KR554CRES | Black&Decker KR554CRES HAMMER DRILL instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-73 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KR504RE
KR504CRE
KR504CRES
KR554RE
KR554CRES
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker fúrógépe fa, fém, műanyag és fal fúrására, valamint csavarozásra használható. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
3.
a.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is föllapozhassa. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a porokat vagy gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell,
hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapterdugaszt. Az
eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Az elektromos kábelt csak rendeltetésszerűen
használja. Az elektromos kéziszerszámot soha
ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy öszszegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri hasz-
f.
g.
4.
a.
b.
4
nálatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti
az elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés veszélyét.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például a porálarc, a biztonsági
csúszásmentes cipő, a védősisak vagy fülvédő
használata csökkenti a személyes sérülés veszélyét.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi és
hordozza a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okoz (hat).
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt
fogó vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyábol. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az
ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg
kell javíttatni.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot mielőtt beállitást végezne
rajta, tartozékot cserélne benne vagy eltárolná.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának
kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
Mások biztonsága
♦
A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan
személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják;kivétel ha számukra a szerszám
használatához a biztonságukért felelős személy
felügyeletet és tájékoztatást biztosít.
♦
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játsszanak
a szerszámmal.
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően mérték, alkalmasak különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására. A feltüntetett
vibrációs kibocsátási értékek előzetes expozíciós felmérésekhez szintén felhasználhatók.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata közben a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám használatának
függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos
szerszám folyamatos biztonságos üzemelését.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs expozíció felmérése
során az expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve, hogy
a szerszámot milyen módon használják, beleértve, hogy
figyelembe kell venni a munkafolyamat minden részét,
pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz.
♦
♦
♦
♦
Mielőtt falba, padlóba vagy mennyezetbe fúrna,
ellenőrizze az elektromos vezetékek és a csővezetékek elhelyezkedését.
Közvetlenul fúrás után ne érintse meg a fúrószár
hegyét, mert forró lehet.
A szerszám rendeltetését a használati utasítás
ismerteti. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy felszerelés használata, illetve itt föl nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés és/vagy anyagi
kár veszélyével jár.
Az ütvefúró használata közben viseljen fülvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt oldalfogantyút. A szerszám feletti uralom elvesztése személyi
sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogó- felületeinél tartsa, ha azzal olyan műveletet
végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el. Ha áram
alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos
szerszám fém alkatrészei is elektromossá válnak és
megrázhatják a kezelőt.
Használjon szorítót vagy más praktikus módszert
a munkadarab szilárd talapzatra való rögzítéséhez és alátámasztásához. A munkadarab kézben
tartása vagy saját testéhez való szorítása nem
megbízható módszer, így könnyen elveszítheti a gép
feletti uralmát.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók.
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
5
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártóval vagy hivatalos Black & Decker
vevőszolgálattal ki kell cseréltetni.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
♦
Változtatható sebességű üzemi kapcsoló
Tartósüzem rögzítő gomb
Forgásirányváltó kapcsoló
Üzemmód választó
Tokmány
Mélységütköző (nem minden modellen)
Pótfogantyú (nem minden modellen)
♦
♦
♦
♦
B ábra
8. Manuális tengelyrögzítő gomb (csak egyperselyes
gyorstokmány esetén)
Csavarja ki a tokmányrögzítő csavart a tokmányból
csavarhúzóval, az óramutató járásának irányában.
Illesszen szorosan imbuszkulcsot a tokmányba, és
az ábrán bemutatott módon, kalapáccsal ütögesse
meg.
Vegye ki az imbuszkulcsot.
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
vegye ki a tokmányt.
A tokmányt a tengelyre csavarva tegye vissza, majd
biztosítsa a tokmányrögzítő csavarral.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a veszélyek a szerszám rendeltetéstől eltérő, huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjon meg
róla, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és a konnektorból is ki van húzva.
Bizonyos maradványkockázatok még a vonatkozó biztonsági utasítások betartása és a védőeszközök alkalmazása mellett sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó/mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
♦
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb
ideig használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
Fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (különösen fa, pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
Az oldalfogantyú és mélységütköző felszerelése
(A és G ábra)
♦
Addig forgassa az óramutató járásával ellentétes
irányba a markolatot, amíg csúsztatni nem tudja
az oldalfogantyút (7) a szerszám elején az ábrának
megfelelően.
♦
Forgassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
♦
Illessze a mélységütközőt (6) a szerelőlyukba,
ahogyan az ábrán látható.
♦
A furatmélységet az alábbiakban leírtak szerint kell
beállítani.
♦
A markolat óramutató járásának irányába történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
Használat
Fúrószár beillesztése
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Mielőtt falba, padlóba vagy mennyezetbe fúrna, ellenőrizze az elektromos vezetékek és
a csővezetékek elhelyezkedését.
Egyperselyes gyorstokmány (B ábra)
♦
Nyissa szét a tokmányt úgy, hogy lenyomja a manuális tengelyrögzítő gombot (8), és a gyűrűt (9) az
óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
♦
Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba.
♦
Erősen húzza meg a tokmányt úgy, hogy lenyomja
a manuális tengelyrögzítő gombot (8), és a gyűrűt
addig forgatja az óramutató járásának megfelelő
irányba, amíg rá nem szorul.
A forgásirány megválasztása (F ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előremenő
(óramutató járásával megegyező) forgásirányt válassza.
Csavar meglazításához és a beragadt fúrószár kiszabadításához a hátramenő (óramutató járásával ellentétes)
forgásirányt válassza.
♦
Az előremenő forgásirányt választásához tolja az
irányváltó csúszókapcsolót (3) a bal oldali állásba.
♦
A hátramenő forgásirány választásához tolja az
irányváltó csúszókapcsolót a jobb oldali állásba.
Figyelmeztetés! Soha ne változtasson forgásirányt,
amíg a motor jár.
Kétperselyes gyorstokmány (C ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt úgy, hogy az elülső részét (10)
egyik kezével forgatja, miközben másik kezével
a hátsó részét (11) tartja.
♦
Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba, majd erősen
húzza meg a tokmányt.
Kulcsos tokmány (D ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt a persely (11) óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatásával.
♦
Illessze a fúrószárat (12) a tokmányba.
♦
Illessze a tokmány kulcsot (14) a tokmány oldalán
lévő valamennyi nyílásba (15), és addig forgassa
az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg rá
nem szorul.
Fúrás üzemmód kiválasztása
♦
Kőzet fúrásához állítsa a fúrás-üzemmód-választó
kapcsolót (4) állásba.
♦
Más anyagok fúrásához és csavarozáshoz állítsa
a fúrás üzemmód-választó kapcsolót
állásba.
Furatmélység beállítása (G ábra)
♦
A markolat óramutató járásával ellentétes irányba
történő forgatásával lazítsa meg az oldalfogantyút
(7).
A befogópofa le- és visszaszerelése (E ábra)
♦
Nyissa ki a tokmányt, amennyire csak lehet.
6
♦
Állítsa a mélységütközőt (6) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közti távolsággal.
A markolat óramutató járásának irányába történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze le.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Ki- és bekapcsolás
♦
A szerszámot a változtatható sebességű kapcsoló
(1) lenyomásával kapcsolja be. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
Általánosan elmondható, hogy nagy átmérőjű furatok
készítéséhez alacsonyabb, kisebb átmérőjű furatok
készítéséhez pedig magasabb fordulatszám szükséges.
♦
A folyamatos működtetéshez nyomja le a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel az üzemi
kapcsolót. Ez a funkció csak teljes sebesség mellett
érhető el mindkét irányban.
♦
A szerszámot az üzemi kapcsoló elengedésével
kapcsolja ki. Ha tartósüzem használat közben
kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még
egyszer az üzemi kapcsolót, majd engedje el.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi anyagaik
újrafelhasználását. Az újrahasznosított anyagok csökkentik a környezet szennyezését, és
csökkentik a nyersanyagok iránti keresletet.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a használt tartozékoktól.
A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok kiemelkedő minőségi követelményeknek felelnek meg, és tervezésük során a szerszám teljesítményének javítása volt
célunk. Ezen tartozékok felhasználásával a szerszámból
a legtöbbet tudja kihozni.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben,
hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Karbantartás
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely szerződéses
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú felhasználásra terveztük. A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja. Ne
használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószereket.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha) van és
ütögesse meg, hogy belsejéből kihulljon a por.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet
segítségével érheti el. Emellett a Black & Decker márkaszervizek listája, illetve eladásutáni szolgáltatásaink és
azok elérhetőségének részletes ismertetése megtalálható
a következő internetes címen: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
KR504RE
KR504CRES
KR504CRE
KR554RE KR554CRES
TÍPUS 2
TÍPUS 2
TÍPUS 2
TÍPUS 2
TÍPUS 2
Vac
230
230
230
230
230
W
500
500
500
550
550
2800
2800
2800
2800
2800
13
min-1
Maximális fúrási kapacitás
Fém/Kőzet
mm
13
13
13
13
Fa
mm
20
20
20
20
20
Súly
kg
1,4
1,6
1,6
2,0
2,0
7
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 97 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A), Hangteljesítmény (LWA) 108 dB(A),
bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Ütvefúrás betonban (ah, ID) = 16,76 m/s², bizonytalanság (K) = 1,5 m/s², fúrás fémben (ah, D) 3,42 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KR504RE, KR504CRE, KR504CRES, KR554RE,
KR554CRES
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN607451, EN60745-2-1
Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba Black & Decker vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetősegeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
27-06-2011
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00191893 - 31-10-2012
9
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
10
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
11
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising