D25301D | DeWalt D25301D DUST EXTRACTION KIT instruction manual

372001-82 EST
D25301D
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
11
Joonis / Рисунок 1
a
b
f
e
c
g
d
h
3
Joonis / Рисунок 2
g
i
j
a
h
Joonis / Рисунок 3
b
4
Joonis / Рисунок 4
e
Joonis / Рисунок 5
d
5
Joonis / Рисунок 6
c
Joonis / Рисунок 7
k
f
6
EESTI KEEL
ÄRATÕMBE TELESKOOPSÜSTEEM
D25301D
Õnnitleme!
Üldised ohutusreeglid
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Kokkupuute surve
Max tõmme
Max puuri diameeter
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Jälgige alati teie riigis
kehtivaid ohutuseeskirju, et vähendada
tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuste
riski.
Enne tarviku kasutamist lugege hoolikalt kogu
antud kasutusjuhend läbi. Lugege ka selle
elektritööriista kasutusjuhendit, millega antud
tarvikut kasutatakse.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
1. Hoidke tööala puhas.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Hoidke laste käeulatusest väljas.
Ärge lubage lastel tööriista ega pikendusjuhet
puutuda. Alla 16-aastaste puhul on
supervisioon kohustuslik.
3. Kasutage nõuetekohast tööriista.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Ärge kasutage väikesi tööriistu
või lisavarustust suure koormusega tööde
tegemiseks. Tööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
HOIATUS: Mis tahes tarvikute või
lisaseadmete kasutamine või selle
tööriista kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
Täiendavad ohutuseeskirjad
äratõmbesüsteemi jaoks
• Ärge kasutage tarvikut puidu, terase või
plastiku puurimiseks.
• Ärge kasutage tarvikut avardamistööde puhul.
• Ärge kasutage tarvikut peiteldamistööde puhul.
• Kasutage ainult DEWALTi poolt soovitatavaid
elektritööriistasid koos selle tarvikuga.
Täiendava teabe saamiseks selle tarvikuga
ühilduvate DEWALTi elektritööriistade
kohta saate, kui võtate ühendust kohaliku
edasimüüjaga, kasutate kasutusjuhendi
tagumisel lehel olevaid aadresse või kui
külastate veebilehte www.dewalt.eu.
• Ärge kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes.
• Ärge lubage kasutada tööriistana. Olla väga
tähelepanelik, kui kasutavad lapsed või laste
läheduses.
• Kasutada vastavalt kasutusjuhendis toodid
kirjeldusele. Kasutada vaid tootja soovitatud
tarvikuid.
• Ärge pange avadesse ühtegi objekti. Ärge
kasutage, kui ükski ava on blokeeritud; hoidke
tolmust, kiududest, juustest ja mis tahes muust
vaba, sest need takistavad õhuvoolu.
7
EESTI KEEL
• Hoidke juukseid, lodevaid riideid, sõrmi ja kõiki
teisi kehaosi avadest ja liikuvatest osadest
eemal.
• Ärge kasutage süttivate või põlevate vedelike,
nagu bensiini, üleskorjamiseks ega kasutage
piirkondades, kus need võiksid olla.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Äratõmbe teleskoopsüsteem:
1 Külgkäepide
1 Külgkäepideme diameetri vähendusadapter
1 Äratõmbe pea-/tolmuhari
1 Teleskoop koos sügavuse reguleerliuguriga
1 Tolmuvoolik
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Teleskoop
b. Tolmuvoolik
c. Pikkuse reguleernupp
d. Sügavuse reguleernupp
e. Äratõmbe pea
f. Tolmuhari
g. Külgkäepide
h. Adapter
KASUTUSOTSTARVE
D25301D äratõmbe teleskoop on loodud tolmu
eemaldamiseks, kui kasutate professionaalset
haamerpuuri müüritisel või betoonil, ning
koos tahkete puuriteradega, mis on kinnitatud
elektritööriista külge. ÄRGE kasutage plasti, puidu
või metalli puurimisel.
See äratõmbe teleskoopsüsteem sobib enamiku
DEWALTi juhtmeta ja juhtmega SDS Plus®
tööriistadega. Täiendava teabe saamiseks selle
tarvikuga ühilduvate DEWALTi elektritööriistade
kohta saate, kui võtate ühendust kohaliku
edasimüüjaga, kasutate kasutusjuhendi tagumisel
8
lehel olevaid aadresse või kui külastate veebilehte
www.dewalt.eu.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Äratõmbe teleskoopsüsteem on professionaalsete
elektritööriistadega kasutatav tarvik.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada
ja ühendus tuleb akupatareiga
katkestada. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Teleskoobi ja külgkäepideme
kinnitamine ja eemaldamine
TELESKOOBI JA KÜLGKÄEPIDEME
KINNITAMINE (JOONIS 1–3)
1. Eemaldage puuritera, külgkäepide ja
sügavuse reguleervarras, kui need on tööriista
külge kinnitatud.
2. Kui tööriista nina (i) on väiksem kui 43 mm, on
vaja külgkäepideme kinnitamiseks adapterit.
KUI ON VAJA ADAPTERIT
a. Avage kaasa antud adapter (h) ja kinnitage
tööriista nina (i) külge.
MÄRKUS: Adapter libiseb tööriistal edasi ja
tagasi.
b. Asetage kaasa antud külgkäepideme
(g) avatud ots adapterile ja keerake
külgkäepidet, kuni see on kinni.
KUI ADAPTERIT EI OLE VAJA
Asetage kaasa antud külgkäepideme avatud
ots tööriista ninale ja keerake külgkäepidet,
kuni see on kinni.
3. Viige äratõmbe teleskoop (a)
külgkäepidemega kohakuti ja seejärel vajutage
äratõmbe teleskoop külgkäepideme vastu,
kuni vedruga nupp (j) äratõmbe teleskoobi
oma kohal lukustab.
4. Sisestage tolmuvooli (b) äratõmbeteleskoopi
ja tolmuimejasse (ei sisalda), nagu joonisel
3 näidatud.
EESTI KEEL
TELESKOOBI JA KÜLGKÄEPIDEME
EEMALDAMINE
1. Teleskoobi eemaldamiseks vajutage vedruga
nuppu (j) ja eemaldage teleskoop.
2. Keerake külgkäepidet (g), et vabastada, ja
libistage tööriista ninalt maha.
3. Kui kasutati adapterit (h), siis avage ja
eemaldage adapter tööriista ninalt.
KASUTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada
ja ühendus tuleb akupatareiga
katkestada. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
ja ühendus tuleb akupatareiga
katkestada. Juhuslik käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Teie DEWALTi äratõmbe teleskoopsüsteem on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldamise juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet
regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTi
varuosasid.
Tolmuharja vahetamine
(joonis 7)
HOIATUS: Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
Tolmuhari kulub kasutamise ajal ja see tuleb välja
vahetada.
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
1. Eemaldage vedrurõngas (k), kasutades
vedrurõnga tange.
HOIATUS: Lugege kasutusjuhend alati
läbi ja kasutage tööriista alati vastavalt
tööriista kasutusjuhendis toodud
juhistele.
2. Asetage tolmuhari (f) tagasi.
Puurimissügavuse seadmine
(joonis 5)
Vajutage sügavuse reguleernuppu (d), mis
on esiliuguri peal, ja liigutage see soovitud
puurisügavuseni. Vabastage nupp.
Puurimispikkuse reguleerimine (joonised 4, 6)
1. Seostage sobiv puuriotsak.
2. Hoidke äratõmbe pead (e) seina vastas
(joonis 4).
3. Vajutage tööriista, et puuri teravik puutuks
pinda.
4. Vajutage pikkuse reguleernuppu (c), mis on
tagaliuguri peal, ja liigutage seda vastavalt
soovitud pikkusele. Vabastage nupp.
5. Tõmmake tööriista koost õrnalt seinalt tagasi,
hoolitsedes selle eest, et vedruga mehhanism
ei vabane.
HOOLDAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada
3. Asetage tagasi vedrurõngas.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS: Teisi tarvikuid peale
DEWALTi poolt pakutavate ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste tarvikute kasutamine käesoleva
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuse
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
tarvikuid.
9
EESTI KEEL
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ D25301D
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Контактное давление
Макс. ход сверла
Макс. диаметр сверла
Н
мм
мм
D25301D
60
150
16
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы
снизить риск возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
приспособления внимательно прочтите
данное руководство по эксплуатации. Также
прочтите руководство по эксплуатации
электроинструмента, который будет
использоваться с данным приспособлением.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
Не разрешайте детям прикасаться
к инструменту или удлинительному
кабелю. Дети, не достигшие 16-ти
летнего возраста, должны находиться
под наблюдением.
3. Используйте инструмент по
назначению.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Электроинструмент работает надежно
и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
ВНИМАНИЕ: Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
рекомендованных в данным
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
Дополнительные правила
безопасности при использовании систем пылеудаления
• Не используйте приспособление при
сверлении древесины, стали или
пластмасс.
• Не используйте приспособление
в работах по сверлению коронками.
• Не используйте приспособление
в долбежных работах.
• Используйте с данным приспособлением
только электроинструменты,
рекомендованные DEWALT.
Дополнительную информацию об
электроинструментах DEWALT,
совместимых с данным приспособлением,
Вы сможете получить в авторизованном
сервисном центре (адреса центров
указаны в конце данного руководства по
эксплуатации) или по адресу в интернете
www.dewalt.eu.
• Не используйте приспособление во
влажной среде.
• Не используйте приспособление
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
данного приспособления детьми или в их
присутствии.
• Используйте приспособление только
согласно назначению, описанному
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте только те дополнительные
принадлежности, которые рекомендованы
производителем.
• Не вставляйте никакие предметы
в отверстия приспособления. Не
используйте приспособление, если
заблокировано какое-либо из его
отверстий; следите, чтобы в отверстия
не попадала пыль, пух, волосы и пр.
объекты, способные снизить воздушный
поток.
• Следите за тем, чтобы волосы,
свободная одежда, пальцы и части тела
находились на расстоянии от отверстий
и движущихся частей.
• Не используйте приспособление для
собирания огнеопасных или горючих
12
жидкостей, таких как бензин, и не
используйте приспособление в местах их
возможного присутствия.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Телескопическая система пылеудаления:
1 Боковая рукоятка
1 Зажим для уменьшения диаметра
боковой рукоятки
1 Головная часть пылеотвода/щетка для
удаления пыли
1 Телескопическая труба с механизмом
регулировки глубины сверления
1 Шланг для пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Телескопическая труба
b. Шланг для пылеудаления
c. Кнопка ограничителя длины бура
d. Кнопка ограничителя глубины сверления
e. Головная часть пылеотвода
f. Щетка для удаления пыли
g. Боковая рукоятка
h. Зажим
НАЗНАЧЕНИЕ
Телескопическая система пылеудаления
D25301D предназначена для удаления пыли
в ходе профессиональных работ по ударному
сверлению в кирпичной кладке или бетоне
с использованием сплошных буров. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление при сверлении
пластмасс, древесины или металла.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данная телескопическая система
пылеудаления подходит для использования
с большинством из электрических или
аккумуляторных инструментов SDS Plus® марки
DEWALT. Дополнительную информацию об
электроинструментах DEWALT, совместимых
с данным приспособлением, Вы сможете
получить в авторизованном сервисном центре
(адреса центров указаны в конце данного
руководства по эксплуатации) или по адресу
в интернете www.dewalt.eu.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление
во влажных условиях или при наличии
в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Телескопическая система пылеудаления
является дополнительным приспособлением
для использования с профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к приспособлению. Неопытные пользователи
должны использовать данное приспособление
под руководством опытного инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте электроинструмент и извлекайте аккумулятор
или отключайте от источника
питания перед каждой операцией
регулировки или снятием/установкой принадлежностей или
насадок. Непреднамеренный запуск
может привести к получению травмы.
Установка и снятие телескопической трубы и боковой
рукоятки
УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
И БОКОВОЙ РУКОЯТКИ (РИС. 1-3)
1. Извлеките сверло и снимите боковую
рукоятку и стержень ограничителя глубины
сверления, если они установлены на
приспособлении.
2. Если носовая часть инструмента (i) менее
43 мм, для установки боковой рукоятки
потребуется зажим.
ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЖИМ
a. Раскройте зажим (h), входящий
в комплект поставки, и закройте его на
носовой части инструмента (i).
ПРИМЕЧАНИЕ: Зажим будет
передвигаться по инструменту впередназад.
b. Установите на зажим кольцо боковой
рукоятки (g) и поворачивайте рукоятку,
пока она не будет полностью затянута.
ЕСЛИ ЗАЖИМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Установите на носовую часть
инструмента кольцо боковой рукоятки (g)
и поворачивайте рукоятку, пока она не
будет полностью затянута.
3. Удерживая телескопическую трубу (а)
вровень с боковой рукояткой, надавите ею
на рукоятку , пока оснащенная пружиной
кнопка (j) не зафиксирует телескопическую
трубу на месте.
4. Вставьте шланг (b) в телескопическую трубу
и пылесос (не входит в комплект поставки),
как показано на рисунке 3.
СНЯТИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
И БОКОВОЙ РУКОЯТКИ
1. Нажмите на оснащенную пружиной кнопку
(j) и снимите телескопическую трубу.
2. Поверните боковую рукоятку (g), чтобы
ослабить ее затяжку, и сдвиньте ее
с носовой части инструмента.
3. Если был использован зажим (h), раскройте
его и снимите с носовой части инструмента.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор или
отключайте от источника
питания перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Всегда читайте
руководство по эксплуатации
инструмента и используйте
инструмент в соответствии
с указаниями.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройка глубины сверления (Рис. 5)
Нажмите на кнопку ограничителя глубины (d),
расположенную в верхней части переднего
стержня, и передвиньте ее на необходимую
глубину сверления. Отпустите кнопку.
Регулировка длины бура
(Рис. 4, 6)
В процессе использования щетка для удаления
пыли изнашивается и подлежит замене.
1. Снимите пружинное стопорное кольцо
(k) при помощи щипцов для пружинных
стопорных колец.
2. Установите новую щетку для удаления
пыли (f).
3. Установите пружинное стопорное кольцо на
место.
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Прижмите головную часть пылеотвода (е)
к стене (Рис. 4).
3. Нажмите на инструмент, чтобы наконечник
бура коснулся поверхности.
4. Нажмите на кнопку ограничителя длины (с),
расположенную в верхней части заднего
стержня, и передвиньте ее на необходимую
длину бура. Отпустите кнопку.
5. Аккуратно отведите инструмент
с приспособлением от стены, следя за тем,
чтобы не сработал пружинный механизм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор или
отключайте от источника
питания перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск может привести
к получению травмы.
Ваша телескопическая система пылеудаления
DEWALT рассчитана на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы
и надежность приспособления увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Используйте только
запасные части DEWALT.
Замена щетки для удаления
пыли (Рис. 7)
ВНИМАНИЕ: Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
14
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и
переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00221693 - 22-11-2013
15
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
ÄRATÕMBE TELESKOOPSÜSTEEM
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 1
©
D25301D
18
Download PDF

advertising