GSL200 | Black&Decker GSL200 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-58 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
ČESKY
v čistotě a dobře osvětlený.
Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho
okolí může vést ke způsobení
nehody.
b. Nepracujte s elektrickým
nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou
například prostory
s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo
prašných látek. Elektrické
nářadí je zdrojem jiskření,
jež může vést ke vznícení
hořlavin.
c. Při práci s elektrickým
nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho
dosah. Odvrácení pozornosti
může vést ke ztrátě kontroly
nad nářadím.
Použití výrobku
Vaše akumulátorové nůžk y/v y žínač e BL ACK+DECKER™ GSL200, GSL300, GSL360 a GSL700
jsou určeny pro stříhání trávy, živých plotů, keřů
a ostružiníků. Tento výrobek je určen pouze pro použití
v domácnosti.
Vaše nabíječka BLACK+DECKER je určena k nabíjení akumulátorů BLACK+DECKER dodaných s tímto
nářadím.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem,
vznik požáru nebo vážné
poranění.
Veškerá bezpečnostní varování
a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení
„elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě
(obsahuje napájecí kabel) nebo
nářadí napájené z akumulátorů
(bez napájecího kabelu).
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího
kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce.
Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte
jakékoliv redukce zástrček.
1. Bezpečnost v pracovním
prostoru
a. Udržujte pracovní prostor
4
Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se
uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí,
radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické
nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí
vnikne voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem
zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení
nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické
sítě. Napájecí kabel držte
z dosahu tepelných
zdrojů, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých částí.
Poškozený nebo zapletený
napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku
používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu
určeného k venkovnímu
použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým
nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné
použít v napájecím okruhu
proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Buďte pozorní, stále
sledujte, co děláte
a s elektrickým nářadím
pracujte vždy s rozvahou.
S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste
unavení nebo pokud jste
pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilková
nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné
zranění.
b. Používejte prvky osobní
ochrany. Vždy používejte
5
prostředky k ochraně
zraku. Bezpečnostní
výbava jako je respirátor,
neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo
ochranné sluchátka použitá
v odpovídajících podmínkách
snižuje riziko úrazu.
c. Zabraňte náhodnému
spuštění. Před připojením
zdroje napětí, před
nasunutím akumulátoru
a před přenášením
nářadí zkontrolujte, zda
je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení nářadí s prstem
na hlavním vypínači nebo
připojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu,
pokud je hlavní vypínač
nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se
vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče
nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou vést
ke způsobení úrazu.
e. Nepřetěžujte se. Při práci
vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní
lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to,
aby se vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly
do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volné
šaty, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g. Pokud je zařízení vybaveno
adapterem pro připojení
zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho
správné připojení
a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4. Použití elektrického nářadí
a jeho údržba
a. Elektrické nářadí
nepřetěžujte. Používejte
pro vaši práci správný
typ elektrického nářadí.
Při použití správného typu
6
elektrického nářadí bude
práce provedena lépe
a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač
nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte.
Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
c. Před výměnou jakýchkoliv
částí, příslušenství
či jiných připojených
součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte je
od elektrické sítě nebo
vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí
mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním
osobám, které toto nářadí
neumí ovládat nebo které
neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e. Údržba elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování
pohyblivých částí,
poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte
ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g. Nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů
používejte podle
uvedených pokynů
a berte v úvahu provozní
podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití
elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým
je určeno, může být
nebezpečné.
7
5. Použití akumulátorového
nářadí a jeho údržba
a. Nabíjejte pouze v nabíječce
určené výrobcem.
Nabíječka určená pro určitý
druh akumulátoru může být
nebezpečná při nabíjení
jiného typu akumulátoru.
b. Používejte výhradně
akumulátory doporučené
výrobcem nářadí. Použití
jiných typů baterií může
způsobit požár nebo zranění.
c. Pokud baterii nepoužíváte,
uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky,
mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování
kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může
způsobit spáleniny nebo
požár.
d. Při nesprávném skladování
může z akumulátoru unikat
kapalina; vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou
náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte
vodou. Při zasažení očí
zasažené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho
nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací,
která bude používat
výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se nůžek
na živý plot.
♦ Veškeré části vašeho těla
držte z dosahu řezných
čepelí. Neodstraňujte
odřezané části nebo
nepřidržujte řezaný
materiál pokud jsou
řezné čepele v chodu. Při
8
odstraňování zaseknutých
částí materiálu se ujistěte,
zda je spínač v poloze
vypnuto. Chvilková
nepozornost při práci s tímto
nářadím může přivodit vážné
zranění.
♦ Akumulátorové
zahradnické nůžky
přenášejte držením za
rukojeť se zastavenou
čepelí. Během přepravy
nebo při uložení vždy na
čepel nasaďte pouzdro.
Správná manipulace se
zahradnickými nůžkami
snižuje možnost úrazu ostřím
čepele.
♦ Napájecí kabel držte
z dosahu oblasti střihání.
Během práce může dojít
ke skrytí napájecího kabelu
uvnitř keře a lze jej čepelí
přeseknout.
♦ Elektrické nářadí držte
pouze za izolované
rukojeti, protože může
dojít ke kontaktu řezné
čepele se skrytým
napájecím kabelem. Při
kontaktu s „živým“ vodičem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
9
se neizolované kovové části
nářadí stanou také „živé“
a mohou tak obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
Určené použití tohoto
nářadí je popsáno v tomto
návodu. Použití jakéhokoliv
jiného příslušenství nebo
přídavných zařízení, nebo
provádění jakéhokoliv jiného
využití tohoto přístroje,
než je popsáno v tomto
návodu k použití, může mít
za následek riziko poranění
osob nebo škody na majetku.
Pokud jste dříve se
zahradními nůžkami
nepracovali, doporučujeme
vám spolu s prostudováním
této příručky i provedení
praktické instruktáže se
zkušeným uživatelem.
Během chodu se nikdy
nedotýkejte čepelí.
Nikdy se nepokoušejte silou
zastavit kmitající čepele.
Nepokládejte zařízení na
zem, dokud se čepele zcela
nezastaví.
Čepele pravidelně kontrolujte,
zda nejsou poškozeny či
♦
♦
♦
♦
♦
♦
opotřebeny. Pokud jsou
čepele poškozeny, s nářadím
nepracujte.
Během ořezávání se
vyhýbejte tvrdým předmětům
(např. kovovým drátům,
zábradlí). Pokud neúmyslně
zachytíte jakýkoliv takový
předmět, okamžitě vypněte
nářadí a zkontrolujte, zda
nedošlo k jeho poškození.
Pokud nářadí začne
neobvykle vibrovat, okamžitě
jej vypněte a zkontrolujte, zda
nedošlo k jeho poškození.
Pokud dojde k zaseknutí
čepele, okamžitě nářadí
vypněte.
Po skončení práce čepel
zakryjte dodaným ochranným
pouzdrem. Nářadí uložte
a ujistěte se, zda není čepel
odkryta.
Při použití nářadí vždy
zajistěte, aby byly všechny
kryty na svém místě.
Nikdy neprovozujte nářadí
nekompletně sestavené nebo
s neschválenými úpravami.
Zabraňte použití nářadí
dětmi.
♦ Při práci ve vyšších částech
keřů dávejte pozor na
padající úlomky.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se
zahradních nůžek
♦ Nikdy nedovolte, aby s tímto
výrobkem pracovaly děti
nebo osoby, které nejsou
seznámeny s těmito
pokyny. Místní předpisy
mohou omezovat věk osoby
používající toto zařízení.
♦ Mějte na vědomí, že je
obsluha zodpovědná za
úrazy a nebezpečí týkající se
dalších lidí a jejich majetku.
♦ Nikdy nepoužívejte zařízení,
pokud se v jeho blízkosti
nacházejí lidé, obzvláště děti,
nebo domácí zvířata.
♦ Zařízení používejte pouze
za denního světla nebo při
dobrém umělém osvětlení.
♦ Zajistěte, aby byly větrací
drážky na nářadí stále čisté
a průchozí.
10
♦ Používejte pouze
příslušenství a náhradní díly
doporučené výrobcem.
♦ Pravidelně zařízení
kontrolujte a provádějte
údržbu. Zařízení
nechejte opravit pouze
v autorizovaném servise.
v souladu se standardní zkušební
metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke
srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací
může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto
výrobkem.
Bezpečnost jiných osob
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí
se může od deklarované úrovně
vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití výrobku. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě
vyšší.
♦ Toto zařízení není určeno
pro použití osobami
(včetně dětí), se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto
osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim
nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
♦ Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních
opatření podle normy 2002/44/
EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný
odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou
doby, při které je nářadí vypnuto
a kdy běží naprázdno.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
11
Štítky na nářadí
♦ Neskladujte akumulátory
v prostorách, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦ Dobíjejte pouze při okolní
teplotě v rozmezí 10 °C až
40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze
nabíječkou dodanou
s nářadím. Použití nesprávné
nabíječky může mít za
následek úraz elektrickým
proudem nebo přehřátí
akumulátoru.
♦ Při likvidaci akumulátorů
se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního
prostředí“.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte
akumulátor propíchnutím
nebo nárazem, protože hrozí
riziko zranění a požáru.
♦ Nenabíjejte poškozené
akumulátory.
♦ Při extrémních podmínkách
může z akumulátoru unikat
kapalina. Zpozorujete-li
na povrchu akumulátoru
kapalinu, opatrně ji setřete
hadrem. Zabraňte kontaktu
pokožky s touto kapalinou.
Na nářadí jsou vyznačeny následující piktogramy:
Varování! Ke snížení rizika
vzniku úrazu musí být obsluha obeznámena s tímto
návodem k obsluze.
Při práci s tímto nářadím
používejte ochranné brýle.
Zařízení nevystavujte dešti
nebo prostředí s vysokou
vlhkostí.
Dávejte pozor na ostré čepele. Po vypnutí motoru se
budou čepele ještě chvíli
pohybovat.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky. Udržujte ostatní
osoby v bezpečné vzdálenosti.
Doplňující bezpečnostní
pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
♦ Nikdy se nepokoušejte
z žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
♦ Nevystavujte akumulátor
vlhkosti.
12
♦ Dojde-li k potřísnění pokožky
touto kapalinou, nebo pokud
se kapalina dostane do
očí, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
♦
Varování! Kapalina z akumulátoru
může způsobit zranění osob nebo
hmotné škody. Dojde-li ke kontaktu
s pokožkou, okamžitě zasažené
místo opláchněte vodou. Dochází-li
k zčervenání, bolesti nebo podráždění, vyhledejte lékařské ošetření.
Jsou-li touto kapalinou zasaženy
oči, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte
lékařské ošetření.
♦
♦
♦
Nabíječky
♦
Vaše nabíječka je určena pro
specifické napájecí napětí. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí
v síti odpovídá napájecímu napětí
na výrobním štítku nářadí.
♦
Varování! Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
♦ Používejte nabíječku
BLACK+DECKER pouze
k nabíjení baterie, která
byla dodána s nářadím.
13
Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění
nebo jiné škody.
Nikdy se nepokoušejte
nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
Dojde-li k poškození
napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo
v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno způsobení úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku
vlhkosti.
Nesnažte se nabíječku
demontovat.
Nepokoušejte se proniknout
do nabíječky.
V průběhu nabíjení musí být
zařízení / nářadí / akumulátor
umístěny na dobře větraném
místě.
Tato nabíječka není určena
pro venkovní použití.
Elektrická bezpečnost
♦
Nabíječku připojte k síti a ujistěte se, zda se indikátor nabíjení (6) rozsvítí (obr. A).
♦
Podle potřeby náhradní čepel zavěste na dva
spodní háčky (7) (obr. B).
Varování! Při montáži držáku na zeď dejte pozor na
poškození napájecího kabelu.
Vaše nabíječka je opatřena
dvojitou izolací; z tohoto
důvodu není nutné použití
zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí
napětí v síti odpovídá napájecímu napětí na výrobním
štítku nářadí.
Odpojení nabíjecího konektoru z držáku na zeď
(obr. C)
Nářadí je možné dobíjet bez použití držáku na zeď.
Nabíjecí konektor lze připojit přímo k nářadí.
♦
Ze zadní strany držáku na zeď odstraňte šrouby.
♦
Držák na zeď otevřete tak, že vysunete zadní část
(8) z přední (9).
♦
Z držáku na zeď vyjměte nabíjecí konektor.
Nasazení a sejmutí čepele (obr. D & E)
Prořezávací čepel (4) je určena k prořezávaní travin
a plevele. Zarovnávací čepel (5) je určena k řezání
živých plotů a keřů.
♦
Odstraňte kryt čepele.
♦
Stlačte a přidržte uvolňovací tlačítko čepele (3) ve
směru šipky (obr. D1).
♦
Kryt čepele (10) posuňte směrem vzad a ven
(obr. D2).
♦
Nasaďte nůž na kolíky.
♦
Přidržujte nůž usazený na kolících (obr. E1), nasaďte zpět kryt (10) a posuňte jej směrem dopředu
(obr. E2).
Poznámka: Srovnání nože s vodicím kolíkem není
nutné.
♦ Dojde-li k poškození
napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo
v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno způsobení úrazu
elektrickým proudem.
♦ Varování! Nikdy se
nepokoušejte nahradit
nabíječku přímým připojením
k zásuvce elektrického
proudu.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a dále
ve všech případech, kdy již nemá při provádění pracovních operací dostatečný výkon. Nabíjíte-li akumulátor
poprvé nebo po dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho
nabití zhruba na 80 % celkové kapacity. Plné kapacity
dosáhne akumulátor až po několika cyklech nabití
a vybití. Při nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru.
Jde o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hlavní spínač (zapnuto / vypnuto)
Pojistné tlačítko
Uvolňovací tlačítko čepele
Prořezávací čepel (GSL200/ GSL360/ GSL700)
Zarovnávací čepel (GSL300/ GSL360/ GSL700)
Indikátor nabíjení
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní teplota
klesne pod 10 °C nebo pokud přesáhne 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Nářadí může být k nabíječce připojeno libovolně dlouhou dobu. Maximální životnosti akumulátoru dosáhnete
tak, že ji ponecháte připojenu k nabíječce i když nářadí
nebude používáno. Pokud je akumulátor nabit, spotřeba
nabíječky je zanedbatelná.
Sestavení
Varování! Vyvarujte se v průběhu sestavování nářadí
náhodného sepnutí hlavního spínače.
Nabíjení v držáku na zeď (obr. F)
♦
Nářadí zavěste na držák (11).
♦
Nabíječku připojte k síti.
Montáž držáku na zeď (obr. A & B)
Držák na zeď lze využít k praktickému uložení nářadí
a zároveň pro místo k jeho nabíjení.
♦
Držák přišroubujte ke zdi tak, že šrouby budou
procházet danými otvory.
♦
Nářadí zavěste na držák.
Nabíjení z konektoru nabíječky (obr. G)
Konektor nabíječky je opatřen zámky, aby nebylo možné
použít nesprávný typ nabíječky.
14
♦
♦
Konektor nabíječky (12) zasuňte do zdířky na zadní
straně nářadí.
Nabíječku připojte k síti.
♦
GSL200/GSL300/GSL360 - Nabíjení akumulátoru
♦
Akumulátor nabijte
Při nabíjení baterie svítí indikátor nabíjení (6). Jakmile
bude baterie zcela nabita, indikátor nabíjení zhasne.
♦
GSL700 - Nabíjení akumulátoru
♦
Akumulátor nabijte
Během nabíjení baterie indikátor nabíjení (6) bliká.
Po úplném dobití indikátor nabíjení zhasne. Pokud se
během nabíjení objeví potíže, červený indikátor nabíjení začne rychle blikat. Pokud se při nabíjení objeví
potíže, připojte konektor nabíječky přímo k nářadí bez
použití držáku na zeď. Pokud problém s nabíjením
stále setrvává, odpojte nabíječku od sítě a předejte ji
autorizovanému servisu k opravě.
♦
Údržba
Váš výrobek / nářadí BLACK+DECKER napájený
z akumulátoru / napájecím kabelem byl navržen tak, aby
měl dlouhou životnost společně s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo v případě, kdy je výrobek/nářadí vybaveno
snímatelnou baterií, proveďte vypnutí výrobku/
nářadí a vyjmutí baterie.
♦
Nebo v případě, kdy je výrobek/nářadí vybaveno
integrovanou baterií, nechejte baterii při provozu
zcela vybít a potom výrobek/nářadí vypněte.
♦
Před čištěním nabíječky ji odpojte od sítě. Vaše
nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné čištění.
♦
Měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem pravidelně čistěte větrací otvory vašeho zařízení /
nabíječky.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
♦
Po každém použití pečlivě očistěte čepele. Po čištění naneste na čepele olejový film, aby nerezavěly.
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
Zapnutí
♦
Stlačte a přidržte pojistné tlačítko (2) směrem
doprava nebo doleva a poté stlačte hlavní spínač
(zapnuto / vypnuto) (1).
♦
Pojistné tlačítko uvolněte.
Vypnutí
♦
Hlavní spínač (zapnuto / vypnuto) (1) uvolněte.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač
v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití (obr. I & J)
♦
Provázek použijte jako vodítko a řez provádějte
těsně nad ním.
Zcela plochých stran dosáhnete provedením řezu
směrem ze zdola nahoru ve směru růstu. Mladé
výhonky se při řezu směrem dolů vychylují směrem
ven, a tak vznikají v živém plotu při řezu prohlubně.
Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí předmět.
Zvláště se vyvarujte zachycení tvrdých předmětů,
jako jsou kovové dráty a zábradlí, mohlo by tak dojít
k poškození čepele.
Pravidelně čepel promazávejte.
Před prvním použitím tohoto nářadí a vždy, když se
vám bude zdát, že nůž začíná osychat, nastříkejte
na nůž tenkou vrstvu lehkého univerzálního oleje.
Sečení trávy
♦
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
♦
Držte nářadí jako na uvedeném obr. I. Druhou ruku
držte z dosahu čepele. Zaujměte vhodný postoj tak,
abyste neuklouzli. Nepřetěžujte se.
♦
Pokud sečete vysokou trávu, pracujte po částech
od shora dolů. Trávu sekejte po krátkých kouscích.
♦
Nářadí držte z dosahu tvrdých předmětů a křehkého porostu.
♦
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
♦
Při sestřihávání těsně u země nářadí lehce skloňte.
Uskladnění
Pokud nebude nářadí po několik měsíců používáno,
je vhodné ponechat akumulátor připojen k nabíječce.
V opačném případě postupujte následovně:
♦
Akumulátor plně nabijte
♦
Nářadí uskladněte na bezpečném a suchém místě.
Skladovací teplota musí být vždy v rozsahu +10 °C
až +40 °C.
♦
Před prvním použitím nářadí po dlouhé době skladování akumulátor opět plně dobijte.
Zarovnávání živých plotů
♦
Nakloňte nářadí mírně tak (až 15° vzhledem k rovině stříhání), aby hroty nožů směřovaly mírně
směrem k živému plotu (obr. J). Tím se dosáhne
vyšší účinnosti řezání.
♦
Začněte seřezáváním vrchní části živého plotu.
Držte nářadí v požadovaném úhlu a rovnoměrně
s ním pohybujte v rovině stříhání. Oboustranná
čepel vám umožňuje provádět řez v kterémkoliv
směru.
♦
K dosažení velmi přesného řezu napněte po celé
délce živého keře v požadované výšce provázek.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu.
15
Jednoho dne zjistíte, že výrobek BLACK+DECKER
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Recyklace napomáhá chránit životní
prostředí a snižuje spotřebu surovin.
Také společnost BLACK+DECKER poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich provozní životnosti. V rámci této výhodné
služby odevzdejte váš dosloužilý výrobek v kterékoliv
autorizované servisní pobočce BLACK+DECKER, kde
bude na náklady výrobce zlikvidován.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ
TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
15
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 - Nůžky/Vyžínač
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010, EN 603351:2012 +A11:2014.
Akumulátory
Akumulátory BLACK+DECKER lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení provozní životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
2000/14/EC, akumulátorové zahradní nůžky, příloha V
Úroveň akustického výkonu podle normy (5) 2000/14/
EC (článek 13):
LWA (naměřená hodnota akustického výkonu) 77 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 80 dB(A)
Technické údaje
Napájecí napětí
VDC
Zdvih nožů (naprázdno)
min-1
Délka čepele (prořezávací)
cm
Rozestup čepele (prořezávací) mm
Délka čepele (zarovnávací)
cm
Rozestup čepele (zarovnávací) mm
Doba zabrzdění čepele
s
Hmotnost
kg
Napájecí napětí
VDC
Zdvih nožů (naprázdno)
min-1
Délka čepele (prořezávací)
cm
Rozestup čepele (prořezávací) mm
Délka čepele (zarovnávací)
cm
Rozestup čepele (zarovnávací) mm
Doba zabrzdění čepele
s
Hmotnost
kg
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
230
9
100
19
0,15
Hodnota akustického tlaku měřená podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 66 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 77 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Místo vašeho nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK +DECKER se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
V
V
mA
hod
kg
905527XX
9060XXXX
230
10
120
14
0,15
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 3,1 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
905450XX
Tyto výrobky splňují požadavky směrnice 2004/108/
EC (vyrobeny do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (vyrobeny
od 20. 4. 2016) a směrnice 2011/65/EU. Chcete-li
získat další informace, kontaktujte prosím společnost
Stanley Europe na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/08/2015
Záruka
Firma Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí proto mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
16
všech členských státech EU a Evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Pokud se v průběhu 24 měsíců od data zakoupení objeví
na nářadí Black & Decker závada plynoucí z vady materiálu či vada vzniklá způsobem zpracování, společnost
Black & Decker zaručuje výměnu vadných dílů nebo
výměnu vadného nářadí, aniž by obtěžovala zákazníka
více, než bude nezbytně nutné, za předpokladu, že:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦
Výrobek nebyl vystaven poškození cizími předměty,
látkami nebo nehodami;
♦
Nebyl proveden žádný pokus o opravu nářadí jinými
osobami než personálem autorizovaného servisu
nebo zákaznického servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu
předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo vašeho
nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker se
dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce BLACK+DECKER a o celé řadě
našich dalších výrobků.
zst00288905 - 28-12-2015
17
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising