D25301D | DeWalt D25301D DUST EXTRACTION KIT instruction manual

371000-29 LV
D25301D
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
11
Attēls / Рисунок 1
a
b
f
e
c
g
d
h
3
Attēls / Рисунок 2
g
i
j
a
h
Attēls / Рисунок 3
b
4
Attēls / Рисунок 4
e
Attēls / Рисунок 5
d
5
Attēls / Рисунок 6
c
Attēls / Рисунок 7
k
f
6
LATVIEŠU
TELESKOPISKA PUTEKĻU SAVĀKŠANAS
SISTĒMA D25301D
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības noteikumi
Tehniskie dati
Kontaktspiediens
Maks. gājiens
Maks. urbja diametrs
Pirms instrumenta ekspluatācijas uzmanīgi
izlasiet šo rokasgrāmatu. Skatiet arī visu to
elektroinstrumentu rokasgrāmatas, ko lietosiet
kopā ar šo instrumentu.
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
1. Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Neļaujiet tuvoties bērniem.
Neļaujiet bērniem aiztikt instrumentu vai
pagarinājuma vadu. Personas, kas nav
sasniegušas 16 gadu vecumu, ir jāuzrauga.
3. Lietojiet piemērotu instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Neizmantojiet mazus
instrumentus vai papildierīces darbiem, kam
paredzēti lielas jaudas instrumenti. Ar pareizi
izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
Papildu īpaši drošības noteikumi putekļu savākšanas
sistēmām
• Šis instruments nav piemērots urbšanas
darbiem koksnē, tēraudā vai plastmasā.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
• Šis instruments nav piemērots serdeņa
urbšanas darbiem.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
• Šis instruments nav piemērots kalšanas
darbiem.
Drošības noteikumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
jūsu valstī spēkā esošos drošības
noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka,
elektriskās strāvas trieciena un
ievainojuma risku.
• Lietojiet šo instrumentu tikai kopā ar tiem
elektroinstrumentiem, ko ieteicis DEWALT.
Lai uzzinātu sīkāku informāciju par DEWALT
elektroinstrumentiem, kas savietojami ar šo
instrumentu, sazinieties ar vietējo pārstāvi,
skatiet adreses rokasgrāmatas pēdējā vākā
vai apmeklējiet www.dewalt.eu.
• Instrumentu nedrīkst lietot mitros vai slapjos
apstākļos.
7
LATVIEŠU
• Ar instrumentu nedrīkst rotaļāties. Tāpēc
bērni ir jāuzrauga, ja viņi atrodas instrumenta
tuvumā.
• Lietojiet to tikai tā, kā aprakstīts šajā
rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ražotāja
ieteiktos piederumus.
• Nenosprostojiet instrumenta atveres.
Instrumentu nedrīkst darbināt, ja atveres ir
nosprostotas; iztīriet no tām matus, auduma
šķiedras, putekļus un visu pārējo, kas var
kavēt gaisa plūsmu.
• Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un
citas ķermeņa daļas ventilatora atverēm un
kustīgajām detaļām.
• Nelietojiet instrumentu, lai savāktu
uzliesmojošas vai degošas vielas, piemēram,
benzīnu, kā arī nestrādājiet vietās, kur varētu
būt šādas vielas.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 teleskopiska putekļu savākšanas sistēma
1 sānu rokturis
1 sānu roktura diametra samazināšanas
adapters
1 putekļu savākšanas galva / putekļu suka
1 teleskopiskā caurule ar dziļuma
regulēšanas stieni
1 putekļu šļūtene
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. teleskopiskā caurule
b. putekļu šļūtene
c. garuma regulēšanas poga
d. dziļuma regulēšanas poga
e. putekļu savākšanas galva
f. putekļu suka
g. sānu rokturis
h. adapters
8
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Teleskopiskā putekļu savākšanas sistēma
D25301D ir paredzēta putekļu savākšanai, veicot
profesionālus triecienurbšanas darbus mūrī vai
betonā ar elektroinstrumentu, kam uzstādīts urbja
uzgalis. Šo sistēmu NEDRĪKST izmantot urbšanai
plastmasā, koksnē un metālā.
Šī teleskopiskā putekļu savākšanas sistēma ir
piemērota lielākajai daļai DEWALT instrumentu
ar SDS Plus® spīļpatronu (gan bezvadu, gan
ar vadu). Lai uzzinātu sīkāku informāciju par
DEWALT elektroinstrumentiem, kas savietojami
ar šo instrumentu, sazinieties ar vietējo pārstāvi,
skatiet adreses rokasgrāmatas pēdējā vākā vai
apmeklējiet www.dewalt.eu.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Teleskopiskā putekļu savākšanas sistēma
ir pierīce, ko piestiprina profesionāliem
elektroinstrumentiem.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota vai izņemiet
akumulatoru. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
Teleskopiskās caurules un
sānu roktura piestiprināšana
un noņemšana
TELESKOPISKĀS CAURULES UN SĀNU
ROKTURA PIESTIPRINĀŠANA (1.–3. ATT.)
1. Izņemiet urbja uzgali, noņemiet sānu rokturi un
dziļuma regulēšanas stieni, ja ir piestiprināts
pie instrumenta.
2. Ja instrumenta priekšgals (i) ir mazāks nekā
43 mm, sānu roktura salikšanai vajadzīgs
adapters.
JA IR VAJADZĪGS ADAPTERS
a. Atveriet komplektācijā iekļauto adapteru (h)
un sakļaujiet to uz instrumenta priekšgala
(i).
PIEZĪME. Adapters brīvi kustas pa
instrumentu uz priekšu un atpakaļ.
LATVIEŠU
b. Novietojiet komplektācijā iekļautā sānu
roktura (g) atvērto galu uz adaptera un
grieziet rokturi, līdz tas ir cieši pievilkts.
2. Turiet putekļu savākšanas galvu (e) pret sienu
(4. att.).
JA NAV VAJADZĪGS ADAPTERS
3. Piespiediet instrumentu, lai urbja uzgalis
pieskartos virsmai.
Novietojiet komplektācijā iekļautā sānu roktura
atvērto galu uz instrumenta priekšgala un
grieziet rokturi, līdz tas ir cieši pievilkts.
4. Nospiediet garuma regulēšanas pogu (c), kas
atrodas uz aizmugurējā stieņa, un bīdiet to līdz
vajadzīgajam garumam. Atlaidiet pogu.
3. Savietojiet putekļu savākšanas teleskopisko
cauruli (a) ar sānu rokturi un spiediet
teleskopisko cauruli pret rokturi, līdz atsperotā
poga (j) nofiksē putekļu savākšanas
teleskopisko cauruli vietā.
4. Ievietojiet putekļu šļūteni (b) putekļu
savākšanas teleskopiskajā caurulē un
putekļsūcējā, kā norādīts 3. attēlā.
TELESKOPISKĀS CAURULES UN SĀNU
ROKTURA NOŅEMŠANA
1. Lai noņemtu teleskopisko cauruli, nospiediet
atsperoto pogu (j) un noņemiet teleskopisko
cauruli.
2. Grieziet sānu rokturi (g), līdz tas ir vaļīgs, un
noņemiet no instrumenta priekšgala.
3. Ja izmantojāt adapteru (h), atveriet to vaļā un
noņemiet no instrumenta priekšgala.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota vai izņemiet
akumulatoru. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējiet
instrumentu tā, kā norādīts tā
lietošanas rokasgrāmatā.
Urbšanas dziļuma uzstādīšana
(5. att.)
Nospiediet dziļuma regulēšanas pogu (d), kas
atrodas uz priekšējā stieņa, un bīdiet to līdz
vajadzīgajam urbšanas dziļumam. Atlaidiet pogu.
Urbšanas garuma regulēšana
(4., 6. att.)
1. Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali.
5. Uzmanīgi noņemiet instrumentu no sienas,
raugoties, lai atsperotais mehānisms netiktu
atlaists vaļā.
APKOPE
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota vai izņemiet
akumulatoru. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
Šī DEWALT putekļu savākšanas teleskopiskā
sistēma ir paredzēta ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama
darbība ir atkarīga no pareizas apkopes un
regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai
DEWALT rezerves daļas.
Putekļu sukas nomainīšana
(7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
Ekspluatācijas laikā putekļu suka nolietojas un ir
jānomaina pret jaunu.
1. Ar knaiblēm noņemiet apskavu (k).
2. Nomainiet putekļu suku (f).
3. No jauna uzstādiet apskavu.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
9
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. TLai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT, ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
10
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ D25301D
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Контактное давление
Макс. ход сверла
Макс. диаметр сверла
Н
мм
мм
D25301D
60
150
16
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
приспособления внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации. Также
прочтите руководство по эксплуатации
электроинструмента, который будет
использоваться с данным приспособлением.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
Не разрешайте детям прикасаться
к инструменту или удлинительному
кабелю. Дети, не достигшие 16-ти
летнего возраста, должны находиться
под наблюдением.
3. Используйте инструмент по
назначению.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Электроинструмент работает надежно
и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ: Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данным
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
Дополнительные правила
безопасности при использовании систем пылеудаления
• Не используйте приспособление при
сверлении древесины, стали или
пластмасс.
• Не используйте приспособление
в работах по сверлению коронками.
• Не используйте приспособление
в долбежных работах.
• Используйте с данным приспособлением
только электроинструменты,
рекомендованные DEWALT.
Дополнительную информацию об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данным приспособлением,
Вы сможете получить в авторизованном
сервисном центре (адреса центров
указаны в конце данного руководства по
эксплуатации) или по адресу в интернете
www.dewalt.eu.
• Не используйте приспособление во
влажной среде.
• Не используйте приспособление
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
данного приспособления детьми или в их
присутствии.
• Используйте приспособление только
согласно назначению, описанному
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте только те дополнительные
принадлежности, которые рекомендованы
производителем.
• Не вставляйте никакие предметы
в отверстия приспособления. Не
используйте приспособление, если
заблокировано какое-либо из его
отверстий; следите, чтобы в отверстия
не попадала пыль, пух, волосы и пр.
объекты, способные снизить воздушный
поток.
• Следите за тем, чтобы волосы,
свободная одежда, пальцы и части тела
находились на расстоянии от отверстий
и движущихся частей.
• Не используйте приспособление для
собирания огнеопасных или горючих
жидкостей, таких как бензин, и не
12
используйте приспособление в местах их
возможного присутствия.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Телескопическая система пылеудаления:
1 Боковая рукоятка
1 Зажим для уменьшения диаметра
боковой рукоятки
1 Головная часть пылеотвода/щетка для
удаления пыли
1 Телескопическая труба с механизмом
регулировки глубины сверления
1 Шланг для пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Телескопическая труба
b. Шланг для пылеудаления
c. Кнопка ограничителя длины бура
d. Кнопка ограничителя глубины сверления
e. Головная часть пылеотвода
f. Щетка для удаления пыли
g. Боковая рукоятка
h. Зажим
НАЗНАЧЕНИЕ
Телескопическая система пылеудаления
D25301D предназначена для удаления пыли
в ходе профессиональных работ по ударному
сверлению в кирпичной кладке или бетоне
с использованием сплошных буров. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление при сверлении
пластмасс, древесины или металла.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данная телескопическая система
пылеудаления подходит для использования
с большинством из электрических или
аккумуляторных инструментов SDS Plus® марки
DEWALT. Дополнительную информацию об
электроинструментах DEWALT, совместимых
с данным приспособлением, Вы сможете
получить в авторизованном сервисном центре
(адреса центров указаны в конце данного
руководства по эксплуатации) или по адресу
в интернете www.dewalt.eu.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление
во влажных условиях или при наличии
в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Телескопическая система пылеудаления
является дополнительным приспособлением
для использования с профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к приспособлению. Неопытные пользователи
должны использовать данное приспособление
под руководством опытного инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте электроинструмент и извлекайте аккумулятор
или отключайте от источника
питания перед каждой операцией
регулировки или снятием/установкой принадлежностей или
насадок. Непреднамеренный запуск
может привести к получению травмы.
Установка и снятие телескопической трубы и боковой
рукоятки
УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
И БОКОВОЙ РУКОЯТКИ (РИС. 1-3)
1. Извлеките сверло и снимите боковую
рукоятку и стержень ограничителя глубины
сверления, если они установлены на
приспособлении.
2. Если носовая часть инструмента (i) менее
43 мм, для установки боковой рукоятки
потребуется зажим.
ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЖИМ
a. Раскройте зажим (h), входящий
в комплект поставки, и закройте его на
носовой части инструмента (i).
ПРИМЕЧАНИЕ: Зажим будет
передвигаться по инструменту впередназад.
b. Установите на зажим кольцо боковой
рукоятки (g) и поворачивайте рукоятку,
пока она не будет полностью затянута.
ЕСЛИ ЗАЖИМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Установите на носовую часть
инструмента кольцо боковой рукоятки (g)
и поворачивайте рукоятку, пока она не
будет полностью затянута.
3. Удерживая телескопическую трубу (а)
вровень с боковой рукояткой, надавите ею
на рукоятку , пока оснащенная пружиной
кнопка (j) не зафиксирует телескопическую
трубу на месте.
4. Вставьте шланг (b) в телескопическую трубу
и пылесос (не входит в комплект поставки),
как показано на рисунке 3.
СНЯТИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
И БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
1. Нажмите на оснащенную пружиной кнопку
(j) и снимите телескопическую трубу.
2. Поверните боковую рукоятку (g), чтобы
ослабить ее затяжку, и сдвиньте ее
с носовой части инструмента.
3. Если был использован зажим (h), раскройте
его и снимите с носовой части инструмента.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор или
отключайте от источника
питания перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
инструмента и используйте
инструмент в соответствии
с указаниями.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройка глубины сверления (Рис. 5)
Нажмите на кнопку ограничителя глубины (d),
расположенную в верхней части переднего
стержня, и передвиньте ее на необходимую
глубину сверления. Отпустите кнопку.
Регулировка длины бура
(Рис. 4, 6)
В процессе использования щетка для удаления
пыли изнашивается и подлежит замене.
1. Снимите пружинное стопорное кольцо
(k) при помощи щипцов для пружинных
стопорных колец.
2. Установите новую щетку для удаления
пыли (f).
3. Установите пружинное стопорное кольцо на
место.
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Прижмите головную часть пылеотвода (е)
к стене (Рис. 4).
3. Нажмите на инструмент, чтобы наконечник
бура коснулся поверхности.
4. Нажмите на кнопку ограничителя длины (с),
расположенную в верхней части заднего
стержня, и передвиньте ее на необходимую
длину бура. Отпустите кнопку.
5. Аккуратно отведите инструмент
с приспособлением от стены, следя за тем,
чтобы не сработал пружинный механизм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор или
отключайте от источника
питания перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск может привести
к получению травмы.
Ваша телескопическая система пылеудаления
DEWALT рассчитана на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надежность приспособления увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Используйте только
запасные части DEWALT.
Замена щетки для удаления
пыли (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
14
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00200960 - 20-03-2013
15
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
©
D25301D PUTEKĻU SŪCĒJA KOMPLEKTS / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 1
18
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising