D25301D | DeWalt D25301D DUST EXTRACTION KIT instruction manual

511111-21 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25301D
Obrázok 1
a
b
f
e
c
g
2
h
d
Obrázok 2
g
i
j
a
h
Obrázok 3
b
3
Obrázok 4
e
Obrázok 5
d
4
Obrázok 6
c
Obrázok 7
k
f
5
TELESKOPICKÝ SYSTÉM ODSÁVANIA
PRACHOVÝCH NEČISTÔT D25301D
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Kontaktný prítlak
N
Max. zdvih
mm
Maximálny priemer vrtáka mm
D25301D
60
150
16
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri používaní tohto
náradia vždy dodržujte platné
bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
6
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod. Taktiež si preštudujte návod na
použitie elektrického náradia, ku ktorému bude
tento systém pripojený.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Držte z dosahu detí.
Nedovoľte deťom, aby sa dostali do kontaktu
s náradím alebo s predlžovacím káblom.
Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náradie
obsluhovať iba pod dozorom.
3. Používajte iba vhodné náradie.
Určené použitie tohto náradia je opísané
v tomto návode. Nepreťažujte malé náradia
alebo príslušenstvá pri práci, na ktorú je
určené výkonnejšie náradie. Práca bude
vykonaná lepšie a bezpečnejšie s takým
typom náradia, ktoré je na daný účel určené.
VAROVANIE: Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo prídavných
zariadení, alebo akékoľvek iné
využitie tohto náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie, môže
predstavovať riziko zranenia osôb.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre systémy
odsávania prachových nečistôt
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie na
prácu s drevom, oceľou či plastmi.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie pri
jadrovom vŕtaní.
• Používajte toto prídavné zariadenie iba
s odporúčaným elektrickým náradím DEWALT.
Viac informácií o elektrickom náradí DEWALT,
ktoré je kompatibilné s týmto prídavným
zariadením dostanete u Vášho predajcu pozrite zoznam adries na konci tohto návodu
na použitie, alebo navštívte internetovú
stránku www.dewalt.eu.
• Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí.
g. Bočná rukoväť
• Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
Prísny dohľad je vyžadovaný, pokiaľ je
zariadenie používané v blízkosti detí.
h. Adaptér
• Použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Používajte iba prídavné zariadenia
odporúčané výrobcom.
• Nevkladajte do otvorov žiadne predmety.
Výrobok nikdy nepoužívajte, pokiaľ sú
štrbiny zanesené - udržujte ho v čistote bez
zanesených vlasov, prachu a čohokoľvek, čo
môže znížiť prietok vzduchu.
• Vlasy, voľný odev, prsty a končatiny tela držte
z dosahu otvorov a pohyblivých častí náradia.
• Nikdy neodsávajte horľavé alebo zápalné
kvapaliny, ako je benzín a nepoužívajte tento
výrobok na miestach, kde by sa tieto látky
mohli vyskytovať.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Teleskopický systém odsávania prachu:
1 Bočnú rukoväť
1 Redukčný adaptér objímky pre bočnú
rukoväť
1 Hlavicu / kefu na odsávanie prachu
1 Teleskop s posuvným hĺbkovým dorazom
1 Prachovú hadicu
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Teleskop
b. Prachová hadica
c. Tlačidlo nastavenia dĺžky
d. Tlačidlo hĺbkového dorazu
e. Hlava odsávania prachu
f. Prachová kefa
POUŽITIE VÝROBKU
Teleskopický systém odsávania prachových
nečistôt D25301D je určený na odsávanie
prachových nečistôt pri profesionálnom
vŕtaní s príklepom do muriva alebo betónu
s inštalovanými plnými vrtákmi. NEPOUŽÍVAJTE
pri vŕtaní plastov, dreva alebo kovu.
Tento teleskopický systém odsávania
prachových nečistôt je možné použiť s väčšinou
elektrického náradia DEWALT SDS Plus®, ako
akumulátorového, tak aj káblového vyhotovenia.
Viac informácií o elektrickom náradí DEWALT, ktoré
je kompatibilné s týmto prídavným zariadením
dostanete u Vášho predajcu, pozrite zoznam
adries na konci tohto návodu na použitie, alebo
navštívte internetovú stránku www.dewalt.eu.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Teleskopický systém odsávania prachových
nečistôt je prídavné zariadenie určené na použitie
s profesionálnym elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva, z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia,
náradie vždy vypnite, vyberte z neho
akumulátor alebo náradie odpojte
od zdroja napájania. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Nasadenie a sňatie teleskopu
a bočnej rukoväti
MONTÁŽ TELESKOPU A BOČNEJ RUKOVÄTI
(OBR. 1-3)
1. Ak sú k náradiu pripevnené, snímte vrták,
bočnú rukoväť a tyč hĺbkového dorazu.
2. Ak je predná časť nástroja (i) kratšia než
43 mm, na nasadenie bočnej rukoväti je nutné
použiť adaptér.
AK JE POTREBNÉ POUŽIŤ ADAPTÉR
a. Roztvorte dodaný adaptér (h) a stiahnite ho
okolo prednej časti vŕtačky (i).
7
POZNÁMKA: Adaptér bude po náradí kĺzať
smerom dopredu a dozadu.
b. Otvorený koniec dodanej bočnej rukoväti
(g) nasuňte na adaptér a otáčaním rukoväť
dotiahnite.
AK NIE JE POTREBNÉ POUŽIŤ ADAPTÉR
Otvorený koniec dodanej bočnej rukoväti
nasuňte na prednú časť vŕtačky a otáčaním
rukoväť dotiahnite.
3. Vyrovnajte teleskop na odsávanie prachových
nečistôt (a) s bočnou rukoväťou a potom
teleskop zatlačte do bočnej rukoväti až
tlačidlo zámky s pružinovým mechanizmom (j)
zaskočením zaistí teleskop v jeho polohe.
4. Do teleskopu na odsávanie prachových
nečistôt zasuňte prachovú hadicu (b) a podľa
obrázku 3 pripojte vysávač (nie je súčasťou
dodávky).
SŇATIE TELESKOPU A BOČNEJ RUKOVÄTI
1. Teleskop snímete tak, že stlačíte tlačidlo
zámky s pružinovým mechanizmom (j)
a teleskop vysuniete von.
2. Otáčaním bočnú rukoväť (g) povoľte a vysuňte
z prednej časti vŕtačky.
3. Ak bol použitý adaptér (h), roztvorte ho
a stiahnite z prednej časti vŕtačky.
POUŽITIE
Nastavenie hĺbky vŕtania
(obr. 5)
Stlačte tlačidlo hĺbkového dorazu (d) na vrchnej
strane posuvu a nastavte požadovanú hĺbku
vŕtania. Uvoľnite tlačidlo.
Nastavenie dĺžky vrtáka
(obr. 4, 6)
1. Vložte vhodný vrták.
2. Hlavu odsávania prachu (e) oprite o stenu
(obr. 4).
3. Pritlačte vŕtačku tak, aby sa vrták dotýkal
steny.
4. Stlačte tlačidlo nastavenia dĺžky (c) na
vrchnej strane zadnej časti posuvu a nastavte
požadovanú dĺžku. Uvoľnite tlačidlo.
5. Zostavu vŕtačky mierne odtiahnite od steny tak
aby sa neuvoľnil pružinový mechanizmus.
ÚDRŽBA
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva, z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia,
náradie vždy vypnite, vyberte z neho
akumulátor alebo náradie odpojte
od zdroja napájania. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva, z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia,
náradie vždy vypnite, vyberte z neho
akumulátor alebo náradie odpojte
od zdroja napájania. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Váš systém na odsávanie prachových nečistôt
DEWALT bol skonštruovaný tak, aby pracoval
čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Výmena prachovej kefy (obr. 7)
VAROVANIE: Vždy sa zoznámte
s návodom na obsluhu dodaným
s náradím a pri obsluhe náradia sa
riaďte pokynmi v ňom uvedenými.
VAROVANIE: Používajte iba náhradné
dielce DEWALT.
VAROVANIE: Pri vykonávaní tohto
úkonu údržby používajte schválenú
ochranu zraku a schválený respirátor.
Prachová kefa sa počas použitia opotrebuje a je
potrebné ju vymeniť.
1. Príslušnými kliešťami snímte poistný krúžok.
2. Prachovú kefu (f) vymeňte.
3. Nasaďte poistný krúžok späť.
8
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina; nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať alebo
ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
zst00240831 - 15-07-2014
9
SÚPRAVA ZARIADENÍ NA ODSÁVANIE PRACHU 1
©
D25301D
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising