GSL200 | Black&Decker GSL200 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

382014-76 BAL
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
17
30
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
42
2
5
3
4
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaše škarje/rezilo BLACK+DECKER™ serije GSL200,
GSL300, GSL360, GSL700 so zasnovane za obrezovanje
grmovja, grmičevja, žive meje in za striženje travnatih robov.
To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
Z BLACK+DECKERjevim polnilnikom lahko polnite tip
baterij, ki so priložene temu orodju.
Napotki za varno
uporabo
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite in se
seznanite z vsebino uporabniškega priročnika in navodil
za varno uporabo. Neupoštevanje spodaj navedenih
uporabniških navodil in varnostnih opozoril, lahko privede do
električnega udara, požar in/ali
hude telesne poškodbe.
Uporabniški priročnik in navodila
za varno uporabo shranite za uporabo v prihodnje. Izraz "električno
orodje" v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana
(brezžična) električna orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte
čisto in dobro osvetljeno.
V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne
uporabljajte v prostorih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije,
kot so npr. prostori, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine,
plini ali prah. Električno
orodje ustvarja iskrice, ki lahko
povzročijo vžig prahu ali pare.
c. Med uporabo električnega
orodja naj bodo otroci in drugi
prisotni na varni razdalji od
delovnega območja. Njihove
motne lahko povzročijo, da
izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja
mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte
vtiča na kakršenkoli način.
Ne uporabljajte adapterja
v kombinaciji z ozemljenimi
električni orodji. Originalni
oziroma nespremenjene
vtičnice zmanjšujejo tveganje
električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, grelci, štedilniki
in hladilniki. Če je vaše
5
SLOVENSKI
telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Zavarujte orodje pred dežjem
in vlago. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega
kabla. Nikoli ne uporabite
električnega kabla za nošenje,
vleko orodja ali kot način za
odklopitev naprave iz električnega omrežja. Kabel ne sme
biti izpostavljen vročini, oljem,
ostrim robovom ali premikajočim se delom orodja. Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni udar.
e. Ko uporabljajte električno
orodje na prostem, uporabite
podaljšek, ki je namenjen
uporabi na prostem. Uporaba
primernega kabla za uporabo
orodja na prostem, zmanjšuje
tveganje električnega udara.
f. Če se uporabi električnega
stroja v vlažnem okolju ni
mogoče izogniti, uporabite
napravo diferenčnega toka
(RCD). Uporaba naprave RCD
zmanjšuje tveganje za električni
udar.
6
3. Osebna varnost
a. Bodite pozorni, pazite
kaj delate in uporabite
zdravo pamet, ko rokujete
z električnim ročnim orodjem.
Ne uporabljajte električno
orodje, ko ste utrujeni, pod
vplivom mamil, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti
med delom z električnim orodjem
lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno
opremo. Vedno nosite
zaščitna očala, Zaščitna
oprema, kot so zaščitne maske
proti prahu, nedrseča obutev,
čelada ali zaščita sluha ob
uporabi zmanjšujejo telesne
poškodbe.
c. Izogibajte se nenamernemu
zagonu. Pred vklopom
priključnega kabla na
električno omrežje, dviganjem
ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da je stikalo
v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali
priklop priključnega kabla na
električno omrežje z vklopljenim
SLOVENSKI
stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vsakršno nastavno
orodje iz električnega orodja
pred vključitvijo. Orodje ali
ključ, ki se nahaja v vrtečem
se delu orodja, lahko povzroči
poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni
telesni drži. Poskrbite
za varno stojišče in na
ravnotežje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem
v nepričakovanih situacijah.
f. Oblecite se primerno. Ne
nosite ohlapnih oblačil
ali nakita. Lasje, oblačilo
in rokavice ne smejo biti
izpostavljeni gibljivim delom
orodja. Ohlapna oblačila, nakit
ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele orodja.
g. Če je napravi predvidena
priključitev za odsesavanje
ali zbiranje prahu, poskrbite,
da so naprave pravilno
priklopljene in da jih
uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje
električnega orodja
a. Ne preobremenjujte orodja.
Uporabite pravo orodje za
vaše delo. Pravilna izbira orodja
omogoča boljše in varnejše delo.
b. Ne uporabljajte električnega
orodja, če stikalo ne omogoča
vklopa in izklopa. Orodje, ki
ne omogoča vklopa in izklopa
je nevarno in ga je potrebno
popraviti.
c. Odklopite vtič iz električnega
omrežja in/ali odstranite
baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja,
menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta
previdnost zmanjšuje tveganje
za zagon električnega orodja po
nesreči.
d. Ne dovolite uporabo orodja
otrokom in osebam, ki niso
seznanjeni z delovanjem
tega električnega orodja ali
s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so nevarna,
če jih ne uporabljajo izkušene
osebe.
e. Električno orodje skrbno
negujte. Redno preverjajte, če
7
SLOVENSKI
so vrtljivi deli prosto gibljivi
oz. niso sprijeti, počeni ali
tako poškodovani, da je
funkcija električnega aparata
s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite
da popravila poškodovanih
delov opravi kvalificirano
osebje. Mnogo nesreč se zgodi
zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f. Ohranjajte rezalno orodje
ostro in čisto. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi rezili se
manj zatikajo in so bolje vodljiva.
g. Uporabljajte električno orodje,
pribor in orodje, nastavke, itd.
v skladu s temi navodili, pri
čemer upoštevajte delovne
pogoje in vrsto dela, ki ga bo
to električno orodje opravljalo.
Če se orodje uporablja za druge
namene, kot je priporočeno,
lahko taka uporaba povzroči
poškodbe.
5. Uporaba in vzdrževanje
akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo
s polnilnikom, ki je odobren
s strani proizvajalca. Polnilnik,
ki je primeren za polnjenje
8
enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če
ga uporabljate z drugim tipom
baterije.
b. Uporabljajte električna
orodja samo s posebej zanje
izdelanimi baterijami. Uporaba
drugih baterij lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in
požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo
shranite proč od kovinskih
predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov,
žebljev ali drugih majhnih
kovinskih predmetov, ki
lahko omogočijo stik enega
terminala z drugim. Kratkostični
spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju
z baterijo lahko iz notranjosti baterije brizgne tekočina;
izogibajte se s stiku s tekočino. Če po naključju pride
do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina
pride v stik z očmi, poiščite še
pomoč zdravnika. Tekočina, ki
brizgne iz baterije, lahko povzroči
draženje ali opekline.
SLOVENSKI
6. Servisiranje
a. Električno orodje lahko
servisira samo usposobljena
oseba, ki bo uporabila
ustrezne rezervne dele
v primeru popravila
električnega stroja. To je
zagotovilo, da se ohrani pravilno
delovanje in varnost orodja.
♦
♦
Dodatni napotki za varno
uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni
ukrepi pri uporabi škarij za
živo mejo
♦ Ne približujte delov telesa
k rezilu. Ne odstranjujte odrezanega materiala ali ga držite,
ko se rezila premikajo. Med
odstranjevanjem zagozdenega materiala mora biti stikalo
izključeno. Že trenutek nepozornosti med delovanjem z obrezovalnikom lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
♦ Med nošenjem držite škarje
za živo mejo za držalo; rezilo
mora biti ustavljeno. Pri
prevažanju ali skladiščenju
škarij za živo mejo vedno
pritrdite pokrov rezila naprave.
♦
♦
S pravilnim ravnanjem s škarjami
za živo mejo zmanjšate možnost
telesnih poškodb z rezilom.
Kabel zadržujte proč od
rezalnega območja. Med delom
je lahko kabel skrit v grmičevju
in ga lahko rezilo po nesreči
prereže.
Električno orodje držite le
za izolirane površine, ker
obstaja nevarnost, da rezilo
poškoduje skrit kabel ali žice.
Če se rezili dotakneta žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo
tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči
električni udar in hude telesne
poškodbe uporabnika.
Namen uporabe je podrobno
opisan v teh navodilih za
uporabo. V kolikor uporaba
rezalnih dodatkov, priključkov
ali način delovanja ni v skladu
s predpisanimi navodili v tem
priročniku, obstaja nevarnost
telesnih poškodb in/ali poškodb
orodja ali opreme.
Če doslej še niste uporabljali
škarij za živo mejo, priporočamo,
da se poleg upoštevanja
napotkov v teh navodilih
9
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
posvetujete tudi z izkušenim
uporabnikom takih škarij.
Nikoli se ne dotaknite rezil, če
orodje deluje.
Nikoli s silo ne poskušajte
ustaviti premikajočih se rezil.
Ne odložite orodja na tla,
dokler se rezila popolnoma ne
zaustavijo.
Redno preverjajte rezila za
poškodbe ali obrabo. Ne
uporabljajte orodja, če so rezila
poškodovana.
Pri rezanju se izognite udarjanju
ob trde predmete (npr. kovinske
žice, tračnice, ograje). Če po
naključju udarite ob podoben
trd predmet, takoj izključite
orodje in preverite za morebitne
poškodbe.
Če začne orodje neobičajno
vibrirati, ga nemudoma izključite
in preverite morebitne poškodbe.
Če se orodje zaustavi, ga
nemudoma izključite.
Po uporabi orodja, zavarujte
rezila s priloženim ščitnikom za
rezila. Shranite orodje, tako da
rezilo ni izpostavljeno.
Prepričajte se, da so med
uporabo orodja nameščeni vsi
ščitniki. Nikoli ne poskušajte
uporabljati orodja, ki ni
kompletno, ali orodja, na katerem
so bile opravljene nedovoljene
spremembe.
♦ Ne dovolite otrokom, da se igrajo
z orodjem.
♦ Pri obrezovanju stranske stene
žive meje bodite pozorni na
odletavajoče delce in obrezke.
Dodatni napotki za varno
uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni
napotki za škarje
♦ Nikoli ne dovolite uporabe škarij
otrokom ali ljudem, ki tega orodja
ne poznajo. Lokalni predpisi
lahko omejijo starost uporabnika.
♦ Zavedajte se, da je upravljavec
odgovoren za nesreče in
nevarnosti, ki ogrožajo ljudi
oziroma njihovo lastnino.
♦ Nikoli ne uporabljajte naprave,
če se v bližini nahajajo ljudje, še
posebej otroci, ali domače živali.
♦ Orodje uporabljajte pri zadostni
dnevni svetlobi ali pri dovolj
močni umetni svetlobi.
♦ Prezračevalne odprtine morajo
biti vedno očiščene.
SLOVENSKI
♦ Uporabljajte samo nadomestne
dele in pribor, ki ga je odobril
proizvajalec.
♦ Orodje redno preverjajte in
vzdržujte. Vsa popravila naj
opravljajo pooblaščeni serviserji.
Varnost drugih ljudi
♦ Ta naprava ni namenjena
uporabi s strani oseb (vključno
z otroci), z omejenimi fizičnimi,
ali umskimi sposobnostmi,
ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod
nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani,
da se z napravo ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij,
ki so navedene v tehničnih podatkih
in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno
preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate
za medsebojno primerjavo orodij.
Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena
izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se
med dejansko uporabo orodja lahko
razlikuje od navedene, odvisno od
uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam
za določitev varnostnih ukrepov, ki
jih zahteva 2002/44/ES za zaščito
oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske
pogoje uporabe in način uporabe
orodja, vključno z upoštevanjem
vseh elementov delovnega cikla, kot
je čas, ko je orodje izključeno, in čas,
ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje
oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati uporabniška
navodila.
Med delom s tem orodjem
nosite zaščitna očala.
Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Bodite pozorni na ostrino rezila.
Rezila se premikajo še naprej,
tudi ko izključite motor.
11
SLOVENSKI
Bodite pozorni na odletavajoče
predmete. Gledalci naj se umaknejo na varno razdaljo.
Dodatni varnostni napotki za
baterije in polnilnike
Baterije
♦ Ne poskušajte iz kakršnegakoli
razloga odpreti baterije.
♦ Baterija ne sme biti izpostavljena
vodi.
♦ Ne shranjujte baterije v prostorih,
kjer bi temperatura lahko
presegla 40 °C.
♦ Polnite jo le pri sobni
temperaturi, ki znaša od 10 °C
do 40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je
dobavljen z napravo/orodjem.
Uporaba napačnega polnilnika
lahko povzroči električni udar ali
pregrevanje baterije.
♦ Ko boste odlagali baterijo, sledite
navodilom v razdelku "Skrb za
okolje".
♦ Baterije ne luknjajte ali udarjajte
po njej; to lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja
nevarnost izlitja baterije. Če
12
opazite na baterijah sledi
tekočine, baterijo obrišite s suho
krpo. Pazite, da tekočina ne
pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika tekočine z očmi
ali kožo, preberite spodnja
navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko
povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru stika s kožo
takoj sperite prizadeto mesto z vodo.
Če se pojavi rdečica, bolečina ali
draženje, poiščite zdravniško pomoč.
V primeru stika vsebine baterije
z očmi nemudoma izperite oči s čisto
vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo. Vedno preverite,
če dejanska napetost ustreza tisti, ki
je navedena na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla z navadnim napajalnim
kablom.
♦ BLACK+DECKERjev polnilnik
uporabljajte samo za polnjenje
baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe
in materialno škodo.
SLOVENSKI
♦ Nikoli ne poskušajte polniti
baterij, ki niso namenjene
polnjenju.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje,
ga lahko zamenja le proizvajalec
ali pooblaščeni serviser podjetja
BLACK+DECKER, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
♦ Zavarujte polnilnik pred dežjem
in vlago.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
♦ Med polnjenjem se mora orodje/
naprava/baterija nahajati v dobro
prezračevanem okolju.
Ta polnilnik je namenjen samo
osebni uporabi.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran;
zato ni potrebna dodatna
ozemljitev. Vedno preverite,
če dejanska napetost ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
♦ Če se napajalni kabel
poškoduje, ga lahko zamenja
le proizvajalec ali pooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser,
da se izognete potencialnim
nevarnostim.
♦ Opozorilo! Nikoli ne poskušajte
zamenjati kabla z navadnim
napajalnim kablom.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stikalo za vklop/izklop
Zaporni gumb
Gumb za sprostitev rezila
Rezilo škarij (GSL200/GSL360/GSL700)
Rezilo obrezovalnika (GSL300/GSL360/GSL700)
Indikator polnjenja
Sestava
Opozorilo! Med sestavljanjem pazite, da po naključju ne
vključite orodja.
Montaža stenskega nosilca na steno (sl. A & B)
Stenski nosilec lahko pritrdite na steno in tako zagotovite
praktično mesto za shranjevanje orodja in polnjenje baterije.
♦ Privijte vijake v steno skozi odprtine v stenskem nosilcu.
♦ Postavite orodje na stenski nosilec.
♦ Priključite polnilnik in preverite, ali se prižge indikator
polnjenja (6) (sl. A).
♦ Če je potrebno, uporabite dve kljuki (7) pod stenskim
nosilcem za shranjevanje rezervnega rezila (sl. B).
Opozorilo! Pri montaži stenskega nosilca na steno pazite,
da ne poškodujete napajalnega kabla.
Odstranitev vtikača polnilnika s stenskega
nosilca (sl. C)
Orodje lahko polnite brez uporabe stenskega nosilca. Vtikač
polnilnika lahko priključite na orodje tudi neposredno.
♦ Odstranite vijake s hrbtne strani stenskega nosilca.
♦ Potisnite hrbtni del (8) stran od sprednjega dela (9),
tako da odprete stenski nosilec.
♦ Odstranite vtikač polnilnika s stenskega nosilca.
Namestitev in odstranitev rezila (sl. D, E)
Rezilo škarij (4) je namenjeno rezanju trave in plevela.
Rezilo obrezovalnika (5) je namenjeno obrezovanju živih mej
in grmičevja.
♦
♦
Odstranite pokrov rezila.
Pritisnite in zadržite pritisnjen gumb za sprostitev rezila
(3) v smeri puščice (sl. D1).
♦ Potisnite pokrov rezila (10) nazaj in ga privzdignite
(sl. D2).
♦ Rezilo položite na zatiče.
♦ Medtem ko držite rezilo na zatičih (sl. E1), namestite
ponovno pokrov rezila (10) in ga potisnite naprej
(sl. E2).
Opomba: Poravnava rezila s pogonskim zatičem ni
potrebna, prav tako ni pri ponovni namestitvi potrebna
uporaba gumba za sprostitev rezila.
13
SLOVENSKI
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje z zmerno hitrostjo. Ne
preobremenjujte orodja.
Polnjenje baterije
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne
more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke, ki ste
jih prej z lahkoto opravljali. Pri prvem polnjenju in po daljšem
obdobju mirovanja se baterija napolni samo do 80 % kapacitete.
Po več zaporednih ciklih polnjenja in praznjenja bo baterija
dosegla svojo polno zmogljivost. Med polnjenjem se lahko
polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri okoljskih temperaturah
pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri
polnjenju je okoli 24 °C.
Orodje je lahko priključeno na polnilnik neomejeno dolgo. Za
optimalno podaljšanje življenjske dobe baterije priporočamo,
da je baterija priključena na polnilnik vedno, ko orodja ne
uporabljate. Ko je baterija napolnjena, je količina energije, ki
jo porabi polnilnik, zanemarljiva.
Polnjenje s pomočjo stenskega nosilca (sl. F)
♦ Postavite orodje na stenski nosilec (11).
♦ Priklopite polnilnik na električno omrežje.
Polnjenje s pomočjo vtikača polnilnika (sl. G)
Vtikač polnilnika je opremljen z zaporami, ki preprečujejo
uporabo nepravilnega polnilnika.
♦ Vstavite vtikač polnilnega kabla (12) v konektor za
polnjenje na hrbtni strani orodja.
♦ Priklopite polnilnik na električno omrežje.
GSL200/GSL300/GSL360 - Polnjenje baterije
♦ Napolnite baterijo.
Ko poteka polnjenje baterije, sveti indikator polnjenja (6).
Indikator polnjenja bo prenehal utripati, ko je polnjenje
končano.
GSL700 - Polnjenje baterije
♦ Napolnite baterijo.
Ko poteka polnjenje baterije, indikator polnjenja (6) utripa.
Indikator polnjenja preneha utripati, ko je polnjenje končano.
Če se pojavi težava med polnjenjem, indikator polnjenja
utripa hitreje. Če se pojavi težava pri polnjenju, priključite
orodje neposredno na vtikač polnilnika, tako da odstranite
stenski nosilec. Če težava pri polnjenju vztraja, morate
polnilnik izključiti iz električnega omrežja in ga odnesti na
popravilo v pooblaščeni servisni center.
Vklop in izklop (sl. H)
Vklop
♦ Pritisnite in zadržite zaporni gumb (2) na desno ali na
levo in zatem stisnite stikalo za vklop/izklop (1).
♦ Sprostite zaporni gumb.
Izklop
♦ Sprostite stikalo za vklop/izklop (1).
14
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zakleniti stikala
v vključenem položaju.
Nasveti za optimalno uporabo orodja (sl. I, J)
♦
Pred prvo uporabo naprave in vsakič, ko opazite, da je
rezilo suho ga napršite s tankim slojem olja.
Obrezovanje trave
♦ Najboljše rezultate boste dosegli z obrezovanjem suhe
trave.
♦ Primite orodje, kot je prikazano na sl. I. Ne približujte
svoje druge roke v območje rezila. Poskrbite za varno
stojišče, da vam ne spodrsne. Izogibajte se neobičajni
drži telesa.
♦ Če režete dolgo travo, jo režite postopoma, od zgoraj
navzdol. Ne režite preveč trave naenkrat.
♦ Ohranjajte varno razdaljo med orodjem in trdimi
predmeti, ter občutljivimi rastlinami.
♦ Če se hitrost delovanja orodja zmanjša, zmanjšajte
obremenitev orodja.
♦ Če želite odrezati bližje, rahlo nagnite orodje.
Obrezovanje živih mej
♦ Rahlo nagnite orodje (do 15° glede na linijo obrezovanja), tako da je konica rezila obrnjena nekoliko proti živi
meji (sl. J). Tako bodo rezila lahko rezala bolj učinkovito.
♦ Živo mejo začnite rezati na vrhu. Držite orodje
v želenem kotu in ga enakomerno pomikajte vzdolž
linije obrezovanja. Dvostransko rezilo omogoča
obrezovanje v katerikoli smeri.
♦ Za obrezovanje v ravni črti napnite vrvico po dolžini
žive meje na želeni višini. Vrvico uporabite kot vodilo,
tako da režete tik nad njo.
♦ Da dosežete raven navpični rez, z rezilom režite od
spodaj navzgor. Mlajše vejice se pomikajo navzven, ko
rezilo reže navzdol; to povzroča nastanek plitkih zaplat
v živi meji.
♦ Pri rezanju se z rezili ne dotikajte predmetov, ki niso
predvideni za rezanje. Še posebej se izogibajte trdim
predmetom, kot sta kovinska žica ali ograja; takšna
uporaba naprave lahko privede do poškodb rezila.
♦ Rezila redno mažite z oljem.
Navodila za obrezovanje (Velika Britanija in Irska)
♦ Živo mejo in grmičevje obrezujte s sezonskimi listi
(vsako leto z novimi listi) in sicer junija in oktobra.
♦ Trajno zelene rastline obrezujte aprila in avgusta.
♦ Iglavce in druge hitro rastoče grme obrezujte vsakih
šest tednov od maja do oktobra.
Napotki za obrezovanje (Avstralija in Nova Zelandija)
♦ Živo mejo in grmičevje obrezujte s sezonskimi listi
(vsako leto z novimi listi) in sicer decembra in marca.
♦ Trajno zelene rastline obrezujte septembra in februarja.
♦ Iglavce in druge hitro rastoče grme obrezujte vsakih
šest tednov od oktobra do marca.
SLOVENSKI
Vzdrževanje
Vaša baterijska ali električna naprava/orodje
BLACK+DECKER je zasnovana tako, da deluje dolgo časa
brez posebnega vzdrževanja. Trajno in učinkovito delovanje
naprave je odvisna predvsem od nege in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja kabelskih/
baterijskih električnih orodij:
♦ Izklopite orodje in izvlecite vtič priključnega kabla iz
električnega omrežja.
♦ Ali izklopite orodje in odstranite baterijo, če ima orodje
ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del
orodja in nato orodje izklopite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega
omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje
nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo in z njo
potrkajte po trdi podlagi, da odstranite prah iz njene
notranjosti (če je vgrajena).
♦ Po uporabi orodja pazljivo počistite rezila. Po čiščenju
nanesite tanek sloj strojnega olja, tako da preprečite
rjavenje rezil.
Shranjevanje
Če orodja ne boste uporabljali več mesecev, je priporočljivo,
da pustite baterijo priključeno na polnilnik. Drugače ravnajte
skladno z naslednjimi navodili:
♦ Popolnoma napolnite baterijo.
♦ Orodje shranite v suhem prostoru tako, da preprečite
nepooblaščeno uporabo. Temperatura prostora se
mora med shranjevanjem gibati v razponu od +10 °C do
+40 °C.
♦ Pred uporabo orodja po daljšem shranjevanju, ponovno
napolnite baterijo.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne
zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo
pripravite za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže
omogoča recikliranje in ponovno uporabo
materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih
aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri
prodajalcu, ko kupite nov izdelek
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov BLACK+DECKER, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti
predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko
ugotovite tako, da stopite v stik z najbližjim zastopnikom
podjetja BLACK+DECKER; naslovi so navedeni v tem
priročniku. Seznam vseh pooblaščenih serviserjev
BLACK+DECKER in podatki o poprodajnih storitvah so na
voljo na naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Baterije
Baterije BLACK+DECKER so polnilne baterije. Ko
jim življenjska doba poteče, ravnajte z njimi v skladu
s predpisi za varovanje okolja.
Tehnični podatki
GSL200 H1 GSL300 H1
Napetost
Venosmerna
3,6
3,6
min-1 850
cm 10
mm 23
850
-
cm -
15
mm s <1
kg 0,65
8
<1
0,65
napetost
Hod rezila (brez
obremenitve)
Dolžina rezila (škarje)
Razmak rezila (škarje)
Dolžina rezila
(obrezovalnik)
Razmak rezila
(obrezovalnik)
Zavorni čas rezila
Teža
GSL360 H1 GSL700 H1
Napetost
Venosmerna
3,6
7,0
min-1 850
cm 10
mm 23
850
10
23
cm 15
15
mm 8
s <1
kg 0,65
8
<1
0,65
napetost
Hod rezila (brez
obremenitve)
Dolžina rezila (škarje)
Razmak rezila (škarje)
Dolžina rezila
(obrezovalnik)
Razmak rezila
(obrezovalnik)
Zavorni čas rezila
Teža
15
SLOVENSKI
Polnilnik
905450XX
Priključna napetost
Vizmenična
Izhodna napetost
Venosmerna
napetost
napetost
Tok
Približni čas polnjenja
Teža
230
9
905527XX
9060XXXX
230
10
mA 100
120
h 19
14
kg 0,15
0,15
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Vrednosti emisij vibracij (ah) 3,1 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 66 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 77 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O EMISIJI HRUPA STROJEV, KI SE
UPORABLJAJO NA PROSTEM
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 - škarje/rezilo
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod “tehničnimi
podatki” v skladu z: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010, EN 60335-1:2012
+A11:2014.
2000/14/ES, obrezovalnik, dodatek V
Nivo akustične moči v skladu (5) 2000/14/EC (Člen 13):
LWA (izmerjena zvočna moč) 77 dB (A)
LWA (zajamčena zvočna moč) 80 dB (A)
Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2004/108/
ES (do 19/04/2016), 2014/30/EU (od 20/04/2016) in 2011/65/
EU. Za dodatne informacije se povežite z Stanley Europe na
spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije
in daje izjavo v imenu podjetja Black & Decker.
R.Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.8.2015
16
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost
svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska
izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše
uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake
v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih
od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal
okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim
manj težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan
v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov,
snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo
o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju.
Najbližjega pooblaščenega serviserja boste našli na
naslovu, ki je podan v tem priročniku. Seznam vseh
pooblaščenih serviserjev Black & Decker in podatki
o poprodajnih storitvah so na voljo na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com.
Obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in
prijavite vaš novi izdelek BLACK+DECKER, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za
več informacij glede blagovne znamke BLACK+DECKER in
njegovih izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Namjena
Ovaj šišač BLACK+DECKER™ GSL200, GSL300, GSL360,
GSL700 predviđen je za šišanje trave, žbunja, živica i sl.
Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Vaš BLACK+DECKER punjač projektiran je za punjenje
BLACK+DECKER akumulatora isporučenih uz ovaj alat.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja
i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim
udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za
slučaj potrebe. Izraz "električni alat"
u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte
čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori
dovode do nezgoda.
b. S električnim alatima nemojte
raditi u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju
iskre koje mogu zapaliti prašinu
ili pare.
c. Prilikom rada s električnim
alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata
moraju odgovarati utičnicama.
Nikad i ni na koji način ne
prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit
će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir
s uzemljenim površinama
poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od
strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite
kiši ni vlazi. Prodiranje vode
u električni alat povećat će rizik
od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel
17
HRVATSKI
nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili
odvajanje utikača električnog
alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od
izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik
od strujnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom
na otvorenom upotrijebite
produžni kabel pogodan
za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za
otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći
korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom
za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba
sklopke na diferencijalnu struju
(RCD) smanjuje rizik od strujnog
udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim
alatom budite oprezni,
usredotočeni na rad
i primjenjujte zdravorazumski
18
pristup. Ne koristite električni
alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu
zaštitu. Uvijek koristite zaštitu
za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite
sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno
uključivanje. Prije
priključivanja u električnu
mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja
alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata
tako da je prst na prekidaču ili
priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen
dovodi do nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj,
uklonite s njega sve ključeve
HRVATSKI
ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem
dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na
ravnotežu i zauzmite stabilan
položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne
nosite široku odjeću ili nakit.
Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu
zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost
priključivanja uređaja za
usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo
pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja
za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih
alata
a. Električni alat nemojte
forsirati. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije
obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni
alat ako se prekidač ne
može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki
električni alat kojim se ne može
upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene
pribora ili pohrane
električnog alata isključite
utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove
sigurnosne mjere smanjuju
rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite
izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje
nisu upoznate s ovim alatom
ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade
nestručni korisnici.
e. Održavajte električne alate.
Provjerite ima li kakvih
otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih
19
HRVATSKI
stanja koja mogu utjecati na
rad električnog alata. Ako
je alat oštećen, popravite
ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno
održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor,
nastavke i sl. upotrebljavajte
u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno
obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije
namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje
akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo
punjačem kojeg je odredio
proizvođač. Punjač koji
je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava
s nekim drugim akumulatorom.
b. Električne alate
upotrebljavajte isključivo
20
s preporučenim
akumulatorima. Upotreba bilo
kojeg drugog akumulatora može
predstavljati rizik od ozljede
i požara.
c. Kad akumulator nije
u upotrebi, držite ga podalje
od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir,
ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih
predmeta koji mogu izazvati
kratki spoj priključaka. Kratki
spoj priključaka baterije može
izazvati eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe
iz baterije bi mogla iscuriti
tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog
kontakta, isperite vodom. Ako
tekućina dospije u oči, odmah
potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može
izazvati iritacije ili opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte
kod kvalificiranog servisera
i upotrebom identičnih
zamjenskih dijelova. To
omogućuje sigurnu uporabu
alata.
HRVATSKI
Dodatna sigurnosna
upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za rezače
živice
♦ Sve dijelove tijela držite
podalje od rezne oštrice. Ne
uklanjajte odrezani materijal
i ne pridržavajte materijal
koji je potrebno rezati
dok su oštrice pokrenute.
Pobrinite se da je prekidač
u isključenom položaju kad
uklanjate zaglavljeni materijal.
Trenutak nepažnje tijekom rada
s rezačem živice može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
♦ Rezač živice nosite
pridržavanjem za rukohvat
i dok je rezna oštrica
zaustavljena. Tijekom
prenošenja ili skladištenja
rezača živice uvijek postavite
poklopac rezača. Pravilno
rukovanje rezačem živice smanjit
će mogućnost tjelesnih ozljeda
od reznih oštrica.
♦ Kabel držite podalje od
područja rezanja. Kabel tijekom
♦
♦
♦
♦
♦
rada može biti skriven u grmlju
i može se slučajno prerezati
oštricom.
Električni alat pridržavajte
isključivo za izolirane
rukohvate jer bi rezna
oštrica mogla doći u dodir
sa skrivenim ožičenjima.
U slučaju kontakta reznih oštrica
sa žicom pod naponom, napon
se može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati električni
udar.
Predviđena namjena opisana
je u ovom priručniku. Upotreba
bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih
radnji pomoću ovog alata za
radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili
oštećivanja imovine.
Ako nikad prije niste rukovali
rezačem živice, preporučuje
se da pored proučavanja ovog
priručnika potražite i praktične
upute od iskusnog korisnika.
Nikad ne dodirujte oštrice dok je
alat pokrenut.
Nikad ne pokušavajte prisilno
zaustaviti kretanje oštrica.
21
HRVATSKI
♦ Alat nikad ne odlažite dok se
kretanje oštrica u cijelosti ne
prekine.
♦ Redovito provjeravajte oštrice
zbog moguće istrošenosti
i oštećenja. Ne koristite alat ako
su oštrice oštećene.
♦ Tijekom obrezivanja pazite da
ne zahvatite čvrste predmete
(npr. metalne žice, ograde).
Ako slučajno zahvatite bilo
kakav predmet te vrste, smjesta
isključite alat i provjerite moguća
oštećenja.
♦ Ako alat počne neuobičajeno
vibrirati, smjesta ga isključite
i provjerite moguća oštećenja.
♦ Ako alat prestane raditi, smjesta
ga isključite.
♦ Nakon uporabe preko oštrica
navucite isporučenu navlaku.
Alat pohranite pazeći da oštrica
nije izložena dodiru.
♦ Prilikom uporabe ovog alata
uvijek se pobrinite da budu
postavljeni svi štitnici. Nikad ne
pokušavajte koristiti nepotpuni
alat ili alat na kojem su izvođene
neovlaštene modifikacije.
♦ Nikad ne dopustite djeci da
rukuju alatom.
22
♦ Pazite na padajući otpad kad
režete visoke stranice živice.
Dodatna sigurnosna
upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za škare
♦ Osobama koje nisu upoznate
s ovim uputama i djeci ne
dopuštajte upotrebu ovog
uređaja. Starost rukovatelja
mogla bi biti ograničena lokalnim
propisima.
♦ Imajte na umu da je operater ili
korisnik odgovoran za nezgode
ili nesreće koje se prouzroče
drugim osobama ili njihovoj
imovini.
♦ Nikad ne upotrebljavajte
električni alat dok su u blizini
druge osobe, a posebno ako su
u pitanju djeca ili kućni ljubimci.
♦ Električni alat koristite isključivo
po danu ili uz dobro umjetno
osvjetljenje.
♦ Uvijek se pobrinite da otvori za
prozračivanje budu bez otpada.
♦ Upotrebljavajte isključivo
zamjenske dijelove i dodatke
koje preporučuje proizvođač.
HRVATSKI
♦ Uređaj redovito pregledavajte
i održavajte električni alat.
Popravke prepustite ovlaštenom
servisu.
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen
upotrebi od strane osoba sa
smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima,
uključujući i djecu ni osoba
s nedostatkom iskustva ili
znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
♦ Djecu je potrebno nadgledati
kako bi se spriječilo njihovo
igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim
podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i može se
koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisije
vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog
alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene
razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti
vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje
redovito koriste električne alate,
potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući
i sve dijelove radnog ciklusa, kao
što je vrijeme od isključivanja alata
do potpunog zaustavljanja i vrijeme
od uključivanja do postizanja pune
radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio
rizik od ozljeda, korisnik mora
pročitati priručnik s uputama.
Tijekom upotrebe ovog alata
koristite zaštitne naočale.
Ne izlažite alat kiši ni visokoj
vlazi.
23
HRVATSKI
Pazite na oštrice. Oštrice nastavljaju s kretanjem i nakon
isključivanja motora.
Pazite na leteće predmete.
Promatračima ne dopustite da
budu u blizini.
Dodatne sigurnosne upute
za akumulatore i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne
pokušavajte otvarati.
♦ Bateriju ne izlažite vodi.
♦ Ne pohranjujte na mjestima na
kojima bi temperatura mogla biti
viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri
okolnim temperaturama između
10 °C i 40 °C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem
koji je isporučen uz uređaj/alat.
Korištenje pogrešnog punjača
može rezultirati strujnim udarom
ili pregrijavanjem baterije.
♦ Prilikom odbacivanja baterija
pridržavajte se uputa navedenih
u odjeljku "Zaštita okoliša".
♦ Akumulator ne oštećujte/
deformirajte bilo udarcem ili
bušenjem jer time možete stvoriti
rizik od ozljede i vatre.
24
♦ Ne dopunjavajte oštećene
baterije.
♦ U ekstremnim uvjetima može
doći do curenja baterije. Ako na
akumulatoru uočite tekućinu,
pažljivo je obrišite krpom.
Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili
očima slijedite upute u nastavku.
Upozorenje! Baterijska tekućina
može uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu. U slučaju dodira
s kožom odmah isperite vodom.
U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć.
U slučaju kontakta s očima odmah
isperite čistom vodom i potražite
liječničku pomoć.
Punjači
Vaš punjač projektiran je za određeni
napon. Uvijek provjerite odgovara
li napon električne mreže naponu
navedenom na nazivnoj oznaci.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
punjač zamijeniti običnim utikačem
električne mreže.
♦ Svoj punjač BLACK+DECKER
punjač koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu
uz koji je isporučen. Ostale
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
baterije mogu prsnuti i uzrokovati
tjelesne ozljede i materijalnu
štetu.
Ne pokušavajte puniti baterije
koje za to nisu predviđene.
Ako je kabel napajanja
oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER, radi
izbjegavanja opasnosti.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač nemojte probijati.
Uređaj/alat/akumulator mora
tijekom punjenja biti u dobro
prozračenom području.
Punjač je predviđen isključivo
za upotrebu u zatvorenim prostorima.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li napon
električne mreže naponu navedenom na nazivnoj oznaci.
♦ Ako je kabel napajanja
oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER, radi
izbjegavanja opasnosti.
♦ Upozorenje! Ne pokušavajte
jedinicu punjača zamijeniti
običnim strujnim utikačem.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Gumb za (de)blokiranje
Gumb za oslobađanje oštrice
Škare (GSL200/ GSL360/ GSL700)
Oštrica za obrezivanje (GSL300/ GSL360/ GSL700)
Pokazivač punjenja
Sastavljanje
Upozorenje! Izbjegavajte slučajno uključivanje alata tijekom
njegovog sklapanja.
Postavljanje zidnog nosača na zid (crteži A i B)
Zidni nosač može se postaviti na zid kako bi se pružilo
prikladno mjesto za čuvanje i punjenje alata.
♦ Vijke uvijete u zid kroz otvore u utorima zidnog nosača.
♦ Alat postavite na zidni nosač.
♦ Priključite punjač i provjerite je li se uključio pokazivač
punjenja (6) (crtež A).
♦ Ako je potrebno, za odlaganje pričuvne oštrice
upotrijebite dva klina (7) ispod zidnog nosača (crtež B).
Upozorenje! Izbjegavajte oštećivanje kabela napajanja
prilikom postavljanja zidnog nosača na zid.
Uklanjanje utikača za punjenje iz zidnog nosača
(crtež C)
Alat se može puniti bez korištenja zidnog nosača. Utikač za
punjenje može se priključiti izravno u alat.
♦ Uklonite vijke na stražnjoj strani zidnog nosača.
♦ Klizno uklonite stražnji dio (8) s prednjeg dijela (9) kako
biste otvorili zidni nosač.
♦ Uklonite utikač za punjenje iz zidnog nosača.
Postavljanje i uklanjanje oštrice (crteži D i E)
Škare (4) su predviđene za podrezivanje trave i korova.
Oštrica za rezanje (5) dizajnirana je za podrezivanje živica
i grmlja.
♦
♦
♦
♦
♦
Uklonite poklopac oštrice.
Pritisnite tipku za oslobađanje oštrice (3) i držite je
pritisnutom u smjeru strelice (crtež D1).
Poklopac oštrice (10) klizno pomaknite prema natrag
i podignite ga (crtež D2).
Spustite oštricu na klinove.
Dok oštricu pridržavate na klinovima (crtež E1),
ponovno postavite poklopac oštrice (10) i klizno ga
pomaknite prema naprijed (crtež E2).
25
HRVATSKI
Napomena: Oštricu nije potrebno poravnati s pogonskim
klinom i nije potrebno pritisnuti tipku za oslobađanje
poklopca oštrice kod ponovnog postavljanja poklopca
oštrice.
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Punjenje akumulatora
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad
izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni
s lakoćom. Pri prvom punjenju akumulatora ili nakon duljeg
skladištenja, akumulator će prihvatiti samo 80% svog
kapaciteta. Nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja,
akumulator će postići svoj puni kapacitet. Akumulator
se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne
predstavlja naznaku problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je okolna
temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Alat se može ostaviti priključen na punjač na neograničeno
vrijeme. Da bi se radni vijek akumulatora iskoristio do
najvećih mogućnosti, preporučuje se na akumulator ostavite
priključenim na punjač svaki put kad alat nije u upotrebi.
Kad je akumulator pun, električna potrošnja punjača je
zanemariva.
Punjenje pomoću zidnog nosača (crtež F)
♦ Alat postavite na zidni nosač (11).
♦ Priključite punjač.
Punjenje pomoću utikača za punjenje (crtež G)
Utikač za punjenje sadrži osigurače koji sprječavaju
upotrebu nepravilnog punjača.
♦ Utikač za punjenje (12) umetnite u priključnicu za
punjenje na stražnjoj strani alata.
♦ Priključite punjač.
GSL200/GSL300/GSL360 - Punjenje akumulatora
♦ Napunite akumulator.
Tijekom punjenja akumulatora uključen je pokazivač
punjenja (6). Indikator punjenja isključit će se kad punjenje
završi.
GSL700 - Punjenje akumulatora
♦ Napunite akumulator.
Tijekom punjenja akumulatora treperit će pokazivač
punjenja (6). Pokazivač punjenja prestat će treptati kad
punjenje završi. Pokazivač punjenja treptat će ubrzano
kako bi naznačio problem s punjenjem. U slučaju problema
s punjenjem, alat skinite sa zidnog nosača i priključite
izravno na utikač za punjenje. Ako i dalje postoji problem
s punjenjem, punjač je potrebno odvojiti od električnog
napajanja i odnijeti na popravak u ovlašteni servis.
26
Uključivanje i isključivanje (crtež H)
Uključivanje
♦ Tipku za blokiranje (2) pritisnite ulijevo ili udesno i držite
je pritisnutom, a zatim stisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje (1).
♦ Pustite gumb za (de)blokiranje.
Isključivanje
♦ Otpustite prekidač za uključenje/isključenje (1).
Upozorenje! Prekidač nikad ne pokušavajte blokirati
u uključenom položaju.
Savjeti za optimalnu upotrebu (crteži I i J)
♦
Ako se čini da su oštrice suhe, prije upotrebe nanesite
tanak sloj ulja opće namjene.
Podrezivanje trave
♦ Da biste postigli optimalne rezultate podrezivanja, režite
samo suhu travu.
♦ Držite alat kao što je prikazano na sl. I. Drugu ruku
držite podalje od oštrice. Održavajte stabilan radni
položaj kako se ne biste poskliznuli. Ne sežite
predaleko.
♦ Kad režete visoku travu, radite postepeno od vrha.
Režite manje duljine.
♦ Kabel držite podalje od čvrstih predmeta i osjetljivih
biljaka.
♦ Ako alat počne raditi usporeno, smanjite opterećenje.
♦ Za kraće podrezivanje lagano nagnite alat.
Obrezivanje živice
♦ Lagano nagnite alat (do 15° u odnosu na liniju rezanja)
tako da je vrh oštrice usmjeren blago prema živici
(crtež J). Time će rezanje biti učinkovitije.
♦ Obrezivanje započnite od vrha živice. Alat držite pod
željenim kutom i ravnomjerno ga pomičite duž linije
rezanja. Dvostrana oštrica omogućuje rezanje u oba
smjera.
♦ Da biste postigli vrlo ravan rez, na željenoj visini uzduž
živice rastegnite uzicu. Koristeći uzicu kao vodilju,
režite neposredno iznad nje.
♦ Da biste postigli ravne stranice, režite prema gore,
u smjeru rasta biljke. Mlađe grane pomiču se prema
van kad režete prema dolje, stvarajući male izbočine
u živici.
♦ Pazite da ne zahvatite strane predmete. Posebno
izbjegavajte tvrde predmete, kao što su metalne žice
i ograde jer one mogu oštetiti oštrice.
♦ Oštrice redovito podmazujte
Smjernice za podrezivanje (UK i Irska)
♦ Živice i grmlje podrezujte u vrijeme godišnje izmjene
lišća u lipnju i listopadu.
♦ Zimzelene biljke podrezujte u travnju i kolovozu.
HRVATSKI
♦
Crnogoricu i drugo brzorastuće grmlje podrezujte
svakih šest tjedana od svibnja do listopada.
Smjernice za podrezivanje (Australija i Novi Zeland)
♦ Živice i grmlje podrezujte u vrijeme godišnje izmjene
lišća u prosincu i ožujku.
♦ Zimzelene biljke podrezujte u rujnu i veljači.
♦ Crnogoricu i drugo brzorastuće grmlje podrezujte
svakih šest tjedana od listopada do ožujka.
Održavanje
Ovaj BLACK+DECKER žični/bežični električni uređaj/
alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno
održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja
na žičnom/bežičnom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i odvojite ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite bateriju ako uređaj/alat
ima zasebni baterijski uložak.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio
i zatim isključite alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog napajanja.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovno čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne
upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na
bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po
njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je
ugrađena).
♦ Nakon upotrebe pažljivo očistite oštrice. Nakon
čišćenja nanesite tanak sloj laganog strojnog ulja kako
biste spriječili hrđanje oštrica.
Skladištenje
Kad se alat neće koristiti nekoliko mjeseci, idealno bi bilo
da akumulator ostavite priključen na punjač. U protivnom
nastavite na sljedeći način:
♦ U potpunosti dopunite akumulator.
♦ Alat pohranite na sigurnom, suhom i hladnom mjestu.
Temperatura skladištenja mora uvijek biti između
+10 °C i +40 °C.
♦ Prije korištenja alata nakon produljenog skladištenja,
ponovo u potpunosti dopunite akumulator.
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih
odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili
ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili ovu uslugu, svoj
proizvod vratite u bilo koji ovlašteni servis koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika
možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
BLACK+DECKER na adresi navedenoj u ovom priručniku.
Također, popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima
dostupni su na internetskoj adresi: www.2helpU.com.
Baterije
BLACK+DECKER akumulatori mogu se dopunjavati
mnogo puta. Pri kraju svog korisnog vijeka, odbacite
ih uz dužnu brigu prema našem okolišu.
Tehnički podaci
GSL200 H1 GSL300 H1
Napon
Hodovi oštrice (bez
opterećenja)
Duljina oštrice (škare)
Procijep oštrice (škare)
Duljina oštrice (rezanje)
Procijep oštrice
(rezanje)
Vrijeme zaustavljanja
oštrice
Težina
VDC 3,6
3,6
850
10
23
-
850
15
min-1
cm
mm
cm
mm s <1
kg 0,65
8
<1
0,65
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se
odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
27
HRVATSKI
Napon
Hodovi oštrice (bez
opterećenja)
Duljina oštrice (škare)
Procijep oštrice (škare)
Duljina oštrice (rezanje)
Procijep oštrice
(rezanje)
Vrijeme zaustavljanja
oštrice
Težina
GSL360 H1 GSL700 H1
7,0
VDC 3,6
min-1
cm
mm
cm
850
10
23
15
mm 8
s <1
kg 0,65
Punjač
905450XX
8
<1
0,65
905527XX
9060XXXX
Ulazni napon
VAC 230
230
VDC 9
10
Struja
mA 100
120
Težina
h 19
kg 0,15
14
0,15
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema
EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 3,1 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 66 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 77 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA - DIREKTIVA O BUCI
U UPOTREBI NA OTVORENOM
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 - šišač
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-215:2009 +A1:2010, EN 60335-1:2012 +A11:2014.
2000/14/EC, Rezač, Dodatak V
Razina zvučne snage prema (5) 2000/14/EC (Članak 13):
LWA (izmjerena snaga zvuka) 77 dB(A)
LWA (zajamčena snaga zvuka) 80 dB(A)
Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom 2004/108/
EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe na
sljedeću adresu ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
28
R.Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
13.8.2015
850
10
23
15
Izlazni napon
Približno vrijeme
punjenja
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke
dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda
te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je
vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed
nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili nedostatne
usklađenosti, unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova,
popravak dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju
ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje
neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne primjene
ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog
servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz o kupnji. Lokacija najbližeg
ovlaštenog servisnog predstavnika navedena je u ovom
priručniku. Također, popis ovlaštenih Black & Decker
servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te
kontaktima dostupni su na internetskoj adresi:
www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk
kako biste registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o marki BLACK+DECKER i našim
proizvodima dostupne su na web-lokaciji
www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
29
SRPSKI
Namena
Vaš BLACK+DECKER™ GSL200, GSL300, GSL360,
GSL700 makaze/trimer je konstruisan za potkresivanje
trave, žive ograde, žbunja i trnja. Ovaj alat je namenjen
samo za privatnu upotrebu.
Vaš BLACK+DECKER punjač je dizajniran za punjenje
BLACK+DECKER baterija koje ste dobili uz ovaj alat.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje
dole navedenih upozorenja
i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe. Termin
“električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom)
ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da
bude čisto i dobro osvetljeno.
Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim
alatima u eksplozivnim
30
atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti,
gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu
da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite
dok radite sa električnim
alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata
moraju da odgovaraju utičnici.
Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične
adaptere sa uzemljenim
električnim alatima.
Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće
opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao
što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost
od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši
ili vlažnim uslovima. Voda koja
prodre u električni alat povećava
opasnost od električnog udara.
SRPSKI
d. Ne rukujte nepravilno kablom.
Nemojte nikad koristiti kabl za
nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja,
oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog
alata na otvorenom prostoru
koristite produžni kabl koji
je prikladan za upotrebu
na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti
upotreba električnog alata
na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje
u slučaju kvara. Upotreba FID
sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta
radite i savesno radite sa
električnim alatom. Nemojte
da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom
lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu.
Uvek nosite zaštitu za oči.
Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza,
kaciga ili zaštita za sluh, koja
se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno
pokretanje. Pobrinite se da
prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog
napajanja i/ili baterije,
uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje
ili ključ za pritezanje pre
uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog
31
SRPSKI
alata može da dovede do telesne
povrede.
e. Ne posežite van domašaja.
Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje
bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću.
Ne nosite široku odeću ili
nakit. Kosu, odeću i rukavice
udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa
mogu da se uhvate u pokretne
delove.
g. Ako postoje priključni uređaji
za izbacivanje prašine
i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine
može da umanji opasnosti
povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje
električnih alata
a. Ne preopterećujte električni
alat. Koristite odgovarajući
električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj
32
meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat
čiji prekidač ne može da se
uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan
i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora
napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih
podešavanja, zamene pribora
ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne
mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog
alata.
d. Nekorišćene električne alate
čuvajte van domašaja dece
i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa
ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate.
Proverite da li su pokretni
delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni
SRPSKI
i da li postoji bilo koje drugo
stanje koje može uticati na
rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre
upotrebe. Mnoge nezgode
su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako
da budu oštri i čisti. Pravilno
održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor,
nastavke itd. u skladu sa ovim
uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba
obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije
namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje
električnih alata
a. Punjenje vršite samo
punjačem koji je specificirao
proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive
baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom
baterijom.
b. Električne alate koristite samo
sa punjivim baterijama koje su
dizajnirane specijalno za njih.
Upotreba bilo koje druge punjive
baterije može izazvati opasnost
od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne
koristi, čuvajte je dalje od
metalnih predmeta kao što
su spajalice za papir, novčići,
ključevi, ekseri, zavrtnjevi ili
drugi sitni metalni predmeti
koji mogu da naprave
spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih
kontakata može izazvati
opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći do curenja
tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe
do kontakta, isperite mesto
kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni
alat servisira kvalifikovani
servisni tehničar koji će
33
SRPSKI
koristiti samo originalne
rezervne delove. Time
se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
♦
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za trimere za
podrezivanje žive ograde
♦ Sve delove tela udaljite od
oštrice noža. Ne uklanjajte
rezani materijal i ne držite
materijal koji treba podrezati
ako se noževi kreću. Uverite
se da je prekidač isključen
kada čistite zaglavljeni
materijal. Trenutak nepažnje
pri radu sa trimerom za
podrezivanje žive ograde može
dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
♦ Trimer za podrezivanje žive
ograde nosite za dršku kada je
nož zaustavljen. Pri transportu
ili skladištenju trimera za
podrezivanje žive ograde
uvek namestite štitnik za rezni
mehanizam. Pravilno rukovanje
trimerom za podrezivanje žive
ograde smanjiće moguće telesne
34
♦
♦
♦
povrede izazvane noževima.
Kabl udaljite iz zone rezanja.
Tokom rada, kabl može biti
sakriven u žbunju i može se
slučajno preseći nožem.
Električni alat držite samo
za izolovane prihvatne
površine zato što nož
može da dođe u dodir sa
skrivenim vodovima. Noževi
koji dodirnu strujni kabl mogu
da stave pod napon metalne
delove električnog alata i izlože
rukovaoca električnom udaru.
Namena je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu. Upotreba
bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje
druge operacije ovim alatom
koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Ako nikad ranije niste koristili
trimer za podrezivanje žive
ograde, najbolje je da pored
proučavanja ovog priručnika
potražite praktična uputstva od
iskusnijeg korisnika.
Nemojte nikad da dodirujete
noževe dok je alat uključen.
SRPSKI
♦ Nikad ne pokušavajte da prisilno
zaustavite noževe.
♦ Ne spuštajte alat dok se noževi
potpuno ne zaustave.
♦ Redovno proveravajte noževe na
habanje i trošenje. Ne koristite
alat ako su noževi oštećeni.
♦ Izbegavajte tvrde predmete
(npr. metalne žice, šine) prilikom
podrezivanja. Ako slučajno
udarite takav predmet, odmah
isključite alat i proverite da li
postoje oštećenja.
♦ Ako alat počne neuobičajeno
da vibrira, odmah ga isključite
i proverite na oštećenja.
♦ Ako se alat blokira, odmah ga
isključite.
♦ Nakon upotrebe, postavite
isporučeni štitnik za nož preko
noževa. Odložite alat u skladište
i pobrinite se da nož ne bude
izložen.
♦ Kada koristite ovaj alat,
postarajte se da svi štitnici
uvek budu pričvršćeni. Nikad
ne pokušavajte da koristite
nepotpuni alat ili alat sa
neodobrenim modifikacijama.
♦ Nikad ne dozvoljavajte deci da
koriste ovaj alat.
♦ Pazite se od otpadaka koji
padaju dok podrezujete visoke
delove žive ograde.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za makaze
♦ Nikad ne dozvoljavajte da ovu
mašinu koriste deca ili ljudi
koji nisu upoznati sa ovim
uputstvima. Lokalni propisi mogu
ograničiti starost rukovaoca.
♦ Imajte na umu da su rukovalac
ili korisnik odgovorni za nezgode
ili opasnosti koje nastanu prema
drugim ljudima ili njihovoj imovini.
♦ Nikad ne uključujte mašinu dok
se u blizini nalaze drugi ljudi,
a naročito deca ili kućni ljubimci.
♦ Mašinu koristite samo po
dnevnom svetlu ili sa dobrom
veštačkom rasvetom.
♦ Pobrinite se da ventilacioni otvori
budu uvek čisti i da se čiste od
otpadaka.
♦ Koristite samo rezervne delove
i dodatnu opremu koju je
preporučio proizvođač.
♦ Redovno kontrolišite i održavajte
mašinu. Mašinu treba da
35
SRPSKI
popravlja samo ovlašćeni
serviser.
Bezbednost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namenjen
da ga koriste lica (uključujući
i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim
ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu
bezbednost.
♦ Decu treba nadzirati kako bi
se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden
u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Deklarisana
emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost
vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
36
deklarisane vrednosti što zavisi od
načina na koji se koristi alat. Nivo
vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama
radi definisanja bezbednosnih mera
koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste
električne alate na radnom mestu,
procena izloženosti vibracijama treba
da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao
i sve delove radnog ciklusa kao što
je vreme rada uređaja, ali i vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja
opasnosti od povreda, korisnik
mora da pročita uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitne naočare dok
radite sa ovim alatom.
Ne izlažite alat kiši ili visokoj
vlažnosti.
Pazite se od oštrih noževa.
Noževi nastavljaju kretanje
i nakon isključivanja motora.
SRPSKI
Pazite se od letećih predmeta.
Udaljite posmatrače.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih
otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na
kojima temperatura može da
pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim
temperaturama između 10 °C
i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji
je isporučen uz aparat/alat.
Korišćenje pogrešnog punjača
može dovesti do električnog
udara ili pregrevanja baterije.
♦ Ako odlažete baterije u otpad,
pratite uputstva koja su
navedena u odeljku „Zaštita
životne sredine“.
♦ Ne oštećujte/ne deformišite
punjivu bateriju bušenjem ili
udarcem jer to može da kreira
opasnost od povrede i požara.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ Pod ekstremnim uslovima može
doći do curenja tečnosti iz
baterije. Ako primetite da tečnost
curi iz baterije, pažljivo je obrišite
pomoću krpe. Izbegavajte dodir
sa kožom.
♦ U slučaju da dođe do dodira
sa kožom ili očima, pratite dole
navedena uputstva.
Upozorenje! Tečnost iz baterije
može da izazove telesne povrede ili
materijalnu štetu. U slučaju dodira
sa kožom, odmah isperite sa dosta
vode. Ako se javi crvenilo, bol ili iritacija, odmah potražite medicinsku
pomoć. U slučaju dodira s očima,
odmah isperite čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
Punjači
Vaš punjač je projektovan za određeni napon. Uvek proverite da li napon
elektro mreže odgovara naponu na
natpisnoj pločici uređaja.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte
da zamenite punjač običnim mrežnim
utikačem.
♦ Vaš BLACK+DECKER punjač
koristite samo za punjenje
baterije u alatu sa kojim je
isporučen. Druge baterije
mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
37
SRPSKI
♦ Nikad ne pokušavajte puniti
baterije koje nisu punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora
ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro
provetravanje mesta na kome
se uređaj/alat/baterija nalaze za
vreme punjenja.
Ovaj punjač je namenjen samo
za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl
za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj
pločici uređaja.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora
ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
♦ Upozorenje! Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač
običnim mrežnim utikačem.
38
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za blokadu
Dugme za oslobađanje lista
Nož za makaze (GSL200/ GSL360/ GSL700)
Nož za trimer (GSL300/ GSL360/ GSL700)
Indikator punjenja
Montaža
Upozorenje! Izbegavajte slučajno uključivanje alata tokom
montaže.
Postavljanje zidnog držača na zid (sl. A i B)
Zidni držač se može pričvrstiti na zid da bi omogućio
praktično mesto za skladištenje i punjenje alata.
♦ Zidni držač pritegnite zavrtnjima kroz otvore zidnog
držača u rupice na zidu.
♦ Postavite alat na zidni držač.
♦ Uključite punjač u struju i proverite da li indikator
punjenja (6) svetli (sl. A).
♦ Ako je potrebno, upotrebite dva klinčića (7) ispod
zidnog držača za skladištenje rezervnog noža (sl. B).
Upozorenje! Pazite da ne oštetite kabl za napajanje
prilikom montaže zidnog držača na zid.
Uklanjanje utikača punjača iz zidnog držača (sl. C)
Alat može da se puni i bez korišćenja zidnog držača. Utikač
punjača se može priključiti direktno na alat.
♦ Uklonite zavrtnje sa poleđine zidnog držača.
♦ Povucite zadnji deo (8) sa prednjeg dela (9) da biste
otvorili zidni držač.
♦ Uklonite utikač punjača iz zidnog držača.
Postavljanje i skidanje noža (sl. D i E)
Nož za makaze (4) je dizajniran za podrezivanje trave
i korova. Nož za trimer (5) je dizajniran za podrezivanje žive
ograde i žbunja.
♦
♦
Skinite štitnik za nož.
Pritisnite i držite pritisnuto dugme za oslobađanje noža
(3) u smeru strelice (sl. D1).
♦ Povucite štitnik za nož (10) unazad i podignite ga
(sl. D2).
♦ Spustite noža na pinove.
♦ Držeći nož za pinove (sl. E1), zamenite štitnik noža (10)
i povucite ga prema napred (sl. E2).
Napomena: Nije potrebno poravnati nož sa ulaznim pinom,
niti koristiti dugme za oslobađanje štitnika za nož kada se on
ponovo postavlja.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad
ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste
SRPSKI
ranije obavljali s lakoćom. Prilikom prvog punjenja baterije
ili posle dužeg skladištenja, ona će prihvatiti samo 80%
punjenja. Posle nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja,
baterija će postići pun kapacitet. Punjač se može zagrejati
tokom punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama
ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura
punjenja: oko 24 °C.
Alat može da se ostavi povezan na punjač beskonačno
dugo.
Da bi se maksimalno produžio vek trajanja baterije,
preporučuje se da baterija ostane povezana na punjač kad
god se alat ne koristi. Kada je baterija puna, potrošnja struje
punjača je zanemarljiva.
Punjenje sa zidnim držačem (sl. F)
♦ Postavite alat na zidni držač (11).
♦ Uključite punjač u struju.
Punjenje korišćenjem utikačem punjača (sl. G)
Utikač punjača je dizajniran sa blokadom da bi se sprečila
upotreba nepravilnog punjača.
♦ Umetnite utikač punjača (12) u konektor punjača na
poleđini alata.
♦ Uključite punjač u struju.
GSL200/GSL300/GSL360 - Punjenje baterije
♦ Napunite bateriju.
Dok se baterija puni, indikator punjenja (6) svetli. Indikator
punjenja se gasi kad se punjenje završi.
GSL700 - Punjenje baterije
♦ Napunite bateriju.
Dok se baterija puni, indikator punjenja (6) trepće. Indikator
punjenja prestaje da trepće kad se punjenje završi. Indikator
punjenja brzo trepće da bi ukazao na problem sa punjenjem.
Kada se javi problem sa punjenjem, alat skinite sa zidnog
držača i povežite direktno na utikač za punjenje. U slučaju
da problem sa punjenjem i dalje postoji, punjač mora da se
isključi iz struje i odnese u ovlašćeni servisni centar radi
popravke.
Uključivanje i isključivanje (sl. H)
Uključivanje
♦ Pritisnite i držite pritisnuto dugme za zaključavanje (2)
na levoj ili desnoj strani, a zatim stisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (1).
♦ Pustite dugme za blokadu u isključenom položaju.
Isključivanje
♦ Pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zaključate prekidač
kada je u uključenom položaju.
Saveti za optimalnu upotrebu (sl. I i J)
♦
Naprskajte uljem nož pre prve upotrebe i kada god nož
počinje da izgleda suvo.
Podrezivanje trave
♦ Da bi se postigli optimalni rezultati podrezivanja,
podrezujte samo travu koja nije mokra.
♦ Držite alat kao što je prikazano u sl. I. Držite vašu
drugu ruku dobro udaljeno od noža. Održavajte stabilan
radni položaj tako da se ne okliznete. Ne posežite van
domašaja.
♦ Kada podrezujete dugačku travu, radite u fazama od
vrha na dole. Pravite kratke rezove.
♦ Alat udaljite od tvrdih predmeta i osetljivih biljaka.
♦ Ako alat počne sporije da radi, smanjite opterećenje.
♦ Da biste napravili uži rez, malo nagnite alat.
Podrezivanje žive ograde
♦ Malo nagnite alat (do 15° u odnosu na liniju
podrezivanja) tako da vrhovi noža budu usmereni malo
prema živoj ogradi (sl. J). Time se postiže efikasnije
rezanje noža.
♦ Podrezivanje započnite od vrha žive ograde. Alat držite
pod željenim uglom i pomerajte ga ravnomerno duž
linije podrezivanja. Dvostrano sečivo vam omogućava
da režete u oba smera.
♦ Za precizno podrezivanje, rastegnite konac duž žive
ograde na željenoj visini. Koristite konac kao referencu,
podrezujući neposredno iznad njega.
♦ Da biste postigli ravne strane, secite prema gore,
u smeru rasta. Mlađe grančice se oslobađaju kad se
nožem seče prema dole, što dovodi do stvaranja uzanih
traka u živoj ogradi.
♦ Izbegavajte strane predmete. Izbegavajte naročito
tvrde predmete kao što su metalna žica i šine, jer mogu
oštetiti noževe.
♦ Redovno podmazujte noževe.
Smernice za podrezivanje (Velika Britanija i Irska)
♦ Živu ogradu i žbunove sa sezonskim lišćem (novo lišće
svake godine) podrezujte u junu i oktobru.
♦ Zimzelene biljke podrezujte u aprilu i avgustu.
♦ Četinare i brzorastuće žbunje podrezujte svakih šest
nedelja od maja do oktobra.
Smernice za podrezivanje (Australija i Novi Zeland)
♦ Živu ogradu i žbunove sa sezonskim lišćem (novo lišće
svake godine) podrezujte u decembru i martu.
♦ Zimzelene biljke podrezujte u septembru i februaru.
♦ Četinare i brzorastuće žbunje podrezujte svakih šest
nedelja od oktobra do marta.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa
minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
39
SRPSKI
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata
i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako
uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat,
a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne
zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog
čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/
alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su
abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste
uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).
♦ Noževe pažljivo očistite nakon upotrebe. Nakon
čišćenja, namažite sečiva tankim slojem laganog
mašinskog ulja da biste sprečili koroziju.
Skladištenje
Ako se korišćenje alata ne planira u nekoliko narednih
meseci, idealno bi bilo da baterija ostane povezana na
punjač. U suprotnom, postupite na sledeći način:
♦ Potpuno napunite bateriju.
♦ Alat skladištite na sigurnom i suvom mestu.
Temperatura skladištenja mora uvek biti u opsegu od
+10 °C do +40 °C.
♦ Pre korišćenja alata nakon dužeg skladištenja, ponovo
potpuno napunite bateriju.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se
odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš BLACK+DECKER
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban,
ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite
kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih
materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili
novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će
izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih BLACK+DECKER servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Baterije
BLACK+DECKER baterije se mogu puniti veliki broj
puta. Na kraju njihovog životnog veka baterije treba
da zbrinete vodeći računa o našoj životnoj sredini.
Tehnički podaci
GSL200 H1 GSL300 H1
Napon
Brzina noža (bez
opterećenja)
Dužina noža (makaze)
Zazor noža (makaze)
Dužina noža (trimer)
Zazor noža (trimer)
Vreme zaustavljanja
noža
Težina
Napon
Brzina noža (bez
opterećenja)
Dužina noža (makaze)
Zazor noža (makaze)
Dužina noža (trimer)
Zazor noža (trimer)
Vreme zaustavljanja
noža
Težina
Punjač
3,6
850
10
23
-
850
15
8
s <1
kg 0,65
<1
0,65
min-1
cm
mm
cm
mm
GSL360 H1 GSL700 H1
7,0
VDC 3,6
850
10
23
15
8
850
10
23
15
8
s <1
kg 0,65
<1
0,65
min-1
cm
mm
cm
mm
905450XX
905527XX
9060XXXX
Ulazni napon
VAC 230
Izlazni napon
VDC 9
10
Struja
mA 100
120
h 19
14
Približno vreme punjenja
Težina
40
VDC 3,6
kg 0,15
230
0,15
SRPSKI
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 3,1 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 66 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 77 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE, DIREKTIVA ZA BUKU NA
OTVORENOM PROSTORU
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 - makaze/trimer
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN 607451:2009 +A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010, EN 603351:2012 +A11:2014.
2000/14/EC, Trimeri, Dodatak V
Nivo zvučne snage prema (5) 2000/14/EC (Član 13):
LWA (izmerena zvučna snaga) 77 dB(A)
LWA (garantovana zvučna snaga) 80 dB(A)
Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom 2004/108/
EC (do 19/04/2016) 2014/30/EU (od 20/04/2016) i 2011/65/
EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
R.Laverick
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
13.8.2015
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna
i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova
garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma kupovine,
Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne delove,
popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili
zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće
manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne
svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih
predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme
Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije,
potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete
dokaz o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj
novi BLACK+DECKER proizvod i da biste bili redovno
obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
Više informacija o BLACK+DECKER brendu i našem
asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
41
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашите BLACK+DECKER™ GSL200, GSL300, GSL360,
GSL700 градинарски ножици/тример се дизајнирани
за поткастрување на трева, жива ограда, грмушки
и фиданки. Алатката е наменета само за домашна
употреба.
Вашиот BLACK+DECKER полнач е наменет за полнење
на оној тип на BLACK+DECKER батерии што се
испорачува со оваа алатка.
Упатства за безбедна
употреба
Општи мерки за
безбедност при користење
на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за безбедност и долу
наведените упатства може
да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува
на вашата електрична алатка што
работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
42
1. Безбедност на работното
место
a. Одржувајте го работното
место чисто и добро
осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за
незгоди.
б. Немојте да работите со
електрични алатки во
експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи
течности, гасови или
честички. Електричните
алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата
и присутните лица настрана
додека употребувате
електрична алатка.
Одвлекување на вниманието
може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен
удар
а. Приклучокот на
електричната алатка
мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
МАКЕДОНСКИ
Не употребувајте
адаптерски приклучоци
со заземјени електрични
алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен
контакт со заземјени
површини како што се
цевки, радијатори, шпорети
или фрижидери. Има
зголемен ризик од електричен
удар ако вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте
електричните алатки
на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода
во електричната алатка
го зголемува ризикот од
електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот
за носење, влечење
или исклучување на
електричната алатка.
Држете го кабелот настрана
од топлина, масло, остри
рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д. Кога работите со
електрична алатка надвор,
употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за
надворешна употреба.
Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна
употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со
електрична алатка во
влажна средина не може да
се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на
заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи,
внимавајте што правите
и користете логика кога
работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте
уморни или кога сте под
влијание на дрога, алкохол
43
МАКЕДОНСКИ
или лекови. Еден момент
на невнимание за време на
работење со електрична
алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична
заштита. Секогаш
носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како
што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки,
шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за
соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде
во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката
на извор на струја и/или на
батериски пакет или пред да
ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст
на прекинувачот или приклучување на извор на струја
на вклучени алатки може да
доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки
за подесување или клучеви
44
пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч
или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел
на електричната алатка може
да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку.
Цврсто стојте на земјата
и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува
подобра контрола над
електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека.
Не носете широка облека
или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците
настрана од подвижните
делови. Широката облека,
накитот или долгата коса
може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои
можност за приклучување
на опрема за извлекување
и собирање на прав,
обезбедете таа да биде
приклучена и правилно
употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
МАКЕДОНСКИ
4. Употреба и одржување на
електрични алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на сила.
Употребувајте електрична
алатка што е соодветна за
вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја
електричната алатка
доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува.
Секоја електрична алатка што
не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна
и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред
да правите подесувања,
менувате додатоци или
пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот
за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните
алатки што не ги
употребувате надвор
од досег на децата
и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не
се запознаени со нивната
функција и со овие
упатства. Електричните
алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба што би можела
да влијае врз работењето
на електричните алатки.
Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете
ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо
одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките
за сечење остри и чисти.
Правилно одржуваните алатки
за сечење со остри рабови за
сечење имаат помала шанса
45
МАКЕДОНСКИ
да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги
електричните алатки,
приборот, сечилата
и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во
предвид работните услови
и работата која треба да
се заврши. Употребата на
електрична алатка за работа
што е различна од нејзината
намена може да доведе до
опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на
батериски алатки
a. Полнете само со полнач кој
е определен од страна на
произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може да доведе
до ризик кога се употребува со
друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги
батериските алатки само
со батериски пакети кои
се посебно определени
за нив. Употребата на било
какви други батериски пакети
може да доведе до ризик од
повреда или пожар.
46
в. Кога батерискиот пакет
не се употребува, држете
го настрана од други
метални предмети како
што се: спојници за хартија,
парички, клучеви, шајки,
завртки или други мали
метални предмети кои
можат да направат спој
помеѓу двата батериски
терминали. Правењето
на краток спој помеѓу
батериските терминали може
да предизвика изгореници или
пожар.
г. Течност може да биде
исфрлена од батеријата
поради неправилна
употреба; не ја допирајте.
Доколку случајно дојде
до допир, исплакнете со
вода. Доколку течноста
дојде во допир со очите,
побарајте и медицинска
помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да
предизвика иритација или
изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки
треба да ги сервисира
МАКЕДОНСКИ
квалификувано лице кое
користи само идентични
резервни делови. Вака
ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни мерки за
безбедност при користење
на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за тримери
♦ Држете ги сите делови
од телото подалеку
од сечилото. Не го
отстранувајте отсечениот
материјал и не го држете
материјалот што треба да
се сече додека сечилата
се во движење. Осигурајте
прекинувачот на алатката да
е во исклучена положба кога
чистите заглавен материјал.
Еден момент на невнимание
при работење со тримерот
може да доведе до сериозна
повреда.
♦ Кога го носите тримерот
за жива ограда, држете го
за рачката и обезбедете
дека сечилото не се движи.
Кога го пренесувате или
одложувате тримерот
за жива ограда, секогаш
монтирајте го капакот врз
секачкиот уред. Правилното
ракување со тримерот ќе ја
намали можноста за повреди
од сечилата.
♦ Држете го кабелот подалеку
од местото на сечење. За
време на работењето кабелот
може да биде сокриен во
грмушките и да биде случајно
пресечен со сечилото.
♦ Држете ја електричната
алатка само за изолираните
површини за држење,
бидејќи сечилото може
да се допира со скриена
инсталација. Доколку
сечилото допре жица под
напон, тоа може да ги доведе
изложените метални делови
од електричната алатка под
напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
♦ Наменетата употреба
е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата
на било која помошна
47
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
48
опрема или додаток, или
извршувањето на било кои
работи со оваа алатка освен
оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да
предизвика ризик од повреда
на ракувачот или оштетување
на имот.
Доколку порано не сте
употребувале тример, по
можност побарајте практични
совети од искусен корисник
и покрај тоа што сте го
проучиле ова упатство.
Не ги допирајте сечилата
додека алатката работи.
Никогаш не се обидувајте со
сила да ги запрете сечилата.
Не ја спуштајте алатката
додека сечилата целосно не
престанат да се движат.
Постојано проверувајте
ги сечилата да не се
оштетени или изабени. Не
ја употребувајте алатката
доколку сечилата се
оштетени.
Избегнувајте тврди
предмети (на пр. метални
жици, решетки) додека
поткаструвате. Доколку
♦
♦
♦
♦
♦
♦
случајно удрите некој таков
предмет, веднаш исклучете
ја алатката и проверете дали
има оштетување.
Доколку алатката започне
сомнително да вибрира,
веднаш исклучете ја
и проверете дали има
оштетување.
Доколку алатката почне да се
блокира, исклучете ја веднаш.
После употреба, ставете ја
футролата за сечила што
е снабдена врз сечилата.
Одложете ја алатката,
осигурувајќи сечилото да не
биде изложено.
Секогаш осигурајте се дека
сите штитници се монтирани
кога ја користите алатката.
Никогаш не се обидувајте да
употребувате некомплетна
алатка или алатка на која
се извршени неовластени
преправки.
Никогаш не дозволувајте деца
да ја употребуваат алатката.
Внимавајте на материјалот
што може да падне кога ги
сечете повисоките делови од
живата ограда.
МАКЕДОНСКИ
♦ Употребувајте само
Дополнителни мерки за
резервни делови и додатоци
безбедност при користење
препорачани од страна на
на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за електрични ножици
♦ Никогаш не дозволувајте
луѓе кои не се запознаени
со овој прирачник или деца
да ракуваат со машината.
Локалните прописи може да
поставуваат ограничувања
во врска со возраста на
ракувачот.
♦ Имајте на ум дека ракувачот
или корисникот е одговорен за
несреќите и опасностите што
им се случуваат на другите
луѓе или на нивниот имот.
♦ Никогаш не работете со
машината додека во близина
има луѓе, а особено деца, или
домашни миленичиња.
♦ Употребувајте ја машината
само при дневна светлост
или при добро вештачко
осветлување.
♦ Секогаш осигурајте отворите
за вентилација да бидат исчистени од отпаден материјал.
производителот.
♦ Редовно проверувајте
и одржувајте ја машината.
Обезбедете машината да ја
поправаат само овластени
сервисери.
Безбедност на други лица
♦ Овој уред не е наменет
за употреба од страна на
лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни
или ментални способности,
или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им
се пружени надзор или
упатства за употреба на
уредот од страна на лице
кое е одговорно за нивната
безбедност.
♦ Децата треба да се
надгледуваат за да се осигура
дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на
емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност
49
МАКЕДОНСКИ
се измерени во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една
алатка со друга. Декларираната
вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за
прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста
на емитирани вибрации за време
на користењето на електричната
алатка може да се разликува
од декларираната вредност во
зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста
на вибрации за да се одредат
мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита
на лица кои редовно употребуваат
електрични алатки на работното
место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во
предвид условите и начинот на кој
алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времињата
50
кога алатката е исклучена, кога
е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на
алатката:
Предупредување! За да се
намали ризикот од повреди,
корисникот мора да го прочита упатството за работа.
Носете заштитни очила кога
работите со оваа алатка.
Не ја изложувајте електричната алатка на дожд или
влажност.
Внимавајте на остри сечила.
Сечилата продолжуваат да
се движат и по исклучувањето на моторот.
Внимавајте на излетани
предмети. Држете ги присутните лица подалеку.
Дополнителни упатства
за безбедност за батерии
и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да
ја отворите батеријата поради
која било причина.
МАКЕДОНСКИ
♦ Не ја изложувајте батеријата
на вода.
♦ Не ја одлагајте на места
каде температурата може да
надмине 40 °C.
♦ Полнете ја само при
температура во просторијата
од 10 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој
е се испорачува со уредот/
алатката. Употребата на
погрешен полнач може
да доведе до електричен
удар или до прегревање на
батеријата.
♦ Кога се ослободувате од
батериите, следете ги
упатствата кои се дадени во
делот „Заштита на животната
средина“.
♦ Не ја оштетувајте или
искривувајте батеријата со
прободување или удирање
затоа што ова може да доведе
до ризик од повреда или
пожар.
♦ Не полнете оштетени батерии.
♦ Под крајно неповолни услови,
може да дојде до истекување
на течност од батеријата.
Кога ќе забележите течност
на батериите внимателно
избришете ја со помош на
крпа. Избегнете допир со
кожата.
♦ Во случај на допир со кожата
или со очите, следете ги
долунаведените упатства.
Предупредување! Течноста од
батеријата може да предизвика
повреда на ракувачот или оштетување на имот. Во случај на допир
со кожата, веднаш исплакнете
со вода. Доколку дојде до црвенило, болка или надразнување,
побарајте медицинска помош. Во
случај на допир со очите, веднаш
исплакнете со чиста вода и побарајте медицинска помош.
Полначи
Вашиот полнач е направен за
определен напон. Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот
кој е деклариран на плочката.
Предупредување! Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен
приклучок за струја.
♦ Употребувајте го Вашиот
BLACK+DECKER полнач само
51
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан.
Другите батерии можат да
пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот
и оштетување.
Никогаш не се обидувајте
да ги полните неполнивите
батерии.
Доколку струјниот кабел
е оштетен, мора да биде
заменет од страна на
производителот или на
овластен сервисен центар
на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
Не го изложувајте полначот на
вода.
Не го отварајте полначот.
Не го чепкајте полначот со
шилести предмети.
Апаратот, алатката или
батеријата мора да се постави
на добро проветрено место
додека се полни.
Полначот е наменет само за
употреба во затворен простор.
Безбедност од електричен
удар
Вашиот полнач е двојно
изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете
дали напонот на струјното
напојување одговара на
напонот кој е деклариран
на плочката.
♦ Доколку струјниот кабел
е оштетен, мора да биде
заменет од страна на
производителот или на
овластен сервисен центар
на BLACK+DECKER за да се
избегне опасност.
♦ Предупредување! Никогаш
не се обидувајте да го
замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок
за струја.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за заклучување
Копче за отпуштање на сечилото
Сечило за стрижење (GSL200/GSL360/GSL700)
Сечило за поткастрување (GSL300/GSL360/
GSL700)
Индикатор за полнење
Склопување
Предупредување! Избегнете случајно вклучување на
алатката за време на склопувањето.
52
МАКЕДОНСКИ
Монтирање на ѕидниот држач на ѕидот
(скици А и В)
Ѕидниот држач може да се монтира на ѕид за да се
обезбеди соодветно место за одлагање и полнење на
алатката.
♦ Навртете ги завртките во ѕидот низ дупките во
отворите на ѕидниот држач.
♦ Поставете ја алатката на ѕидниот држач.
♦ Вклучете го полначот водејќи сметка индикаторот
на полнењето (6) да засветли (скица А).
♦ Доколку е потребно, употребете ги двата клина
(7) под ѕидниот држач за одлагање на резервното
сечило (скица В).
Предупредување! Внимавајте да не дојде до
оштетување на струјниот кабел кога го монтирате
ѕидниот држач на ѕидот.
Отстранување на приклучокот од полначот од
ѕидниот држач (скица С)
Алатката може да се полни без да се употреби ѕидниот
држач. Приклучокот од полначот може директно да се
поврзе на алатката.
♦ Отстранете ги завртките од задниот дел на ѕидниот
држач.
♦ Извлечете го задниот дел (8) од предниот дел (9) за
да го отворите ѕидниот држач.
♦ Отстранете го приклучокот на полначот од ѕидниот
држач.
Монтирање и отстранување на сечилото
(скици D и E)
Сечилото за стрижење (4) е наменето за поткастрување
на трева и плевел. Сечилото за поткастрување
(5) е наменето за поткастрување на жива ограда
и грмушки.
♦
♦
Отстранете ја навлаката за сечилото.
Притиснете и задржете го копчето за отпуштање на
сечилото (3) во правец на стрелката (скица D1).
♦ Повлечете го капакот за сечилото (10) наназад
и подигнете го за да го отстраните (скица D2).
♦ Спуштете го сечилото врз држачите.
♦ Додека го држите сечилото врз држачите
(скица E1), повторно поставете го капакот за
сечилото (10) и турнете го нанапред (скица E2).
Напомена: Не е потребно порамнување на сечилото со
држачите и не е потребно да се употребува копчето за
отпуштање на капакот за сечилото кога тој повторно се
постава.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во
свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата
Батеријата треба да се наполни пред првата употреба
и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно
сила за работи кои претходно биле лесно извршувани.
Кога ја полните батеријата за прв пат, или после
долготрајно складирање, таа ќе прими само 80%
од полнењето. После неколку циклуси на полнење
и празнење, батеријата ќе го достигне полниот
капацитет. Полначот може да се загрее за време на
полнењето; ова е нормално и не значи дека постои
проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40 °C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Алатката може да се остави приклучена на полначот
на неодредено време. За максимално да се искористи
векот на траење на батеријата, се препорачува
батеријата да се држи приклучена на полначот секогаш
кога алатката не се употребува. Кога батеријата
е полна, потрошувачката на струја од страна на
полначот е занемарлива.
Полнење со употреба на ѕидниот држач (скица F)
♦ Поставете ја алатката на ѕидниот држач (11).
♦ Вклучете го полначот во струја.
Полнење со употреба на приклучокот од полначот
(скица G)
Приклучокот од полначот е направен со заштитен
механизам за да се спречи употреба на погрешен
полнач.
♦ Вклучете го приклучокот од полначот (12) во
приклучницата за полначот на задниот дел од
алатката.
♦ Вклучете го полначот во струја.
GSL200/GSL300/GSL360 - Полнење на батеријата
♦ Полнете ја батеријата.
Кога батеријата се полни, индикаторот за полнење (6)
ќе почне да свети. Индикаторот на полнењето ќе се
исклучи кога полнењето ќе биде завршено.
GSL700 - Полнење на батеријата
♦ Полнете ја батеријата.
Кога батеријата се полни, индикаторот за полнење
(6) ќе почне да трепка. Индикаторот на полнењето ќе
престане да трепка кога полнењето ќе биде завршено.
Индикаторот на полнењето трепка бргу кога означува
проблем со полнењето. Кога ќе се јави проблем со
полнењето, отстранете го ѕидниот држач и поврзете ја
алатката директно на приклучокот од полначот. Доколку
сеуште се јавува проблем со полнењето, полначот
мора да се исклучи од приклучницата за струја и да се
однесе во овластен сервисен центар на поправка.
53
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување (скица Н)
Вклучување
♦ Турнете и задржете го копчето за заклучување
(2) на десно или на лево и потоа притиснете го
прекинувачот за вклучување и исклучување (1).
♦ Отпуштете го копчето за заклучување.
Исклучување
♦ Отпуштете го прекинувачот за вклучување
и исклучување (1).
Предупредување! Никогаш не се обидувајте да го
заглавите прекинувачот во положба за вклучено.
Совети за оптимална употреба (скици I и J)
♦
Испрскајте го сечилото со тенок слој од лесно
масло за општа употреба пред првата употреба
и секогаш кога сечилото ќе почне да изгледа суво.
Поткастрување на трева
♦ За да постигнете оптимални резултати при
косењето, косете само сува трева.
♦ Држете ја алатката како што е прикажано на
скица I. Држете ја другата рака подалеку од
сечилото. Одржувајте стабилна работна положба
за да не се лизнете. Не посегајте предалеку.
♦ Кога косите долга трева, работете етапно,
почнувајќи од врвот. Правете мали резови.
♦ Држете ја алатката подалеку од тврди предмети
и нежни растенија.
♦ Доколку алатката започне да забавува, намалете
го оптоварувањето.
♦ За попрецизно сечење, благо навалете ја алатката.
Поткастрување на жива ограда
♦ Полека закосете ја алатката (до 15° во однос на
линијата на сечење) така што врвовите на сечилото
делумно да се насочат кон оградата (скица J). Ова
ќе направи сечилата да сечат поефикасно.
♦ Започнете со поткастрување на врвот од живата
ограда. Држете ја алатката под посакуваниот агол
и движете ја полека по линијата на сечењето.
Двостраното сечило ви овозможува да сечете во
двете насоки.
♦ За да добиете права линија на сечење, развлечете
парче канап по должината на живата ограда на
посакуваната височина. Употребувајте го канапот
како смерница, сечејќи веднаш над него.
♦ За да добиете рамни страни, сечете во правецот на
растењето. Помладите гранки се движат нанадвор
кога сечилото сече спротивно од правецот на
растењето и така се формираат вдлабнати места
во живата ограда.
♦ Внимавајте да избегнувате страни предмети.
Особено избегнувајте тврди предмети како што се
54
♦
метални жици или огради затоа што тие може да ги
оштетат сечилата.
Редовно подмачкувајте ги сечилата.
Упатства за поткастрување (за Велика Британија
и Ирска)
♦ Поткаструвајте живи огради и грмушки со
сезонски лисја (нови лисја секоја година) во Јуни
и Октомври.
♦ Поткаструвајте ги зимзелените растенија во април
и август.
♦ Поткаструвајте ги четинарите и другите
брзорастечки грмушки на секои шест недели од мај
до октомври.
Упатства за поткастрување (за Австралија и Нов
Зеланд)
♦ Поткаструвајте живи огради и грмушки со сезонски
лисја (нови лисја секоја година) во Декември
и Март.
♦ Поткаструвајте ги зимзелените растенија во
септември и февруари.
♦ Поткаструвајте ги четинарите и другите
брзорастечки грмушки на секои шест недели од
октомври до март.
Одржување
Вашиот BLACK+DECKER уред или алатка, со или без
кабел, е направен да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на
електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот и извадете
ја батеријата доколку алатката или уредот има
одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа
е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување освен
редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на
вашиот уред, алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за
чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
МАКЕДОНСКИ
♦
После употреба, внимателно исчистете ги
сечилата. После чистењето, нанесете тенок слој на
лесно машинско масло за да спречите рѓосување
на сечилата.
Батерии
Батериите на BLACK+DECKER можат да
се полнат многу пати. На крајот на нивниот
употребен век, ослободете се од батериите
водејќи грижа за животната средина.
Одлагање
Кога алатката ќе нема да се употребува неколку
месеци, најдобро е да се остави батеријата приклучена
на полначот. Во спротивно, постапете на следен начин:
♦ Целосно наполнете ја батеријата.
♦ Одложете ја алатката на безбедно и суво место.
Температурате на чувањето мора секогаш да биде
во опсегот од +10 °C до +40 °C.
♦ Пред да ја употребите алатката после долготрајно
складирање, повторно целосно наполнете ја
батеријата.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не смее да се
фрла со останатиот отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте со отпадот
од домаќинството. Овозможете да биде одвоено
соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи
и пакувања овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено
собирање на електрични производи за домаќинство
од страна на локалните отпади или продавачите при
набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го
собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на BLACK+DECKER преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени BLACK+DECKER сервисери
и сите детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
GSL200 H1 GSL300 H1
Напон
Број на движења
на сечилото
(без оптоварување)
Должина на сечилото
(за стрижење)
Растојание помеѓу
запците на сечилото
(за стрижење)
Должина на сечилото
(за поткастрување)
Растојание помеѓу
запците на сечилото
(за поткастрување)
Време на запирање
на сечилото
Тежина
Напон
Број на движења
на сечилото
(без оптоварување)
Должина на сечилото
(за стрижење)
Растојание помеѓу
запците на сечилото
(за стрижење)
Должина на сечилото
(за поткастрување)
Растојание помеѓу
запците на сечилото
(за поткастрување)
Време на запирање
на сечилото
Тежина
Vдиректна струја 3,6
3,6
min-1 850
850
cm 10
-
mm 23
-
cm -
15
mm -
8
s <1
kg 0,65
<1
0,65
GSL360 H1 GSL700 H1
7,0
Vдиректна струја 3,6
min-1 850
850
cm 10
10
mm 23
23
cm 15
15
mm 8
8
s <1
kg 0,65
<1
0,65
55
МАКЕДОНСКИ
Полнач
905450XX
Влезен напон
Vнаизменична струја 230
Излезен напон
Vдиректна струја 9
Струја
mA 100
Приближно време
на полнење
Тежина
h 19
kg 0,15
905527XX
9060XXXX
230
10
120
14
0,15
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 3,1 m/s², отстапување (K)
1,5 m/s²
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 66 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 77 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Декларација за сообразност
со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ ДИРЕКТИВА ЗА БУЧАВА НА
ОТВОРЕН ПРОСТОР
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 – Градинарски
ножици/Тример
Black & Decker декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EC,
EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010,
EN 60335-1:2012 +A11:2014.
2000/14/EК, тример, Анекс V
Ниво на акустичка моќност спрема (5) 2000/14/EК
(Член 13):
LWA (измерена звучна моќност) 77 dB(A)
LWA (гарантирана звучна моќност) 80 dB(A)
Овие производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EК (до 19/04/2016), 2014/30/EУ (од 20/04/2016)
и 2011/65/EУ. За повеќе информации ве молиме да
стапите во контакт со Stanley Europe преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната
изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува
вашите законски права. Гаранцијата важи на
териториите на земјите-членки на Европската унија и на
Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен
поради неквалитетен материјал, изработка или
недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од
датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека
ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба, или ќе ги
замени таквите производи за да осигура купувачот да
има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба
или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради страни
предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица кои не се
овластени сервисери или сервисен персонал на
Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или кај
овластен сервисер. Можете да ја дознаете локацијата
на вашиот најблизок овластен сервисер бидејќи
е назначен во овој прирачник. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме посетете го нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
вашиот нов BLACK+DECKER производ и за да бидете во
тек со новите производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка BLACK+DECKER и за
нашата понуда на производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација во име
на Black & Decker.
Р. Лаверик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
13/08/2015
56
zst00288918 - 30-12-2015
57
58
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising