GSL700 | Black&Decker GSL700 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

371000-12 LV
*6/
*6/
*6/
*6/
1
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
$
%
&
'
1
'
2
(
3
1
2
(
)
*
+
,
-
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker instruments — šķēres/ apgriešanas mašīna — ir paredzēts zāles, dzīvžogu, krūmu
un ērkšķu krūmu apgriešanai. Šis instruments ir
paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Šis Black & Decker lādētājs ir paredzēts tāda
Black & Decker akumulatora uzlādēšanai, kurš
iekļauts šī instrumenta komplektācijā.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas
var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt
kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu
no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet
vadu karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis
neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas
laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargpiederumus, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/
vai akumulatora pievienošanas, instrumenta
pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai
slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar
ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet
uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk
varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet
5
LATVIEŠU
matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām.
Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos
ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet,
vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas
un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas,
kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus.
Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem,
ņemot vērā darba apstākļus un veicamā
darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama
situācija.
6
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja
ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora
veidam, tiek lādēts cita veida akumulators, var
izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar
paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet
to drošā attālumā no metāla priekšmetiem,
piemēram, papīra saspraudēm, monētām,
atslēgām, naglām, skrūvēm vai līdzīgiem
maziem metāla priekšmetiem, kuri var
savienot abas spailes.
Saskaroties akumulatora spailēm, rodas
īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai
ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties
tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam,
noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni.
Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet arī
medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis
no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
dzīvžogu apgriešanas mašīnām
♦
♦
♦
Netuviniet ķermeņa daļas griezējasmenim.
Nogriezto materiālu nedrīkst aizvākt vai turēt ar
rokām, ja asmens atrodas kustībā. Atbrīvojot no
instrumenta iestrēgušu materiālu, slēdzim jābūt
izslēgtā pozīcijā. Pat viens mirklis neuzmanības
dzīvžogu apgriešanas mašīnas ekspluatācijas
laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
Dzīvžogu apgriešanas mašīna pārnēsājot
jātur aiz roktura, un griezējasmenim jābūt
apturētam. Pārvadājot vai glabājot dzīvžogu
apgriešanas mašīnu, griezējasmens jānosedz
ar pārvalku.
Rīkojoties ar dzīvžogu apgriešanas mašīnu pareizi,
mazinās risks gūt ievainojumus no giezējasmens.
Netuviniet vadu griešanas zonai. Darba laikā
vads var nemanāmi savīties krūmos, tādējādi to
var nejauši pārgriezt ar griezējasmeni.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo griezējasmens var
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju. Ja
griezējasmens saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu
vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/
vai īpašuma bojājumu risks.
Ja līdz šim nav nācies lietot dzīvžogu apgriešanas
mašīnu, ieteicams ne tikai iepazīties ar šo
rokasgrāmatu, bet arī apgūt prasmes darbā ar
šķērēm pieredzējuša speciālista vadībā.
Griezējasmenim nedrīkst pieskarties, ja
instruments darbojas.
Griezējasmeni nedrīkst apturēt ar spēku.
Nolieciet instrumentu malā tikai tad, ja
griezējasmens ir pilnībā apstājies.
Regulāri pārbaudiet, vai griezējasmens nav bojāts
vai nolietojies. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
griezējasmens ir bojāts.
Apgriežot dzīvžogu, izvairieties no cietiem
priekšmetiem (piemēram, metāla stieplēm,
margām). Ja griezējasmens nejauši atduras
pret šādu priekšmetu, nekavējoties izslēdziet
instrumentu un pārbaudiet, vai nav bojājumu.
Ja instruments sāk savādi vibrēt, nekavējoties to
izslēdziet un pārbaudiet, vai nav bojājumu.
Ja instruments iestrēgst, nekavējoties to
izslēdziet.
Pabeidzot darbu, nosedziet griezējasmeni
ar komplektācijā iekļauto pārvalku. Glabājiet
instrumentu tā, lai griezējasmens nebūtu brīvi
pieejams.
Vienmēr pārliecinieties, vai darba laikā
instrumentam ir uzstādīti visi aizsargi. Ar
instrumentu nedrīkst strādāt, ja tas nav pilnībā
nokomplektēts vai tam ir veikti neatļauti
pārveidojumi.
Nav pieļaujams, ka ar instrumentu strādā bērni.
Apgriežot dzīvžoga augstākās malas, uzmanieties
no krītošajiem atgriezumiem.
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
šķērēm
♦
Neļaujiet ar instrumentu strādāt bērniem vai
personām, kas nepārzina šos noteikumus.
Vietējos noteikumos var būt noteikts instrumenta
operatora vecuma ierobežojums.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ņemiet vērā, ka operators ir atbildīgs par
citām personām vai to īpašumam nodarītajiem
kaitējumiem vai izraisītajiem negadījumiem.
Nekādā gadījumā nestrādājiet ar instrumentu, ja
tuvumā atrodas citas personas, īpaši bērni, vai
arī dzīvnieki.
Strādājiet ar instrumentu tikai dienas gaismā vai
labā mākslīgajā apgaismojumā.
Rūpējieties, lai ventilācijas atveres būtu vienmēr
tīras.
Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus un
rezerves daļas.
Regulāri pārbaudiet instrumentu un veiciet
tam apkopi. Instrumentu drīkst remontēt tikai
pilnvarots remonta centrs.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar
instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties
no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta
izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju
iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta
lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas
darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir
izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
7
LATVIEŠU
2
5
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.
Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela
mitruma iedarbībai.
/
Uzmanieties no asiem asmeņiem. Asmeņi
turpina kustēties pēc tam, kad motors ir
izslēgts.
Uzmanieties no gaisā izsviestiem
pr iekšmetiem. Tuvum ā nedr ī kst b ūt
nepiederošas personas.
Papildu drošības noteikumi
akumulatoriem un lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt
40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar instrumenta komplektācijā
iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju,
var rasties elektriskās strāvas trieciena vai
akumulatora pārkaršanas risks.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā
„Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
♦ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru,
to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt
ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
♦ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
♦ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties
akumulatora šķidruma noplūde.
Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums,
rūpīgi notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai
šķidrums nenokļūtu uz ādas.
♦ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk
minētos norādījumus.
Brīdinājums! Akumulatora šķidrums var izraisīt
ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst
uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja
rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet
medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs,
nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet
medicīnisku palīdzību.
Lādētāji
Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam.
Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet
lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktdakšu.
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā
akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī
instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes
centrs, lai novērstu bīstamību.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
♦ Instruments un lādētājs uzlādes laikā jānovieto
labi vēdinātā vietā.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pir ms lieto š anas izlasiet lieto š anas
rokasgrāmatu.
Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā
temperatūra ir pārāk augsta. Tiklīdz
apkārtējā temperatūra ir atdzisusi, lādētājs
atsāk darboties.
[
Z
Pievienojiet drošu izolējošu pārveidotāju.
Barošanas avots ir elektriski atdalīts no
pārveidotāja izejas.
Elektrodrošība
♦
♦
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes
centrs, lai novērstu bīstamību.
Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet
lādēšanas iekārtu ar parastu kontaktdakšu.
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
atbloķēšanas poga
asmens atlaišanas poga
šķēru asmens (GSL200/GSL360/GSL700)
apgriešanas asmens (GSL300/GSL360/GSL700)
uzlādes indikators
Salikšana
Brīdinājums! Saliekot instrumentu, jāraugās, lai to
nejauši neieslēgtu.
8
LATVIEŠU
Sienas kronšteina piestiprināšana pie sienas
(A. un B. att.)
Sienas kronšteins paredzēts tam, lai instrumentu varētu
ērti novietot glabāšanā vai iekārt lādēšanas laikā.
♦ Izveriet skrūves caur sienas kronšteina skrūvju
atverēm un ieskrūvējiet sienā.
♦ Novietojiet instrumentu uz sienas kronšteina.
♦ Pievienojiet lādētāju barošanas kontaktligzdai
un pārbaudiet, vai iedegas uzlādes indikators (6)
(A. att.).
♦ Zem sienas kronšteina ir divas tapiņas (7), kur
glabāt rezerves asmeni (B. att.).
Brīdinājums! Piestiprinot sienas kronšteinu, uzmanieties, lai nesabojātu barošanas vadu.
Lādētāja kontaktdakšas atvienošana no sienas
kronšteina (C. att.)
Instrumentu var uzlādēt, neizmantojot sienas
kronšteinu. Iespraudiet lādētāja kontaktdakšu instrumenta ligzdā.
♦ Izskrūvējiet skrūves, kas atrodas kronšteina
aizmugurē.
♦ Atdaliet aizmugurējo daļu (8) no priekšējās (9)
un atveriet vaļā sienas kronšteinu.
♦ Atvienojiet lādētāja kontaktdakšu no sienas
kronšteina.
Asmens uzstādīšana un noņemšana (D. un E. att.)
Šķēru asmens (4) paredzēts zāles un mauriņa
apgriešanai. Apgriešanas asmens (5) paredzēts
dzīvžogu un krūmu apgriešanai.
♦
♦
Noņemiet asmens aizsargu.
Bultiņas virzienā turiet nospiestu asmens
atlaišanas pogu (3) (D1. att.).
♦ Stumiet asmens pārvalku (10) atpakaļ un noceliet
nost (D2. att.).
♦ Nolaidiet asmeni uz tapām.
♦ Turot asmeni uz tapām (E1. att.), novietojiet
atpakaļ asmens pārsegu (10) un stumiet to uz
priekšu (E2. att.).
Piezīme. Uzstādot atpakaļ asmens pārvalku,
asmenim nav jābūt savietotam ar piedziņas tapu
un asmens atlaišanas pogai nav jābūt nospiestai.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Akumulatora uzlādēšana
glabāšanas, tas tiek uzlādēts tikai par 80 %. Pēc
dažiem uzlādēšanas un izlādes cikliem tas atkal atgūst pilnu jaudu. Uzlādes laikā akumulators sakarst;
tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka
par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra:
aptuveni 24 °C.
Instrumentu drīkst atstāt pievienotu lādētājam neierobežoti ilgu laiku. Lai akumulatora kalpošanas laiks
būtu ilgāks, ieteicams to turēt pievienotu lādētājam
vienmēr, kad instruments netiek lietots. Tiklīdz
akumulators ir uzlādēts, lādētāja energopatēriņš
ir nenozīmīgs.
Uzlādēšana, savienojot ar sienas kronšteinu
(F. att.)
♦ Novietojiet instrumentu uz sienas kronšteina (11).
♦ Pievienojiet lādētāju barošanas avotam.
Uzlādēšana, pievienojot lādētāja kontaktdakšu
instrumentam (G. att.)
Lādētāja kontaktdakšas automātiskas bloķēšanas
funkcija neļauj uzlādēt ar nepiemērotu lādētāju.
♦ Iespraudiet lādētāja kontaktdakšu (12) instrumenta
aizmugurē esošajā ligzdā.
♦ Pievienojiet lādētāju barošanas avotam.
Akumulatora uzlādēšana, GSL200/GSL300/
GSL360
♦ Uzlādējiet akumulatoru.
Laikā, kad tiek lādēts akumulators, deg uzlādes
indikators (6). Uzlādes indikators izdziest, tiklīdz
uzlāde ir pabeigta.
Akumulatora uzlādēšana, GSL700
♦ Uzlādējiet akumulatoru.
Laikā, kad tiek lādēts akumulators, mirgo uzlādes
indikators (6). Uzlādes indikators pārstāj mirgot,
tiklīdz uzlāde ir pabeigta. Ja rodas uzlādes problēmas, uzlādes indikators mirgo ātri. Uzlādes problēmu gadījumā atvienojiet lādētāja kontaktdakšu
no sienas kronšteina un savienojiet lādētāju tieši
ar instrumentu. Ja joprojām neizdodas uzlādēt,
lādētājs jāatvieno no barošanas avota un jānogādā
pilnvarotā apkopes centrā, lai to salabotu.
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi
un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami.
Lādējot akumulatoru pirmoreiz vai pēc ilgstošas
9
LATVIEŠU
Ieslēgšana un izslēgšana (H. att.)
Ieslēgšana
♦ Uz labo vai kreiso pusi nospiediet atbloķēšanas
pogu (2) un turiet nospiestu, pēc tam nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Atlaidiet atbloķēšanas pogu.
Ieteikumi par apgriešanu (Apvienotā Karaliste
un Īrija)
♦ Apgrieziet dzīvžogus un krūmus jūnijā un oktobrī,
kad tajos ir salapojusi attiecīgā gada lapotne
(ik gadu tiek dzītas jaunas lapas).
♦ Apgrieziet mūžzaļos augus aprīlī un augustā.
♦ Apgrieziet skujkokus un citus ātraudzīgus krūmus
ik pēc sešām nedēļām laikā no maija līdz oktobrim.
Izslēgšana
♦
Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
Brīdinājums! Slēdzi nedrīkst nobloķēt ieslēgtā
pozīcijā.
Ieteikumi optimālai darbībai (I. un J. att.)
♦ Pirms lietošanas pirmoreiz un vienmēr, kad
asmens kļūst sauss, apsmidziniet asmeni plānā
kārtiņā ar universālu eļļu.
Zāles apgriešana
♦ Lai zāli apgrieztu vienmērīgi, tai jābūt sausai.
♦ Turiet instrumentu tā, kā norādīts I. att. Rokas un
kājas jātur pietiekamā attālumā no asmens. Darba
laikā saglabājiet stabilu stāju, lai nepaslīdētu.
Nesniedzieties pārāk tālu.
♦ Apgriežot garu zāli, dariet to pakāpeniski pa
kārtām, sākot no augšas. Apgrieziet plānās kārtās.
♦ Netuviniet instrumentu cietiem priekšmetiem un
trausliem augiem.
♦ Ja instruments sāk darboties lēnāk, samaziniet
slodzi.
♦ Lai apgrieztu īsāk, turiet instrumentu mazliet ieslīpi.
Dzīvžogu apgriešana
♦ Turiet instrumentu mazliet ieslīpi (ne vairāk kā
15° leņķī pret apgriežamo virsmu), lai asmens
gali būtu mazliet vērsti pret dzīvžogu (J. att.).
Tādējādi asmens griež precīzāk.
♦ Sāciet darbu, apgriežot dzīvžoga virspusi. Turiet
instrumentu vajadzīgajā leņķī un vienmērīgi virziet
pa griešanas līniju. Divpusējais asmens paredzēts
tam, lai varētu griezt abos virzienos.
♦ Lai apgrieztu precīzi taisnā līnijā, novelciet auklu
no vienas dzīvžoga malas līdz otrai vēlamajā
augstumā. Apgrieziet dzīvžogu, vadoties pēc
auklas, virzot instrumentu mazliet virs tās.
♦ Lai panāktu plakanas malas, grieziet dzīvžoga
augšanas virzienā (augšup). Griežot pretējā
virzienā (lejup), jaunie dzinumi izliecas uz ārpusi un
tiek apgriezti, tādējādi veidojot dzīvžogā caurumus.
♦ Raugieties, lai instruments nesaskartos ar
svešķermeņiem. It īpaši izvairieties no cietiem
priekšmetiem, piemēram, metāla stieplēm un
margām, jo tie var sabojāt instrumentu.
♦ Regulāri eļļojiet asmeni.
10
Ieteikumi par apgriešanu (Austrālija un Jaunzēlande)
♦ Apgrieziet dzīvžogus un krūmus decembrī un
martā, kad tajos ir salapojusi attiecīgā gada
lapotne (ik gadu tiek dzītas jaunas lapas).
♦ Apgrieziet mūžzaļos augus septembrī un februārī.
♦ Apgrieziet skujkokus un citus ātraudzīgus krūmus ik
pēc sešām nedēļām laikā no oktobra līdz martam.
Apkope
Šis Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas
avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru,
ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams
akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no
barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic
apkope, izņemot regulāru tīrīšanu;
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
♦ regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli
uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus;
♦ pēc darba rūpīgi notīriet asmeņus. Tīrus asmeņus
pārklājiet ar vieglas mašīneļļas kārtiņu, lai tie
nerūsētu.
Glabāšana
Ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus,
akumulatoru vislabāk ir atstāt pievienotu lādētājam.
Ja tas nav iespējams, rīkojieties šādi:
♦ pilnībā uzlādējiet akumulatoru;
♦ glabājiet instrumentu drošā un sausā vietā.
Glabāšanas temperatūras diapazonam jābūt no
+10 °C līdz +40 °C;
LATVIEŠU
♦
ja instruments tiks ekspluatēts pēc ilgāka laika,
no jauna pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas
piesārņošana un samazināts pieprasījums
pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
Spriegums
VDC
Asmens gājieni (bez
min-1
noslodzes)
Asmens garums (šķēres)
cm
Asmens atstarpes (šķēres) mm
Asmens garums
cm
(apgriešanas mašīna)
Asmens atstarpes
mm
(apgriešanas mašīna)
Asmens apstāšanās laiks
s
Svars
kg
Spriegums
VDC
Asmens gājieni
min-1
(bez noslodzes)
Asmens garums (šķēres)
cm
Asmens atstarpes (šķēres) mm
Asmens garums
cm
(apgriešanas mašīna)
Asmens atstarpes
mm
(apgriešanas mašīna)
Asmens apstāšanās laiks
s
Svars
kg
Lādētājs
Ieejas spriegums
Izejas spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Svars
VAC
VDC
mA
h
kg
GSL200 H1 GSL300 H1
3,6
3,6
850
850
10
23
-
-
15
-
8
<1
0,65
<1
0,65
GSL360 H1 GSL700 H1
3,6
7,0
850
850
10
23
10
23
15
15
8
8
<1
0,65
<1
0,65
905450XX
230
9
100
12
0,15
905527XX
230
10
120
23
0,15
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 3,1 m/s2,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
Skaņas spiediens (LpA) 66 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Skaņas jauda (LWA) 77 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Akumulatori
Black & Decker akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies, atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā
veidā.
11
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA
♦
♦
♦
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-15, EN 60335-1
2000/14/EK: apgriešanas mašīna, V pielikums
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar (5) 2000/14/EK
(13. pants):
LWA (izmērītā skaņas jauda) 77 dB(A)
LWA (garantētā skaņas jauda) 80 dB(A)
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Stanley Europe turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
27.03.2012.
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības,
profesionāliem vai nomas nolūkiem;
12
izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko
pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo
Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā
rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu
saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir
pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker
zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Садовые ножницы/кусторез Black & Decker
предназначены для обработки и подравнивания
газонов, живых изгородей, а также небольших
или колючих кустарников. Данный инструмент
предназначен только для использования в домашних условиях.
Ваше зарядное устройство Black & Decker предназначено для зарядки аккумуляторов, входящих в комплект поставки данного инструмента.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе с
электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности и
руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и
обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
c.
d.
e.
f.
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов и
других средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. П р и р а б о т е и с п о л ь зу й т е с р е д с т в а
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения, а
именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e. Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов и
технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
14
b.
c.
d.
e.
f.
g.
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность и
подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае его ис-
РУССКИЙ ЯЗЫК
пользования с аккумуляторами другого
типа.
b. Используйте электроинструменты только
с предназначенными для них аккумуляторами. Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести к
возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести к
получению ожогов или возникновению пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
за медицинской помощью. Жидкость,
вытекшая из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе кусторезами
♦
♦
Следите за тем, чтобы все части Вашего
тела находились на безопасном расстоянии от ножа. Не удаляйте срезанный
материал и не держите руками обрабатываемый материал во время движения
ножа. Прежде чем очистить инструмент
от застрявшего материала убедитесь,
что выключатель находится в положении «Выкл.». Малейшая неосторожность
при работе с кусторезом может привести к
получению тяжелой травмы.
Переносите кусторез, держа его за рукоятку, с остановленным ножом. При переноске
или хранении кустореза всегда надевайте
на нож чехол. Правильное удержание кустореза значительно уменьшает возможность
получения травмы от режущего ножа.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Следите, чтобы кабель находился в стороне от обрабатываемой поверхности. В
процессе работы кабель может запутаться
в ветвях и случайно быть разрезан ножом.
Держите инструмент только за изолированные рукоятки, поскольку режущий
нож может соприкоснуться со скрытой
проводкой. Контакт режущего ножа с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование
любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных
данным руководством по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
Если Вы прежде не использовали кусторез,
желательно получить практические рекомендации от опытного пользователя в дополнение к изучению данного руководства
по эксплуатации.
Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам
в ходе работы электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь останавливать ножи, применяя силу.
Не кладите электроинструмент, пока ножи
полностью не остановятся.
Регулярно проверяйте ножи на наличие повреждений и износ. Не пользуйтесь электроинструментом, если ножи повреждены или
изношены.
При стрижке внимательно следите, чтобы
Вам не попались твердые предметы (например, металлическая проволока, элемент
ограды). Если Вы случайно задели ножом
похожий предмет, сразу же вык лючите
электроинструмент и проверьте, нет ли повреждений.
Если электроинструмент начинает сильно
вибрировать, сразу же выключите его и
проверьте, нет ли повреждений.
Если электроинструмент застопорился,
сразу же его выключите.
По завершении работы, наденьте на нож
чехол, входящий в комплект поставки.
Электроинструмент следует хранить с надежно закрытыми ножами.
Перед использованием электроинструмента
проверьте, что установлены все защитные
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
устройства. Никогда не работайте не полностью укомплектованным инструментом
или инструментом, в конструкцию которого
внесены несанкционированные изменения.
Никогда не позволяйте детям пользоваться
инструментом.
Следите за падающими обрезками веток при
подравнивании верхушки живой изгороди.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе садовыми
ножницами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не допускайте детей и любых лиц, не знакомых с данным правилами техники безопасности, к работе электроинструментом.
Местное законодательство может ограничивать возрасти оператора.
Помните, что оператор или пользователь
несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций по
отношению к другим лицам и их имуществу.
Никогда не используйте электроинструмент
вблизи людей, особенно, детей, или животных.
Используйте данный электроинструмент
только при дневном свете или при ярком
искусственном освещении.
Следите, чтобы вентиляционные прорези
электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.
Используйте только запасные части и принадлежности, рекомендованные изготовителем электроинструмента.
Рег улярно осматривайте инструмент и
проводите его сервисное обслуживание.
Ремонт электроинструмента производите
только в авторизованном сервисном центре.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование прибора физически или умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами допускается
только под контролем ответственного за их
безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в
технических характеристиках инструмента и
декларации соответствия, были измерены в
соответствии со стандартным методом опре16
деления вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла, в
том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с
руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
При работе с данным электроинструментом наденьте защитные очки или маску.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Остерегайтесь острых ножей. После
выключения электродвигателя, ножи
некоторое время двигаются по инерции.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы рядом не было
посторонних лиц.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при темпе-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ратуре окружающей среды в пределах 10°С
- 40°С.
Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки устройства/
инструмента. Использование неподходящего зарядного устройства может стать
причиной поражения электрическим током
или перегрева аккумулятора.
Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит). Если
Вы заметили жидкость на аккумуляторе,
аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте
контакта с кожей.
При попадании жидкости на кожу или в глаза
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить
оборудование. При попадании электролита
на кожу, немедленно смойте его водой. Если
появится покраснение, боль или раздражения,
немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании электролита в глаза,
немедленно промойте их проточной водой и
обратитесь за медицинской помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на
табличке с техническими параметрами, напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна про-
♦
♦
♦
♦
изводиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
Зарядка устройства/инструмента/аккумулятора должна производится в хорошо
проветриваемом месте.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Зарядное устройство автоматически
выключается, если температура окру жающей среды становится слишком
высокой. Как только температура будет
понижена, зарядное устройство продолжит работать.
Предохранительный изолированный
трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.
[
Z
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке с
техническими параметрами, напряжению электросети.
♦
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь
заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.
Составные части
1.
2.
3.
4.
5.
Клавиша пускового выключателя
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Кнопка освобождения ножа
Срезающий нож (GSL200/GSL360/GSL700)
Подравнивающий нож (GSL300/GSL360/
GSL700)
6. Индикатор зарядки
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сборка
Эксплуатация
Внимание! Не допускайте непреднамеренного
включения инструмента в процессе его сборки.
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
Установка настенного крепления на стену
(Рис. А и В)
Для удобства хранения и зарядки инструмента,
настенное крепление может быть установлено
на стену.
♦ Заверните в саморезы в стену через отверстия внастенном креплении.
♦ Установите инструмент в настенное крепление.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке, убедившись, что загорелся
индикатор зарядки (6) (Рис. А).
♦ При необходимос ти, исполь зуйте д ля
хранения запасного ножа 2 штыря (7) под
настенным креплением (Рис. В).
Внимание! При установке настенного крепления
на стену избегайте повреждения электрокабеля.
Зарядка аккумулятора
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее
выполнялись легко и быстро. Если аккумулятор
заряжается в первый раз или после длительного хранения, его емкость после полной зарядки составит только 80% от номинальной.
Аккумулятор достигнет полной емкости только
после нескольких циклов зарядки/разрядки. В
процессе зарядки аккумулятор может слегка
нагреться. Это нормально и не указывает на
наличие какой-либо проблемы.
Снятие штекера зарядного устройства с настенного крепления (Рис. С)
Инструмент можно заряжать без установки его
на настенное крепление.
♦ Штекер зарядного устройства можно подключить напрямую к инструменту.
♦ Выньте винты с задней части настенного
крепления.
♦ Сдвиньте заднюю часть (8) с передней части
(9), открывая настенное крепление.
♦ Выньте штекер зарядного устройства из настенного крепления.
Установка и снятие ножа (Рис. D и Е)
Срезающий нож (4) предназначен для скашивания
травы и сорняков. Подравнивающий нож (5) предназначен для стрижки живой изгороди и кустов.
♦ Снимите с ножа чехол.
♦ Нажмите и удерживайте кнопку освобождения
ножа (3) в направлении, указанном стрелкой
(Рис. D1).
♦ Сдвиньте чехол ножа (10) назад и снимите
его (Рис. D2).
♦ Поместите нож под кромку, обозначенную
«Х» (Рис. Е1), под углом, как показано на
рисунке, и опустите нож на стержни.
♦ Удерживая нож на стержнях (Рис. Е1), наденьте на него чехол (10) и передвиньте его вперед
(Рис. Е2).
Примечание: При повторной установке чехла на нож выравнивание ножа со стержнями
и нажатие на кнопку освобождения ножа не
требуется.
18
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Инструмент может оставаться подсоединенным
к зарядному устройству в течение неограниченного периода времени. Для продления срока
службы аккумулятора рекомендуется оставлять
его подсоединенным к зарядному устройству на
все время, пока инструмент не используется.
При полностью заряженном аккумуляторе зарядное устройство потребляет ничтожно малое
количество электроэнергии.
Зарядка с использованием настенного крепления (Рис. F)
♦ Установите инструмент в настенное крепление (11).
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.
Зарядка с использованием штекера зарядного устройства (Рис. G)
Штекер оборудован блокирующими устройствами, предотвращающими использование с
несоответствующим зарядным устройством.
♦ Вставьте штекер (12) в гнездо подключения
зарядного устройства, расположенное в
задней части инструмента.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке.
GSL200/GSL300/GSL360 - Зарядка аккумулятора
♦ Зарядите аккумулятор.
Во время зарядки аккумулятора горит индикатор
зарядки (6). По завершении зарядки индикатор
гаснет.
РУССКИЙ ЯЗЫК
GSL700 - Зарядка аккумулятора
♦ Зарядите аккумулятор.
Во время зарядки аккумулятора горит индикатор
зарядки (6). По завершении зарядки индикатор
погаснет. Быстрое мигание индикатора указывает на наличие проблемы при зарядке. При
появлении проблемы подсоедините штекер зарядного устройства непосредственно к инструменту, сняв его с настенного крепления. Если
проблема не устранена, отсоедините зарядное
устройство от электросети и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.
Включение и выключение (Рис. H)
Включение
♦ Нажмите и удерживайте кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (2) вправо или
влево, затем нажмите на кнопку пускового
выключателя (1).
♦ Отпустите кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
Выключение
♦ Отпустите клавишу пускового выключателя (1).
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включенном положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию (Рис. I и J)
♦
Перед первым использованием и каждый
раз, когда нож выглядит сухим, нанесите на
нож тонкий слой смазочного масла общего
применения.
Срезание травы
♦ Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
♦ Держите инструмент, как показано на рис.
I. Отводите другую руку подальше от ножа.
Сохраняйте устойчивое положение при
работе, чтобы не поскользнуться. Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных
поверхностей.
♦ Высокую траву срезайте в несколько приемов, начиная сверху. Делайте короткие
резы.
♦ Избегайте контакта инструмента с твердыми
предметами и нежными растениями.
♦ Если инструмент снизил темп работы,
уменьшите нагрузку.
♦ Чтобы срезать траву как можно ближе к
поверхности земли, немного наклоните
инструмент.
Подравнивание живой изгороди
♦ Слегка наклоните инструмент (на угол до
15° относительно линии реза), так чтобы
кончики ножей были направлены на живую
изгородь (Рис. J). В таком положении ножи
будут резать более эффективно.
♦ Начинайте стричь живую изгородь с верхушки. Держите инструмент под требуемым
углом и неотрывно перемещайте его вдоль
линии реза. Двусторонний нож позволяет
стричь в любом направлении.
♦ Чтобы добиться идеально ровного среза,
натяните веревку вдоль всей живой изгороди на желаемой высоте. Используйте
натянутую веревку в качестве контрольной
линии и стригите непосредственно над ней.
♦ Чтобы боковины живой изгороди получились
ровными, стригите вверх по направлению
роста веток. При стрижке сверху вниз молодые побеги отклоняются наружу, что приводит к образованию неглубоких прогалин
в живой изгороди.
♦ Следите, чтобы под нож не попали посторонние предметы. Особенно избегайте
контакта с такими твердыми предметами,
как металлическая проволока и элементы
ограды, которые могут повредить нож.
♦ Регулярно смазывайте ножи маслом.
Техническое обслуживание
Ваше электрическое/аккумуляторное устройство/инструмент Black & Decker рассчитано на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент/устройство и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите инструмент/устройство и
выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и
выключите инструмент/устройство.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/прибора/зарядного
устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
После использования, тщательно протрите
ножи. После чистки ножей нанесите на них
тонкий слой светлого машинного масла для
защиты от коррозии.
Хранение
Если инструмент не будет использоваться
в течение нескольких месяцев, лучше всего
оставлять аккумулятор подсоединенным к зарядному устройству. В иных случаях, выполните
следующие действия:
♦ Полностью зарядите аккумулятор.
♦ Храните инструмент в сухом и безопасном
месте. Храните инструмент при температуре
окружающей среды от +10 °C до +40 °C.
♦ Перед использованием инструмента после
продолжительного хранения снова полностью зарядите аккумулятор.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в
нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в
специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и
снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и
переработку отслуживших свой срок изделий
20
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
Аккумуляторные батареи Black & Decker
можно подзаряжать неограниченное
количество раз. По окончанию срока
службы утилизируйте отработанные
аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом.
Технические характеристики
GSL200
H1
Напряжение питания В пост. тока
3,6
Ход ножа (без нагрузки) ход/мин.
850
Длина срезающего ножа
см
10
Шаг срезающего ножа
мм
23
Длина подравнивающего ножа см
Шаг подравнивающего ножа мм
Тормоз мгновенной
остановки ножа
сек.
<1
Вес
кг
0,65
Напряжение питания В пост. тока
Ход ножа (без нагрузки) ход/мин.
Длина срезающего ножа
см
Шаг срезающего ножа
мм
Длина подравнивающего ножа см
Шаг подравнивающего ножа мм
Тормоз мгновенной
остановки ножа
сек.
Вес
кг
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
<1
0,65
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство
Напряжение на входе В перем. тока
Напряжение на выходе В пост. тока
Сила тока
мА
Прибл. Время зарядки
Ч
Вес
кг
905450XX
230
9
100
12
0,15
905527XX
230
10
120
23
0,15
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 3,1 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 66 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A),
Акустическая мощность (LВтA) 77 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ,
ПРОИЗВОДИМЫМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-15,
EN 60335-1
Уровень акустической мощности, измеренный в
соответствии с (5) 2000/14/EC (Статья 13):
LWA (измеренное звуковое давление) 77 дБ(A)
LWA (гарантированная
акустическая мощность)
80 дБ(A)
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Stanley Europe
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
27-03-2012
21
22
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising