D25301D | DeWalt D25301D DUST EXTRACTION KIT instruction manual

588888-80 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25301D
Obrázek 1
a
b
f
e
c
g
2
h
d
Obrázek 2
g
i
j
a
h
Obrázek 3
b
3
Obrázek 4
e
Obrázek 5
d
4
Obrázek 6
c
Obrázek 7
k
f
5
TELESKOPICKÝ SYSTÉM ODSÁVÁNÍ
PRACHOVÝCH NEČISTOT D25301D
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Kontaktní přítlak
Max. zdvih
Maximální průměr vrtáku
N
mm
mm
D25301D
60
150
16
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při používání tohoto
nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
tento celý návod. Také si prostudujte návod
6
k použití elektrického nářadí, ke kterému bude
tento systém připojen.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Držte z dosahu dětí.
Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo s prodlužovacím kabelem.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat
pouze pod dozorem.
3. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno.
VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu
k obsluze, může představovat riziko
zranění osob.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro systémy
odsávání prachových nečistot
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení pro práci
se dřevem, ocelí či plasty.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení při
jádrovém vrtání.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení při
jádrovém vrtání.
• Používejte toto přídavné zařízení pouye
s doporučeným elektrickým nářadím DEWALT.
Více informací o elektrickém nářadí DEWALT,
které je kompatibilní s tímto přídavným
zařízením obdržíte u vašeho prodejce,
viz seznam adres na konci tohoto návodu
k použití, nebo navštivte internetovou stránku
www.dewalt.eu.
• Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí.
POUŽITÍ VÝROBKU
• Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
Přísný dohled je vyžadován, pokud je zařízení
používáno v blízkosti dětí.
Teleskopický systém odsávání prachových
nečistot D25301D je určen k odsávání prachových
nečistot při profesionálním vrtání s příklepem do
zdiva nebo betonu s instalovanými plnými vrtáky.
NEPOUŽÍVEJTE při vrtání plastů, dřeva nebo
kovu.
• Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Používejte pouze přídavná zařízení
doporučená výrobcem.
• Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud jsou
štěrbiny zaneseny - udržujte je v čistotě
bez zanesených vlasů, cupaniny, prachu
a čehokoli, co může snížit průtok vzduchu.
• Vlasy, volný oděv, prsty a končetiny těla držte
z dosahu otvorů a pohyblivých částí nářadí.
• Nikdy neodsávejte hořlavé nebo zápalné
kapalinami, jako je benzín, a nepoužívejte
tento výrobek na místech, kde by se tyto látky
mohly vyskytovat.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Teleskopický systém odsávání prachu:
1 Boční rukojeť
1 Redukční adaptér objímky pro boční rukojeť
1 Hlavice / kartáč pro odsávání prachu
1 Teleskop s posuvným hloubkovým dorazem
1 Prachová hadice
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Teleskop
b. Prachová hadice
Tento teleskopický systém odsávání prachových
nečistot lze použít u většiny elektrického nářadí
DEWALT SDS Plus®, jak akumulátorového,
tak i kabelového provedení. Více informací
o elektrickém nářadí DEWALT které je kompatibilní
s tímto přídavným zařízením obdržíte u vašeho
prodejce, viz seznam adres na konci tohoto
návodu k použití, nebo navštivte internetovou
stránku www.dewalt.eu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Teleskopický systém odsávání prachových
nečistot je přídavné zařízení určené k použití
s profesionálním elektrickým nářadím.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí, vyjměte z něj akumulátor, či
nářadí odpojte od zdroje napájení.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
Nasazení a sejmutí teleskopu
a boční rukojeti
MONTÁŽ TELESKOPU A BOČNÍ RUKOJETI
(OBR. 1-3)
1. Pokud jsou k nářadí připevněny, sejměte vrták,
boční rukojeť a tyč hloubkového dorazu.
2. Pokud je přední část nástroje (i) kratší jak
43 mm, k nasazení boční rukojeti je nutné
použít adaptér.
c. Tlačítko nastavení délky
POKUD JE POTŘEBA POUŽÍT ADAPTÉR
d. Tlačítko hloubkového dorazu
a. Rozevřete dodaný adaptér (h) a stáhněte jej
okolo přední části vrtačky (i).
e. Hlava odsávání prachu
f. Prachový kartáč
g. Boční rukojeť
POZNÁMKA: Adaptér bude po nářadí
klouzat směrem vpřed a vzad.
h. Adaptér
7
b. Otevřený konec dodané boční rukojeti (g)
nasuňte na adaptér a otáčením rukojeť
dotáhněte.
Nastavení délky vrtáku (obr. 4,
6)
POKUD NENÍ TŘEBA POUŽÍT ADAPTÉR
1. Upněte příslušný vrták.
Otevřený konec dodané boční rukojeti nasuňte
na přední část vrtačky a otáčením rukojeť
dotáhněte.
2. Hlavu odsávání prachu (e) opřete o stěnu
(obr. 4).
3. Srovnejte teleskop pro odsávání prachových
nečistot (a) s boční rukojetí a poté teleskop
zatlačte do boční rukojeti až tlačítko zámku
s pružinovým mechanismem (j) zaskočením
zajistí teleskop ve své poloze.
4. Do teleskopu pro odsávání prachových
nečistot zasuňte prachovou hadici (b) a podle
obrázku 3 připojte vysavač (není součástí
dodávky).
3. Přitlačte vrtačku tak, aby se vrták dotýkal
stěny.
4. Stiskněte tlačítko nastavení délky (c) na
vrchní straně zadní části posuvu a nastavte
požadovanou délku. Uvolněte tlačítko.
5. Sestavu vrtačky mírně odtáhněte od stěny tak
aby se pružinový mechanismus neuvolnil.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí, vyjměte z něj akumulátor, či
nářadí odpojte od zdroje napájení.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
SEJMUTÍ TELESKOPU A BOČNÍ RUKOJETI
1. Teleskop sejmete tak, že stisknete tlačítko
zámku s pružinovým mechanismem (j)
a teleskop vysunete ven.
2. Otáčením boční rukojeť (g) povolte a vysuňte
z přední části vrtačky.
3. Pokud byl použit adaptér (h), rozevřete jej
a stáhněte z přední části vrtačky.
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí, vyjměte z něj akumulátor, či
nářadí odpojte od zdroje napájení.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Vždy se seznamte
s návodem k obsluze dodaným
s nářadím a při obsluze nářadí se řiďte
pokyny v něm uvedenými.
Váš systém pro odsávání prachových nečistot
DEWALT byl zkonstruován tak, aby pracoval co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám
zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
náhradní díly DEWALT.
Výměna prachového kartáče
(obr. 7)
VAROVÁNÍ: Při provádění tohoto
úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
Prachový kartáč se během použití opotřebuje a je
třeba jej vyměnit.
1. Příslušnými kleštěmi sejměte pojistný kroužek.
2. Prachový kartáč (f) vyměňte.
3. Nasaďte pojistný kroužek zpět.
Nastavení hloubky vrtání
(obr. 5)
Stiskněte tlačítko hloubkového dorazu (d) na
vrchní straně posuvu a nastavte požadovanou
hloubku vrtání. Uvolněte tlačítko.
8
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina; nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
zst00240806 - 15-07-2014
9
SOUPRAVA ZAŘÍZENÍ K ODSÁVÁNÍ PRACHU 1
©
D25301D
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising