GSL700 | Black&Decker GSL700 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-58 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše akumulátorové zahradnické nůžky na živý plot
Black & Decker jsou určeny ke stříhání trávy, živého
plotu, keřů a hustého podrostu. Tento výrobek je určen
pouze pro použití v domácnosti.
f.
Vaše nabíječka Black & Decker je určena k nabíjení
akumulátorů Black & Decker dodaných s tímto nářadím.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení „elektrické nářadí“
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí kabel) nebo
nářadí napájené z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek
světla v jeho okolí může vést ke způsobení nehody.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, jež může
vést ke vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Odvrácení
pozornosti může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Napájecí kabel
držte z dosahu tepelných zdrojů, oleje, ostrých
hran nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
kabelu určeného k venkovnímu použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím
okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a s elektrickým nářadím pracujte vždy s rozvahou.
S elektrickým nářadím nepracujte, pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných
látek, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s tímto nářadím může přivodit vážné zranění.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte prostředky k ochraně zraku. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách snižuje riziko úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí, před nasunutím akumulátoru
a před přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení nářadí s prstem
na hlavním vypínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na pohyblivých částech nářadí mohou vést
ke způsobení úrazu.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volné šaty, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při
použití správného typu elektrického nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
je od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte podle uvedených pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka určená pro určitý druh akumulátoru může
být nebezpečná při nabíjení jiného typu akumulátoru.
Používejte výhradně akumulátory doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů baterií může
způsobit požár nebo zranění.
Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné
drobné kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie.Zkratování kontaktů
baterie může způsobit spáleniny nebo požár.
Při nesprávném skladování může z akumulátoru
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může
způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
♦
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se nůžek na živý plot.
♦
♦
přepravy nebo při uložení vždy na čepel nasaďte
pouzdro. Správná manipulace se zahradnickými
nůžkami snižuje možnost úrazu ostřím čepele.
Napájecí kabel držte z dosahu oblasti střihání.
Během práce může dojít ke skrytí napájecího kabelu
uvnitř keře a lze jej čepelí přeseknout.
Elektrické nářadí držte pouze za izolované rukojeti, protože může dojít ke kontaktu řezné čepele
se skrytým napájecím kabelem. Při kontaktu s „živým“ vodičem se neizolované kovové části nářadí
stanou také „živé“ a mohou tak obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Použití jakéhokoliv jiného příslušenství
nebo přídavných zařízení, nebo provádění jakéhokoliv jiného využití tohoto přístroje, než je popsáno
v tomto návodu k použití, může mít za následek
riziko poranění osob nebo škody na majetku.
Pokud jste dříve se zahradními nůžkami nepracovali,
doporučujeme vám spolu s prostudováním této příručky i provedení praktické instruktáže se zkušeným
uživatelem.
Během chodu se nikdy nedotýkejte čepelí.
Nikdy se nepokoušejte silou zastavit kmitající čepele.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se čepele
zcela nezastaví.
Čepele pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny či opotřebeny. Pokud jsou čepele poškozeny,
s nářadím nepracujte.
Během ořezávání se vyhýbejte tvrdým předmětům
(např. kovovým drátům, zábradlí). Pokud neúmyslně zachytíte jakýkoliv takový předmět, okamžitě
vypněte nářadí a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Pokud nářadí začne neobvykle vibrovat, okamžitě
jej vypněte a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Pokud dojde k zaseknutí čepele, okamžitě nářadí
vypněte.
Po skončení práce čepel zakryjte dodaným ochranným pouzdrem. Nářadí uložte a ujistěte se, zda není
čepel odkryta.
Při použití nářadí vždy zajistěte, aby byly všechny
kryty na svém místě. Nikdy neprovozujte nářadí
nekompletně sestavené nebo s neschválenými
úpravami.
Zabraňte použití nářadí dětmi.
Při práci ve vyšších částech keřů dávejte pozor na
padající úlomky.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Veškeré části vašeho těla držte z dosahu řezných čepelí. Neodstraňujte odřezané části nebo
nepřidržujte řezaný materiál pokud jsou řezné
čepele v chodu. Při odstraňování zaseknutých
částí materiálu se ujistěte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné zranění.
Akumulátorové zahradnické nůžky přenášejte
držením za rukojeť se zastavenou čepelí. Během
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se zahradních nůžek
♦
5
Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovaly
děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito
pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk osoby
používající toto zařízení.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za úrazy
a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich majetku.
Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, obzvláště děti, nebo domácí
zvířata.
Zařízení používejte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále
čisté a průchozí.
Používejte pouze příslušenství a náhradní díly
doporučené výrobcem.
Pravidelně zařízení kontrolujte a provádějte údržbu.
Zařízení nechejte opravit pouze v autorizovaném
servise.
Dávejte pozor na ostré čepele. Po vypnutí
motoru se budou čepele ještě chvíli pohybovat.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky. Udržujte
ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro
akumulátory a nabíječky
Akumulátory
♦
Nikdy se nepokoušejte z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
♦
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦
Neskladujte akumulátory v prostorách, kde může
teplota přesáhnout 40°C.
♦
Dobíjejte pouze při okolní teplotě v rozmezí 10°C až
40°C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím. Použití nesprávné nabíječky může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí
akumulátoru.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění
a požáru.
♦
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
♦
Při extrémních podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Zpozorujete-li na povrchu akumulátoru kapalinu, opatrně ji setřete hadrem. Zabraňte
kontaktu pokožky s touto kapalinou.
♦
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou, nebo
pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
Bezpečnost jiných osob
♦
♦
Toto zařízení není určeno pro použití osobami
(včetně dětí), se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit
zranění osob nebo hmotné škody. Dojde-li ke kontaktu
s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte vodou.
Dochází-li k zčervenání, bolesti nebo podráždění, vyhledejte lékařské ošetření. Jsou-li touto kapalinou zasaženy
oči, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou
a vyhledejte lékařské ošetření.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které
je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro specifické napájecí napětí.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti odpovídá
napájecímu napětí na výrobním štítku nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou vyznačeny následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí
být obsluha obeznámena s tímto návodem
k obsluze.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit poranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
6
♦
♦
♦
♦
Black & Decker, aby bylo zabráněno způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
Nesnažte se nabíječku demontovat.
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
V průběhu nabíjení musí být zařízení / nářadí /
akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Odpojení nabíjecího konektoru z držáku na zeď
(obr. C)
Nářadí je možné dobíjet bez použití držáku na zeď.
Nabíjecí konektor lze připojit přímo k nářadí.
♦
Ze zadní strany držáku na zeď odstraňte šrouby.
♦
Držák na zeď otevřete tak, že vysunete zadní část
(8) z přední (9).
♦
Z držáku na zeď vyjměte nabíjecí konektor.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Nasazení a sejmutí čepele (obr. D & E)
Prořezávací čepel (4) je určena k prořezávaní travin
a plevele. Zarovnávací čepel (5) je určena k řezání
živých plotů a keřů.
♦
Odstraňte kryt čepele.
♦
Stlačte a přidržte uvolňovací tlačítko čepele (3) ve
směru šipky (obr. D1).
♦
Kryt čepele (10) posuňte směrem vzad a ven
(obr. D2).
♦
Nasaďte nůž na kolíky.
♦
Přidržujte nůž usazený na kolících (obr. E1), nasaďte zpět kryt (10) a posuňte jej směrem dopředu
(obr. E2).
Poznámka: Srovnání nože s vodicím kolíkem není nutné.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Jakmile dojde opět
k poklesu okolní teploty, nabíječka opět obnoví
svou funkci.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení je elektricky odpojeno od výstupu
transformátoru.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutné použití zemnícího
vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
v síti odpovídá napájecímu napětí na výrobním
štítku nářadí.
♦
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a dále ve
všech případech, kdy již nemá při provádění pracovních
operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li akumulátor poprvé
nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití
zhruba na 80 % celkové kapacity. Plné kapacity dosáhne
akumulátor až po několika cyklech nabití a vybití. Při
nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hlavní spínač (zapnuto / vypnuto)
Pojistné tlačítko
Uvolňovací tlačítko čepele
Prořezávací čepel (GSL200/ GSL360/ GSL700)
Zarovnávací čepel (GSL300/ GSL360/ GSL700)
Indikátor nabíjení
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 10 °C nebo pokud přesáhne 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Nářadí může být k nabíječce připojeno libovolně dlouhou dobu. Maximální životnosti akumulátoru dosáhnete
tak, že ji ponecháte připojenu k nabíječce i když nářadí
nebude používáno. Pokud je akumulátor nabit, spotřeba
nabíječky je zanedbatelná.
Sestavení
Varování! Vyvarujte se v průběhu sestavování nářadí
náhodného sepnutí hlavního spínače.
Nabíjení v držáku na zeď (obr. F)
♦
Nářadí zavěste na držák (11).
♦
Nabíječku připojte k síti.
Montáž držáku na zeď (obr. A & B)
Držák na zeď lze využít k praktickému uložení nářadí
a zároveň pro místo k jeho nabíjení.
♦
Držák přišroubujte ke zdi tak, že šrouby budou
procházet danými otvory.
♦
Nářadí zavěste na držák.
♦
Nabíječku připojte k síti a ujistěte se, zda se indikátor
nabíjení (6) rozsvítí (obr. A).
♦
Podle potřeby náhradní čepel zavěste na dva spodní
háčky (7) (obr. B).
Varování! Při montáži držáku na zeď dejte pozor na
poškození napájecího kabelu.
Nabíjení z konektoru nabíječky (obr. G)
Konektor nabíječky je opatřen zámky, aby nebylo možné
použít nesprávný typ nabíječky.
♦
Konektor nabíječky (12) zasuňte do zdířky na zadní
straně nářadí.
♦
Nabíječku připojte k síti.
GSL200/GSL300/GSL360 - Nabíjení akumulátoru
♦
Akumulátor nabijte
Při nabíjení baterie svítí indikátor nabíjení (6). Jakmile
bude baterie zcela nabita, indikátor nabíjení zhasne.
7
GSL700 - Nabíjení akumulátoru
♦
Akumulátor nabijte
Během nabíjení baterie indikátor nabíjení (6) bliká. Po
úplném dobití indikátor nabíjení zhasne. Pokud se během
nabíjení objeví potíže, červený indikátor nabíjení začne
rychle blikat. Pokud se při nabíjení objeví potíže, připojte
konektor nabíječky přímo k nářadí bez použití držáku na
zeď. Pokud problém s nabíjením stále setrvává, odpojte
nabíječku od sítě a předejte ji autorizovanému servisu
k opravě.
♦
♦
Údržba
Váš výrobek / nářadí Black & Decker napájený z akumulátoru / napájecím kabelem byl navržen tak, aby měl
dlouhou životnost společně s minimálními nároky na
údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí
na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
Zapnutí
♦
Stlačte a přidržte pojistné tlačítko (2) směrem
doprava nebo doleva a poté stlačte hlavní spínač
(zapnuto / vypnuto) (1).
♦
Pojistné tlačítko uvolněte.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo v případě, kdy je výrobek/nářadí vybaveno
snímatelnou baterií, proveďte vypnutí výrobku/
nářadí a vyjmutí baterie.
♦
Nebo v případě, kdy je výrobek/nářadí vybaveno
integrovanou baterií, nechejte baterii při provozu
zcela vybít a potom výrobek/nářadí vypněte.
♦
Před čištěním nabíječky ji odpojte od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦
Měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem pravidelně čistěte větrací otvory vašeho zařízení / nabíječky.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
♦
Po každém použití pečlivě očistěte čepele. Po čištění
naneste na čepele olejový film, aby nerezavěly.
Vypnutí
♦
Hlavní spínač (zapnuto / vypnuto) (1) uvolněte.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač
v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití (obr. I & J)
♦
Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí předmět.
Zvláště se vyvarujte zachycení tvrdých předmětů,
jako jsou kovové dráty a zábradlí, mohlo by tak dojít
k poškození čepele.
Pravidelně čepel promazávejte.
Před prvním použitím tohoto nářadí a vždy, když se
vám bude zdát, že nůž začíná osychat, nastříkejte
na nůž tenkou vrstvu lehkého univerzálního oleje.
Sečení trávy
♦
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
♦
Držte nářadí jako na uvedeném obr. I. Druhou ruku
držte z dosahu čepele. Zaujměte vhodný postoj tak,
abyste neuklouzli. Nepřetěžujte se.
♦
Pokud sečete vysokou trávu, pracujte po částech
od shora dolů. Trávu sekejte po krátkých kouscích.
♦
Nářadí držte z dosahu tvrdých předmětů a křehkého
porostu.
♦
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
♦
Při sestřihávání těsně u země nářadí lehce skloňte.
Uskladnění
Pokud nebude nářadí po několik měsíců používáno,
je vhodné ponechat akumulátor připojen k nabíječce.
V opačném případě postupujte následovně:
♦
Akumulátor plně nabijte
♦
Nářadí uskladněte na bezpečném a suchém místě.
Skladovací teplota musí být vždy v rozsahu +10 °C
až +40 °C.
♦
Před prvním použitím nářadí po dlouhé době skladování akumulátor opět plně dobijte.
Zarovnávání živých plotů
♦
Nakloňte nářadí mírně tak (až 15° vzhledem k rovině
stříhání), aby hroty nožů směřovaly mírně směrem
k živému plotu (obr. J). Tím se dosáhne vyšší účinnosti řezání.
♦
Začněte seřezáváním vrchní části živého plotu. Držte
nářadí v požadovaném úhlu a rovnoměrně s ním
pohybujte v rovině stříhání. Oboustranná čepel vám
umožňuje provádět řez v kterémkoliv směru.
♦
K dosažení velmi přesného řezu napněte po celé
délce živého keře v požadované výšce provázek.
Provázek použijte jako vodítko a řez provádějte
těsně nad ním.
♦
Zcela plochých stran dosáhnete provedením řezu
směrem ze zdola nahoru ve směru růstu. Mladé
výhonky se při řezu směrem dolů vychylují směrem
ven, a tak vznikají v živém plotu při řezu prohlubně.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
8
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Recyklace napomáhá chránit životní
prostředí a snižuje spotřebu surovin.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 3,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Hodnota akustického tlaku měřená podle normy
EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 66 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 77 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich
provozní životnosti. V rámci této výhodné služby odevzdejte váš dosloužilý výrobek v kterékoliv autorizované
servisní pobočce Black & Decker, kde bude na náklady
výrobce zlikvidován.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ
TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
12
Místo vašeho nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
GSL200/ GSL300/ GSL360/ GSL700
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 607452-15, EN 60335-1.
Akumulátory
2000/14/EC, akumulátorové zahradní nůžky, příloha V
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení provozní životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
Úroveň akustického výkonu podle normy (5) 2000/14/
EC (článek 13):
LWA (naměřená hodnota akustického výkonu) 77 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 80 dB(A)
Technické údaje
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další
informace, kontaktujte prosím společnost Stanley
Europe na následující adrese nebo na adresách, které
jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Napájecí napětí
VDC
Zdvih nožů (naprázdno)
min-1
Délka čepele (prořezávací)
cm
Rozestup čepele (prořezávací) mm
Délka čepele (zarovnávací)
cm
Rozestup čepele (zarovnávací) mm
Doba zabrzdění čepele
s
Hmotnost
kg
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
Napájecí napětí
VDC
Zdvih nožů (naprázdno)
min-1
Délka čepele (prořezávací)
cm
Rozestup čepele (prořezávací) mm
Délka čepele (zarovnávací)
cm
Rozestup čepele (zarovnávací) mm
Doba zabrzdění čepele
s
Hmotnost
kg
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
Záruka
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
905450XX
230
9
100
12
0,15
905527XX
230
10
120
23
0,15
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení objeví
na nářadí Black & Decker závada plynoucí z vady materiálu či vada vzniklá způsobem zpracování, společnost
Black & Decker zaručuje výměnu vadných dílů nebo
výměnu vadného nářadí, aniž by obtěžovala zákazníka
více, než bude nezbytně nutné, za předpokladu, že:
V
V
mA
hod
kg
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident
pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velká Británie
27-03-2012
Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
9
♦
♦
♦
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
Výrobek nebyl vystaven poškození cizími předměty,
látkami nebo nehodami;
Nebyl proveden žádný pokus o opravu nářadí jinými
osobami než personálem autorizovaného servisu
nebo zákaznického servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo vašeho nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde
můžete získat informace o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00198533 - 14-03-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising