PV1205B | Black&Decker PV1205B DUSTBUSTER Type H2 instruction manual

402011 - 28 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
PV9605(N)
PV1205(B)(N)
(WN)
PV1405(N)
PV1805(C)(N)
2
3
4
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster®
a fost conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare uscată. Acest aparat este destinat exclusiv
uzului casnic.
◆
◆
◆
Avertismente generale de siguranţă privind
aparatul
◆
◆
distanţă de aparat în timpul utilizării acestuia.
Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
Aparatul nu trebuie să fie utilizat ca jucărie.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu desfaceţi carcasa corpului. Nu există
componente ce pot fi reparate în interiorul
acestuia.
Siguranţa personală
◆ Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
un aparat. Nu utilizaţi un aparat atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării aparatelor
poate conduce la vătămări personale grave.
◆ Atunci când este necesar, utilizaţi echipament
personal de protecţie. Echipamentul de protecţie precum cel destinat protejării ochilor,
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
◆ Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea
sau transportarea aparatului. Transportarea
aparatelor ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a aparatelor ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
◆ Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai
bun al aparatului în situaţii neaşteptate.
◆ Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
Avertisment! Atunci când utilizaţi
aparate alimentate de la reţeaua
electrică/fără fir, trebuie să respectaţi
întotdeauna măsurile de siguranţă
de bază, inclusiv cele din continuare,
pentru a reduce riscul de incendiu, de
electrocutare, de vătămări corporale şi
deteriorare a materialelor.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de
a utiliza aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
acest aparat diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica
un risc de vătămare corporală.
Termenul „aparat“ din avertizări se referă la aparatul (cu cablu) alimentat de la reţeaua principală
de energie sau la aparatul (fără cablu) alimentat
de la baterie.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară.
Utilizarea aparatului dvs.
Fiţi întotdeauna atenţi atunci când utilizaţi acest
aparat.
◆ Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
◆ Utilizaţi acest aparat numai în condiţii de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
◆ Nu operaţi aparatul în atmosfere explozive,
cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive.
◆ Nu permiteţi niciodată copiilor sau persoanelor
nefamiliarizate cu instrucţiunile să utilizeze
aparatul.
◆ Nu permiteţi copiilor sau animalelor să se
apropie de zona de lucru sau să atingă aparatul sau cablul de alimentare.
◆ Ţineţi copiii, persoanele din jur şi animalele la
Utilizarea şi îngrijirea aparatului
◆ Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru
a depista componentele eventual deteriorate
sau defecte. Verificaţi dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau
orice altă condiţie ce ar putea afecta utilizarea
aparatului.
◆ Nu utilizaţi aparatul în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. Orice
aparat ce nu poate fi controlat cu ajutorul
5
◆
◆
◆
◆
◆
întrerupătorului este periculos şi trebuie să
fie reparat.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la aparat înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării aparatelor. Astfel de
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a aparatelor.
Atunci când este cazul, păstraţi uneltele de
tăiat ascuţite şi curate. Este puţin probabil ca
uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un
agent autorizat de reparaţii.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să
înlocuiţi vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.
◆
◆
◆
Siguranţa electrică
◆ Ştecherele aparatelor trebuie să fie compatibile cu priza electrică. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu aparatele
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
◆ Nu expuneţi aparatul la ploaie sau condiţii de
umezeală. Apa ce intră într-un aparat va spori
riscul de electrocutare.
◆ Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a aparatului.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii
vii sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
◆ Atunci când operaţi un aparat în aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
◆ În cazul în care operarea unui aparat într-un
spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele
de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
adecvat pentru un anumit tip de acumulator
poate genera risc de incendiu atunci când
este utilizat cu un alt tip de acumulator.
Utilizaţi aparatele exclusiv împreună cu acumulatorii specificaţi. Utilizarea oricăror alţi
acumulatori poate genera riscuri de vătămare
şi incendiu.
Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice, precum
agrafe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi
sau alte obiecte metalice mici ce ar putea
crea prin contact conexiunea între cele două
borne. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate
determina arsuri sau incendii.
În condiţii de utilizare incorectă, este posibil să
fie evacuat lichid din baterie; evitaţi contactul
cu acesta. În cazul în care survine contactul
accidental, clătiţi cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultaţi, de
asemenea, medicul. Lichidul evacuate din
baterie poate cauza iritaţii sau arsuri.
După utilizare
◆ Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie
depozitat într-un spaţiu uscat, bine ventilat şi
nu la îndemâna copiilor.
◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele
depozitate.
◆ Atunci când aparatul este depozitat sau transportat într-un vehicul, acesta trebuie să fie
poziţionat în portbagaj sau trebuie să fie legat
pentru a preveni deplasarea sa ca urmare
a schimbărilor rapide de viteză şi direcţie.
Repararea
◆ Prevedeţi repararea aparatului de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al aparatului.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă - acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
◆ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
◆ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
◆ Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
◆ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate depăşi 40 °C.
◆ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
◆ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea
Utilizarea şi îngrijirea uneltei alimentate cu
acumulator (numai pentru aparatele fără fir)
◆ Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un încărcător
6
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black&Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
unui încărcător incorect poate determina şocul
electric sau supraîncălzirea acumulatorului.
◆ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi instrucţiunile furnizate în secţiunea „Protejarea
mediului înconjurător“.
◆ Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin
înţepare sau lovire, deoarece acest fapt ar
putea genera riscul de vătămare şi incendiu.
◆ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
◆ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe
acumulatori, ştergeţi-l cu atenţie folosind
o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
◆ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate cauza
vătămarea personală sau deteriorarea obiectelor.
În cazul contactului cu pielea, clătiţi imediat cu
apă. În cazul apariţiei roşeţii, durerii sau iritaţiei,
consultaţi medicul. În cazul contactului cu ochii,
clătiţi imediat cu apă curată şi consultaţi medicul.
Siguranţa terţilor
◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
◆ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Simboluri pe suportul de încărcare
Acest suport de încărcare prezintă
izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită
tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
◆ Utilizaţi încărcătorul Black&Decker exclusiv
pentru a încărca acumulatorul din aparatul/
unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi
acumulatori ar putea exploda, determinând
vătămări şi daune.
◆ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service
Black&Decker autorizat pentru a evita pericolul.
◆ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
◆ Nu desfaceţi încărcătorul.
◆ Nu perforaţi încărcătorul.
◆ Aparatul/unealta trebuie să fie poziţionat(ă)
într-o zonă bine ventilată în timpul încărcării.
Transformator de izolare intrinsec.
Reţeaua principală de alimentare este
separată electric de ieşirea transformatorului.
130oC
Încărcătorul se dezactivează în mod
automat dacă temperatura ambientală
devine prea ridicată. Prin urmare, încărcătorul va fi nefuncţional. Suportul
de încărcare trebuie să fie deconectat
de la reţeaua principală de alimentare
şi dus la un centru de service autorizat
pentru a fi reparat.
Suportul încărcătorului este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţii închise.
Suprafeţele se pot încălzi în timpul utilizării şi în perioada de repaos.
Descriere
1. Încuietoare de eliberare a uşii compartimentului
2. Uşă compartiment
3. Buton blocare colector
4. Întrerupător de pornire/oprire cu două viteze
5. Disc curăţare filtru
6. Indicator de încărcare
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare dublă;
prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă
tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
7
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie
incluse în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste
riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă,
utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri reziduale
nu pot fi evitate. Acestea includ:
◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
◆ Afectarea auzului.
◆ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu:- prelucrarea lemnului, în special
a stejarului, fagului şi MDF).
7. Suport încărcare
8. Extensie colector praf
9. Colector praf
Fig. D
10. Accesoriu pentru spaţii înguste (opţional, vezi
ambalajul)
11. Accesoriu perie (stocat sub aparat)
Instalarea
Montarea suportului de încărcare pe perete
(fig. A)
Suportul de încărcare poate fi poziţionat pe un
blat de masă sau poate fi montat pe perete pentru
a oferi o soluţie convenabilă pentru depozitarea şi
încărcarea aparatului.
La montarea pe perete, asiguraţi-vă că metoda
de fixare este adecvată pentru tipul de perete şi
pentru greutatea aparatului.
Asamblare
Reglarea colectorului de praf (fig. B şi C)
◆ Colectorul de praf (9) este depozitat sub aparat. Pentru a regla în vederea utilizării, ridicaţi
aparatul de pe suportul de încărcător.
◆ Apăsaţi butonul de blocare a colectorului (3)
şi rotiţi colectorul de praf în poziţia necesară.
◆ Eliberaţi butonul de blocare a colectorului
pentru a bloca colectorul de praf pe poziţie.
◆ Colectorul de praf poate fi extins trăgând de
extensia colectorului de praf (8) până când se
fixează pe poziţie.
◆ Extensia poate fi retrasă apăsând butonul (13)
şi împingând extensia înapoi în colectorul de
praf.
◆ După utilizare şi în timpul încărcării aparatului,
colectorul de praf trebuie repus în poziţia de
depozitare de sub aparat.
Utilizare
◆
◆
Înainte de prima utilizare, bateria trebuie încărcată cel puţin 24 de ore.
Poziţionaţi aparatul pe suportul încărcătorului
atunci când nu îl folosiţi.
Încărcarea acumulatorului (fig. E)
◆ Asiguraţi-vă că aparatul este oprit. Acumulatorul nu se va încărca dacă întrerupătorul de
pornire/oprire este în poziţia pornit.
◆ Poziţionaţi aparatul pe suportul de încărcare
(7), conform ilustraţiei.
◆ Conectaţi încărcătorul. Conectaţi la priza de
alimentare.
Indicatorul de încărcare (6) se va aprinde.
◆ Lăsaţi aparatul să se încarce timp de cel puţin
24 ore.
În timpul încărcării, încărcătorul se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu indică existenţa
vreunei probleme. Aparatul poate fi lăsat conectat
la încărcător pe o perioadă nedeterminată. Indicatorul de încărcare (6) se va aprinde atunci când
aparatul este conectat la încărcător.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în condiţii de
temperatură ambientală sub 10°C sau peste 40°C.
Montarea accesoriilor (fig. D)
Aceste modele sunt dotate cu unele dintre accesoriile următoare:
◆ Un accesoriu pentru spaţii înguste (10).
◆ Un accesoriu cu perie (11) pentru mobilă şi
trepte.
Pentru a monta un accesoriu, procedaţi după cum
urmează:
◆ Scoateţi accesoriile din aparat.
◆ Introduceţi accesoriul în partea din faţă a aparatului.
Pornirea şi oprirea (fig. F)
◆ Pentru a porni aparatul, glisaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (4) înainte, în poziţia 1.
8
◆
◆
Pentru putere maximă, glisaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (4) înainte, în poziţia 2.
Pentru a opri aparatul, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (4) înapoi, în poziţia 0.
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare
a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
◆ Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la
priză.
◆ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
◆ Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină
şi apoi opriţi unealta.
◆ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod
regulat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Optimizarea forţei de aspiraţie (fig. G - I)
Pentru a păstra forţa de aspiraţie la un nivel optim,
filtrele trebuie să fie curăţate în mod regulat în
timpul utilizării.
◆ Învârtiţi discul (5) cu câteva rotaţii pentru
a scutura praful care înfundă filtrele (14 şi 15).
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment! Curăţaţi filtrele în mod regulat (14
şi 15).
Curăţarea recipientului de praf şi a filtrelor (fig.
H - J)
Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie curăţate
în mod regulat.
◆ Apăsaţi încuietoarea de deschidere (1) şi deschideţi uşa compartimentului (2) (fig. H).
◆ Goliţi recipientul de praf.
◆ Scoateţi filtrele (14 şi 15) răsucindu-le în sens
antiorar (fig. I).
◆ Îndepărtaţi cu peria praful de pe filtre.
◆ Spălaţi filtrele în apă caldă cu săpun (fig. J).
◆ Asiguraţi-vă că filtrele sunt uscate.
◆ Montaţi filtrele (14 şi 15) la loc pe aparat,
rotindu-le în sens orar până când se fixează
pe poziţie.
◆ Închideţi uşa compartimentului (2). Asiguraţivă că încuietoarea de deschidere (1) face clic
pe poziţie.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără
filtre. Colectarea optimă a prafului se va obţine
atunci când se dispune de filtre curate.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu
trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul
menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
Black&Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată
pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea
poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Înlocuirea filtrelor
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până
la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Black & Decker (nr. piesă VF50):
◆ Scoateţi filtrele vechi conform instrucţiunilor
de mai sus.
◆ Montaţi filtrele noi conform instrucţiunilor de
mai sus.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black&Decker, cu/fără cablu
de alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera
o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
9
Garanţie
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
Black&Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Black&Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază
în niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate, în termen
de 24 de luni de la data achiziţiei, Black&Decker
garantează înlocuirea componentelor defecte, repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau
înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura
inconveniente minime pentru client, cu excepţia
cazurilor în care:
◆ Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
◆ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei.
◆ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine, substanţe sau accidente.
◆ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service
Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la adresa indicată în
prezentul manual. Alternativ, o listă a agenţilor de
reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Greutate
PV9605 - H2
PV1205 - H2,
PV9605N - H2 PV1205B - H2
PV1205N - H2
PV1205BN - H2
PV1205WN - H2
V c.c. 9,6
12,0
kg 1,5
1,6
Tensiune
Greutate
PV1405 - H2 PV1805 - H2
PV1405N - H2 PV1805N - H2
PV1805CN - H2
V c.c. 14,4
18,0
kg 1,7
1,9
Încărcător
Model
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent de ieşire
Timp aprox. de încărcare
Greutate
V c.a.
V c.a.
mA
h
kg
*A140020D
PV96
230
14
200
24
0,4
V c.a.
V c.c.
mA
h
kg
CHA002014*
PV12 / PV14 /
PV18
100-240
7,2-24
85
24
0,3
Încărcător
Model
Tensiune de intrare
Tensiune de ieşire
Curent de ieşire
Timp aprox. de încărcare
Greutate
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
Black&Decker şi despre gama noastră de servicii
sunt disponibile la www.blackanddecker.co.uk.
Nu uitaţi să vă înregistraţi produsul!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Informaţii despre proiect şi brevet
Număr solicitare brevet european EP 05255024.1
Numere înregistrare proiect Comunitatea Europeană:
423322-0001, 423322-0002 şi 423322-0003
Înregistraţi-vă produsul online la www.blackanddecker.co.uk/productregistration sau transmiteţi
prenumele, numele şi codul produsului dvs. filialei
Black&Decker din ţara dvs.
zst00187581 - 06-09-2012
10
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
11
E15867
2
6
7
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
20
PV9605(N) - PV1205(B)(W)(N)
PV1405(N) - PV1805(C)(N)
04 - 12 - 09
17
H2
TYP.
Download PDF

advertising