GSL200 | Black&Decker GSL200 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-46 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
MAGYAR
jól. A rendetlen és sötét
munkaterület a balesetek
melegágya.
b. Soha ne használja az
elektromos szerszámot
robbanásveszélyes
környezetben, például
gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra
keletkezik, ami meggyújthatja
a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám
használata közben ne
engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha
elterelik figyelmét, elveszítheti
uralmát a szerszám fölött.
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER™ GSL200, GSL300, GSL360,
GSL700 típusú sövény/fűollója pázsit, sövény, cserje
és szederindák kiigazításához készült. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Az Ön BLACK+DECKER töltője az ehhez a szerszámhoz mellékelt BLACK+DECKER akkumulátorok
töltéséhez készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa
el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat
vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos
kéziszerszám dugasza
meg kell, hogy feleljen
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha,
semmilyen módon
ne változtassa meg
a csatlakozódugót.
A földelt
kéziszerszámokkal soha ne
Őrizze meg az összes biztonsági
figyelmeztetést és utasítást. Az
„elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által
használt vezetékes vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tartsa
tisztán és világítsa meg
4
használjon adapter-dugót.
Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali
csatlakozóaljzat használata
csökkenti az áramütés
kockázatát.
b. Ügyeljen arra, hogy
a teste ne érintkezzék
földelt felületekkel,
például csővezetékekkel,
radiátorokkal,
hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik
az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c. Soha ne engedje, hogy az
elektromos szerszámok
megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba,
akkor az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
d. Óvatosan kezelje
a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha
ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és
a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból.
Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől,
illetve a mozgó
alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja
az elektromos szerszámot,
akkor kültéri használatra
alkalmas hosszabbító
kábelt használjon. A kültéri
használatra alkalmas
hosszabbító kábellel
csökkentheti az elektromos
áramütés kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám
nedves helyen való
használata elkerülhetetlen,
akkor alkalmazzon Firelével védett tápforrást.
A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos
áramütés kockázatát.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el
éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál és
használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal,
5
ha fáradt, kábítószert vagy
alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám
használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos személyes sérülést
okozhat.
b. Használjon egyéni
védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget.
A megfelelő körülmények
között használt
védőfelszerelés, például
a pormaszk, a biztonsági
csúszásmentes
védőcipő, a védősisak és
a hallásvédelem csökkenti
a személyi sérülés
kockázatát.
c. Előzze meg a szerszám
nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze,
hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt azt az
elektromos hálózathoz
vagy akkumulátorhoz
csatlakoztatja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha
a szerszámot úgy cipeli, hogy
az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram
alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz
használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos
szerszámot. A forgó
alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs
személyes sérülést okozhat.
e. Ne végezzen olyan
mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik
egyensúlyából. Mindig
szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el
az egyensúlyát. Így jobban
tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben is.
f. Öltözzön megfelelően.
Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz
porelszívó vagy porgyűjtő
6
is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket
megfelelően csatlakoztatta,
ill. ezek megfelelően
működnek. A por
összegyűjtésével/elszívásával
csökkenthetők a porral
kapcsolatos kockázatok.
az akkumulátorról
a szerszámot, mielőtt
beállítást végezne,
tartozékot cserélne, vagy
eltárolná azt. Ezekkel
a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen
beindításának kockázatát.
d. A nem használt elektromos
szerszámot tárolja olyan
helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne
engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik
a szerszám használatát
és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az
elektromos szerszám
veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az
elektromos szerszám
karbantartására.
Ellenőrizze a mozgó
alkatrészek illeszkedését
és hogy nem
szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan
sérülésre, amelyek
4. Elektromos szerszámok
használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl
az elektromos
kéziszerszámot. A célnak
megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos
szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott
feladatra tervezték.
b. Ne használja a készüléket,
ha a kapcsolójával nem
lehet ki- vagy bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le
a hálózatról vagy
7
a. Csak a gyártó által
előírt töltővel töltse az
akkumulátort. Az a töltő,
amelyik minden probléma
nélkül feltölt egy akkumulátort
egy másik akkumulátor
típusnál tűzveszélyt okozhat.
b. A szerszámot csak
a kifejezetten hozzá készült
akkumulátorral használja.
Másfajta akkumulátor
használata sérülést vagy
tüzet okozhat.
c. Ha az akkumulátort
nem használja, akkor
azt tartsa távol minden
fémes tárgytól, például
a tűzőkapcsoktól, az
érméktől, a kulcsoktól,
a szögektől, a csavaroktól
és minden más apró
fémtárgytól, amelyek
az érintkezőket
rövidre zárhatnák. Az
akkumulátorpólusok rövidre
zárása égési sérülést vagy
tüzet okozhat.
d. Nem megfelelő
körülmények között az
akkumulátor ereszthet;
kerülje a folyadékkal
befolyásolhatják az
elektromos eszköz
működését. Ha sérült
a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
f. A vágószerszámok
legyenek mindig tiszták
és élesek. A megfelelően
karbantartott éles
vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot,
a tartozékokat és
a szerszám befogókat, stb.
a használati utasításnak
megfelelően használja
a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat
figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5. Akkumulátoros
szerszámok használata és
karbantartása
8
működése/mozgása közben.
Ne feledje kikapcsolni, ha
a szerszámból az elakadt
anyagot el akarja távolítani.
A sövényvágó használata
közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos
személyes sérülést okozhat.
♦ A sövényvágót csak
kikapcsolt állapotban,
leállt vágóéllel
szállítsa. A sövényvágó
tárolásához mindig
helyezze fel a vágóélre
a védőburkolatot.
A sövényvágó megfelelő
használata csökkenti
a vágóéllel kapcsolatos
sérülések kockázatát.
♦ Tartsa a kábelt távol
a vágástól. A használat
közben a kábelt a bokor
elrejtheti, így azt a vágóél
véletlenül is elvághatja.
♦ Az elektromos szerszámot
csak a szigetelt
felületénél fogva tartsa,
mert a vágóél rejtett
kábeleket is elvághat.
Ha a vágóél áram alatt
lévő vezetékkel érintkezik,
való érintkezést.Ha az
akkumulátorfolyadék
bőrre kerül, bő vízzel
mossa le. Szembe kerülés
esetén, forduljon ez
mellett orvoshoz is. Az
akkumulátorfolyadék irritációt
vagy égési sérülést okozhat.
6. Szerviz
a. A szerszámot
képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak
eredeti cserealkatrészeket
használjon hozzá. Ezzel
biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos
biztonságos működését.
Az elektromos
szerszámokra vonatkozó
további speciális
biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További
biztonsági utasítások sövényvágókhoz
♦ Tartsa a testének minden
egyes részét távol
a vágóéltől. Ne távolítsa
el a levágott anyagot és
ne tartsa azt a vágóél
9
♦
♦
♦
♦
♦
♦
akkor az elektromos
szerszám fémalkatrészei
is elektromossá válnak és
megrázhatják a kezelőt.
A szerszám rendeltetésszerű
használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy felszerelés
használata, illetve az itt nem
említett műveletek végzése
személyes sérülés és/vagy
anyagi kár kockázatával jár.
Ha korábban még nem
használt sövényvágót,
akkor lehetőség szerint
kérjen gyakorlati
utasításokat egy gyakorlott
felhasználótól - a kézikönyv
áttanulmányozása mellett.
Soha ne érintse meg
a vágóéleket a szerszám
működése közben.
Soha ne próbálja meg
erőszakkal leállítani
a vágóéleket.
Ne tegye le addig a szerszámot, amíg a vágóélek nem
álltak le teljesen.
Rendszeresen ellenőrizze
a vágóéleket sérülésre
♦
♦
♦
♦
♦
10
és kopásra. Ne használja
a szerszámot, ha a vágóélek
megsérültek.
Legyen óvatos, kerülje
a kemény tárgyakat (pl. a fém
huzalokat, kerítést) a vágás
közben. Ha véletlenül
ilyen tárgynak ütődne,
akkor azonnal kapcsolja ki
a készüléket, és ellenőrizze
azt sérülésekre.
Ha a készülék
rendeltetésellenesen el kezd
vibrálni, akkor azt kapcsolja ki
és ellenőrizze sérülésre.
Ha a szerszám beszorul,
akkor azt azonnal kapcsolja
ki.
A használat után tegye
a mellékelt vágóélborítást
a vágóélekre. A szerszámot
úgy tárolja, hogy a vágóélt
fedje be.
A szerszám használata
esetén győződjön meg
arról, hogy az összes
védőeszközt felszerelte arra.
Soha ne próbáljon hiányos
vagy engedélyezetlen
módosításokkal átalakított
szerszámot használni.
♦ Soha se engedje
a gyerekeknek a szerszámot
használni.
♦ Legyen óvatos a leeső
hulladékokkal, ha a sövény
magasabb részét nyírja.
mellett használja.
♦ Mindig győződjön meg róla,
hogy a szellőzőnyílásokat
nem tömíti-e el törmelék.
♦ Csak a gyártó által ajánlott
cserealkatrészeket és
tartozékokat használja.
♦ Rendszeresen ellenőrizze és
tartsa karban a készüléket.
A készüléket csak hivatalos
márkaszervizzel javítassa.
Az elektromos
szerszámokra vonatkozó
további speciális
biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További
biztonsági utasítások sövényvágó ollókhoz
Mások biztonsága
♦ A szerszámot a korlátozott
fizikai, érzékszervi és
mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal
és ismeretekkel nem
rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is)
nem használhatják; kivétel,
ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket
felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni
kell és meg kell akadályozni,
hogy a készülékkel játszanak.
♦ Ne engedje, hogy gyerekek
vagy a használati utasítást
nem ismerő személyek
használják a készüléket.
A helyi előírások előírhatják
a kezelő minimális életkorát.
♦ Ne feledje a kezelő felel
az okozott és a potenciális
személyes sérülésekért,
anyagi károkért.
♦ Soha ne használja a készüléket, ha gyermekek, más
személyek vagy háziállatok
tartózkodnak a közelben.
♦ A készüléket csak nappal
vagy jó mesterséges világítás
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett
vibrációs kibocsátási értékeket az
11
Címkék a szerszámon
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok
értékeinek összehasonlítására.
A deklarált vibrációs kibocsátási
érték az előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni
a kezelési útmutatót.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Ne tegye ki a szerszámot
esőnek, nedvességnek.
Legyen óvatos az éles
vágóélekkel. A vágóélek
a motor kikapcsolása után
is mozognak még.
Óvakodjon a leeső, repülő
tárgyaktól. Ne engedje közel
a bámészkodókat.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az elektromos
szerszám tényleges használata
közben a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám használatának függvényében. A vibrációs
értékek az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használati körülményeket,
illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl.
azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy
üresen fut a napi kitettséget jelentő
idő mellett.
További biztonsági
utasítások az
akkumulátorokhoz és
a töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha ne próbálja felnyitni.
♦ Az akkumulátort védje az
esőtől.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol
12
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
a hőmérséklet meghaladhatja
a 40 °C-t.
Csak 10 °C és 40 °C közötti
külső hőmérséklet között
töltse.
Csak a készülékhez/
szerszámhoz mellékelt
töltővel töltse. A nem
megfelelő töltő áramütéshez
vagy az akkumulátor
túlmelegedéséhez vezethet.
Az elemek leselejtezésénél
kövesse „A környezet
védelme” c. részben
ismertetett utasításokat.
Ne sértse meg/deformálja
az akkumulátort, ideértve
a kiszúrást és az ütéseket is,
mert ezek sérülést vagy tüzet
okozhatnak.
Sérült akkumulátort ne
töltsön.
Extrém körülmények mellett
az akkumulátor folyhat. Ha az
akkumulátoron folyadék jelenik meg, akkor azt óvatosan
törölje le egy ruhával. Kerülje,
hogy a folyadék a bőrével
érintkezzen.
Ha az a bőrével érintkezne
vagy a szemébe kerülne,
akkor kövesse a következő
utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyes sérüléseket
és anyagi károkat okozhat. Ha
bőrre kerül, bő vízzel azonnal le
kell mosni. Bőrirritáció, fájdalom,
elpirosodás esetén kérjen orvosi
segítséget. Ha az a szembe jutna,
bő tiszta vízzel azonnal öblítse ki
és kérjen orvosi segítséget.
Akkumulátortöltő
A töltőt egy adott feszültséggel való
használatra terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltőt kiváltani egy hálózati
kábellel.
♦ A BLACK+DECKER
töltőt csak ahhoz az
akkumulátorhoz használja,
amelyhez azt tartozik
(mellékeltük). A többi
akkumulátor felrobbanhat,
ami személyes sérülést és/
vagy anyagi károkat okozhat.
♦ Soha ne próbáljon meg nem
újratölthető elemeket tölteni.
13
♦ Ha a tápkábel sérült,
azt a gyártónak vagy
BLACK+DECKER márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok/veszélyek
megelőzése érdekében.
♦ A töltőt védje az esőtől.
♦ Ne nyissa fel a töltőt.
♦ Ne alakítsa/tesztelje a töltőt.
♦ A készüléket/szerszámot/
akkumulátort a töltéshez egy
jól szellőző helyiségben kell
elhelyezni.
A töltőt csak beltéri használatra terveztük.
♦ Figyelmeztetés! Soha ne
próbálja a töltőt kiváltani egy
hálózati kábellel.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsoló
Vágófej kioldó kapcsoló
Fűolló vágófej (GSL200/GSL360/GSL700)
Sövénynyíró vágófej (GSL300/GSL360/GSL700)
Töltés kijelző
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Legyen óvatos, nehogy véletlenül
bekapcsolja a szerszámot az összeszerelés közben.
A fali rögzítőkészlet elhelyezése a falon (A. és
B. ábra)
A fali rögzítőkészlettel kényelmesen tárolhatja és töltheti
a szerszámot a falon.
♦
Csavarja a rögzítőkészlet furatain keresztül a csavarokat a falba.
♦
Helyezze a szerszámot a fali rögzítőre.
♦
Csatlakoztassa a töltőt; ellenőrizze, hogy a töltésvisszajelző (6) kigyullad-e (A. ábra).
♦
Szükség esetén használja a két csapot (7)
a falitartó alatt a pótkés tárolására (B. ábra).
Figyelmeztetés! Legyen óvatos, nehogy megsértse
a tápkábelt a fali rögzítőkészlet falon való elhelyezése
közben.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigeteléssel van ellátva; ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy az
adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
A töltő csatlakozódugójának kihúzása a fali konzolból (C ábra)
A szerszám a fali konzol nélkül is tölthető. A töltő
csatlakozódugóját ekkor közvetlenül a szerszámhoz
kell csatlakoztatni.
♦
Távolítsa el a csavarokat a fali konzol hátoldaláról.
♦
Csúsztassa le a hátsó részt (8) az elülső részről
(9), hogy kinyissa a fali konzolt.
♦
Húzza ki a töltő csatlakozódugóját a fali konzolból.
A vágókés felszerelése és eltávolítása (D és E ábra)
A fűolló vágófej (4) fű és gyom nyírására alkalmas.
A sövénynyíró vágófej (5) sövények és bokrok nyírására alkalmas.
♦
Vegye le a vágókés burkolatát.
♦
Nyomja meg és tartsa a vágókés kioldó-gombot
(3) a nyíl irányába (D1. ábra).
♦
Csúsztassa a vágókés burkolatot (10) hátra és
emelje azt le (D2. ábra).
♦
Helyezze rá a fűrészlapot a csapokra.
♦
Tartsa a fűrészlapot a csapokon (E1. ábra), tegye
vissza a fűrészlap-burkolatot (10) és csúsztassa
azt előre (E2. ábra).
Megjegyzés: A vágókést nem kell a meghajtócsappal
összeigazítani.
♦ Ha a tápkábel sérült,
azt a gyártónak vagy
BLACK+DECKER
márkaszerviznek kell
kicserélnie a kockázatok/
veszélyek megelőzése
érdekében.
14
Használat
Ajánlások az optimális használathoz
(I. és J. ábrák)
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
♦
Az akkumulátor töltése
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, ha az nem ad elégséges áramot egy
olyan munkánál, amit a szerszám korábban erőlködés
nélkül elvégzett. Amikor először vagy hosszú idő után
újra tölti az akkumulátort, legfeljebb 80%-ig tudja csak
feltölteni. Az akkumulátor néhány töltés és lemerülés
után éri el teljes kapacitását. Az akkumulátor a töltés
közben melegszik; ez teljesen normális jelenség és
nem utal hibára.
Vonja be vékonyan a fűrészlapot általános célú
olajjal az első használat előtt, illetve minden alkalommal, amikor már száraznak kezd látszani.
Fűszegély nyírása
♦
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
♦
Az I ábrán látható módon tartsa a készüléket.
Tartsa a másik kezét megfelelő távolságban
a vágóéltől. Álljon stabilan, nehogy megcsússzon.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
♦
Ha magas füvet vág fokozatosan, lépésenként
haladjon fölülről lefelé. Egyszerre csak rövid darabokat vágjon.
♦
Ne vigye a szerszámot közel kemény tárgyakhoz
és érzékeny növényekhez.
♦
Ha a készülék lassabban kezd forogni, csökkentse
a terhelést.
♦
Ha rövidebbre akarja vágni a füvet, kissé döntse
meg a szerszámot.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
A szerszámot nyugodtan a töltőn lehet hagyni - tetszőleges időre. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében javasolt, hogy csatlakoztassa a töltőt
minden olyan esetben, ha a szerszámot nem használja.
A töltött akkumulátornál a töltő elektromos fogyasztása
elhanyagolható.
Sövénynyírás
♦
Enyhén döntse meg a szerszámot (a vágás
vonalához képest max. 15°-kal), hogy a vágóél
hegye kissé a sövény felé mutasson (J. ábra). Így
a vágóélek pontosabban vágnak.
♦
Kezdje a sövény nyírását felülről. Tartsa a szerszámot a kívánt szögben, és mozgassa egyenletesen
a vágási vonal mentén. A kétélű vágóéllel mindkét
irányba vághat.
♦
A nagyon egyenes vágási vonal érdekében húzzon ki egy zsineget a sövény mentén a megfelelő
magasságban. Használja a zsineget vezetőként;
vágjon egy kicsivel felette.
♦
A sima oldalfelületekhez vágjon felfele a növekedési irány mentén. A fiatal ágak kihajlanak, ha
azokat felülről vágnánk; ami miatt a sövény ezeken
a helyeken elvékonyodna.
♦
Legyen óvatos, kerülje az idegen tárgyakat. Különösképpen a kemény tárgyakat, például a fémhuzalokat és a kerítést, mert ezek tönkretehetik
a vágóéleket.
♦
Rendszeresen kenje meg a vágókéseket.
Töltés a fali konzollal (F. ábra)
♦
Helyezze a szerszámot a fali konzolra (11).
♦
Csatlakoztassa a töltőt a hálózatra.
Töltés a töltő csatlakozódugójával (G. ábra)
A töltő csatlakozódugóját egy zárral láttuk el, hogy
megakadályozzuk a nem megfelelő töltő használatát.
♦
Helyezze a töltő csatlakozódugóját a szerszám
hátoldalán található töltő aljzatba.
♦
Csatlakoztassa a töltőt.
GSL200/GSL300/GSL360 - Az akkumulátor töltése
♦
Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor töltése közben a töltésjelző (6) világít.
A töltés befejeződésekor a töltésjelző kialszik.
GSL700 - Az akkumulátor töltése
♦
Töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor töltése közben a töltésjelző (6) villog.
A töltés befejeztével a töltésvisszajelző villogása
megszűnik. A töltésvisszajelző gyors villogása töltési
problémát jelez. Töltési probléma esetén csatlakoztassa
a töltőt közvetlenül a szerszámhoz és ne a fali konzolon
keresztül. Ha a töltési problémát ezzel nem hárította el,
akkor válassza le a töltőt az elektromos hálózatról és
jutassa azt el egy hivatalos márkaszervizbe javításra.
Útmutató a nyíráshoz (Anglia és Írország)
♦
Az idényjellegű (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat nyírja júniusban és októberben.
♦
Az örökzöldeket nyírja áprilisban és augusztusban.
♦
A tűlevelűeket és a többi gyorsan növő bokrot nyírja
hathetente május és október között.
Ki- és bekapcsolás (H. ábra)
Bekapcsolás
♦
Nyomja és tartsa a biztonsági kapcsolót (2) jobbra
vagy balra, majd nyomja meg a főkapcsolót (1).
♦
Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Útmutatás a nyíráshoz (Ausztrália és Új-Zéland)
♦
Az idényjellegű (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat nyírja decemberben és
márciusban.
♦
Az örökzöldeket nyírja szeptemberben és februárban.
Kikapcsolás
♦
Engedje el a főkapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja meg a kapcsolót
bekapcsolt helyzetben rögzíteni.
15
♦
A tűlevelűeket és a többi gyorsan növő bokrot nyírja
hathetente október és március között.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/akkumulátoros BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és
rendszeres tisztítás.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros szerszám
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort róla,
ha az levehető akkumulátorral működik.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Húzza ki a töltőt a tisztítás előtt. A töltő a rendszeres tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő
szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen nedves
ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van) és
ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
♦
A has ználat ut án alap osan t i s z tít s a me g
a vágóéleket. A tisztítás után kenjen egy vékony
réteg gépolajat a vágóélekre, hogy megóvja őket
a rozsdásodástól.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
BLACK+DECKER szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Akkumulátorok
A BLACK+DECKER akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Az akkumulátorokat
a hasznos élettartamuk után a környezetvédelmi előírások betartásával selejtezze le.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati löketszám
Vágókés hossz (fűolló)
Fogköz (fűolló)
Vágókés hossz (sövényolló)
Fogköz (sövényolló)
Vágóél fékezési idő
Súly
Tárolás
Ha a szerszámot több hónapon keresztül nem használja, akkor ideális esetben csatlakoztassa az akkumulátort
a töltőhöz. Minden más esetben tegye a következőket:
♦
Teljesen töltse fel az akkumulátort.
♦
Biztonságos és száraz helyen tárolja. A tárolási
hőmérséklet +10 °C és +40 °C között legyen.
♦
A szerszám huzamosabb idejű tárolása után teljesen
töltse fel újra az akkumulátort.
Környezetvédelem
Feszültség
Üresjárati löketszám
Vágókés hossz (fűolló)
Fogköz (fűolló)
Vágókés hossz (sövényolló)
Fogköz (sövényolló)
Késfék
Súly
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön BLACK+DECKER
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
16
VDC
min-1
cm
mm
cm
mm
s
kg
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
VDC
min-1
cm
mm
cm
mm
s
kg
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
Töltő
905450XX
Bemenő feszültség
Kimenő feszültség
Áramerősség
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
VAC
VDC
mA
h
kg
230
9
100
19
0,15
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
905527XX
9060XXXX
230
10
120
14
0,15
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Súlyozott effetkív rezgésgyorsulás (ah) 3,1 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 66 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Hangerő (LWA) 77 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI IRÁNYELV, KÖRNYEZETI
ZAJ IRÁNYELV
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 - Sövény/fűolló
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „műszaki
adatok” részben ismertetett termék(ek) megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EC, EN 60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-15:2009
+A1:2010, EN 60335-1:2012 +A11:2014.
2000/14/EK, Nyeső, V-ös függelék
Hangteljesítményszint az (5) 2000/14/EK (13. cikkely)
szerint:
LWA (mért hangerőszint)
77 dB(A)
LWA (garantált hangerőszint)
80 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/ EK (2016/04/19-ig),
a 2014/30/EU (2016/04/20-tól), valamint a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe vállalathoz
a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén
megtalálható elérhetőségeken.
Az aláíró személy a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy, aki a Black & Decker vállalat nevében
nyilatkozik.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
2015/08/13
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
zst00288913 - 28-12-2015
17
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
18
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
19
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising