinen mekanismi ei vapaudu.
KUNNOSSAPITO
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku tai irrota
työkalun pistoke pistorasiasta
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
DEWALT-pölynpoiston teleskooppijärjestelmä on
suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön Suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
51
SUOMI
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus
on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee
sen ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä.
Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata
tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali- tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhdeyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
52
SVENSKA
DAMMUTSUGNING TELESKOP SYSTEM
D25301D
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Allmänna Säkerhetsregler
1. Håll arbetsområdet rent.
Belamrade områden och bänkar inbjuder till
skador.
Tekniska Data
D25301D
Kontakttryck
SPARA DENNA MANUAL FÖR
KOMMANDE REFERENS.
N
60
Max. slaglängd
mm
150
Max. borrdiameter
mm
16
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsinstruktioner
VARNING! Följ alltid
säkerhetsbestämmelserna som gäller
i ditt land för att minska riskerna
för brand, elektriska stötar och
personskador.
Läs igenom hela denna manual noga innan några
tillsatser hanteras. Läs alltid i manualen för något
elverktyg som skall användas tillsammans med
denna tillsats.
2. Håll barnen borta.
Låt inte barn komma i kontakt med verktyget
eller förlängningssladden. Uppsikt krävs för barn
som är under 16 år.
3. Använd lämpligt verktyg.
Avsedd användning beskrivs i denna
bruksanvisning. Tvinga inte små verktyg
eller tillsatser att göra kraftiga verktygs jobb.
Verktyget kommer att göra jobbet bättre och
säkrare vid avsedd hastighet.
VARNING: Användning av tillbehör,
tillsatser eller utförande av arbete
med detta verktyg annat än vad som
rekommenderas i denna bruksanvisning
kan utgöra en risk för presonskador.
Ytterligare Specifika Säkerhetsregler
för Dammutsutningssystem
• Använd inte tillsatsen för borrning i trä, stål eller
plast.
• Använd inte tillsatsen för kärnborrning.
• Använd inte tillsatsen för mejsling.
• Använd endast elverktyg som rekommenderas
av DEWALT med denna tillsats. För ytterligare
information om DEWALT elverktyg som är
kompatibla med denna tillsats, kontakta din
lokala återförsäljare, se adresserna på baksidan
av denna manual eller besök www.dewalt.eu.
• Använd inte verktyget under våta eller fuktiga
förhållanden.
• Låt den inte användas som en leksak. Stor
uppmärksamhet är nödvändig när den används
av eller i närheten av barn.
• Använd endast såsom beskrivs i denna
manual. Använd endast de tillsatser som
rekommenderas av tillverkarna.
• För inte in några föremål i öppningarna. Använd
den inte om någon öppning är blockerad; håll
öppningarna fria från damm, bommulsfibrer, hår
och övrigt som kan minska luftflödet.
53
SVENSKA
• Håll hår, lösa kläder, fingrar och övriga
kroppsdelar undan från öppningar och rörliga
delar.
• Använd den inte för att samla upp antändbara
eller brännbara vätskor såsom bensin, använd
den heller inte på platser där dessa kan finnas
närvarande.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Dammutsugningsteleskopsystem:
1 Sidohandtag
1 Sidohandtagsadapter för reducering av
diametern
1 Dammutsugningshuvud/dammborste
1 Teleskop med glidande djupjustering
1 Dammslang
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera om verktyget, delar eller tillbehör
fått skador som kan tänkas ha uppstått under
transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Teleskop
b. Dammslang
c. Längdjusteringsknapp
d. Djupjusteringsknapp
e. Dammutsugningshuvud
f. Dammborste
g. Sidohandtag
h. Adapter
AVSEDD ANVÄNDNING
D25301D dammutsugningsteleskop har
konstruerats för utsugning av damm vid professionell
slagborrning i murverk eller betong och med fast
monterad borrbits på elverktyget. Använd INTE för
borrning i plast, trä eller metall.
Detta dammutsugningsteleskopsystem passar till
de flesta DEWALT sladdlösa och sladdanslutna
SDS Plus® verktyg. För ytterligare information
om DEWALT elverktyg som är kompatibla med
denna tillsats, kontakta din lokala återförsäljare,
54
se adresserna på baksidan av denna manual eller
besök www.dewalt.eu.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dammutsugningsteleskopsystemet är en tillsats för
användning med professionella elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
MONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet eller strömkällan
innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka
skador.
Montering och Borttagning av
Teleskopet och Sidohandtaget
FÖR MONTERING AV TELESKOPET OCH SIDOHANDTAGET
(FIG. 1–3)
1. Ta bort borrbitsen, sidohandtaget och
djupjusteringsstaven om de är monterade på
verktyget.
2. Om nosen på verktyget (i) är mindre än 43 mm
måste adaptern användas för att montera
sidohandtaget.
OM ADAPTER BEHÖVS
a. Öppna medföljande adapter (h) och stäng
den på verktygets nos (i).
NOTERA: Adaptern kommer att glida fram
och tillbaka på verktyget.
b. Placera den öppna änden av medföljande
sidohandtag (g) på adaptern och vrid
sidohandtaget tills det sitter fast.
OM ADAPTER INTE BEHÖVS
Placera den öppna änden av medföljande
sidohandtag på verktygets nos och vrid
sidohandtaget tills det sitter fast.
3. Rikta in dammutsugningsteleskopet (a)
med sidohandtaget och skjut sedan
dammutsugningsteleskopet mot sidohandtaget
tills den fjäderbelastade knappen (j) låser
dammutsugningsteleskopet på plats.
4. Sätt i dammslangen (b) i
dammutsugningsteleskopet och en
dammsugare (medföljer inte) såsom visas i
figur 3.
SVENSKA
BORTTAGNING AV TELESKOPET OCH SIDOHANDTAGET
1. För att ta bort teleskopet, tryck på den
fjäderbelastade knappen (j) och ta bort
teleskopet.
2. Vrid sidohandtaget (g) för att lossa och låt det
glida av verktygets nos.
3. Om adapter (h) använts, öppna och ta bort
adaptern från nosen på verktyget.
DRIFT
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet eller strömkällan
innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka
skador.
Ditt DEWALT dammutsugningsteleskopsystem
har konstruerat för att fungera under lång tid med
minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift
beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden
rengöring.
VARNING: Använd endast DEWALT
utbytesdelar.
Byte av Dammborsten (fig. 7)
VARNING: Bär godkända ögonskydd
och godkänt dammfilterskydd när du
utför denna procedur.
Dammborsten slits under användning och behöver
bytas.
1. Ta bort låsringen (k) med en låsringstång.
2. Byt dammborsten (f).
3. Sätt tillbaka låsringen.
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: Läs alltid bruksanvisningen
och hantera verktyget enligt
instruktionerna i verktygets
bruksanvisning.
Inställning av Borrdjup (fig. 5)
Tryck på djupinställningsknappen (d) på ovansidan
av den främre glidstycke och flytta den till önskat
borrdjup. Släpp knappen.
Inställning av Borrlängd (fig. 4, 6)
1. Sätt in lämplig borrbits.
2. Håll dammutsugningshuvudet (e) mot väggen
(fig. 4).
3. Skjut på verktyget så att borrbitsen vidrör ytan.
4. Tryck på längdinställningsknappen (c) på
ovansidan av det bakre glidstycke och flytta den
till önskad längd. Släpp knappen.
5. Flytta försiktigt verktygsmontaget bort från
väggen och var försiktig så att inte den
fjäderbelastade mekanismen frigörs.
UNDERHÅLL
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet eller strömkällan
innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller
tillbehör. En oavsiktlig start kan orsaka
skador.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria Tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
55
SVENSKA
Att Skydda Miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt
från DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
56
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var ditt
närmaste godkända reparationsombud
57
TÜRKÇE
TELESKOBİK TOZ EMME SİSTEMİ
D25301D
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
D25301D
Temas basıncı
N
60
Maks. çalışma uzunluğu
mm
150
Maks. delme çapı
mm
16
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Güvenlik Talimatları
UYARI! Yangın, elektrik çarpması
ve yaralanma riskini azaltmak için
her zaman ülkenizdeki güvenlik
talimatlarına uyun.
Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzun tamamını
dikkatli bir şekilde okuyun. Aynı zamanda bu cihaz
ile birlikte kullanılacak elektrikli aletin kılavuzuna
da bakın.
58
BU KILAVUZU ILERIDE BAKMAK ÜZERE
MUHAFAZA EDIN.
Genel Güvenlik Talimatları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alan ve tezgahlar yaralanmalara
davetiye çıkartır.
2. Çocukları uzak tutun.
Çocukların aleti veya uzatma kablosunu
ellemesine izin vermeyin. 16 yaşın altındaki
çocuklar için gözetim ve denetim gerekir.
3. Uygun alet kullanın.
Kullanım amacı bu kullanma kılavuzunda
anlatılmıştır. Ağır hizmet tipi aletin işini
yapması için küçük aletleri veya ataşmanları
zorlamayın. Alet, belirlendiği kapasite ayarında
kullanıldığında daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
UYARI: Bu kullanım kılavuzunda
tavsiye edilenin dışında herhangi bir
aksesuar veya parçanın kullanımı veya
bu aletle yapılacak her hangi bir işlem
yaralanma riski taşıyabilir.
Toz Emme Sistemleri için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Cihazı ahşap, çelik veya plastik delme
işlerinde kullanmayın.
• Cihazı karotla delme uygulamalarında
kullanmayın.
• Cihazı kırma uygulamalarında kullanmayın.
• Bu cihazı ile sadece DEWALT tarafından
tavsiye edilen elektrikli aletleri kullanın. Bu
cihazı ile uyumlu DEWALT elektrikli aletleri
hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel
satıcınıza başvurun, adres için kullanım
kılavuzunun arkasına bakın veya www.
dewalt.eu.adresini ziyaret edin .
• Aleti nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın.
• Oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin.
Çocukların yakınında veya yanında kullanırken
daha fazla dikkatli olmak gerekir.
• Sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi kullanın.
Sadece üretici tarafından tavsiye edilen
parçaları kullanın.
TÜRKÇE
• Açıklıklara herhangi bir nesne koymayın.
Açıklıklardan herhangi biri tıkalıyken
kullanmayın, toz, kıl, saç ve hava akışını
azaltabilecek herhangi bir şeyden arındırın.
• Saçınızı, gevşek elbisenizi, parmaklarınızı ve
diğer uzuvlarınızı açıklıklardan ve hareketli
parçalardan uzak tutun.
• Gazolin gibi alev alabilir veya yanıcı sıvıları
toplamak için veya bunların bulunabileceği
alanlarda kullanmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Teleskobik toz emme sistemi:
1 Yan kol
1 Yan kol çap küçültme adaptörü
1 Toz emme kafası/toz fırçası
1 Kızaklı, derinlik ayarlı teleskobik boru
1 Toz hortumu
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama [şekil (fig.) 1]
UYARI: Hiç bir zaman elektrikli bir
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasar veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Teleskobik boru
b. Toz hortumu
c. Uzunluk ayarlama düğmesi
d. Derinlik ayarlama düğmesi
Bu teleskobik toz emme sistemi çoğu DEWALT
kablosuz ve kablolu SDS Plus® pnömatik matkaba
uyacaktır. Bu cihaz ile uyumlu DEWALT elektrikli
aletleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
yerel satıcınıza başvurun, adres için kullanım
kılavuzunun arkasına bakın veya www.dewalt.eu
adresini ziyaret edin.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Teleskobik toz emme sistemi profesyonel elektrikli
aletlerle birlikte kullanmak için üretilmiş bir cihazdır.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Montaj ve Ayarlar
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküden veya güç
kaynağından ayırın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
Teleskobik boru ve Yan Kolun
Sökülmesi ve Takılması
TELESKOBIK BORUYU VE YAN KOLU
TAKMAK IÇIN (ŞEKIL 1–3)
1. Alete takılılarsa matkap ucunu, yan kolu ve
derinlik çubuğunu sökün.
2. Aletin ucu (i) 43 mm’den küçükse, yan
tutamağı takmak için adaptör gerekir.
ADAPTÖR GEREKLIYSE
a. Sağlanan adaptörü açın (h) ve aletin ucuna
bağlayın (i).
NOT: Adaptör aletin üzerinde ileri geri
kayacaktır.
f. Toz fırçası
b. Sağlanan yan kolun açık ucunu (g)
adaptörün üzerine yerleştirin ve sıkı hale
gelene kadar yan tutamağı döndürün.
g. Yan kol
ADAPTÖR GEREKLI DEĞILSE
h. Adaptör
Sağlanan yan kolun açık ucunu aletin burnuna
yerleştirin ve sıkı hale gelene kadar yan kolu
döndürün.
e. Toz emme kafası
KULLANIM ALANI
D25301D teleskobik toz emme sistemi elektrikli
alete delici matkap ucu takılıyken duvar veya
betonda profesyonel darbeli delme işlerinde toz
emmek için tasarlanmıştır. Plastik, ahşap veya
metal delmede KULLANMAYIN.
3. Teleskobik toz emme sistemini (a) yan kol ile
hizalayın ve ardından teleskobik toz emme
sistemini yan kola doğru yay yüklü düğme
(j) teleskobik toz emme sistemini yerine
kilitleyene kadar itin.
59
TÜRKÇE
4. Toz hortumunu (b) toz emme sistemine ve bir
elektrikli toz emici/süpürge içine (dahil değil)
şekil 3’te gösterildiği gibi takın.
TELESKOBIK BORUYU VE YAN KOLU SÖKMEK IÇIN
1. Teleskobik boruyu sökmek için, yay yüklü
düğmeye bastırın (j) ve teleskobik boruyu
çıkartın.
2. Yan kolu (g) gevşetin ve aletin ucundan dışarı
kaydırın.
3. Adaptör (h) kullanılmışsa, adaptörü açın ve
aletin ucundan sökün.
ÇALIŞMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküden veya güç
kaynağından ayırın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Aleti her zaman aletin kullanım
kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırın.
Delme Derinliğini Ayarlama
(şekil 5)
Ön sürgünün üzerindeki derinlik ayarlama
düğmesine (d) basın ve istenen delme deriliğine
getirin. Düğmeyi bırakın.
Delme Uzunluğunu Ayarlama
(şekil 4, 6)
1. Uygun matkap ucunu yerleştirin.
2. Toz emme kafasını (e) duvara doğru tutun
(şekil 4).
3. Matkap ucunun yüzeye değmesi için aleti itin.
4. Arka sürgünün üzerindeki uzunluk ayarlama
düğmesine (c) basın ve istenen delme
uzunluğuna getirin. Düğmeyi bırakın.
5. Alet grubunu yavaşça duvardan çekin, yay
yüklü mekanizmanın boşalmamasına özen
gösterin.
60
BAKIM
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküden veya güç
kaynağından ayırın. Kazara çalışma
yaralanmaya neden olabilir.
DEWALT teleskobik toz emme sisteminiz uzun
süre boyunca minimum bakımla çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Uzun süre boyunca verimli bir
şekilde çalışma, uygun bakımın ve düzenli
temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Sadece DEWALT yedek
parçalarını kullanın.
Toz Fırçasının Değiştirilmesi
(şekil 7)
UYARI: Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz
maskesi takın.
Toz fırçası kullanım sırasında yıpranacak ve
değiştirilmesi gerekecektir.
1. Bir segman pensesi kullanarak segmanı (k)
sökün.
2. Toz fırçasını değiştirin (f).
3. Segmanı tekrar takın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
TÜRKÇE
İlave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
61
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
62
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ D25301D
Συγχαρητήρια!
Οδηγίες Ασφαλείας
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολυετής
εμπειρία, καθώς και η σχολαστική ανάπτυξη του
προϊόντος και η καινοτομία κάνουν τη DEWALT
έναν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους για
επαγγελματίες χρήστες ηλεκτρικών εργαλείων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα τηρείτε τους
κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα σας για να μειώσετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και
τραυματισμού.
Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο
πριν χρησιμοποιήσετε το προσάρτημα. Επίσης
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οποιουδήποτε
ηλεκτρικού εργαλείου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
με αυτό το προσάρτημα.
Τεχνικά Στοιχεία
D25301D
Πίεση επαφής
N
Μέγ. διαδρομή
mm
60
150
Μέγ. διάμετρος τρυπανιού
mm
16
Ορισμοί: Οδηγίες Ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί Κανόνες Ασφαλείας
1. Διατηρείτε την περιοχή εργασίας καθαρή.
Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι ευνοούν τους
τραυματισμούς.
2. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να έλθουν σε επαφή
με το εργαλείο ή με το καλώδιο επέκτασης.
Απαιτείται επίβλεψη για παιδιά κάτω των 16
ετών.
3. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εργαλείο.
Η προβλεπόμενη χρήση περιγράφεται στο
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Μην αναγκάζετε
μικρά εργαλεία ή προσαρτήματα να εκτελέσουν
την εργασία εργαλείου βαρέως τύπου. Το
εργαλείο θα εκτελέσει την εργασία καλύτερα
και ασφαλέστερα με την προβλεπόμενη ένταση
χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση
οποιουδήποτε παρελκομένου
ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας με αυτό το
εργαλείο, πέραν των όσων συνιστώνται
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί
να παρουσιάσει κίνδυνο τραυματισμού.
Πρόσθετοι Ειδικοί Κανόνες
Ασφαλείας Για Συστήματα
Εξαγωγής Σκόνης
• Μη χρησιμοποιείτε το προσάρτημα για
εφαρμογές διάτρησης σε ξύλο, χάλυβα ή
πλαστικό.
63
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μη χρησιμοποιείτε το προσάρτημα σε
εφαρμογές διάτρησης πυρήνα (καρότου).
• Μη χρησιμοποιείτε το προσάρτημα σε
εφαρμογές σμίλευσης.
• Χρησιμοποιείτε με το προσάρτημα αυτό
μόνο ηλεκτρικά εργαλεία που συνιστά η
DEWALT. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT
που είναι συμβατά με αυτό το προσάρτημα,
απευθυνθείτε στον τοπικό σας έμπορο. Σχετικά
ανατρέξτε στις διευθύνσεις στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.
dewalt.eu.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υγρασίας ή διαβροχής.
• Μην επιτρέψετε να χρησιμοποιηθεί σαν
παιχνίδι. Απαιτείται αυξημένη προσοχή όταν
χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα που
συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο
μέσα στα ανοίγματα. Μην το χρησιμοποιήσετε
αν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι φραγμένο.
Διατηρείτε το απαλλαγμένο από σκόνη,
χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να
ελαττώσει τη ροή του αέρα.
• Κρατήστε μαλλιά, χαλαρά ρούχα, δάκτυλα
και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από
ανοίγματα και κινούμενα μέρη.
• Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για συλλογή
εύφλεκτων ή καύσιμων υγρών, όπως βενζίνη
και μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου
ενδέχεται να υπάρχουν αυτά.
Περιεχόμενα Συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Τηλεσκοπικό σύστημα εξαγωγής σκόνης:
1 Πλευρική λαβή
1 Προσαρμογέα μείωσης διαμέτρου
πλευρικής λαβής
1 Κεφαλή εξαγωγής σκόνης/βούρτσα σκόνης
1 Τηλεσκοπικό μηχανισμό με ολισθητήρα
ρύθμισης βάθους
1 Εύκαμπτο σωλήνας σκόνης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Διευρυμένο σχέδιο
64
• Ελέγξτε για ζημιά στο εργαλείο, τα εξαρτήματα
ή παρελκόμενα, που μπορεί να προκλήθηκε
κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε σχολαστικά
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη
χρήση του προϊόντος.
Περιγραφή [εικ. (fig.) 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
a. Τηλεσκοπικός μηχανισμός
b. Εύκαμπτος σωλήνας σκόνης
c. Κουμπί ρύθμισης μήκους
d. Κουμπί ρύθμισης βάθους
e. Κεφαλή εξαγωγής σκόνης
f. Βούρτσα σκόνης
g. Πλευρική λαβή
h. Προσαρμογέας
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο D25301D - τηλεσκοπικός μηχανισμός εξαγωγής
σκόνης έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση της
σκόνης σε επαγγελματικές εργασίες κρουστικής
διάτρησης σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα και με
συμπαγή τρυπάνια τοποθετημένα στο ηλεκτρικό
εργαλείο. ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται για διάτρηση
πλαστικού, ξύλου ή μετάλλου.
Αυτό το τηλεσκοπικό σύστημα εξαγωγής σκόνης
ταιριάζει στα περισσότερα εργαλεία DEWALT,
ρεύματος και μπαταρίας, τύπου SDS Plus® .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT που είναι συμβατά με
αυτό το προσάρτημα, απευθυνθείτε στον τοπικό
σας έμπορο. Σχετικά ανατρέξτε στις διευθύνσεις
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου ή επισκεφθείτε τον
ιστότοπο www.dewalt.eu.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Το τηλεσκοπικό σύστημα εξαγωγής σκόνης είναι
ένα προσάρτημα για χρήση με επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο το
χρησιμοποιούν άπειροι χρήστες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αποσυνδέστε το πακέτο
μπαταριών ή την πηγή ρεύματος
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση Και Αφαίρεση Του
Τηλεσκοπικού Μηχανισμού
Και Της Πλευρικής Λαβής
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
(ΕΙΚ. 1–3)
1. Αφαιρέστε το τρυπάνι, την πλευρική λαβή
και τη ράβδο ρύθμισης βάθους, αν έχει
προσαρτηθεί στο εργαλείο.
2. Αν η μύτη του εργαλείου (i) είναι μικρότερη
από 43 mm, χρειάζεται προσαρμογέας για τη
συναρμολόγηση της πλευρικής λαβής.
ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
a. Ανοίξτε τον παρεχόμενο προσαρμογέα
(h) και κλείστε τον πάνω στη μύτη του
εργαλείου (i).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας θα γλιστρά
πίσω και μπρος πάνω στο εργαλείο.
b. Τοποθετήστε το ανοικτό άκρο της
παρεχόμενης πλευρικής λαβής (g) πάνω
στον προσαρμογέα και περιστρέψτε την
πλευρική λαβή ώσπου να σφίξει.
ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ
Τοποθετήστε το ανοικτό άκρο της
παρεχόμενης πλευρικής λαβής πάνω στη μύτη
του εργαλείου και περιστρέψτε την πλευρική
λαβή ώσπου να σφίξει.
3. Ευθυγραμμίστε τον τηλεσκοπικό μηχανισμό
εξαγωγής σκόνης (a) με την πλευρική λαβή και
κατόπιν ωθήστε τον τηλεσκοπικό μηχανισμό
εξαγωγής σκόνης προς την πλευρική λαβή
έως ότου το κουμπί (j) με φόρτιση ελατηρίου
ασφαλίσει στη θέση του.
4. Εισάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα σκόνης (b)
μέσα στον τηλεσκοπικό μηχανισμό εξαγωγής
σκόνης και ένα σύστημα αναρρόφησης (δεν
περιλαμβάνεται), όπως δείχνει η εικόνα 3.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
1. Για να αφαιρέσετε τον τηλεσκοπικό μηχανισμό,
πιέστε το κουμπί (j) με φόρτιση ελατηρίου και
αφαιρέστε το μηχανισμό.
2. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή (g) για να
χαλαρώσει και αφαιρέστε την από τη μύτη του
εργαλείου.
3. Αν χρησιμοποιήθηκε προσαρμογέας (h),
ανοίξτε και αφαιρέστε τον προσαρμογέα από
τη μύτη του εργαλείου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αποσυνδέστε το πακέτο
μπαταριών ή την πηγή ρεύματος
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάζετε πάντα
το εγχειρίδιο οδηγιών του εργαλείου
και χρησιμοποιείτε το εργαλείο όπως
αναφέρεται σε αυτό.
Ρύθμιση Του Βάθους Διάτρησης
(εικ. 5)
Πιέστε το κουμπί ρύθμισης βάθους (d) στο πάνω
μέρος του μπροστινού ολισθητήρα και μετακινήστε
τον στο επιθυμητό βάθος διάτρησης. Ελευθερώστε
το κουμπί.
Ρύθμιση Του Μήκους Διάτρησης
(εικ. 4, 6)
1. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι.
2. Κρατήστε την κεφαλή εξαγωγής σκόνης (e)
πάνω σε έναν τοίχο (εικ. 4).
65
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Ωθήστε το εργαλείο ώστε το κοπτικό
διάτρησης να έλθει σε επαφή με την
επιφάνεια.
4. Πιέστε το κουμπί ρύθμισης μήκους (c)
στο πάνω μέρος του πίσω ολισθητήρα
και μετακινήστε τον στο επιθυμητό μήκος.
Ελευθερώστε το κουμπί.
5. Απομακρύνετε προσεκτικά το συγκρότημα του
εργαλείου από τον τοίχο, προσέχοντας ώστε
να μην απασφαλιστεί ο μηχανισμός φόρτισης
ελατηρίου.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αποσυνδέστε το πακέτο
μπαταριών ή την πηγή ρεύματος
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το τηλεσκοπικό σας σύστημα εξαγωγής σκόνης
έχει σχεδιαστεί από τη DEWALT ώστε να
λειτουργεί για μεγάλη χρονική περίοδο με ελάχιστη
συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία
του εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο ανταλλακτικά DEWALT.
Αντικατάσταση Της Βούρτσας
Σκόνης (εικ. 7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε
εγκεκριμένη προστασία ματιών και
εγκεκριμένη μάσκα προστασίας από
τη σκόνη, όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία.
Η βούρτσα σκόνης θα φθαρεί κατά τη χρήση και
θα πρέπει να αντικατασταθεί.
1. Αφαιρέστε την ασφάλεια (k) χρησιμοποιώντας
κατάλληλη πένσα για ασφάλειες.
2. Αντικαταστήστε τη βούρτσα σκόνης (f).
3. Επανατοποθετήστε την ασφάλεια.
66
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά Παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για Την Προστασία Του
Περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
67
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην
ποιότητα των προϊόντων της και
προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για τους
επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος.
Η παρούσα δήλωση εγγύησης αποτελεί
προσθήκη και δεν βλάπτει κατά κανέναν
τρόπο τα δικαιώματα βάσει σύμβασης
που έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή
τα νόμιμα δικαιώματά σας ως ιδιώτης,
μη επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30
ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου DEWALT,
απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα τα
τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο
αγοράς, για να σας επιστραφεί το σύνολο
των χρημάτων ή για ανταλλαγή. Το προϊόν
πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και πρέπει
να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις
της DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνεται το
κόστος της εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται
παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός και
αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό
διάστημα της εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT
εγγυάται την αντικατάσταση όλων των
ελαττωματικών τμημάτων χωρίς
68
επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την
προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
69
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N046277
01/10
Download PDF

advertising