GSL700 | Black&Decker GSL700 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

509111-06 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
$
%
&
'
1
2
'
(
2
1
2
(
)
*
+
,
-
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nożyce/ przycinarka do żywopłotu Black & Decker są
przeznaczone do przycinania żywopłotów i krzewów.
Narzędzie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
3.
a.
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
znajdujesz się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora,
przed uniesieniem go lub transportem sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone,
że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
Użytkowanie i obsługa akumulatora narzędzia
Ładować tylko przy użyciu ładowarki wyszczególnionej przez producenta. Ładowarka, która jest
odpowiednia dla jednego rodzaju pakietu akumulatorów może powodować zagrożenie pożarem, gdy
jest używana do innego pakietu akumulatorów.
Używać narzędzi napędzanych tylko z pakietami
akumulatorów specjalnie do nich przeznaczonych. Używanie innych pakietów akumulatorów
może wywoływać groźbę obrażeń i pożaru.
Gdy pakiet akumulatorów nie jest używany przechowywać go daleko od innych przedmiotów
metalowych, takich, jak spinacze do papieru,
monet,gwoździ, wkrętów, lub innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą utworzyć
połączenie od jednej końcówki do drugiej. Zwarcie razem końcówek akumulatora może powodować
oparzenia lub pożar.
W warunkach niewłaściwych z akumulatora
może być wyrzucany płyn; unikaj kontaktu z nim.
Jeśli nastąpi przypadkowy kontakt, spłukać
wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, dodatkowo
udać się do lekarza. Płyn wyrzucany z akumulatora
może powodować podrażnienie lub poparzenia.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
♦
♦
♦
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy
nożyc do żywopłotów.
♦
♦
♦
Nie zbliżaj żadnych części ciała do noży. Nie usuwaj ani nie przytrzymuj ciętych gałęzi, gdy noże
są w ruchu. Przed usunięciem zakleszczonych
gałązek najpierw wyłącz nożyce. Nieuwaga przy
5
korzystaniu z nożyc grozi doznaniem poważnego
urazu ciała.
Nożyce przenoś za rękojeść przy zatrzymanych
nożach. Na czas transportu lub składowania zakładaj pochwę na miecz. Fachowe obchodzenie
się z nożycami zmniejsza ryzyko skaleczenia się
o noże tnące.
Utrzymuj kabel z dala od obszaru cięcia. W czasie
pracy kabel może zostać zasłonięty gałązkami, co
grozi jego przecięciem.
Uważaj, by podczas cięcia nie zahaczyć o jakieś
twarde przedmioty (jak na przykład metalowy
drut, siatka). W razie przypadkowego natrafienia na
taki przedmiot natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź,
czy nie uległy przy tym uszkodzeniu.
Zawsze trzymaj nożyce obiema rękami za rękojeści.
Zabrania się używania nocy przez osoby (w tym
także dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej bądź niemających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w zakresie korzystania z tego typu sprzętu, chyba że pod nadzorem
doświadczonego pracownika. Pilnuj dzieci, by nie
bawiły się tym elektronarzędziem.
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub przystawek
niezalecanych w tej instrukcji, a także obsługiwanie
niezgodne z opisem może doprowadzić do urazu
ciała i/lub szkód rzeczowych.
Uważaj, by nie doszło do przypadkowego uruchomienia nożyc. Nigdy nie przenoś ich za przednią
rękojeść i z palcem opartym na wyłączniku, dopóki
są przyłączone do sieci. Przed przyłączeniem
wtyczki kabla do gniazda sieciowego sprawdź, czy
nożyce są wyłączone.
Jeżeli uprzednio nigdy jeszcze nie używałeś nożyc
do żywopłotu, w miarę możliwości zasięgnij porady
u doświadczonego użytkownika. Ponadto dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia nigdy nie dotykaj noży.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże całkowicie się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże, czy nie są uszkodzone
i zużyte. Nie używaj nożyc z uszkodzonymi lub
zużytymi nożami.
Gdyby nożyce zaczęły nagle silnie wibrować, natychmiast je wyłącz i sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu.
W razie zablokowania się nożyc natychmiast je
wyłącz. Wyjmij wtyczkę kabla sieciowego z gniazda,
zanim podejmiesz próbę usunięcia blokady.
Po użyciu najpierw schowaj miecz do pochwy,
a dopiero potem odłóż je na swoje miejsce.
Przed użyciem nożyc najpierw upewnij się, czy
wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane. Nigdy nie załączaj nożyc, gdy
brakuje jakichś części lub ktoś dokonał niedozwolonych przeróbek.
Zabraniaj dzieciom używania nożyc.
Przy przycinaniu wyższych partii żywopłotu (nad
głową) miej świadomość, że z góry mogą spadać
ucięte gałązki.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przed użyciem nożyc przeczytaj instrukcję, by nie narażać się na doznanie urazu.
Uwaga! Dodatkowe wskazówki ostrzegawcze
do bezpiecznej pracy urządzeniami tnącymi
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne
i nauszniki ochronne.
Objaśnij dzieciom lub osobom, który nie zapoznały
się z treścią tej instrukcji zastosowanie tego urządzenia. Lokalne przepisy przewidują prawdopodobnie
minimalne ograniczenie wieku.
Pamiętaj, że użytkownik odpowiada za wypadki
i uszkodzenia.
Nie używaj urządzenia jeśli w pobliżu przebywają
osoby trzecie, szczególnie dzieci lub zwierzęta.
Używaj urządzenia tylko przy świetle dziennym lub
przy dobrym oświetleniu sztucznym.
Upewnij się, że otwory wentylacyjne są wolne od
zanieczyszczeń.
Używaj części zamiennych i osprzętu zalecanych
przez producenta.
Przeglądaj i konserwuj urządzenie regularnie.
Oddawaj je do naprawy tylko do autoryzowanego
serwisu.
Chroń nożyce przed wilgocią i deszczem.
Uwaga przed ostrymi nożami. Po wyłączeniu
silnika ostrze jest jeszcze ruchome.
Uwaga na otoczenie. Nie dopuszczaj w pobliże
osób trzecich
Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa
dla akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦
Nigdy nie próbuj otwierać z jakiegokolwiek powodu.
♦
Nie narażaj akumulatora na działanie wody.
♦
Nie przechowuj w miejscach, w których temperatura
może przekraczać 40 °C.
♦
Należy ładować tylko w temperaturach otoczenia od
10 °C do 40 °C.
♦
Należy ladować tylko przy użyciu ładowarki dostarczonej z narzędziem. Używanie niewłaściwej
ładowarki może spowodować porażenie elektryczne
lub przegrzewanie akumulatora.
♦
Likwidując akumulatory postępować zgodnie
z instrukcjami podanymi w rozdziale „Ochrona
środowiska”.
♦
Nie uszkadzać/nie odkształcać akumulatora przez
przebijanie lub uderzenia, ponieważ może to spowodować groźbę obrażenia i pożaru.
♦
Nie ładować uszkodzonych akumulatorów.
♦
W skrajnych warunkach może nastąpić wyciek
akumulatora. W przypadku zauważenia wycieku
na akumulatorach starannie wytrze płyn używając
szmatki. Unikać kontaktu ze skórą.
♦
W przypadku kontaktu ze skórą lub okiem, postępować według poniższych instrukcji.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
To urządzenie nie może być używane przez osoby
(włącznie z dziećmi) z ograniczeniami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi. Nie może być
ono również używane przez osoby , które nie mają
doświadczenia i wiedzy o jego stosowaniu. Może
to nastąpić tylko pod nadzorem i kierunkiem osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania.
Dzieci muszą być dopilnowane, aby było pewne, że
nie będą mogły bawić się narzędziem
Wibracje
Podana w punktach „Dane techniczne” i „Deklaracja
zgodności z normami UE” wartość skuteczna przyśpieszeń drgań została zmierzona standardową metodą
określoną w normie EN60745 i można ją wykorzystywać
do porównań z innymi urządzeniami. Na podstawie tej
wartości można ponadto jeszcze przed uruchomieniem
ocenić narażenie osoby obsługującej elektronarzędzie.
Uwaga! Zmierzona wartość przyśpieszeń drgań na rękojeści zależy od sposobu użytkowania nożyc i w praktyce
może przekraczać podaną w tabeli wartość.
Uwaga! Płyn z akumulatora może powodować obrażenia
osób lub uszkodzenia przedmiotów. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać wodą. W przypadku
wystąpienia zaczerwienienia, bólu lub podrażnień udać
się do lekarza. W przypadku kontaktu z okiem, płukać
natychmiast czystą woda i udać się do lekarza.
Znając tę wartość ekspozycji drganiowej, można przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodne
z normą 2002/44/EC, dla ochrony osób regularnie używających te elektronarzędzia. Przy ocenie narażenia należy
uwzględnić wszystkie okoliczności, sposób zastosowania
i cykl pracy, który składa się z czasu spoczynku, pracy
na biegu jałowym i pod obciążeniem.
Ładowarki
Wasza ładowarka została zaprojektowana dla danego
napięcia. Zawsze sprawdzać, czy napięcie sieciowe jest
zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
Symbole ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące symbole
ostrzegawcze:
Uwaga! Nigdy nie próbować zastępować zespołu ładowarki zwykłą wtyczką sieciową.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Używaj ładowarki Black & Decker tylko do ładowania
akumulatora w narzędziu, z którym został dostarczony. Inne akumulatory mogą się rozrywać, powodując
obrażenia osób i uszkodzenia.
Nigdy nie próbuj ładować baterii nieprzeznaczonych
do ładowania.
Jeżeli uszkodzony jest przewód zasilający, dla
uniknięcia zagrożenia musi on być wymieniony
przez producenta lub przez autoryzowane Centrum
Obsługi Black & Decker.
Nie narażaj ładowarki na działanie wody.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie sonduj ładowarki.
Podczas ładowania zespół ładowarki / narzędzia /
akumulatora musi znajdować się w pomieszczeniu
dobrze wentylowanym.
♦
Przez otwory w szczelinach uchwytu ściennego
przełożyć wkręty.
♦
Umieścić narzędzie w uchwycie ściennym.
♦
Włączyć ładowarkę, upewniając się, że zapala się
wskaźnik ładowania (6) (rys. A).
♦
Jeśli potrzeba, pod uchwytem ściennym zastosować
dwa kołki (7) do przechowywania zapasowego
ostrza (rys. B).
Uwaga! Podczas mocowania uchwytu ściennego do
ściany unikać uszkodzenia przewodu zasilającego.
Odłączanie wtyczki ładowarki od uchwytu ściennego
(rys. C)
Narzędzie może być ładowane bez używania uchwytu
ściennego. Wtyczka ładowarki może być podłączana
bezpośrednio do narzędzia.
♦
Wykręcić wkręty z tyłu uchwytu ściennego.
♦
Zsunąć część tylną (8) z części przedniej (9) w celu
otwarcia uchwytu ściennego.
♦
Odłączyć wtyczkę ładowarki od uchwytu ściennego.
Ładowarka jest przeznaczona tylko do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
Przeczytaj instrukcję przed użytkowaniem
Mocowanie i zdejmowanie ostrza (rys. D i E)
Ostrze nożyc (4) zostało zaprojektowane do przycinania
trawy i chwastów. Ostrze przycinania (5) zostało zaprojektowane do przycinania żywopłotów i krzewów.
narzędzia
Ładowarka wyłącza się automatycznie jeśli
temperatura otoczenia jest za wysoka. Jak
[
tylko temperatura ulega obniżeniu, ładowarka
wznawia działanie.
Zabezpieczenie izolujące transformator. Zasilanie sieciowe jest elektrycznie oddzielone od
mocy transformatora.
Z
Wskazówka: Przed zakładaniem ostrza, do szczeliny
ostrza nałożyć małą ilość smaru z dostarczonej saszetki.
♦
Zdjąć osłonę ostrza.
♦
Nacisnąć w kierunku strzałki (rys. D1) i przytrzymać
przycisk zwalniania ostrza (3).
♦
Zsunąć do tyłu osłonę ostrza (10) i zdjąć (rys. D2).
♦
Opuść ostrze na kołki
♦
Utrzymując ostrze na kołkach (rys. E2), założyć
osłonę ostrza (10) i przesunąć ją do przodu (rys. E3).
Wskazówka: Nie jest wymagane żadne dopasowanie
ostrza z kołkiem napędzającym, a podczas zakładania
osłony ostrza nie jest wymagane naciskanie przycisku
zwalniania osłony ostrza.
Bezpieczeństwo elektryczne
Nożyce do żywopłotu są podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Najpierw zawsze sprawdzaj, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej.
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy dla
zapewnienia bezpieczeństwa zlecić jego wymianę
producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu Black & Decker.
Uwaga! Nie wolno w żadnym wypadku zastępować
ładowarki wtyczką sieciową.
Użytkowanie
Uwaga! Umożliwić pracę narzędzia w jego własnym
tempie. Nie przeciążać.
Ładowanie akumulatora
Akumulator musi być ładowany przed pierwszym użyciem oraz zawsze, gdy nie wytwarza dostatecznej mocy
podczas prac, które były przedtem wykonywane łatwo.
Podczas pierwszego ładowania akumulatora, oraz po
dłuższym przechowywaniu, przyjmie on tylko 80% ładunku. Po kilku cyklach ładowania i rozładowania, akumulator
osiągnie swoją pełną pojemność. Podczas ładowania
akumulator może stać się ciepły; jest to normalne i nie
sygnalizuje problemu.
Elementy urządzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyłącznik wł/wył
Przycisk odblokowania
Przycisk uwalniania ostrza
Ostrze nożyc (GSL200/GSL360/GSL700)
Ostrze przycinania GSL300/GSL360/GSL700)
Wskaźnik naładowania
Montaż
Uwaga! Podczas montażu unikać przypadkowego włączania narzędzia.
Uwaga! Nie ładować akumulatora w temperaturach
otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana
temperatura ładowania: około 24 °C.
Mocowanie uchwytu ściennego do ściany (rys. A i B)
Uchwyt ścienny może być mocowany do ściany Dla
zapewnienia wygodnego punktu przechowywania i ładowania narzędzia, na ścianie może być mocowany
uchwyt ścienny.
Narzędzie może być pozostawione podłączone do ładowarki nieograniczenie. W celu maksymalnego wydłużenia
żywotności akumulatora zaleca się utrzymywać akumulator podłączony do ładowarki zawsze, gdy narzędzie
7
nie jest używane. Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, pobór energii przez ładowarkę jest pomijalny.
♦
Ładowanie przy użyciu uchwytu ściennego (rys. F)
♦
Umieścić narzędzie na uchwycie ściennym (11).
♦
Włączyć ładowarkę.
Przycinanie żywopłotów
♦
Nieco pochylić narzędzie (do 15° względem linii
cięcia), tak, aby końcówki ostrza były skierowane
nieco w kierunku żywopłotu (rys. J1). Spowoduje
to, że ostrza będą ścinać bardziej wydajnie.
♦
Rozpocząć przycinanie od góry żywopłotu. Utrzymywać narzędzie pod wymaganym kątem i przesuwać
je spokojnie wzdłuż linii cięcia (rys. J2). Ostrze
dwustronne umożliwia cięcie w każdym kierunku.
♦
W celu uzyskania bardzo prostego cięcia, wzdłuż
żywopłotu na wymaganej wysokości rozciągnąć
sznurek.
♦
Używać sznurka jako wskazówki, ścinając tuż nad nim.
♦
W celu uzyskania płaskich boków, ścinać do góry
wraz ze wzrostem. Gdy ostrze ścina w dół, młodsze
gałęzie odsuwają się od ostrza, powodując w żywopłocie płytkie łaty.
♦
Zachować ostrożność i unikać wszelkich obcych
przedmiotów. Unikać zwłaszcza twardych przedmiotów, takich, jak drut metalowy i poręcze, ponieważ
mogą one uszkodzić ostrza.
♦
Regularnie oliwić ostrza.
Ładowanie przy użyciu wtyczki ładowarki (rys. G)
Wtyczka ładowarki jest zaprojektowana z blokadami,
uniemożliwiającymi używanie niewłaściwej ładowarki.
♦
Włączyć wtyczkę ładowarki (12) do gniazda ładowarki z tyłu narzędzia.
♦
Włączyć ładowarkę.
GSL200/GSL300/GSL360 – Ładowanie akumulatora
♦
Naładować akumulator.
Podczas ładowania akumulatora świeci się wskaźnik
ładowania (6). Wskaźnik ładowania zgaśnie po zakończeniu procesu ładowania.
GSL700 – Ładowanie akumulatora
♦
Naładować akumulator.
W trakcie ładowania akumulatora wskaźnik ładowania (6)
miga. Wskaźnik ładowania przestanie migać, gdy ładowanie będzie zakończone. Gdy wskaźnik ładowania miga
szybko, sygnalizuje problem z ładowaniem. Gdy wystąpi
problem z ładowaniem, podłączyć narzędzie bezpośrednio do wtyczki ładowarki, wyjmując z uchwytu ściennego.
Jeśli problem z ładowaniem występuje nadal, ładowarka
musi być odłączona od zasilania sieciowego i przekazana
do autoryzowanego centrum obsługi do naprawy.
Kiedy należy przycinać
♦
Żywopłoty, które tracą liście jesienią najlepiej przycinać w czerwcu i październiku.
♦
Wiecznie zielone żywopłoty najlepiej przycinać
w kwietniu i sierpniu.
♦
Szybko rosnące krzewy mogą być przycinane od
maja co sześć tygodni.
Włączanie i wyłączanie (rys. H)
Włączanie
♦
Nacisnąć w prawo lub w lewo i przytrzymać przycisk
blokowania (2), a następnie ścisnąć przełącznik
włączania/wyłączania (1).
♦
Zwolnić przycisk blokowania.
Konserwacja
Nożyce do żywopłotu firmy Black & Decker odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich regularne czyszczenie.
Wyłączanie
♦
Zwolnić przełącznik włączania/wyłączania (1).
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
prac konserwacyjnych wyłącz nożyce i wyjmij wtyczkę
kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
♦
Wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
♦
Lub wyłączaj urządzenie i wyjmuj akumulator z urządzenia, jeśli urządzenie posiada akumulator.
♦
Lub pozwól pracować akumulatorowi na biegu jałowym, jeśli jest wbudowany w urządzenie. Następnie
wyłącz urządzenie.
♦
Wyciągaj wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego
przed czyszczeniem. Ładowarka nie wymaga żadnej
konserwacji oprócz czyszczenia.
♦
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmatki czyść szczeliny wentylacyjne w nożycach.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść uchwyt (jeśli umieszczony) poprzez lekkie stuknięciu przy jego otwarciu i usunięcie
kurzu ze środka.
Uwaga! Nigdy nie próbować blokować przełącznika
w położeniu włączonym.
Wskazówki dla optymalnego
użytkowania (rys. I i J)
♦
W celu wykonania bliższego cięcia, nieco pochylić
narzędzie.
Przed użyciem spryskaj ostrze olejem i rób to
zawsze gdy ostrze wygląda na suche.
Przycinanie trawy
♦
W celu uzyskania optymalnych wyników cięcia, ciąć
tylko suchą trawę.
♦
Trzymać narzędzie tak, jak pokazano na rys. I1.
Drugą rękę trzymać daleko od ostrza. Utrzymywać
stabilną postawę roboczą, unikając poślizgów. Nie
przeholować.
♦
Podczas ścinania długiej trawy, pracować etapami,
od góry. Wykonywać małe ścięcia.
♦
Utrzymywać narzędzie daleko od twardych przedmiotów i roślin delikatnych.
♦
Jeżeli narzędzie zaczyna pracować powoli, zmniejszyć obciążenie.
8
♦
Czyść ostrożnie ostrza po ich użyciu. Po oczyszczeniu należałoby zastosować do ostrzy lekki olej
maszynowy, jako ochronę przed korozją.
Przechowywanie
Gdy narzędzie nie będzie używane przez kilka miesięcy, najlepiej pozostawić akumulator podłączony do
ładowarki. W przeciwnym wypadku należy postępować
następująco:
♦
Naładować całkowicie akumulator.
♦
Przechowywać narzędzie w miejscu bezpiecznym
i suchym. Temperatura przechowywania musi zawsze pozostawać w zakresie +5 °C do +40 °C.
♦
Przed używaniem narzędzia po dłuższym przechowywaniu, ponownie naładować całkowicie akumulator.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
VAC
VDC
mA
godz.
kg
905450XX
230
9
100
12
0,15
905527XX
230
10
120
23
0,15
Deklaracja zgodności EC
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
Black & Decker deklaruje, że produkty nr kat. GSL200/
GSL300/GSL360/GSL700, opisane w części „dane
techniczne” są zgodne z: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN
60745-2-15, EN 60335-1
2000/14/EC, Przycinarka, Załącznik V
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Poziom energii akustycznej zgodnie z (5) 2000/14/EC
(Artykuł 13):
LWA (zmierzona moc akustyczna)
77 dB(A)
LWA (gwarantowana moc akustyczna)
80 dB(A)
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Te produkty są również zgodne z dyrektywą 2004/108/
EC i 2011/65/EU. W celu uzyskania dalszych informacji
proszę się kontaktować z Black & Decker pod adresem
podanym niżej lub na ostatniej stronie okładki instrukcji.
Dane techniczne
VDC
min-1
cm
mm
cm
mm
s
kg
Ładowarka
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Prąd
Przybliż. czas ładowania
Ciężar
Poziom ciśnienia akustycznego według EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 66 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A),
Moc akustyczna (LWA) 77 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Napięcie
Skok ostrzy (bez obciążenia)
Długość ostrzy (nożyce)
Odstęp ostrzy (nożyce)
Długość ostrzy (przycinarka)
Odstęp ostrzy (przycinarka)
Czas hamowania
Ciężar
VDC
min-1
cm
mm
cm
mm
s
kg
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
Wartości całkowite drgań (suma wektorów triax) według
EN 60745:
Wartość emisji drgań (ah) 3,1 m/s2, niepewność (K) 1,5 m/s2
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
Napięcie
Skok ostrzy (bez obciążenia)
Długość ostrzy (nożyce)
Odstęp ostrzy (nożyce)
Długość ostrzy (przycinarka)
Odstęp ostrzy (przycinarka)
Czas hamowania
Ciężar
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za kompilację pliku
technicznego i sporządzenie tej deklaracji w imieniu
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europa,
210 Bath Road Slough,
Berkshire, SL 1 3YD
Wielka Brytania
27-03-2012
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00198536- 14-02-2013
10
11
12
13
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising