GSL700 | Black&Decker GSL700 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-94 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše akumulátorové záhradnícke nožnice na živý plot
Black & Decker sú určené na orezávanie trávy, živého
plotu, krov a hustého porastu. Tento výrobok je určený
iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
e.
f.
Vaša nabíjačka Black & Decker je určená na nabíjanie
akumulátorov Black & Decker dodaných s týmto náradím.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny si uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Označenie "elektrické náradie" vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
prívodný kábel) alebo náradie napájané akumulátormi
(bez kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť k spôsobeniu
nehody.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
Pri práci s elektrickým náradím držte deti a nepovolané osoby mimo jeho dosahu. Odvrátenie
pozornosti môže viesť k strate kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte pri odpájaní náradia od elektrickej siete.
Prívodný kábel držte mimo dosahu tepelných
zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
častí. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla určeného na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutné používať prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť osôb
Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte a o práci
s elektrickým náradím vždy premýšľajte. S elektrickým náradím nepracujte pokiaľ ste unavení
alebo pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s týmto náradím môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach
znižuje riziko úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
k zdroju napätia alebo pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu,
ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu
viesť k spôsobeniu úrazu.
Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť
náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé
vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred vykonáva-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
ním servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a/ alebo vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ
je náradie poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý druh akumulátora môže
byť nebezpečná pri nabíjaní iného typu akumulátora.
Používajte výhradne akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo zranenie.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo iné drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov môže spôsobiť popáleniny
alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne
originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa záhradníckych nožníc na živý plot.
5
Všetky časti Vášho tela držte z dosahu nožov.
Neodstraňujte odrezané časti alebo nepridržujte rezaný materiál pokiaľ sú nože v chode. Pri
odstraňovaní zaseknutých častí materiálu sa
uistite, či je vypínač vo vypnutej polohe. Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto náradím môže
privodiť vážne zranenie.
Akumulátorové záhradnícke nožnice prenášajte
držaním za rukoväť so zastavenými nožmi.
Behom prepravy alebo pri uložení vždy na nože
nasaďte puzdro. Správna manipulácia so záhradníckymi nožnicami znižuje možnosť úrazu ostrím
nožov.
Prívodný kábel držte z dosahu oblasti strihania.
Pri práci môže dôjsť k skrytiu prívodného kábla vo
vnútri kra a mohol by sa nožom preseknúť.
Elektrické náradie držte iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu noža so skrytým prívodným káblom. Pri kontakte s vodičom pod
prúdom sa nechránené kovové časti náradia stanú
vodivé a obsluha tak môže utrpieť zásah elektrickým
prúdom.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo akékoľvek iné využitie
tohto náradia, než je popísané v tomto návode na
použitie, môže mať za následok riziko poranenia
osôb alebo škody na majetku.
Pokiaľ ste skôr so záhradníckymi nožnicami nepracovali, odporúčame Vám spolu s preštudovaním
tejto príručky i vykonanie praktickej inštruktáže so
skúseným užívateľom.
Počas chodu sa nikdy nedotýkajte čepelí nožov.
Nikdy sa nepokúšajte silou zastaviť kmitajúce nože.
Neklaďte náradie na zem, pokým sa nože úplne
nezastavia.
Nože pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené
alebo opotrebované. Pokiaľ sú poškodené, s náradím nepracujte.
Pri orezávaní sa vyhýbajte tvrdým predmetom (napr.
kovovým drôtom, zábradliu). Pokiaľ neúmyselne
zachytíte akýkoľvek taký predmet, okamžite vypnite
náradie a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Pokiaľ náradie začne neobvykle vibrovať, okamžite
ho vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Pokiaľ dôjde k zaseknutiu noža, okamžite náradie
vypnite.
Po skončení práce nože zakryte dodaným ochranným puzdrom. Náradie uložte a uistite sa, či nie sú
nože odkryté.
Pri použití náradia vždy zaistite, aby boli všetky
kryty na svojom mieste. Nikdy nepracujte s náradím
nekompletne zloženým alebo s neschválenými
úpravami.
Zabráňte použitiu náradia deťmi.
Pri práci vo vyšších častiach krov dávajte pozor na
padajúce úlomky.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Štítky na náradí
Na nástroji sú vyobrazené nasledujúce symboly:
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku úrazu
musí byť obsluha oboznámená s týmto návodom na použitie.
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa záhradníckych nožníc.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito
pokynmi. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek
osoby používajúcej toto zariadenie.
Majte na vedomí, že je obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvo týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v jeho blízkosti
nachádzajú ľudia, obzvlášť deti alebo domáce zvieratá.
Náradie používajte iba za denného svetla alebo pri
dobrom umelom osvetlení.
Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále čisté
a priechodné.
Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporučené výrobcom.
Pravidelne zariadenie kontrolujte a robte údržbu.
Zariadenie nechajte opraviť iba v autorizovanom
servise.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Dávajte pozor na ostré nože. Po vypnutí motora
sa budú nože ešte chvíľu pohybovať.
Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky. Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
♦
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
♦
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦
Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Dobíjajte iba pri okolitej teplote v rozmedzí 10 °C až
40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s prístrojom. Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo prehriatie akumulátora.
♦
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v kapitole "Ochrana životného prostredia".
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranení
a požiaru.
♦
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦
Pri extrémnych podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Ak spozorujete na povrchu
akumulátora kvapalinu, opatrne ju zotrite handrou.
Zabráňte kontaktu pokožky s touto kvapalinou.
♦
Ak dôjde ku kontaktu pokožky s touto kvapalinou,
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Bezpečnosť iných osôb
♦
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie času práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
zranenie osôb alebo hmotné škody. Ak dôjde ku kontaktu
elektrolytu s pokožkou, okamžite opláchnite zasiahnuté
miesto. Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo k podráždeniu, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak zasiahne kvapalina oči, okamžite si ich začnite vyplachovať čistou vodou
a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/
EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy aktuálne podmienky použitia
náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté a kedy
beží naprázdno.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená pre špecifické napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výrobnom štítku náradia.
6
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
♦
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
♦
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí sa
vymeniť výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom.
♦
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
♦
Pri nabíjaní musia byť zariadenie/náradie/akumulátory umiestnené na dobre vetranom mieste.
♦
♦
Náradie zaveste na držiak.
Nabíjačku pripojte k sieti a uistite sa, či sa indikátor
nabíjania (6) rozsvieti (obr. A).
♦
Podľa potreby náhradný nôž zaveste na dva spodné
háčiky (7) (obr. B).
Varovanie! Pri montáži držiaka na stenu dajte pozor na
poškodenie prívodného kábla.
Odpojenie nabíjacieho konektora z držiaka na stenu
(obr. C)
Náradie je možné dobíjať bez použitia držiaka na stenu.
Nabíjací konektor je možné pripojiť priamo k náradiu.
♦
Zo zadnej strany držiaka na stenu odstráňte skrutky.
♦
Držiak na stenu otvorte tak, že vysuniete zadnú časť
(8) z prednej (9).
♦
Z držiaka na stenu vyberte nabíjací konektor.
Vybratie a nasadenie noža (obr. D a E)
Prerezávací nôž (4) je určený na prerezávanie tráv
a buriny. Zarovnávací nôž (5) je určený na rezanie živých
plotov a krov.
♦
Odstráňte kryt noža.
♦
Stlačte a pridržte uvoľňovacie tlačidlo noža (3)
v smere šípky (obr. D1).
♦
Kryt noža (10) posuňte smerom vzad a von (obr. D2).
♦
Nasaďte nôž na kolíky.
♦
Pridržujte nôž usadený na kolíkoch (obr. E1), nasaďte späť kryt (10) a posuňte ho smerom dopredu
(obr. E2).
Poznámka: Zarovnanie noža s vodiacim kolíkom nie
je nutné.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Hneď ako dôjde k poklesu
okolitej teploty, nabíjačka opäť obnoví svoju
funkciu.
Bezpečnostný odpájací transformátor. Napájanie je elektricky odpojené od výstupu
transformátora.
Použitie
Elektrická bezpečnosť
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom.
Zamedzte preťažovaniu náradia.
Vaša nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutné použiť zemniaci
vodič. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výrobnom štítku náradia.
♦
♦
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a ďalej
vo všetkých prípadoch, keď už nemá pri vykonávaní
pracovných operácií dostatočný výkon. Ak nabíjate
akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení,
dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Plnú kapacitu dosiahne akumulátor až po niekoľkých
cykloch nabitia a vybitia. Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu akumulátora. ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu závadu.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí sa
vymeniť výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo presiahne 40 °C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24 °C.
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Uvoľňovacie tlačidlo
Uvoľňovacie tlačidlo noža
Prerezávací nôž (GSL200/ GSL360/ GSL700)
Zarovnávací nôž (GSL300/ GSL360/ GSL700)
Indikátor nabíjania
Náradie môže byť k nabíjačke pripojené ľubovoľne dlhú
dobu. Maximálnu životnosť akumulátora dosiahnete tak,
že ho ponecháte pripojený k nabíjačke i keď sa náradie
nebude používať. Pokiaľ je akumulátor nabitý, spotreba
nabíjačky je zanedbateľná.
Montáž
Varovanie! Vyvarujte sa v priebehu monáže náradia
náhodnému zapnutiu hlavného vypínača.
Nabíjanie v držiaku na stene (obr. F)
♦
Náradie zaveste na držiak (11).
♦
Pripojte nabíjačku k sieti.
Montáž držiaka na stenu (obr. A a B)
Držiak na stenu je možné využiť na praktické uloženie
náradia a zároveň ako miesto na jeho nabíjanie.
♦
Držiak priskrutkujte k stene tak, že skrutky budú
prechádzať danými otvormi.
Nabíjanie z konektora nabíjačky (obr. G)
Konektor nabíjačky má zámky, aby nebolo možné použiť
nesprávny typ nabíjačky.
7
♦
Konektor nabíjačky (12) zasuňte do otvoru na zadnej
strane náradia.
Pripojte nabíjačku k sieti.
♦
GSL200/GSL300/GSL360 - Nabíjanie akumulátora
♦
Akumulátor nabite.
Pri nabíjaní akumulátora svieti indikátor nabíjania (6).
Akonáhle bude akumulátor celkom nabitý, indikátor
nabíjania zhasne.
♦
♦
♦
GSL700 - Nabíjanie akumulátora
♦
Akumulátor nabite.
Pri nabíjaní akumulátora indikátor nabíjania (6) bliká.
Po úplnom dobití indikátor nabíjania zhasne. Pokiaľ sa
behom nabíjania objavia potiaže, červený indikátor nabíjania začne rýchlo blikať. Pokiaľ sa pri nabíjaní objavia
problémy, pripojte konektor nabíjačky priamo k náradiu
bez použitia držiaka na stenu. Pokiaľ problém s nabíjaním stále trvá, odpojte nabíjačku od siete a predajte ju
autorizovanému servisu na opravu.
♦
Údržba
Váš výrobok Black & Decker napájaný akumulátorom/
prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Zapnutie a vypnutie (obr. H)
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s akumulátormi:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Alebo v prípade, ak je prístroj vybavený snímateľným
akumulátorom, vypnite ho a vyberte akumulátor.
♦
V prípade, keď je prístroj vybavený integrovaným
akumulátorom, nechajte akumulátor celkom vybiť
a potom prístroj vypnite.
♦
Pred čistením nabíjačky vždy odpojte nabíjačku zo
siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu
okrem pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie
čistiace prostriedky.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
♦
Po každom použití riadne očistite nože. Po čistení
naneste na nože olejový film, aby nezhrdzaveli.
Zapnutie
♦
Stlačte a pridržte poistné tlačidlo (2) smerom doprava alebo doľava a potom stlačte hlavný vypínač (1).
♦
Poistné tlačidlo uvoľnite.
Vypnutie
♦
Hlavný vypínač (1) uvoľnite.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte hlavný vypínač zaistiť
v zapnutej polohe.
Rady na optimálne použitie (obr. I a J)
♦
Na dosiahnutie veľmi presného rezu napnite po celej
dĺžke živého plota v požadovanej výške povraz.
Povraz použite ako vodidlo a rez robte tesne nad
ním.
Celkom ploché strany dosiahnete rezaním smerom
zdola nahor v smere rastu. Mladé výhonky sa pri
reze smerom dole vychyľujú smerom von, a tak
vznikajú v živom plote pri reze priehlbiny.
Dávajte pozor, aby ste nezachytili cudzí predmet.
Zvlášť sa vyvarujte zachyteniu tvrdých predmetov,
ako sú kovové drôty a zábradlia, mohlo by tak dôjsť
k poškozeniu nožov.
Pravidelne nože premazávajte.
Pred prvým použitím tohto náradia a vždy, keď sa
vám bude zdať, že nôž začína osychať, nastriekajte
na nôž tenkú vrstvu ľahkého univerzálneho oleja.
Kosenie trávy
♦
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
♦
Držte náradie ako na uvedenom obr. I. Druhú ruku
držte z dosahu noža. Zaujmite vhodný postoj tak,
aby ste sa nepošmykli. Nenakláňajte sa.
♦
Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach zhora
nadol. Trávu koste po krátkych kúskoch.
♦
Náradie držte z dosahu tvrdých predmetov a krehkého porastu.
♦
Pokiaľ náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
♦
Pri zostrihávaní tesne pri zemi náradie ľahko nakloňte.
Uskladnenie
Pokiaľ sa nebude náradie niekoľko mesiacov používať,
je vhodné ponechať akumulátor pripojený k nabíjačke.
V opačnom prípade postupujte nasledovne:
♦
Akumulátor doplna nabite
♦
Náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
Skladovacia teplota musí byť vždy v rozsahu +10 °C
až +40 °C.
♦
Pred prvým použitím náradia po dlhej dobe skladovania akumulátor opäť doplna dobite.
Zarovnávanie živých plotov
♦
Nakloňte náradie mierne tak (až 15° vzhľadom na
rovinu strihania), aby hroty nožov smerovali mierne
smerom k živému plotu (obr. J). Tým sa dosiahne
vyššia účinnosť rezania.
♦
Začnite zrezávať vrchné časti živého plota. Držte
náradie v požadovanom uhle a rovnomerne s ním
pohybujte v rovine strihania. Obojstranné nože Vám
umožňujú rezať v ktoromkoľvek smere.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
8
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento výrobok v triedenom odpade.
Nabíjačka
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
ES prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker sa dozviete na adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
12
GSL200/ GSL300/ GSL360/ GSL700
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 60335-1.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení životnosti
akumulátorov ich zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
2000/14/EC, akumulátorové záhradnícke nožnice,
príloha V
Úroveň akustického výkonu podľa normy (5) 2000/14/
EC (článok 13):
LWA (nameraná hodnota akustického výkonu) 77 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 80 dB(A)
Technické údaje
Napájanie
VDC
Zdvih nožov (naprázdno)
min-1
Dĺžka noža (prerezávací)
cm
Rozostúpenie nožov (prerezávací) mm
Dĺžka noža (zarovnávací)
cm
Rozostúpenie nožov (zarovnávací) mm
Doba zabrzdenia noža
s
Hmotnosť
kg
Napájanie
VDC
Zdvih nožov (naprázdno)
min-1
Dĺžka noža (prerezávací)
cm
Rozostúpenie nožov (prerezávací) mm
Dĺžka noža (zarovnávací)
cm
Rozostúpenie nožov (zarovnávací) mm
Doba zabrzdenia noža
s
Hmotnosť
kg
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
905527XX
230
10
120
23
0,15
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 3,1 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
životnosti. V rámci tejto výhodnej služby odovzdajte Váš
doslúžilý výrobok v ktorejkoľvek autorizovanej servisnej
pobočke Black & Decker, kde bude na náklady výrobcu
zlikvidovaný.
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
905450XX
230
9
100
12
0,15
Hodnota akustického tlaku meraná podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 66 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 77 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
V
V
mA
hod
kg
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie
informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley
Europe na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident
pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,Berkshire,
SL1 3YD, Veľká Británia
27-03-2012
Záruka
Firma Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka preto mimoriadnu záruku. Touto zárukou
získavate ďalšiu istotu. Tento prísľub záruky nemá vplyv
na zákonné nároky na záruku, ani ich v žiadnom prípade
neobmedzuje. Táto záruka platí vo všetkých členských
štátoch EÚ a Európskej Zóny Voľného Obchodu EFTA.
9
Pokiaľ sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker závada vyplývajúca
z vady materiálu či vada vzniknutá spôsobom spracovania, spoločnosť Black & Decker zaručuje výmenu chybných dielov alebo výmenu chybného náradia, bez toho,
aby obťažovala zákazníka viac, než bude nevyhnutné,
za predpokladu, že:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol vystavený poškodeniu cudzími predmetmi, látkami alebo nehodami;
♦
Nebol vykonaný žiadny pokus o opravu náradia
inými osobami než personálom autorizovaného
servisu alebo zákazníckeho servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o zakúpení výrobku. Miesto Vášho
najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker sa
dozviete na adrese uvedenej na zadnej strane tohto
návodu. Zoznam servisných stredísk Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde môžete získať
informácie o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.sk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov.
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00198534 - 14-03-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising